ÅRSBERETNING Fiskeriforum Vest

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Fiskeriforum Vest

2 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE PROSJEKTER OG AKTIVITETER I RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER Side 1

3 MÅL OG VISJON E N M A R I N N Æ R I N G I V E R D E N S K L A S S E OM FISKERIFORUM VEST Stiftelsen Fiskeriforum Vest (FFV) er en regional marin næringsorganisasjon som har som sin viktigste rolle å bidra til en kompetansebasert næringsutvikling og styrke samhandling regionalt i Hordaland mellom myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøene. Stiftelsen er et policyorgan for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune på saker som angår marin næringspolitikk, markedsføring og innovasjon. Fiskeriforum Vest er ansvarlig til å følge opp tiltak og mål for marin sektor i Hordaland og Vestlandsregionen, satt i Handlingsprogram for Næringsutvikling i Hordaland og Strategisk Næringsplan for Bergensregionen. FFV har iverksatt tiltak som angår utvikling av næringsklynger, markedsføring og profilering, kompetanse og innovasjon. FFVs rolle er å initiere og koordinere samhandlingstiltak mellom marine næringsaktører og forskningsmiljøer i Vestlandsregionen, og samtidig være en pådriver både nasjonalt og internasjonalt i saker innenfor vekst, utvikling, nyskapning, samarbeid og informasjonsutveksling som angår sjømatnæringen i landsdelen. FFV har også et nært samarbeid med Business Region Bergen, Bergen Næringsråd og de øvrige nettverksregionene i landsdelen. Side 2

4 STYRETS BERETNING Stiftelsen Fiskeriforum Vest (FFV) skal arbeide for å styrke og videreutvikle fiskerinæringen i Vestlandsregionen. FFV skal være en pådriver både nasjonalt og internasjonalt i saker innenfor vekst, utvikling, nyskapning, samarbeid og informasjonsutveksling som angår fiskerinæringen i landsdelen. En av FFV måloppnåelse i 2014 har vært etableringen av klyngesamarbeidet The Seafood Innovation Cluster. FFV s rolle har vært å etablere og drifte sjømatklyngen og bistått næringspartnerne med innsending av søknad til det nasjonale klyngeprogrammet Norwegian Innovation Clusters. Med etablering av denne klyngen har styret i FFV besluttet å avvikle driften av Stiftelsen Fiskeriforum Vest fra årsskiftet 2015/16, med følgende begrunnelse: FFV har bidratt til etablering av klyngen The Seafood Innovation Cluster, der hovedaktørene innen marin sektor har tatt ansvar for å videreutvikle sjømatnæringen i tett samarbeid med forskning og utdanningsinstitusjonene. Klyngen har som intensjon å representere hele bredden i sjømatnæringen, fra fiskeri, fôr til havbruk. FFV mener at The Seafood Innovation Cluster er en klynge der næringens felles strategiske satsing på kompetanse er godt forankret i toppledelsen til samtlige aktører. Klyngen danner en unik mulighet for en bærekraftig utvikling av havbruksnæringen, og ved å inkludere fiskeri vil klyngen klare å løfte hele sjømatnæringen. Norsk Sjømatsenter har etablert et nytt felles blå-grønt matsselskap Matarena. Sammen med The Seafood Innovation Cluster vil de to selskapene representere hele verdikjeden. FFV mener at hovedformålet med stiftelsen best blir ivaretatt gjennom de nye selskapene (The Seafood Innovation Cluster og Matarena). Styret vil sikre videre drift av FFV forpliktelser i Ved endelig avvikling vil styret gi en innstilling om hvordan eventuelle resterende midler bør benyttes, i tråd med stiftelsens formål. Side 3

5 Styret er opptatt av å ivareta fiskeriinteressene frem til de finner sin plass i den nye klyngen. Vi trenger en differensiert fiskerinæringspolitikk som gir gode rammebetingelser både for Bergen/Vestlandet og Nord Norge. S T Y R E T Styret består av 4 kvinner og 7 menn Leder Ruth Grung, Hordaland Fylkeskommune Nestleder Geir Kaland, Bergen kommune Hans Inge Algrøy, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Erlend Waatervik, Skretting Mons Alfred Paulssen, Thommessen Øyvind Kråkås, Salmon Group Anne Hilde Midttveit, Lerøy Seafood Group Karin Pittman, Universitetet i Bergen Maria Barrosa, Seaborn Kjell Nedreaas, Havforskningsinstituttet Jakob Magnar Jakobsen, Fiskarlaget Vest Vara: Jostein Ljones, Hordaland Fylkeskommune Morten Kinn, Bergen Kommune Kåre Heggebø, Fiskarlaget Vest Britt Sæle Instebø, Fiskarlaget Vest A D M I N I S T R A S J O N O G A R B E I D S M I L J Ø Tanja Hoel er daglig leder i stiftelsen, i tillegg er det en fast ansatt i 50 % stilling som prosjektleder og stiftelsen kjøper eksterne konsulenter etter kunnskapsbehov i prosjektene. Stiftelsen leie kontor lokaler hos Norsk Sjømatsenter, Bontelabo 2 i Bergen. Fiskeriforum Vest kjøper regnskapstjenester fra Aval. Stiftelsen hadde i 2014 to praktikantstillinger fra Universitetet i Bergen. Begge ansatte i Fiskeriforum Vest er kvinner. Styret har ut ifra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Det var ingen skader, ulykker eller annet sykefravær i bedriften i Side 4

6 D R I F T, V I R K S O M H E T E N S A R T O G H V O R D E N D R I V E S Fiskeriforum Vest er en marin medlemsorganisasjon som har som sin rolle å bistå med å koordinere og forsterke utvikling av det regionale næringslivet. Bedriften leier kontorlokaler hos Norsk Sjømatsenter på Bontelabo 2, i Bergen. FFV kjøper regnskapstjenester fra Aval. SpareBank 1-SR Bank er forretningsbank til stiftelsen og RSM Hasner, Kjelstrup & Wiggen AS er valgt som revisor. Tryg Vesta er forsikringspartner. Y T R E M I L J Ø Det er ingen forhold knyttet til selskapets virksomhet, innsatsfaktorer eller produkter som innebærer betydelig påvirkning av det ytre miljø. M E D L E M M E R O G T I L H Ø R E N D E N E T T V E R K Fiskeriforum Vest sine medlemmer er næring fra de ulike bransjesektorene i den marine næringen, forskningsmiljøer, organisasjoner, kommuner og finansinstitusjoner i Vestlandsregionen. Medlemstallet pr er 73. Stiftelsen har et stort nettverk gjennom prosjektsamarbeid med næringslivet, forskningsmiljøer, regionale utviklingsaktører og det politiske virkemiddelapparatet både i Vestlandsregionen og nasjonalt. S A M A R B E I D S P A R T N E R E Fiskeriforum Vest ønsker å rette en stor takk til våre finansielle bidragsytere som Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, og Vest Marin. I tillegg ønsker vi å rette en stor takk til regionens forskningsmiljøer, næringsliv, organisasjoner og det øvrige virkemiddelapparatet for deres støtte til gjennomføring, finansiering og deltakelse i våre prosjekter. Side 5

7 MÅLOPPNÅELSE 2014 For Hordaland og Bergensregionen er marin næring særlig omtalt i Handlingsprogram for Næringsutvikling i Hordaland (2014) og i Strategisk næringsplan for Bergensregionen ( ). Målsettingen for næringen er å være en ledende kompetanseregion og global leverandør av høy kvalitet og marine produkter av betydning for helse og velferd. Om marin næring heter det blant annet: Leggje til rette for styrking av næringsklynger, møteplassar og kopling til FoU- og kunnskapsmiljø. Det skal stimulerast til fylkesovergripande og internasjonalt samarbeid. For å nå målsettingen om å bli en ledende marin region er man enige om følgende: Styrke og befeste Bergensregionen som en nasjonal og internasjonal marin kompetanseregion. Styrke marin sektor som en nasjonal og internasjonal leverandør av marine produkter. Styrke synliggjøringen og profileringen av marin næring og kompetanse. FFV arbeider i dag med flere prosjektaktiviteter som er forankret i regionale handlingsprogram for næringsutvikling og stiftelsen har iverksatt tiltak som angår utvikling av næringsklynger, markedsføring og profilering, kompetanse og innovasjon. Fiskeriforum Vest arbeider i dag innenfor fire satsningsområder: NÆRINGSUTVIKLING Fiskeriforum Vest har i dag en aktiv og ledende rolle i utformingen og oppfølgingen av tiltakene i de regionale planene i tett samarbeid med regionens øvrige utviklingsmiljøer, bransjen og regionens ledende kompetansemiljøer. For Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er Fiskeriforum Vest en nettverksorganisasjon, et policyorgan og et viktig redskap for at målsettingen satt i de regionale strategier og handlingsplanene skal nås. SYNLIGGJØRING AV DEN MARINE KLYNGEN En av målsetningene for regionen er å styrke synliggjøringen og profileringen av regionens marine næring og kompetanse. Fiskeriforum Vest har flere aktiviteter i samarbeid med blant annet Business Region Bergen, Vestlandssamarbeidet for Marin sektor (VestMarin), Norsk Sjømatsenter og Fylkesmannen i Hordaland til å markedsføre og synliggjøre regionens ledende marine kompetanse og produkter. KOMPETANSE I de regionale næringsplanene er det en målsetting å skape et kompetansebasert næringsliv. Sjømatnæringen er i en kunnskapsendring fra ressursbasert industriell produksjon til mer Side 6

8 kunnskapsbasert tjenesteyting. Det å forsterke Bergen og Vestlandsregionen som et ledende forsknings- og utdanningssenter er viktig for å kunne videreutvikle sjømatnæringen. Møteplass Marin er en viktige satsningsområde hvor forskningsmiljøer, studenter og næringsliv kan ha en arena for å utveksle erfaringer og få innsikt i FoU aktiviteter i regionen. Fiskeriforum Vest har i dag et nært samarbeid med Norsk Sjømatsenter og Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Hordaland. Til sammen bidrar organisasjonene til en betydelig kompetansemobilisering i regionen. SAMHANDLING Et av stiftelsens viktigste arbeid er å sikre en god dialog og samhandling innad i klyngen og mellom klyngen og viktige policymiljøer og kompetansenettverk, både nasjonalt og på sikt også internasjonalt. Fiskeriforum Vest har i dag et nasjonalt og nordisk nettverk og en tett dialog med regionale og nasjonale myndigheter og virkemiddelapparat. På vegne av Bergen kommune er Fiskeriforum Vest engasjert i den nasjonale biomarine storbyforeningen «StorbyMarin». Foreningen har som har som mål å styrke det nasjonale samarbeidet mellom Norges lendene biomarine storbyer, og har vært en pådriver inn mot organiseringen av Hav 21. G R U N N L A G E T F O R F O R T S A T T D R I F T Selskapet har i 2014 hatt omsetning på kr , og et årsoverskudd på kr Egenkapitalandelen ved utgangen av året er på kr Forutsetningen for fortsatt drift er til stede jamfør RL 3-3, men styret har vedtatt å avvikle stiftelsen fra årsskifte 2015/2016. Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Side 7

9 S I G N A T U R S T Y R E T Fiskeriforum Vest styret Bergen 20. mai 2015 Øyvind Kråkås Styremedlem Karin Pittman Styremedlem Styremedlem Maria Barrosa Styremedlem Side 8

10 PROSJEKTER OG AKTIVITETER I 2014 S T O R B Y M A R I N Storby Marin er en nasjonal marin forening for å styrke samhandlingen mellom Norges ledende marine storbyer som Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Bodø og Tromsø. Storby Marin skal arbeide for bedring av rammebetingelsene og vekst av en internasjonal ledende næring som har vitenskap, mangfold, langsiktighet og tilpasningsdyktighet som bærebjelker. For å styrke marin verdiskapning skal foreningen særlig bidra til økt samhandling mellom offentlig og privat sektor og FoU-institusjoner, samt gjennom nasjonal konsolidering av disse. FFV har hatt sekretariatsledelsen av foreningen fra Fra høsten 2014 har Stavanger kommune overtatt formannskapet for ledelsen av foreningen. Tanja Hoel, ble valgt som nestleder i foreningens styre. U T V I K L I N G A V D E T M A R I N E M I L J Ø E T I B E R G E N S R E G I O N E N Fiskeriforum Vest gjennomførte i samarbeid med Business Region Bergen og Hordaland fylkeskommune, i , forstudiet «Posisjonering av Bergensregionen som Europas ledende sjømatregion». I 2013 satte partnerne i gang en oppfølging av forstudien med et 2-årig prosjekt der målet er koordinering, profilering og videre utvikling av det marine miljøet i Bergensregionen. Prosjektet skulle legge grunnlaget for en styrket satsingen på den marine næringen slik at Hordaland kan ta mål av seg å ta en ledende posisjon for å nå de vekstplanene som er satt for denne næringen. Prosjektet la grunnlaget for etableringen av klyngesamarbeidet the Seafood Innovation Cluster som ledet frem til et eget utviklingsprosjekt med formål å forankre GCE målet hos sentrale regionale og nasjonale aktører i det marine miljøet i regionen, med målsetting om å sende inn en hovesøknad til Innovasjon Norges klyngeprogram GCE 2014, og en NCE i NORTH ATLANTIC SEAFOOD FORUM (NASF) NASF er verdens største sjømatkonferanse og en ledende toppleder-møteplass. NASF tiltrekker seg årlig rundt 600 toppledere fra over 350 selskaper og 30 land innen fiskeri og sjømatnæringen fra hele verden. Konferansen arrangeres i Bergen første uken i mars hvert år Side 9

11 og går over tre dager. I 2014 ble konferansen arrangert på Radisson Blu Hotel Bryggen fra 4. til 6. mars. Totalt arrangeres det om lag 10 industriseminarer med over 100 talere som dekker produksjon, handel, salg og etterspørsel, bærekraft, politikk og finans, med fokus på business, fremtidige trender og markedsutvikling. Fiskeriforum Vest er med som samarbeidspartner og tilrettelegger for NASF i Bergen. D E L E G A S J O N S R E I S E T I L S J Ø M A T M E S S E N I B R U S S E L Fiskeriforum Vest er ansvarlig for å tilrettelegge for en delegasjonsreise for Vestlandsregionens sjømatnæring til verdens største sjømatmesse i Brussel, Seafood Expo Global, i samarbeid med Business Region Bergen og Bergen Næringsråd. Dette er en av verdens viktigste møteplasser for å oppdatere seg innen sjømatrelaterte produkter, bygge nettverk med representanter fra den globale sjømatnæringen, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører til næringen. Mer enn 1600 utstillere fra over 140 land er representert på messen. Målet med delegasjonen var å utvide deltakernes nettverk og markedsmuligheter, samt synliggjøre Vestlandets sjømatnæring som en betydelig global aktør. I 2014 deltok 37 personer på delegasjonsreisen, og blant disse var representanter fra Bergen og Tromsø kommune, samt sentrale aktører fra ulike bedrifter i havbruksnæringene på Vestlandet. Delegasjonsreisen gikk fra 5. til 7. Mai, og programmet inkluderte blant annet seminar, foredrag og besøk på messen. THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER FFV har igangsatt et langsiktig og strategisk arbeid for å formalisere etablering av en marin næringsklynge med våre fremste internasjonale havbruksselskaper og kunnskapsmiljøer. Regjeringen har lagt planer om å utvide den vellykkede klyngepolitikken med et nytt elite nivå, «Global Centres of Expertise» (GCE). Begrunnelsen for etablering av det nye klyngeprogrammet var å fremme de næringsklyngene som har stor betydning for landets innovasjon og konkurransekraft. Fiskeriforum Vest har sammen med topplederne fra de største havbruksselskapene og kunnskapsmiljøene satt i gang et arbeid med regionen hvor man har kartlagt forutsetninger og grunnlag for en NCE/GCE innen det marine med tyngdepunkt i sjømatklyngen i Bergensregionen. NOR FISHING Nor-Fishing er en viktig nasjonal og internasjonal møteplass for fiskerinæringen, som arrangeres annethvert år. I 2014 ble Nor-Fishing arrangert fra August. FFV var prosjektleder for Møre og Romsdals fellesstand. Fellesstanden ble offisielt åpnet av fylkesordfører i Møre og Romsdal, Jon Aasen den 19.August. På standen var det en sjømatbar der produkter fra regionen Side 10

12 ble profilert med gratis servering til deltakerne og deres gjester. Det var også bedriftsbesøk fra den politiske ledelsen i Møre og Romsdal, samt diverse sosiale arrangement i regi av FFV. AQUA NOR Aqua Nor er en av verdens største havbruksmesser som arrangeres annethvert år i Trondheim. Messen samler besøkende fra mer enn 50 nasjoner, der 400 utstillere representerer over 600 produsenter og leverandører fra hele verden. FFV er prosjektleder for fellesstanden i samarbeid med Fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. OCEAN INNOVATION COMMUNITY Fiskeriforum Vest har sammen med Maritimt Forum i Bergensregionen, Design ARENA, NCE Subsea og NCE Maritime CleanTECH etablert en felles samarbeidsarena for de havbaserte næringene i Bergensregionen. De ulike næringene innenfor fiskeri, båt, subsea, plattform og design står overfor de samme utfordringene, blant annet innenfor materialteknologi og overflate i marine miljøer. På bakgrunn av disse utfordringene er samarbeidsprosjektet Ocean Innovation Community lansert på tvers av de ulike klyngene. Ambisjonen er å finne tre problemstillinger som de ulike klyngene kan samarbeide om og finne nye løsninger som ellers ville vært umulig uten et tverrfaglig samarbeid. En annen stor fordel med prosjektet vil være kompetanseoverforing på tvers av de ulike bransjene. Uptime Competence er prosjektleder for samarbeidsprosjektet, og er støttet av Hordaland fylkeskommune. I Ocean Innovation Community har besluttet å arrangere Ocean Talent Camp Vest for første gang i Bergen september Ocean Talent Camp er et felles initiativ fra aktørene i Norges havbaserte næringer, som sikter på å rette fokus mot utdannings- og karrieremulighetene som finnes i næringene. Ocean Talent Camp handler om å skape en felles omdømmeplattform for igjen å oppnå en større gjennomslagskraft blant ungdomsskoleelever og elever fra videregående skole som står ovenfor viktige beslutninger vedrørende utdannings- og yrkesvalg. Under Ocean Talent Camp får elevene møte personer, bedrifter og organisasjoner fra de største bidragsyterne til norsk økonomi; de havbaserte næringene. Side 11

13 RESULTATREGNSKAP Side 12

14 BALANSE Side 13

15 Side 14

16 Øyvind Kråkås Styremedlem Karin Pittman Styremedlem Styremedlem Maria Barrosa Styremedlem Side 15

17 NOTER Side 16

18 Side 17

19 Side 18

20 Side 19

21 Side 20

22 Side 21

23 Fiskeriforum Vest BONTELABO BERGEN NORWAY TELEFON: FISKERIFORUM.NO Side 22

BUSINESS REGION BERGEN

BUSINESS REGION BERGEN BUSINESS REGION BERGEN Norge, Bergensregionen Bergen Trondheim Oslo Innhold 3 Business Region Bergen 4 Den dynamiske vekstregionen 6 Styrets beretning 8 Regnskap / Balanse / Noter - Revisjonsberetningen

Detaljer

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1.

Styrets melding 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Mandag 20. april 2015 kl 1900 Grand Bergen, Nedre Ole Bulls plass 1. STYRETS BERETNING OG REGNSKAP 2014 INNSTILLINGER TIL GENERALFORSAMLING 2015 Styret i Bergen Næringsråd, fra venstre Magne Stunner, administrerende direktør Marit Warncke, nestleder Ole-Eirik Lerøy, styreleder

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009

ÅRSRAPPORT 2008. Hovedrapport til departementene. Vi gir lokale ideer globale muligheter OSLO, 27.04.2009 OSLO, 27.04.2009 ÅRSRAPPORT 2008 Hovedrapport til departementene Vi gir lokale ideer globale muligheter Omslagsfoto: Siv-Elin Nærø/Innovasjon Norge 2 Forord For Innovasjon Norge representerte året 2008

Detaljer

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget

Meld. St. 7. Langtidsplan for forskning og høyere utdanning 2015 2024. (2014 2015) Melding til Stortinget Offentlige institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22

Detaljer

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015

FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 FoU-Strategi for Trøndelag 2012-2015 1. Innledning 1.1 Om strategien FoU-strategien er utarbeidet med utgangspunkt i Felles Fylkesplans mål om å styrke FoUbasert kunnskapsutvikling, verdiskaping og innovasjon

Detaljer

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY

STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY STAVANGER, EN FREMRAGENDE ARRANGEMENTSBY Visjon og strategi for Stavanger som arrangementsby STAVANGER KOMMUNE 1 Innhold 1.0 Innledning 3 2.0 Overordnede mål og retningslinjer 3 2.1 Visjon 3 2.2 Hovedmål

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE

INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE INTERNASJONAL STRATEGI FOR AGDER MED OVERSKUDD TIL Å SKAPE Foto: Arild Danielsen Foto: Arild Danielsen INNHOLD 1. Innledning...4. 1.1 Bakgrunn...4. 1.2 Formål...4. 1.3 Forankring...4. 1.4 Eksisterende

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB

Ungt Entreprenørskap Akershus Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB Årsmelding 2012 Schweigaardsgate 12 Pb. 1200 Sentrum, 0107 Oslo E-post: akershus@ue.no Web: www.akershus.ue.no Forsidefoto: Easy Egg UB fra Ski vgs under NM for ungdomsbedrifter 2012. Foto: UE Design og

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk

Årsmelding 2013. Pådriver for vekst og utvikling i. Bodøregionen. på tvers av bransje og konkurranse! Nettverk. Næringspolitikk Bedriftsbesøk Årsmelding 2013 BNF Bodøregionen Nettverk Næringspolitikk Bedriftsbesøk crestock.com Næringslivslyst Beredskapshovedstaden i Nord S2 DA Bodø Utvikling Frokost BRUS Fagråd Næringslivets Hus Lunsj Samhandling

Detaljer

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra

Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4. Erfar fra Formannskapet 14.06.11 sak 93/11 vedlegg 4 Erfar ringsnotat fra Greaterr Stavanger 2008-2010 Notatets bakgrunn og innhold Greater Stavanger fikk høsten 2010 gjennomført en ekstern evaluering av virksomheten

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Næringsplan for Lenvik 2015-2019

Næringsplan for Lenvik 2015-2019 Næringsplan for Lenvik 1 Forord Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i kommunestyret i 2014, og dette er kommunens overordnede styringsdokument. Her er de viktigste mål og strategier for samfunnsutviklingen

Detaljer

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT

Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT 1 Trøndelagsplan 2009-2012 KREATIVE TRØNDELAG HER ALT E MULIG UANSETT Introduksjon Mulighetenes Trøndelag Mennesket Trøndelags viktigste ressurs Samhandling og forståelse mellom by og land En bærekraftig

Detaljer

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA Strategi Strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU Horisont 2020 og ERA 1. Forord Denne regjeringen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier

Strategisk næringsplan for Ofoten. Mål og strategier Strategisk næringsplan for Ofoten Mål og strategier Planperioden 2006 2009 FORORD Ved utarbeidelse av strategisk næringsplan (SNP) for Ofoten har det vært viktig å fokusere på innsatsområder som kan gi

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram

Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal. Sluttevaluering av omstillingsprogram Evaluering av omstillingsprogram i Sunndal Sluttevaluering av omstillingsprogram Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og utredninger

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100%

De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% De går fint å speilvende også: Opasitet på 70 eller 100% ÅRSRAPPORT 2011 1 OM NORCONSULT Norconsult er Norges og en av Nordens største tverrfaglige rådgivere rettet mot samfunnsplanlegging og prosjektering,

Detaljer