Veiledende stillingsbeskrivelser for styret i NGMFK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledende stillingsbeskrivelser for styret i NGMFK"

Transkript

1 Veiledende stillingsbeskrivelser for styret i NGMFK Behandlet av styret i møte 3. februar 2009 For medlemmene av styret i Norske Gardemusikeres Forbunds korps (NGMFK) skal det legges til grunn følgende ansvars- og oppgavefordeling: Korpssjef Korpssjefen er styreleder og øverste administrative leder i NGMFK. Han/hun har ansvar for at virksomheten drives forsvarlig innenfor de rammene som vedtektene og årsmøtets vedtak trekker. Korpssjefen skal koordinere virksomheten og har ansvar for å støtte og motivere både tillitsvalgte og medlemmer. Korpssjefen skal blant annet: Planlegge og gjennomføre styremøter sammen med korpsskriver Være kontaktperson opp mot HMKG Være kontaktperson opp mot NGF og tilsvarende organisasjoner Uttale seg på vegne av NGMFK Planlegge og gjennomføre oppdrag utover signaloppdrag NK korps NK er stedfortreder for korpssjefen og ivaretar ved korpssjefens fravær hans/hennes oppgaver. Videre har NK ansvar for oppfølging av de administrative funksjonene i NGMFK. Han/hun har også ansvaret for gjennomføring av samlinger, i tillegg til at det foreligger tilfredsstillende rutiner og retningslinjer for alle sider av virksomheten. NK skal blant annet: Fungere som korpssjef i dennes fravær Følge opp styrets medlemmer og øvrige nøkkelpersoner i drift og administrasjon av NGMFK 1

2 Planlegge og gjennomføre samlinger Sørge for at det foreligger dokumenterte rutiner for alle deler av virksomheten Korpsskriver Korpsskriver er adm off og styrets sekretær. Korpsskriver har ansvar for forberedelse, gjennomføring og etterarbeide i forbindelse med styremøter. Han/hun har videre ansvar for utarbeidelse av informasjonsmateriell, både til medlemmer og andre. Korpsskriver har ansvar for å oppbevare alle foreningsdokumenter, avtaler mv. Korpsskriver skal blant annet: Lage utkast til innkalling til styremøter Skrive protokoll fra styremøter Utarbeide utkast til e-brev til medlemmene Sørge for innkalling og gjennomføring av årsmøte Skrive utkast til presseinformasjon og artikler Ha ansvar for at noter kopieres/tilgjengeliggjøres for medlemmene Ha ansvar for innholdet på internettsider (webredaktør) Koordinere salget av korpsets CD Økonomiansvarlig NGMFK har ikke regnskapsplikt og er således ikke pliktig til å følge regnskapsloven. Det er likevel viktig at økonomiforvaltningen er forsvarlig. Selv om dette er et ansvar som påligger et samlet styre, vil økonomiansvarlig her spille en vesenlig rolle. Det er ikke nødvendig at økonomiansvarlig er særskilt regnskapskyndig, men det er en fordel at vedkommende har noe kjennskap til hva det vil si å føre et regnskap. Videre har økonomiansvarlig en viktig oppgave i å skaffe korpset inntekter. Han/hun skal løpende holde seg orientert i forhold til mulige steder å søke støtte og skal sørge for at det søkes slik støtte der dette er mulig. Økonomiansvarlig skal blant annet: Føre korpsets regnskap Rapportere til styret om korpsets økonomiske situasjon minimum hvert kvartal Avstemme korpsets konti minimum hvert kvartal 2

3 Sette opp forslag til årsregnskap som grunnlag for styrets behandling Foreta utbetalinger fra korpsets konti Fakturere signaloppdrag og utbetale honorar til deltakende medlemmer Sørge for lønnsinnberetning mv for honorarer Sørge for innkreving av kontingent Holde seg oppdatert i forhold til mulige steder å søke støtte Sørge for at det søkes støtte aktuelle steder innenfor de frister som gjelder Sørge for at det avgis nødvendig dokumentasjon til de som har gitt korpset støtte mv. Signalansvarlig Signalansvarlig har ansvaret for signalkorpset bestående av slagverk og trompet/kornett/signalhorn. Han/hun er ansvarlig for at NGMFK har et oprativt signalkorps som er i stand til å løse oppdrag innenfor de rammene som styret setter. Alle signaloppdrag skal gå igjennom signalansvarlig og han/hun skal kvalitetssikre alle faser i planleggingen og gjennomføringen av oppdraget. Signalansvarlig skal blant annet: Ha oversikt over medlemmer som er villige til å være med på signaloppdrag Sørge for at det velges ut repertoar mv som er tilpasset oppdragene Planlegge og gjennomføre eventuelle samlinger for signalkorpset Ha all kontakt med oppdragsgiver i forbindelse med inngåelse av avtale Foreta nødvendige avklaringer med kontingentsjef før avtale om oppdrag inngås Sørge for at det sendes skriftlig oppdragsbekreftelse på samtlige oppdrag, hvor blant annet tid, sted, varighet, besetning, kontaktperson hos oppdragsgiver og fakturanavn/adresse fremgår. I tilegg skal oppdragsets art og innhold fremgå av oppdragsbekreftelsen. Koordinere besetning for det enkelte oppdrag med medlemmene, samt oppnevne oppdragsansvarlig medlem som har ansvaret for gjennomføringen på oppdragsstedet Sørge for innsendelse av faktura-/honoraropplysninger på fastsatt skjema 3

4 PR- og rekrutteringsansvarlig Rekrutteringsansvarlig har ansvar for arbeidet med å skaffe nye medlemmer. Han/hun må samarbeide tett med personellansvarlig, slik at rekrutteringsarbeidet kan rettes mot eventuelle huller i besetningen. Det skal til en hver tid foreligge en styregodkjent rekrutteringsstrategi for NGMFK, som rekrutteringsansvarlig har ansvar for å utarbeide og følge. I tilegg er han/hun ansvarlig for PR og markedsføring. Til dette ligger å arbeide ut mot potensielle oppdragsgivere og samarbeidspartnere. Det er her viktig at han/hun samarbeider tett med korpsskriver og korpssjef. PR- og rekrutteringsansvarlig skal blant annet: Utarbeide rekrutteringsstrategi Utarbeide rekrutteringsmateriell Planlegge og gjennomføre minst to rekrutteringstiltak opp mot inneværende hvert år Arbeide med tiltak som gjør det lettere for potensielle medlemmer å komme i kontakt med NGMFK Arbeide med å markedsføre korpsets produkter og tjenester Personellansvarlig Personellansvarlig har ansvaret for korpsets medlemskartotek og skal sørge for at dette til en hver tid er oppdatert. Han/hun skal ta seg av innmeldinger og har ansvar for å fremskaffe lister med nødvendige opplysninger til bruk ved utsendelser mv. Personellansvarlig har ansvar for å innhente tilbakemelding fra medlemmene om deltakelse både på samlinger og oppdrag. Personellansvarlig skal blant annet: Ajourholde medlemskartotek Løpende holde rekrutteringsansvarlig orientert om behov for å oppfylle besetningskrav Sørge for innhenting og oppfølging av tilbakemelding fra medlemmer om deltakelse på samlinger og oppdrag Sørge for innrullering av nye medlemmer Ha ansvar for koordinering og oppfølging av gruppeledere Utarbeide lister mv for utsendelse av medlemsinformasjon og annen medlemskontakt 4

5 Depotansvarlig Depotansvarlig har ansvaret for alt materiell som tilhører eller disponeres av NGMFK. Dette omfatter blant annet utdeling, innlevering og vedlikehold av materiell. Videre har depotansvarlig ansvar for at depotet holdes ryddig og oversiktlig slik at materiell mv ikke skades. Depotansvarlig skal blant annet: Føre oversikt over alt materiell som eies eller på annen måte disponeres Føre løpende oversikt over nødvendige anskaffelser Godkjenne og dokumentere uttak av materiell Sørge for at innlevert materiell registreres og eventuelt vedlikeholdes/kasseres Ha løpende kontakt med depotet i HMKG for mottak av kassert materiell Sørge for at nødvendig reservemateriell medbringes på oppdrag Koordinere bruk og vedlikehold av slagverksmateriell sammen med gruppeleder slagverk/signalslagverk * * * 5

6 I tillegg har styret definert enkelte nøkkelroller på følgende måte: Revisorer NGMFK er ikke revisjonspliktig og det er derfor ikke noe vilkår at revisorene er statsautoriserte eller registrerte revisorer. Det viktige er at revisorene ved sin gjennomgang kan bekrefte overfor årsmøtet at prosessene rundt regnskapsførselen og økonomiforvatningen er forsvarlige. Revisorene skal: Revisorene skal gjennomgå regnskapet for hver årsmøteperiode og legge fram beretning for årsmøtet. Revisorene skal påse at regnskapsførsel og økonomiforvaltning er forsvarlig sett i forhold til korpsets virksomhet. Gruppeledere Gruppelederne utgjør et viktig bindeledd mellom styret og medlemmene. Hovedoppgaven til gruppelederne er å sørge for at sin gruppe til en hver tid er tilfredsstillende besatt. Dette gjør det nødvendig med et tett samarbeid mellom personellansvarlig og gruppelederne. Videre har gruppelederne ansvar for at alle i gruppen har de nødvendige noter mv. Det er i dag følgende gruppeinndeling i NGMFK: Fløyte Klarinett Saksofon Kornett/trompet Horn Trombone Tuba/Euph Korpsslagverk Signaltrommer Gruppelederne skal blant annet: 6

7 Kontakte medlemmene i sin gruppe før hver samling og hvert oppdrag for å sikre at man har fått tilbakemelding fra samtlige Gi personellansvarlig tilbakemelding slik at han/hun har tilstrekkelig oversikt Sørge for alle har tilstrekkelig med noter til at samlinger/oppdrag kan gjennomføres Ha ansvar for at stemmer fordeles på best mulig måte Være styrets forlengede arm mot medlemmene og medlemmenes talerør mot styret. 7

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR STJØRDAL HANG- OG PARAGLIDERKLUBB Vedtatt på årsmøtet 01.02. 2014 Revidert på årsmøtet 14.02.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Idrettslagets organisasjon...4 Årsmøtet...

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014)

Lokale vedtekter BIS Bergen 02.10.14 LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) LOKALE VEDTEKTER BIS BERGEN (GJELDENDE FRA 02.OKTOBER 2014) 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Bergen. Disse skal ikke bryte med de standardiserte

Detaljer

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. VEDTEKTER FOR Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund. Vedtatt på årsmøtet 10. mars 2015. 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn Agder og Rogaland Krets av Norsk Post- og kommunikasjonsforbund.

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING

ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING ORGANISASJONSPLAN FOR HOLTER IDRETTSFORENING Til behandling av årsmøte 27.03.2014 Organisasjonsplan for Holter idrettsforening vedtatt på årsmøtet 20XX 1 0. Innholdsfortegnelse Innhold 0. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor

Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Veileder vedrørende kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor Fastsatt av styret i NKRF 24. oktober 2010 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Arbeidsgruppe... 4 Innledning... 5 Formelle bestemmelser...

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA.

Styret i Navamedic har vedtatt retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic ASA. Eierstyring og selskapsledelse Styret i Navamedic vil i det følgende redegjøre for eierstyring og selskapsledelse i Navamedic i 2012. Redegjørelsen gis med utgangspunkt i «Norsk anbefaling for eierstyring

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten

Veileder. Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten Veileder Om etablering og forvaltning av tilskuddsordninger i staten 2 Forord Et revidert regelverk for økonomistyring i staten ble

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge

Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Retningslinjer for utvalgsarbeidet i Finans Norge Fastsatt av hovedstyret i Finans Norge 13. november 2014 1. Bakgrunn 1.1 Overordnet modell for utvalgsstrukturen i Norge er fastsatt med plansje godkjent

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer