ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore Fiskeriforum Vest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING. Foto: Bremnes Seashore. 2013- Fiskeriforum Vest"

Transkript

1 ÅRSBERETNING Foto: Bremnes Seashore Fiskeriforum Vest

2 Side 1

3 Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 3 OM FISKERIFORUM VEST... 3 STYRETS BERETNING... 4 MÅLOPPNÅELSE PROSJEKTER OG AKTIVITETER I RESULTATREGNSKAP BALANSE NOTER REVISORS BERETNING Side 2

4 MÅL OG VISJON E N MARIN NÆRING I VERD E N S K L A S S E OM FISKERIFORUM VEST Fiskeriforum Vest (FFV) skal være en aktiv pådriver i arbeidet med å synliggjøre, fremme og styrke den marine næringen i Vestlandsregionen. FFV skal bidra til en kompetansebasert næringsutvikling og styrke samhandling regionalt mellom myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøene. Stiftelsen er en nettverksorganisasjon for Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune og er deres rådgiver og samarbeidspartner i saker som angår marin næringspolitikk og marin næringsutvikling med ansvar for oppfølging av planer og strategier satt for sektoren. FFV samarbeider også tett med fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og klynger i regionen og landet for øvrig. FFV arbeider i dag med flere prosjektaktiviteter som er forankret i regionale handlingsprogram for næringsutvikling og selskapet har iverksatt tiltak som angår utvikling av næringsklynger, markedsføring og profilering, kompetanse og innovasjon. Side 3

5 STYRETS BERETNING Norges største naturressurser finner vi i kyst- og havområdene. I areal utgjør disse områdene syv ganger landarealene våre og de bidrar til betydelig verdiskaping og sysselsetting langs kysten. Våre produktive og rene hav har gitt oss gode forutsetninger for å høste og produsere sjømat. I følge Norges Sjømatråd eksporterte vi i 2013 sjømat til en verdi av 61 milliarder kroner, noe som tilsvarer 31 millioner norske sjømatmåltider hver dag, året rundt. Norge er i dag verdens nest største eksportør av sjømat, bare overgått av Kina. Sjømat er i dag vår mest internasjonale handelsvare. Vestlandet og Bergensregionen er et internasjonalt tyngdepunkt Sjømatnæringen i regionen er et internasjonalt tyngdepunkt med over 35% av verdens totale produksjon av laks og med globalt ledende selskaper innenfor pelagisk fiskeri. Tall fra Vestlandsrådet viser at Vestlandets sjømatnæring har en omsetning på over 80 mrd kroner (2012) og står for over 50 % av den nasjonale verdiskapningen og omsetningen innen den marine næringen og 45 % av alle sysselsatte innen næringen er i Vestlandsregionen. De største næringsaktørene har sine hovedkontor her. Europas største konsentrasjon av marine forskningsmiljøer og den nasjonale fiskeri- og sjømatforvaltningen er lokalisert i regionen i tillegg er finansiell og juridisk spisskompetanse relatert til fiskeri- og havbruk samlet her. Bergen er sjømathovedstad for Vestlandets sjømatnæring og har Norges eneste komplette marine næringsklynge unikt posisjonert for ytterligere vekst pga sin internasjonale kunnskapsposisjon og størrelse. Vekst og verdiskaping Retten til mat vil stå sentralt i fremtiden. Norge er i dag selvforsynt med sjømat, og vi eksporterer over 90 prosent av fisken vi høster og produserer til over 130 land. Verdens befolkningstall er ventet å øke til 9 milliarder frem mot 2050 som skaper store utfordringer knyttet til den globale forsyningssituasjonen, klimaspørsmål og konfliktløsning i verden. Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) vil sjømat spille en avgjørende rolle etter hvert som verdens befolkning øker. Dette legger økt ansvar på de sterke sjømatnasjonene. Her kan Norge med Vestlandet og Bergensregionen ta et globalt lederskap for utvikling av den blå matproduksjonen for å sikre trygg og næringsrik mat. Rapporten Verdiskapning basert på produktive hav i 2050 beregner veksten i norsk sjømatproduksjon til 550 milliarder kroner i 2050 mot dagens ca. 90 milliarder kroner. En forutsetning for slik vekst er selvsagt at man holder havområdene rene og at man er hensynsfulle i omgangen med ressurser og miljø. Ved bærekraftig produksjon og høsting av sjømat er dette en evigvarende ressurs. Side 4

6 Sjømatnæringen i Bergensregionen har den høyeste verdiskapingen per ansatt i nasjonalt og på Vestlandet, og har en sterk konkurranseposisjon med et enormt vekstpotensial globalt. Sjømatnæringen er et opplagt valg for prioriteringer av næringen på Vestlandet og i Bergensregionen. Kunnskapsbasert næringsutvikling For å kunne møte verdens fremtidige forsyningsbehov på en bærekraftig måte trenger sjømatnæringen økt kunnskap og vi må sikre tilgang på relevant kompetanse. Det er all grunn til å tro at utviklingen av marin sektor blir mer kunnskapsintensiv og at Bergensregionen kan spille en betydelig rolle med vår kunnskapsbase for bærekraftig bruk av våre marine ressurser. Behovet for å rekruttere kompetent personell og sikre høy kompetanse i alle deler av sektoren er stort, og derfor må Bergensregionen fremstå som attraktiv for de beste talentene slik at det kan utdannes og rekrutteres på topp internasjonalt nivå. Fremtidsutsikter Næringen har et uttrykt mål om at dagens havbruk ikke skal redusere fremtidige generasjoners mulighet for å dekke sine behov. I Stortingsmelding nr 22 (Sjømatmeldingen) slås det fast at all matproduksjon påvirker miljøet. Dette gjelder også sjømatnæringen. Spørsmålet er dermed hva som er bærekraftig påvirkning, hvordan måles og overvåkes den, og hvordan man skal forvalte sjømatnæringens potensial innenfor disse rammene. Uten en felles nasjonal og internasjonal kunnskapsbase blir disse viktige problemstillingene ofte overlatt til særinteressene. Næringen ønsker å videreføre rollen som nasjonsbygger og storprodusent av næringsriktig mat, men vekst og utvikling skal være tuftet på solid kunnskap. Spørsmålene er derfor viktige og grunnleggende for norsk sjømatnæring både hjemme og ute. Kan vi makte denne oppgaven hjemme, står også vår erfaring og kompetanse i en særstilling internasjonalt. Fiskeriforum Vest representerer med andre ord en næring og en region med stort potesial for fremtidig vekst, som kan komme til å spille en viktig rolle i håndteringen av fremtidens utfordringer knyttet til verdens matforsyning og Norges velferd.. Side 5

7 S T Y R E T Styret består av 4 kvinner og 7 menn Leder Ruth Grung, Hordaland Fylkeskommune Nestleder Geir Kaland, Bergen kommune Hans Inge Algrøy, Fiskeri og Havbruksnæringens Landsforening (FHL) Kjartan Sandnes, Biomega Erlend Waatervik, Skretting Carl-Erik Arnesen, Firda Seafood AS Anne Hilde Midttveit, Lerøy Seafood Group Karin Pittman, Universitetet i Bergen Maria Barrosa, Seaborn Kjell Nedreaas, Havforskningsinstituttet Jakob Magnar Jakobsen, Fiskarlaget Vest Vara: Jostein Ljones, Hordaland Fylkeskommune Morten Kinn, Bergen Kommune Kåre Heggebø, Fiskarlaget Vest Britt Sæle Instebø, Fiskarlaget Vest A D M I N I S T R A S J O N O G A R B E I D S M I L J Ø Tanja Hoel er daglig leder i stiftelsen, i tillegg er det en fast ansatt i 50 % stilling som prosjektleder og stiftelsen kjøper eksterne konsulenter etter kunnskapsbehov i prosjektene. Fiskeriforum Vest kjøper timetjenester fra Norsk Sjømatsenter til øvrig regnskapstjenester og driftsadministrasjon for stiftelsen. Stiftelsen hadde i 2013 to praktikantstillinger fra Universitetet i Bergen. Begge ansatte i Fiskeriforum Vest er kvinner. Styret har ut ifra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling. Det var ingen sykefravær i bedriften i Side 6

8 D R I F T, V I R K S O M H E T E N S A R T O G H V O R D E N D R I V E S Fiskeriforum Vest er en marin medlemsorganisasjon som har som sin rolle å bistå med å koordinere og forsterke utvikling av det regionale næringslivet. Bedriften har i dag kontorlokaler samlokalisert med Norsk Sjømatsenter på Bontelabo 2, i Bergen. SpareBank 1-SR Bank er forretningsbank til stiftelsen og Revisorgruppen er valgt som revisor. Tryg Vesta er forsikringspartner. Y T R E M I L J Ø Det er ingen forhold knyttet til selskapets virksomhet, innsatsfaktorer eller produkter som innebærer betydelig påvirkning av det ytre miljø. M E D L E M M E R O G T I L H Ø R E N D E N E T T V E R K Fiskeriforum Vest sine medlemmer er næring fra de ulike bransjesektorene i den marine næringen, forskningsmiljøer, organisasjoner, kommuner og finansinstitusjoner i Vestlandsregionen. Medlemstallet pr er 71. Stiftelsen har et stort nettverk gjennom prosjektsamarbeid med næringslivet, forskningsmiljøer, regionale utviklingsaktører og det politiske virkemiddelapparatet både i Vestlandsregionen og nasjonalt. S A M A R B E I D S P A R T N E R E Fiskeriforum Vest ønsker å rette en stor takk til våre finansielle bidragsytere som Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges Forskingsråd og Vest Marin. I tillegg ønsker vi å rette en stor takk til regionens forskningsmiljøer, næringsliv, organisasjoner og det øvrige virkemiddelapparatet for deres støtte til gjennomføring, finansiering og deltakelse i våre prosjekter. Side 7

9 MÅLOPPNÅELSE 2013 For Hordaland og Bergensregionen er marin næring særlig omtalt i Regionalt utviklingsprogram for Hordaland (RUP) 2013 og i Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP) Målsettingen for næringen er å være en ledende kompetanseregion og global leverandør av høy kvalitet og marine produkter av betydning for helse og velferd. Om marin næring heter det blant annet: Leggje til rette for styrking av næringsklynger, møteplassar og kopling til FoU- og kunnskapsmiljø. Det skal stimulerast til fylkesovergripande og internasjonalt samarbeid. For å nå målsettingen om å bli en ledende marin region er man enige om følgende: Styrke og befeste Bergensregionen som en nasjonal og internasjonal marin kompetanseregion. Styrke marin sektor som en nasjonal og internasjonal leverandør av marine produkter. Styrke synliggjøringen og profileringen av marin næring og kompetanse. FFV arbeider i dag med flere prosjektaktiviteter som er forankret i regionale handlingsprogram for næringsutvikling og stiftelsen har iverksatt tiltak som angår utvikling av næringsklynger, markedsføring og profilering, kompetanse og innovasjon. Side 8

10 Fiskeriforum Vest arbeider i dag innenfor fire satsningsområder: NÆRINGSUTVIKLING OG INNOVASJON Fiskeriforum Vest har i dag en aktiv og ledende rolle i utformingen og oppfølgingen av tiltakene i de regionale planene i tett samarbeid med regionens øvrige utviklingsmiljøer, bransjen og regionens ledende kompetansemiljøer. For Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er Fiskeriforum Vest en nettverksorganisasjon og en hovedsamarbeidspartner for at målsettingen satt i de regionale strategier og handlingsplanene skal nås. SYNLIGGJØRING AV DEN MARINE NÆRINGEN En av målsetningene for regionen er å styrke synliggjøringen og profileringen av regionens marine næring og kompetanse. Fiskeriforum Vest har flere aktiviteter i samarbeid med blant annet Business Region Bergen, Vestlandssamarbeidet for Marin sektor (VestMarin), Fylkeskommuner, storby kommuner, næringsliv og forskningsmiljøene til å markedsføre og synliggjøre regionens ledende marine kompetanse og produkter. Arbeidet er fokusert rundt messer som Aqua Nor, Nor-Fishing, Sjømatmessen i Brussel og en rekke arrangementer og presentasjoner på diverse møter og konferanser nasjonalt, bla North Atlantic Seafood Forum. KOMPETANSE I de regionale næringsplanene er det en målsetting å skape et kompetansebasert næringsliv. Sjømatnæringen er i en kunnskapsendring fra ressursbasert industriell produksjon til mer kunnskapsbasert tjenesteyting. Det å forsterke Bergen og Vestlandsregionen som et ledende forsknings- og utdanningssenter er viktig for å kunne videreutvikle sjømatnæringen. Fiskeriforum Vest har i dag et nært samarbeid med Norsk Sjømatsenter og Opplæringskontoret for Fiskerifagene i Hordaland. Til sammen bidrar organisasjonene til en betydelig kompetansemobilisering i regionen. I 2013 var det å styrke innovasjonssamarbeidet i klyngen være et viktig arbeid for stiftelsen gjennom etableringen av et klyngeutviklingsprosjekt og søknad til Innovasjon Norges klyngeprogram Global Centres of Exspertise. SAMHANDLING Et av stiftelsens viktigste arbeid er å sikre en god dialog og samhandling innad i klyngen og mellom klyngen og viktige policymiljøer og kompetansenettverk, både nasjonalt og på sikt også internasjonalt. Fiskeriforum Vest har i dag et nasjonalt og nordisk nettverk og en tett dialog med regionale og nasjonale myndigheter og virkemiddelapparat. På vegne av Bergen kommune er Fiskeriforum Vest leder av den nasjonale marine storbyforeningen «Storby Marin». Foreningen har som mål å styrke det nasjonale samarbeidet mellom Norges lendene biomarine storbyer, og har vært en pådriver inn mot organiseringen av Hav 21. Møteplass Marin er en sentral samhandlingsarena hvor forskningsmiljøer og næringsliv kan ha en arena for å utveksle erfaringer og få innsikt i FoU aktiviteter i regionen som FFV arrangerer i nært samarbeid med Side 9

11 Bergen Næringsråd, Bergen Marine forskningsklynge, Norges Forskningsråd, FHL og Fiskarlaget Vest. G R U N N L A G E T F O R F O R T S A T T D R I F T Selskapet har i 2013 hatt omsetning på kr , og et årsoverskudd på kr Egenkapitalandelen ved utgangen av året er på kr Styret mener derfor at forutsetningen for fortsatt drift er til stede jamfør RL 3-3. Styret mener årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. S I G N A T U R S T Y R E T Side 10

12 PROSJEKTER OG AKTIVITETER I 2013 B E R G E N, A U N E S C O C I T Y O F G A S T R O N O M Y Fiskeriforum Vest har vært prosjektansvarlig for utarbeidelsen av Bergen kommune sin søknad til Unescos Creative Cities Network. Målet med søknaden er at Bergen skal få status som City of Gastronomy, noe som innebærer innpass i et eksklusivt internasjonalt storby nettverk med fokus på bærekraftig og lokal matproduksjon som vil sette Bergen på det internasjonale gastromikartet som sjømatbyen # 1. FFV har også hatt medansvar for utviklingen av en ny blågrønn matstrategi for Hordaland, som etter planen skal vedtas i fylkesutvalget i I dette arbeidet har FFV nedsatt en blågrønn styringsgruppe for mat, under ledelse av Næringsbyråden, hvor FFV har vært sekretariatsleder for styringsgruppen. FFV sitt engasjement i gastronomiutviklingen har skapt nye koblingsmuligheter mellom regionens kultur, opplevelsesbedrifter og lokale matprodusenter i regionen. I tillegg til at det vil skape utviklingsmuligheter som kan bidra til å forsterke vår kultur og naturarv gjennom å formidle mer av våre mattradisjoner og matkultur gjennom våre lokale råvarer til barn og ungdom. For året 2014 vil oppfølging og implementeringen av tiltak skissert i matstrategi og UNESCO stå sentralt. M Ø T E P L A S S M A R I N Møteplass Marin er et møteforum der forskere og næringsutøvere kan møtes for å utveksle synspunkt og innlede samarbeid. Formålet med forumet er å skape kommunikasjon mellom forskning, næring, finans, industri, gründere, visuelle miljø og styresmakter, med omsyn til næringsutvikling innen marin sektor. Hensikten er å bidra til bedre kontakt og utveksling av ideer mellom forsking og næringsliv. Møteplass Marin er et samarbeid med Bergen Næringsråd, Bergen Marine Forskningsklynge, Fiskeri- og Havbruksnæringens Landsforening, Fiskarlaget Vest med støtte fra Hordaland fylkeskommune. For året 2014 vil oppfølging av Møteplassen være sentral og en vil tilstrebe et tettere samarbeid med VRI og Bergen Marine Forskningsklynge for videre utvikling av møteplassen. Side 11

13 S T O R B Y M A R I N Storby Marin er en nasjonal biomarin forening for å styrke samhandlingen mellom Norges ledende biomarine storbyer som Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø. Storby Marin skal arbeide for bedring av rammebetingelsene og vekst av en internasjonal ledende næring som har vitenskap, mangfold, langsiktighet og tilpasningsdyktighet som bærebjelker. For å styrke marin verdiskapning skal foreningen særlig bidra til økt samhandling mellom offentlig og privat sektor og FoU-institusjoner, samt gjennom nasjonal konsolidering av disse. Fiskeriforum Vest er sekretariatsleder for foreningen hvor styreleder har vært Øyvind Paasche fra Bergen Marine Forskningsklynge. Sekretariatsledelsen skal etter vedtekter gå på omgang mellom storbyene etter 2 år. U T V I K L I N G A V D E T M A R I N E M I L J Ø E T I B E R G E N S R E G I O N E N Fiskeriforum Vest gjennomførte i samarbeid med Business Region Bergen og Hordaland fylkeskommune, i , forstudiet «Posisjonering av Bergensregionen som Europas ledende sjømatregion». Resultatet av forstudiet var rapporten «Sjømatklyngen i Hordaland» som skildrer status for det sterke marine miljøet i regionen: oppdrett, fiskeri, mat/marin bioteknologi forsking og forvaltning. Bergen er navet i miljøet og regionen. «Bergen- en marin hovedstad» er den posisjonen som ble foreslått at regionen skulle samlest om, videreutvikle og skape vekst rundt. Forstudiet foreslo en videreføring av arbeidet langs to akser. 1. Etablere en formell styringsstruktur som skal lede det videre arbeidet (Marint strategisk råd for Bergensregionen og etablere Marint team) 2. Følge opp samt ta initiativ til tiltak, aktiviteter og prosjekt i regionen som støtter opp om utvikling av den marine klyngen i regionen. I 2013 satte Fiskeriforum Vest i gang et oppfølging av forstudien der en setter i gang et 3-årig prosjekt der målet er koordinering, profilering og videre utvikling av det marine miljøet i Bergensregionen. Målet er å utvikle et langsiktig og strategisk arbeid for videre vekst og utvikling av næringsklyngen og samle ressursene for målrettet innsats og skape en arena for kommunikasjon og samarbeid om felles mål. Side 12

14 NORTH ATLANTIC SEAFOOD FORUM (NASF) NASF er verdens største sjømatkonferanse og en ledende toppleder-møteplass. NASF tiltrekker seg årlig rundt 600 toppledere fra over 350 selskaper og 30 land innen fiskeri og sjømatnæringen fra hele verden. Konferansen arrangeres i Bergen første uken i mars hvert år og går over tre dager. Totalt arrangeres det om lag 10 industriseminarer med over 100 talere som dekker produksjon, handel, salg og etterspørsel, bærekraft, politikk og finans, med fokus på business, fremtidige trender og markedsutvikling. Fiskeriforum Vest er med som samarbeidspartner og tilrettelegger for NASF. DEL E G A S J O N S R E I S E T I L S J Ø M A T M E S S E N I B R U S S E L Fiskeriforum Vest er ansvarlig for å tilrettelegge for en delegasjonsreise for Vestlandsregionens sjømatnæring til verdens største sjømatmesse i Brussel, i samarbeid med Business Region Bergen og Bergen Næringsråd. Dette er en av verdens viktigste møteplasser for å oppdatere seg innen sjømatrelaterte produkter, bygge nettverk med representanter fra den globale sjømatnæringen, utstyrsprodusenter og tjenesteleverandører til næringen. Mer enn 1600 utstillere fra over 140 land er representert på messen. Målet med delegasjonen var å utvide deltakernes nettverk og markedsmuligheter, samt synliggjøre Vestlandets sjømatnæring som en betydelig global aktør. ETABLERING AV EN GLOBAL MARIN KLYNGE THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER Den marine klyngen i Bergensregionen er en av Noregs mest komplette næringsklynger. Klyngen har i dag et bredt nettverk og tett samarbeid med Norges fremste marine forskningsmiljøer. FFV har igangsatt et langsiktig og strategisk arbeid for å formalisere etablering av en marin næringsklynge med våre fremste internasjonale havbruksselskaper og kunnskapsmiljøer. Regjeringen har lagt planer om å utvide den vellykkede klyngepolitikken med et nytt elite nivå, «Global Centres of Expertise» (GCE). Begrunnelsen for etablering av det nye klyngeprogrammet var å fremme de næringsklyngene som har stor betydning for landets innovasjon og konkurransekraft. Fiskeriforum Vest har sammen med topplederne fra de største havbruksselskapene og kunnskapsmiljøene satt i gang et arbeid med regionen hvor man har Side 13

15 kartlagt forutsetninger og grunnlag for et GCE innen det Marine med tyngdepunkt i sjømatklyngen i Bergensregionen. Havbruksklyngen i regionen utgjør i dag et partnerskap med allerede høy interaksjon, kompletthet i verdikjeden, funksjonell nærhet med en veletablert posisjon i globale verdikjeder og komplimenterende sterke kunnskapsmiljøer. Klyngen har gode forutsetninger til å bli kvalifisert som en GCE kandidat. Den endelige søknaden til det nye klyngeprogrammet skal innleveres april 2014 som vil være et hovedfokus for FFV videre fremover. NOR FISHING Nor-Fishing er en viktig nasjonal og internasjonal møteplass for fiskerinæringen, som arrangeres annet hvert år, neste gang i 2014, fra august. Messen antas å tiltrekke vel besøkende fra 50 ulike nasjoner, der 480 utstillere representerer et bredt utvalg produsenter og leverandører fra 20 ulike land. FFV er prosjektleder for en felles fiskeristand i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, næringsliv og kommuner. AQUA NOR Er en av verdens største havbruksmesser som arrangeres annet hvert år i Trondheim. Den ble sist arrangert august i 2013.De siste årene har messen samlet besøkende fra mer en 50 nasjoner. Et stort antall utstillere, produsenter og leverandører byr på nyheter innen blant annet forskning, teknologi, fiskehelse, kvalitetskontroll, utstyr med mer. FFV var prosjektansvarlig for å tilrettelegge for Vestlandets fellesstand på messen, et samarbeid med fylkeskommunene i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og næringslivet i regionen. OCEAN INNOVATION COMMUNITY Fiskeriforum Vest har sammen med Maritimt Forum i Bergensregionen, Design ARENA, NCE Subsea og ARENA prosjektet Maritime Clean Tech West, har satt i gang et samarbeid for utvikling av felles teknologi og kompetanse knyttet til spesialiserte utstyr - og tjenesteleveranser til de havbaserte næringene. De ulike næringene innenfor fiskeri, båt, subsea, plattform og design står overfor de samme utfordringene, blant annet innenfor materialteknologi og overflate i marine miljøer. På bakgrunn av disse utfordringene er samarbeidsprosjektet Ocean Innovation Community lansert på tvers av de ulike klyngene. Ambisjonen er å finne tre problemstillinger Side 14

16 som de ulike klyngene kan samarbeide om og finne nye løsninger som ellers ville vært umulig uten et tverrfaglig samarbeid. En annen stor fordel med prosjektet vil være kompetanseoverforing på tvers av de ulike bransjene. Uptime Competence er prosjektleder for samarbeidsprosjektet, og er støttet av Hordaland fylkeskommune. Side 15

17 RESULTATREGNSKAP Side 16

18 BALANSE Side 17

19 Side 18

20 Side 19

21 NOTER Side 20

22 Side 21

23 Side 22

24 REVISORS BERETNING Side 23

25 Side 24

26 Side 25

27 Side 26

28 Fiskeriforum Vest BONTELABO BERGEN NORWAY TELEFON: FISKERIFORUM.NO Side 27

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. 2014- Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING 2014- Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2014... 6 PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Årsberetning for Storby Marin

ÅRSBERETNING. 2013 Årsberetning for Storby Marin ÅRSBERETNING 2013 Årsberetning for Storby Marin Innhold MÅL... 3 OM STORBY MARIN... 3 STYRETS BERETNING... 4 NYE WEBSIDER... 8 STORBY MARIN MØTET I OSLO... 9 NASF, MARIN INNOVATION DAY... 10 BIOTEK HØRINGSSVAR...

Detaljer

ÅRSBERETNING. Bilde: Sjøtroll Havbruk. 2011 Fiskeriforum Vest

ÅRSBERETNING. Bilde: Sjøtroll Havbruk. 2011 Fiskeriforum Vest ÅRSBERETNING Bilde: Sjøtroll Havbruk 2011 Fiskeriforum Vest Årsberetning F I S K E R I F O R U M V E S T Innhold MÅL OG VISJON... 2 OM FISKERIFORUM VEST... 2 STYRETS BERETNING... 3 MÅLOPPNÅELSE 2011 OG

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen

Nærin i g n s g li l v i i Bergensregionen Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett

Detaljer

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke

Næringstiltak for Bergen Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke Næringstiltak for Bergen 2014 Byrådsavdeling for kultur, næring idrett og kirke 1 Innledning 20. september 2010 vedtok bystyret for første gang en felles Strategisk Næringsplan for Bergensregionen (SNP):

Detaljer

Bergensregionen Insert company logo here

Bergensregionen Insert company logo here Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklynger ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME NÆRINGER: Rederi, verft, tjeneste- og utstyrsleverandører MARINE NÆRINGER: Fiskeri, oppdrett og marine produkter

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND

HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Hordaland fylkeskommune Opplæringsavdelinga FISKERIFORUM VEST HØRINGSINNSPILL TIL SKOLEBRUKSPLANEN MARIN SEKTOR I HORDALAND Regjeringens visjon er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon, og vi

Detaljer

Matproduksjon og verdiskapning

Matproduksjon og verdiskapning De gode argumenter for sjømatnæringen Matproduksjon og verdiskapning Andreas Kvame 1 VERDENS MATPRODUKSJON NORGES MATPRODUKSJON Jordbruk: 85,1 % Sjømat: 88 % Sjømat: 1,8 % Kjøtt: 13,1 % Kjøtt: 12 % FN:

Detaljer

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere.

Fakta om Bergensregionen: Omfatter 20 kommuner med mer enn 400 000 innbyggere. Bergen er sentrum i regionen og har over 250 000 innbyggere. ererer muligheter Sammen skaper vi en dynamisk vekstregion Fjell, holmer og nes utgjør ryggraden i regionen vi bor i, og havet er åpningen mot verden veien ut og veien inn. Ved den vestlandske kystleia

Detaljer

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge

Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Sjømatnæringen i et kunnskapsbasert Norge Ragnar Tveterås Delprosjekt i et Kunnskapsbasert Norge ledet av prof. Torger Reve, BI Fiskeri og kystdepartementet, 22. mars 2011 Næringsliv som kunnskapsnav Fiskeri

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene

Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Næringslivet og FoU-miljøene i Bergen - Utfordringene og mulighetene Helge Dyrnes Bergen Næringsråd 24609 Bergen Næringsråd www.bergen-chamber.no En pådriver for å gjøre Bergensregionen til Norges mest

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009

Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Regional Næringsutvikling Korleis gjer vi det i Hordaland i 2009 16. April 2009 Business Region Bergen sin rolle som regional utviklingsaktør, Kva kan vi bidra med i høve til eigarkommunane og kommunar

Detaljer

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011

Nye ideer blir nytt næringsliv. Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Nye ideer blir nytt næringsliv Solveig Holm Bergen Næringsråd 21. oktober 2011 Bergen Næringsråd og regionens næringsliv Hva etterspørres av næringslivet i regionen Innovasjon og entreprenørskap En idé

Detaljer

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010

Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling. Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innovasjonsfremmende satsinger for regional utvikling Direktør Astrid Langeland Ullevål 19.01.2010 Innhold Litt om innovasjon Slik jobber Innovasjon Norge Litt om Innovasjon Norges samarbeids programmer

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n

Næringsliv i Berge g ns n regi g o i n o e n n Næringsliv i Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø som er utviklingsaktørar for dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar

Detaljer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer

Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen Kunnskapsbaserte næringsklyngjer Bergensregionen har sterke kunnskapsmiljø og utviklingsaktørar innan dei prioriterte næringane i regionen: ENERGI: Olje, gass og fornybar energi MARITIME

Detaljer

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025

KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN. muligheter. ererer. Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 KORT OM STRATEGISK NÆRINGSPLAN ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Perspektiver mot 2025 1 1 business region bergens eiere Business Region Bergen er eid av 20 kommuner

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Bioøkonomi er den nye økonomien hvor fornybare biologiske ressurser utnyttes med bioteknologi og andre teknologier for mat, helse, materialer, kjemikalier

Detaljer

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING

SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING SAMARBEID FORSKNING NÆRINGSLIV EN FELLES UTFORDRING Bergen 8. desember 2009 Asbjørn Algrøy adm. direktør Eiere Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune Fusa

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet.

Bioøkonomi for Innlandet. Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Bioøkonomi for Innlandet Thomas Breen AP, Fylkesråd for næring og helse. Leder av styringsgruppen for bioøkonomi strategi i Innlandet. Vedtak i felles fylkesting (mars -15) Fylkeskommunene i Hedmark og

Detaljer

Arena-programmets hovedmål

Arena-programmets hovedmål Arena-programmets hovedmål Styrket evne til innovasjon og verdiskaping i regionale næringsmiljøer gjennom økt samspill mellom næringsaktører, kunnskapsaktører og det offentlige Foto: Scandwind group Vi

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Søknadskonferanse Informasjon Arena

Søknadskonferanse Informasjon Arena Søknadskonferanse Informasjon Arena Hans Eirik Melandsø 30.03.2017 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Overordnede mål 3. Målgruppe og tilbud 4. Kriteriene 2016 5. Noen tips på

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2017 30.03.2017 Espen Warland Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Introduksjon om programmet 3. Utlysningen for 2017: Krav og kriterier

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012

Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 «Vi kan ikke leve av å være det rikeste landet i verden» (Trond Giske Næringsminister ( Norge 2020)) Havbruk en næring for fremtiden? Mat, miljø og mennesker 16/02/2012 1 Fremtidens næringer «Norge har

Detaljer

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden?

Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Hva må Hordaland satse på for å være konkurransedyktig i fremtiden? Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Læringslivet NHO Hordaland Bergen, 27.03.2014 Hvordan drive næringsliv i et land med verdens

Detaljer

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag

Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Hvordan jobbe smart? Innovasjonsstrategier i Sør-Trøndelag Europa i min region. Er regionen vår smart nok? Hordaland fylkeskommune Amalie Skram videregående skole, Bergen 2014-11-12 Håkon Finne SINTEF

Detaljer

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK

FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK FORSLAG TIL HANDLINGSPROGRAM OPPFØLGING AV REGIONALPLAN SJØAREAL HAVBRUK Dagsett 11. mai 2017 Forslaget er justert med utgangspunkt i høyringsfråsegnene og synspunkt frå styringsgruppa 20. april 2017.

Detaljer

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009

Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Presentasjon Forskningsstrategi i Hordaland 16. september 2009 Trond Olsen, daglig leder NCE Subsea trond.olsen@ncesubsea.no Image: Aker Solutions/A5 reklame Bergen = Hordaland Norwegian Centres of Expertise

Detaljer

Innovasjon Norges satsing på

Innovasjon Norges satsing på Innovasjon Norges satsing på marin ingrediensindustri Asbjørn Rasch Jr., dir. Innovasjon Norge Troms 17. november 2009, Gardermoen 1. Innovasjon Norge og status prosjekter 2. Aktivitet og tiltak i Troms

Detaljer

Internasjonal kompetanse

Internasjonal kompetanse Internasjonal kompetanse Næringslivets behov for internasjonal kompetanse hvordan kan vi bedre dra nytte av den kompetanse som finnes i flerkulturelle miljøer? Solveig Holm Bergen Næringsråd 26. oktober

Detaljer

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv

Strategi. Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv Strategi Fiskeri- og kystdepartementets strategi for kystbasert reiseliv 2008-2011 Bakgrunn... 4 Hovedmål: Bedre samarbeid mellom fiskeri- og havbruksnæringen og reiselivsnæringen... 4 Handlinger... 4

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter

TiltakENE 2012-2013. ererer. muligheter TiltakENE 2012-2013 ererer muligheter Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010-2014 Strategisk næringsplan for Bergensregionen vektlegger samspill mellom næringsliv, det offentlige og forskningsog

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Et oppdrag fra i samarbeid med MARUT MARINTEK 1 Bakgrunn Maritim21 er valgt som begrep for en En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing.

Detaljer

Ullensvang 14 februar Nils Bjørke

Ullensvang 14 februar Nils Bjørke ... Ullensvang 14 februar Nils Bjørke Matarena er en kompetansearena og «koblingsboks» for lokalmat i Hordaland/ Vestlandet Utvikler og formidler kunnskap om bærekraftige produkter fra sjø og land Gjennom

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte

Ocean Space Centre. Forstudie. Framtidens marintekniske kunnskapssenter. Presentasjon for felles Formannskapsmøte Ocean Space Centre Forstudie Framtidens marintekniske kunnskapssenter Presentasjon for felles Formannskapsmøte Dr Atle Minsaas MARINTEK Trondheim, 5. mars 2010 Atle.Minsaas@marintek.sintef.no Skipsmodelltanken

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold

Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap. v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Orientering om Forskningsrådet og satsing på regionale partnerskap v/ Trine Steen, regionansvarlig Buskerud / Vestfold Langtidsplan for forskning og høyere utdanning (2015 2024) - Forskningsrådets strategiske

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS

Havromsteknologi. Frode Iglebæk. Impello Management AS. 10. juni 2015 I M P E L L O. Impello Management AS Havromsteknologi Frode Iglebæk Impello Management AS 10. juni 2015 1 Havrommet består av: Havets overflate Havdypene Geologiske formasjoner på havbunnen 2 Havrommet Havene dekker 2/3 av jordoverflaten 80

Detaljer

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim

Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft. Professor Roger Sørheim Utvikling av hhb Helgeland historien om et forskningsløft Professor Roger Sørheim Subsea Sensors for Oil and Gas Objectives Develop internationally leading research consortium on subsea sensors for oil

Detaljer

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen

Trøndelagsplanen Vi knytter fylket sammen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Møte med Trondheimsregionen 15.12. 2017 Direktør for Plan og næring Trude Marian Nøst Samfunnsutviklerrollen Tre dimensjoner ved samfunnsutvikling

Detaljer

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016

Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 Informasjonsmøte om programmets utlysning 2016 21.01.2016 Jointly owned by AGENDA 1. Introduksjon formålet med møtet 2. Klyngeprogrammets formål og tilbud 3. Utlysningen for 2016: Krav og kriterier 4.

Detaljer

Regional plan for verdiskaping

Regional plan for verdiskaping Regional plan for verdiskaping 18.12.2017 Overordnet mål for de tre planene: Mulighetenes Oppland i en grønn framtid: «Vekst i befolkning og bærekraftige arbeidsplasser i Oppland» Regional plan for verdiskaping:

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa

Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Kompetanseprogram for FoU-strategi og ledelse i sjømatnæringa Nord-norsk havbrukslag, Svolvær 5. juni 2013 Astri Pestalozzi, prosjektleder (tel 414 78 595) Norge verdens fremste sjømatnasjon Øke verdiskapinga

Detaljer

Dialogmøte

Dialogmøte Dialogmøte 23.11.2016 Av kloden er dekket av hav 70 % hav 80 % > 3000m dypt 90 % uutforsket Vi må ta de rette valgene og kombinere økonomisk vekst med bærekraftig utvikling Blå økonomi på den politiske

Detaljer

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012

Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen. Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Utfordringer og kunnskapsbehov i transportforskningen Divisjonsdirektør innovasjon Anne K Fahlvik Oslo, 3. september 2012 Kunnskap trumfer alt Utvikle egen kunnskap Tilgang til andres kunnskap Evne til

Detaljer

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder

Blue Planet AS FORRETINGS- UTVIKLING BÆREKRAFT KONSULENT KLYNGE. Forretningsområder Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle sjømatindustrien Blue Planet AS Forretningsområder

Detaljer

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614

FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 FRØYA VIDEREGÅENDE SKOLE BJØRNAR JOHANSEN 12.0614 «Blått kompetansesenter fremtidig strategi og tiltak for kompetanseutvikling innen marin sektor med spesiell vekt på havbruk» MÅL OG AMBISJONER SOM VIDEREGÅENDE

Detaljer

Verdiskaping i blå-grønn sektor

Verdiskaping i blå-grønn sektor Verdiskaping i blå-grønn sektor Reid Hole, Prorektor Forskning og Utvikling 15. Mars 2017 «Nærhet og samarbeid mellom kunnskapsinstitusjonen Nord universitet og samfunns- og arbeidslivet skaper vekst»

Detaljer

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk

Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Innovasjon Norge som støttespiller for utvikling av klynger og nettverk Arktisk Marint Forum, Tromsø 03.02.2015 Olav Bardalen, Innovasjon Norge olbar@innovasjonnorge.no Jointly owned by Innovasjon Norges

Detaljer

Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN

Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN Fra ide til virkelighet. NYTT BYGG FOR FORSKING OG UTVIKLING FOR MÅLTIDSNÆRINGEN Bidragsytere: Stiftelsen Norconserv ipark Eiendom Rogaland Fylkeskommune Fiskeri- og Kystdepartementet Nofima Norconserv

Detaljer

Verdiskaping i sjømatnæringen

Verdiskaping i sjømatnæringen Verdiskaping i sjømatnæringen Lokal verdiskaping - global nytteverdi Verdens befolkning øker. Nettopp derfor er bedre tilførsel på sjømat en viktig del av løsningen på de globale utfordringene innen matmangel

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG

MARIN STRATEGIPLAN TRØNDELAG Trøndelag skal bli verdens viktigste og mest innovative havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor. er Trøndelags styringsdokument for økt verdiskaping innenfor marin sektor.

Detaljer

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010

Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Navet for bioteknologi i Tromsøregionen KICK-OFF 6.10.2010 Agenda Kick-off seminar Velkommen bakgrunnen for BioTech North Næringsforeningens rolle i prosessen til navet for bioteknologi Grete Kristoffersen,

Detaljer

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring

Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Blå leverandørindustri Virkemidler for koordinert FoU innen marin, maritim og offshore næring Husøy 22. august 2014 Christina Abildgaard, Dr. scient, avdelingsdirektør Glipper det for forsknings- og virkemiddelaktørene

Detaljer

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen

FHFS prioriteringer i 2013 og fremover. Arne E. Karlsen FHFS prioriteringer i 2013 og fremover Arne E. Karlsen Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst Styre 2013 Jan Skjærvø (styreleder) Irene Heng Lauvsnes (1. nestleder) Rolf

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

FKDs rolle framover: Langsiktig ressursforvaltning for samfunnet og stimulering til bærekraftig verdiskaping

FKDs rolle framover: Langsiktig ressursforvaltning for samfunnet og stimulering til bærekraftig verdiskaping FKDs rolle framover: Langsiktig ressursforvaltning for samfunnet og stimulering til bærekraftig verdiskaping Innlegg på Møteplass Marin 20. april ved Departementsråd Jørn Krog FKDs 1999-strategi Fra næringsreguleringer

Detaljer

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt,

CenSES innovasjonsforum. Tone Ibenholt, CenSES innovasjonsforum Tone Ibenholt, 7.12.2011 To gode grunner for å jobbe med innovasjon og kommersialisering Temperaturøkning på mellom 3,5 og 6 grader vil få dramatiske konsekvenser Åpner enorme markeder:

Detaljer

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger?

Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? Teknologi akvarena: Hva kan andre industrier bidra med inn mot oppdrettsnæringen av kunnskap og nye løsninger? 13.mars 2008 Dagens samling Innblikk i andre industrier og kompetansemiljø i Trøndelag som

Detaljer

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi

Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Norsk Nettverk for Industriell Bioteknologi Industrial Biotech Network Norway Etablert juni 2012 IBNN etablert juni 2012 IBNN sekretariat etablert mars 2013 Besøksadresse: Havnegate 7 7010 Trondheim Postadresse:

Detaljer

Velkommen til eierskiftemøte!

Velkommen til eierskiftemøte! Møre og Romsdal Velkommen til eierskiftemøte! Anne Karine Folge, Innovasjon Norge og Eierskiftealliansen i Møre og Romsdal Møre og Romsdal EIERSKIFTEALLIANSEN i Møre og Romsdal 06.08.2013 2 Møre og Romsdal

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen

BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET. Thomas Breen BIOØKONOMISTRATEGI FOR INNLANDET Thomas Breen Visjon Innlandet et ledende kraftsentrum for bærekraftig bioøkonomi i Norge Videreutvikling av bioøkonomi kreves for å møte de store samfunnsutfordringene

Detaljer

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén

Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle. Adm.direktør Arvid Hallén Norge som internasjonalt ledende havbruksnasjon Forskningsrådets rolle Adm.direktør Arvid Hallén Forskning og næring skjer innenfor politiske rammer Suksesshistorie både for verdiskaping og forskning I

Detaljer

ET HAV AV MULIGHETER

ET HAV AV MULIGHETER Om Blue Planet AS Etablert i 2004 Non-profit organisasjon for sjømat og akvakulturindustrien Nettverksorganisasjon eid av bedrifter med felles interesse for å utvikle matproduksjon i sjø ET HAV AV MULIGHETER

Detaljer

HAV21 og nordområdene. Tittel. Og undertittel skal være. Lars Horn, leder HAV21-sekretariatet. Nordområdekonferansen 2012, 28.

HAV21 og nordområdene. Tittel. Og undertittel skal være. Lars Horn, leder HAV21-sekretariatet. Nordområdekonferansen 2012, 28. Tittel HAV21 og nordområdene Lars Horn, leder HAV21-sekretariatet Og undertittel skal være her Nordområdekonferansen 2012, 28. november HAV21 peker mot nord Nordområdene er en hovedprioritering i HAV21:

Detaljer

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson

Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Det umulige er mulig! - erfaringer fra Kongsberg - Hallingdalskonferansen 3. september 2014 Torkil Bjørnson Mine erfaringsbaser og inspirasjonskilder Heddal Torkil Trondheim California Kongsberg Ser dere

Detaljer

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER

Informasjonsmøte. Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Informasjonsmøte Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljøer 5. juni - Gardermoen INNOVASJONS- MILJØER Program 10.00-10.30 Kaffe og frukt 10.30-11.45 Gjennomgang av tjenesten og utlysningen v/ Per Øyvind

Detaljer

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa

Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Godt vannmiljø - En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa v/ Torleif Paasche, Norges Fiskarlag Foto: Aslak Kristiansen 1 Godt vannmiljø En grunnleggende ressurs for sjømatnæringa Status for norske fiskerier

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

Statusrapport for Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen

Statusrapport for Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen Statusrapport for Handlingsplan for næringsutvikling i Bergen 2011-2012 Vedtatt av Bergen Bystyre 20. juni 2011 Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke Innledning Bergen Bystyre vedtok «Handlingsplan

Detaljer

Byrådssak 191/16. Endret organisering av næringsarbeidet i Bergen kommune ESARK

Byrådssak 191/16. Endret organisering av næringsarbeidet i Bergen kommune ESARK Byrådssak 191/16 Endret organisering av næringsarbeidet i Bergen kommune ESDR ESARK-1134-201601452-33 Hva saken gjelder: I byrådets politiske plattform for perioden 2015 2019, fremgår det at byrådet ønsker

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1

Møre og Romsdal. Sjømatfylke nr. 1 Møre og Romsdal Sjømatfylke nr. 1 Sjømatnæringa i Møre og Romsdal Tradisjon Lidenskap Fremtid Foto: Lars Olav Lie Møre og Romsdal er sjømatfylke nr. 1 700.000 tonn sjømat blir produsert årlig Det tilsvarer

Detaljer

Trøndelagsplanen

Trøndelagsplanen Trøndelagsplanen 2018 2030 - Vi knytter fylket sammen Regionalt planforum Leif Harald Hanssen trondelagfylke.no fb.com/trondelagfylke To faser 2017 2019 2020 Fase 1 Omstillingsfase Fokus på samordning,

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning

Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Kunnskapsgrunnlag for næringsutvikling - Universitetets rolle og betydning Rektor Sigmund Grønmo Fylkesordførerens nyttårsmøte Bergen 6. januar 2009 Forskningsuniversitetets rolle og betydning Utvikler

Detaljer

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013

Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal. Rørvik 1.10.2013 Framtidstro og utfordringer i Ytre Namdal Rørvik 1.10.2013 Gratulerer med opprykk for en inspirasjon! De fleste respondentene er eiere og ansatte/ledere i privat sektor 10 9 8 7 1 0,525 0,4 0,05 0,025

Detaljer