Vedtekter for Rolling Tones

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Rolling Tones"

Transkript

1 Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet , er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets overordnede mål er å skape god korsang på amatørnivå og arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø, slik at koret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud. Disse mål søkes nådd gjennom: a. God administrativ ledelse b. Planlegging, kortsiktig og langsiktig c. God økonomisk kontroll d. Skolering av sangere/dirigent(er) e. Konserter f. PR-virksomhet g. Samarbeid med andre kulturinstutisjoner 3 Medlemskap 3.1 Opptak av medlemmer a. Opptak skjer fortrinnsvis ved semesterstart høst og vår. b. Det må avlegges stemmeprøve, og dirigenten og styret har myndighet til å bestemme opptak av sangere. c. Minstealder for opptak er 18 år. d. Medlemmer som starter etter 1. november/1. mai slipper å betale kontingent ut det gjeldende semesteret de starter i. Medlemmer som starter før denne dato må betale full kontingent. e. Nye medlemmer har en prøvetid på 2 måneder før endelig opptak i koret. 3.2 Medlemmenes plikter a. Arbeide for å nå korets mål. Rolling Tones Vedtekter Side 1 av 6

2 b. Følge korets vedtekter og grunnregler. c. Møte opp presis til alle øvelser og opptredener. d. Melde fravær til korets dirigent eller stemmekontakt. e. Ta ansvar for egenøving og være uavhengig av noter under konserter, hvis ikke dirigenten angir annet. f. Betale medlemskontingent innen fastsatt frist. g. Gi skriftlig melding til korets styre dersom en ønsker permisjon eller ønsker å melde seg ut. Når permisjonssøknad eller utmelding leveres før semesterstart, slipper medlemmet å betale medlemskontingent for semesteret. 3.3 Permisjon a. Det kan søkes om permisjon for inntil ett semester av gangen. b. Ved permisjon utover ett semester må medlemmet avlegge stemmeprøve og kan gjeninntre under forutsetning av at det passer med korets besetning. c. Ved permisjon må medlemmet betale en avgift tilsvarende kontingent og serviceavgift til Norges Korforbund sentralt, og kontingent til Norges Korforbund Sør-Trøndelag, for den perioden permisjonen gjelder. 3.4 Suspensjon/eksklusjon a. Medlemmer anses som sluttet hvis de uteblir mer enn 3 øvinger på rad uten å varsle stemmekontakt. b. Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlem. c. Før vedtaket fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg. d. Medlemmet kan anke vedtaket inn for ekstraordinært årsmøte, eller første ordinære årsmøte. e. Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall gjøre endelig vedtak om å ekskludere et medlem. 4 Årsmøtet Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar Innkalling og beslutningsdyktighet a. Årsmøtet trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst 3 ukers varsel. b. Saksliste skal følge innkalling. c. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal skriftlig og begrunnet, være styret i hende 2 uker før årsmøtet. d. Senest 1 uke før årsmøtet skal styret sende ut årsmelding, regnskap, forslag til budsjett, valgkomitèens innstilling og andre dokumenter og innstillinger vedrørende saker som er fremmet på vedtektsbestemt måte. e. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Saksliste og saksdokumenter skal følge innkalling. f. Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst 1/3 av Rolling Tones Vedtekter Side 2 av 6

3 medlemmene er til stede. g. På årsmøtet deltar med stemmerett: - Alle kormedlemmer - Styrets medlemmer i alle saker som gjelder regnskap og årsmelding h. På årsmøtet deltar med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: - Æresmedlemmer - Korets dirigent (dersom han/hun betaler kontingent) i. På årsmøtet deltar med talerett: - Revisor j. Bare de medlemmene som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett. Er forpliktelsene ikke oppfylt, avgjøres spørsmålet om stemmerett av årsmøtet. 4.2 Ordinær årsmøtebehandling 4.3 Valg Det ordinære årsmøtet skal: a. Velge møteleder b. Velge møtesekretær c. Behandle innkalling d. Behandle saksliste e. Behandle årsmelding f. Behandle revidert regnskap g. Behandle saker i henhold til saksliste h. Fastsette kontingent i. Vedta budsjett j. Foreta valg Det ordinære årsmøtet skal velge a. Leder 2 år b. Nestleder 2 år c. Sekretær 2 år d. Kasserer 2 år e. Styremedlem 2 år f. 4 medlemmer til musikkutvalg (1 fra hver stemmegruppe) g. 2 medlemmer til valgkomite h. Noteforvalter/arkivar 4.4 Valgbarhet a. Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmer som har oppfylt sine plikter. b. Alle tillitsverv er basert på prinsippet om villighet. c. Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort. 4.5 Avstemningsmåter a. Skriftlig avstemming ved suspensjon og eksklusjon. b. Skriftlig avstemming ved valg dersom det er mer enn èn kandidat til verv som skal besettes. Rolling Tones Vedtekter Side 3 av 6

4 c. Skriftlig avstemming bare hvis det forlanges i andre saker. d. Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. e. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres ved loddtrekning. 4.6 Protokoll a. Det skal føres protokoll over forhandlingene. b. Protokollen skal underskrives av valgt møteleder og valgt møtesekretær. c. Utskrift av protokollen skal sendes til korets medlemmer. 5 Styret a. Koret ledes av et styre på 5 medlemmer. b. Styret velges av årsmøtet og skal lede koret i perioder mellom årsmøtene. c. Lederen velges av årsmøtet for 2 år. d. De øvrige styremedlemmene velges for 2 år, men slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år, nestleder og sekretær det ene året, og leder, kasserer og styremedlem det neste. e. Styret utnevner styrets representant til musikkutvalg f. Komiteen har ansvar for å holde styret løpende orientert om utvalgs- og aktivitetsarbeidet som gjøres. g. Styret holder møter så ofte som lederen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det. h. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og leder eller nestleder er til stede. i. Ved stemmelikhet teller leder eller nestleders stemme dobbelt. j. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet. k. Styret skal sørge for å engasjere og gjøre nødvendige avtaler med dirigent, hjelpedirigent og stemmeøver. l. Styret ordner med øvelseslokale og fastsetter dag og tid for øvelser. m. Kasserer sørger for å føre regnskap og avslutte regnskapet senest 3 uker før årsmøtet, slik at en regnskapskyndig person får rimelig god tid til å revidere regnskapet. n. Sekretæren noterer dato for alle øvelser, noterer repertoar for hver øvelse, skriver referat fra alle opptredener og ellers alt koret foretar seg. o. Sekretæren utarbeider årsmelding i samråd med styret. p. Styret skal sende årsmelding til distriktsforbundet og samtidig oppgi navnet på alle tillitsvalgte og dirigent. q. Det skal føres protokoll over forhandlingene i styret. r. Styret skal melde eventuelle adresseendringer til: 1. Distriktsleddet i Norges korforbund 2. Norges Korforbund sentralt 3. Kulturkontoret i kommunen 4. Andre samarbeidspartnere Rolling Tones Vedtekter Side 4 av 6

5 6 Musikkutvalg (MU) a. Dirigenten er fast medlem av MU og har det overordnede musikkfaglige ansvaret. b. MU består 4 representanter fra koret, fortrinnsvis fra hver stemmegruppe. c. MU velger selv leder, nestleder og sekretær. d. MU skal utarbeide repertoar og oppdatere korets stamrepertoar. e. Det skal føres protokoll over møter i MU. 7 Komitèer a. Koret skal ha PR-komitè, turkomitè og antrekk- og sosialkomitè. Disse oppnevnes av styret og virker en gitt periode (for eksempel et prosjekts varighet). 8 Valgkomite (VK) a. Valgkomiteen består av 2 medlemmer valgt av årsmøtet. b. Komiteen velger selv sekretær. c. Valgkomiteens oppgaver: - Legge frem sin innstilling til valg av tillitsvalgte i følge Fremskaffe en regnskapskyndig person som skal revidere regnskapet før årsmøtet. 9 Økonomi a. Korets økonomi er i hovedsak basert på en årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet og av tildelinger/tilskuddsordninger som tilstås over det offentlige kulturbudsjett. b. Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av korets midler og eiendeler. c. Alle tillitsverv i koret er ulønnet. d. Styrets medlemmer kompenseres med et beløp tilsvarende 40% av gjeldende medlemskontingent. e. Regnskapsåret følger kalenderåret. f. Avsluttet regnskap skal revideres av en regnskapskyndig person før det legges frem for årsmøtet. g. Styret skal utarbeide forslag til budsjett for påfølgende regnskapsperiode. h. Budsjettet skal godkjennes av årsmøtet. i. Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Studenter under 26 år får en reduksjon i kontingenten på 30%. Rolling Tones Vedtekter Side 5 av 6

6 10 Noter a. Originalnoter leveres tilbake til koret. 11 Arrangement a. Styret skal i samarbeid med musikkutvalg lede alle arrangement i korets regi. b. Styret gir retningslinjer for alle arrangement. 12 Vedtektsendringer a. Disse vedtektene kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall. b. Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektene. 13 Oppløsning a. Oppløsning av koret kan bare vedtas av ordinært eller ekstraordinært årsmøte. b. Forslaget om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å være gyldig. c. Disponering av korets midler og eiendeler bestemmes med alminnelig flertall på samme møtet. Midlene skal benyttes til beste for korsangen. Vedtatt på årsmøtet i Endret på årsmøtet i mars Endret på årsmøtet i februar Endret på årsmøtet i februar Endret på årsmøtet 14.februar Endret på årsmøtet 13.februar Rolling Tones Vedtekter Side 6 av 6

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Stavanger Symfonikor Vedtekter

Stavanger Symfonikor Vedtekter Stavanger Symfonikor Vedtekter Del I 1. Tilknytningen mellom orkester og kor 2. Korets formål 3. Korets dirigent og repetitør 4. Repertoar 5. Oppdrag utenom SSO 6. Noter og prøvelokale 7. Representasjoner

Detaljer

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning.

Vedtaksendringer må gjøres i samsvar med gjeldende organisasjonslovgivning. Vedtekter for foreningen Teknikum 1 Foreningens navn, logo og farger Foreningens navn er Teknikum linjeforeningen for instituttet for matematiske realfag og teknologi, og ble stiftet i 14.06. 2005. Foreningens

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer