Mannskoret Dovre lover og vedtekter.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mannskoret Dovre lover og vedtekter."

Transkript

1 MannskoretDovre-LoverogVedtekter Revidert201

2 Mannskoret Dovre lover og vedtekter. 1 ORGANISASJON 1.1 Mannskoret Dovre, stiftet 11. september 1913, er et partipolitisk og nøytralt mannskor i Ålesund kommune. 1.2 Koret er tilsluttet Norges Korforbund. 2 FORMÅL 2.1 Korets overordnede mål er å skape interesse for god korsang og å arbeide for musikalsk utvikling i et sosialt godt miljø slik at koret kan presentere seg som et interessant kulturtilbud i lokalsamfunnet. Disse mål søkes nådd gjennom: a. God administrativ ledelse b. Planlegging, kortsiktig og langsiktig c. God økonomisk kontroll d. Skolering av sangere/dirigent(er) e. Holde konserter f. PR-virksomhet 2.2 Korets formål er å bidra til at mannskorsangen blir fremmet slik at den er til hygge og nytte for medlemmene og for publikum. Koret skal fremstå som en viktig kulturell bidragsyter i samfunnet.

3 3 MEDLEMSKAP 3.1 OPPTAK AV MEDLEMMER a. Alle menn med lyst og interesse for sang, kan søke om medlemskap. b. Søknaden om medlemskap tilrådes av dirigenten i samråd med styret. c. Innvotering skal skje ved sedler og krever 2/3 flertall. d. Medlemskapet gjelder fra dato for opptak, men medlemskontingenten betales fra første påfølgende 1. januar eller 1. juli. e. Minstealder for opptak er 18 år f. I tilfelle avslag, kan søkeren bringe saken inn for første årsmøte til endelig avgjørelse. 3.2 MEDLEMMENES PLIKTER Et medlem plikter å a. Arbeide for å nå korets mål b. Følge korets vedtekter c. Rette seg etter de vedtak som blir fattet d. Møte opp til alle øvelser og opptredener hvis mulig e. Melde fravær til stemmefører f. Betale medlemskontingent innen fastsatt tid g. Gi skriftlig melding til korets styre dersom en ønsker permisjon eller ønsker å melde seg ut 3.3 PASSIVE MEDLEMMER OG MEDLEMMER I PERMISJON a. Søknad leveres skriftlig til styret med begrunnelse og tidsangivelse. b. Når medlemmet er innvilget passivt medlemskap, blir kontingenten

4 redusert med 50 %. c. Passive medlemmer kan ikke delta i korets forhandlinger. Derimot har de rett til å delta på korets fester og tilstelninger. Videre vil styret vurdere deltakelse og tilskudd ved turer som blir subsidiert av koret. d. Ved permisjon lengre enn ett år, fritas man for kontingent i permisjonstiden. 3.4 SUSPENSJON a. Styret kan med minst 2/3 flertall suspendere et medlem. b. Før vedtak fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg. c. Medlemmet kan anke vedtaket inn for første årsmøte. 3.5 ÆRESMEDLEMMER a. Æresmedlemmer kan etter styrets innstilling til årsmøtet utnevnes med 2/3 flertall. b. For å komme i betraktning må sangeren ha utvist aktivitet som sanger og tatt på seg verv i koret. Verv i tilstøtende, sanglige organisasjoner kan også tillegges vekt. c. Æresmedlemmer er fritatt for kontingent og inviteres til korets tilstelninger. d. Æresmedlemmer som fortsatt er aktive i koret, opprettholder alle vanlige medlemmers rettigheter. 4 ORGANISASJONSPLAN 4.1 ORGANISASJON a. Korets virksomhet skal gjennomføres i samsvar med organisasjonsplan vedtatt på årsmøte. b. Alle medlemmer har rett til å foreslå endringer i organisasjonsplanen. Styret koordinerer forslagene og gir sin innstilling overfor årsmøte.

5 5 ÅRSMØTET Årsmøtet er korets øverste myndighet. Ordinært årsmøte holdes hvert år innen utgangen av februar. 5.1 INNKALLING OG BESLUTNINGSDYKTIGHET a. Årsmøtet trer sammen etter innkalling fra styret med minst 4 ukers varsel. b. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal skriftlig og begrunnet, være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet. c. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel når styret eller minst 1/3 av medlemmene forlanger det. Saksliste og saksdokumenter skal følge innkalling. d. Så vel ordinært som ekstraordinært årsmøte er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. e. På årsmøtet deltar med stemmerett: - alle kormedlemmer - styrets medlemmer i alle saker som ikke gjelder regnskap og årsmelding f. På årsmøtet deltar med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett: - ikke aktive æresmedlemmer - korets dirigent (dersom dirigenten betaler kontingent, blir han/hun å betrakte som fullverdig medlem). g. På årsmøtet deltar med talerett: - revisor h. Bare de medlemmer som har oppfylt sine forpliktelser har stemmerett. Er forpliktelsene ikke oppfylt, avgjøres spørsmålet om stemmerett av årsmøtet. 5.2 ORDINÆR MØTEBEHANDLING Det ordinære årsmøtet skal:

6 a. velge møteleder b. velge møtesekretær c. behandle innkalling d. behandle sakliste e. behandle årsmelding f. behandle revidert regnskap g. behandle saker i henhold til sakliste h. fastsette kontingent i. vedta budsjett j. foreta valg 5.3 VALG Det ordinære årsmøtet skal velge: a. Styret - Formann for 1 år - Nestformann for 2 år - Sekretær for 2 år - Kasserer for 2 år - Styremedlem for 2 år - Varamann for 1 år b. 2 revisorer for 1 år c. Leder og 2 medlemmer til bingokomite for 1 år d. 2 medlemmer til husstyre/eiendom for 1 år e. 2 fanevakter og 2 fanebærere for 1 år

7 f. 4 medlemmer til musikkutvalg for 1 år g. 2 noteforvaltere/arkivarer for 1 år h. 4 stemmeførere for 1 år i. Leder og 2 medlemmer til valgkomite for 1 år j. 1 varamann til valgkomite for 1 år 5.4 VALGBARHET a. Valgbare til tillitsverv er alle kormedlemmer som har oppfylt sine plikter. b. Alle tillitsverv er basert på prinsippet om villighet. c. Tillitsvalgte har rett til å nekte gjenvalg for like lang tid som de har tjenestegjort. 5.5 AVSTEMMINGSMÅTER a. Skriftlig avstemming ved suspensjon og eksklusjon. b. Skriftlig avstemming ved valg dersom det er mer enn en kandidat til vervet som skal besettes. c. Skriftlig avstemming bare hvis det forlanges i andre saker. d. Sakene avgjøres med alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. e. Ved stemmelikhet teller lederens stemme dobbelt, unntatt ved valg der resultatet avgjøres ved loddtrekning. 5.6 PROTOKOLL a. Det skal føres protokoll over forhandlingene. b. Protokollen skal underskrives av valgt møteleder og valgt møtesekretær. 6 STYRET 6.1 a. Koret ledes av et styre på 5 medlemmer med 1 varamann.

8 b. Styret velges av årsmøtet og skal lede koret mellom årsmøtene. c. Formannen velges av årsmøtet for ett år. d. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år, men slik at 2 styremedlemmer er på valg hvert år, nestformann og kasserer det ene året og sekretær og styremedlem det neste. e. Styret utnevner styrets representant til: 1. Musikkutvalg 2. Husstyre De styreutnevnte representantene i utvalg og komiteer skal innkalles til møter og delta i debattene der. De har videre ansvar for å holde styret løpende orientert om utvalgs- og komitearbeidet som gjøres. De skal imidlertid være fritatt for det praktiske arbeidet i komiteer/utvalg. f. Styret holder møter så ofte som formannen finner det nødvendig eller når minst 3 av styrets medlemmer krever det. g. Styret er beslutningsdyktig når minst 2 av styrets medlemmer og formann eller nestformann er til stede. h. Ved stemmelikhet teller formann eller nestformanns stemme dobbelt. i. Styret fastsetter tid og sted for årsmøtet. j. Styret skal sørge for å engasjere og gjøre nødvendige avtaler med dirigent og ev. hjelpedirigent k. Kasserer sørger for å føre regnskap og avslutte regnskapet i god tid før årsmøtet, slik at revisorene får rimelig god tid til å revidere regnskapet. l. Formannen i samarbeid med sekretæren utarbeider årsmelding i samråd med styret. m. Styret skal sende oppdatert medlemsliste og liste over korets tillitsvalgte og dirigent til Norges Korforbund sentralt og til Norges Korforbund Sunnmøre.

9 n. Det skal føres referat fra styremøtene. o. Styret informerer til koret i plenum om viktige saker som er styrebehandlet. Det legges ut kopi av styrereferat på første etterfølgende korøving. Referatene legges også ut på korets nettside. p. Styret skal melde eventuelle adresseendringer til: 1.Norges Korforbund Sunnmøre 2. Norges Korforbund 3. Kulturkontoret i Ålesund kommune 7 MUSIKKUTVALG (MU) a. Musikkutvalget består av 1 representant fra hver stemmegruppe i koret. Styret skal utnevne sin representant til musikkutvalget, dirigenten er selvskreven som medlem av musikkutvalget. b. Musikkutvalget konstituerer seg selv c. Musikkutvalget har det kunstneriske og musikkfaglige ansvaret i koret. 8 PROSJEKTKOMITEER 8.1 FUNKSJON Egne komiteer/ad hoc-komiteer kan oppnevnes etter behov for gjennomføring av: a. Fester b. Turer c. Større arrangement i korets regi d. Samarbeidsprosjekter e. Annet 8.2 OPPNEVNELSE

10 a. Prosjektkomiteer oppnevnes av styret b. For ordinære fester fungerer hver enkelt stemmegruppe som festkomite på omgang MANDAT a. Prosjektkomiteens mandat gis av styret. b. Prosjektkomiteene rapporterer til styret etter avtalt plan. c. Økonomisk ramme for prosjekter skal godkjennes av styret. 9 VALGKOMITE (VK) a. Valgkomiteen består av 3 medlemmer valgt av årsmøtet. b. Komiteen velger selv sekretær. c. Valgkomiteen arbeider etter instruks vedtatt av årsmøtet. 10 ØKONOMI a. Korets økonomi er basert på årlig medlemskontingent fastsatt av årsmøtet, inntekter fra bingo og matsalg. b. Styret skal sørge for god regnskapsførsel og en betryggende forvaltning av korets midler og eiendeler. c. Alle tillitsverv i koret er ulønnet. d. Alle dokumenterte utgifter i forbindelse med tillitsverv i koret dekkes etter forhåndsavtale med styret. e. Regnskapsåret følger kalenderåret. f. Avsluttet regnskap skal revideres av 2 årsmøtevalgte revisorer før det legges fram for årsmøtet. g. Budsjettet skal fastsettes av årsmøtet. 11 NOTER/UNIFORMER

11 a. Noter utlånes til sangerne i den tid de er medlemmer av koret. b. Notemapper anskaffes av koret og selges til medlemmene til fastsatt pris. c. Ved opptredener skal det benyttes notemappe dersom medlemmet ikke kan repertoaret utenat. Koret utbetaler et uniformstilskudd ved kjøp av nye uniformer. Beløpet fastsettes av styret. d. Koret kan kjøpe tilbake brukte uniformer dersom medlemsskapet opphører. Ved fastsettelse av pris må det tas hensyn til uniformens tilstand. e. Uniformen skal bæres ved alle opptredener dersom ikke annet vedtak er gjort. 12 ARRANGEMENT a. Styret skal i samarbeid med musikkutvalg og prosjektkomiteer lede alle arrangementer i korets regi. b. Styret gir retningslinjer for alle arrangement. c. Korets fane skal bringes med til alle arrangement der koret deltar med mindre koret har gjort annet vedtak. 13 VEDTEKTSENDRINGER a. Disse vedtektene kan bare endres av årsmøtet med minst 2/3 flertall. b. Forslag til endringer må fremmes i samsvar med vedtektene. (Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal, skriftlig og begrunnet, være styret i hende senest 1 måned før årsmøtet). 14 OPPLØSNING a. Oppløsning av koret kan kun skje etter vedtak i to påfølgende ordinære årsmøter. b. Forslag om oppløsning må oppnå minst 2/3 flertall for å være gyldig. c. Disponering av korets midler og eiendom bestemmes med alminnelig flertall på samme møtet. Midlene skal benyttes til beste for korsangen.

12 LOVER FOR LEIF ERIKSONS ORDEN 1. 2a. 2b a. 5b. Ordenens formål er Mannskoret Dovres trivsel og vel, samt arbeide for sangens framgang Ordenen har 3 grader: 1. grad: RIDDER, 2. grad: KOMMANDØR, 3. grad: STORKORS. 3. grad har dessuten STORKORS MED KJEDE For å oppnå 1. grad må en ha 80% frammøte i gjennomsnitt i 10 år. For oppnåelse av 2. grad kreves, etter å ha oppnådd 1. grad, ytterligere 5 års aktivt medlemsskap med 70 % frammøte av hvert enkelt år. Gyldig forfall kan medregnes med inntil 10 % av vedkommendes lovlige forfall. For oppnåelse av 3. grad: STORKORS, etter oppnådd 2. grad, ytterligere 5 års aktivt medlemsskap med 60 % frammøte av alle prøver. For oppnåelse av STORKORS MED KJEDE kreves minst ytterligere 10 års medlemsskap med minst 50% frammøte, utregnet for hvert av de 10 år. STORKORS MED KJEDE kan bare tildeles aktive medlemmer av Mannskoret Dovre.

13 6. I særlige tilfeller kan et medlem, uansett medlemstid, bli tildelt inntil 3. grads orden, når en eventuell innstilling fra ordenskapitlet blir vedtatt av minst 2/3 av ordenskollegiets frammøtte medlemmer. 7. Til alle grader må kandidatens medlemsskap som aktiv sanger til enhver tid ha vært uklanderlig. 8. 9a. 9b. 9c. 9d. 10 Ordener av nevnte grader kan også tildeles ikke-medlemmer som har gjort koret særlige tjenester, eller på annen måte har nedlagt et fremragende arbeide i sangens tjeneste. Slike utnevnelser må vedtas av minst 2/3 av ordenskollegiets frammøtte medlemmer. Enhver ordensbror får et ordenstegnsvarende hans grad. Så snart et medlem tildeles en høyere orden, skal det før tildelte ordenstegn tilbakeleveres. I fall tegnet kommer bort, kan ordensbroren få nytt, mot å erstatte dets kostende. Blir et ordensmedlem ekskludert, skal ordenstegnet tilbakeleveres. Ordenen er korets eie og skal returneres ved utmeldelse og dødsfall. Ordenens bestyrelse (ordenskapitlet), skal bestå av korets styre, samt 4 - fire - av ordensbrødrenes innbyrdes valgte medlemmer. Ordenskapitlet velges for ett år ad gangen og velger selv sin Stormester, Visestormester og Sekretær. Sekretæren har å holde à jour fortegnelse over samtlige ordensbrødre samt holde oversikt

14 over medlemmenes hedersbevisninger fra Norges Korforbund og NKF Sunnmøre. 11. I ordenskollegiets ordinære møter kan kun delta ordenskapitlet og ordensbrødre som står som aktive medlemmer av koret. Kun ordensbrødre har stemmerett. 12. Alle ordensbrødre betaler til ordenen et tilskudd som fastsettes av ordenskollegiets årsmøte for ett år av gangen. 13 Alle valg foregår ved seddelavstemming og krever 2/3 flertall for å være gyldig Den høytidelige utdeling utføres av Stormester assistert av Visestormester og Sekretær, og foretas ved festlige anledninger etter et program som fastsettes av ordenskapitlet. Forandring av disse lover kan kun skje på korets ordinære generalforsamling (årsmøte), og krever 2/3 av de avgitte stemmer.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973

LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 LOV FOR NORDRE OPPDALEN IDRETTSLAG (NOIL), STIFTET 19. MAI 1973 Loven er utarbeidet på grunnlag av vedtak på NOIL s årsmøte 30.november og 3. desember 1979 og senere presiseringer av disse. NIF s lovnorm

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Lover og vedtekter for Tekna

Lover og vedtekter for Tekna Lover og vedtekter for Tekna vedtatt av Representantskapet 2015 LOVER OG VEDTEKTER FOR TEKNA VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 2007 Forord BRUK AV LOVER, VEDTEKTER OG RETNINGSLINJER Lover brukes alene om foreningens

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL

MBL VEDTEKTER. Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL MBL VEDTEKTER Mediebedriftenes Landsforening Mediebedriftenes Landsforening Avisenes Utgiverfond Papirkjøpsfellesskapet i MBL Vedtatt av årsmøtet i Mediebedriftenes Landsforening 9. september 2010, Oslo

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet

Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Organisasjonsveiledning for tillitsvalgte i Hageselskapet Innholdsfortegnelse 1. Fakta om Det norske hageselskap 2. Vedtekter 3. Organisasjonsoppbygging 4. Drift av fylkesavdelinger 5. Drift av lokallag

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter

Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Sak: R 2/15 Forslag til nye vedtekter Behandling Hovedstyret har foreslått et helhetlig sett med vedtekter. Dette har vært gjennom en høringsrunde hos distriktsavdelingene. De gjeldende vedtektene sier

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932.

Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter og organisasjonsplan for Varde Idrettslag, stiftet 15. mai 1932. Vedtekter bygger på lovnorm utgitt av Norges Idrettsforbund og Olympiske komité i 2012. Erstatter lagets tidligere vedtekter og

Detaljer

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA

Vedtekter for Bergen Økologiske Landsby BA, stiftet 1.mars 2005. V E D T E K T E R. for. Bergen Økologiske Landsby BA V E D T E K T E R 1 for Bergen Økologiske Landsby BA 1. NAVN, SELSKAPSFORM OG HJEMSTED (1) Enhetens navn er Bergen Økologiske Landsby BA. Bergen Økologiske Landsby BA, heretter kalt laget, er et samvirke

Detaljer

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for

VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER. for VEDTEKTER, RETNINGSLINJER og STILLINGSINSTRUKSER for Gjeldende fra 5. Mars 2012 Forord: Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS).

Detaljer

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning:

Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: Forslag til endring av vedtekter, 2 andre gangs avstemning: 2 Medlemskap Medlemskap kan innehas bare når vedkommende er bosatt eller er eiendomsbesitter, innen foreningens geografiske område. Rettighetene

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST

NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST LOVER NORGES BASKETBALLFORBUND REGION VEST Gjelder fra 12.05.2012 Innhold I. INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 1 Formål... 2 2 Organisasjon... 2 3 Oppgaver... 2 4 Kontingent... 3 5 Innkreving av fordringer...

Detaljer

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag

Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Vedtekter for NBF Midt-Trøndelag Revidert og vedtatt av kretstinget 31.03.2009, stadfestet av Norsk Bridgeforbund 27.03.2009 og gjort gjeldende fra 31.03.2009 KAPITTEL 1... 2 BASISVEDTEKTER SOM SKAL VÆRE

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen

SAK 12. Forslag til endringer i LHLs vedtekter. LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen SAK 12 Forslag til endringer i LHLs vedtekter LHLs 24.ordinære landsmøte, 2014 31.oktober - 2.november på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 2 Bakgrunn og forslag til vedtak Vedlagt følger sentralstyrets

Detaljer

Vedtekter for Tekna Jernbane

Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtekter for Tekna Jernbane Vedtatt av årsmøtet den 21. juni 2011. Godkjent av Tekna Hovedstyret den 1 NAVN Faggruppens navn er: Tekna Jernbane som er en egen faggruppe innenfor Tekna. Tekna står for

Detaljer