Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studentparlamentet Høgskolen i Oslo og Akershus"

Transkript

1 Velkommen til: Parlamentsmøte /0 i SP-HiOA Tirsdag kl. :00 Pilestredet, rom S Alternativt oppmøte: Studentparlamentskontorene i Pilestredet kl :, så går vi sammen opp! Velkommen til det første ordinære møtet i Studentparlamentet på Høgskolen i Oslo og Akershus. Husk å si fra om du ikke kan komme, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf / 0 Vi gleder oss til å se dere! Studentparlamentet

2 Vår ref.: 00/ Innkalling Saksbehandler: Cato Haugland 0 Innkalling til Parlamentsmøte SP-HiOA Til: Kopi til: Representanter i Studentparlamentet m/ vara Studentrepresentanter i Høgskolestyret, LMU, SiO- styret og LS Studentråd AU v/rektor, prorektorer, direktør og dekanene SiO og Velferdstinget i Oslo og Akershus Norsk Studentorganisasjon Studentparlamentet ved UiO International Students Union HiOA Universitas ERGO Studentmagasin Hvor: Pilestredet, Rom S. Når: Tirsdag 0.0 kl..00 Alternativt oppmøte er ved SP-kontoret i Pilestredet kl., så går vi sammen opp! Saksliste PSak 00/ a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps b) Godkjenning av innkalling og saksliste c) Forretningsorden 0 SP-HiOA d) Orienteringssaker PSak 0/ Orientering fra Styringsgruppen PSak 0/ Møtedato for første møte til høsten PSak 0/ Valg av LS-representanter til Norsk Studentorganisasjon PSak 0/ Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget PSak 0/ Oppnevning av studentrepresentanter til Studieutvalget PSak 0/ Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemda PSak 0/ Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemda 0 Eventuelt Studentparlamentet - - Postboks, St. Olavs plass, 0 Oslo TLF:

3 Studentparlamentet Tidsplan for forsamlingsmøte 0/ Til Parlamentet :00-:0 PSak 00/ Konstituering og orienteringssaker :0- : PSak 0/ Orientering fra Styringsgruppen :- :00 PSak 0/ Møtedato for første møte til høsten :00- :0 PSak 0/ Valg landsstyrerepresentanter i Norsk Studentorganisasjon presentasjon av kandidater og valg :0-: Pizzapause :- :0 PSak 0/ Valg landsstyrerepresentanter i Norsk Studentorganisasjon annonsering av resultat :0-:0 PSak 0/ Oppnevning av studentrepresentanter til Læringsmiljøutvalget :0-:0 PSak 0/ Oppnevning av studentrepresentanter til Studieutvalget :0-0:00 PSak 0/ Oppnevning av studentrepresentanter til Skikkethetsnemda 0:00-0:0 PSak 0/ Oppnevning av studentrepresentanter til Klagenemda 0:0-0: Eventuelt 0:- 0:0 Møtekritikk 0:0 Møteslutt

4 Vår ref.: 00/ a, b, c og d Saksbehandler: Cato Haugland 0 0 Parlamentssak 00/ a, b, c og d P/Sak 00/ a, b, c og d - Konstituering a) Valg av ordstyrer, referent og tellekorps Sigve Indregård velges til ordstyrer. Cato Haugland velges til referent. Gerhard Eriksen og Beate Dessingthon velges til tellekorps b) Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. c) Forretningsorden for 0 SP-HiOA Forretningsorden godkjennes. d) Orienteringssaker Orienteringer fra Arbeidsutvalget, Høgskolestyret, LMU, Velferdstinget, ISU og Studentråd/utvalg. Sakene tas til orientering.

5 Vår ref.: 00 Konstituering Saksbehandler: Cato Haugland 0 Sak 00/ Konstituering Sak 00/ c vedlegg : Forretningsorden. Studentparlamentets organer Studentparlamentet består av parlamentet, arbeidsutvalget, sekretariatet, valgkomite og kontroll- og organisasjonskomite, samt andre komiteer og utvalg nedsatt av studentparlamentet.. Besluttende myndighet Studentparlamentet er vedtaksdyktig når minst 0% av representantene er til stede i salen.. Konstituering Etter Leders velkomst presenteres arbeidsutvalgets forslag til møteledelse (ordstyrere, referenter og tellekorps). Deretter foretas godkjenning av innkalling, saksliste og referat. Møtet er konstituert når disse er godkjent.. Forhandlingene Studentparlamentsmøtene er åpne for alle. Alle studenter ved har taleog forslagsrett under parlamentets forhandliger. Parlamentsrepresentantene har tale-, forslags- og stemmerett. Arbeidsutvalget, komiteene og ordstyrer har tale- og forslagsrett. Sekretariatet har talerett. Studentparlamentet kan gi tilhørere og innbudte talerett i enkeltsaker eller eventuelt hele møtet.

6 Studentparlamentet velger ordstyrer til å lede møtet. Ordstyrer kan ikke ha stemmerett. Studentparlamentet må til enhver tid rette seg etter ordstyreren. Dersom man mener ordstyrer ikke takler oppgaven sin godt nok, kan man når som helst i møtet fremme forslag om annen møteleder. Taletiden for et innlegg er to minutter. Ordstyrer kan med godkjenning fra Studentparlamentet utvide eller begrense taletiden. Det gis adgang til to replikker etter hvert innlegg, med adgang til svarreplikk. Replikkene må ikke vare lenger enn ett minutt. Ordstyrer og andre med forslagsrett kan framsette forslag om at strek skal settes. Når det foreslås å sette strek skal talerlisten leses opp. Deretter voteres det. Dersom man vedtar å sette strek, skal ordstyrer opplyse om at det er mulig å tegne seg under neste talers innlegg. Samtidig skal ordstyrer gi representanter med forslag til vedtak anledning til å presentere disse i plenum. Etter at strek er satt kan man ikke tegne seg til innelgg eller fremsette forslag med mindre strek blir vedtatt opphevet. Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig til ordstyrerbordet med forslagstillers navn. Endringsforslag til vedtekter og reglement må være inne før tirsdag.mai 0 kl :. Foreligger det flere forslag til vedtak settes alle innkomne forslag opp mot styrets innstilling, eller eventuelt komiteens der komiteen innstiller. Det mest ytterliggående forslaget voteres over først. Vedtas dette faller alle de andre forslagene. Ordstyrer foreslår deretter voteringsrekkefølgen. Protokolltilførsler kan forlanges av represtentanter, nedsatte komiteer eller arbeidsutvalget. Protokolltilførsler må leveres skriftlig innen møtets slutt og skal bekjentgjøres straks fra ordstyrerbordet. Forslag til dagsorden eller forretningsorden bryter saksdebatten. Det gis ikke adgang til debatt etter slike innlegg, men forslaget tas direkte opp til votering, dersom det ikke framsettes motforslag før votering. Parlamentsrepresentanter som ønsker å forlate møtet før møtets slutt, må søke parlamentet om dette. Skriftlig søknad leveres ordstyrerbordet. Søknaden må innvilges av parlamentet før representanten kan forlate salen.

7 0 0. Avstemninger Avstemninger skjer ordinært ved håndsopprekning. Skriftlig avstemning skal foretas dersom minst en av delegatene ønsker det. Ved personvalg skal det avholdes skriftlig avstemning dersom det er flere kandidater. Opptelling foretas av det valgte tellekorpset. Foreslås det prøvevotering i en sak, voterer parlamentet først over hvorvidt man ønsker en slik votering. Resultatet av selve prøvevoteringen får ingen konsekvenser for behandlingen av saken. Vedtak fattes med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene eller Studentparlamentets valgreglement. Ved stemmelikhet foretas ny votering. Ved fortsatt stemmelikhet gjelder arbeidsutvalgets innstilling.. Sluttbestemmelser Hvis et spørsmål ikke er regulert i denne forretningsorden, skal Studentparlamentet avgjøre det med alminnelig flertall. Forretningsorden kan ikke stride mot vedtektene eller valgreglementet for studentparlamentet. I så tilfelle skal endring av forretningsorden slik at den samsvarer med vedtektene og valgreglementet ansees som en redaksjonell endring. / flertall kan vedta endring av forretningsordenen under møtets gang.

8 Vår ref.: Psak 0/ Orientering fra Styringsgruppen Saksbehandler: Liv-Kristin Rød Korssjøen 0 Parlamentssak 0/ P/Sak 0/ Orientering fra Styringsgruppen Bakgrunn: På stiftelsesmøtet for Studentparlamentet ved presenterte Styringsgruppen en fyldig rapport med orientering om det arbeidet som har blitt gjort i Innstillingsutvalget og Styringsgruppen siden desember 0 frem til mai 0. I etterkant av stiftelsesmøtet har Styringsgruppen møttes for å oppsummere utvalgets arbeid og gjennomføringen av stiftelsesmøtet, og har fått konstruktive tilbakemeldinger fra både interne og eksterne aktører. Før Styringsgruppen kunne avslutte sitt arbeid og gi ballen videre til de påtroppende, så man det som nødvendig å kalle inn til et konstituerende møte i interim-parlamentet. Grunnen til at man ønsket et møte før sommeren var i hovedsak for at det nye parlamentet skulle få muligheten til å oppnevne studentrepresentanter til en rekke utvalg og nemnder, som bør være på plass innen. august 0. Med dette møtet gir Styringsgruppen fra seg det overordnede ansvaret for Studentparlamentet ved, og gir myndigheten videre til det påtroppende interimstudentparlamentet. Styringsgruppen håper man i det nye Studentparlamentet vil ta hensyn til det arbeidet og den planleggingen som har blitt gjort i forkant av sammenslåingen, og minner om alle de anbefalinger, innspill og forslag som foreligger både i utredningsrapporten Forslag til ny organisering av studentdemokratiet fra høsten 0 og Styringsgruppens rapport fra mai 0. Styringsgruppen ønsker alle de påtroppende lykke til i den spennende tiden de har foran seg. Parlamentet tar orienteringen til etterretning.

9 Vår ref.: Psak 0/ Møteplan for høsten 0 Saksbehandler: Liv-Kristin Rød Korssjøen 0 Parlamentssak 0/ P/Sak 0/ Møteplan for høsten 0 Bakgrunn: Styringsgruppen har anbefalt interim-studentparlamentet å sørge for at det første, ordinære Studentparlamentet ved er valgt inn og konstituert innen. november 0. Interim-studentparlamentets virketid vil vare frem til det nye parlamentet er på plass. Tidligere har studentparlamentene ved HiO og HiAk pleid å velge parlamentsrepresentanter som sitter fra. januar. desember. Dermed har valgresultatene ofte ikke trengt å være klare før i desember. I år har man imidlertid mye kortere tid på å få ferdigstilt studentparlamentsvalget innen den ønskede fristen. Vurdering: For å kunne begynne planleggingen av valget så tidlig som mulig mener Styringsgruppen at høstens første møte i interim-parlamentet bør avholdes innen utgangen av august. Siden de to første ukene etter studiestart går med til fadderarrangementer foreslår Styringsgruppen å legge Parlamentsmøte til tirsdag 0. august klokken.00. Styringsgruppen ønsker ikke at det fastsettes noen videre møteplan for resten av interim-parlamentets virketid før sommeren. Det er en fordel at det påtroppende Arbeidsutvalget får en viss oversikt over høsten, og hvilke andre arrangementer man vil måtte ta hensyn til, før man vedtar en endelig møteplan for resten av semesteret. - Parlamentet vedtar foreslåtte møtetidspunkt for første parlamentsmøte høsten 0. - Møteplan for resten av interim-parlamentets virketid behandles på første møte til høsten.

10 Vår ref.: 0/ Valg av landsstyrerepresentanter Saksbehandler: Daniel Massie 0 Parlamentssak 0/ P/Sak 0/ Valg av Landsstyrerepresentanter Forkortelser: LS: Landsstyret NSO: Norsk Studentorganisasjon Bakgrunn: NSO er den landsdekkende paraplyorganisasjonen for de lokale studentorganisasjonene. Organisasjonen er den største og mest innflytelsesrike studentorganiseringen. Arbeidet er først og fremst nasjonalt rettet, men organisasjonen er aktiv i å påvirke europeiskutdanningspolitikk, samt å gi lokal støtte til sine medlemslag. Den øverste politiske myndigheten i organisasjonen er det årlige landsmøtet hvor HiO hadde delegater i vår. For å følge opp kontoret og arbeidsutvalget velger de lokale medlemslagene representanter til landsstyret som møtes ganger i året for å ta for seg de store sakene som kommer opp underveis. Til dette organet vil HiOA få representanter som skal tale HiOA studentenes sak inn i den nasjonale og internasjonale politikken som organisasjonen fører. Vurdering: Vi vurderer det som svært viktig at de som blir valgt har evne til å sette seg inn i komplekse saker av stor betydning. Videre er det fordelaktig dersom representantene evner å knytte parlamentet tettere til organisasjonen ettersom dette vil øke våre studenters mulighet til å påvirke organisasjonen, samt dra nytte av de tjenestene NSO kan tilby. Vi anser det som viktig at begge tidligere institusjoner er representert og ønsker derfor å låse plassene i henhold til den fordelingen man er enig om for dagens to institusjoner. representant + vara fra HiAk og representanter + vara fra HiO. Parlamentet velger tre faste og tre vararepresentanter til landsstyret i NSO

11 Vår ref.: PSak 0/ Oppnevning til Læringsmiljøutvalget Saksbehandler: Liv-Kristin Rød Korssjøen 0 0 Parlamentssak 0/ P/Sak 0/ Oppnevning av representanter til Læringsmiljøutvalget Bakgrunn: Jf. Universitet- og høyskoleloven - skal Høgskolestyret opprette et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. Utvalget skal delta i planleggingen av tiltak vedrørende læringsmiljø, og nøye følge utviklingen i spørsmål som angår studentenes sikkerhet og velferd. Læringsmiljøutvalget skal holdes orientert om klager institusjonen mottar fra studenter vedrørende læringsmiljøet og gi eventuelle uttalelser om disse forholdene. Læringsmiljøutvalget rapporterer direkte til Høgskolestyret, og skal hvert år avgi en rapport om institusjonens arbeid med læringsmiljø. Utvalget har tre-fire møter i semesteret og jevnlige befaringer på fakultetene. Vervet er honorert. Vurdering: Studentene og institusjonen har like mange representanter hver i Læringsmiljøutvalget. Utvalgets leder velges hvert år vekselvis blant de ansatte og studentene. I den kommende perioden er det studentenes tur til å ha styreledervervet. I tillegg til en leder, skal det velges fire faste studentrepresentanter og minst fem vararepresentanter. For å sikre bred representasjon i utvalget ønsker Styringsgruppen å låse én plass i Læringsmiljøutvalget til de tidligere HiAk-studentene, og mener det bør tilstrebes å oppnevne minst to representanter fra tidligere HiAk. Begge kjønn skal være representert og flest mulig fakulteter. Mer informasjon om Læringsmiljøutvalget finnes her: - Parlamentet oppnevner en leder og fire faste representanter til Læringsmiljøutvalget, hvorav én plass er forbehold tidligere HiAk, uten innstilling. - Parlamentet oppnevner minst fem vararepresentanter til Læringsmiljøutvalget. - Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov. - Parlamentet forventer at det rapporteres jevnlig om Læringsmiljøutvalgets arbeid.

12 Vår ref.: PSak 0/ Oppnevning til Studieutvalget Saksbehandler: Jørgen Tadvin 0 Parlamentssak 0/ P/Sak 0/ Oppnevning av representanter til Studieutvalget Bakgrunn: Studentparlamentet skal velge studentrepresentanter til Studieutvalget (studiekvalitetsutvalget) ved. Utvalgets ansvarsområder: Utarbeide Studiekvalitetsutvalgets årsrapport, som følger Høgskolens rapport om kvalitetsarbeid Motta tilsynsrapporter til orientering Alle nye studie- og fagplaner til og med bachelor Større endringer i alle studie- og fagplaner (ikke master) Reglement som berører studier og eksamen generelt ved Høgskolen Vurdering: Da studiekvalitet er et av de viktigste arbeidsområdene for de studenttillitsvalgte ved en utdanningsinstitusjon som HiOA, er det viktig å velge egnede kandidater med en klar studentstemme til Studieutvalget. Det skal velges to faste studentrepresentanter og to vararepresentanter. Begge kjønn skal være representert. Vervet gjelder for ett år og er honorert. - Parlamentet oppnevner to faste studentrepresentanter og to vararepresentanter til Studieutvalget uten innstilling. - Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

13 Vår ref.: Psak 0/ Oppnevning til Skikkethetsnemnda Saksbehandler: Liv-Kristin Rød Korssjøen 0 0 Parlamentssak 0/ P/Sak 0/ Oppnevning av representanter til Skikkethetsnemnda Bakgrunn: Ifølge Universitet- og høyskoleloven - og Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning kreves det ved enkelte studieprogrammer ved en særskilt skikkethetsvurdering. Hensikten med en slik skikkethetsvurdering er å vurdere studenters faglige og personlige forutsetninger for yrket og sørge for at den enkelte student er skikket til å gå ut i arbeidslivet. Bestemmelsene om en særskilt skikkethetsvurdering gjelder alle lærer-, helse- og sosialfagutdanninger. Ifølge Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning er en student som utgjør en mulig fare for barnehagebarns og elevers eller pasienters, klienters og brukeres liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet [ ] ikke skikket for yrket. Hvis det er begrunnet tvil om en student er skikket for yrket vedkommende utdanner seg til, skal det foretas en skikkethetsvurdering. Denne vurderingen foretas av en sentral skikkethetsnemnd som oppnevnes av institusjonens styre. Nemnda skal bestå av fagpersoner fra de relevante utdanningene, representanter fra praksisfeltet, en ekstern jurist og to studentrepresentanter. Det er Studentparlamentets ansvar å foreslå studentrepresentanter til Høgskolestyrets sentrale skikkethetsnemnd. Studentrepresentantene oppnevnes for ett år av gangen og begge kjønn må være representert. Representantene må komme fra en av de utdanningene der det kreves skikkethetsvurdering. Skikkethetsnemnda har møter ved behov. Vanligvis har nemnda relativt få møter i løpet av et år, siden de fleste studenter som anses ikke skikket blir veiledet ut av studiet før saken når Skikkethetsnemnda. Dersom det er saker som reises for nemnda, vil det imidlertid være vanskelige og omfattende saker som krever grundig behandling. Vervet er honorert. Les mer om skikkethetsvurdering her: - Parlamentet oppnevner to faste representanter til Skikkethetsnemnda uten innstilling. - Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

14 Vår ref.: Psak 0/ Oppnevning til Klagenemnda Saksbehandler: Liv-Kristin Rød Korssjøen Parlamentssak 0/ P/Sak 0/ Oppnevning av representanter til Klagenemnda Bakgrunn: 0 Jf. Universitet- og høyskoleloven - skal Universiteter og høyskoler [ ] opprette en klagenemnd som skal behandle klager over enkeltvedtak og, etter styrets bestemmelse, andre klagesaker for kandidatene. Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav to skal være studenter. Det er Studentparlamentets oppgave å foreslå studentrepresentanter til HiOAs sentrale klagenemnd. Klagenemnda oppnevnes formelt av Høgskolestyret. Det skal velges to faste studentrepresentanter og to personlige vararepresentanter. Begge kjønn skal være representert, både blant de faste plassene og varaplassene. Klagenemnda har møter ca én gang i måneden og behandler klager angående fusk, formelle feil ved eksamen, lokalt opptak eller lignende. Vervet gjelder for ett år. Vervet er honorert. - Parlamentet oppnevner to faste representanter og to personlige vararepresentanter til Klagenemnda uten innstilling. - Arbeidsutvalget gis fullmakt til å foreta suppleringsvalg ved behov.

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015

Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Forretningsorden for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 2015 1 Innledning/formål Forretningsorden er

Detaljer

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak.

I landstyrerepresentantens fravær tiltrer vara som landsstyrerepresentant. Skifte kan ikke foretas under behandlingen av en sak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Forretningsorden for landsstyret i Pedagogstudentene 1. Organer a) MØTELEDELSEN Møteledelsen

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2014

Forretningsorden for landsmøte 2014 LS 07/14 Vedlegg 1: Arbeidsutvalgets innstilling til forretningsorden for landsmøte 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Detaljer

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016

VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 vedlegg 1 1 2 VEDLEGG 1: FORRETNINGSORDEN FOR NSOS LANDSMØTE 2016 Vedtatt på NSOs landsmøte 2016. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 FORRETNINGSORDEN

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRET 2014/2015 Landsstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsorden er underlagt NSOs vedtekter. 1. Landsstyret Landsstyret (LS) er Norsk

Detaljer

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Velkommen til ekstraordinært årsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 12.11.14 Tid: 16.15 Stad: Kjem seinare. Møtedato: 12.11.14 Innstilling frå: Parlamentet i LiSt Saksliste: 00a-14 Val av

Detaljer

Forretningsorden for landsmøte 2011

Forretningsorden for landsmøte 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Vedlegg: Innstilling til forretningsorden for landsmøtet 2011 Forretningsorden for

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO

FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 FORRETNINGSORDEN FOR STUDENTPARLAMENTET VED UIO 1 INNLEDNING 1 1 Hjemmel Denne forretningsorden er vedtatt med hjemmel i 7-5 i Reglement for Studentparlamentet ved

Detaljer

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden

Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden 1 2 3 Vedlegg 11 Forretningsorden og dagsorden for Studenttinget (ST) ved NMBU Forretningsorden Vedtatt på Studentting 1, 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 1. Generell del

Detaljer

Forretningsorden for SDSN

Forretningsorden for SDSN Forretningsorden for SDSN Forretningsorden er underlagt SDSNs vedtekter. Kapittel 1. Gjennomføring av møter 1.1 Konstituering Opprop 1.2 Lukking av møtet Møtene i PF, CS og SR er åpne- PF/CS kan, med 2/3

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017.

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte 2017. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 24.03.2017-26.03.2017 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM7 00.03-17 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER TIL STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 23. september 2014

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtekter for Studentdemokratiet ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Vedtatt på stiftelsesmøte: 27.11.2013. Sist revidert 13.03.2017 (Studentting 2). Kapitteloversikt: 1. Formål og virkeområde

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper.

Sentralstyret innstiller på alle saker til landsmøtet med unntak av de som har egne saksforberedende komiteer/grupper. 1 2 3 4 5 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av sentralstyret (SST) den 24. august 2015. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode. Forretningsordenen

Detaljer

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte

Vedta en forretningsorden for Norsk studentorganisasjons (NSO) landsmøte Landsmøtet Sakspapir Møtedato 26.02.2016-28.02.2016 Ansvarlig Sentralstyret Saksnummer LM6 00.03-16 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden 3 GODKJENNING

Detaljer

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017.

FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON 1 SENTRALSTYRET. Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. 1 2 3 4 5 6 FORRETNINGSORDEN FOR SENTRALSTYRET I NORSK STUDENTORGANISASJON Vedtatt av NSOs sentralstyre den 8. september 2017. Sentralstyrets forretningsorden skal vedtas på første møte i hver periode.

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10

Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Forslag til dagsorden, konstituerande studentparlamentsmøte 19.04.10 Tid: middag 16:00, møtestart 17:00 Møtestad: Driv, 4.etg. 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden 17:10: Velkomsthelsing: Avtroppande

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 19. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 01/09 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Innhold

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Sarpsborg Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 62-07 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet

Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Foreløpig rapport fra Gruppa for omorganisering av Studentdemokratiet Studentorganisering slik som det er i dag - Allmøte er det øverste formelle organ - Mellom allmøter fungerer Studenttinget som det

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO Vedtatt av Studentparlamentet 19.01.17 REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1-1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Vedtekter

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 5 Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet Vedtektene regulerer organisasjonens virke. 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Vedtekter for Pedagogstudentene

Detaljer

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15

VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER. Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 VEDTEKTER STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER Revidert av Studentparlamentet 18.03.15 Kapittel 1 Innledning 1.1 Organisasjonens navn er "Studentorganisasjonen ved Universitetet i Stavanger",

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

00 KONSTITUERING Sak Side LM Godkjenning av innkalling LM Valg av møteledelse LM Godkjenning av forretningsorden

00 KONSTITUERING Sak Side LM Godkjenning av innkalling LM Valg av møteledelse LM Godkjenning av forretningsorden 00 KONSTITUERING Sak Side LM7 00.0-7 Godkjenning av innkalling LM7 00.0-7 Valg av møteledelse LM7 00.03-7 Godkjenning av forretningsorden 3 LM7 00.04-7 Godkjenning av saksliste 0 LM7 00.05-7 Godkjenning

Detaljer

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96. Siste endring av reglementet ble gjort den 16.11.16. 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt

Detaljer

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS)

Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) Vedtekter for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet (PS) 1 Formål Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet er en egen organisasjon i Utdanningsforbundet og skal ivareta medlemmenes profesjonsfaglige interesser

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN

VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BERGEN Dato: 24.02.2011 Ikrafttredelse: 24.02.2011 Siste endret: 15.03.2012 Hjemmel: Universitets- og høgskoleloven 4-1 Organ: Parlamentet INNHOLD Kapittel

Detaljer

STUDENTPARLAMENTSMØTE

STUDENTPARLAMENTSMØTE Side 0 av 5 UNIVERSITET I OSLO STUDENTPARLAMENTSMØTE Møte nr. 1 b) for Studentparlamentet 16/17 Mandag 6. juni 2016 Rådssalen, Lucy Smiths hus Klokken 17:00 18:30 NAVN:. Side 1 av 5 TIL: Studentparlamentet

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17

Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Det kalles herved inn til konstituerende møte i Studentparlamentet, SP 01/16-17 Tid: Mandag 30. mai 2016 Det vil bli

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: Tid: Sted: N-501

Velkommen til parlamentsmøte. Lillehammer studentorganisasjon - LiSt. Dato: Tid: Sted: N-501 Velkommen til parlamentsmøte Lillehammer studentorganisasjon - LiSt Dato: 29.10.14 Tid: 16.15 Sted: N-501 Møtedato: 29.10.14 Innstilling fra: AU i LiSt Saksliste: 00a-14 Valg av møteledelse 00b-14 Godkjenning

Detaljer

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Valgreglement for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 Virkeområde 1 Virkeområde Dette valgreglementet gjelder for valg av studentrepresentanter i: 1.1 STA (vedlegg 1) reguleres av SP 1.2 Universitetet

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Forretningsorden for NSOs landsmøte 2015

Forretningsorden for NSOs landsmøte 2015 Forretningsorden for NSOs landsmøte 2015 1 Landsmøtet Landsmøtet er Norsk studentorganisasjons (NSO) øverste organ. Møtet reguleres av NSOs vedtekter, kapittel 4, samt forretningsordenen for møtet. 1.1

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet

a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet SAK 1 KONSTITUERING 4 / 64 a. Valg av ordstyrer Fylkesstyrets innstilling: Lage Nøst, de to siste vli bli presentert på årsmøtet b. Valg a referent c. Godkjenning av innkalling Første innkalling ble sendt

Detaljer

Reglement for VELFERDSTINGET

Reglement for VELFERDSTINGET Reglement for VELFERDSTINGET 0 Definisjoner Simpelt flertall :Det er flere stemmer for enn mot. Avholdende teller ikke Kvalifisert flertall :Mer enn 50 % av de tilstedeværende representanter stemmer for

Detaljer

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet

2014/2.2 KONSTITUERING Godkjenning av forretningsorden for landsmøtet NORGGA SÁMIID RIIKKASEARVI VUONA SÁMIJ RIJKASIEBRRE NØØRJEN SAEMIEJ RIJHKESIEBRIE NORSKE SAMERS RIKSFORBUND ÁŠŠEČILGEHUS SAKSFRAMLEGG čoahkkin møte beaivi ja báiki tid og sted áššenummar saksnummer áššemeannudeaddji

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2017/2018: Godkjent av AU 14.02.2017 Felles beskrivelse Studentparlamentets arbeidsutvalg (AU) er Studentparlamentets ansikt utad, og skal jobbe med å formidle Studentparlamentets

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på Studentting 1, 16.02.2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11

Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Møteledelse og forretningsorden Sak: GF 02/11 Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvar for teknisk gjennomføring av møtet. Møteledelse velges med alminnelig flertall. Forretningsorden er møtets

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT

VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT LM6 05.01-16 Vedtekter vedlegg 4 1 VEDLEGG 4: FORSLAG TIL VOTERINGSORDEN - REVIDERT Forslag nr. Hva forslaget gjelder Innstilling Merknad 1 1 2.2 - Vedtak om utmeldelse fra NSO. Strykningsforslag 2 2 2.4

Detaljer

Forretningsordenen regulerer den praktiske gjennomføringen av landsmøtet. Denne kommer i tillegg til NSOs vedtekter, og er underlagt disse.

Forretningsordenen regulerer den praktiske gjennomføringen av landsmøtet. Denne kommer i tillegg til NSOs vedtekter, og er underlagt disse. Landsmøtet Sakspapir Møtedato 17.04.15-19.04.15 Ansvarlig Landsstyret Saksnummer LM5 00.03-15 Gjelder Godkjenning av forretningsorden 1 2 Vedlegg i saken: 1. Forslag til forretningsorden for landsmøte

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap

Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Vedtekter for Studentrådet ved Fakultet for medisin og helsevitenskap Forkortelser SL Studentrådets ledergruppe FTV Fakultetstillitsvalgt ITV Instituttillitsvalgte SPV Studieprogramtillitsvalgt KTV Kulltillitsvalgt

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015

Innhold VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Ikrafttredelse 19.01.2014. Sist endret 28.01.2015 VEDTEKTER FOR STUDENTPARLAMENTET VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Vedtatt av Parlamentsforsamling Ikrafttredelse 19.01.2014 Sist endret 28.01.2015 Innhold Kapittel A. Navn, formål, myndighet og definisjon...

Detaljer

Valgreglement for StorHk

Valgreglement for StorHk Valgreglement for StorHk Gyldig fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012 og 17.4.2013. Kapittel 1. Virkeområde 1 Virkeområde Bestemmelsene i dette reglementet gjelder alle valg av tillitsvalgte som foretas

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13

Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Vedtekter for NITOs avdelinger Vedtatt av hovedstyret oktober 2013 sak 69/13 og endring i sak 82/13 Innhold

Detaljer

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse

Verv Arbeidsoppgaver Valg Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Oversikt over verv Tillitsvalgt på campus Tillitsvalgt - Velges i starten av hvert semester i klasse Studentrådsstyret Det er studentrådene, de tillitsvalgte som velger hvem som skal sitte i studentrådsstyret.

Detaljer

Reglement for Studenttinget NTNU

Reglement for Studenttinget NTNU 0 Definisjoner Simpelt flertall: Kvalifisert flertall: Absolutt Flertall: Kvalifisert ⅔ flertall: Absolutt ⅔ flertall: Reglement for Studenttinget NTNU Vedtatt på konstituerende allmøte ved NTNU den 25.10.96.

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 04/16-17 Tid: Mandag 31. oktober 2016 Møtestart kl. 17:00,

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.05-.05.05 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS5 00.05-4/5 Gjelder 4 5 6 7 8 9 0 Vedlegg til saken:. Forslag til saksliste. Forslag

Detaljer

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering

Om tinget. Sakene på tinget. Konstituering TINGGUIDE Om tinget Tinget er det møtet der medlemsorganisasjonene bestemmer hva organisasjonen skal gjøre i tiden fremover. Dette er møtet der du, som representant for din klubb, skal sørge for at organisasjonen

Detaljer

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet

Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet Vedtekter for Studentrådet ved Det Medisinske Fakultet 0 Forkortelser SL: Studentrådets ledergruppe FTR: Fakultetstillitsrepresentant ITR: Instituttillitsrepresentant SPR: Studieprogramtillitsvalgt KTR:

Detaljer

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017:

Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Vervbeskrivelse for Arbeidsutvalg 2016/2017: Godkjent av AU, 16.02.16 Leder Leder av Studentparlamentet(SP-HiOA) har ansvaret for å sørge for at alle drar i samme retning, og skal ha hovedansvaret for

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 08/15 Dato: 24.09.15 - Møtetid: 17:15 K5, Gløshaugen Utsendt: 18.09.2015 Til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Kopi til: Styret NTNU

Detaljer

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01

Vedtekter for Velferdstinget i Bergen. Vedtatt: Sist endret: Løpenummer: A01 Vedtekter for Velferdstinget i Bergen Vedtatt: 06.10.15 Sist endret: 06.10.15 Løpenummer: A01 Del 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 1 Formål 1 2 Eierform 1 3 Definisjoner 1 3 1 Generelle definisjoner 1 3 2 Voteringsformer

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting

8-12. Mars Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting Forslag til møteregler på Elevorganisasjonenes 11. ordinære Elevting 8-12. Mars 2010 Generelt 1 - Formalia Møtereglene regulerer Elevtinget 2010. Møtereglene er underlagt Vedtektene. Dersom det er uoverensstemmelser

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2011 i SP-HiOA

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2011 i SP-HiOA Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2011 i SP-HiOA Tirsdag 30.08. 2011 kl. 17:00-21:00 Pilestredet 48, rom S642 Alternativt oppmøte: Studentparlamentskontoret i Pilestredet 46 kl 16:45, så går vi sammen opp!

Detaljer

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom

Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom Møteregler til vedtak ved start av møtet Landstreffet til Dysleksi Ungdom 1. Formalia Disse møtereglene gjelder for hele landstreffet, også utenfor møtesalen. Møtereglene vedtas med simpelt flertall. Møtereglene

Detaljer