Din hørsel vår sak HLF. HLFs handlingsprogram Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din hørsel vår sak HLF. HLFs handlingsprogram 2015-2018. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak"

Transkript

1 Din hørsel vår sak HLFs handlingsprogram HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

2 Vi løfter HLF sammen! En million hørselshemmede i 2020 Hørselsrelaterte lidelser er en av Norges hurtigst voksende folkehelseutfordringer. I 2020 vil det være en million hørselshemmede her til lands. Gruppen er stor og omfatter undergrupper som består av et utall enkeltpersoner med medisinske, tekniske og psykososiale behov. HLF bidrar til å hjelpe hørselshemmede og nærpersoner (eksempelvis partner, foresatte, myndige barn eller nære venner) gjennom frivillig arbeid, politisk påvirkning og hørselsfaglige tilbud i regi av blant annet HLF Briskeby kompetansesenter as (HLF Briskeby). Gode løsninger på utfordringene HLF utfordrer myndighetene på å utvikle og forbedre det hørselsfaglige tilbudet. Dette skal være helhetlig, kunnskapsbasert og omfatte spesialisthelsetjenesten (særlig hørselssentraler og ØNH-avtalespesialister), hjelpemiddelsentraler, lærings- og mestringssentre, tolketjenester, kommunale hørselskontakter, voksenopplæringstilbud, skoletilbud og pedagogiske rådgivningstjenester. Samtidig inviterer vi det offentlige til samarbeid. Gode eksempler er HLFs hørselshjelperordning og øvrige likepersontilbud til brukere samt samarbeidet med kommunene. I tillegg Innholdsfortegnelse Forebygging og behandling/rehabilitering 3 Fokusområder og prioriterte målområder 5 Organisasjon 6 Likepersonarbeid 7 Interessepolitikk 8 HLF Briskeby 11 Forskning og utviklingsarbeid 12 HLFs handlingsplan De faste utvalgenes prioriteringer kommer HLF Briskebys hørselsfaglige tilbud om videregående opplæring, skolerådgivning (Statped), tilpasningskurs (NAV) og rehabilitering (Helse Sør-Øst). Lokal hørselsomsorg En særlig utfordring i handlingsprogramperioden er å øke tilgangen på kvalifisert hørselsfaglig personell i kommunene. HLF og hørselsfaglige aktører er allerede engasjert i slike forsøksprosjekt, hvor også brukermedvirkning gjennom våre hørselshjelpere og andre likepersoner spiller en viktig rolle. Målet er å etablere lokale fyrtårn i hørselsomsorgen, for slik å vise vei til god kommunal hørselsomsorg for alle. I dette arbeidet er det bruk for samtlige ledd i organisasjonen, hver for seg og samlet: Lokallagene, fylkeslagene, de faste utvalgene, administrasjonen, forbundsledelsen og HLF Briskeby. Slik løfter vi HLF sammen! Et sterkt HLF og en kompetent hørselsomsorg er og vil være hovedverktøyene for å møte utfordringene innen hørselssektoren i årene som kommer. Forbundsleder Morten Buan Forebygging og behandling/ rehabilitering Forebygging og behandling/rehabilitering er fokusområdene i HLFs engasjement som folkehelseaktør. Vårt forebyggingsfokus skal bidra til å forhindre hørselsskader og hørselstap i befolkningen. HLFs behandling/rehabiliteringsfokus er rettet inn mot personer med hørselsutfordringer og behov for myndiggjøring og mestring. Rehabilitering starter opp før, under eller etter behandling, og er relevant uansett alder og livssituasjon. De beste resultatene oppnås når en kommer tidlig i gang og brukerens behov, mål, motivasjon og ressurser følges systematisk opp med nødvendige støttefunksjoner hørselsfaglige og/eller frivillige så som likepersoner. Brukerens samhandling med helsepersonellet må være tilrettelagt for å sikre at pasientens rett til informasjon og medvirkning blir oppfylt. Formål HLF skal arbeide for at hørselshemmede får bedre livskvalitet, gjøres mest mulig selvhjulpne, og oppnår full likestilling og deltakelse i alle livets sammenhenger. HLF skal drive holdningsskapende arbeid blant annet ved å bekjempe fordommer mot hørselshemmede, og drive med informasjonstiltak og forebyggende arbeid. Visjon og verdier Vår visjon er en enklere hverdag for landets hørselshemmede og færre hørselsskader og hørselstap i befolkningen. Måten vi ønsker å fremstå og arbeide på er uttrykt i HLFs kjerneverdier: Engasjement Kunnskap Omsorg (EKO). Synlighet og omdømme HLFs synlighet og omdømme som folke helseaktør bygges og vedlikeholdes gjennom å formidle våre kjerneverdier. Det skjer i møtet mellom HLF og omverden. Hvert enkelt møte eksempelvis når frivillige står på stand lokalt, eller når forbundsledelsen intervjues på Dagsrevyen er et sannhetens øyeblikk for vårt omdømme. Ved daglig å bidra til gode møter, løfter vi HLF sammen! Brukergruppene Forenklet fremstilt er HLFs forebyggingsfokus rettet inn mot den normalthørende delen av befolkningen, mens behandling/rehabiliteringsfokuset omfatter alle brukergruppene som er organisert i forbundet. 2 3

3 HLFs handlingsprogram Tilgjengelig og kompetent hørselsomsorg Den største utfordringen i hørselsomsorgen er tilgjengelighet til kvalifisert hørselsfaglig personell, og at helsepersonell generelt har lite kunnskap om hørsel. Det er i dag uakseptabelt lange ventetider til spesialiserte tjenester, så som tilpasning av høreapparat, rehabilitering samt lytte/taletrening og kommunikasjon. Slik kompetanse finnes, men kapasiteten er for liten. Det er også store geografiske variasjoner. Mange kommuner sliter med å gi gode tilbud. Problemet er merkbart i alle kommuner. Det er utfordringer kommunalt ikke bare med hørselskontaktordningen, men også i opplæring og eldreomsorg. HLF bidrar med hørselshjelpere og andre likepersoner. HLF Briskeby leverer videregående opplæring, skoleveiledning og ulike kurs samt rehabilitering. Lokal forankring HLFs grep for å møte de skisserte utfordringene presenteres i de følgende kapitlene. Gjennomgående for målene som trekkes opp er bevisstheten om at gode hørselsfaglige tjenester og tilbud forutsetter lokal forankring. Et illustrerende eksempel på ønsket praksis er at når en person har fått tildelt høreapparat, skal dennes hjemkommune få informasjon om dette fra spesialisthelsetjenesten og følge opp med rehabiliteringstilbud lokalt. Det kan dreie seg om å tilby kurs i kommunikasjon, hørselsfaglig rådgivning og å involvere HLFs hørselshjelpere og øvrige likepersoner. Målet er å sikre kunnskapsbaserte, helhetlige pasientforløp, som omfatter behandling/rehabilitering i spesialisthelsetjenesten og lokalt. Frivillige som grunnmur HLFs mange frivillige tillitsvalgte samt hørselshjelpere og andre likepersoner utgjør organisasjonens grunnmur. Det er i stor grad frivilliges innsats som har muliggjort HLFs positive utvikling. Slik vil det alltid være, også når forbundet i skal vise vei til helhetlig, lokalt innrettet forebygging og behandling/rehabilitering. 4 Nye møteplasser Fokusområder og prioriterte målområder nye muligheter Vi skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen: Din hørsel vår sak! Vi skal gjøre hverdagen enklere for alle landets hørselshemmede, og forebygge hørselstap og hørselsskader i befolkningen: Din hørsel vår sak! Organisasjon Organisasjonskunnskap Påvirkningskunnskap Organisasjonsutvikling Rekruttering i lagene Likepersonarbeid Likepersoner og fylkeskontakter Samarbeid med kommunen Forebygging Forhindre hørselsskader og hørselstap i befolkningen. HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Interessepolitikk Lik rett til deltakelse Et universelt utformet og tilgjengelig samfunn Et godt og kunnskapsbasert behandling/ rehabiliteringstilbud Høreapparat, Ci og tekniske hjelpemidler Forebygging av hørselsskader og hørselstap Behandling/ Rehabilitering Forskning- og kunnskapsbaserte tiltaksforløp som fremmer aktiv deltakelse, selvstendighet og mestring. Forskning og utviklingsarbeid Prosjekter Internasjonalt arbeid HLF Briskeby Opplæring Rehabilitering Kvalitetsutvikling Entreprenørskap Kompetansespredning engasjement kunnskap omsorg 5

