Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011"

Transkript

1 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

2 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse Fokusområder Visjon og strategi Informasjon og kommunikasjon Konferanser og seminarer... 6 Servicekonferansen Servicekonferansen Nettverksgrupper... 7 Eksisterende nettverk... 7 Økonomisk støtte Samarbeid Økonomi... 8 Regnskapsåret Regnskapsåret Styrets vurdering Resultatregnskap, balanse og noter for Revisjonsberetning for Resultatregnskap, balanse og noter for Revisjonsberetning for av 21

3 1. OM FORENINGEN Forum for offentlig service (FOS) er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme omstilling til en innbyggervennlig offentlig serviceforvaltning. Forumet er partipolitisk uavhengig. Formålet med forumet er å sette dagsorden for framtidig offentlig service, samt fungere som en ressurs for å styrke og utvikle medlemmenes faglige dyktighet. Hovedaktivitetene består av informasjon og kunnskapsformidling gjennom forumets nettsted de årlige servicekonferansene og støtte til regionale faglige nettverk. Forumet har kontoradresse: Forum for offentlig service c/o Norsk Kommunalteknisk Forening, Borggata 1, 0650 Oslo. MEDLEMSKAP Alle offentlige virksomheter kan være medlem av forumet. Private virksomheter og enkeltpersoner har anledning til å tegne støttemedlemskap uten stemmerett på landsmøtene. Antall medlemmer har økt fra 186 til 195 i løpet av perioden, og av disse er 178 kommuner. De resterende er statlige etater, organisasjoner og private virksomheter. LANDSMØTET Landsmøtet er forumets høyeste organ. Landsmøtet avholdes hvert andre år (partallsår). STYRET Styret er forumets høyeste organ mellom landsmøtene og leder forumets daglige arbeid. Arbeidet utøves på grunnlag av vedtektene, strategiplan og rammebudsjett vedtatt av landsmøtet. Styret skal utarbeide budsjett, samt påse at landsmøtets vedtak iverksettes. Styret har et særlig ansvar for synliggjøring av serviceyrket og dets rolle og funksjon innen den offentlige forvaltning. Det har vært avholdt 10 styremøter i perioden. Alle referater er å finne på forumets nettsted Valgkomitéen tar i sitt arbeid hensyn til at styret skal ha god geografisk representasjon, ha representanter fra både kommunale og statlige virksomheter og at begge kjønn skal være representert. 3 av 21

4 Styret hadde følgende sammensetning i 2010 fram til landsmøtet 27. oktober: Leder Ingrid Trømborg Fredrikstad kommune Nestleder Annette Gundersen Kristiansund kommune Styremedlem John Andrew Firing Askim kommune Styremedlem Hilde Huse Hamar kommune Styremedlem Torunn Thuve Tønsberg kommune Styremedlem Odd-Arne Berntsen Tromsø kommune Styremedlem Guro Welde Løvli Sandnes kommune Varamedlem Siv Brynestad Husbanken Varamedlem Lise Halvorsen Skattedirektoratet Styret hadde følgende sammensetning i 2011 Leder Ingrid Trømborg Fredrikstad kommune Nestleder Annette Gundersen Kristiansund kommune Styremedlem Siv Brynestad Husbanken Styremedlem Anne Berit Berge Ims Randaberg kommune Styremedlem Marit Walle (tok over etter Lise Halvorsen som gikk av med pensjon i 2012) Skattedirektoratet Styremedlem Torunn Thuve Tønsberg kommune Styremedlem Espen Sunde (tok over etter Martin Apenes som skiftet jobb i 2011) Arbeids og velferdsdirektoratet //NAV Varamedlem John Andrew Firing Askim kommune Varamedlem Gunn Løken Moheim NAV Oppland Varamedlem Odd Arne Berntsen Tromsø kommune 4 av 21

5 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE Forumet har ingen ansatte. Den daglige driften er oppdragsbasert, og utføres av Torbjørn Vinje, Norsk Kommunalteknisk Forening. Oppgavene omfatter oppdatering av nettsted, utsendelse av nyhetsbrev, postmottak, oppfølging og utbetaling av innkommende fakturaer og reiseregninger, samt bistand til styret med å iverksette vedtak fra styret og landsmøtet. Daglig leder har også bistått med praktisk tilrettelegging og markedsføring i forhold til servicekonferansene. 2. FOKUSOMRÅDER Styret har arbeidet med følgende fokusområder/mål i perioden. Kolonnen Status viser kort hva som er oppnådd i forhold til målene. I tillegg er flere av områdene fyldigere omtalt under de enkelte overskrifter. Fokusområde Mål Status Bli et markert og sterkt forum for alle som jobber med offentlig service Bygge lokale faglige nettverk Arrangere årlig servicekonferanse eservice Få nye medlemmer fra statlig og fylkeskommunal side i tillegg til å nå enda flere kommuner. Samarbeidet med NAV er viktig for forumet og bør formaliseres. Stimulere til etablering og drift av gode lokale nettverk der service settes på dagsorden. Stimulere til etablering avnettverk i geografiske områder hvor det mangler nettverk. Arrangere servicekonferanse i 2010 og Opprettholde konferansen som en viktig felles arena for alle som arbeider med offentlig service. Tilpasse konferansen slik at de nye målgruppene ivaretas. Bidra til at sentralt vedtatte planer oppfylles, som ekommune planen. I løpet av perioden er det kommet til styremedlemmer fra Husbanken, Skatteeaten og NAV. Dette er et viktig grunnlag for å nå sterkere ut til statlig sektor. Det finnes 11 regionale nettverk. Hvert nettverk har en koordinator. Om lag halvparten har tilfredsstillende aktivitetsnivå. Evalueringsrapportene fra konferansene i 2010 og 2011 viser at deltakerne var meget godt fornøyd med faglig og sosialt innhold. Konferansene hadde en økning i antall deltakere fra statlig sektor både i 2010 og Dette arbeidet har ikke vært prioritert fra styrets side. 5 av 21

6 3. VISJON OG STRATEGI Styret startet opp en prosess med utforming av en visjon og en strategi for forumet i Bakgrunnen var at styret så en rekke utfordringer i forhold til å oppnå bedre offentlig service, for forumet som organisasjon. I 2011 ble følgende visjon vedtatt: Pådriver for bedre offentlig service! Strategiarbeidet startet opp i Styret ser følgende utfordringer i forhold til å oppnå bedre offentlig service: Tjenestene må tilpasses ulike brukergrupper Tjenestene må være tilgjengelige ved behov Tjenestene må utføres av personer med serviceforståelse Utfordringer for Forum for offentlig service som organisasjon: Vi skal være en pådriver ovenfor myndighetene Vi skal representere offentlige tjenesteytere Vi skal være en sterk interesseorganisasjon Strategiplanen ble fullført i neste periode (vedtatt av styret ), og gjelder for perioden Det vil utarbeides konkrete tiltaksplaner med utgangspunkt i strategiplanen. Planen revideres hvert andre år på landsmøtene, 1. gang i INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON Forumets nettsted er sentral i formidling av informasjon ut til medlemmer og andre interesserte. Det har blitt lagt vekt på å formidle informasjon fra hele offentlig sektor. I perioden er det sendt ut 49 nyhetsbrev, pressemeldinger med mer. I tillegg til medlemmene er det 390 personer som abonnerer på nyhetsbrev. Forumet har utarbeidet nytt materiell til bruk på blant annet stands og i andre sammenhenger det er naturlig å presentere foreningen. 5. KONFERANSER OG SEMINARER Servicekonferansene er forumets hovedarrangement i løpet av året, og er økonomisk sett en av bærebjelkene for annen virksomhet. Styret legger ned et betydelig arbeid med hvert enkelt arrangement, og legger vekt på at konferansene både skal ha et godt faglig innhold og være en viktig møteplass for alle som arbeider med og er opptatt av gode offentlige tjenester. SERVICEKONFERANSEN 2010 Servicekonferansen 2010 Fysiske eller elektroniske tjenester? Ja takk, begge deler!, ble arrangert på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, oktober. Konferansen samlet 240 deltakere inklusiv foredragsholdere og utstillere. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger på evalueringen, og det økonomiske resultatet var tilfredsstillende. 6 av 21

7 SERVICEKONFERANSEN 2011 Servicekonferansen 2011 Samarbeid for profesjonell service, ble arrangert på Rica Nidelven, Trondheim, oktober. Konferansen samlet 277 deltakere inklusiv foredragsholdere og utstillere. Konferansen fikk gode tilbakemeldinger på evalueringen, og det økonomiske resultatet var tilfredsstillende. 6. NETTVERKSGRUPPER Nettverksgruppene er en viktig arena for kompetansebygging og erfaringsutveksling. Styret stimulerer til nettverk på tvers av offentlige virksomheter. For å være definert som nettverk i Forum for offentlig service, må tre eller flere offentlige serviceenheter (kommuner/statlige instanser/fylkeskommunale enheter) danne et nettverk i tråd med forumets formål, og der tre eller flere enheter er medlem av forumet. EKSISTERENDE NETTVERK Det finnes regionale nettverk i Hallingdal, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal, Sør Rogaland, Telemark, Troms, Trøndelag, Vest Agder, Østfold og Vestfold. Det er mulig å søke støtte fra forumet til samlinger i regi av nettverket. ØKONOMISK STØTTE Det gis kr 7.500, i støtte til arrangement som har med statlig eller fylkeskommunal virksomhet i gruppen. Ellers er støtten kr ,. 1 Antall søknader for støtte til arrangement, samt en kartlegging i september 2010 viser at omlag halvparten av nettverkene fortsatt har tilfredsstillende aktivitet. 7. SAMARBEID Forumet søker samarbeid med andre organisasjoner og virksomheter etter behov. I perioden er det gjennomført møter med: Forbrukerrådet: Avklare rådets planer i forhold til kåring av de beste servicekommunene. Husbanken: Forbedret informasjon til kommunene om bostøtteordningen. Internasjonalt: Danmark har Borgerservicekontorer i hver kommune. Borgerservice Danmark er en interesseorganisasjon for lederne av Borgerservicekontorene. Organisasjonen er en aktiv pådriver og dialogpartner i forhold til myndighetene. Representanter for styret i Forum for offentlig service deltok på Borgerservicekonferansene i 2010 og Deltakelsen gir erfaring og inspirasjon, samtidig som opplevelsen er en erkjennelse av at ståstedet for de to organisasjonene er vidt forskjellig; førstelinjetjenestene i Danmark er en etablert og institusjonalisert praksis med enhetlig utforming, og forumets søsterorganisasjon en tilsvarende organisatorisk maktfaktor i forhold til myndighetene. 1 Differensiert støtte ble innført fra og med juni av 21

8 8. ØKONOMI REGNSKAPSÅRET 2010 Driftsinntektene i forumet økte fra kr i 2009 til kr i Årsresultatet i 2010 ble underskudd på kr mot overskudd kr året før. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr mot kr året før. Egenkapitalandelen pr var 67,2 % mot til sammenligning 91,3 % året før. REGNSKAPSÅRET 2011 Medlemskontingenten ble satt opp fra kr 1.000, til kr 1.100, på landsmøtet i 2010, med virkning fra Driftsinntektene i forumet økte fra kr i 2010 til kr i Årsresultatet i 2011 ble underskudd på kr mot underskudd på kr året før. Totalkapitalen var ved utgangen av året kr mot kr året før. Egenkapitalandelen pr var 71,9 % mot til sammenligning 67,2 % året før. STYRETS VURDERING Styret mener at informasjonen gitt i årsregnskapet og årsberetningen gir en rettvisende oversikt over forumet sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Driften av forumet har gått med underskudd i perioden, og egenkapitalandelen er redusert. Forumet er fortsatt i en betryggende økonomisk situasjon, men styret ser det som nødvendig å øke inntektene og redusere kostnadene i neste periode. Styret har i samarbeid med daglig leder arbeidet med å registrere forumet i merverdiavgiftsmanntallet. Hvis forumet blir godkjent av Skatteetaten har dette stor betydning for det økonomiske resultatet på servicekonferansene. 8 av 21

9 9 av 21

10 9. RESULTATREGNSKAP, BALANSE OG NOTER FOR av 21

11 11 av 21

12 12 av 21

13 13 av 21

14 10. REVISJONSBERETNING FOR av 21

15 15 av 21

16 11. RESULTATREGNSKAP, BALANSE OG NOTER FOR av 21

17 17 av 21

18 18 av 21

19 19 av 21

20 12. REVISJONSBERETNING FOR av 21

21 21 av 21

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014

Forord. En ny tid tilsier nye oppgaver og roller i dette viktige arbeidet. SIDE 1. «Ny tid - nye oppgaver» Skaarutvalgets rapport til Landsmøtet 2014 Forord Norsk kulturskoleråd ble i sin tid etablert for å bistå kommunene i drift og utvikling av kulturskolen. Etter at arbeidet med lovfestingen ble fullført, har det vært nødvendig å ha hver enkelt kulturskole

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006

D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 INNHOLD D EN NORSKE TANNLEGEFORENING R EPRESENTANTSKAPSMØTET 2006 Presidenten har ordet: Med tanke på fremtiden.................................. 2 Saksliste...............................................................

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår!

Årsmelding. Hos ROS kan du snakke med en som forstår! Årsmelding 2011 Hos ROS kan du snakke med en som forstår! ROS SKAL virke som en interesseorganisasjon for de som har eller har hatt en spiseforstyrrelse og deres pårørende spre informasjon om spiseforstyrrelser

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver

Veileder. Kontrollutvalgsboken. Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Veileder Kontrollutvalgsboken Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver Innholdsregister Forord 7 1. Innledning 9 Kontrollutvalgets betydning for kommunens egenkontroll 10 Om veilederen 12 2. Kommunestyrets

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon

Landsstyrets innstilling. Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Landsstyrets innstilling Dagsordens punkt 8: Fagforbundets egen organisasjon Side 2 Forslagsnr: 1143 Fra: 899 Landsstyret Organisasjons-

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013

SLUTTRAPPORT. Universell utforming som regional utfordring. Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 SLUTTRAPPORT Universell utforming som regional utfordring Nord-Trøndelag som pilotfylke 2009-2013 April 2014 1 Innledning Leder i styringsgruppa og fylkesråd for samferdsel og miljø, Tor Erik Jensen Nord-Trøndelag

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00

Årsmøte 2014. NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Årsmøte 2014 NARMA - Norsk nettverk for forskningsadministrasjon Oslo, 01.april 2014, kl 17:00 Saksliste ifølge Mandat og retningslinjer for NARMA 3.1: 1. Konstituering Godkjenning av årsmøtedelegater

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon?

Samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner INNLEDNING. Hva er en kommunal arkivinstitusjon? INNLEDNING Tittelen på mitt foredrag er samarbeid mellom kommunale arkivinstitusjoner med undertittelen hva hvordan hvorfor? Opprinnelig tenkte jeg at det kan umulig være så mye å si om dette temaet, men

Detaljer