Søknad om etablering av mottak, mellomlagring og behandling av forurensede masser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søknad om etablering av mottak, mellomlagring og behandling av forurensede masser"

Transkript

1 Søknad om etablering av mottak, mellomlagring og behandling av forurensede masser RAGN-SELLS MILJØSANERING AS Postboks49, 2001Lillestrøm BESØKSADRESSESkedsmogata3 A TELEFON FAX E-POST ORG.NR. NO MVA

2 Sammendrag Ragn-SellsMiljøsaneringASplanleggerå etablereet industrianleggfor mottak, mellomlagringog behandlingav tyngreforurensedemasserpå eiendommentil HRR Miljø ASsomliggeri Hamarkommune. Det søkesom konsesjonfor årligbehandlingav tonn forurensetmassei tilstandsklasse1-5. Anleggetskalbenyttestil knusing,sorteringog rensingav de forurensedemassene. Det er ønskeligå kunneta imot masseri form avjord, stein,grus,tegl ogbetong,og behandlede slikat de igjenkanbenyttestil ulike formål. Miljørisikoanalyseliggervedlagt. Detaljerterutiner og prosedyrervil bli utarbeidetunder videreplanleggingav etableringen,i godtid før oppstartsomen del av vår internkontroll/ vårt KHMSsystem. RAGN-SELLS MILJØSANERING AS Postboks49, 2001Lillestrøm BESØKSADRESSESkedsmogata3 A TELEFON FAX E-POST ORG.NR. NO MVA

3 Innhold 1 Opplysningerom søker Innledning Beskrivelseavområdet Produksjon Miljøforhold Disponeringavbehandledemasser Kontrollogkvalitetssikring VedleggA - HRRMiljø AS- endret utslippstillatelse2013 VedleggB- SøknadendringtillatelseHRRMiljø VedleggC- Kart VedleggD - Prinsippskisse VedleggE- Flytskjema VedleggF- Miljørisikoanalyse RAGN-SELLS MILJØSANERING AS Postboks49, 2001Lillestrøm BESØKSADRESSESkedsmogata3 A TELEFON FAX E-POST ORG.NR. NO MVA

4 1 Opplysningerom søker Bedriftsnavn Ragn-SellsMiljøsaneringAS Organisasjonsnummer Beliggenhet/gateadresse Skedsmogata3A, 2000Lillestrøm Postadressehovedkontor Kommuneog fylke E-post Pb.49, 2001Lillestrøm Lillestrøm,Akershus Kontaktperson Kjetil Bakken Tittel Dagligleder Telefonnummer E-post Søknadengjelder Kategorifor virksomheten Nyetablering Anleggfor mottak og behandlingav forurensedemasser Anleggetsbeliggenhet Gålåsholmen, 2320Furnes, Hamar kommune Gårds- og bruksnummer 235/7 og 9 NACE-kodeog bransje Sorteringog bearbeidingavavfallfor materialgjenvinning Normaldriftstid for anlegget Antallansattei Ragn-SellsMiljøsanering 8 1

5 Bakgrunnog erfaring Startenpå det somi dager Ragn-Sellskansporestilbaketil 1881da AmandusZakarias LeonardSellbergstartet "Sellbergshäståkeri"i Stockholm.I 1928startet hanog sønnen Ragnar,innsamlingav avfall,en virksomhet familiensellberghar utviklet gjennom generasjoner.ragn-sellsble etablert i 1966ogfikk sitt navnav grunnleggerenragnar Sellberg.Dennorskevirksomhetenstartet i 1989,og sidenden ganghar Ragn-Sellsvoksttil å væreen gjenvinningsbedriftmedet bredt tjenestetilbud.selskapeter i dagtotalleverandør av tjenesterknyttet til håndteringav restprodukterog avfall.våreavdelingerer lokaliserti Oslo,Bergen,Stavanger,Trondheim,Moss,Sarpsborg,Stokke,Bamble,Drammen, Gardermoen,Kongsvinger,Voss,Elverumog Frøya.Viderehar vi etablert landsdekkende innsamlingsløsninger for alle typer restprodukterog avfall.ragn-sellskonserneteiesfortsatt av familiensellbergog har i dagvirksomheteri Norge,Sverige,Danmark,Estland,Latviaog Polen. I dager kretsløpsfilosofiog kunnskapom miljøvernstadigmer fremtredende,noe somstiller nye kravtil vår organisasjon.fraå kun væreen transportør,har vi utviklet osstil å være rådgiver,konseptutviklerog produsentavsekundæreråvarer. Sommeren2013ble det besluttet å etablereen egenvirksomhetinnenmiljøsanering,riving og gjenvinningavforurensedemasser,samttyngrerivemasser.virksomhetenheter Ragn- SellsMiljøsaneringAS.Dette selskapethar ansattemed langerfaringinnenrivingog miljøsanering,samterfaringmedhåndteringog sorteringav forurensedemasserin situ. Vi har erfart at det er nødvendigmedtilrettelagte mottak somkanta i mot, klassifisereog håndtere prosjektbasertforurensetmasse. Vi vil tilretteleggedet til hver enkelt oppdragsgiversbehov,somvariererpå ulike geografiskeområder.vårstyrkeliggeri lang erfaring,høykompetanse,fokuspå miljø og solidgjennomføringskvaliteti alle ledd. Ragn-SellsASog Ragn-SellsMiljøsaneringAShåndtererde nevntetjenesterbådefor offentlige og privatekunder. Sertifiseringer Ragn-SellsMiljøsaneringASble startet i november2013og har byggetopp komplette kvalitetssikringsrutiner.vi er ISO-sertifisertetter NS-ENISO9001:2008, NS-ENISO 14001:2004ogOHSAS18001:2007. Sertifikatethar nr. 1321og er utstedt Det er årlig revisjon. Selskapetinneharsentralgodkjenningfor søkerfor alletyper tiltak i tiltaksklasse1, prosjekteringav miljøsaneringopp til tiltaksklasse3, utførelseav grunnarbeiderog 2

6 landskapsutformingopp til tiltaksklasse2, og utførelseav rivingog miljøsaneringopp til tiltaksklasse3. Godkjenningener gyldigtil Vi har godkjenningfra arbeidstilsyne til saneringav asbest,innvendigog utvendig. Tillatelsengjeldertil Vi er ogsågodkjenti StartBANKmed ID142075til og med KHMS GodtKHMS-arbeideredusererrisikoenfor alvorligefeil og skader.i tilleggtil å væreisosertifisert har Ragn-Sellskonserneten nullfeil-filosofi. Vårt morselskapragn-sellsaser sertifiserti henholdtil ISO9001,ISO14001og OHSAS Det er VeritasInstitutt somhar utført denendeligerevisjonenav kvalitetssystemet. Informasjon Korrektinformasjonom KHMStil alle involverteer veldigviktig.alle vårefasteanlegghar goderutiner for dette. Allevåreprosjekterog anlegghar en KHMS-perm der all relevant informasjonom prosjektetog bemanningenfinnes.det gjelder stillingsinstrukser/ansvarsområder, varslingsplaner,personligesikkerhetserklæringer, logger, risikovurderinger,sja/sha planog tiltaksplan.dette gjøresfor å redusere risikoenfor skader og feil. Oppgaveanalyse(risikoanalyse) Enoppgaveanalysehar sommålsettingå identifiserealle risikomomenterog miljøaspekter ved utførelsenav alle aktuellearbeidfor et definert område.dette gjelderrisikoknyttet til produksjonenog miljøaspekterknyttet til aktiviteter og produkter.oppgaveanalysenskal væreet verktøyfor å eliminereeller redusererisiko.denskalidentifisereog vurdere risikoreduserendebarrierersamtforeslåforebyggendetiltak for å eliminereeller redusere faremomenterog miljøpåvirkninger.oppgaveanalysenfokusererpå hverenkeltyrkesgruppe og de aktiviteter og faremomenterde kanbli utsatt for gjennomarbeidet.dette er et godt verktøyfor å avdekkeog redusereaktuellrisikoi forhold til prosjektene,prosjektenes kompleksitetosv.det dannerogsågrunnlagetfor planleggingen,ikkeminst medhensyn på risikoreduserendetiltak. Detaljprosjekteringog SJA Sikker-jobb-analyseskalgjøressomen del av planleggingenav arbeidet.det skalfokuseres på arbeidsutførelsebådemedhensynpå å oppnåpersonsikkerhetog for å oppnåde kvalitetskravsomstillestil produktet. 3

7 SJAskalminimumbenyttesfor: Arbeidsoperasjonermedhøyt risikopotensial Arbeidsoperasjonermedlav gjentakelsesfrekvens Nyeog ukjentearbeidsoperasjoner Hovedaktiviteter i henholdtil fremdriftsplanen Vernerunder Vi gårrutinemessigevernerunderpå alle våreanleggog prosjekter.forslike masseavhendingsprosjekter somdet er snakkom her, vil typiskintervallpå vernerundevære hver ukei oppstartsfasenog hver månedetter hvert. Poengetmedå gåsåofte er at selv om aktivitetenesomsådaner enklenok,kandet værerisikofor skader/utforkjøringog alvorlige miljøavvik.vedtett oppfølgingvil risikoenfor dette reduseres. RUH/avvik Vi har rutiner for å registrere RUH/avvik.Dissebehandlesfortløpendehveruke.I tillegg rapporteresde inn til hovedkontoret. Miljøoppfølging Følgendenøkkelpersoneller planlagtbenyttet for oppfølgingav miljø på dette anlegget: Miljøoppfølging: Miljøoppfølging: Avfall/miljøoppfølging: Avsetning: BjørnRainoAnkersen,miljøingeniør LinnKatrinNødland,miljøingeniør Kjetil Bakken,prosjektleder JonLille-Schulstad,direktør råvarerragn-sellsas Miljøoppfølgingsplan Utarbeidesav våremiljøingeniøreri henholdtil tiltaksplan,kontrakt og de retningslinjer kontrakt leggersomføring.det er i tilleggutarbeideten egennorskstandardfor MOP,NS 3466.Planenvil bli utarbeideti henholdtil denne.mopskalfølgehms-planfor arbeidet, den implementeresi KHMS-planendirekte somegetkapittel. Miljøsaneringsrapportog tiltaksplaner Dette er lovpålagti henholdtil forurensingslovenog plan- og bygningsloven.dersom kundeneikkehar dette i orden kan det utarbeidesav oss.vi er 3 stykkersomskriverslike rapporter til vårekunder.vi har langerfaringog er med i relevanteforum for kompetanseutviklinginnenfagområdet. 4

8 2 Innledning Ragn-SellsMiljøsaneringASønskerå etablereet mottak og behandlingsanleggfor forurensedemasserpå Hamar. Målsettingener å kunnerense/gjenvinnede massenesom kommerinn, slikat for eksempelgjenvunnetbetongigjenkanbenyttesi ulike konstruksjoner. Ragn-Sellshar bådeteknologiog erfaringinnenbehandlingav forurensede masser,og det skalkontinuerligjobbesmot å finne godebehandlingsmetoderfor massene. Konsesjontil HRRMiljø AS(51%eid av Ragn-SellsAS)på sammetomt ligger vedlagt(vedlegg A). Det søkeshervedom: 1) Tillatelsetil håndtering avforurensedemasser. Håndteringenvil beståi mottak, mellomlagringog behandlingav forurensedemasseri form av jord, grus,stein,tegl og betong. Behandlingeninnebærer knusing,sorteringog rensing/vaskingav de forurensedemassenesomkommerinn. Etter behandling skalmassene opplastesog transporteresbort. Masserskalikkedeponeres. 3 Beskrivelseav området Anleggetbyggesopp i tilknytningtil alleredeeksisterendehrranleggpå Furnesi Hamar kommune.dette områdeter i dagregulerttil næringsformålmedindustriellvirksomhet.se vedleggcfor kart overområdet.detetablerestett dekkeavasfalt(ca.5000m 2 ), eventuelt med duk under. Dette for å hindre enhvernedtrengningav forurensetvanni grunnen. Massenevil i utgangspunktetlagresundertak. Dekkenebyggesopp med fall til oppsamlingssystemsomfører overvanntil et renseanlegg.det beståravsandfang, fordrøyningog til slutt oljeutskiller.omnødvendigvil det bli supplertmedet ekstrafilter for eventuelletungmetaller.det vil bli utført prøvetakingav utløpet til oljeutskillerenfør overvannetpumpesvideretil alleredeeksisterendefordrøyningsbassengog deretter til eksisterendeinfiltrasjonssystem(takvanngårutenomdette). Østfor anleggetrenner Flagstadelven,somskalbeskyttesmot avrenningog forurensning(semiljørisikovurdering). 5

9 4 Produksjon Ragn-SellsMiljøsaneringASsøkerom mottak ogbehandlingav årlig25 000tonn med forurensedemassersomegnersegtil behandlingi prosessen. Typemasse Håndtering Mengde(tonn per år) Jord Sorteresmekaniskog Ca.5000 eventueltrenses/vaskes, samtblandes/miksestil nye produkterog transporteres enten til materialgjenvinning eller til sluttdeponering. Steinog grus Fraksjonsorteresmekanisk Ca.5000 og evt. renses/vaskes. Dersomdet er lønnsomtvil det knusesog transporteres enten til materialgjenvinning eller til sluttdeponering. Tegl Knusesog transporterestil Ca.1500 sluttdeponering. Betongm/armering Knuses,fraksjonsorteres, Ca.8000 jern fraskillesog transporterestil materialgjenvinningog sluttdeponering. Betongu/armering Knuses, fraksjonsorteresog Ca.3000 transporterestil materialgjenvinningog sluttdeponering. Oljeholdigforurensetmasse Inndelingetter mengde forurensning,og behandling ved lufting på barksengeller mer aktiv behandling Ca.1500 Virksomhetenvil utarbeideprosedyrerog rutiner for prøvetakingog karakteriseringav mottatt masse.virksomhetenskalføre journalmedopplysningerom mottak av aktuelle typer masser,behandlingsløsningog -tid, tilsatsmaterialer,ulike driftsparametereo.l. Journalenskaltil enhvertil kunneforevises forurensningsmyndighetenevedkontroll eller tilsyn. Søknaderom nødvendigetillatelservil bli utarbeidetav vår miljøingeniør.omnødvendigvil ogsåbasiskarakteriseringbli utarbeidet. 6

10 Mottak Det er ønskeligå kunneta i mot tyngremasser,somjord, grus,stein,tegl og betong.dette skjerførst vedhenvendelsefra kundenom leveranse,hvor aktuelldokumentasjon kontrolleres. Nårvirksomhetentar imot masserfra en leverandør/avfallsprodusent, fremskaffesopplysningerom massenskjemiskesammensetning. Dersommassene er analysertpå aktuelleparametereav avfallsbesitterskaldet følgeen varedeklarasjonmed massen.massersomkarakteriseressomfarlig avfallskalikketas i mot på anlegget.dersom det er usikkertom avfalletkanmottas,bør last og leverandørtastil sidefor en grundigere gjennomgangav bådedokumentasjonog last. Alt avfallsommottasog håndteresved anleggetskalvektregistreres. Massersomer tilstrekkeligdokumentertog testet før mottak kankjøresdirektetil behandlinguten mellomlagring.dersommassersomankommeranleggetikkeer klassifisert/analysertpå forhånd,mellomlagresmasserpå et anvistog merketområdemed tett dekkeoguten mulighetfor kontamineringfra eller til andremasser.masseneskal holdesadskilttil de er ferdiganalysertog klassifisert.det skaltasut representative, homogeneprøverav massesomskalklassifiseres.masseneskalanalyseresmht. aktuelle parametere,dvs.alle parameteredet foreliggermistankeom. Nødvendigeprøvertasav våremiljøingeniører.disseprøvenevil bli analysertavals. Opplastingutføresmedgravemaskineller hjullastereventueltmedmate-/transportbånd,alt etter hvordande fysiskeforhold på plassener. Omnødvendigbyggesdet opp enkleramper. Mellomlagring Det vil væreaktuelt medmellomlagringav massene,bådefør og etter sortering.poenget med mellomlagringer å få godflyt i produksjonen.sikregodlogistikkdersommasseneskal ut medbåt, samtat massenekanfå renneav segeventueltvann. Mellomlagringsplassenetablerespå en slikmåteat forurensingav resipientunngås,og at det ikkesmitter forurensingned i grunnen.mellomlagringvil derfor foregåpå tett dekke, eventuelti kombinasjonmed avrenningsfilter.somoftest benyttesda barksengeller fin grus/pukkog duk under,samtat det byggesopp avrenningsvollerundt. Noengangermå det ogsåetablereskontrollert avrenningfor å sikreoppsamlingav forurensingvia sedimenteringsbasser eller renseanlegg.forå holdemassenetørre, eventuelttørke de ut må de lagresundertak, enten medfast tak eller fortrinnsvismedtelt over. Forå sikreeffektiv logistikkvil maksmellomlagringstidvil være1 år. Det skal da kunne mellomlagresinntil rundt tonn/ca m 3. Mellomlagringavubehandletmasse 7

11 skalminimaliseresblant annetfor å unngåuønskedeendringeri massenesegenskaperog for å reduserehåndteringskostnader. Lokaliseringavde ulike avfallstypenevil variereavhengigav det somer mesthensiktsmessig for driften av anlegget.det skallagesparaplytakmed regulerbarebinger,bådefor å lagreog behandle,samtfor å kunneta imot ukjent forurensning(panikkplate). Mellomlagringav andreavfallstyper(restfraksjon)somsorteresut fra de mottatte massene skalskjeiht. gjeldendetillatelsefor anleggetog iht. gjeldenderegelverkfor de ulike avfallstypene. Sorteringog rensing Envurderingavhåndteringsmetodeutføresfor hvert parti/ty pe forurensedemassermed ulikt innholdog ulike egenskaper.det skaletableresegnerutiner for håndteringav oljeholdigemasser.behandlingsmetoder for dissemassenevil avhengeav mengde oljeforurensning,og dissemassenevil måtte lagres.forå begrense mengdeneavmasser somskaltil sluttbehandlingvil det væreaktuelt medsorteringav massen.det enklesteog mestaktuelleer utsorteringav stein.somoftest kansteinstørreenn 50 mm resirkuleres direkte,og i mangetilfeller vil ogsåsteinstørreenn 20 mm kunnegodkjennesfor gjenbruk. Utfordringenmeddette er at jorden/massenei Norgehar forskjelligbeskaffenhet.noeer nærmestsomsilt og kanlett sorteresmekanisk,mensanneter ren myr, somkleber,og som kun lar segsorteremedmer omfattendeprosesser.vi sorterermangetyper fraksjonerpå våremobileanlegg,og har langerfaringmedå skreddersyanleggenetil formålet. Nestetrinn kanværejordvaskingmed vårt mobileanlegg.dette vil etter hvert kunneutvides med et permanentanlegg. Rense-/konsentreringsmetodesomgjørat mestepartenavde forurensedemassenekan gjenvinnes,noe somer sværtpositivt ut i fra et ressursforbruk;energiforbruketer lavt, og behovetfor tilsetting avkjemikalierer lite eller ingenting;detteer et tett systemsomgjørat det ikkeer ukontrollerteutslipp;i tilleggkanalt overvåkes,for eksempelph,temperaturosv; Kanbrukespå såvelorganiskesomuorganiskeforbindelser;rensingenfungererogsåpå mer komplekseforurensninger,somf; eks;p!h, fett osv; Kanenkeltkombineresmedandre behandlingsmetoder;!ktuelle masserfor jordvaskinger: Jernbanegrus0-64 mm Strøsand,sandfangsmasser Jord< 5 %leire 8

12 Sandholdigjord/silt Vannrensesand Knustgrus0-64 mm Vi forventer å oppnåen sorteringsgradpå ca.40 %. Avvanning,vannbehandling Anleggetbyggesopp medoppsamlingavalt avrenningsvann.dette blir ført gjennom sandfang,fordrøyningsbassengog oljeutskiller.dette vil eventueltigjen bli supplertmed et dekkfiltersomfjerner eventuelletungmetaller. Dersomdet er behovvil vi ogsåsette i gang avvanning.vi har anleggsomseparerer20-40 m 3 slam/time; EtTSinnholdpå % oppnåsetter sentrifugeringog eventuellpolymerbehandling;returvannetstyrestil anvist mottak; Vi vil i tilleggjobbemed å etablereet biologiskrenseanleggfor vannet.i og med at det seespå mulighetenefor å benytte mobilt eller stasjonærtrenseanleggfor massene,vil vi jobbeaktivt for at avrenningenbenyttespå nytt i dette vaskeanlegget, for pådenmåtenå unngåå belastedet eksisterendeavrenningssystemetmer enn nødvendig.overskuddsvann er tenkt ført til eksisterendevannbehandling. Transport Ansvarligfor uttransport er sjeffor utgåendelogistikk.transportkanutføresmedtippbil med henger,eller tippsemi,alternativt 4-aksletbil. Dersommasseneikkeskalgåmed kombinasjonenbil/båt vil det væreaktuelt å benytte«walkingfloor semi». Vi har langog omfattendeerfaringmedå organisereog gjennomføretransportmed forskjelligetransportmidler.vi senderhvert år ut storemengdermedflis og dekk-klipp til energigjenvinningmedbåt. I tillegggårdet ferdigprosessertbrenselfra alle våre anleggmed «walkingfloor» biler. I tillegghar vår prosjektlederhatt ansvaretfor uttransport av ca tonn medforurensetmassefra forskjelligesiter i Norge.Det har vært organisert transportmed bil og båt fra Drammen,båt fra Nesjefort, bil og båt fra StorskardetSØF,Bil og båt fra HusemoenSØF,Bil og båt fra RISØ(Ringerikeskyte- og øvelsesbane). Virksomhetenplikter å påseat transportav masserikkemedførernoenform for spredning av forurensningereller luktulemperfor omgivelsene.mengdenmasserdet søkesom vil ikke øketransportbelastninge nevneverdigi området.gjennomsnittligvil det bli 8 ekstralass per dag.vi antar at det ikkekommerhelt jevnt spreddog medforskjelligebilstørrelser,slik at de dagenedet kommermasservil det medføreca lassog tilsvarendehvisdet kjøresut til båt. 9

13 Rapportering Vi vil rapporteresombyggherrenber om. Pådisseprosjektenevil det vel væreaktuelt med månedsrapportsamtsluttrapport.rapporteneutarbeidesav vår miljøingeniør. I forkant av prosjektetforetar vi en gjennomgangav hvasomskalsamsvarvurderes.når prosjekteter ferdigvil nødvendigesamsvarserklæringer utarbeidesog oversende sammen med sluttrapporter. 5 Miljøforhold Støyog vibrasjoner Nårdet gjelderstøyog vibrasjonervil det ikkebli veldiggenerende.det somskaper mest støyog vibrasjoner knusingav betongog sorteringav masser. Anleggsområdeter plassert slikat det trolig ikkevil forekommenoe betydeligmer støyenn det er fra nåværendedrift. Virksomhetenskalsørgefor å tilfredsstille Retningslinjerfor begrensningav støyfra industri m;m; (T! 506)vednærmesteboligbebyggelse.Vedbehovsøkesdet om dispensasjonfra støyforskriftene.i tilleggmå det vurdereshvor transportengåri forhold til bebyggelseni forhold til om det skalgjøresnoentiltak. Visertil resultatenepå støymålingog beregningfra BergKnudsenAS(rådgivendeingeniørakustikk)vedr.anleggettil HRRMiljø AS(sevedlegg B).Dennekanbrukestil å byggesviderepå. Støv Støver ofte en utfordring medmassehåndteringsjobber. Vi har goderutiner for å ta hensyn til dette. Det liggersomet fast punkt i vår risikokartlegging,hvor vi planleggerå iverksette tiltak somvanning,støvbinding,bruk av verneutstyrosv.vedrørende støvplagerfra anlegget vil det væreberedskapfor rengjøringav asfalterteflater, samtvann/saltpå grus,vegerog lignende.det bør ikkeakkumuleresstøvsomgårutover 3. person.dette skaldet tas hensyn til underplanleggingenavarbeidet. Avfall og transport Frasortertemassersomikkebehandlesi anleggetskaltashåndom på en forsvarligmåte i forhold til massenesegenskaper.disponeringmå vurderesi prioritert rekkefølgemht. gjenbruk,gjenvinningeller forsvarligsluttdisponering(forbrenningeller deponering). 10

14 Veduttransport fra mellomlager/anleggetvil det vurderesom det må iverksettestiltak for å unngåspredningav forurensetmasse.sliketiltak kanværevaskingavhjul, samtleggeut pukkdekkefor at forurensetjord kanfalle av i kontrollerte former. Vi benytter ossav ADR-godkjentedobletransportabledieseltankertil våremaskiner,samt eventuelleoppsamlingskarunderfor å unngåsølved tankingavmaskinerog utstyr. Vi beskriveri vår beredskapsplanhvilketiltak vi gjør ved eventuelleakutte utslipp av drivstoff, og andremerkepliktigestoffer. Det er tilgjengeligeabsorbenterpå alle anlegg,maskinerog anleggsbiler.i tillegger de flestemaskineneutstyrt mednødvendigeslangebruddsventiler. Avrenning Vi har erfaringmedå håndtereforskjelligeformer for forurensingi vannpå våreanlegg,og har gjennomførtflere prosjektermedovervåkningog tiltak av vannkvalitet/kontrollav resipienti forhold til dette. Forurensetvannvil bli samletopp entenmedoljeutskillereeller ved sedimenteringsbassenger. Fjerningvil bli utført medadr-godkjentesugebiler.det skal ikkeforekommeavrenningned til Flagstadel va.takvannskalikkeinngåi sammehåndtering somrestenav overvannet. Det vil lageset overvåkningsprogram medto kontroller i året, oppstrømsog nedstrøms. Dissetasvår (fordi da er det liten aktivitet) og høst(dadet er myeaktivitet).dette kan samordnesmedeksisterendekontrollregime. Lukt Det forventesikkeå fremkommesjenerendelukter verkenunder mellomlagringeller under behandling. 6 Disponeringav behandledemasser Det skalikkeforekommenoenform for deponeringav mottatte masser/avfallpå området. Rensekrav Det skaltasut homogene,representativeprøverav ferdig behandletmasse.ferdigbehandlet masseskalanalyseresav et eksterntlaboratorium(als). Masseneskalsluttdisponeres avhengigav restkonsentrasjoneneav spesifikkeforurensningskomponenter.når massene ikketilfredsstillernormverdieneskalvirksomheteni hvert enkelttilfelle vurdereulike disponeringsløsninger vedgjennomføringav en risikovurdering. 11

15 Hvisgrenseverdienefor lettere forurensetmasseoverskrides,må virksomheteni hvert tilfelle søkeforurensningsmyndighetene om tillatelsetil aktuellsluttdisponeringsløsning. Det må da gisen særskilttillatelseetter forurensningslovenveddisponeringavmassersom overskridergrenseverdienesomer fastsatt. Det vil sikresat ferdig behandletmassetilfredsstilleravfallsforskriftenskravtil TOCog ph. Sikringav behandledemasser Ferdigbehandledemasserskallagresi egneseksjonerslikat de enkeltepartieneholdes adskilt.massesomer klassifiser tilnærmet likt kanimidlertid lagressammen. Gjenvinningav masser Ferdigbehandledeog kvalitetssikredemasservil tilbys markedetsomnyeråvarer.bådesom fyllmasser,dreneringsmasser, jordmasserog sompukk- og grusmasser. Avfallshåndtering,mottak av sorterte fraksjoner Det etableresdokumentertrutine for regelmessighentingav alt avfall,samttil daglig ryddingog kontroll utført avperson(er)med spesieltansvarfor dette. Forurensetmassevil deponeresetter innholdetav farlig stoffer. Vi benytter ossi hovedsak av vårt morselskapragn-sells ABtil sluttbehandling/mottak av forurensetmassesomer aktuelleher. I tilleggvil GLØR,Lindum,NOAHogFSGbenyttes.All avfallshåndteringskalskje med utgangspunkti kravgitt i avfallsforskriftenog eventuellekontraktspesifikkekrav. Dersomdelerav massenemå eksporteresut av landetvil vårt morselskapsdeponieri Sverige,Heljestorp,væremegetaktuelt. Herhar vi tilgjengeligmottakskapasitetfor mellom og årstonn. Til dette anleggeter det muligå leveremed såvel båt sombil. I Ragn-SellsASlangerfaringmed å utarbeidenødvendigeeksporttillatelser. Ragn-SellsASog vårt morselskapragn-sellsaber en avde størsteaktørenei Nordeni dag på mottak, behandlingog sluttbehandlingav forurensetmasse,askehåndteringog bearbeidingog avsetningav andreavfallsfraksjoner. 12

16 7 Kontroll og kvalitetssikring Forall massesomoverskridernormverdiene,må det gjennomføresen risikovurderingi hvert enkelt tilfelle. Virksomhetenmå vurdereom ferdigbehandletmassekandisponerespå et egetområde.det må fremskaffesinformasjonom miljøforholdene(resipientforhold)på det aktuelledisponeringsstedet,og det skalutføresrelevanteutlekkingstesterfor å dokumentereeventuellmobilitet avaktuelleforurensningsstofferder dette er aktuelt. Vedvalgav aktuellsluttdisponeringsløsning, er det en forutsetningat aktuelletillatelser, ulike lover,forskrifter o.l. blir overholdtpå sluttdisponeringsstedet. Detaljerterutiner og prosedyrervil bli utarbeidetunder videreplanleggingav etableringen,i godtid før oppstartsomen del avvår internkontroll/ vårt KHMS-system. Vi håperpå en snarligbehandlingav vår søknad.tagjernekontaktmed en avundertegnede dersomdet er spørsmålvedrørendesøknaden. Med vennlighilsen Kjetil Bakken Dagliglederv/ Ragn-SellsMiljøsaneringAS og LinnKatrinNødland Miljøingeniørv/ Ragn-SellsMiljøsaneringAS

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth Vår dato Vår referanse Telefon: 22 00 36 70 11.06.2012 2012/11416 E-post: fmoakah@fylkesmannen.no Rapportnummer.

Detaljer

Innhold SØKNAD OM ENDRING OG UTVIDELSE AV LØYVENUMMER T

Innhold SØKNAD OM ENDRING OG UTVIDELSE AV LØYVENUMMER T SØKNAD OM ENDRING OG UTVIDELSE AV LØYVENUMMER 2017.0171.T Innhold 1. Sammendrag av søknaden... 2 2. Informasjon om virksomheten... 2 3. Søknadens omfang med begrunnelser... 2 3.1. Søknadens omfang... 2

Detaljer

Erfaringer fra Trondheim november 2012

Erfaringer fra Trondheim november 2012 Erfaringer fra Trondheim november 2012 Foto: Carl-Erik Eriksson Silje Salomonsen, Miljøenheten Forurenset grunn i Trondheim Aktsomhetskartet Behandling av tiltaksplaner Vedtak på vilkår Tilsyn Opprydding

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY FREDRIKSTAD FJERNVARME AS ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no FREDRIKSTAD FJERNVARME AS TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER ELVEKRYSSING SELLEBAKK - LISLEBY Oppdragsnummer

Detaljer

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga

Reine og ureine massar og andre definisjonar. Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga Reine og ureine massar og andre definisjonar Astrid Holte Fylkesmannen i Hordaland Miljøvern- og klimaavdelinga 1 Fylkesmannen Statens representant i fylket Følger opp vedtak, mål og retningslinjer fra

Detaljer

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge

TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE. Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks Fredrikstad Norge ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER BORGARSYSSEL TILTAKSPLAN FOR GRAVEARBEIDER,

Detaljer

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller

Vedtak om endring av utslippstillatelsens krav om utslipp til vann via oljeutskiller Vår dato: 14.02.2013 Vår referanse: 2009/3728 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Geir Olav Bøe Saksbehandler: Håkon Dalen Hellik Teigen AS avd. Hokksund Postboks 2 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak

Detaljer

E6 Jaktøyen - Sentervegen

E6 Jaktøyen - Sentervegen E6 Jaktøyen - Sentervegen Håndtering og gjenbruk av forurensede masser Hege Mentzoni Grønning, NGI Innledning Kort om prosjektet E6 Jaktøyen-Sentervegen Miljøtekniske grunnundersøkelser Spesielle krav

Detaljer

Avfallssorteringsanleggpå Forus/Stokka: Beskrivelseav anlegget/virksomheten

Avfallssorteringsanleggpå Forus/Stokka: Beskrivelseav anlegget/virksomheten Vedlegg1 til søknadom utslippstillatelse IVARIKS,november2015 Avfallssorteringsanleggpå Forus/Stokka: Beskrivelseav anlegget/virksomheten SAMMENDRAG IVARIKSplanleggerå etablereet avfallssorteringsanl eggpå

Detaljer

Søknad om miljøsaneringsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknad om miljøsaneringsanlegg for kasserte kjøretøy RAGNkSELLS Side 1 av 5 Fylkesmannen i Hordaland Miljøvernavdelingen Pb 7319 5020 Bergen FYLKESMANNEN I HORWIAND SAKSNR: ARKIVNR: C!'r MOTTATT DATOi 0 7 MAR 2013 TA D DATO:. _- TIDL.REF.: Lillestrøm 06.03.2013

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune

Oversendelsesbrev - tillatelse for AF Gruppen Norge AS til behandling av forurensede masser på gbnr. 307/458, Oslo kommune Fylkesmannen i Oslo og Akershus AF Gruppen Norge AS Pb 6272 Etterstad 0603 Oslo Miljøvernavdel ingen Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven. Bossnett AS Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Bossnett AS Fylkesmannen gir Bossnett AS tillatelse med hjemmel i kapittel 2 i forurensningsforskriften, jf. 7 og 11 i forurensningsloven. Tillatelsen

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Revisjon Amdal Miljø Container AS Tidsrom: 21. 26.09.2011 Rapport nr.: 2011.001.R.FMRO Bedriftens adresse: Fylkesmannens revisjonsgruppe Postboks 354 Kristin

Detaljer

Søknad om tillatelse til å mellom lagre inntil m3 med le tt forurenset masse på Straume Næringspark gnr. 45 bnr. 177 i Fjell Kommune.

Søknad om tillatelse til å mellom lagre inntil m3 med le tt forurenset masse på Straume Næringspark gnr. 45 bnr. 177 i Fjell Kommune. Fylkesmannen i Hordaland Dato: 5-0 7-2016 Statens hus Kaigaten 9 Vår ref. : Bjarne Sandanger Veidekke Entreprenør Skabos vei 4, 0214 Oslo PB 505 Skøyen Postboks 7310, 5020 Bergen Tlf: 46631414 E - post:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Stena Recycling AS filial Alnabru Postboks 156 Alnabru 0668 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs

Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Ekstrakt: Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner hvorfor og hvordan? Miljøkartlegging Miljøsanering Kildesortering og organisering på byggeplass Hvordan gjenvinningsbransjen

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen

Utslippstillatelse. for. Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen Utslippstillatelse for Nygården og Mostadmarka, Malvik kommune opprydding av kreosotforurensning i grunn og i strandsonen gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981,

Detaljer

SØKNAD OM ENDRING AV PRODUKSJONSRAMMER I UTSLIPPSTILLATELSEN FOR TINE SA AVD. SØMNA.

SØKNAD OM ENDRING AV PRODUKSJONSRAMMER I UTSLIPPSTILLATELSEN FOR TINE SA AVD. SØMNA. Fylkesmannen i Nordland STATENS HUS, moloveien 10 8002 Bodø Norge TINE SA AVD SØMNA Saltnesodden 3, Sømna, 8920 Telefon: 03080,dir: 75663131;mob:48260150 E-post: randi.einarsen@tine.no www.tine.no Att:

Detaljer

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning

1 Tiltaksplan. Bakgrunn. Innledning Tiltaksplan 1 Tiltaksplan 1.1 1.2 Bakgrunn Miljøtekniske undersøkelser av den tidligere avfallsfyllingen Skittippen i Sør Varanger kommune har vist at store deler av denne er forurenset. I en risikovurdering

Detaljer

Håkanes Maskin AS, Herbergåsen - oversendelsesbrev etter kontroll og varsel om kontrollgebyr, kontrollnr I.FMOA

Håkanes Maskin AS, Herbergåsen - oversendelsesbrev etter kontroll og varsel om kontrollgebyr, kontrollnr I.FMOA Miljøvernavdelingen Håkanes Maskin AS Kavringen brygge 6 0252 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0214.0021.03 2015.002.I.FMOA 2015/9204 18/5-2015 Miljøvernavdelingen Aalerydmyra AS Stensgata 24 B 0358 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014

Nyttiggjøring av avfall. Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 Nyttiggjøring av avfall Hilde Valved, Miljødirektoratet Fylkesmannens Forurensningskonferanse, Grimstad 22. januar 2014 - Om forurensningsloven 32 og nyttiggjøring av avfall - Krav om tillatelse? - Avfall

Detaljer

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2.

Godkjenning av tiltaksplan etter kapittel 2 i forurensningsforskriften, gnr 37 bnr 134, Tretjønnveien 2. TEKNISK By- og samfunnsenheten Kristiansand kommune, Bygg og eiendomsavdelingen Postboks 417 Lund 4604 KRISTIANSAND S Att.: Kristiansand Eiendom, Morten Stensrud Vår ref.: 201403530-2 (Bes oppgitt ved

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfall og masser som oppstår på bygge- og anleggsplasser våre erfaringer. Hanne Karlsen Enhet for avfall, vei, vann og refusjon Teknisk fagavdeling

Avfall og masser som oppstår på bygge- og anleggsplasser våre erfaringer. Hanne Karlsen Enhet for avfall, vei, vann og refusjon Teknisk fagavdeling Avfall og masser som oppstår på bygge- og anleggsplasser våre erfaringer Hanne Karlsen Enhet for avfall, vei, vann og refusjon Teknisk fagavdeling Kontrollmuligheter Behandling av sluttrapporter for avfallshåndtering

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/8852 2/5-2014

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/8852 2/5-2014 Miljøvernavdelingen Norsk Gjenvinning Metall Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.:

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS

Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø. for. Horten Industripark AS Tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø for Horten Industripark AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 11 jfr. 16. Tillatelsen

Detaljer

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet:

Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Opplysningene som skal gis, gjelder følgende virksomhet: Navn SKIFTUN OG HERDLA Avdeling Virksomhetens organisasjonsnummer 91888137 Beliggenhet Stangnesterminalen 3 949 HARSTAD Var virksomheten i drift

Detaljer

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg

Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med høyt organisk innhold ved Skjørdalen avfallsanlegg Innherred Renovasjon Russervegen 10 7652 VERDAL Vår dato: 29.09.2015 Deres dato: 11.09.2015 Vår ref.: 2015/5423 Arkivkode:472 Deres ref.: MTLA 2015/8 Tillatelse til å deponere farlig avfall og avfall med

Detaljer

Endring av dato i tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong

Endring av dato i tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt og returbetong Vår dato 19.04.2017 2011/2575/GUGJ/462.2 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. senioringeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Industrivegen 41 6600 SUNNDALSØRA Endring av dato

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Reve Kompost AS Kontrollnummer: 2016.038.I.FMRO Deres ref.: Vår dato: 22.03.2016 Vår ref.: 2016/1695 Arkivnr.: 473 Reve Kompost AS Nordsjøvegen 522 4352 Kleppe Postadresse: Postboks 59 Sentrum, N-4001 Stavanger Besøksadresse: Lagårdsveien 44, Stavanger

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Avfallsplan og sluttrapport Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Rapport etter tilsyn den ved Ragn Sells AS, Borgeskogen

Rapport etter tilsyn den ved Ragn Sells AS, Borgeskogen Ragn Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2013/783 05.07.2013 33 37 11 95 Arkivnr: 470 Rapport etter tilsyn den 20.06.2013

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport

Avfallsplan og sluttrapport Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan?

Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Byggavfall fra problem til ressurs Avfallsplaner og kildesortering på byggeplass - hvorfor og hvordan? Guro Kristine Milli og Mirja Emilia Ottesen 1 Avfallsplaner og kildesortering hvorfor? God planlegging

Detaljer

Forurensningsregelverket

Forurensningsregelverket Forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter: 1. Forurensningsforskriften 2. Avfallsforskriften 3. «Internkontrollforskriften» F-loven 7 - fastslår den generelle plikten til å unngå

Detaljer

Diplom-Is AS avd. produksjon Gjelleråsen - Kontrollrapport

Diplom-Is AS avd. produksjon Gjelleråsen - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Diplom-Is AS Postboks 23 1483 HAGAN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319

Detaljer

Inspeksjon ved Saint-Gobain Byggevarer AS avd. Leca Rælingen Dato for inspeksjonen: 13.12.2012 Rapportnummer: 2012.035.I.Klif Saksnr.

Inspeksjon ved Saint-Gobain Byggevarer AS avd. Leca Rælingen Dato for inspeksjonen: 13.12.2012 Rapportnummer: 2012.035.I.Klif Saksnr. Klima- og forurensningsdirektoratet Postboks 8100 Dep, 0032 Oslo Besøksadresse: Strømsveien 96 Telefon: 22 57 34 00 Telefaks: 22 67 67 06 E-post: postmottak@klif.no Internett: www.klif.no 2012.035.I.KLIF

Detaljer

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport

Bærum kommune, Forurensing og renovasjon - Isi I og II - Revisjonsrapport Miljøvernavdelingen Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Avfallsplan og sluttrapport Veiledning: www.sft.no Kommunens saksnr.: Gjelder tiltak som overskrider 300 m² bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m² (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av

Detaljer

Er avfallshånderingen endret?

Er avfallshånderingen endret? 1 Byggavfallstatistikk Er avfallshånderingen endret? Teknologifestivalen i Nord-Norge 2013 Kari B. Mellem, SSB 14.03.2013 1 Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk Avfall og gjenvinning Avløp Vannressurser

Detaljer

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu

Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Opprydding av forurenset grunn på Fornebu Grønn Bygg Allianse, 3. Februar 2004 Tone Westby, Statsbygg Fornebu 1998 Statsbygg og Oslo kommune: Forvaltningsansvar fra 8. oktober 1998. Miljøoppfølgingsprogram

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS Kontrollnummer: I.FMMR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS Kontrollnummer: I.FMMR Fylkesmannen i Møre og Romsdal NORSK GJENVINNING AS KRISTIANSUND Molde, 19.10.2017 Dalegata 137 6500 Kristiansund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Steinar Bjerkås Angvik 2007/1460 Saksbehandler:

Detaljer

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering?

Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? Når kommer forurensningsloven til anvendelse ved massehåndtering? FMOAs kommuneseminar 14. oktober 2010 Rita Vigdis Hansen 1. Kort om forurensningsregelverket Forurensningsloven Tilhørende forskrifter:

Detaljer

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen

Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Fylkesmannen i Rogaland Miljøvernavdelingen Saksbehandler. Kristin Espeset/Marit Sundsvik Bendixen Telefon: 5156 8878/5156 8936 Saksnr.: 2010/10342 SAR Metall AS, Randaberg - Kontrollrapport Rapportnr.:

Detaljer

Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad

Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad Rapport fra tilsyn ved HRS Metallco AS, Harstad 6.6 2011 Opplysninger om virksomheten Virksomhetens adresse Skavdalsveien 6 Fylkesmannens arkivkode 2011/6716 Besøksadresse Skavdalsveien 6 Anleggsnummer

Detaljer

Miljølogistikk Gjenvinningslogistikk et skritt foran. Bjørn Hoel Ragn-Sells AS

Miljølogistikk Gjenvinningslogistikk et skritt foran. Bjørn Hoel Ragn-Sells AS Miljølogistikk 04.04.08 Gjenvinningslogistikk et skritt foran Bjørn Hoel Ragn-Sells AS Ragn-Sells konsernet Latvia Grunnlagt 1966 av Ragnar Sellberg Eies i dag 100% av familien Sellberg Omsetter ca 4,1

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /4-2015

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /4-2015 Miljøvernavdelingen Ragn-Sells AS avd Gardermoen Postboks 59 2001 LILLESTRØM Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Forurensning i Finnmark:

Forurensning i Finnmark: Forurensning i Finnmark: - Hva er de største utfordringene? 03.12.14 REGIONAL HØRINGSKONFERANSE Vadsø Finnmark Finnmark FYLKESMANNEN I FINNMARK Finnmark Forurensning - ulike påvirkninger Avrenning fra

Detaljer

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning

TILLATELSE TIL MOTTAK OG MELLOMLAGRING AV SPESIALAVFALL FOR. AS Follo Truckutleie avd. Regnbuen Gjenvinning Vedlegg FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAX: 22 00 35 35 - TELEFAX FOR MILJØVERNAVD. 22 00 36 58.

Detaljer

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan

Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan COWI AS KG Meldahlsvei 9, Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad Telefon 02694 wwwcowino Nordre Holtenfeltet vann- og avløpslag Miljøteknisk grunnundersøkelse og tiltaksplan Dokumentnr 1 Versjon 1 Utgivelsesdato

Detaljer

Byggavfall fra problem til ressurs

Byggavfall fra problem til ressurs Byggavfall fra problem til ressurs 1. Byggavfall fra problem til ressurs 2. Avfallsplaner hvorfor? 3. Avfallsplaner hvordan? 4. Miljøkartlegging 5. Miljøsanering 6. Lovverk for BA-avfall 7. Kildesortering

Detaljer

Håndtering av betong som avfall og behovet for EPD er som dokumentasjon

Håndtering av betong som avfall og behovet for EPD er som dokumentasjon Fra idé til virkelighet Håndtering av betong som avfall og behovet for EPD er som dokumentasjon Energi- og miljørådgiver Olav Rønningen Oktober 2012 Miljøarbeid i Kruse Smith Energi og miljø Energieffektive

Detaljer

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong

Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Risikovurdering for gjenbruk av lettere forurenset betong Foto: Conpot Ida Kristine Buraas, Golder Associates AS Bakgrunn Dersom innholdet av helse- og miljøskadelige stoffer i eller på tyngre bygningsmaterialer

Detaljer

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI

Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI Miljøsaneringsbeskrivelse - Hvordan skal den utformes? Øivind Spjøtvold Sivilingeniør Miljørådgiver COWI 1 TEK 10 Innhold i miljøsaneringsbeskrivelse 2 Miljøsaneringsbeskrivelse hva er egentlig hensikten?

Detaljer

Rapport fra inspeksjon ved Ragn Sells AS avd. Bergen 19. november 2015

Rapport fra inspeksjon ved Ragn Sells AS avd. Bergen 19. november 2015 Saksbehandler, telefon Astrid Holte, 5557 2319 Vår dato 18.12.2015 Deres dato Vår referanse 2015/3985 472 Deres referanse Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Rapport fra inspeksjon ved Ragn Sells

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen GLADENGEN LAKK OG KAROSSERI AS - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1284.01 2012.128.I.FMOA 2012/22537 Endelig versjon 28.1.13 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN

SPESIFIKASJON AV TJENESTEN SPESIFIKASJON AV TJENESTEN 1 Generelt... 2 2 Definisjon av rene masser... 2 3 Ordning for levering av rene masser... 3 4 Avfallsmottakene... 3 4.1 Kart... 3 4.2 Avfallsmengder... 4 5 Beskrivelse av avfallet...

Detaljer

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg

Vedtak om tillatelse til mellomlagring av avløpsslam ved Gomsrud avfallsanlegg Vår dato: 09.05.2014 Vår referanse: 2008/3370 Arkivnr.: 461.2 Deres referanse: Roar Jarness Saksbehandler: Håkon Dalen Kongsberg kommune Postboks 115 3602 Kongsberg Innvalgstelefon: 32266826 Vedtak om

Detaljer

Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering

Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering M-498 2016 RAPPORT Aksjon vaskerier og renserier Oppsummering KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig Ragnhild Orvik Kontaktperson i miljødirektoratet Britt Endre

Detaljer

Byggeråstoffer i en regional sammenheng

Byggeråstoffer i en regional sammenheng Akershus fylkeskommune: 27.10.2010 Byggeråstoffer i en regional sammenheng Fylkesmannen i Oslo og Akershus Akershus fylkeskommune, 14. oktober 2010 Hjalmar Tenold 27.10.2010 Tema Om bergindustrien og byggeråstoffer

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2015/ / Miljøvernavdelingen Runes Containerservice AS Sandumveien 105 1960 LØKEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS Vår dato: 23.10.2012 Vår referanse: 2009/7004 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Leif Ove Sataslåtten Saksbehandler: Marianne Seland Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266821 Rapport

Detaljer

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy

Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for tillatelse for behandlingsanlegg for Blanketten skal benyttes ved søknad om utslippstillatelse i henhold til lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall 11 og 16,

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen VEIDEKKE DOKKEN MILJØ - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 974108011 0301.1393.01 2014.030.I.FMOA 2014/715 3/2-2014 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn , NorBetong AS, avd. Sandefjord NorBetong AS, avd. Sandefjord Gneissveien 9 3221 Sandefjord Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2016/835 03.10.2016 33 37 11 95 Arkivnr: 472 Rapport etter

Detaljer

M U L T I C O N S U L T

M U L T I C O N S U L T Svandalsflonatunnelen Avfallsplan for oppgradering av tunnelen M U L T I C O N S U L T 1. Innledning Det ble den 3. november 212 utført befaring og prøvetaking i Svandalsflonatunnelen på E134 i forbindelse

Detaljer

Nesodden renovasjon AS - Oppfølging etter kontroll

Nesodden renovasjon AS - Oppfølging etter kontroll Miljøvernavdelingen Nesodden Renovasjon AS Jaerveien 106 1450 NESODDTANGEN Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Nyttiggjøring av avfall - hvordan gjenvinne uten å spre forurensning? Rita Vigdis Hansen, seksjon for avfall og grunnforurensning

Nyttiggjøring av avfall - hvordan gjenvinne uten å spre forurensning? Rita Vigdis Hansen, seksjon for avfall og grunnforurensning Nyttiggjøring av avfall - hvordan gjenvinne uten å spre forurensning? Rita Vigdis Hansen, seksjon for avfall og grunnforurensning Nyttiggjøring av avfall Hva er avfall? Avfallsdefinisjonen i 27: «Med avfall

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2014/ / Miljøvernavdelingen Ås kommune Postboks 195 1431 ÅS Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Burud slamkompostering i Øvre Eiker kommune Vår dato: 21.03.2011 Vår referanse: 2011/1572 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Stein D. Moen Saksbehandler: Marianne Seland Øvre Eiker kommune Rådhuset 3300 Hokksund Innvalgstelefon: 32266821 Rapport etter

Detaljer

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune

Rapport etter tilsyn ved Norsk Gjenvinning AS Lersbrygga gjenvinningsstasjon i Sande kommune Norsk Gjenvinning AS Torild Delbæk Øvre Eikervei 84 3048 DRAMMEN Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Kristina Mørk Jacobsen 2013/775 21.10.2013 33 37 11 97 Arkivnr: 472

Detaljer

2. Bakgrunnen for inspeksjonen. 3. Oppfølging etter kontrollen. 4. Kontrollgebyr. 5. Offentliggjøring

2. Bakgrunnen for inspeksjonen. 3. Oppfølging etter kontrollen. 4. Kontrollgebyr. 5. Offentliggjøring Saksbehandler, telefon Anne Christine Knag, +47 55572067 Vår dato 04.11.2016 Deres dato Vår referanse 2016/11031 461.3 Deres referanse Betong Vest Fleslandsvegen 77 5258 BLOMSTERDALEN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen Møtested: Skifer Hotell - Oppdal Dato: 24.11.2014 Tid spunkt : 12:00

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen Møtested: Skifer Hotell - Oppdal Dato: 24.11.2014 Tid spunkt : 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Verneområdestyret for Trollheimen Møtested: Skifer Hotell - Oppdal Dato: 24.11.2014 Tid spunkt : 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest til verneområdeforvalter på tlf. 91339538.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 05.03.2015 Tid spunkt : 09:00 10.00

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 05.03.2015 Tid spunkt : 09:00 10.00 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Trollheimen Møtested: Telefonmøte Dato: 05.03.2015 Tid spunkt : 09:00 10.00 Eventuelt forfall må meldes snarest til verneområdeforvalter på tlf. 91339538 Vararepresentanter

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven Norsk Gjenvinning AS, avd. Tau Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

Søknad om tillatelseetter forurensningsloven

Søknad om tillatelseetter forurensningsloven Søknad om tillatelsen Norsk Gjenvinning Industri AS, Kristiansund Søknad om tillatelseetter forurensningsloven NORSKGJENVINNINGINDUSTRI AS,AVD.KRISTIANSUND NorskGjenvinningIndustriAS JULI2015 N G I K r

Detaljer

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS, Linnestad, Re kommune

Rapport etter Fylkesmannens tilsyn den ved Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS, Linnestad, Re kommune Kabel Metall & Trafo Gjenvinning AS Ravneveien 11 3174 REVETAL Vår saksbehandler / telefon: Deres referanse: Vår referanse: Vår dato: Berit Løkken 2015/578 07.10.2015 33 37 11 95 Arkivnr: 470 Rapport etter

Detaljer

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune.

Vedtak om midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS - forurensede masser ved Lindum Oredalen AS i Hurum kommune. Vår dato: 28.06.2017 Vår referanse: 2017/3908 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 24.05.2017 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Lindum AS Innvalgstelefon: Brevet er sendt per e-post til: Hilmar.Thor.Saevarsson@lindum.no

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Trondheim kommune Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16. Tillatelsen er gitt

Detaljer

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS

Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til drift av Lier gjenvinningsstasjon på Lyngås i Lier kommune til Ragn-Sells AS Vår dato: 29.05.2015 Vår referanse: 2015/2465 Arkivnr.: 472 Deres referanse: 09.02.2015 Saksbehandler: Marianne Seland Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Innvalgstelefon: 32 26 68 21 Brevet er sendt

Detaljer

Bilag G4 Tiltaksplan for håndtering av forurensede masser på felt A8 og A9

Bilag G4 Tiltaksplan for håndtering av forurensede masser på felt A8 og A9 Prosjekt: Nye Deichmanske hovedbibliotek Tittel: Bilag G4 Tiltaksplan for håndtering av forurensede masser på felt A8 og A9 01 For anbudsforespørsel 05.11.2013 ØS ØS JAE Rev. Beskrivelse Rev. Dato Utarbeidet

Detaljer

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland.

Og hva med brannsikring. Det har vært mange branner i avfallsanlegg i Rogaland. file://\\fmroephweb03\pdfserverdocprocessing\ephorte\828125_fix.htm Side 1 av 3 23.04.2015 Hei. Da har vi tatt tilbakemeldingene deres til etterretning og gjort følgende. Vi har inngått avtale med Norsk

Detaljer

MILJØRINGEN. 25. mai 2016-Hamar. Regelverk ved mottak av forurensede masser.(b/a Bransjen) Mottak av alunskifer. Bjørn Rosenberg

MILJØRINGEN. 25. mai 2016-Hamar. Regelverk ved mottak av forurensede masser.(b/a Bransjen) Mottak av alunskifer. Bjørn Rosenberg MILJØRINGEN Seksjon Ressurs og miljø 25. mai 2016-Hamar Regelverk ved mottak av forurensede masser.(b/a Bransjen) Mottak av alunskifer Bjørn Rosenberg Agenda Hvem er ØG AS? Litt om regelverket Hva skal

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ /

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: I.FMOA 2016/ / Miljøvernavdelingen Høland Betong og Pukkverk AS Postboks 305 1326 LYSAKER Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen STENA RECYCLING AS, AVDELING FROGNER - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0226.0021.01 2012.115.I.FMOA 2012/19560 22/10-2012 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Breie deponi for inert avfall - rapport nr: I.FMBU

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hallingdal Renovasjon IKS - Breie deponi for inert avfall - rapport nr: I.FMBU Vår dato: 6.09.2016 Vår referanse: 2016/5662 Arkivnr.: 471 Deres referanse: Svein Eide Saksbehandler: Gunlaug Kristin Engen Hallingdal Renovasjon IKS Kleivi Næringspark 31 3570 ÅL Innvalgstelefon: 32266823

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ulefos Jernværk AS INSPEKSJONSRAPPORT ULEFOS JERNVÆRK AS Oslo, 4. februar 2015 Jernværksvegen 12 3830 Ulefoss Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Heidi Nyheim 2013/10365 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0231.0071.01 2014.024.R.FMOA 2014/16420 22/09-2014 Miljøvernavdelingen Romerike avfallsforedling IKS Postboks 98 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

KUNNGJØRING BANE NOR SØKER AREAL FOR DEPONERING OG MELLOMLAGRING AV MASSER

KUNNGJØRING BANE NOR SØKER AREAL FOR DEPONERING OG MELLOMLAGRING AV MASSER KUNNGJØRING BANE NOR SØKER AREAL FOR DEPONERING OG MELLOMLAGRING AV MASSER 1. Formål I forbindelse med prosjektet «Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad» (SMS) vil det være behov for permanent deponering

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg4

INNHOLDSFORTEGNELSE. Vedlegg4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING.....3 2 MÅLSETNING....3 3 REGLER OG FORSKRIFTER...3 3.1 Behandlingavbygg-og anleggsavfall...4 4 HÅNDTERING AV RESTMATERIALER...4 4.1 Ubenyttededelmaterialer...4 4.2 Betongslumper......5

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ. Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL D SHA OG YTRE MILJØ Hvalsmoen Transittanlegg Rehabilitering av baderom INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Innledning... 3 2 MÅLSETNINGER FOR SHA I PROSJEKTET... 3 2.1

Detaljer

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport

Skedsmo Bilopphogging AS avd Skedsmo - Kontrollrapport Miljøvernavdelingen Skedsmo Bilopphogging AS Postboks 31 2021 SKEDSMOKORSET Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad.

Det er sett krav til støvreduserande tiltak og rapportering kvar månad. Sakshandsamar, innvalstelefon Nina Vadøy, 5557 2316 Vår dato 07.10.2013 Dykkar dato 30.09.2013 Vår referanse 2012/9227 472 Dykkar referanse Trond Leganger Ragn-Sells AS Postboks 49 2001 LILLESTRØM Mellombels

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND

FYLKESMANNEN I ROGALAND FYLKESMANNEN I ROGALAND Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (mottak og mellomlagring av farlig avfall) Ragn Sells AS, avd. Haugesund Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger

Detaljer

Tillatelse etter forurensningsloven til Fana Stein og Gjenvinning AS for deponering av avfall i bergromsdeponi i Stendafjellet i Bergen kommune

Tillatelse etter forurensningsloven til Fana Stein og Gjenvinning AS for deponering av avfall i bergromsdeponi i Stendafjellet i Bergen kommune Tillatelse etter forurensningsloven til Fana Stein og Gjenvinning AS for deponering av avfall i bergromsdeponi i Stendafjellet i Bergen kommune Tillatelsen er gitt i medhold av forurensningsloven 11, jf.

Detaljer