4 Organisasjon I perioden starter vi arbeidet med å styrke organisasjonsplattformen i HLF. Formålet er å utvikle organisasjonen til å være en medvirkende aktør for å løse utfordringene med en million hørselshemmede i Organisasjonen er HLFs verktøy for å nå interessepolitiske mål. Organisasjonsmålene listes opp nedenfor. Vær oppmerksom på at målene som presenteres også alle andre steder i dokumentet står i kursiv og beskriver sluttresultat vi vil oppnå. Organisasjonskunnskap Utvikling og motivering av frivillige stimuleres gjennom tydelighet på hva vi forventer av hverandre. Frivillige må også gis gode forutsetninger for å løse klart definerte oppgaver. Underveis i det frivillige arbeidet er det viktig å inspirere og motivere hverandre. Mange blir frivillige ut fra en vurdering av at de ønsker å gjøre en forskjell for andre som har samme utfordringer, samtidig som de har et ønske om egenutvikling. Dette må HLF som organisasjon forholde seg til og legge til rette for i alle ledd. Lokal- og fylkeslag som er kompetente på følgende innen organisasjonskunnskap: Ledelse Økonomi Grunnleggende bruk av IT som arbeidsverktøy Studiearbeid Rekruttering Skape gode møteplasser Oppfølging av likepersoner Oppfølging av brukermedvirkere Samarbeid i grupper/teamutvikling Påvirkningskunnskap Målrettet påvirkning krever at fylkeslag og lokallag holder seg oppdatert kunnskapsmessig gjennom kurs innen organisasjon, ledelse, interessepolitikk og hørselsrelaterte emner. I tillegg kommer eksempel vis voksenopplæringskonferansen for studieledere/faste utvalg, brukermedvirkningsopplæring og læring gjennom å systematisere erfaringene fra det praktiske arbeidet. Påvirkning er en særlig utfordring for lokallagene som følge av økende forventninger til kommunene om å forebygge og tilby lokale rehabiliteringstjenester. Lokallag og fylkeslag som er kompetente påvirkere gjennom nettverk og kunnskap på relevante felt: Lokalpolitikk og lokalbyråkrati Kommunal hørselsrehabilitering HLF Briskebys kompetanse, rolle og tilbud Forebyggingsaktiviteter Media, inkludert sosiale medier Brukermedvirkning Organisasjonsutvikling Frivillig arbeid er en bærebjelke i HLF, noe som også gjenspeiles i opplæringstilbudet. HLF har organisatoriske kurs rettet inn mot tillitsvalgte, likepersoner og øvrige frivillige. Disse er lagt opp og delfinansiert i samarbeid med studieforbundet FUNKIS, som HLF er medlem av. Alle ledd i HLF bidrar til organisasjonsutvikling: Alle ledd har kompetente valgkomiteer. HLF-skole med et lederprogram og et opplæringsprogram for lokallag og fylkeslag. Fylkeslagene er kompetente i rollen som støtte for lokallagene. Rekruttering i lagene Rekruttering av tillitsvalgte og frivillige er en viktig oppgave for lokallag og fylkeslag. En særlig utfordring er å rekruttere personer mellom 35 og 60 år. Suksessfaktorene i dette arbeidet er blant annet å informere om aktuelle satsingsområder, aktiviteter og tilbud. Aktiv rekruttering i alle ledd: Likepersonarbeid Ved siden av hørselshjelpernes innsats overfor høreapparatbrukere, har HLF likepersontilbud til sterkt tunghørte/døvblitte, CI-brukere (voksne og barn), tinnitusrammede, personer med Menieres sykdom, foreldre/barn, yrkesaktive, hørselshemmede med flerkulturell bakgrunn, nærpersoner og ungdom (HLFU). Det varierer hvor langt tilbudet er blitt utviklet for hver av disse gruppene. Uansett gruppering er behovet for nye likepersoner betydelig. En viktig utfordring fremover er derfor å rekruttere og følge opp hørselshjelpere og andre likepersoner. Kunnskapsrike og motiverte likepersoner som deler HLFs verdier og visjon er den beste garantien for et attraktivt likepersontilbud og sterkt omdømme. Dette er også en garanti for å fremme samarbeid med kommunene. Våre hørsels hjelpere, sammen med øvrige likepersoner og lokal lagene, står her sentralt gjennom tre virkemidler: Ambulerende tilbud til enkeltpersoner, lokalt interessepolitisk arbeid samt tilbud til kommunenes hjemmetjeneste, eldreinstitusjoner, barnehager og skoler/ SFO. Dette er viktige supplement til profesjonell Medlemspleiemodell, med effektive metoder for rekruttering av frivillige lokalt, er utviklet og tatt i bruk i HLFs lag. Rekrutteringsmateriell er tilgjengelig for fylkeslag og lokallag. Særlig fokus på rekruttering av ressurspersoner i aldersgruppen år. Lokallag og fylkeslag har gode tilbud og møteplasser som treffer nye medlemmer. Potensielle frivillige følges målrettet opp med sikte på verv, tiltak og prosjekter. hørselsomsorg lokalt og kommunenes eget støyskadeforebyggende arbeid. Likepersoner og fylkeskontakter Tilstrekkelig antall sertifiserte hørselshjelpere og øvrige likepersoner i hvert enkelt lokallag. Fylkeskontakter i alle fylkeslag. Systematisk rekruttering og oppfølging av personer med flerkulturell bakgrunn, samt vårt andre nasjonale folkeslag samene. HLFs likepersonveiledere gir hørselshjelpere og øvrige likepersoner nødvendig og tilstrekkelig støtte, og supplerer lokallagenes oppfølging av disse. Samarbeid med kommunen Hørselshjelpere og øvrige likepersoner samarbeider nært og løpende med kommunens helsetjeneste, hørselskontakter og andre aktuelle etater, eksempelvis oppvekst/skole. Engasjement Kunnskap Omsorg 6 7

5 Interessepolitikk HLFs interessepolitiske arbeid er bygget på visjonen om å gjøre hverdagen enklere for hørsels hemmede og å forebygge hørselsskader i befolkningen. Dette innebærer å sikre våre brukergrupper lik adgang til å delta i samfunnet som aktive borgere og forhindre negative holdninger til hørselshemmede. Å forebygge hørselsskader i befolkningen krever et økt kunnskapsnivå om sammenhengen mellom støy og hørselsskader. I dette arbeidet er det viktig å ha fokus på det lovverket som er med på å hindre diskriminering, og sørge for at riktig behandling/rehabilitering tilbys hørselshemmede i alle faser av livet når behovet oppstår. Det norske lovverket er forankret i FNkonvensjonen for personer med nedsatt funksjonsevne. Dens mål er å sikre personer med nedsatt funksjonsevne lik mulighet til å delta i samfunnet. Brukerne av tjenestene skal være med på å utforme disse. Brukermedvirkningsprinsippet - «Ingenting om oss uten oss» - står sentralt i FN-konvensjonen. Dette følger HLF opp med praktisk interessepolitisk arbeid. Et tilgjengelig samfunn er viktig for alle og spesielt for de som har nedsatt funksjonsevne. HLF har et universelt utformet samfunn som mål. Et samfunn som er universelt utformet vil også forebygge hørselsskader og hørselstap. For HLF er det en forutsetning at like rettigheter innebærer like muligheter. HLF skal ta tak i våre medlemsgruppers utfordringer. For å vite hvordan tjenestene til hørsels hemmede skal utformes, må både HLF og de som skal utforme tjenestene ha kunnskap om den mangfoldige brukergruppen som hørsels hemmede utgjør. Gjennom forskning og ut viklingsarbeid er det mulig å identifisere behov og nødvendig oppfølging innen forebygging og behandling/rehabilitering. Brukermedvirkning står sentralt i HLF. I arbeidet med å videre utvikle hørselsomsorgen er HLF en viktig aktør og medspiller med det offentlige. HLF skal aktivt søke samarbeid med FFO og andre relevante organisasjoner og instanser der det tjener HLFs interesser. Lik rett til deltakelse Nasjonale lover og forskrifter Nasjonale lover og forskrifter tar høyde for behovene til personer med nedsatt hørsel. Nasjonale lover og regler sikrer at hørselshemmedes rettigheter ikke blir svekket. Sterkere adgang til å klage og sanksjonere når rettigheter ikke blir fulgt opp. Hørselshemmede barn og unge har rett til habilitering- og opplæringstilbud, og lovfestede like rettigheter ved valg av talespråk og/eller tegnspråk. Pasienter skal ha rett til informasjon og medvirkning i egen behandling/rehabilitering. FN-konvensjonen for rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne Norge følger opp FN-konvensjonen. FN konvensjonen brukes aktivt i HLFs rettighetsarbeid. Et sterkt diskrimineringsvern som sikrer likestilling for hørselshemmede Styrket og utvidet diskrimineringsvern for hørselshemmede. Tilgjengelighet til informasjon, varer og tjenester for personer med nedsatt hørsel. Økt kunnskap om diskriminering av hørselshemmede for å øke hørselshemmedes rettssikkerhet. Et universelt utformet og tilgjengelig samfunn Universell utforming og tilgjengelighet Løpende oppfølging av arbeidet med eksisterende og nytt lovverk på tilgjengelighetsområdet. Alle tjenestetilbud samt informasjon og kommunikasjon rettet inn mot befolkningen er tilgjengelig for hørselshemmede. Lokallagene er pådrivere for at kommunen oppfyller kravet i loven om kommunal kontroll av universell utforming i nye og rehabiliterte bygg og uteområder. Universell utforming av bygg og samferdsel Bygg og samferdselsløsninger har god visuell informasjon, tilrettelagt kommunikasjon samt gode fysiske (akustikk, ventilasjon, lysforhold m.m.) og hørselstekniske løsninger. Universell utforming av kultur og medier Lyddesign i media er utformet slik at det ikke reduserer muligheten for taleoppfattelse. Alle film- og TV-sendinger er tekstet. Web-TV og innhold produsert for nett er tekstet med samme krav som tradisjonelle medier. Løpende utvikling og iverksetting av fungerende talegjenkjenningsprogram på aktuelle plattformer. Et godt og kunnskapsbasert behandling/ rehabiliteringstilbud Barn og unge Alle kommuner har tilgang på kunnskap om hørsel og hørselshemmedes behov. Statped gir god oppfølging, opplæring og veiledning opp mot barn med hørselshemming, og sikrer sosial inkludering. Hørselshemmede barn og unge får tilrettelagt/ spesialpedagogisk støtte og undervisning i barnehage og skole. Hørselshemmede barn og unge får under visningen sin og de fysiske rammene rundt denne lagt til rette ved hjelp av personell med spesialpedagogisk kompetanse. Helhetlig behandling/rehabilitering Behandling/rehabilitering av hørselshemmede blir prioritert av det offentlige. Alle kommuner har god tilgang på kvalifisert hørselsfaglig personell. Alle offentlige etater har kunnskap om hørsel og hørselshemmedes behov. Hørselsrelaterte lidelser er en del av offentlige befolkningsundersøkelser. Sterk hørselsfaglig kompetanse ved hjelpemiddelsentralene. Hørselshemmede med psykiske utfordringer får tilbud om tilrettelagt behandling/rehabilitering. Dette omfatter også personer som har deltatt i internasjonale operasjoner. Høreapparat, CI og tekniske hjelpemidler Høreapparater, CI og tekniske hjelpemidler så som lydgenerator/masker samt tilleggsutstyr til høreapparater og CI er gratis. Det er maksimum seks måneders ventetid for CI-operasjon, og alle som har behov for to CI får tilbud om det. CI-opererte får oppgradert sine CI-prosessorer når det medfører en vesentlig forbedring av livssituasjonen. Ventetid på tildeling av høreapparat er maks tolv uker. Alle brukere får god opplæring og oppfølging i å ta i bruk høreapparat og hørselstekniske hjelpemidler. Tildelingen av høreapparater møter brukers behov for valgmuligheter innen høreapparat og hjelpemidler. Yrkesaktive som trenger det, får også tilpasset reservehøreapparat. Tolketjenester Alle hørselshemmede med tolkebehov får oppfylt sin lovfestede rettighet til dette. 8 9

6 HLF Briskeby Offentlige arrangement og større begivenheter blir skrivetolket. Brukermedvirkning i offentlige brukerutvalg HLF stiller med egne kandidater når offentlige brukerutvalg oppnevnes. HLF er tydelig i forventningene til sine brukerrepresentanter. HLF har skapt trygghet i rollen som brukerrepresentant. HLF har gode rapporteringssystemer for brukerrepresentasjon i organisasjonen. HLF har en grunnopplæring av egne brukerrepresentanter Aktiv deltakelse i yrkeslivet Hørselshemmede får god oppfølging for å sikre overgang fra studier til arbeid, stå i arbeid og unngå utstøting fra arbeidslivet. Arbeidslivets organisasjoner og andre relevante aktører er blitt informert om yrkesaktive hørselshemmedes behov for tilrettelegging. Forebygging av hørselsskader og hørselstap Kunnskap om omfang og årsakssammenheng Det er blitt fremlagt ny forskning som gir økt kunnskap om årsaker til og omfanget av støyrelaterte hørselsskader og tinnitus. Arbeidsstøy Det er gode holdninger til støyskadeforebygging hos partene i arbeidslivet. Partene i arbeidslivet prioriterer støyskadeforebygging høyt. Fritidsstøy Helsemyndighetene har innhentet ny kunnskap om sammenhengen mellom fritidsstøy og hørselsskader. Helsemyndighetene har innført lovregulering av tillatte lydnivåer på fritidsarenaer, og reaksjoner ved brudd. Folkeopplysning om støy Staten har tatt ansvar for et langsiktig nasjonalt støyskadeforebyggende informasjonsarbeid. Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndighet er tar ansvar for støyskadeforebyggende arbeid i skole, skolefritidsordning og barnehage. HLF Briskeby kompetansesenter as (HLF Briskeby) eies av HLF og består av Briskeby videregående skole og HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester (RUT). Tilbud og tjenester i regi av HLF Briskeby er landsdekkende, og markedsføres av virksomheten selv. Målgruppen er hørselshemmede unge og voksne som baserer sin kommunikasjon på talespråk, deres nærpersoner og aktuelle fagmiljøer. Virksomheten skal samle, utvikle og spre hørselskompetanse gjennom opplæring, rehabilitering, kursvirksomhet og veiledning. Driften finansieres i hovedsak gjennom offentlige avtaler. Opplæring Briskeby videregående skole gis, gjennom forhandlinger med Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, fi nansiering gjennom friskoleloven. Antallet elever ved skolen er opprettholdt som følge av god markedsføring. Godt læringsmiljø for elever med hørselsutfordringer ved Briskeby videregående skole er sikret. Videreutviklet samarbeid med Statped gir bruker gruppen et godt tilpasset tilbud. Pilot for deltidstilbud rettet inn mot hørselshemmede ungdomsskoleelever er utviklet. Tiltak for å sikre god overgang mellom ungdomsskole og videregående skole, samt mellom sistnevnte og høyere utdanning/arbeid, er iverksatt. Rehabilitering Tilbud om videreutviklede tilpasningskurs også regionalt tilpasset etterspørsel fra de ulike brukergruppene er etablert. Driftet, stabilisert og økt tilbud innen spesialisthelsetjenesten på tinnitus og Menieres, og nasjonalt tilbud på CI-rehabilitering, er startet opp. Kommunene veiledes på tilbakeførte pasienter. Kvalitetsutvikling Videreutviklede dokumentasjonssystemer som måler effekten av tilbud er på plass. Videreutviklet skole med økte utdanningsmuligheter er realisert. Tilknytning til høyere utdanningsinstitusjoner i forbindelse med forskning er oppnådd. HLF Briskeby er et forbilde for brukermedvirkning. Entreprenørskap Strategiske utviklingsprosjekter rettet inn mot blant annet kommunal hørselsrehabilitering er på plass. Kompetansespredning HLF Briskeby er landets fremste kompetansesenter og talespråklige videregående skole innen hørselsfeltet. Hørselsfaglige nettverk i inn- og utland videreutvikles løpende

7 Forskning og utviklingsarbeid HLFs handlingsplan Prosjekter HLF sikrer gjennom ExtraStiftelsen omfattende prosjektvirksomhet i det hørselsfaglige miljøet, herunder HLF Briskeby. Det er oppnådd gode resultat innen blant annet informasjon, dokumentasjon og metodeutvikling. Det er behov for denne typen prosjekt. Forsøksprosjekt på (inter)kommunal hørselsrehabilitering viser at det i tillegg trengs økt satsing på forskning og utviklingsarbeid lokalt. Det er i kommunene folk bor og skal rehabiliteres: Det er et betydelig volum på forskning- og utviklingsprosjekter fi nansiert av ExtraStiftelsen. Det stimuleres til forskning og utviklingsarbeidet rettet inn mot blant annet kommunal hørselsrehabilitering. Det er utviklet hørselsrelaterte IKT-prosjekter. Internasjonalt arbeid Som naturlig oppfølging av HLFs kjerneverdier engasjerer HLF seg utenfor landets grenser: Formannskap i Nordiska Hörselskadades Samarbetskommitté (NHS) Samarbeid med andre nordiske organisasjoner som jobber for mennesker med ulike hørselsutfordringer Samarbeid med bistandsorganisasjoner under Atlas-alliansen samt Fredskorpset i Norge. Engasjementet består i kunnskapsutveksling innen hørselstap og utdanning mellom Briskeby videregående skole og Montfort skole i Malawi. Nettverk, kompetanse og strukturer i Malawi er blitt videreført. Finansiering: Fredskorpset. Samarbeid med Norges Handikapforbund gjennom Atlas om et pilotprosjekt i Malawi, med fokus på hørselstap og utdanning. HLFs audiografer screener og følger opp barn i offentlige skoler. Finansiering: Atlasalliansen. Handlingsprogrammet skal brukes aktivt på alle plan i HLF. Forbundets politiske og administrative ledelse styrer strategisk etter de anviste målene i handlingsprogrammet. Administrasjonen rapporterer på måloppnåelse til sentralstyret. Lokallagene, fylkeslagene, de faste utvalgene og HLF Briskeby har behov for egne handlingsplaner forankret i handlingsprogrammet. Disse lages av og gjennomføres selvstendig i det enkelte organisasjonsledd. Administrasjonen er ansvarlig for å legge forholdene til rette for dette gjennom informasjon, opplæring og veiledning. Årsplanarbeid og innsatsgrupper Utarbeiding av handlingsplan gjøres som en integrert del av årsplanarbeidet, hvor aktuelle mål fra handlingsprogrammet løftes opp som satsingsområde i det påfølgende året. En effektiv måte å nå definerte mål på er å opprette innsatsgrupper. En innsatsgruppe skal løse en aktuell og avgrenset oppgave som er forankret i handlingsprogrammet, eksempelvis slik det gjøres av mange lokallag i forbindelse med Hvert øre teller-kampanjen som inngår i vårt arbeid for å forebygge hørselsskader og styrke HLFs omdømme. NB: Det er ikke meningen at hvert enkelt organisasjonsledd skal jobbe med alt i handlingsprogrammet, men velge ut det som passer og jobbe målrettet med dette! Enkel mal for å ta handlingsprogrammet i bruk For å støtte opp om handlingsplanarbeidet i HLFs lag og faste utvalg er det laget en enkel handlingsplanmal for å ta handlingsprogrammet i bruk. Det kan være aktuelt enten i forbindelse med årsplanleggingen eller når det oppstår behov for å gjennomføre et avgrenset tiltak med en innsatsgruppe. Malen er lett tilgjengelig på www. lydgangen.no og enkel å bruke: Alle HLFs lokallag, fylkeslag og faste utvalg har tatt i bruk handlingsprogrammet og lager egne handlingsplaner, som ledd i sitt eget årsplanarbeid. HLFs administrasjon legger til rette for temasatsinger i lokallagene, eksempelvis Hvert øre teller-kampanjen, teleslyngegerilja og lignende

8 De faste utvalgenes prioriteringer HLFs seks faste utvalg Døvblittutvalget, CIutvalget, Tinnitusutvalget, Menieresutvalget, Foreldre/barn-utvalget og Arbeidslivsutvalget arbeider ut fra HLFs formålsparagraf og handlings program, og er faglig ansvarlig for sine fylkeskontakter. De faste utvalgene har en på driver- og rådgiverfunksjon overfor sentralstyret. De faste utvalgenes ledere er med i Hovedutvalget (HU), som arbeider med fellessaker for de faste utvalgene. I perioden vil HU prioritere følgende fellessaker særskilt høyt: Gode behandling/rehabiliteringslinjer og pasientforløp er utviklet gjennom nasjonale fagprosedyrer innen hørselsområdet. Kompetente brukerrepresentanter i offentlige råd og utvalg. Erfaringskompetanse i HLFs kontakt opp mot aktuelle samarbeidsparter. I tillegg er det en prioritert oppgave for alle de faste utvalgene å følge opp fylkeskontakter, likepersoner og brukerrepresentanter med nødvendig opplæring og oppfølging på sine felt. De faste utvalgenes prioriteringer Det enkelte faste utvalgs egne høyeste prioriteringer i handlingsprogramperioden listes opp nedenfor: Døvblittutvalget En fylkeskontakt for sterkt tunghørte og døv blitte i alle fylkeslag. Flere skolerte likepersoner for sterkt tunghørte og døvblitte. Skrivetolkutdanningen er fast post på statsbudsjettet. Utvalget bidrar med brukerkompetanse i forskning- og utviklingsprosjekter. HLF Briskeby har tilbud om kommunikasjonskurs for tunghørte og døvblitte. CI-utvalget Godt nettverk ut mot andre organisasjoner som er relevante for CI. Behandling/rehabiliteringstilbudet før og etter CI-operasjon er godt. Brukermedvirkning er en integrert del av CI-tilbudet. Tinnitusutvalget Jevnlige dialogmøter med aktører innen tinnitusbehandling/rehabilitering. HLF profi lerer seg på å ta ansvaret for og ha tilbud til tinnitusrammede gjennom likepersoner, kontaktpersoner og kurs på HLF Briskeby. Kontakt med utdanning- og forskningsinstitusjoner som har ansvar for tinnitusrelaterte spørsmål, og kontakt med nasjonale og internasjonale miljøer som arbeider med kunnskap om tinnitus. Har bidratt til at det blir forsket på sammenhengen mellom støy og hørselsskader, på årsaker til tinnitus, og hvordan tinnitus kan forebygges og behandles/rehabiliteres. Har bidratt til forskning på sammenhengen mellom bruk av medisiner/vaksine og forekomst av tinnitus. Menieresutvalget Har etablert samarbeid med relevante forskning- og utdanningsinstitusjoner. Menieresrammede er sikret et godt hørselsfaglig tilbud ved landets rehabiliteringssentre. Har bidratt til forskning på sammenhengen mellom støy og hørselsskader, på årsaker til Menieres, og hvordan Menieres kan forebygges og behandles/rehabiliteres. Har bidratt til å synliggjøre HLF som organisasjon. Foreldre- og barnutvalget Foreldrelag i alle fylker som et minimum har hvert fylkeslag egen foreldre/barnkontakt. Likepersoner for foreldre/barn i alle fylker. Myndighetene har opprettet et nasjonalt kompetansesenter for CI-opererte barn. Arbeidslivsutvalget Styrket rekruttering av yrkesaktive tillitsvalgte. Likepersoner for yrkesaktive oppdateres kontinuerlig. Hørselsutfordringer i arbeidslivet er godt kjent i arbeidslivets organisasjoner samt i NAVsystemet. Rettssikkerheten til yrkesaktive hørsels hemmede er styrket gjennom lovverket. Psykisk helse for hørselshemmede i yrkesaktiv alder er i fokus. Hørsel som diagnose er med som årsak på sykemeldinger. Yrkesaktive likepersoner er synlige og deltar på lokale møteplasser og i sosiale medier

9 Produksjon: PoliNor. Gule illustrasjoner: Gorm Lund HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Postboks 6652 Etterstad 0609 Oslo Brynsveien Oslo Tlf: Fax: e-post:

Din hørsel vår sak HLF. HLFs handlingsprogram Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Din hørsel vår sak HLF. HLFs handlingsprogram Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Din hørsel vår sak HLFs handlingsprogram 2015-2018 HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Vi løfter HLF sammen! En million hørselshemmede i 2020 Hørselsrelaterte lidelser er en av Norges hurtigst

Detaljer

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLF 2012-2015 HLF. på fem minutter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLF 2012-2015 på fem minutter HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innledning HLFs handlingsprogram 2012-2015 gir en grundig presentasjon av forbundets prioriteringer og mål i landsmøteperioden.

Detaljer

Handlingsprogram for et HLF i vekst 2006-2009

Handlingsprogram for et HLF i vekst 2006-2009 Handlingsprogram for et HLF i vekst 2006-2009 Handlingsprogram for et HLF i vekst Innledning HLF er inne i en periode med stor medlemsvekst. Dette er svært gledelig, men det ligger også i dette en utfordring:

Detaljer

Nye møteplasser nye muligheter

Nye møteplasser nye muligheter Nye møteplasser nye muligheter HLFs handlings program 2012-2015 HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innholdsfortegnelse 3 Stor og sterk 3 Frivillighet og møteplasser 3 Alt henger sammen

Detaljer

Våre verdier HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

Våre verdier HLF. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Våre verdier HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Boken er utviklet av HLF i samarbeid med Arve Paulsen Kommunikasjon. Design av Markus Design. Innhold HLF... 5 HLFs visjon... 7 HLFs løfte...

Detaljer

Fremtidens hørselsomsorg i Norge

Fremtidens hørselsomsorg i Norge Fremtidens hørselsomsorg i Norge Norsk Audiog mener det må gjennomføres flere endringer i nåværende hørselsomsorgstilbud både på spesialist- og primærhelsetjenestenivå, slik at mennesker med et hørselstap

Detaljer

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET?

YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? YRKESAKTIV OG HØRSELSHEMMET? SLIK FÅR DU EN BEDRE HVERDAG I 2020 er en million nordmenn hørselshemmet www.hlf.no DU ER IKKE ALENE Om lag 275.000 nordmenn i yrkesaktiv alder har det som deg. Denne brosjyren

Detaljer

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341

Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Hørsel hele livet! Prosjektleder Ellen Dannevig Straube HLF Briskeby rehabilitering og utadrettede tjenester as 2013/3/0341 Prosjektnummer 2013/3/0341 Sammendrag Bakgrunn Prosjektet er gjennomført på HLF

Detaljer

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN

SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN SLUTTRAPPORT GOD LYD I SKOLEN Et prosjekt av HLF - Hørselshemmedes landsforbund 2009-2010 Husbankens referanse: 2009/782-3 1 Innledning Prosjektet God lyd i skolen ble gjennomført av HLF i løpet av 2009

Detaljer

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige

Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige Produksjon: polinor.no Hørselsomsorg mellom kommune og frivillige En miniveileder om samarbeid mellom kommunenes hørsels kontakter og HLFs likemenn HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel - vår sak

Detaljer

NRF Handlingsplan

NRF Handlingsplan Forord Denne felles handlingsplanen skal være et hjelpemiddel for å sikre økt aktivitet både i lokallag, fylkeslag og i NRFs sekretariat. En handlingsplan i vår organisasjon skal være retningsgivende og

Detaljer

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark

St.meld. nr 18 ( ) Læring og fellesskap. Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark St.meld. nr 18 (2010 2011) Læring og fellesskap Unni Dagfinrud, seniorrådgiver, Fylkesmannen i Hedmark 9,00 % 8,00 % 8,4 % 7,00 % 6,00 % 6,2 % 5,00 % 4,00 % 3,00 % 2,00 % 1,00 % 0,00 % 14,00 % 12,00 %

Detaljer

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Omsorg på tvers. Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner. Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Omsorg på tvers Frivillig hørselsomsorg i samarbeid med minoritetsorganisasjoner Prosjektsøker: HLF Hørselshemmedes Landsforbund Prosjektleder: Organisasjonssjef Roar Råken 1 Bakgrunn I 2010-2012 jobbet

Detaljer

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE

i arbeidslivet cochlea implantat tinnitus ménière norsk med tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE hørselshemmet cochlea i arbeidslivet tinnitus implantat norsk med ménière tegnstøtte kurskatalog LANDSDEKKENDE VIDEREGÅENDE SKOLE OG KOMPETANSESENTER FOR TUNGHØRTE tinnitus Opplever du at du trenger mer

Detaljer

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent

«Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede. Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent «Jeg er bra nok» Psykisk og fysisk helse hos hørselshemmede Prosjektleder: Lasse Riiser Bøtun, Ungdoms og organisasjonskonsulent Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære?

Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Veien videre etter Opptrappingsplanen for psykisk helse hva kan vi lære? Tove Gundersen, generalsekretær (Cand.san hovedfag/master i helsefag, psykiatrisk sykepleier) torsdag, 8. mai 2014 Ja - det var

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2010-2013

HANDLINGSPLAN 2010-2013 HANDLINGSPLAN 2010-2013 Vedtatt på landsmøtet i Tromsø 4. - 6. juni 2010 1 Norges Døveforbund (NDF) er stiftet 18. mai 1918, og er en av landets eldste interesseorganisasjoner for funksjonshemmede. NDF

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2017-2018 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder

Virksomhetsplan År/periode: NHF Region: Agder Virksomhetsplan År/periode: 2016-2017 NHF Region: Agder Innledning: Virksomhetsplanen skal først og fremst være et arbeidsdokument for tillitsvalgte og ansatte i NHF Agder Planen beskriver regionens viktigste

Detaljer

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester

Utdanningsdirektoratets vurdering av Statped oppfølging av Ny modell for deltidsopplæring og tilgrensede tjenester Saksbehandler: Berit Antonie Holmlimo Statped Statped postmottak, Postboks 113 3081 HOLMESTRAND Vår dato: 11.07.2017 Deres dato: 07.04.2017 Vår referanse: 2014/3921 Deres referanse: 2017/3044 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

Presentasjon for Ungdomsgruppen i Kreftforeningen. v/ Statssekretær Arvid Libak, 25. april 2008

Presentasjon for Ungdomsgruppen i Kreftforeningen. v/ Statssekretær Arvid Libak, 25. april 2008 Presentasjon for Ungdomsgruppen i Kreftforeningen v/ Statssekretær Arvid Libak, 25. april 2008 Vårt (Regjeringens) mål er å sørge for lik tilgjengelighet og et likt tilbud til helsetjenester i hele landet!

Detaljer

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET

BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Prosjektnr. 2009/30385 Prosjektleder Siri Skollerud BEDRE KOMMUNIKASJON MED HØREKORTET Sluttrapport 2011 Bakgrunn Briskeby skole og kompetansesenter

Detaljer

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning

Slyngepatruljen. tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Slyngepatruljen tilrettelegging for hørselshemmede i høyere utdanning Om HLFU HLFU (Hørselshemmedes Landsforbunds Ungdom) er en organisasjon for ungdom med nedsatt hørsel, tinnitus og Menieres sykdom.

Detaljer

Helse og omsorgsdepartementet. v/ statsråd Bent Høie Postboks 8011 Dep Oslo. Oslo, Innspill til statsbudsjettet 2018

Helse og omsorgsdepartementet. v/ statsråd Bent Høie Postboks 8011 Dep Oslo. Oslo, Innspill til statsbudsjettet 2018 Helse og omsorgsdepartementet v/ statsråd Bent Høie Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Oslo, 27.02.2017 Innspill til statsbudsjettet 2018 HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) ønsker med dette å overbringe våre

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2014 2020

HANDLINGSPLAN 2014 2020 HANDLINGSPLAN 2014 2020 for Norsk Forening for Stomi, Reservoar, Mage- /tarmkreftrammede vedtatt på representantskapsmøte på Lillestrøm 5. april 2014. Innhold 1. Innledning 1.1. Foreningens navn, formål

Detaljer

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015

Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler. Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 Folkehelse, forebygging i helsetjenesten og Frisklivssentraler Omsorgskonferansen i Nord-Trøndelag. Stiklestad, 15.oktober 2015 1. Folkehelse og helsetjenestens rolle i folkehelsearbeidet 2. Frisklivssentraler

Detaljer

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER

OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER HELSE VEST RHF OVERORDNET FORETAKSPLAN - FORETAKSIDE/OPPDRAG VISJON, VERDIGRUNNLAG OG STRATEGISKE SATSNINGSOMRÅDER Foretakside/oppdrag: Helse Vest skal sørge for effektive og fremtidsrettede helsetjenester

Detaljer

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 15.desember 2008 Referanse: / HMN

Til Kunnskapsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Oslo 15.desember 2008 Referanse: / HMN Brynsveien 13 Telefon: 22 63 99 00 E-post: hlf@hlf.no Pb 6652 Etterstad Telefaks: 22 63 99 01 Org.nr.: 970 205 195 0609 Oslo Tekst-tlf.: 22 63 99 12 Bankgiro: 8397 05 08816 Til Kunnskapsdepartementet Postboks

Detaljer

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt.

Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet fra www.helse-midt. K V A L I T E T S S T R A T E G I F O R H E L S E M I D T - N O R G E 2 0 0 4 2 0 0 7 Brosjyren inneholder hovedpunkter fra dokumentet Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge. Du kan laste ned hele dokumentet

Detaljer

Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Bakgrunn for reformen 1) Vi har for liten innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i Norge 2) Pasientenes behov for helhetlige og koordinerte tjenester besvares ikke godt nok

Detaljer

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram

Norges Parkinsonforbund. Arbeidsprogram Norges Parkinsonforbund Arbeidsprogram 2016 2017 NORGES PARKINSONFORBUND Norges Parkinsonforbund er en landsomfattende partipolitisk uavhengig organisasjon for mennesker med parkinsonisme og deres pårørende.

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede

Forslag til Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede Forslag til Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling

Detaljer

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring.

Handlingsplan 2015. Visjon. Fokus. Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Visjon Mental Helses visjon er at alle har rett til et meningsfylt liv og en opplevelse av egenverd og mestring. Fokus Hovedmålet for årets handlingsplan er samhandling, samordning og forutsigbarhet. Den

Detaljer

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse

Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Møteplass psykisk helse: Dette mener Norsk Ergoterapeutforbund om: Psykisk helse Definisjon Psykisk helse er evne til å mestre tanker, følelser, sosiale relasjoner for å kunne fungere i hverdagen. Alle

Detaljer

Prinsipprogram. Behandling

Prinsipprogram. Behandling Prinsipprogram Behandling Prinsipprogrammet beskriver de prinsippene som ligger til grunn for unge funksjonshemmedes politiske og organisatoriske virke. Prinsipprogrammet skal være et dokument som både

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 08/10

Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Prinsipprogram Sak: GF 08/10 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Forslag til endringer i arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Forslag til endringer i arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner,

Detaljer

W HANDLINGSPLAN

W HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2012 1 Innledning Handlingsplanen til Mental Helse angir hvilke prioriterte oppgaver og føringer som skal legges for alle ledd i organisasjonen og hvilke samfunnsområder vi ønsker å påvirke

Detaljer

En reise Av Jorid Løkken Selvstendig næringsdrivende audiograf tilknyttet avtalespesialist

En reise Av Jorid Løkken Selvstendig næringsdrivende audiograf tilknyttet avtalespesialist En reise Av Jorid Løkken Selvstendig næringsdrivende audiograf tilknyttet avtalespesialist Innhold Presentasjon Bakgrunn Nåtidens hørselsomsorg Rehabiliteringstilbud Betaling og refusjonstakster Framtidens

Detaljer

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020

Strategi 2020. Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 Strategi 2020 Tingperiode 2012-2014 retning mot 2020 STRATEGI 2020 Strategi 2020 Norsk Orientering har som mål at 1 % av Norges befolkning i 2020 skal være medlemmer av klubber tilsluttet Norges Orienteringsforbund.

Detaljer

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16

Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Forslag til nytt arbeidsprogram Sak GF 07/16 Arbeidsprogram Arbeidsprogramkomiteen (Camilla Lyngen fra Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer, Asgeir Fagerli Langberg fra Ung Kreft, Bjarne Langeland

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Norsk musikkråds handlingsplan

Norsk musikkråds handlingsplan Norsk musikkråds handlingsplan 2011-2013 Verdigrunnlag Grunnlaget for Norsk musikkråd musikklivets nettverk ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Prinsipprogram Sak: GF 07/11

Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Prinsipprogram Sak: GF 07/11 Behandling Prinsipprogrammet tar sikte på å legge grunnleggende linjer for organisasjonens politikk. Det kreves, i henhold til forslaget til vedtekter, 2/3 flertall for å vedta

Detaljer

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon

Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Hørselshjelp til høreapparatbrukere og andre relevante i nær relasjon Sissel Pellerud Cand. Mag, i Audiologi og Audiograf Høresentralen, Akershus Universitetssykehus Bakgrunn: Som audiograf på høresentralen

Detaljer

Habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering Habilitering og rehabilitering Illustrasjon: Rolf Skøien Et hjelpemiddel til deg som representerer Norges Handikapforbund, og jobber med spørsmål om habilitering og rehabilitering, enten gjennom organisasjonen

Detaljer

HLFs 2015-2018 HLF. vedtekter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLFs 2015-2018 HLF. vedtekter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLFs vedtekter 2015-2018 HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak 1 Formål HLFs vedtekter 2015-2018 HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er interesseorganisasjonen for landets hørselshemmede

Detaljer

HLFs 2015-2018 HLF. vedtekter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLFs 2015-2018 HLF. vedtekter. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLFs vedtekter 2015-2018 HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak 1 Formål HLFs vedtekter 2015-2018 HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) er interesseorganisasjonen for landets hørselshemmede og

Detaljer

Slik vi ser vi på det..nå. Brukermedvirkning i forskning, NSG, 17. november 2016, Daglig leder i SAFO, Vigdis Endal

Slik vi ser vi på det..nå. Brukermedvirkning i forskning, NSG, 17. november 2016, Daglig leder i SAFO, Vigdis Endal Slik vi ser vi på det..nå Brukermedvirkning i forskning, NSG, 17. november 2016, Daglig leder i SAFO, Vigdis Endal SAFO organisasjonene Likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse Realisere FN-konvensjonen

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016

Brukermedvirkning. Brukermedvirkning Handlingsplan 2014-2016. Handlingsplan 2014-2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Brukermedvirkning Handlingsplan -2016 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring Innledning Visjon og mål for brukermedvirkning Brukermedvirkning skal høyne kvaliteten

Detaljer

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Utdanning - I lys av samhandlingsreformen. Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utdanning - I lys av samhandlingsreformen Kommunene som læringsarena for helsestudentene Stjørdal 11. november 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Utfordringer for velferdsstaten Brudd og svikt i tilbudet i dag

Detaljer

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018

Arbeidsprogram. for. Unge funksjonshemmede 2018 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2018 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over

Detaljer

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 OM MENTAL HELSE Handlingsplan 2011 2012 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon.

Detaljer

Lyttetrening etter CI

Lyttetrening etter CI Lyttetrening etter CI Opplæring av pedagoger som skal drive lyttetrening for brukere med hørselshjelpemidler 1) Bakgrunn for prosjektet Audiopedagoger og logopeder over hele landet får i dag henvist voksne

Detaljer

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4

1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1 Innholdsfortegnelse 1 Innledning:... 3 1.1 Presentasjon av Eidebarnehagene... 4 1.2 Bakgrunnen for kompetanseplanen... 4 1.3 Fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 4 1.4 Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Bydel Grorud, Oslo kommune

Bydel Grorud, Oslo kommune Bydel Grorud, Oslo kommune 2. Kontaktperson: Hanne Mari Førland 3. E-post: hanne.mari.forland@bgr.oslo.kommune.no 4. Telefon: 92023723 5. Fortell oss kort hvorfor akkurat deres kommune fortjener Innovasjonsprisen

Detaljer

HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR ØRE-NESE-HALS I HELSE NORD 2014 2025.

HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR ØRE-NESE-HALS I HELSE NORD 2014 2025. Et fylkeslag i Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Bodø 06.10.2014. Helse Nord RHF v/siv Skår HØRINGSUTKAST - REGIONAL PLAN FOR ØRE-NESE-HALS I HELSE NORD 2014 2025. har gjennomgått utkast

Detaljer

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16.

Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Handlingsplan for psykososialt oppvekstmiljø Regional strategi for folkehelse i Telemark, 2012-16. Ressursgruppen har bestått av 15 personer fra regionalt og kommunalt nivå i Telemark, Høgskolen i Telemark

Detaljer

Virksomhetsplan NHF Oslofjord Vest. efotegionebilbn gjde neste to år. Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan NHF Oslofjord Vest. efotegionebilbn gjde neste to år. Virksomhetsplan 2015 efotegionebilbn gjde neste to år. Virksomhetsplan 2015 Vedtatt 11. november 2014 1 Innledning Norges Handikapforbund (NHF) Oslofjord Vest er en av i alt ni regioner i NHF, som dekker fylkene Vestfold,

Detaljer

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE

ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Mobbing og krenkende adferd s. 1 ET GODT PSYKOSOSIALT ARBEIDSMILJØ FOR ELEVER OG BARN I NES KOMMUNE Opplæringslovens 1og 9a Barnehagelovens 1 Om mobbing og krenkende atferd et forpliktende arbeid for et

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren»

«Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Oslo 16. oktober 2015 «Om kunnskaps- og kompetansebehov i førstelinjen i NAV-kontorene, og målene for NAVs satsing på å utvikle NAV-orienterte miljøer i UH-sektoren» Per Inge Langeng Kunnskapsstaben Arbeids-

Detaljer

STRATEGIPLAN 2010-2015

STRATEGIPLAN 2010-2015 STRATEGIPLAN 2010-2015 Sámi našuvnnalaš gealboguovddáš - psykalaš dearvvasvuođasuddjen, SÁNAG Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk helsevern, SANKS Forord Samisk nasjonalt kompetansesenter - psykisk

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Fredericia DK 2013 - Nordisk Konference

Fredericia DK 2013 - Nordisk Konference Godkjent som privatskole fra 1.8.2012 for inntil 54 heltidselever Briskeby videregående skole as Briskeby videregående skole skal : skape et godt læringsmiljø for hørselshemmede elever formidle kunnskap

Detaljer

Søknad om midler. Referansenummer: FKZUKX Registrert dato: 2008-06-13 09:53:11. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år:

Søknad om midler. Referansenummer: FKZUKX Registrert dato: 2008-06-13 09:53:11. Innledning. 2009 Prosjektets varighet Antall år: Søknad om midler Referansenummer: FKZUKX Registrert dato: 2008-06-13 09:53:11 Vedlegg: Prosjektbes krivelse : Annet : 2008 05 28 Søknaden.doc 20080516 fra Charles Berlin.pdf Vedlegg 2 AN-AD brochure.pdf

Detaljer

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013

Arbeidsprogram. Unge funksjonshemmede 2012-2013 Arbeidsprogram for Unge funksjonshemmede 2012-2013 Vedtatt på generalforsamlingen 2.-4. november 2012 Målsetning Unge funksjonshemmedes overordnede mål er samfunnsmessig likestilling og deltakelse for

Detaljer

Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012

Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012 < kreftforeningen.no Brukermedvirkning - forankring i organisasjonene SAFO Sør-Øst Vårmøte 4. mai 2012 Kari Felicia Nestande, seksjonssjef frivillighet, Kreftforeningen Om Kreftforeningen en landsdekkende

Detaljer

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser

Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Bydel Alna Lokal handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser 2015-2016 Lokal

Detaljer

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING

VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Strategisk plan For Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad 2017-2019 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. INNLEDNING Stiftelsen Blå Kors Fredrikstad er et av

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker

Detaljer

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov

Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov Til HOD Pb. 8036 dep. 0030 Oslo 17.01.2011, Oslo Ref: 6.4/MW Høringssvar til forslag om ny kommunal helse- og omsorgslov er paraplyorganisasjonen for organisasjoner av, med og for unge med funksjonsnedsettelser

Detaljer

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018

Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan for Blå Kors Norge 2014-2018 Strategisk plan 2014-2018 1 VISJON Med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening. VERDIER Blå Kors er en felleskristen, diakonal

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell.

Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. May Cecilie Lossius Helsedirektoratet Habilitering og rehabilitering. God tilrettelegging for kultur- og fritidsdeltakelse gjør en forskjell. NORDISK KONFERANSE: Aktiv fritid for alle May Cecilie Lossius

Detaljer

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram

NORSK KIROPRAKTORFORENING. Prinsipprogram NORSK KIROPRAKTORFORENING Prinsipprogram 2015-2020 Formålsparagraf Norsk Kiropraktorforening har som formål å ivareta og videreutvikle kiropraktikk som fag og profesjon i Norge til beste for befolkningen

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid

Strategi for brukermedvirkning 2013-2018. Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Strategi for brukermedvirkning 2013-2018 Seksjon for pasient- og pårørendeopplæring og Brukerutvalget Stab samhandling og internasjonalt samarbeid Oslo universitetssykehus tar brukermedvirkning på alvor

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

HSO plan Rådet for funksjonshemmede

HSO plan Rådet for funksjonshemmede HSO plan 2015-2018 Rådet for funksjonshemmede 04.09.2014 15.09.2014 Mål for Helse, Sosial og Omsorg (HSO) Bystrategien LIVSKVALITET OG MESTRING (P05) Drammen skal være en trygg, inkluderende og helsefremmende

Detaljer

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle?

Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Samhandlingsreformen Kan Inn på tunet spille en rolle? Ekspedisjonssjef Tor Åm Oppstartsseminar nasjonal strategi Inn på tunet Oslo 17. november 2010 Utfordringene fremover Brudd og svikt i tilbudet i

Detaljer

Handlingsplan 2012 2013

Handlingsplan 2012 2013 Handlingsplan 2012 2013 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5

S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 S T R A T E G I F O R L I K E V E R D I G H E L S E T J E N E S T E O G M A N G F O L D 2 0 1 1-2 0 1 5 F R A S T A B S A M H A N D L I N G O G I N T E R N A S J O N A L T S A M A R B E I D 1 1. INNLEDNING

Detaljer

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet

NAAFs strategiplan 2005 2008/9. Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 Planen justeres på landsmøtet NAAFs strategiplan 2005 2008/9 NORGES ASTMA- OG ALLERGIFORBUND Strategiplanen er retningsgivende for alt arbeid i de ulike ledd i organisasjonen.

Detaljer

Regional plan for folkehelse i Telemark.

Regional plan for folkehelse i Telemark. Regional plan for folkehelse i Telemark Det systematiske folkehelsearbeidet Evaluering Oversikt Tiltak Planstrategi Her er vi nå Fastsette mål i plan Organisering Styringsgruppe Prosjektgruppe Arbeidsgruppe

Detaljer

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo

IA-avtale 2015-2018. Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo IA-avtale 2015-2018 Mål og handlingsplan for Universitetet i Oslo Bakgrunn Basert på intensjonsavtalen mellom Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet kan den enkelte virksomhet inngå en samarbeidsavtale

Detaljer

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle

Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017. Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Nasjonal strategi om innvandreres helse 2013-2017 Likeverdige helse- og omsorgstjenester - god helse for alle Oppdraget Lage et overordnet strategisk dokument som beskriver: Utviklingstrekk Hovedutfordringer

Detaljer

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene

Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Tilskuddordning Program for folkehelsearbeid i kommunene Kjersti Ulriksen Leder, folkehelse, idrett og friluftsliv Program for folkehelsearbeid i kommunene Hovedtrekk I statsbudsjettet for 2017 er det

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt. Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Glemsk, men ikke glemt Om dagens situasjon og framtidens utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Omsorgsplan 2015 St. melding nr. 25 (2005 2006) Mening, mestring og muligheter

Detaljer

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever

Sluttrapport. Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / Grunnskole for tegnspråklige elever Sluttrapport Forebygging prosjektnummer 2013 / 1 / 0370 Grunnskole for tegnspråklige elever Utrede muligheter for etablering av en landsdekkende non profit privat grunnskole for tegnspråklige i Oslo regionen

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen

SAK 7. Forslag til LHLs strategi LHLs 25.ordinære landsmøte, oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen SAK 7 Forslag til LHLs strategi 2018-2020 LHLs 25.ordinære landsmøte, 2017 27. 29. oktober på Scandic Airport Hotel, Gardermoen Bakgrunn og forslag til vedtak Det vises til LHLs strategi 2015-2017 vedtatt

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer