Norges Korforbund Salten Vedtekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norges Korforbund Salten Vedtekter"

Transkript

1 Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet oktober 1987 på Fauske. Norges Korforbund Salten er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon. Årsmøtet er distriktsleddets øverste myndighet (jmfr 4) 2 FORMÅL Norges Korforbund Saltens overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Dette skjer blant annet ved å: Opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier Være et bindeledd mellom korene i Salten distriktet og gi administrativt og faglig støtte Iverksette ulike studie-og opplæringstiltak for korsangere, tillitsvalgte og dirigenter. Arrangere korstevner, eller bistå med tilrettelegging av korfestivaler eller lignende. Samarbeide med andre kulturorganisasjoner i distriktet der dette anses hensiktsmessig 3. MEDLEMSKAP 3.1. Opptak av medlemmer a. Det enkelte kor tegner medlemskap i Norges Korforbund. Ved medlemskap i Norges Korforbund blir koret som geografisk tilhører Salten automatisk medlem i Norges Korforbund Salten. Sangere regnes som individuelle medlemmer kun gjennom medlemskap i kor tilsluttet Norges Korforbund.

2 b. Søknad om medlemsskap skal skje skriftlig til Norges Korforbund. Medlemsskapet innvilges administrativt. Ved avslag kan søkeren anke avgjørelsen inn for forbundets styre. c. Medlemskap gjelder fra innmeldingsdato. Kontingent regnes fra påfølgende 1. januar eller 1. juli. 3.2 Rettigheter og ansvar Medlemskor og individuelle medlemmer har rett til de tjenester og tilbud forbundet gir, og plikter å følge Norges Korforbunds og Norges Korforbund Saltens vedtekter, reglement og vedtak gjort av Norges Korforbunds og distriktsleddets besluttende organer. 3.3 Rapporteringsplikt og kontingent a. Medlemskorene skal innen medio av desember sende Norges Korforbund en oppdatert medlemsliste med de opplysninger som forbundet krever. b. Medlemskorene skal innen 1. februar betale kontingent for inneværende år med bakgrunn i medlemstall pr 1. januar. c. Medlemskorene plikter å holde Norges Korforbund Salten løpende orientert om skifte av tillitsvalgte og dirigent. 3.4 Utmelding Kor som melder seg ut av Norges Korforbund skal gjøre dette skriftlig. Utmeldingen vil være gyldig fra påfølgende årsskifte. Ved utmelding tapes all rett til Norges Korforbund Saltens tjenester og verdier. 3.5 Suspensjon/Eksklusjon Kor som ikke har betalt forfalt kontingent i mer enn ett år blir automatisk suspendert. Medlemskap kan gjenopptas så snart kontingenten betales. Ved ikke betalt kontingent i 2 (to) år opphører medlemskapet.

3 4 ÅRSMØTET 4.1 Årsmøtet er Norges Korforbund Saltens øverste myndighet. 4.2 Årsmøteperiode og forslag til årsmøtet a. Ordinært årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar etter skriftlig innkalling fra styret med minst 4 ukers varsel. Saksliste, styrets beretning, regnskapet og andre saker, skal sendes medlemskorene tidligst mulig, og senest 7 dager før årsmøtet. b. Ekstraordinært årsmøtet skal innkalles med minst 14 (fjorten) dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemskorene krever det. Saksliste skal følge innkallingen. c. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemskorene er representert. d. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende minst 3 (tre) uker før årsmøtet. e. Medlemskor og styret kan fremme saker for årsmøtet. Enkeltsangere kan fremme årsmøtesaker kun gjennom medlemskor. 4.3 Årsmøtets sammensetning På årsmøtet deltar: a. 2 delegater fra hvert kor som har oppfylt kravene i 3.3 b. styrets medlemmer c. leder av utvalg valgt av årsmøtet d. æresmedlemmer e. revisorer 4.4 Forslags- og stemmerett a. Delegater valgt av korene i hht. 4.3a slik at hver delegat kan avgi én stemme. b. Styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap 4.5 Møte- og talerett

4 Har dessuten: a. ledere av utvalg valgt av årsmøtet b. æresmedlemmer c. revisorer 4.6 Reisefordeling Delegatenes reiseutgifter dekkes etter en fordelingsplan slik at alle betaler likt. Billigste/mest praktiske reisemåte benyttes. Bruk av egen bil refunderes etter 50% av statens regulativ. Distriktsleddets kasserer tar seg av reisefordelingsoppgavene. 4.7 Forhandlingsplan a. Godkjenning av stemmeberettigede b. Valg av møteleder c. Valg av referent d. Valg av to protokollunderskrivere e. Valg av redaksjonskomité (tre delegater) f. Valg av tellekorps (to delegater) g. Godkjenning av innkalling h. Godkjenning av saksliste i. Styrets årsmelding j. Regnskap m/ revisjonsrapport k. Behandle saker foreslått av styret / medlemskor l. Handlingsplan m. Kontingent n. Budsjett o. Valg Til styret: - Distriktsleder (1 år) - Nestleder m/personlig varamedlem (2 år) - Kasserer m/ personlig varamedlem (2 år) - Sekretær m/ personlig varamedlem (2 år)

5 - Musikk og studieansvarlig (2 år) styremedlemmer velges slik at hhv to og tre medlemmer er på valg hvert år. - To revisorer (1 år) - Valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem. - Leder velges for (1 år) - Øvrige medlemmer for (2 år) men slik at ett av medlemmene er på valg hvert år. - Varamedlem velges for (1 år) Valgbare er personer med gyldig medlemskap i et av distriktsleddets medlemskor. 4.8 Avstemningsmåter a. Valg skjer ved skriftlig avstemning dersom det er flere forslag. I alle andre saker skjer skriftlig avstemning bare dersom dette forlanges av noen av delegatene. b. Alminnelig flertall avgjør sakene, unntatt i saker som omhandler vedtektsendring og oppløsning. (hhv 11 og 12) c. Ved stemmelikhet teller distriktslederens stemme dobbelt, unntatt ved valg, som i det tilfellet avgjøres ved loddtrekning Årsmøtet kan med minst 2/3 flertall avsette styret samlet. Møteprotokoll føres for årsmøteforhandlingene, og undertegnes av møtesekretærene og to representanter valgt av årsmøtet. 5 STYRET a. Styret skal lede distriktsleddet mellom årsmøtene og holder møte så ofte som leder finner det nødvendig eller når minst 2 av styremedlemmene krever det. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 styremedlemmer, inklusiv leder eller nestleder er tilstede Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt. b. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet

6 c. Styret fremlegger årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjettforslag d. Styret kan kjøpe nødvendig utstyr innen rammen av vedtatt budsjett e. Styret er berettiget til å stille bankgaranti vedrørende lotteri og større arrangement. f. Styret kan danne arbeidsutvalg 6 VALGKOMITE Valgkomite består av tre valgte medlemmer. Lederen for valgkomiteen velges for ett år, medlemmene velges for 2 år om gangen, men slik at ett medlem er på valg hvert år. Varamedlem velges for 1 år. Valgkomiteen arbeider etter retningslinjer vedtatt av årsmøtet. 7 ØKONOMI a. Norges Korforbund Saltens økonomi er basert på en årlig kontingent fra medlemmene fastsatt av årsmøtet, lotteri og andre aktiviteter, samt de tildelinger/støtteordninger som tilstås over de offentlige kulturbudsjetter. b. Budsjettplan må til enhver tid gi økonomisk dekning for alle kostnader som en vedtatt handlingsplan på fører forbundet. Styret kan revidere budsjettet innen budsjettrammen. c. Norges Korforbund Salten dekker alle nødvendige reise- og diettutgifter for styrets medlemmer, samt for medlemmer av valgte eller oppnevnte komiteer og utvalg. Reisegodtgjørelsen skjer etter statens regulativ. d. Regnskapet skal revideres foran hvert årsmøtet. Regnskapet følger kalenderåret. e. Alle tillitsverv i Norges Korforbund Salten er ulønnet, men det utbetales en årlig godtgjørelse på 1000kr til leder og 500kr til styremedlemmer for telefonutgifter. 8 KORSTEVNER / KORKONKURRANSER a. Norges Korforbund Salten er ansvarlig for at det blir arrangert stevner og/eller tilsvarende arrangementer for kor. Distriktsstevner kan tildeles medlemskor etter søknad, og skal arrangeres etter retningslinjer gitt av styret. Stevnene finansieres av stevnekontingent som fastsettes i samråd med distriktsstyret. Stevnekontingenten

7 skal dekke teknisk arrangement, fri adgang til stevnekonserter, sangermiddag/ball, og eventuelt stevnemedalje. b. Tildeling av distriktsstevne skal forestas minst 12 måneder før tenkt arrangementsdato. c. Eventuell overskudd/underskudd fordeles med 85% på arrangøren og 15% på distriktsleddet. Drift av kafé, utsalgsboder eller lignende skjer for arrangørens regning og risiko. 9 HEDERSBEVISNINGER Personer som har gjort seg særlig fortjent i arbeidet for NK Salten kan utnevnes til æresmedlem. Vedtak om dette gjøres av årsmøtet med 2/3 flertall etter innstilling fra styret. Norges Korforbund Saltens utmerkelse Fembøring kan tildeles medlemmer i sangkor tilsluttet Norges Korforbund Salten som har minimum 25 års medlemstid som aktiv korsanger. Styret i det respektive kor sender anmodning om tildeling og begrunnelse til styret i Norges Korforbund Salten. Tid og sted for tildeling skjer etter avtale med Norges Korforbund Saltens styre. 10 VEDTEKTSENDRING Vedtektene kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall og når minst halvparten av de stemmeberettigede kor er tilstede. 11 OPPLØSNING Vedtak om oppløsning av Norges Korforbund Salten kan gjøres av ordinært eller ekstraordinært årsmøte, og da med minst 2/3 flertall og når minst halvparten av de stemmeberettigede kor er tilstede. Disponering av distriktsleddets midler bestemmes med alminnelig flertall i samme møte. Midlene skal nyttes til beste for korsangen.

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås

Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE. Lørdag 22. mars kl. 11.00. Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås Ønsker velkommen til det 20. ordinære ÅRSMØTE Lørdag 22. mars kl. 11.00 Samfunnet i Ås (Aud Max bygget) Drøbakveien Inng. Olav Moens plass 1 Ås ÅRSMØTESAK 1 Konstituering av Årsmøtet a. Godkjenning av

Detaljer

Vedtekter for Rolling Tones

Vedtekter for Rolling Tones Vedtekter for Rolling Tones 1 Organisasjon Rolling Tones, stiftet 22.08.2005, er et partipolitisk nøytralt blandet kor i Trondheim. Koret er tilsluttet Norges Korforbund, Sør-Trøndelag. 2 Formål 2.1 Korets

Detaljer

Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Mannskoret Dovre lover og vedtekter. MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Vedtekter for Diabetesforbundet

Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtekter for Diabetesforbundet Vedtatt på landsmøtet 2000 Sist revidert på landsmøtet 19.-21.oktober 2012 1 KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 4 1 Navn... 4 2 Formål... 4 3 Medlemskap... 4 KAPITTEL

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter for ADHD Norge

Vedtekter for ADHD Norge Vedtekter for ADHD Norge Vedtatt på Landsmøtet 2007 1 NAVN OG FORMÅL 1. Navnet på organisasjonen er: ADHD Norge. 2. ADHD Norges formål er å: 3. arbeide for full likestilling og samfunnsmessig deltakelse

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008

VEDTEKTER. Revidert på Representantskapsmøtet i Tromsø 7. juni 2008 1 VEDTEKTER 2 VEDTEKTER FOR NORSKE REDNINGSHUNDER KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL... 2 KAPITTEL II - ORGANISASJON... 2 REPRESENTANTSKAPET... 2 HOVEDSTYRET... 3 ADMINISTRASJON...Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets

Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Viken krets Vedtekter for Nordstrandskolenes Musikkorps Nordstrandskolenes Juniorkorps Nordstrandskolenes Aspirantkorps 1 ORGANISASJON Nordstrandskolenes Musikkorps er resultatet av en fusjon mellom Nordstrand Skoles

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK

VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR STAFO LANDBRUK VEDTEKTER FOR DISPOSISJONS- OG RESERVEFOND INSTRUKSER FOR: * HOVEDTILLITSVALGT MED EVENTUELT ARBEIDSUTVALG, LOKAL TILLITSVALGT MED EVENTUELT LOKALT UTVALG * FULLMAKTSKOMITEEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM

VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM VEDTEKTER FOR RINDAL NÆRINGSFORUM NAVN Foreningens navn er Rindal Næringsforum. 1 FORMÅL Rindal Næringsforum er samarbeids-, interesse- og serviceorganisasjon for de næringsdrivende i Rindal kommune, -

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN

V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 NAVN V E D T E K T E R F O R L A N D S F O R E N I N G E N F O R T R A F I K K S K A D D E VEDTATT PÅ LANDSMØTE I 2013 1 NAVN Organisasjonens navn er Personskadeforbundet LTN (heretter kalt LTN). 2 FORMÅL LTN

Detaljer

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet.

VEDTEKTER. 4 Årsmøtet i hovedforeningen er NFCFs høyeste myndighet. Årsmøtet i den enkelte region er regionens høyeste myndighet. VEDTEKTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Norsk forening for cystisk fibrose, NFCF. Foreningens internasjonale navn er Norwegian cystic fibroses association, NCFA. 2 NFCFs oppgaver er å arbeide for

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA

VEDTEKTER FOR. Gjøvik Avløserlag BA VEDTEKTER FOR Gjøvik Avløserlag BA Gjøvik Avløserlag - ditt lokale vikarbyrå 1 Organisasjon Gjøvik Avløserlag BA. Org. Nr. 971299738 nedenfor kalt laget, er et andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset

Detaljer

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006

LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 LOV FOR VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 3. mars 2006 2 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund.

Foreningen er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Østfold Idrettskrets og Norges Roforbund. SARPSBORG ROKLUBB - LOVER 1 Formål Foreningens formål er ved samarbeid og kameratskap å fremme idrett i sunne former. Organisert i Norges Idrettsforbund. Foreningen er selveiende og har utelukkende personlige

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn

Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Vedtekter for Landsforeningen for barnevernsbarn Revidert på landsmøtet 26.4.2015 1 GRUNNREGLER 1.1 Navn Organisasjonens navn er Landsforeningen for barnevernsbarn og forkortes LFB. Det engelske navnet

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007.

SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. SENTRALE VEDTEKTER FOR NORSK BEDRIFTSFORBUND Vedtatt på kongressen på Røros 2007. 1 NAVN Forbundets navn er Norsk Bedriftsforbund - interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter. 2 FORMÅL Norsk

Detaljer