Håndtering av betong som avfall og behovet for EPD er som dokumentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Håndtering av betong som avfall og behovet for EPD er som dokumentasjon"

Transkript

1 Fra idé til virkelighet Håndtering av betong som avfall og behovet for EPD er som dokumentasjon Energi- og miljørådgiver Olav Rønningen Oktober 2012

2 Miljøarbeid i Kruse Smith Energi og miljø Energieffektive bygg Grønn profil Miljøvennlige prosjekter og produkter

3 Utgangspunktet: Håndtere vi vårt betongavfall i henhold til lover og forskrifter? Bør vi innføre felles rutiner / veiledninger for hvordan vi håndtere dette avfallet i Kruse Smith?

4 Hva sier lover og forskrifter? Hvordan tolkes kravene av forurensningsmyndighetene? Hvordan gjør vi det i Kruse Smith og hva er «best practice» i næringen? Utarbeida interne veiledninger for Spylevann/slam fra rengjøring Rester av fersk betong Slipestøv

5 Lover og regler Forurensingsloven: 11: «Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning ( )» 6: «Med forurensning forstås i denne lov: 1. tilførsel av fast stoff, væske eller gass til luft, vann eller i grunnen 2. ( )»

6 Lover og regler Forurensingsloven (forts.): 27: «Med avfall forstås kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og renseanlegg m.v» 28: «Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. ( )» 32: «Næringsavfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte ( )

7 Lover og regler Avfallsforskriften En rekke bestemmelser om deponering og forbrenning, håndtering av farlig avfall osv.

8 Lover og regler Byggteknisk forskrift (TEK10) 9-6 til 9-9: Krav om avfallsplan Krav til kartlegging av farlig avfall og miljøsaneringsbeskrivelse ved endring eller riving av eksisterende byggverk Krav om 60 prosent kildesortering Krav om sluttrapport før ferdigattest gis.

9 SFT: Disponering av rene naturlige masser og gjenvunnet materiale. Rene, naturlige masser kan brukes til utfyllingsformål uten særskilt tillatelse. Betong faller ikke innenfor def. av rene naturlige masser.

10 SFT: Disponering av rene naturlige masser og gjenvunnet materiale.

11 Andre signaler fra myndighetene «Spørsmål og svar» om håndtering av betongavfall fra Fylkesmannen i Rogaland Hensviser mye til faktaarket fra SFT og spesifiserer hvordan de tolker kriteriene Gir flere detaljer på hvordan betongavfall kan/skal håndteres.

12 Andre signaler fra myndighetene Vaskevann fra innvendig vask av betongbiler og blandeverk skal ikke urenset gå til utslipp Etter sedimentering kan vannet som oftest slippes til sjøvann, men ikke følsomme resipienter Miljøargumenter: ph og partikler Risikovurderinger skal legges til grunn Spyling av betongbiler på byggeplass og tømming av vaskevann i byggegrop er IKKE forsvarlig avfallshåndtering.

13 Andre signaler fra myndighetene Håndtering av betong som avfall Fylkesmannens tilsyn med betongprodusenter Rogaland i 2008/2009 Oslo og Akershus i 2011/2012 Innblikk i hva Fylkesmannens miljøvernavdelinger har fokus på. Risikovurderinger, vaskevann og håndtering av restbetong.

14 Bransjens egne mål Håndtering av betong som avfall Nasjonal handlingsplan for bygg og anleggsavfall Bl.a. mål om at alt farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte og at minst 80 % av byggavfallet gå til gjenvinning Gjenvinning av betong (særlig gammel betong) er nødvendig for å nå 80% målet

15 Annet SINTEF: «Veiledning for behandling av restmaterialer ved betongproduksjon» (2007) SINTEF: «Innvirkning av betong, vaskevann og slam på miljøet ved deponi og mulighet for gjenbruk» (2005) Norconsult: «Retningslinjer for sedimenteringsbasseng ved ferdigbetongfabrikker» (1998) «Best practice» i våre og andres prosjekter.

16 Oppsummert lover, forskrifter, tolkning og andre rammebetingelser Det er ikke lov å forurense det inkluderer fast stoff og væsker Næringsavfall har man ikke lov til å «skalte og valte» med fritt TEK 10 setter krav til 60% sortering av avfallet + rapportering Betong er ikke «rene masser» Betong kan gjenvinnes og disponeres uten spesiell tillatelse fra myndighetene, men bare dersom 4 vilkår er oppfylt. Må ha en hensikt med bruken. Ikke dumpes i byggegropa bare for å bli kvitt et problem Spyling av betongbil og tømming i byggegrop er ikke er greit Risikovurdering er sentralt i myndighetenes tilnærming Byggenæringen har noen egne mål på avfallsiden å strekke seg etter Ferdigbetongforeningen har gjort utredninger på området.

17 Kruse Smith sin veiledning - Spylevann og slam Miljømessige og juridiske forhold: Potensiale for problemer i ferskvann pga høy phverdi og partikkelinnhold Skadepotensialet avhenger av mengder og resipient Dagens praksis: Vanligvis rengjøres og tømmes bilene på betongfabrikk Pumpebil/slange: Ulike løsninger Renne og trau: Vanligvis på anvist vaskeplass

18 Kruse Smith sin veiledning - Spylevann og slam Risikovurdering for å vurdere behov for særskilte tiltak Betongforbruk, behov for rengjøring på stedet, mengder spylevann/slam, sårbarhet på resipient, drikkevannsbrønner, fare for skade på drenering/avløp. Tømming av rengjort betongtrommel bør ikke skje på byggeplass Dersom risikovurdering tilsier at det er fare for å skade resipient, drikkevannsbrønner eller avløpsrør: Bør opparbeide vaskeanlegg Mulige løsninger om behov for vaskeanlegg: Naturlig eller kunstig sandfilter Sedimenteringsbasseng På fast dekke kan det være et alternativ å spyle i en container med sand/fiberduk eller andre alternativer som begrenser avrenning av slam.

19 Kruse Smith sin veiledning Rester av fersk betong Miljømessige og juridiske forhold: Herda betong brukt som fyllmasse utgjør ikke noen større forurensningsfare Juridisk sett: Næringsavfall og må håndteres deretter Dagens praksis: Ikke uvanlig at betongrester tømmes direkte i byggegropa. I gråsonen av hva som er lovlig. Noe restbetong returneres til betongfabrikk for gjenvinning. Noe brukes til gangveier, sikring av skråning, lodd og lignende.

20 Kruse Smith sin veiledning rester av fersk betong Alternativ A: Retur til betongfabrikk Overskuddsbetong bør primært returneres til betongfabrikk Returnert betong kan føres som avfall levert til gjenvinning i avfallsplan/sluttrapport. Om returnerte mengder skal inngå i sluttrapportering bør det avtales at mengdene rapporteres tilbake til prosjektet. Leverandør bør da kunne dokumentere at returbetongen gjenvinnes (f.eks. gjenvinnes i vaskeanlegg, produksjon av betonglodd) og oppgi hvor stor andel som gjenvinnes.

21 Kruse Smith sin veiledning rester av fersk betong Alternativ B: Håndtering på byggeplass Unngå «tilfeldig dumping» i byggegrop Restene må brukes til noe hensiktsmessig / ha en funksjon. Må ha en funksjon / en hensikt og ikke noe man gjør for å «bli kvitt» avfallet Ved bruk til «hensiktsmessige formål» kan mengdene føres som gjenvunnet på sluttrapport. Dokumenteres vha. egenerklæringer. Om man ikke har noen «hensiktsmessige formål» er alternativet å la betong herde og levere som egen fraksjon i ordinær avfallshåndtering på byggeplass.

22 Kruse Smith sin veiledning betongslipestøv Miljømessige og juridiske forhold: Juridisk sett: Næringsavfall og må håndteres deretter Må enten gjenvinnes eller leveres til deponi (dyrt) Dagens praksis: Våtsliping: Slamvann i egne beholdere via slamsuger Tømming i byggegrop forekommer ikke lovlig Samle slipestøv og retur til betongfabrikk for gjenvinning.

23 Kruse Smith sin veiledning betongslipestøv Unngå tilfeldig tømming i byggegrop ikke lovlig Oppsamling av slipestøv i fat anbefales Tømming av fat og transport av slipestøv til betongfabrikk kan håndteres av slamsugerbil. Slipestøv kan også samles i plastsekker på støvsuger. Mer belastende i forhold til støv ved tømming av posene før transport til betongfabrikk Gjenvinning avtales spesielt med betongfabrikk Støv fra farget betong kan ikke resirkuleres hos betongfabrikk

24 Gammel betong fra riving og rehabilitering Betong knuses gjerne ned på stedet eller på et gjenvinningsanlegg, pukkverk eller lignende Brukes til tilbakefylling, veibygging osv. Alternativ til jomfruelig pukk Oppfylles kravene om renhet, hensiktsmessig bruk osv fra faktaarket er dette en lovlig måte å gjenvinne betongen på Men man finner ofte PCB eller tungmetaller maling/puss på gammel betong - i lave konsentrasjoner I mangel på andre alternativer havner betongen da gjerne på deponi og må ofte transporteres langt Klif jobber med veiledning. Må finne fornuftige løsninger!

25 EPD Environmental Product Declaration Hva er en EPD? Standardisert dokument som oppsummerer miljøprofilen til komponent, produkt eller tjeneste. Bygger på livsløpsvurderinger (LCA) av miljødata fra råvareuttak, produksjon, bruksfase og avhending Ikke miljømerke. Gir kun objektive opplysninger om miljøaspektene krav må settes av kunde.

26 EPD Environmental Product Declaration Hvorfor EPD? «Miljøvennlig» har mange fasetter: Helse- og miljøskadelige kjemikalier Klimaavtrykk Biomangfold Levetider Avfall Egenskaper i bruk For å kunne velge riktig er man avhengig av standardisert og sammenlignbar informasjon.

27 EPD Environmental Product Declaration Når / hvem etterspør EPD er? BREEAM-Nor Klimagassberegninger framtidens bygg ECO-product Statsbygg Produktkontrolloven, 3a substitusjonsplikten

28 Fra idé til virkelighet Takk for oppmerksomheten

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER

Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Avfallshåndtering RETNINGSLINJER Håndbok 211 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen 2012 Avfallshåndtering Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens håndbok serie, en samling

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten

093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten 093 - Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten Nr:093 Etablert: 01.02.2004 Revisjon nr: 02 Rev. dato:21.02.2013 Side: 2 FORORD Denne retningslinjen er anbefalt av Norsk olje og

Detaljer

2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Regelverk i forbindelse med avfallshåndtering i anleggsnæringen...8 3.1 Forurensningsloven...8 3.2 Avfallsforskriften...8 3.2.1 Hvem

Detaljer

98/99 Notater. Runhild Gudem. Utvikling av statistikk over byggog anleggsavfall. Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk

98/99 Notater. Runhild Gudem. Utvikling av statistikk over byggog anleggsavfall. Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk 98/99 Notater 1998 Runhild Gudem Utvikling av statistikk over byggog anleggsavfall Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for miljøstatistikk Forord Foreliggende notat er resultatet av forprosjektet

Detaljer

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast

NGU Rapport 2007.012. Deponering av jernbaneballast NGU Rapport 2007.012 Deponering av jernbaneballast INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 2 KONSEKVENSER FOR JERNBANEVERKET ETTER IKRAFTTREDELSE AV NYTT REGELVERK I AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 9 PER 01.01.2007...

Detaljer

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014

AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 AVFALLSPLAN FOR HALLINGDAL 2011-2014 i INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG... i 1 INNLEDNING... 1 2 RAMMEBETINGELSER... 2 2.1 Internasjonalt regelverk og internasjonale forpliktelser... 2 2.1.1 Internasjonale

Detaljer

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen

Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall. NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall NHP2, 15. mai 2007 Utarbeidet av og for byggenæringen 2007-2012 Forord Foreliggende Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall viser byggenæringens

Detaljer

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL

ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING AV BYGGAVFALL Adresse COWI AS Otto Nielsens veg 12 Postboks 2564 Sentrum 7414 Trondheim Norge TLF +47 02694 www cowi.no MARS 2015 NHP-NETTVERKET ØKT MATERIALGJENVINNING

Detaljer

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS

Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet for Lindum AS Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, 11 jf. 16 og 29. Tillatelsen

Detaljer

Fra avfall til ressurs

Fra avfall til ressurs Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi 2 Strategi Fra avfall til ressurs Avfallsstrategi Foto: Tarjei E. Krogh - Samfoto - NTB scanpix 4 Innhold 1 Sammendrag.........................................................8

Detaljer

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2

Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider Veileder til Forurensningsforskriften kapittel 2 TA 2548 2009 Forord Forskrift om opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider ble

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12

INNHOLDSFORTEGNELSE Forord ...3 Summary...6 Bakgrunn...7 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 Miljøstandardisering...12 2 4 5 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1 Summary...6 2 Bakgrunn...7 3 Avfallshåndtering i byggenæringen regelverk...8 3.1 Avfallsforskriften...8 3.1.1 Hvem har ansvaret for avfallet?...9 3.1.2 Krav om innhold

Detaljer

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg

Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg Mal for Kvalitetsprogram Kontorbygg revidert desember 2010 side 1 av 36 Innholdsfortegnelse!"# $%&#'(#')#*%&+,)')-.(/0(&12# 3#!"!"! *%&+,)')-/..45+0,60-.+&6# 3!!"7"!.(/-'--'6#1/)#')#*%&+,)')-.(/0(&1# 8!

Detaljer

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN

MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN MILJØFOKUS I BYGGENÆRINGEN påvirkningsfaktorer og fremtidige krav 15. juni 2011 Forord Denne rapporten er et resultat av Masterstudiet gjennomført våren 2011 ved Universitetet i Stavanger. Med dette markeres

Detaljer

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo,

Forord. Vi håper veilederen vil være til hjelp for kommunen i arbeidet med fastsettelse av avfallsgebyret. Miljødirektoratet Oslo, Forord Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr trer i kraft fra 1. januar 2015. Kapittelet utdyper kravene til finansiering av kommunal håndtering av husholdningsavfall etter

Detaljer

Avfallsplan 2006-2010

Avfallsplan 2006-2010 Avfallsplan 2006-2010 for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange Forord Arbeidet med avfallsplan 2006-10 har vært ledet av en styringsgruppe, som har bestått av følgende: Kåre Korsveien Ringsaker

Detaljer

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7

Forord... 3. Sammendrag... 4. 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag... 4 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn...6 1.2 Om metoden...7 1.3 Om verktøyet og valg av case...7 2 Metode og miljødata... 9 2.1 Livsløpsvurderinger av bygninger

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no

Miljøregnskap 2014. Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Miljøregnskap 2014 Autoretur AS Økernveien 99 Postboks 236, Økern 0510 OSLO firmapost@autoretur.no www.autoretur.no Denne trykksaken tilfredstiller kravene om miljømerket SVANEN Sammendrag Ifølge vilkårene

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Identifisering av PCB i norske bygg

Identifisering av PCB i norske bygg Identifisering av PCB i norske bygg 1 Utgitt av: Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall Postadr: Byggenæringens Landsforening BNL, Pb. 7187 Majorstuen, 0307 OSLO Tlf: 23 08 75 00 Faks: 23 08

Detaljer

FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE

FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE Rapport 9/2007 FARLIG AVFALL PÅ AVVEIE 8 ULOVLIGE BIL- OG SKROTDEPONIER I BUSKERUD Forfatter: Harald Baardseth, Naturvernforbundet i Buskerud Per-Erik Schulze, fagrådgiver Norges Naturvernforbund Ingunn

Detaljer

Entreprisearbeid i tilknytning til offentlige anlegg. Anbefalte miljøkriterier for innkjøp.

Entreprisearbeid i tilknytning til offentlige anlegg. Anbefalte miljøkriterier for innkjøp. Dette er en populærversjon av Difis kriteriesett for innkjøp av entreprenørtjenester til offentlige anlegg. Her finner du forslag til miljøkriterier som kan benyttes ved innkjøp av disse tjenestene. Kriteriene

Detaljer

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger

Forord. Avfallsplanen er inndelt i 7 hovedavsnitt: 1. Innledning 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger 1 Innhold Forord.... 3 Forkortelser og forklaringer... 4 Sammendrag.... 5 1. Innledning... 9 1.1 Bakgrunn og hensikt... 9 2. Rammebetingelser og overordnede målsettinger... 10 2.1. EU-mål og nasjonale

Detaljer

Beste praksis for miljøarbeid i skipsverft utslipp og avfall NORSK INDUSTRI 2012

Beste praksis for miljøarbeid i skipsverft utslipp og avfall NORSK INDUSTRI 2012 Beste praksis for miljøarbeid i skipsverft utslipp og avfall NORSK INDUSTRI 2012 Forsidefoto: Istockphoto Utforming: Malstrøm AS Trykk: BK Grafisk, Sandefjord Beste praksis for miljøarbeid i skipsverft

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg

Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Avfallsplan for Hamar, Løten, Ringsaker og Stange 2012-2020 Vedlegg Vedlegg 1 Organisering og innsamling av husholdningsavfall i dag Vedlegg 2 Rammebetingelser Vedlegg 3 Evaluering av avfallsplan 2006-10

Detaljer