Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen"

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 12:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Forebyggende enhet ved driftsleder og kommunelegen orienterer om " Oversikt over folkehelsen i Verran " Malm, den Bjørn Skjelstad /s/ Ordfører Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Dokumenter er utlagt til offentlig ettersyn på servicetorget.

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 17/15 RS 70/15 RS 71/15 RS 72/15 RS 73/15 RS 74/15 RS 75/15 RS 76/15 RS 77/15 RS 78/15 RS 79/15 RS 80/15 RS 81/15 RS 82/15 PS 18/15 Innhold Referatsaker Søknad om motorferdsel 5e - Morten Kilås Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Pål Farbu Aune Søknad om disp. motorferdsel 5e - Yngve Utvik Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Eva og Frank Selbo Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Albert Johnsson Lunde Søknad om disp. motorferdsel 5c - Idar M. Forfod Søknad om motorferdsel 5c - Rolf Arvid Tverås Søknad om disp. motorferdsel 5c - Stian Stavrum Søknad om disp. motorferdsel etter 5 c - Mary Foosnæs Rønning Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Eva og Frank Selbo V 60/2 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m for fradeling av grunneiendom til selvstendig fritidseiendom V 25/1 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m for fradeling av grunneiendom som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr. 25, bnr. 72. V 28/1/5 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 bokstav m for fradeling av grunneiendom til festegrunn for fritidsbolig IKT reglement Verran kommune Untatt off. PS 19/15 Låneopptak til investeringer i 2015 PS 20/15 PS 21/15 Adressenavn i Verran kommune Reguleringsplan for Fv 17 og 720 Strømnes Alhusøra, Strømnes Malm - Planid gangs beh.- stadfesting

3 PS17/15Referatsaker

4 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /244 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Morten Kilås Kilås Vestre 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED, utkjøring saltsteiner og rydding sau stier. Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Vedtak: Morten Kilås innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved, utkjøring saltsteiner og rydding sau stier, iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagte kart Regnr snøscooter: XW 3450 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/244. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

5 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/244 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

6 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/244 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

7 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /306 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Pål Farbu Aune Esten ressemsveg MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Pål Farbu Aune innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagte kart Regnr snøscooter: XK 5471 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/306. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

8 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/306 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

9 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/306 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

10 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /320 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Yngve Utvik Olav. 2B 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Yngve Utvik innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagt kart Regnr snøscooter: FR 3090 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/320. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

11 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/320 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

12 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/320 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

13 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /296 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Eva og Frank Selbo Strandveien MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Eva og Frank Selbo innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagte kart Regnr snøscooter: XH 3056 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/296. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

14 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/296 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

15 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/296 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

16 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /297-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Albert Johnsson Lunde Sagavegen 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Det er søkt om 22 turer tur/retur pr. vintersesong. Dette antallet vurderes å være for høyt, sett i lys av fylkesmannens klagebehandling i en rekke tilsvarende saker i Verran kommune. Antallet turer begrenses derfor til 15 turer t/r per vintersesong. Vedtak: Albert Johnsson Lunde innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

17 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/297 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/297. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

18 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/297 TURKORT 2015/ / / /2019 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

19 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/297 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

20 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

21 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /322-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Idar M. Forfod Grunnstollv MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Idar M. Forfod innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/322. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

22 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/322 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

23 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/322 TURKORT 2015/ / / /2019 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

24 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/322 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

25 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

26 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /312-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Rolf Arvid Tverås Sagaveien 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Rolf Arvid Tverås innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/312. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

27 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/312 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

28 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/312 TURKORT 2015/ / / /2019 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

29 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/312 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

30 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

31 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /284-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Stian Stavrum Jørundsgt TRONDHEIM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BYGGMATERIALER OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Stian Stavrum innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av byggematerialer og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av byggematerialer og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/284. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

32 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/284 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

33 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/284 TURKORT 2015/ / / /2019 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

34 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/284 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

35 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

36 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /333-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Mary Foosnæs Rønning Skrubblivn. 15 a 7712 STEINKJER Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Mary Foosnæs Rønning innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/333. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

37 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/333 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

38 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/333 TURKORT 2015/ / / /2019 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

39 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/333 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

40 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

41 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /296-4 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Eva og Frank Selbo Strandveien MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Eva og Frank Selbo innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 12 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/296. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

42 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/296 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

43 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/296 TURKORT 2015/ / / /2019 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

44 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/296 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

45 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

46 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Gunnar Tangstad 7797 VERRABOTN V 60/2 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 første ledd bokstav m for fradeling av grunneiendom til selvstendig fritidseiendom Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 060/002 Orvatnet, 7797 Verrabotn Tiltakshaver: Gunnar Tangstad Tiltakets art: Fradeling av grunneiendommen som selvstendig fritidseiendom Areal i m2: 1500 Det vises til søknad om deling av grunneiendom registrert mottatt her for fradeling av grunneiendommen til selvstendig fritidseiendom. Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak som ovennevnt med tilhørende dokumentasjon. Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1 første ledd bokstav m, gis tillatelse til fradeling av grunneiendommen som omsøkt. Fradelingen omfatter fradeling av 1500 m 2 av grunneiendommen som selvstendig fritidseiendom. Fradelt areal er bebygd med fritidsbolig og uthus. 2. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Kartgrunnlag, situasjonsplan vedlagt søknaden og godkjent av Verran kommune legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelse etter pbl 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom tiltaket ikke er gjennomføres innen 3 år eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eiendomsregistrering. Saksopplysninger: Tiltak: Fradeling av grunneiendommen til selvstendig fritidseiendom Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

47 Saksnr. -2 Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: LNF-område sone B, tillatt spredt fritidsbebyggelse. Avstand til sjøen/vassdrag: 0 Høringsinstanser: Ingen Tegningsliste: Situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Fradelingen omfatter fradeling av 1500 m 2 av grunneiendommen som selvstendig fritidseiendom. Fradelt areal er bebygd med fritidsbolig og uthus. Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området og det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Kulturminner: Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør bggesak Side 2 av 2

48 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Ulvig Kiær AS Rogner Gård 2480 KOPPANG Att. Anne Ulvig V 25/1 - Tillatelse til tiltak etter pbl første ledd bokstav m for fradeling av grunneiendom som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr. 25, bnr. 72. Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 025/072 Holden, 7790 Malm Tiltakshaver: Ulvig Kiær AS Tiltakets art: Fradeling av grunneiendom som tilleggsareal til fritidseiendom Areal i m2: 700 Det vises til søknad om deling av grunneiendom registrert mottatt her for fradeling av grunneiendommen som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr. 25, bnr. 72. Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak som ovennevnt med tilhørende dokumentasjon. Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1 første ledd bokstav m, gis tillatelse til fradeling av grunneiendommen som omsøkt. Tiltaket omfatter fradeling av 700 m 2 av grunneiendommen som tilleggsareal til gnr. 25, bnr. 72. Fradelt areal er bebygd med fritidsbolig. 2. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Kartutsnitt vedlagt søknaden og godkjent av Verran kommune legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelse etter pbl 20-1 første ledd bokstav m faller bort dersom tiltaket ikke gjennomføres innen 3 år eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eiendomsregistrering. Saksopplysninger: Tiltak: Fradeling av grunneiendommen som tilleggsareal til fritidseiendommen gnr. 25, bnr. 72 Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

49 Saksnr. -5 Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: LNF-område sone B Avstand til sjøen/vassdrag: 36 meter Høringsinstanser: Ingen Tegningsliste: Kartutsnitt med avtegnet areal for fradelingen legges til grunn for behandlingen. Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter fradeling av 700 m 2 av grunneiendommen som tilleggsareal til gnr. 25, bnr. 72. Fradelt areal er bebygd med fritidsbolig. Tiltaket er i samsvar med gjeldende plan for området og det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt areal. Øvrige opplysninger: Kulturminner: Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side 2 av 2

50 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Ulvig Kiær AS Sandøla Gård 7870 GRONG V 28/1/5 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 bokstav m for fradeling av grunneiendom til festegrunn for fritidsbolig Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 028/001/005 Midtivatnet, Skammen, Sela Tiltakshaver: Ulvig Kiær AS Tiltakets art: Areal i m2: Fradeling av grunneiendom til punktfeste Det vises til søknad om deling av grunneiendom registrert mottatt her for fradeling av grunneiendommen for punktfeste til påstående fritidsbolig. Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak som ovennevnt med tilhørende dokumenter. Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1 første ledd bokstav m, gis tillatelse til fradeling av grunneiendommen som omsøkt. Fradelingen omfatter punktfeste for fritidsbolig. Fradelt punktfeste er bebygd med fritidsbolig og uthus. 2. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Situasjonsplan vedlagt søknaden og godkjent av Verran kommune legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelse etter pbl 20-1 første ledd bokstav m taper sin gyldighet dersom tiltaket ikke gjennomføres innen 3 år eller dersom matrikkelføring vil være i strid med lov om eiendomsregistrering. Saksopplysninger: Tiltak: Fradeling av grunneiendom til punktfeste for fritidsbolig Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

51 Saksnr. -2 Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: LNF-område sone B Avstand til sjøen/vassdrag: > 50 meter Høringsinstanser: Ingen Tegningsliste: Situasjonsplan/kartgrunnlag vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Fradelingen omfatter punktfeste for fritidsbolig. Fradelt punktfeste er bebygd med fritidsbolig og uthus. Tiltaket er i samsavar med gjeldende plan for området og det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Kulturminner: Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side 2 av 2

52 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2011/ Saksbehandler: Lise Eriksen, Kontorleder Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 18/ IKT reglement Verran kommune Vedlegg 1 Utkast til IKT reglement Saksopplysninger Inn-Trøndelag IKT har utarbeidet forslag til nytt reglement for kommunene som inngår i IKT samarbeidet. Reglementet er sendt kommunene på en uformell høringsrunde. Videre er det innarbeidet som vedlegg til internkontrollhåndbøker der også kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer nå har et felles arbeid, og en felles gruppe for oppfølging i hht handboka. Utkast til internkontrollhåndbok med felles IKT reglement ble av administrativt styre for Inn- Trøndelagsamarbeidet vedtatt lagt til grunn i kommunesamarbeidet. Vurdering IKT har i en lengre periode arbeidet med utgangspunkt i nytt IKT reglement. Det anbefales at reglementet nå endelig vedtas av kommunestyret. Rådmannens forslag til vedtak IKT reglement behandlet i administrativt styre for Inn-Trøndelagsamarbeidet godkjennes som kommunens IKT reglement.

53 IKT-reglement Felles datanett for kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer Inn-Trøndelag IKT Brukerstøtte: Tlf:

54 Innhold 1. Innledning Virkeområde Definisjoner Informasjonssikkerhet Akseptabel bruk av IT-ressurser Brukerens rettigheter Inngrep og sanksjoner Brukerkonto og passord Epost Lagring Innsyn og overvåking Avslutning av ansettelsesforhold... 6 IKT-reglement v1.0 Side 2 av 6

55 1. Innledning 1.1 Dette dokumentet regulerer ansvar, plikter og rettigheter for alle som benytter IT-ressurser tilknyttet kommunene Inderøy, Verran og Steinkjer. IKT-reglementet skal bidra til å hindre uønsket bruk av de IT-ressursene det omfatter og til å styrke informasjonssikkerheten i kommunene. Alle brukere med tilgang til IT-ressursene skal gjennom å signere en databrukeravtale bekrefte at de har lest og forstått innholdet i dette reglementet. 2. Virkeområde 2.1 IT-ressursene består av alle fysiske komponenter (nettverk bestående av kabling, nettverkselektronikk og datamaskiner), programvare, og andre IT-baserte ressurser anskaffet av, eller som disponeres av kommunene. IT-ressursene inkluderer også tilgang og bruk av internett og epost. 3. Definisjoner 3.1 Bruker: Personer som har tilgang til kommunenes IT-ressurser. 3.2 Brukerkonto: En brukers definerte tilgang til IT-ressurser som datamaskiner, nettverk, fagapplikasjoner m.m. 3.3 Brukernavn: En unik symbolsk betegnelse som identifiserer en bruker/brukerkonto med tilgang til en IT-ressurs. 3.4 Passord: En sekvens av tegn som sammen med tilhørende brukernavn gir en autorisert bruker tilgang til en IT-ressurs. 3.5 Driftsansvarlig: Personer som er ansvarlig for driften av maskinvare, programvare eller nettverk. 4. Informasjonssikkerhet 4.1 Informasjonssikkerhet er tiltak og mekanismer for å ivareta konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet for informasjon og systemer som behandler disse. Alle brukere plikter å sette seg inn i lover, regelverk og retningslinjer som har som formål å ivareta informasjonssikkerheten i deres daglige virke. 4.2 Brukere av IT-ressursene skal bidra til å opprettholde sikkerhetsnivået, for eksempel ved å forhindre uautorisert tilgang til IT-ressurser, forhindre krenking av personlig informasjon og være oppmerksom på trusler som skadelig programvare. Alle har et ansvar for informasjonssikkerheten. 4.3 Ved mistanker om hendelser som truer informasjonssikkerheten skal brukeren rapportere dette til leder eller Inn-Trøndelag IKT. IKT-reglement v1.0 Side 3 av 6

56 5. Akseptabel bruk av IT-ressurser 5.1 Bruk av kommunenes IT-ressurser skal være forenelig med institusjonenes formål. Det er ikke tillatt å bruke IT-ressurser til et formål som strider mot etiske og moralske normer eller som er i konflikt med norsk lov. 5.2 Det er ikke tillatt å bruke IT-ressurser på en måte som opptar unødvendig stor kapasitet. Det skal ikke installeres eller brukes programvare eller maskinvare som har et destruktivt bruksområde eller som legger beslag på unødige ressurser. 5.3 Maskinvare som ikke er godkjent og avklart med Inn-Trøndelag IKT skal ikke installeres eller tas i bruk som en del av datanettet. Dette gjelder både datamaskiner, nettverkskomponenter og andre perifere enheter. 5.4 Handlinger for å omgå sikkerhetsinnstillinger og mekanismer rundt dette er under ingen omstendigheter tillatt. 5.5 Vis nett-vett: 6. Brukerens rettigheter 6.1 Kommunene skal sette klare retningslinjer for bruk av IT-ressurser. Inn-Trøndelag IKT har utarbeidet IKT-reglementet for bruk av IT-ressurser og disse skal gjøres tilgjengelige i oppdatert versjon for alle brukere til enhver tid. 6.2 Brukere har krav på at deres personvern ikke blir krenket på noe vis gjennom deres tilgang til IT-ressursene. Det skal ikke utleveres opplysninger om brukere eller data tilhørende brukere der dette ikke er nødvendig som følge av vedtatte reglement eller norsk lov. 7. Inngrep og sanksjoner 7.1 Brudd på IKT-reglementet kan føre til sanksjoner fastsatt av kommunen brukeren er ansatt i. Forhold som vurderes som brudd på norsk lov vil bli politianmeldt. 7.2 Inn-Trøndelag IKT kan ved mistanke om brudd på IKT-reglementet eller andre årsaker som truer systemets integritet og funksjonalitet, gjøre nødvendige grep for å gjenopprette normal drift. Dette kan innebære stenging av brukerkontoer, maskinkontoer eller andre tiltak som kan føre til stopp i brukerens tilganger. Slike inngrep skal varsles brukeren så snart det er praktisk mulig. 8. Brukerkonto og passord 8.1 En brukerkonto er strengt personlig og skal ikke brukes av andre enn den personen den er tilknyttet, dette gjelder også tiltrodde personer som kolleger og familiemedlemmer. Det er ikke tillatt å utgi seg for å være en annen bruker ved bruk av IT-ressurser. 8.2 Et passord skal holdes hemmelig og ikke oppbevares slik at andre kan lære det, for eksempel nedskrevet på en lapp. Ved mistanke om at passordet er kjent for andre skal det endres umiddelbart. IKT-reglement v1.0 Side 4 av 6

57 8.3 I tilfeller der det eksisterer systembrukere hvor flere personer har kjennskap til brukernavn og passord, plikter de som har denne tilgangen å påse at ingen uautoriserte personer får kjennskap til passordet. 8.4 Det er viktig at passord ikke gjenbrukes, for eksempel at brukeren har samme passord i kommunens systemer som i andre tjenester. 8.5 Ved glemt passord, mistanke om at passord er på avveie eller andre påloggingsproblemer, ta kontakt med Inn-Trøndelag IKT sin helpdesk: Passordregime: - Passord skal endres hver 6.mnd - Passordet må oppfylle følgende krav til syntaks: o Være minst 8 tegn o Inneholde små bokstaver (a-z) o Inneholde store bokstaver (A-Z) o Inneholde tall (0-9) eller spesialtegn (. - _ +!? ( ) < > &.) - Passordet må være forskjellig fra de siste tre passordene dine. - Passordet bør ikke inneholde ord eller navn som kan knyttes til brukeren, for eksempel navn på familiemedlemmer, stedsnavn, titler, årstall etc. 9. Epost 9.1 Enhver som benytter eposttjenesten driftet av Inn-Trøndelag IKT skal utvise skjønn for fornuftig bruk. Dette inkluderer blant annet å begrense privat bruk av epostkontoen, samt å slette eposter som ikke lenger er aktuelle. Epostboksen er ikke et arkivsystem. 9.2 Epost anses ikke som et verktøy for sikker kommunikasjon med mindre den er kryptert. Sensitive personopplysninger skal derfor ikke forekomme i epost. Meldinger som inneholder sensitive opplysninger skal ikke sendes eller distribueres videre hvis den mottas 9.3 Ved mistanke om at epost inneholder skadelig programvare eller forsøk på svindel, skal eposten slettes umiddelbart. Linker eller vedlegg må ikke åpnes hvis avsenderen eller meldingen ikke kan tolkes som en seriøs henvendelse. 9.4 Det er ikke tillatt til å starte eller videresende kjedebrev. 9.5 Det må utvises varsomhet når epostadresser legges igjen på nettsider og registreringsskjema. Dette er for å forebygge at epostadressen blir inkludert i lister som brukes for spam. 9.6 Ved utsending av epost til mange mottakere som ikke er en distribusjonsliste, skal mottakere legges inn i feltet for blind-kopi. Dette er for å hindre uønsket spredning av epostadresser. 10. Lagring 10.1 Områder på filservere som er tilgjengelig for brukere skal kun brukes for tjenstlige formål. Dette gjelder også de private lagringsområdene (Q:). Det skal ikke forekomme private filer som bilder, applikasjoner eller multimediefiler (filmer, musikk, spill) på disse filområdene. IKT-reglement v1.0 Side 5 av 6

58 10.2 Lagring og sikkerhetskopiering er en begrenset ressurs, og filer som ikke lenger er aktuelle skal slettes Det er ikke tillatt å benytte private kontoer for skytjenester i tjenstlig formål eller synkronisering mellom kommunenes IT-ressurser og slike tjenester. Eksempler på disse er Dropbox, OneDrive og Jottacloud Informasjon som inneholder personopplysninger skal ikke lagres på eksterne lagringsmedier som eksterne harddisker eller minnepinner. 11. Innsyn og overvåking 11.1 Brukere kan selv gi ledere og andre ansatte innsyn i epost og filområder ved behov, for eksempel ved sykdom eller permisjon Beslutning om innsyn tas av leder ved vedkommende enhet eller IT-leder Det kan tas beslutning om innsyn i epostkasse eller filområde hvis det er behov for å ivareta daglig drift, kommunens ansvar eller omdømme Det kan tas beslutning om innsyn hvis det er mistanke om at epostkasse eller filområde inneholder materiale som er i strid med norsk lov eller ved brudd på bestemmelsene i IKTreglementet Brukeren skal varsles om innsynet på forhånd og få mulighet til å være tilstede hvis dette er praktisk og tidsmessig mulig og det ikke er fare for bevisødeleggelser Tiltak for innsyn skal dokumenteres i en rapport Inn-Trøndelag IKT benytter systemverktøy som overvåker IT-ressurser, og informasjon og logger fra disse brukes til driftsformål IKT-driftsansvarlige har taushetsplikt med hensyn til informasjon om brukeren og brukerens virksomhet som den IKT-driftsansvarlige får på denne måten. 12. Avslutning av ansettelsesforhold 12.1 Når et ansettelsesforhold avsluttes skal brukeren rydde i epostkasse og personlige filområder. Brukeren har selv ansvar for å ta vare på og videreformidle informasjon som skal bevares til rett person eller saksbehandlingssystem Epostkasse og personlig filområde vil bli bevart i 3 måneder etter endt ansettelsesforhold. Deretter vil informasjonen bli slettet Brukerkontoer til ansatte som slutter vil bli sperret når ansettelsesforholdet avsluttes Ved dødsfall vil epostkasse og personlig filområde bli slettet, med mindre det er sannsynlig at politiet vil ønske innsyn i opplysningene. Før sletting finner sted kan det foretas innsyn for å sortere ut virksomhetsrelatert e-post og filer i tråd med rutine for dette. IKT-reglement v1.0 Side 6 av 6

59 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/171-3 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Kommunestyret Låneopptak til investeringer i 2015 Utrykte vedlegg: 2 I Oversendelse av rapport- Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning 3 S Låneopptak til investeringer i 2015 Riksrevisjonen Saksopplysninger Kommunestyret fattet ikke vedtak om låneopptak til investeringer i 2015 i forbindelse med budsjettbehandlingen, så dette må gjøres nå. Kommunestyret har vedtatt følgende investeringer og finansiering i 2015: 2015 Malm oppvekstssenter Rehab Folla skole IKT Rehabilitering veier Malmlia Vann-/avløsnett Malmlia Egenkapitaltilskudd KLP Bergmannsparken Overtakelse areal VERRUT Lydanlegg Verraparken TOTAL

60 Finansiering 1000 kr 2015 Låneopptak Momsrefusjon Spillemidler Salg av fast eiendom Bruk kapitalfond Overført fra drift Sum Kommunens lånegjeld vil utvikle seg slik i økonomiplanperioden: 1000 kr Brutto lånegjeld Nye investeringslån Nye startlån Avdrag investeringslån Avdrag startlån Brutto lånegjeld Startlån Netto lånegjeld Netto lånegjeld i prosent av driftsinntektene I 2015 skal det tas opp lån på kr til investeringsformål. Vurdering Verran kommunes lånegjeld er i ferd med å bli urovekkende høy. Det har vært sterkt fokus på dette i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen, så kommunestyret bør være godt kjent med hvilken innvirkning dette vil få på driftssituasjonen i kommunen. Rådmannens forslag til vedtak Verran kommune tar opp lån på kr til investeringer i Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens 50 nr 7.

61 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/ Saksbehandler: Alf Petter Reitan,Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 20/ Kommunestyret Adressenavn i Verran kommune Vedlegg: Navneskjema Saksopplysninger Forslag til adresser har vært til behandling hos Språkrådet for tilrådning av navn. Språkrådets tilrådning er vedlagt. Saken har vært på høring og innspill som er innkommet inntatt i saken. For vegen Håvsetvegen og området Gotvatnet har Kartverket reist navnesak som må behandles før vedtak om navn kan fattes. Verran kommune må starte ny navnesak for følgende parseller/områder: Med bakgrunn i ny Fv. 17 og Fv. 720 jfr. reguleringsplan o Fra Sanna til Holmvika som erstatning for «Verravegen» o Fra Strømnes til Malm (Sanna). NB! «Sundbygdvegen» kan brukes på denne strekningen, det må da foreslås nytt navn i fra dagens avkjøring Fv720 til kryss Langnes. Boligområde «Holtevegen» jf. innspill høring Verrabotn, veg «Setranvegen» jf. innspill høring For framtidige Fv. 17 gjennom kommunen så er den vedtatt som «Namsosvegen» i Steinkjer kommune, her kan det derfor fattes vedtak uten at saken er vært til behandling i Språkrådet. Parsellen er tatt med som F1 i oversikten over veger/områder. Rådmannens forslag til nye vegnavn/områdenavn jfr. vedlagte navneliste.

62 Rådmannens forslag til vedtak Adressenavn på veger og områder i Verran kommune vedtas i hht. vedlagte navneliste.

63 Adressenavn Verran kommune Navneskjema for vegnavn / områdeadresser. FORSLAG SOM OVERSENDES KOMMUNESTYRET TIL VEDTAK 1724 VERRAN KOMMUNE A Fylkesveger m.v B Private veger C Sentrumsveger i Malm og Follafoss D Endringer av vegnavn med samme navn to steder i kommunen E Områdenavn F Ny fv. 17 nr adrkode Strekning/sted Kommunens forslag Språkrådet - tilråding Rådmannen sitt forslag til vedtak A1 fv. 720 Hjellbotn x fv Malm Verravegen OK Verravegen jfr. Steinkjer komm A2 Malm - Follafoss Follafossvegen OK Follafossvegen A3 Follafoss - Verrabotn Verrastrandvegen OK Verrastrandvegen A4 Verrabotn - Rissa grense Ørsjødalvegen OK Ørsjødalvegen A5 fv. 193 Fines x fv Verran/Mosvik Verrabotnvegen OK Verrabotnvegen A6a fv. 202 Malm x fv Almli Fjellgårdsvegen OK Fjellgårdsvegen A6b fv. 203 Follafoss x fv Almli Fjellgårdsvegen OK Fjellgårdsvegen A7 fv. 203 Almli x fv Sør-Tr.lag grense/sela Selavegen OK Selavegen B1 Grønlia Grønlivegen OK Grønlivegen B2 veg til Orvatnet Orvassvegen Urdvassvegen Orvassvegen B3 Ormsetvegen Ormsetvegen OK Ormsetvegen B4 Straumsetervegen Straumsetervegen OK Straumsetervegen B5 Nesvassvegen Nesvassvegen OK Nesvassvegen B6 Skjelstadsetervegen Skjelstadsetervegen OK Skjelstadsetervegen B7 Tua Tuavegen Tunsvegen Tunsvegen B8 Nordlisetervegen Nordlisetervegen OK Nordlisetervegen B9 til Ner-Silderen Sildervegen OK Sildervegen B10 Folladal til Holden Holdenvegen Holdvegen Holdenvegen B11 veg til Koltjønna Køltjønnvegen Koltjønnvegen Koltjønnvegen XLS

64 Adressenavn Verran kommune B12 veg til Røssin inkl. omr.adr. Røssin Røssin Røssvegen Røssin B13 veg til Skjelstad Skjelstadvegen OK Skjelstadvegen B14 veg til Ressemseter Nerressemsetran OK Nerressemsetran B15 veg til Kilåsen Kilåsvegen OK Kilåsvegen B16 veg til Tverås Tveråsvegen Tverråsvegen Tveråsvegen B17 skogsveg Woldseth Killingbergvegen OK Killingbergvegen B18 reg.plan Håvset veg Håvsetvegen Ingen tilråding - navnesak Utsettes pga. navnesak B19 Skamnavatnet Skamnavatnet/Skamna Skamnavassvegen Skamna (områdenavn) C veg x kv - boliger Elveparken (Malm) Elveparken OK Elveparken C2 Storsvebakken veg nr. 1 (Follafoss) Vassverksvegen OK Vassverksvegen C3 Storsvebakken veg nr. 2 (Follafoss) Sliperivegen OK Sliperivegen C4 Storsvebakken veg nr. 3 (Follafoss) Utsiktsvegen OK Utsiktsvegen C5 Storsvebakken veg nr. 4 (Follafoss) Turbinvegen OK Turbinvegen C6 Storsvebakken veg nr. 5 (Follafoss) Kvernavegen OK Kvernavegen C7 veg x fv - bolig Henry Ressem (Malm) Buktavegen Buktvegen el. Buktavegen Buktavegen D Endring av navnet Kirkevegen i Malm Kjerkbakken OK Kjerkbakken D Endring av navnet Øravegen i Malm Bratreitøra Brattreitørvegen Brattreitørvegen D Endring av navnet Handverksvegen OK Handverksvegen D Endring av navnet Mellomvegen OK Mellomvegen D Endring av navnet Lissfollavegen Litlfollavegen Lissfollavegen D Endring av navnet Fjordvegen OK Fjordvegen D Endring av navnet Trøavegen i Follafoss Høgkammen Høgkamvegen Høgkammen E1 Skurvtjønna Skurvtjønna OK Skurvtjønna E2 Valtjønnin Valtjønnin OK Valtjønnin E3 Anderstjønna Anderstjønna OK Anderstjønna E4 Augvatnet Augvatnet OK Augvatnet E5 Søndre Langvatnet (Verrabotn) Søndre Langvatnet Søre Langvatnet Søndre Langvatnet E6 Litlskjerivatnet Lisskjerivatnet Litlskjerivatnet Lisskjerivatnet XLS

65 Adressenavn Verran kommune E7 Bogatjønna Bogatjønna OK Bogatjønna E8 Kjerringtjønna Kjerringtjønna OK Kjerringtjønna E9 Orvatnet Orvatnet Urdvatnet Orvatnet E10 Småtjønnin Småtjønnin OK Småtjønnin E11 Ormsetvatnet Ormsetvatnet OK Ormsetvatnet E12 Holmtjønna Holmtjønna OK Holmtjønna E13 Rørtjønna Rørtjønna OK Rørtjønna E14 Midtre Trevatnet Medtre Trevatnet Midtre Trevatnet Midtre Trevatnet E15 Otertjønnin Otertjønnin OK Otertjønnin E16 Lysvatnet Lysvatnet OK Lysvatnet E17 Fiskløysa Feskløysa Fiskløysa Fiskløysa E18 Reinstjønna Reinstjønna OK Reinstjønna E19 Synnavindstjønnin Synnavindstjønnin OK Synnavindstjønnin E20 Høytjønnin Høytjønnin OK Høytjønnin E21 Simadalsvatnet Simadalsvatnet OK Simadalsvatnet E22 Svarttjønna Svarttjønna OK Svarttjønna E23 Midtre Langvatnet Medtre Langvatnet Midtre Langvatnet Midtre Langvatnet E24 Vestre Steintjønna Vestre Steintjønna OK Vestre Steintjønna E25 Sørenvatnet Sørenvatnet OK Sørenvatnet E26 Nesvatnet Nesvatnet OK Nesvatnet E27 Østre Steintjønna Østre Steintjønna Øystre Steintjønna Østre Steintjønna E28 Langådalsvatnet Langådalsvatnet OK Langådalsvatnet E29 Follahøgda Follahøgda OK Follahøgda E30 Todalsetran Todalsetran OK Todalsetran E31 Nordlisetran Nordlisetran OK Nordlisetran E32 Åsavatnet Åsavatnet OK Åsavatnet E33 Midterheia Medterheia Medterheia E34 Grunntjønna Grunntjønna OK Grunntjønna E35 Sandvatna Sandvatna OK Sandvatna E36 Jovatnet Jovatnet OK Jovatnet E37 Kjåppåhaugen Kjåppåhaugen OK Kjåppåhaugen XLS

66 Adressenavn Verran kommune E38 Kjåppån Kjåppån OK Kjåppån E39 Gotvatnet Gotvatnet Ingen tilråding - navnesak Utsettes pga. navnesak E40 Selavatnet Selavatnet OK Selavatnet E41 Straumsetervatnet Straumsetervatnet OK Straumsetervatnet E42 Øver-Silderen Øver-Silderen OK Øver-Silderen E43 Tekssjøen Teksjøen Tekssjøen Tekssjøen (jfr. Åfjord komm) E44 Holden (adr=hyttenr.) Holden OK Holden E45 Torsvatnet Torsvatnet OK Torsvatnet E46 Nordesplingen Nordesplingen OK Nordesplingen E47 Svartvatnet Svartvatnet OK Svartvatnet E48 Skardsetran Skardsetran Skardssetran Skardssetran E49 Fagerlisetran Fagerlisetran OK Fagerlisetran E50 Seterlisetran Seterlisetran OK Seterlisetran E51 Røssin Røssin OK Røssin E52 Måggåtjønna Måggåtjønna OK Måggåtjønna E53 Vaggen Vaggen OK Vaggen E54 Tømsevatnet Tømsevatnet OK Tømsevatnet E55 Mast Trongsundet Trongsundmasta OK Trongsundmasta E56 Litlferja Lissferja Litlferja Lissferja E57 Storferja Storferja OK Storferja E58 Settertjønna Settertjønna OK Settertjønna E59 Rundhaugvatnet Rundhaugvatnet OK Rundhaugvatnet E60 Nordre Langvatnet (Fergeli) Nordre Langvatnet OK Nordre Langvatnet F1 Ny fv. 17 fra/til Steinkjer grense (jfr.reg.plan) Namsosvegen (jfr.steinkjer komm) XLS

67 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/ Saksbehandler: Alf Petter Reitan, Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Kommunestyret Reguleringsplan for Fv 17 og 720 Strømnes Alhusøra, Strømnes Malm - Planid gangs beh.- stadfesting Vedlegg 1 Ang. reguleringsplan for FV 720 Strømnes - Malm 2 Uttalelse fra Sametinget 3 Offentlig ettersyn - Reg.plan Fv 17/720 - Alhusøra-Strømnes-Malm - Uttalelse fra Eldres råd 4 Merknader Reguleringsplan Fv Alhusøra-Strømnes-Malm 5 vedl. 2 kart reg plan Fv br , regplan fv vedl. 1 kart arealplan FI Reguleringsplan FV 17/720 - merknader 9 Kartutskrift 10 Høringsuttalelse, reguleringsplan Fv Alhusøra- Strømnes- Malm 11 Reguleringsplan Fv. 17/720 Alhusøra-Strømnes-Malm - Kulturminnefaglig uttalelse - Anmodning om utsatt høringsfrist sendt fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune 12 Reguleringsplan Fv. 17 Alhusøra-Strømnes-Malm 13 Reguleringsplan Fv. 17/720 Alhusøra-Strømnes-Malm, Nord-Trøndelag - Oversendelse av reguleringsplan for behandling etter kml 8, fjerde ledd sendt fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune 14 Ang. ankomst fra nye Sundbygdvei til naust 15 Erklæring 16 Kartutsnitt 17 Innsigelser og merknader til Reguleringsplan Fv Alhusøra - Strømnes - Malm - Offentlig ettersyn - ref nr 2013/ Uttalelse - Reguleringsplan Fv17/ Offentlig innsigelser til reguleringsplan FV

68 20 Innsigelse vedr. trase fylkesvei 720 Strømnes - Malm 21 Uttalelse til reguleringsplan Fv 17 og Fv 720 Alhusøra - Strømnes -Malm i Verran kommune 22 Fylkeskommunens uttalelse til reguleringsplan Fv. 17/720 Alhusøra - Strømnes - Malm. 23 Merknader til reg.plan FV 17 Beitstadsundet - Alhusøra og FV 720 Strømnes - Malm 24 Høringsuttalelse - Reguleringsplan Fv 17 Fv Alhusøra - Strømnes - Malm - Verran kommune. 25 Høringsuttalelse - reguleringsplan for fv. 720 Strømnes - Malm 26 Høringsuttalelse fra Kathrine Haugseth og Michael Hummel 27 Svar på offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv 17 Alhusøra - Beitstadsundet og Fv 720 Strømsnes - Malm 28 VS: Reguleringsplaner fv. 17/720 Østvik-Sprova-Malm 29 Fv.17/720. Flomberegninger - Nedslagsfelt kulverter 30 Flomberegninger reguleringsplan 31 Nedslagsfelt kulverter reguleringsplan 32 Avkjørsel pr Justering av kommunal veg Saugestad 34 Avkjørsler pr.1770 og Justering pr.4000 Geir Bartnes 36 Tverrprofiler justering kommunal veg ved pr2650 Saksopplysninger Reguleringsplanen ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn den av formannskapet. Planen har ligget ute til offentlig ettersyn til dog har enkelte fått noe forlenget frist etter ønske. Det er enda ikke mottatt uttalelse i fra NTFK, men de arbeider de for at uttalelsen skal foreligge senest 6. mars for å sinke minst mulig. Planforslaget: Planforslaget er i tråd med overordnet planverk (kommuneplanens arealdel av samt kommunedelplan) Planforslaget er også i tråd med utarbeidet planprogram. Medvirkningsopplegg: Kommunen skal som planmyndighet ivareta at lovens bestemmelser om medvirkning og aktiv tilrettelegging for medvirkning i plansaker, jf. plan- og bygningslovens kap. 5 oppfylles. Foreliggende planforslag har hatt følgende opplegg for medvirkning: o Oppstart av planarbeid kunngjort i lokale media samt ved brev til regionale myndigheter Det har også vært avholdt folkemøter. o Det har også vært avholdt møter med naboer grunneiere o Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn på kommunens servicekontor mv o Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn på kommunens nettside o Det er også vært utarbeidet planprogram med flere alternative traseer Siden planen er i tråd med kommuneplanens arealdel vurderes det refererte medvirkningsopplegget og være dekkene, og oppfyller etter kommunens vurdering lovens krav til medvirkning. Forholdet til overordet planverk Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Er også i tråd med kommunedelplan. Høringsuttalelser og vurderinger: Innen høringsfristens utløp er mottatt følgende uttalelser:

69 Deler av innspill/uttalelser i fet skrift Statens vegvesens vurderinger i kursiv dnr xx= dokumentnr. vedl xx= vedlegg nr. Gunnar Bartnes (dnr31 vedl 1) To lagerbygg må rives. Krever nye bygg i betong beliggende på industriområdet. Bygninger vil bli innløst og erstattet etter takst. Sametinget (dnr 32 vedl 2) Minner om det generelle aktsomhetsansvaret og foreslår følgende punkt tas inn i reguleringsbestemmelsene: «Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulle det under bygge- og anleggsarbeided i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) 8 annet ledd. Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.» Dette innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Eldres råd (dnr 34 vedl 3) Mener i hovedsak at reguleringsplanen er god, men ønsker å fremme følgende innspill: 1. Midtdeler fra Strømnes til Malm vil gi økt trafikksikkerhet 2. Ønskelig at g/s-veg på strekningen Malm-Strømnes forlenges til avkjørsel «gamle Sundbygdveg.» 3. Gjerder og viltoverganger på hele strekningen. 1. Det er ikke trafikkgrunnlag for å bygge midtdeler. Må være minst 6000 kjøretøy i døgnet for at det kan være aktuelt. 2. Gang- og sykkeltrafikken er ikke stor nok til at det forsvarer bygging av g/sveg. 3. Høye bergskjæringer vil bli sikret med gjerde. Det legges ikke opp til egne viltoverganger, men utforming av sideterreng med tanke på oversiktlighet vil bli nærmere vurdert i byggeplanen. Fosdalen Industrier as (dnr 35 vedl 4,5,6,7) 1. Det er tidligere diskutert og innsendt ønske om flytting av terminalområde tilhørende kaia samt ekstra lagringsområde på Trekanten. 2. Forslag til ny SGS over trekanten ønskes ikke gjennomført 3. Vei ned mot sjø ønskes stengt. 4. Vårt primære mål vil være å videreutvikle vårt nærområde til framtidig industriell formål og utvikling. 5. Trafikk både hva gjelder motorkjøretøy og gående personell i kaiområdet er med på å skape farlige situasjoner. Dette må vurderes som at mulige alvorlig hendelse kan oppstå, og av Sikkerhetsmessige grunner bør dette tas hensyn til i forbindelse med denne reguleringen. For terminal område og hele Tjuin må det utarbeides en egen reguleringsplan. En vil vektlegge den foreliggende parselleringsplanen i den videre reguleringen. Gang og sykkelveg med tilkobling til Tjuin er tatt med da området er et mye brukt turområde av turgåere. Dette er tidligere vurdert. En kom frem til at en vil ha denne tilknytningen. Denne kan således ikke slettes da en også må ta hensyn til denne brukergruppen.

70 Giddy MC (dnr 36 vedl 8,9) Eiendommen blir ikke direkte berørt men eierne påpeker at det må sørges for tilstrekkelig drenering slik at vann fra vegen ikke kommer inn på eiendommen. Dette blir ivaretatt i byggeplanen. Verran Næringsforum v/styret (dnr 37 vedl 10) Næringsforumet peker på flere positive aspekter for næringslivet i kommunen ved ny veg. De er positive til planen og forventer at prosjektet realiseres uten større forsinkelser. Nord Trøndelag fylkeskommune (dnr 38,39,40 vedl 11,12,13) De har i utgangspunktet bedt om en utsatt høringsfrist til 1. april 2015, men etter ytterligere kontakt med Vitenskapsmuseet og Riksantikvaren arbeider de for at uttalelsen skal foreligge senest 6. mars for å redusere utsettelsen. Leif Johan Aalberg (dnr 41 vedl 14,15,16) Ønsker at jordbruksvegen i profil 3670 venstre side kunne bli bredere og ende i en parkeringsplass for 1 til 2 biler i forbindelse med adkomst til 2 naust. Dette kan vurderes nærmere i byggeplanen og tilpasses under anlegget i samråd med grunneier. Kristian Reitan 13/2 (dnr 42 vedl 17) Ønsker innregulert byggeområde for oppføring av to fritidsboliger/hyttetomter øst for bekk mellom vegen og sjøen. Ønsker at naustet skal bestå. Anbefaler at dette behandles som en dispensasjonssak til kommuneplanen. Miljøvernavdelingen har i møte uttalt at de ville se positivt på en dispensasjonssøknad forutsatt en fornuftig plassering av fritidseiendommen. Ber om at det legges til rette for avkjøringer som opprettholder adkomst til naust/fritidseiendom nedenfor vegen og til innmark/beitemark og skog på oversiden, på begge sider av bekken. Det er innregulert én avkjørsel på hver side av vegen. Ikke aktuelt med flere. Ber om at det utføres adekvate sikrings- og støyskjermingstiltak på eiendommen som bidrar til at det er mulig å oppnå et normalt opphold for en familie med barn på stedet. Dette må vurderes i forbindelse med dispensasjonssøknad og byggemelding. Bemerker at det ikke er riktig å betegne arealervervet som 4420 m2 utmark. Innmark/beitemark inngår i eiendommen, og rundt fritidsboligen er det areal for boligtomt. Klassifisering og oppmåling av de ulike arealinngrep vil bli foretatt i forbindelse med grunnervervet. Kommunen er positiv til å gi dispensasjon for oppføring av inntil 2 fritidsboliger på nedside av vegen til erstatning for nåværende bolig. Kommuneoverlegen (dnr 43 vedl 18) Tiltaket kan i et folkehelseperspektiv ha en lang rekke positive effekter utover økt vegstandard og trafikal trygghet.

71 Gang- og sykkelveg langs fv. 720 er et savn. Området ut mot industriområdet på Tjuin er et populært treningsmål. Håper denne muligheten blir bevart. Forventet gang- og sykkeltrafikk er ikke av en slik størrelse at det forsvarer bygging av g/s-veg langs ny fv Gangadkomst til Tjuin er ivaretatt med den innregulerte g/s-veg over trekanten. Forurensing er et tema som ikke er berørt. Økt hastighet og en forventet årlig økt trafikk vil ha negative helsekonsekvenser for beboerne langs strekningen. Samlet sett vil det være en miljøgevinst når en stor del av trafikken flyttes fra tettbebyggelsen til et område med spredt bebyggelse. Roar Holmvik m/fam 15/1 (dnr 44 vedl 19) Bekymret for at gården kan rase ut det under anleggsarbeidet pga. dårlige grunnforhold. Eventuelle tiltak for å hindre utglidning vil bli tatt med i byggeplan ut fra geotekniske beregninger. Mister verdifull dyrkamark og mulighet for plassering av nytt fjøs. Verdien på gården vil bli vesentlig redusert og ønsker takst. Det ville ikke blitt gitt tillatelse til å bygge nytt fjøs på nedsiden av dagens fv. 720 selv om ikke ny fv. 17 hadde kommet her. Det legges beslag på 12,5 da dyrket mark av totalt 205 da. Kompensasjon for dette blir å vurdere i forbindelse med grunnervervet. Takst vil bli tatt. Ønsker lunneplass/avkjørsel ved Alhusøra. Driftsavkjørsel i profil 7945 kan gi adkomst til lunneplass. Plassering og utforming må tilpasses grunnforhold. Påpeker de store omkjøringslengder de får til Namdalseid og Steinkjer. Holmvika vil bli en virkelig utkant til resten av bygda. Ønsker vurdert om han kan trafikkere driftsavkjørselen i profil 6630 med bil. Dette vil være situasjon for flere i området og vanskelig å avgrense hvem som skulle fått benytte avkjørselen og ikke. Ikke aktuelt. Ønsker fiberkabel i forbindelse med ny veg. Fiberkabel angår ikke vegprosjektet. Ønsker «avsats» ved topp skjæring for å gjøre det enklere og tryggere å snu med traktor. Vurderes i byggeplan. Påpeker økt støy- og støvplager. Støy skal ivaretas slik at støykravene overholdes. Ved flytting av beite til oversiden av gården vil vannkilden bli utsatt. Det må sannsynligvis bores etter grunnvann. Vannforsyning må opprettholdes og eventuell brønnboring vil dekkes av anlegget. Overvann og drensledninger må oppgraderes og tilpasses nytt terreng. Ivaretas i byggeplan. Innsigelse vedrørende trase fv 720 fra flere beboere langs eksisterende veg (dnr 45 vedl 20) Bekymret for at det blir økt trafikk på eksisterende veg til nytt kryss("nyvegen") ved Langnes. Dette i fra Holdervegen over Ressemvegen selv om gjennomkjøring forbudt er skiltet. Kommunen tror at trafikken blir mindre da de fleste vil foretrekke å kjøre på en bedre veg. (nyvegen) Gjennomkjøring på Ressemvegen er skiltet gjennomkjøring forbudt. Hvis skilt ikke respekteres er dette en politisak. Kommunen har invitert til møte beboere 9/3. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag (dnr 46 vedl 21)

72 Landbruksavdelingen ønsker at midlertidige anleggsområder blir lagt utenom dyrka mark. Ber om at bestemmelsene om ivaretagelse av matjord blir fulgt opp i utbyggingsfasen. Miljøvernavdelingen ønsker at vaskevann fra Strømnestunnelen og Holmviktunnelen slippes ut i fjorden framfor til bekk etter opphold i sedimenteringstank. Vurderes i byggeplanen. Kommunalavdelingen peker på at flomberegninger er gjort for 100-årsflom og ikke 200-årsflom 200-årsflom vil bli sjekket under byggeplanlegging, men i praksis er dette oppfylt i følge uttalelsen fra NVE. Se vedlegg 29,30. Nord-Trøndelag fylkeskommune (dnr 47 vedl 22) Ønsker vurdert mulighet for flere parkeringsplasser i tilknytning busstoppen ved krysset på Strømnes. Vurderes i byggeplanen. Bør legges til rette for at gående og syklende kan ferdes på Beitstadsundbrua. Peker på at overgang fra vegbredde 6,5-7 m vegbredde nedover Kvarvingdalen til 10 m vegbredde fra Østvik kan framstå som et trafikkfarlig standardsprang. Mener det kan være naturlig å bygge ut til 8,5 m i første omgang. Da vil de resterende 1,5 m gi et tilbud til gående og syklende over brua. Dette vurderes nærmere i den videre plan- og finansieringsprosess. Dersom Nord-Trøndelag fylkeskommune vedtar fravik fra eksisterende vegnormaler og det bygges 8,5 meter kjørebane istedenfor 10m, vil det være plass for utvida skulder på til sammen 1,75 meter på begge sider av kjørebanen. Utvida skulder vil bedre forholdene for gående og syklende over nybrua. Dersom det senere vil være behov for å øke vegbredden, vil det under prosjekteringen av nybrua vurderes tekniske tilpasninger som kan gjøre det mulig å utvide brubanen for gående og syklende, evt. ved påheng av en egen konstruksjon på yttersiden. Av hensyn til vilt bør skjæringer sikres med kraftig gjerde på toppen. Fyllinger bør utføres så slake som mulig og tilrettelegges for kantslått for å holde vegetasjonen nede. Vegskulder bør gå litt utenfor autovernet slik at ettersøkspersonell kan bevege seg mest mulig sikkert. Dette følges opp i byggeplanen. Det er påvist automatisk freda kulturminner i traséen for fv. 17 og fv Det er Riksantikvaren som har myndighet til å frigi disse. Endelig uttalelse vil foreligg 6. mars etter at Riksantikvaren har gitt sin uttalelse til fylkeskommunen. Kjellaug og Ole Erik Malmo, 14/1. (dnr 48 vedl 23) via adv. Advit Ønsker ferist på gamle fv.720 i begge ender av eiendommen. Beiteområder må inngjerdes som før eksisterende fv. 720 som blir en offentlig g/s-veg. Ønsker trekkerør under fv. 17 til jordstykket øst for ny veg. Trekkerør avtales under byggeplan. Gårdsveg vestover ønskes oppgradert til å tåle akseltrykk for store kjøretøy samt tiltak som hindrer at vegen fokker igjen. Det må ordnes snuplass for store biler på gårdsplassen. Gårdveg østover må etableres med standard slik at tyngre kjøretøy kan nytte vegen. Utbedring av gårdsveg vestover ordnes i byggeplan. Gårdsveg østover er forutsatt brukt bare av traktor. Vegvesenet må sørge for dokumentasjon av brønnen for å se om den blir skadet av anlegget.

73 Brønn sjekkes før/under/etter anlegget. Ønsker avkjørsler til ny fv. 17 for ikke å få så lang veg til Vellamelen og Sprova. Ønsker at det blir anledning å bruke bil der det er gitt lovnad om å bruke traktor. Ikke aktuelt med avkjørsler direkte til ny fv. 17. Dessuten vil det bli store terrenginngrep dersom traktorvegen skal gis en standard som kan brukes av biler. Ønsker tatt inn i planbestemmelsene at arealer egnet til oppdyrking skal ha prioritet for tilførsel av matjord. Vil ikke bli tatt inn i bestemmelsene. Avtales i grunnervervs- og byggeprosessen. Ønsker sikring av skjæringstopp med gjerde og stoppkant før skjæring. Planlegges/vurderes under byggeplan. Ønsker undergang for gående, syklende og ridende der ny veg krysser fv Gs-undergang i Holmvika er tidligere vurdert og konkludert med ikke aktuell. Ønsker busstopp i Holmvika. Det vurderes i byggeplanen om avkjørslene i profil 6630 kan utformes slik at bussen kan stoppe utenfor hvitstripen. Torbjørn Bartnes, 10/1 (dnr 48 vedl 23) via adv. Advit Ønsker 2 avkjørsler til dyrkaarealet på Tjuin og at det tas minst mulig av dette arealet. En ekstra avkjørsel kan innreguleres i samråd med Bartnes. Traseen følger den eksisterende vegen langs Tjuin med nødvendig breddeutvidelser. Kommunens gjerdeplikt må opprettholdes. Tidligere avtaler er uforandret, og gjelder fremdeles. Bartnes ønsker ikke at Sundbygdvegen koples til ny fv Vil øke trafikken på en smal veg med få møteplasser og vanskeliggjøre driften av gården. Planlagt kryss med kommunal veg beholdes, er ønsket av kommunen. Ønsker etablert autovern der ny veg går over hans eiendom. Autovern bygges etter gjeldende normer. Det vil ikke bli bygd autovern på indre side på angjeldende strekning. Geir Bartnes, 11/1. (dnr 48 vedl 23) via adv. Advit Ønsker vegen flyttet lengre fra gårdsbebyggelsen. Kan bruke eks. veg til driftsveg. Slipper å bygge ny adkomst til låvebru. Planlagt tomt for redskapshus blir berørt av fyllingsutslag. Ønsker innregulert ny tomt. Foreslår litt justering av fv.720 slik at det blir bedre plass forbi låvebru og det blir da også plass til driftsveg langs eksisterende kommunal veg. Se skisse dnr 62 vedl 35. Nytt redskapshus øst for låve kan plasseres slik Bartnes har planlagt. Ønsker at starten av «nedstigning til Tjuin» flyttes lengre vest for å spare noe av dyrkajorda. Dette er vanskelig/(umulig) pga. kryss og boliger på øvre side av veg og høydeforskjeller. Ny fv.720 er lagt slik nedenfor boligene at kommunal veg kan beholdes. Ønsker endring av planlagt ny gårdsveg.

74 Forslag til justering av adkomstveg er laget. Forutsetter flytting av garasje sørover. Samme skisse som ovenfor. Adkomst til Aarmo og lunneplass tar dyrket mark. Ønsker at det anlegges parkeringsplass ved profil ca til bruk for nausteiere og Aarmo. Lunneplassen flyttes til avkjørselen ved profil Parkering/adkomst Aarmo: Dersom støyvoll og støyskjerm skal bygges må avkjørsel til Aarmo være som planlagt. Parkering til naust kan tilpasses ved avkjørsel venstre side i profil 3670 i samråd med grunneier. Flytting av lunneplass: Forutsetter at adkomstveg til 11/5 og 11/2 legges om men har ikke funnet løsning som tilfredsstiller Vegnormalens krav til stigning som er 8 % for adkomstveg til boliger. (Det er brattere i dag, men evt. ny løsning må bygges innenfor Vegnormalens krav). Uansett ville dette blitt en kostbar løsning. Utforming av lunneplassen slik at den tar minst mulig dyrkamark tas opp med grunneier i forbindelse med byggeplan. Ønsker busslomme ved gårdsvegen for bl. a. skolebuss. Bussen kan stoppe i kryssområdet. Ønsker g/s-veg fra kryss med Sundbygdvegen og vestover til Malm. Det er ikke trafikkgrunnlag for bygging av g/s-veg langs ny fv Ønsker underganger for beitedyr øst og vest for gården. Det er terrengmessig utfordrende å få til krøtterunderganger. Øst for gården ved bekken i profil 3970 er det sett på å bruke et større rør enn vannmengden tilsier, slik at beitedyr kan gå igjen på sommeren når vannføringen er lav. Vil kreve omfattende terrengtilpasning på øvre side. Dette må vurderes nærmere i byggeplanen. Vest for gården er det et begrenset beiteområde som blir liggende nord for ny veg. Det må ses på annen kompensasjon enn å bygge en undergang til mellom 0,5 og 1,0 mill. kr. Ønsker innregulert avkjørsel til campingplass som er planlagt i østenden av industriområdet. P.g.a fyllingshøyden ned mot Tjuin må denne adkomsten gå over industriområdet. Dette må tas i forbindelse med detaljregulering av campingplassen. Brønn nord for garasjen må flyttes og trekkerør for ledning gjennom vegen sikres ved bygging. Det må legges trekkerør for kabler mv gjennom ny veg der det er hensiktsmessig for fremtidig drift av gården. Viktig at det etableres tilfredsstillende drenering for vegsystemet. Dette blir ivaretatt i byggeplanen og byggeprosessen. Vegvesenet må etablere og vedlikeholde gjerde mot vegen for å sikre beitedyr mot trafikken. Dette er grunneiers ansvar. Geir Benum, 13/1 (dnr 48 vedl 23) via adv. Advit Ny gårdsveg forutsetter at garasje rives. Dette framgår ikke av planen. Riving av garasjen tas inn på reg.-plan ved at bygningen markeres med et kryss. Hevder at det ikke er foretatt støyregistrering på «kårboligen». Kårboligen er støyberegnet. Ytterligere detaljering blir gjort i byggeplanen. Krever at vegvesenet sikrer skjæringene med gjerde på begge sider fra tunnelmunning og fram til kryss med fv Skjæringer ved tunnel vil bli sikret med gjerder. Vedlikehold av disse må avklares i forbindelse med grunnervervet. Ny fv. 720 vil krysse vannledning som ligger mellom gården og sjøen.

75 Det vil bli lagt trekkerør gjennom vegen etter avtale med grunneier. 9/144 m fl. A-Team utleie AS (dnr 48 vedl 23) via adv. Advit Mister direkte innkjøring til gårdsplass. Alternativ innkjørsel har ikke tilstrekkelig bredde for store kjøretøy. Krever at vegvesenet sørger for tilstrekkelig adkomst til gårdsrommet i samråd med eier. Dette blir tatt opp i forbindelse med grunnervervet. Ønsker tidligere byggegrense opprettholdt, subsidiært at det i reguleringsplanen fastsettes at dispensasjon skal gis for nærmere spesifisert utbygninger og påbygninger av eksisterende industribebyggelse. Eksisterende bebyggelse er forutsatt å bestå selv om de ligger innenfor byggegrensen. Dispensasjon for nye bygg må vurderes i hvert enkelt tilfelle og kan ikke gis på generelt grunnlag på forhånd. Gunnar T. Bartnes (dnr 48 vedl 23) via adv. Advit 2 bygg kommer i konflikt med veganlegg og er krysset ut. Bygninger vil bli innløst og erstattet etter takst. Se ovenfor dnr 31. NVE (dnr 49) De fleste momentene knyttet til skredfarevurderinger er ivaretatt av den uavhengige kontrollen av geotekniske rapporter. Anser at skredfaren er tilstrekkelig utredet når kommentarene fra den uavhengige kvalitetssikringen er lukket. Forventer at kvikkleiresoner som er avdekket i prosjektet synliggjøres i plankartene med hensynssone fare med bestemmelser. Kvikkleiresoner avmerkes på plankartene med hensynssone fare med bestemmelser. Det er gjort beregninger for 100-årsflom + 30 %, men påpeker at alle tiltak skal utredes mht årsflom + 20 % klimapåslag. Imidlertid anser NVE at hensynet til flom er tilstrekkelig ivaretatt, da 200- årsflom er 10 % over 100-årsflom, men ser helst at begrepet omformuleres til 200-årsflom. Påpeker at dokumentasjon fra hydrolog bør være tilgjengelig som en del av planen. Minner om at nye lokalveger også skal sikres mot 200-årsflom. Dokumentasjon er oversendt kommunen. Nye beregninger vil bli foretatt i byggeplanen mht årsflom. Kathrine Haugseth og Michael Hummel 12/1 via adv. Wahl-Larsen (dnr 50) Krever at det ikke vedtas reguleringsplan for ny fv. 720 langs Beitstadsundet. Trase for ny fv.720 er avklart i kommunedelplan. Dersom det likevel skulle bli vedtatt reguleringsplan for ny veg har han noen konkrete krav: Ønsker avkjørsler venstre side ved profil 1770 og Terrenget er bratt og avkjørsler vil legge beslag på en del dyrket mark. Spørsmålet er hvor tett det skal være mellom driftsavkjørsler. Vi kan tillate den i profil Denne og avkjørselen i profil 2100 må være tilstrekkelig for å komme til det mellomliggende jordstykket. Skisse dnr 61 vedl 34. Ønsker å opprettholde 3 avkjørsler øvre side på strekningen profil Mellom profil er det skjæring på øvre side så her vil avkjørsel gi vesentlig terrenginngrep. Det er inntegnet avkjørsel i profil Dessuten er det avkjørsel i profil Dessuten er det god adkomst til dette jordstykket fra driftsvegen som ligger på oversiden Grøfting og drenering må utføres nøye og ta høyde for mer nedbør i fremtiden. Overvann og drenering skal planlegges i byggeplan.

76 Ønsker at kommunal veg opprettholdelse i området ved profil 2650 og med passasje mot vest til krøtterundergangen ved profil Dette kan ordnes ved å flytte kommunal veg litt innover og bygge mur på øvre side. Bredde som dagens veg. Dette vil gi vesentlig mindre mur enn å bygge mur langs fv.17 som grunneier foreslår. Skisse dnr 63 vedl 36. Ønsker krøtterundergang ved profil Dette har vært diskutert med grunneier tidligere men kom til at det var tilstrekkelig med undergang i profil Ønsker å fjerne midlertidig anleggsområde mellom ny og eksisterende veg fra profil 2750 til Anleggsområde på øvre side veg ved profil 2800 kan reduseres, alt areal ble tatt med for at eksisterende veg skulle få nytt formål. Krever avkjørsel til nedsiden i profil Her er det svært bratt på nedsiden og det vil kreve stor fylling som legger beslag på dyrket mark. Ikke aktuelt. Se skisse dnr 59 vedl 32. Bekk ved profil må 2800 bevares og opprettholdes i størst mulig grad. Bekkekulvert legges gjennom veg og krøtterundergang må tilpasses dette. Eksisterende veg må opprettholdes fram til profil Det er forutsetningen at den opprettholdes og kan tilknyttes SKV4. Avkjørsel til oversiden i profil 3670 blir muligens for bratt. Må utredes nærmere i byggeplanen. Kan flyttes hvis det blir mer hensiktsmessig. Kommunen har invitert til møte med eiere 9/3. Direktoratet for mineralforvaltning (dnr 51 vedl 27) Tiltaket berører ikke mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi og DMF har ingen merknader til planforslaget. Trønderbilene (dnr 53 vedl 28) Planen ser bra ut og dekker vårt behov. Vurdering Ved utbygging av planen vil det bli overskuddsmasser som kommunen kan nytte seg av og lage fyllinger. Dette vil gi en merverdi for samfunnet ved at en får disponible areal til forskjellige formål. Det er ikke tatt høyde for massefyllinger utover veganlegget i denne planen. Dette må det utarbeides egne reguleringsplaner for. En ny Fv 17/720 vil bidra til positiv utvikling av Verransamfunnet, og gi en bedre tilknytning til omverden. Denne planen anses som svært viktig for Verransamfunnet. Verran kommune stiller seg derfor positiv til denne planen.

77 Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i Plan og bygningsloven vedtas reguleringsplan med tilhørende bestemmelser for FV 17 og 720, Strømnes- Alhusøra, Strømnes-Malm. Planid Reguleringsplan og reguleringsbestemmelser vedtas med de endringer som fremgår i ovenstående vurderinger. Vurderinger i fra NTFK som skal foreligge senest 6. mars innarbeides ev. i planen på formannskapsmøtet. Omtale av beslaglagt dyrkbar jord langs fv. 17/720 må tas inn i planbeskrivelsen, og omfanget av dette må fremgå, dvs. det totale beslaglagte arealet av dyrkbar jord må angis. Ny hensynssone "kvikkleireforekomst" tas inn i plankartet å legges inn som ett nytt punkt 8.3 i reguleringsbestemmelsene. Beitstadsundbrua tilrettelegges for en mulig utvidelse av vegbredden på et senere tidspunkt slik at den kan bygges med en samlet kjørebanebredde på inntil 10 m + gangbane på ca. 1,5 m legges inn i bestemmelsene.

78 1,5)1 Gunnar T. Bartnes 7790 MALM MOTTATT '!9.JAN7015 vérran krarnyne Arkivnr. ååkb, Verran komme Liavegen 7790 MALM Ang. Reguleringsplan for FV 720 Strømnes Malm Undertegnede eier to bygninger på området Tjuin, som er markert for riving. Jeg har pr. dags dato ikke blitt tilskrevet/orientert om dette. Jeg forventer at kommunen tar kontakt ang. saken. Malm, 18. januar 2015 Kopi til: Statens Vegvesen, Steinkjer

79 12>k29 Verran kommune Liaveien MALM MOTTATT 2 1 JAN2015 Verran komnigni Arklynr,1Søknb, SAMEDIGGI SAMETINGET AAMHTSREERIJE /SAKSBEHANDLER DIJ VUESIEHT./DERES REF. MIJ VUESIEHT./VAR REF. BIEJJIE/DATO Midthjell, Harald Bugge, / / Almmut go vålddåt oktavuoda Oppgis ved henvendelse / Vedr. regulering Fv Alhusøra-Strømnes-Malm - Verran kommune Vi viser til deres brev av Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk freda samiske kulturminner i det omsøkte området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget på det nåværende tidspunktet. Vi minner imidlertid om det generelle aktsomhetsansvaret. Dette bør presiseres sterkere i reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette: Kulturminner og aktsomhetsansvaret. Skulledet under bygge-og anleggsarbeidi marken komme fram gjenstander ellerandre spor som viser eldre aktiviteti området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametingetog fylkeskommunenomgående,jf. lov 9. juni 1978nr. 50 om kulturminner (km1.) 8 annet ledd. Kulturminnemyndigheteneforutsetter at dette pålegg formidlesvidere til dem som skalutføre arbeideti marken. Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk freda i følge lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (km1.) 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, hustufter, gammetufter (sirkiikere flater,oftemedsteinsattildstedogvollomkring), teltboplasser (Fynligsometsteinsattildsted),ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, ftske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. Denne oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et freda kulturrninne, eller sikringssonen på 5m rundt kulturminnet, jf. kml. 3 og 6. Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Samednget, og viser til egen uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Heelsegh /Med hilsen An eas StånqJrg F ajodihea ji /Fagleder Midthjell, Harald Rådgiver gg Kopiija / Kopi til: Nord-Trøndelag Fylkeskommune Postboks STEINKJER

80 Fellestjenester IIVVerran kommune Verran Kommune V/Alf Petter Reitan Vår datovår referanse /10-8 Saksbehandler Deres referanse Lise Eriksen, MOTTATT 1V3 26 JAN2015 Arki nr Verran r53 Offentlig ettersyn: Reguleringsplan Fv. 17/720 Alhusøra- Strømnes-Mahn Eldres Råd har i møte følgende vedtak i sak4/15 Høring reguleringsplan: Eldres Råd mener i hovedsak at reguleringsplan for FV17/720 er god, men ønsker å fremme følgende innspill: Midt-deler fra Strømnes til Malm vil gi økt trafikksikkerhet Ønskelig at gang- og sykkelvei på strekningen Malm Strømnesforlenges til avkjørsel "gamle Sundbygdvei" Gjerder og viltoverganger på hele strekningen Med hilsen VERRAN KOMMUNE Lise ri sen Utvalgssekretær Postadresse BesØksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

81 file:///c:/ephorte/ephortetemp/pdfdocproc/ephorte-verr-p/123954_fix.html Side 1 av Hei! Merknader til reguleringsplan. Med vennlig hilsen Ola Kr. Folladal Tlf Faks Epost.:

82

83

84

85 c.29 Malm 29/1-15 Verran Kommune Liavegen Malm MOTTATT 3 OJAN2015 Verran kornmu e Arklynr.1Saksb. Giddy MC Tjuin 7790 Malm Reguleringsplan FV 17/720 Giddy MC som eier eiendom 11/4 vil bemerke at det i dag er en del problemer med vann ansamling på vei inn til eiendommen. Dette problem oppsto etter at det ble laget en jordvoll på ene siden av veien. Giddy MC er bekymret for at samme problem kan oppstå når ny FV 720 med tilkomst vei til eiendom 11/4 blir ferdigstilt. Det er tegnet inn en stor jordvoll mellom FV 720 og eiendom 11/4 i reguleringsplanen. Det legges med et kart med et påtegnet kryss som viser hvor vannet kommer fra og det er markert med en strekk hvor vannet samler seg. Giddy MC er bekymret for at når ny vei er bygget kan vannmassene renne inn på eiendommen 11/4 og skape store vannansamlinger der. Giddy MC kan være villig til å få løftet en del av eiendommen med overskuddsmasse om det kan gjøre det lettere for byggherre å få drenert vekk vannmasse. Giddy MC har spørsmål om hvordan det er tenkt med ankomst til eiendommen under byggeperioden. 011~ Sks2t4kJ Oddvar Skevik Giddy MC Tlf

86

87 ! "#$$%&!'())*&#! +,%-.!/! 0012!3%4)!!!!!!!!! "#$$%&!56.2/./7!!!!""#$%$&%'()#'*%))#+',-).+/&(0)123'0((%+"$./'%""%)&4+3'5*'67879:'! "#!$#%&'!(#)!*&'&%!+'&$!*,(&'(!-./-0/01!%,2(!*3452&6(&'!78!*&'&%!9:&22&%#*&!46;((&(!(#)! "&'',6!EF'#6<%G3'52!9,'!#6<&6!2&'46,*&'!(#)!'&<5)&'#6<%7),6&6!2&6!B6%4&'!8!5((,)&! GB)<&6*&H!! I'3%:&4(&(!2&*!5(+&*'#6<!,$!$&#&6!2&))32!C(&#64:&'!3<!E,2%3%!%,2(!6;!$&#!(#)!D,)2!&'! $#4(#<!G3'!6F'#6<%)#$&(J!#44&!+,'&!G3'!3%%!#!"&'',6!2&6!3<%8!6F'#6<%)#$&(!'&<#36,)(/! KB22&'!%4,)!G',4(&%!G',!78!$&#!G',!E,2*,)!(#)!=3)),G3%%!3<!78!%,22&!28(&!G',!32'8*&'! %B'!32!3%%!(#)!=3)),G3%%J!!+&*'#G(&6&!78!K:5#6!%4,)!9,!#66!'8$,'&'!3<!5(!2&*!G&'*#<&! 7'3*54(J!G#%4&6!#!L('&!E,2*,)!%4,)!68!%#6&!2,'4&*&'/!!! M(!$#4(#<!28)!2&*!7'3%:&4(&(!&'!8!+&*'&!(',G#44%#44&'9&(&6J!<#!+&*'&!G',24322&)#<9&(! 3<!B4(!(',G#449,%(#<9&(J!%,2(!8!'&*5%&'&!2#):B5)&27&6&/!N34,)(!&'!*&(!&(!28)!8!46;((&!*&!,4(5&))&!432256&6&!6F'2&'&!%,22&6!#!'&#%&(#*J!3<!)&<<&!(#)!'&((&!G3'!B4(!%,2,'+&#*!#! 6F'#6<%)#$&(!+8*&!68'!*&(!<:&)*&'!(',6%73'(!,$!$,'&'!3<!5($&4%)#6<!,$!,'+&#*%4',G(/! "&'',6!&'!&6!432256&!9$3'!*&(!%4,7&%!G)&'&!,'+&#*%7),%%&'!&66!(#)G);((#6<&6!%45))&!(#)%#/! O&)&'!,$!,'+&#*%%(;'4&6!$&)<&'!8!+3!5(&6G3'!432256&6/!E;!$&#!2&6&'!$#!3<%8!$#)!B4&! &6%!,((',4(#$#(&(!G3'!,4(5&))&!(#)G);((&'&!#!3<!2&*!,(!,$%(,6*&6!(#)!6F'2&%(&! %(B''&!%&6(',J!3<!&$&6(5&)(!+&93$!G3'!,'+&#*!(#)!&4(&G&))&J!'&*5%&'&%/!O&(!&'!&6!%(;'4&!+8*&! G3'!6F'#6<%)#$!3<!432256&!,(!G)&%(!25)#<!,(!432256&6%!,'+&#*%%(;'4&!&'!+3%,((!9&'J! GB'&'!73%#(#$!5($#4)#6<!2&*!%&</!!! <8'!3$&'!K:5#6!#6*5%('#32'8*&!GB'!*&6!4322&'!#66!(#)!D,)2/!O&((&!&'!&6!G3'*&)!G3'! +&*'#G(&6&!78!K:5#6/!!! 7&4(!78!6&((377!$#4(#<9&(&6!,$!6;!$&#!%32!&6!$#4(#<!G,4(3'!G3'!$#*&'&!5($#4)#6<!3<!$&4%(!#! "&'',6/!! (#)(,4!%32!#!6F'!G'&2(#*!+B'!&((&'GB)<&!*,<&6%!7'3%:&4(/!!!!"#!G3'$&6(&'!3<!%&'!G'&2!(#)!,(!7'3%:&4(&(!'&,)#%&'&%!5(&6!%(B''&!G3'%#64&)%&'/!! D&*!9#)%&6! "&'',6!EF'#6<%G3'52! $Q!%(;'&(!

88 Verran kommune 7790 MALM Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Inger Marie Kimo Verran - Reguleringsplan Fv. 17/720 Alhusøra-Strømnes-Malm - Kulturminnefaglig uttalelse - Anmodning om utsatt høringsfrist Vi viser til oversendte forslag til reguleringsplan for Fv. 17/720 Alhusøra-Strømnes-Malm. Nord-Trøndelag fylkeskommune er høringsinstans, bl.a. som kulturminnemyndighet. Det er gjennomført arkeologiske registreringer langs den planlagte traseen i 2013 og 2014, og i løpet av disse registreringene ble det påvist flere automatisk freda kulturminner (jf. kml. 3) som berøres av planen. Inngrep i slike kulturminner må omsøkes, jf. kml 8.1 eller 8.4, og avgjøres av Riksantikvaren. Et planforslag tolkes vanligvis som en dispensasjonssøknad. Vi oversender derfor planforslaget til Riksantikvaren for videre dispensasjonsbehandling der, og det må påregnes ytterligere saksbehandlingstid utover opprinnelig høringsfrist. Etter avtale med Riksantikvaren og NTNU Vitenskapsmuseet anmoder vi derfor om utsatt høringsfrist til 1. april Vennlig hilsen Inger Marie Kimo Arkeolog/rådgiver Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. Kopi: Riksantikvaren;NTNU Vitenskapsmuseet - Seksjon for arkologi og kulturhistorie Nord-Trøndelag fylkeskommune Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Kulturavdelinga Seilmakergata Postadresse: 7735 STEINKJER Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet: 7735 STEINKJER

89 file:///c:/ephorte/ephortetemp/pdfdocproc/ephorte-verr-p/124206_fix.html Side 1 av Jeg viser til fylkeskommunens kulturminnefaglige uttalelse til Reguleringsplan for Fv. 17 Alhusøra-Strømnes- Malm, der vi, etter avtale med NTNU Vitenskapsmuseet og Riksantikvaren, anmoder om utsatt høringsfrist til 01. april Etter at denne uttalelsen ble skrevet, har vi vært i kontakt med både Vitenskapsmuseet og Riksantikvaren for redusere utsettelsen til et minimum, og vi arbeider for at vår uttalelse skal foreligge til senest 06. mars Dette til orientering. Ta gjerne kontakt igjen dersom noe er uklart. Vennlig hilsen Inger Marie Kimo Arkeolog/rådgiver Tlf.: (+47) / Nord-Trøndelag fylkeskommune

90 Riksantikvaren Postboks 8196 Dep 0034 OSLO Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 15/ Inger Marie Kimo Verran - Reguleringsplan Fv. 17/720 Alhusøra-Strømnes-Malm, Nord-Trøndelag - Oversendelse av reguleringsplan for behandling etter kml 8, fjerde ledd Vi viser til vedlagte forslag til reguleringsplan for ny Fv. 17 Alhusøra-Strømnes-Malm. Vi opplyser for ordens skyld at denne saken må ses i nær sammenheng med vårt saksnr. 14/09474 Steinkjer Reguleringsplan Fv. 17 Østvik-Beitstadsundet/Alhusøra-Sprova, som utgjør den andre delen av dette prosjektet. Denne saken er også oversendt til Riksantikvaren for behandling nettopp. Bakgrunnsopplysninger Det har gjennom mange år vært en lang debatt og mange planer for utbedring av ny Fv. 17 mellom Steinkjer og Namsos i Nord-Trøndelag. Det nåværende planforslaget er ment å imøtekomme dagens krav til trafikksikkerhet og framkommelighet. Planforslaget berører to kommuner, henholdsvis Steinkjer og Verran, og det totale prosjektet er derfor delt i to reguleringsplaner for hver av de respektive kommunene. Fra et arkeologisk faglig ståsted er registreringene i Verran interessante, både fordi denne kommunen i utgangspunktet er «en hvit flekk på kartet», i tillegg til at funnene som ble gjort, sammen med dateringene gir ny kunnskap om tidsdybden i denne delen av Nord-Trøndelag. Undersøkelsesplikten 9 Det ble først gjennomført en arkeologisk registrering av den opprinnelig planlagte traseen i 2013, men på bakgrunn av påviste grunnforhold med tilhørende kostnader, ble det bestemt å utrede alternative traseer i Rapportene fra begge disse registreringene ligger vedlagt. Registreringene ble gjennomført som en kombinasjon av maskinell søkesjakting og visuell overflateregistrering. Med disse registreringene anser vi undersøkelsesplikten jf. kml 9 for kulturminner på land, for oppfylt. Imidlertid berører denne planen også tiltak i vann (bru over Beitstadsundet), og NTNU Vitenskapsmuseet har som marinarkeologisk myndighet tidligere bedt om å få planen til uttalelse når den kommer til 1. gangs høring, som skjer nå. Det er dermed ikke utført Nord-Trøndelag fylkeskommune Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Kulturavdelinga Seilmakergata Postadresse: 7735 STEINKJER Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet: 7735 STEINKJER

91 nødvendige marinarkeologiske undersøkelser i traseen. Saken er oversendt til marinarkeologene ved NTNU Vitenskapsmuseet med oppfordring om rask saksbehandling. Utsatt høringsfrist Planforslaget ble mottatt hos Nord-Trøndelag fylkeskommune med opprinnelig høringsfrist Siden det i løpet av begge registreringer på land ble påvist automatisk freda kulturminner i traseen, anmodet vi kommunen, etter avtale med RA og NTNU Vitenskapsmuseet, om utsatt høringsfrist til Ved en inkurie har vi på kulturminnevern ikke på et tidligere stadium fått informasjon om at man fra politisk nivå i fylkeskommunen har bedt om en rask behandling av reguleringsplanene. Det er viktig for fylkestinget å kunne fremme en søknad om bompengefinansiering overfor Stortinget før juni For å få gjennomført dette, må reguleringsplanene være vedtatt i kommunene, og saken om bompengefinansiering må være behandlet i fylkestingets møte i april. Dermed er absolutt siste frist for uttalelse fra oss 6.mars. Vi anmoder derfor om at Riksantikvaren og NTNU Vitenskapsmuseet prioriterer denne saken og avgir sine uttalelser i saken før dette. Berørte kulturminner på land Traseen for den nye Fv. 17 og Fv. 720 går vestover fra Beitstad, krysser Beitstadsundet til Strømnes, der Fv. 720 går sørover i retning Malm, mens Fv. 17 fortsetter i nordlig retning mot Elda og Sprova. Området rundt Hjellbotn og Beitstadsundet er den innerste armen av Trondheimsfjorden, og hele området er et rikt kulturlandskap med gode arealer for landbruk og med stor tidsdybde. I Beitstad finnes det bl.a. flere bergkunstlokaliteter, og området fra Hjellosen og nordover har vært en viktig landveis ferdselsåre mot Namdalen. De som bosatte seg her, ville hatt god kontroll over ferdselen i området. Kulturminnelokalitetene som berøres av denne reguleringsplanen, er: ID-nr. Kort beskrivelse Rydningsrøys. Mulig gravrøys? Ca. 7 m i diameter, ca. 1 m høy Gravminne, trolig overpløyd båtgrav. Ca. 40 båtnagler påvist. Ikke karbondatert Rydningsrøys Rydningsrøyslokalitet. 5 røyser, varierende størrelse Rydningsrøys Rydningsrøyslokalitet. 2 røyser Rydningsrøys Rydningsrøys Bosetning-aktivitetsområde. Stor rydningsrøys, dyrkningslag datert til BC, ett mulig ildsted. Se vedlagte oversiktskart for plassering langs traseen. Tilråding fra fylkeskommunen Mange av de berørte kulturminnene er rydningsrøyser. Det er vanskelig å si noe eksakt om alder på disse uten en nærmere undersøkelse, men som det nevnes i rapporten, oppfatter jeg røysene på Strømnes som at de er av nyere dato. 2

92 ID Karebukta (bosetning-aktivitetsområde) blir bare så vidt berørt i vernesonen, men det er en viss mulighet for dyrkningslaget kan ha større utbredelse enn det man kan se ved søkesjakting. ID Saugestad er så langt tolket som rester av en overpløyd båtgrav. Det ble i 2013 påvist ca. 40 båtnagler, som delvis fremdeles lå på rekke in situ. Noen av naglene ble innlevert til NTNU Vitenskapsmuseet for konservering og ev. datering, men vi har på det nåværende tidspunkt ikke fått tilbakemelding på om dette lot seg gjøre. ID Langnes er interessant. Av utseende kan den i dag virke som en rydningsrøys, men plasseringen i landskapet, oppe på et lite bergframspring ovenfor det vi anså for å være naturlige dyrkningsflater, med god utsikt over Beitstadsundet, gjør at man kan bli i tvil. Man bør holde mulighetene åpne for at det kan være en gravrøys som kjernerøys. Vi har ikke vurdert alternativer til den foreslåtte traseen, da samfunnshensynet til trafikksikkerhet og framkommelighet veier tyngre enn den pedagogiske verdien av disse kulturminnene in situ. Den nye kunnskapen man kan få gjennom en utgravning, vil gi verdifull informasjon om bosetnings- og bruksmønster i området innerst i Trondheimsfjorden. Rydningsrøysene som er påvist i undersøkelsene, spiller selvfølgelig sin rolle i kulturlandskapet og forteller om flere generasjoners arbeid, men de fremstår sjelden som spektakulære kulturminner. Med en eventuell utgravning kan man også få ny kunnskap om bruksmønsteret i landskapet gjennom datering, funn og andre analyser. Vi tilrår derfor at det gis dispensasjon med vilkår om utgravning ved NTNU Vitenskapsmuseet for følgende kulturminner: ID Saugestad ID Langnes ID Karebukta Vi tilrår at det gis dispensasjon uten vilkår for følgende kulturminner. Dersom de etter Vitenskapsmuseets vurdering tolkes som automatisk freda, kan det kan ev. vurderes om noen utvalgte av dem, eller alle, skal undersøkes nærmere. ID ID ID ID ID ID Alle disse er rydningsrøyser på Strømnes. Fotografier som ikke ligger i rapporten, kan oversendes ved behov. Alle arkivverdige foto er tagget og lagt inn i fylkeskommunens Fotoweb-løsning. Av praktiske hensyn sendes de arkeologiske rapportene i egen forsendelse til Riksantikvaren og NTNU Vitenskapsmuseet. Ta kontakt dersom noe er uklart. Vennlig hilsen Inger Marie Kimo Arkeolog/rådgiver 3

93 Vedlegg: 1. Reguleringsplan Fv. 17/720 Alhusøra-Strømnes-Malm 2. Rapport fra arkeologisk registrering fra Rapport fra arkeologisk registrering fra 2014 Kopi: Verran kommune Karl-Heinz Cegla, Regional Utviklingsavdeling NTNU Vitenskapsmuseet - Seksjon for arkologi og kulturhistorie 4

94 [311c.251 Verran kommune Liavn. 1, 7790 Malm MOTTATT 0 4 FEB2015 Verran kornmu e Arkivnr.Saksb. Ang. ankomst fra nye Sundbygdvei til naust. Jeg ser på kartutsnitt i forbindelse med den nye Sundbygdsveien, at jordbruksvei til dyrkajorda, er inntegna. Denne veien går like innenfor Lagnesbekken og der Aalberghusa tidligere lå. Se avkrysning på vedlagt kart. Vi ønsker at denne jordbruksveien kunne bli bredere og ende i en parkeringsplass for 1 til 2 biler. Dette på grunn av 2 naust som vi har som eie. Se vedlegg - Erklæring fra Einar Saugestad. Malm 3. februar 2015 Med hilsen,leifjohan Aalberg t.-k\ 2 vedlegg Utsnitt av kart Erklæring

95 ERKLÆRING Undertegnede Einar Saugestad f.nr som eier av eiendommen gnr.12, bnr.2 gir med dette Leif Aalberg f eier av naust gnr.12, bnr.2 fnr.1 (naustet lengst nord) og Solveig Aalberg f som eier av naust gnr.12, bnr.2, fnr.2 (naustet lengst sør) adkomstrett over gnr.12, bnr.2 til de aktuelle naustene.. Denne erklæringen kan tinglyses på eiendommen gnr.12, bnr.2, og kostnadene med tinglysing skal betales av rettighetshaver. Steinkjer, den, Einar Saugestad Vi bekrefter at underskriver er over 18 år og har underskrevet eller vedkjent seg sin underskrift på dette dokument i vårt bærvær. Vi er myndige og bosatt i Norge. ) PbfJ u ] q )e,(1 - [W.,f /i3 t-lsz

96 á

97 Innsigelser og merknader til Reguleringsplan Fv Alhusøra - Strømnes - Mal... file:///c:/ephorte/ephortetemp/pdfdocproc/ephorte-verr-p/124449_fix.html Side 1 av Det vises til skriv fra Verran kommune, Reguleringsplan Fv Alhusøra - Strømnes - Malm - Offentlig ettersyn - ref nr 2013/ Det bes i skrivet om at eventuelle merknader sendes til Verran kommune innen Undertegnede er eier av eiendom Strømnesaunet 13/2. Det framgår av reguleringsplanen at fritidsbolig må rives og innløses dersom planene gjennomføres. Det vil i det følgende bli reist innsigelser/kommentarer til reguleringsplanen slik den er foreslått. I og med at fritidseiendommen "går tapt", ber jeg om at det på området nedenfor dagens fritidsbolig og ny Fv. 720 legges til rette for, og reguleres inn, nytt område for oppføring av fritidsboliger i planen. Jeg ønsker erstatning for tapt bolig. Nytt regulert byggeområde ønskes tilrettelagt for mulig oppføring av to fritidsboliger/hyttetomter. Trolig vil det være området øst for bekk som deler eiendommen nedenfor veien som vil være det best tilrettelagte mht arealstørrelse. Jeg ber om at man i prosessen hensyntar og definerer naustet som en del av den totale fritidseiendom. Jeg ønsker at naustet skal bestå. Gjenstående murer etter driftsbygning, nå brukt til lagerplass for materiell ved boligen må fjernes. Jeg ber om at det legges til rette for avkjøringer som opprettholder adkomst til naust og fritidseiendom/regulert område mellom vei og sjø, samt avkjøringer til innmark/beitemark og skog på oversiden av vegen, på begge sider av bekken. Det gjøres oppmerksom på, og må tas høyde for, at bekken som renner tvers gjennom eiendommen blir flomstor ved større nedbørsmengder og i snøsmeltingsperioder. Jeg ber om at det utføres adekvate sikrings- og støyskjermingstiltak på eiendommen som bidrar til at det er mulig å oppnå et normalt opphold for en familie med barn på stedet. Det må bemerkes at det etter min oppfatning ikke er riktig å betegne arealervervet som 4420 m3 utmark (ref side 34 i reguleringsplanen). Landbruksjord (innmark/beitemark) inngår i eiendommen. Området rundt fritidsbolig er areal for boligtomt. Mvh Kristian Reitan

98 Offentlig ettersyn Reguleringsplan Fv17/720 Til planavd. Verran kommune Dato: Statens vegvesen og Verran kommune har på oppdrag av N-T fylkeskommune utarbeidet reguleringsplan for Fv17/720 i Verran kommune. Kommuneoverlegen mener: - Reguleringsplanen inkludert ROS-analyse fremstår som en helhetlig og god kartlegging av positive og negative faktorer ved tiltaket. - Sett i et folkehelseperspektiv kan tiltaket ha en lang rekke positive effekter utover økt veistandard og trafikal trygghet, blant annet økt sysselsetting og bredere arbeidsmarked, økt bosetning og muligheter for pendling, økt industriutvikling i nærområder med de ringvirkninger det har. - Bompenger vil selvfølgelig ramme pendlere hardest. Det vil også kunne isolere familier med dårlig økonomi. Dette vil kunne begrense deres muligheter for deltakelse i fysiske og kulturelle aktiviteter og dermed sosial integrering. - Gang og sykkelvei langs Fv 720 er et savn. En flat strekning langs fjorden hadde blitt et yndet trimmål for både unge og gamle. Området ut mot industriområdet på Tjuin er allerede et populært treningsmål, blant annet for beboende på omsorgsboligene på Nersanna. Man håper denne muligheten blir bevart. - Forurensing er et viktig tema som man ikke kan se er berørt. Økt hastighet og en forventet årlig økt trafikk vil ha negative helsekonsekvenser for beboere langs strekningen. Med vennlig hilsen Carl Andrew Sæther Kommuneoverlege

99 1311(72-9' Alf Petter Reitan Senioring. kart og geodata Verran Kommune 7790 Malm 06.jan 2015 Innsigelsertil reguleringsplan Fv Førstvil vi påpekeat vi ønskernyvei velkommensett i et større samfunnsperspektiv.faktumer at prosjektetvil føre til sværtstore ulemper og begrensningerfor våre planerfor videre drift av gnr. 15/1. Derfor føles det som å være satt i en "kattepine" hvor det blirvanskeligå tenke fremover både på kortere og lengresikt. Vi vet nå at en del av innjordavil forsvinnenoe som er svært Ødeleggendefordi det heller ikkefinnes mulighetertil nydyrkingpå gården. Det er brattlendt og vanskelignokfra før å drive maskinelt. Gården er sårbarfor erosjonog utgravingog større inngrepvil kunne medføre en da større sårbarhet for nettopp dette. Det er påvistsvært dårlig grunnforholdi området ogvi vet at husenestår på kvikkleire.i verste fall kan inngrepføre til at det raser ut. Kandet gis100% garanti for dette ikke skjer!!? Det føles veldig utrygt å være nødt til å bo å oppholdesegpå gården når arbeidet blir igangsatt.noe som vil i sterk grad påvirkeossog vår psykiske helse, Med tanke på videre drift av gården har jeg allerede sagtat den er sårbarmed tanke på jord. Bruket er egentliglite fra før og utvidelseblir umulig. Den flateste delen av jorda forsvinnertil vei, og dermed ogsåbeste plassenfor eventuelt nytt fjøsbygg.ved videre drift av gården vil nytt fjøs tvinge segfrem. Når det ikke lengre er plasstil nybyggnedenfor gamle 720, vil vi bli nødt til å rive eksisterendefjøs for å få plasstil nytt. Prosjektetvil ogsåmed føre at beite blir en god del redusertog gjerder må flyttes. Vi forstår at prosjektetvil tvinge segigjennomuansett hvavåre innsigelservil være, dessverre.vi prøver derfor å tenke hvordanvi på best

100 mulig måte kan være med å gjøre belastningenmindre og finne gode løsninger som ogsåvi kan leve med. Det må komme med i planen at det må anleggesen avkjørselved Alhusenmed tanke på parkering/ lastingav ved ogtømmer. Vi håper sterkt på at det i forbindelsemed ny vei kan gravesfiberkabel slikat ogsåvi i Holmvikakan få tilgangpå fiber /breiband. Det blir (5km en vei) lengrevei å kjøre til Steinkjervia Malm, men enda lengre til Namdalseidog nordover(13km en vei) om vi ikke får mulighettil å kjøre innpåveien ogsåmed bil. Det koster både tid og penger. Med barn og ungdomi husetvet vi at det vil bli mangeturer bare med tanke på fritidsaktiviteter, men ogsåellers. Likeveler det et mye tyngre argument som bør vektleggesi denne avgjørelsenog det handler om trafikken i næringsøyemedog miljøhensyn. Det føles som om omleggingenav veien om Malm gjør osstil større miljøsynderebare fordi prosjektet leggeropp til kun en bomstasjon.er dette god politikk!? Vi vil ogsåfå større utleggpå utkjøringav kraftfôr som vi får fra Hundsethmølle på Namdalseid. Holmvikablir en virkeligutkant til resten av bygdaom vi påtvingeså kjøre rundt. Ved bruk av kollektivtransportså bør det byggesbusstoppved sidenav kryss eventuelt bommen ved 720 /17. Bekkenbakfjøset må ikke bli glemt, da denne utgjør en fare for utgravningved flom / mye nedbør. Dette kan gjøresved oppgraderingtil større rør og større inntak. Drensgrøfter(plastrørog steingrøfter) må kobles og tilpassesnytt terreng og behov. I overgangmellom skjæringog dyrkajordpå "Lia"bakfjøs mot grensatil gnr. 14 /1 er det ønskeligmed en liten "avsats".dette fordi det vil gjøre det enklere å mer tryggere/ bruksvennligå snu med traktor. Vannkildenvår vil bli enda mer utsatt enn den allerede er på grunn av beitedyr. Når vi mister beite på nedre sideav veien, vil det medføre økt trykk på

101 beite ovenfor gården. Noe som sannsynligvisvil påføre osskostnaderi forbindelsemed boringetter grunnvann.vannkvalitet er som kjent viktig når man driver matproduksjon.hvem dekker dette? Gården trenger en god del renoveringfor å følge med i dagenskrav, og motivasjontil å drive videre har fått segen alvorligknekksom følge av prosjektet. Det er vel heller ingentvil om at verdien på gården blir adskillig redusertsom følge av så store estetiskeforandringerog ikke minstdette med sikkerheten. Børdet nå tas en takst og hvem skaleventuelt dekke denne?vi har allerede en god del støyfra nåværendevei og dette vil øke betraktelig med ny trase og større trafikkbilde. Jegregner med at dette vil bli ordnet opp i ved byggingav støyvernog lydisoleringav huset, men det å oppholdesegutendørsvil bli adskilligtyngre med tanke på støy og ogsåstøv. Hvor stort problemet med støv blir er vanskeligå forutse, men vil det medføre store ulemper med vaskav hus og vinduer er ogsådette et irriterende moment. Det vil være mulighetfor å ta i mot noen lassmed jord og stein for litt utjevning av terreng. Men på grunn av dårligegrunnforholdvil det ikke være muligå deponere store mengderav dette. Veiprosjektet kanvære "spikereni døra" for vår eksistenssom bumenn og bønder i Holmvika.Det er allerede vanskelignok å være bonde med store investeringeri nær framtid og det skal"mage"til å bære de utfordringenesom tydeligviser på vei. Holmvikavil for alltid bli forandret og mye av idyllenmed å bo landligvil forsvinnesomfølge av veiprosjektet.vi blir et "Ingenmannsland"midt mellom to tuneller". Når man er bønder har man gjort et valgi levesett som byggerpå grunnleggendeholdningerog verdier. Slikestore inngreppå våre omgivelser føles og er derfor egentliget overgrep på våre verdier ogvårt livsgrunnlag. Kopi: Ansvarligadvokat Ole H Bondahl Arne Ramstad,Norconsult Mvh Roar Holmvikm/fam.

102 3 Q;2_ci Malm Innsigelse vedrørende trase fylkesvei 720 Strømnes-Malm. Grunnet frykt for økt trafikk langs sundbygdvegen vil beboere langs vegen gjøre innsigelse på planlagt kryss/påkjørsel til fylkesvei 720 ved Langnes. Trafikken langs sundbygdvegen i dag foregår fra beboere langs vegen fra Ressem og helt til Strømnes,samt transportkjøretøy som melkbil,brøytbil og skoleskyss o.l. Etter ferdigstillelse av ny veg vil en anta at bla. melktransport vil forsvinne, men at det blir en trafikk økning fra Holdervegen over Ressemvegen til Sundbygdvegen. Dette til tross for at det i dag er gjennomkjøring forbudt over Ressemvegen. Det er flere momenter her vi er interessert i å diskutere og foreslår at vi kan arrangerer et møte med beboere på den berørte strekningen og kommunen.vi håper dette kan gjennomføres i nær fremtid. Med vennlig hilsen 4,42. 4,444/44, 'et,7" 4 hz VS-Vg,4214/ ) 9 ) (vt, jc,\å&jukzü. /1-ig,/./0,4,67 0vp, 6c4/4-v i Wencke_ t-lpe Taf.AA.Tc,R4L'ov444

103 Verran kommune 7790 Malm Vår dato: Deres dato: Vår ref.: 2013/3171 Deres ref.: 2013/ Uttalelse til reguleringsplan Fv. 17 og Fv. 720 Alhusøra - Strømnes - Malm i Verran kommune Saken er forelagt Fylkesmannens fagavdelinger, som har følgende merknader: Landbruksavdelingen: Ny planlagt vei Østvik Sprova - Malm berører store jord- og skogbruksarealer, og deler flere landbrukseiendommer. Totalt berøres ca. 73,4 daa fulldyrka jord i Verran kommune av tiltaket. Det er ikke oppgitt hvor mye av beslaglagt utmark, 91,8 daa, som er dyrkbar jord. Areal til midlertidige anleggsområder er noe Landbruksavdelinga hele tiden har bedt om skal vurderes lagt utenom dyrka mark. Det kommer ikke fram i oversendt materiale om slike vurderinger er foretatt. Bestemmelsene legger uansett opp til at matjorda skal ivaretas på en god måte og vi anmoder utbygger om å følge opp dette punktet særskilt i utbyggingsfasen. I store samferdselssaker vil jordvernet ofte bli utfordret. Da er det viktig å finne løsninger som alle parter kan leve med i ettertid. Landbruksavdelingen finner det positivt at grunneierne har blitt godt involvert i prosessen og anmoder utbygger om å følge opp dette med involvering/ direkte kommunikasjon også i utbyggingsfasen. Landbruksavdelinga har ikke øvrige merknader til reguleringsplanforslaget. Miljøvernavdelingen: Det er beskrevet renseanlegg i både Strømnestunnelen og Holmviktunnelen. Vi ber om at man tilstreber å slippe vaskevann ut i fjorden framfor til bekk etter opphold i sedimenteringstank. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for utslipp i både anleggs- og driftsfasen. Det er flere tema i prosjektet som faller inn under forurensningslovgivningen. Kommunalavdelingen samfunnssikkerhet og beredskap: I ROS- analysen for planen er det påpekt at det er gjort utredninger for skredfare, ustabil grunn, havnivåstigning, ekstrem nedbør, transport av farlig gods og trafikksikkerhet. Det er blant annet konkludert med at det er ustabil grunn for en del av området for planen. Det er laget rapporter for identifiserte utfordringer, og risikoen er tatt opp i bestemmelsene med krav om å følge opp med avbøtende tiltak jfr. rapporter etter undersøkelser. Vi vil også peke på at det i høringsdokumenter for Steinkjer vises til flomberegninger for 100- årsflom. Vi er usikre på om dette også gjelder Verran, men vil likevel nevne at det er krav om å ta høyde for 200-årsflom jfr. TEK10. Vi viser til NVEs høringskommentarer rundt dette. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler: Postboks 2600 Statens hus Strandveien Eirik Bøe Sletten 7734 Steinkjer Org.nr.:

104 Side 2 av 2 Reindriftsavdelingen: Reindriftsavdelingen har ingen merknader til planen. Med hilsen Hans Brattås (e.f.) Kommunaldirektør Kommunalavdelingen Eirik Bøe Sletten Seniorrådgiver Kommunalavdelingen Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift Saksbehandlere: Landbruksavdelingen: Kristin Bjerke Denstadli Miljøvernavdelingen: Maia Vardenær Kommunalavdelingen.: Hilde Tyldum Stordahl Reindriftsavdelingen: Elsemari Iversen Kopi til: Nord-Trøndelag fylkeskommune Postboks STEINKJER Statens Vegvesen Region Midt Fylkeshuset 6404 MOLDE

105 Verran kommune 7790 MALM Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 2013/ / Ivar Guntvedt Verran - Fylkeskommunens uttalelse til reguleringsplan Fv. 17/720 Alhusøra - Strømnes - Malm. Vi viser til oversendelse datert Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan til ny Fv.17 Østvik Sprova og tilknyttet ny F720 inn til Malm. Kommunene har nå lagt planen ut til høring/off. ettersyn. For Verran kommunes del gjelder dette delstrekningene Fv.17 Beitstadsundet - Alhusøra og F720 Strømnes - Malm. Planfaglig uttalelse Det har vært gjennomført en omfattende planprosess gjennom kommunedelplan og konsekvensutredninger for å komme fram til valgte trase for fv.17. Vi anser at Beitstadsundet som markert landskapsområde med bru over sundet og særlig Strømneset vil bli en attraktivitet for turister/veifarende. Det er også kort veg ut til neset og fiskemuligheter langs fjorden. Det er avsatt et område til parkering i tilknytning til busstoppen ved krysset Fv.17/Fv.720 på Stamnes. Vi anbefaler at det ses nærmere på muligheter for å opparbeide ytterligere parkeringsplasser ved behov, eventuelt å anlegge en rasteplass på stedet. Det bør etter vår vurdering legges til rette for at gående og syklende kan ferdes på Beitstadsundbrua. Plantegning og bestemmelser bør derfor utarbeides slik at det legges til rette for en framtidig utvidelse av brua. Dette for å kunne gi gående og syklende et særskilt tilbud over brua når hele brubredden, som nå er tegna inn, brukes av kjørende. Slik fv. 17-prosjeket ligger an våren 2015, vil det ikke være økonomisk rom for utbedring av fv. 17 mellom Jådåren og Østvik. Denne strekninga vil sannsynligvis inngå i ei marginalliste, og kan bygges om økonomien i bompengeprosjektet blir bedre enn forutsatt. Overgangen mellom eksisterende veg med vegbredde 6,5-7 nedover Kvarvingdalen til regulert nyveg på 10 m vegbredde mellom Østvik og Strømnestangen vil framstå som et trafikkfarlig standardsprang. Selv om vegen reguleres med 10 meters vegbredde, vil det være naturlig at det inntil vegen fra Asphaugen til Østvik får bedre standard, ikke bygges breiere kjørefelt enn 8,5 m mellom Østvik og Strømnestangen. Beitstadsundbrua må uansett bygges etter dimensjonerende standard og bredde, dvs med 10 meters vegbredde. De årene det vurderes best at vegbredden over brua er 8,5 meter, vil de resterende 1,5 m i første omgang gi et tilbud til gående og syklende. Nord-Trøndelag fylkeskommune Orgenhet: Besøksadresse: Telefon: E-postadresse: Regional Utviklingsavdeling Seilmakergata Postadresse: 7735 STEINKJER Postboks 2560 Org.nr.: Bankkonto: Internet: 7735 STEINKJER

106 Vi har, som det framgår av tidligere uttalelser, ingen merknader til valgte vegtrase og har ingen øvrige merknader til planforslaget. Vilthensyn Veien vil gå mye i skillet mellom inn- og utmark. Den vil følge fjorden, slik at det er lite areal å oppholde seg i for vilt mellom veien og fjorden. Dette fører til at det ikke vil være systematisk trekk av vilt som passerer veien. Kryssinger av veien i forbindelse med næringssøk vil man få langs det meste av veien, men det vurderes ikke slik at det er behov for spesielle tiltak. Generelle hensyn som bør tas: Skjæringer: Det bør gjerdes med så kraftig gjerde på toppen av skjæringer at dyr ikke kan passere. Det må tas hensyn til snø. Fyllinger: Fyllingene bør derfor utformes så slake som mulig slik at viltet kommer mindre brått på bilisten. Vegskulder bør gå litt utenfor autovern, slik at ettersøkspersonell (og andre) kan bevege seg mest mulig sikkert utenfor autovernet. Fyllingene må tilrettelegges for kantslått, slik at vegetasjon holdes nede og ikke tiltrekker seg vilt. Rask tilsåing med gras vil være en fordel for å hindre lauvoppslag. Gjerde bør vurderes. Siktforhold: Generelt sett bør det tilrettelegges for at det er lett å holde vegetasjonen nede. Kulturminnefaglig uttalelse Det er påvist flere automatisk freda kulturminner i traseen for ny Fv. 17/720 Alhusøra- Strømnes-Malm, og det er Riksantikvaren som har myndighet til å frigi disse etter kml 8, fjerde ledd. På grunn av dette har vi etter avtale med Riksantikvaren og NTNU Vitenskapsmuseet bedt om utsatt høringsfrist i tidligere brev. Vi er i dialog med partene for å gjøre denne utsettelsen så kort som mulig. Vi gjør oppmerksom på at endelig vedtak i saken ikke kan fattes før Riksantikvaren har avgitt sin uttalelse til fylkeskommunen. Etter fullmakt Karl-Heinz Cegla Funksjonsleder for plan, samferdsel og kulturminnevern Ivar Guntvedt Overarkitekt Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift. Saksbehandlere Ivar Guntvedt, overarkitekt, tlf: Dag Ystad, rådgiver, tlf: Inger Marie Kimo, rådgiver kulturminnevern, tlf: Rune Hedegart, rådgiver, tlf:

107 Kopi: Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Sametinget - Sámediggi Statens Vegvesen Region midt 3

108 Advokatfirmaet advit Verran kommune 7790 MALM 02c( Adv. Ole H. Bondahl Adv. Harald Kuvås Adv./siv.øk. Per Refseth Adv. Erik Widerøe Adv./veterinær Jo Ojestvang Trondheim, Deres ref: Vår ref: Ansvarlig advokat: Planid Ole Halvard Bondahl (E-post: Arkivref: 2013/1029 MERKANDER TIL REGULERINGSPLAN FV 17 BEITSTADSUNDET - ALHUSØRA OG FV 720 STRØMMSNES-MALM På vegne av nedennevnte grunneiere fremmes merknader til overnevnte reguleringsplan. GNR 14/1 KJELLAUG OG OLE ERIK MALMO 1. Tiltak for å motvirke drifsmessig dårligere losning 1.1 Ferist på gamle Fv. 720 på begge sider av eiendommen For å avhjelpe den ulempen at en stripe dyrket mark blir liggende mellom gamle fv. 720 og fv. 17, ønsker grunneierne av denne eiendom at det etableres ferist i eiendomsgrensen på begge sider av gamle fv Feristen må ha grind ved siden av slik at gående m/ hund og ridende lett kan passere. 1.2 Tilrettelegging drift av jord øst for FV 17 Grunneierne ønsker at det i forbindelse med anlegget legges trekkrør til bruk for slangespreder m.m. på jordstykket på østsiden av Fv. 17. Det ønskes også at det legges trekkrør for eksempel strøm til elektriskgjerde. Nærmere plassering etter påvisning fra grunneier. 1.3 Ny gårdsveg Gårdsveg vestfra Gårdsvegen som går vestover, må opprustes til å tåle akseltrykk og lengder for store kjøretøy som på tilgrensende ny veg. Likeledes må det foretas tiltak som hindrer at den fokker igjen Advokatfirmaet Advit AS Org.nr MVA POSTADRESSE: BESØKSADRESE: TELEFON: TELEFAKS: Postboks973 Dronningensgate Trondheim 7011Trondheim

109 vinterstid. Det må lages en løsning slik at store biler kan snu på gårdsplassen når de kommer vestfra. Problemet må avhjelpes etter grunneiers nærmere anvisning Gårdsveg østfra Denne må etableres med standard slik at tyngre kjøretøyer uten problemer kan nytte vegen. Det gjelder både hva angår lengde og akseltrykk. 1.4 Brønn Eiendommen har egen brønn. Vegvesenet må sørge for dokumentasjon av denne slik at man i ettertid kan se om brønnen blir skadet som følge av veganlegget. 1.5 Forlengede transportavstander som følge av ny veg/stenging av gammel veg Eiendommen vil som følge av ny vei og tilslutninger til denne få adskillig lengre veg til f.eks Beitstadhallen, et naturlig sted for ungdom å drive fritidsaktiviteter. Turen dit vil etter ny veg bli 18,2 km lengre enn i dag tur/retur. Avstanden til Osen og Namsos blir ca 24 km lengre tur/retur. Dette gjelder ferdsel med bil, for traktor forstår en det slik at det er åpnet for å nytte gammelt vegsystem. Foruten at systemet fører til langt lengre kjøreveg i det daglige mht. vil dette etter eiernes syn også føre til at eiendommen blir oppfattet som avsidesliggende og kan vanskeliggjøre videreføring av driften i nye generasjoner. Det anmodes derfor om at det lages avkjørsler/tillates avkjørsel slik at en vesentlig forlengelse av kjøreavstandene til de sentrale stedene motvirkes. Dette vil også gjelde for transport av varer til eiendommen, der hvor transporten skjer med annet enn traktor. Eieme ønsker at det blir anledning til å bruke bil der hvor de er gitt lovnad på å bruke traktor. 1.6 Tilførsel av dyrkajord til oppdyrkingsarealer For denne eiendom kan det være aktuelt å nytte skoggrunn til oppdyrking. Det vil da være behov for dyrkajord. Det bes derfor tatt inn i planbestemmelsene at arealer egnet til oppdyrking skal ha prioritet for tilførsel av matjord. 1.7 Sikring av skjæring Grunneier ønsker at skjæringer sikres med gjerde samt en stoppkant før skjæring. 2. Andre tiltak 2.1 Undergang for gående mv kryss fv. 17 gammel fv. 720 For å sikre myke trafikanter som gående, syklende og ridende ønskes undergang slik at disse slipper å krysse kjørebanene på fv. 17, med den risiko dette innebærer for myke trafikanter. Side 2 av 6

110 2.2 Busstopp v/ Holmvika Det er også ønske at det etableres busstopp i Holmvika for de som skal til Namsos eller Steinkjer. GNR 10/1 TORBJØRN BARTNES Adkomster til Tjuin industriområde Bartnes ønsker opprettholdt to adkomster som han i dag har til området. Han motsetter seg derfor at disse stenges og at det bare etableres en adkomst. Videre ønsker han at minst mulig av dyrkaarealet nyttes, og at ikke mer enn strengt nødvendig blir tillagt industriområde. Dette fordi arealet langs industriområdet er flatt og er derfor viktig i forbindelse med drift av de bakenforliggende brattere områder. Kommunens gjerdeplikt mot Tjuin industriområde. Kommunens gjerdeplikt må opprettholdes også etter ny veg er anlagt og det må også gjerdes i anleggsperioden. Sundbygdvegens tilknytning til Fv. 720 Bartnes ønsker ikke en slik tilknytning. Det vil øke trafikken på en allerede saml veg med få møteplasser og vil vanskeliggjøre drift av gården. Autovern Bartnes ønsker at det etableres autovern hvor ny veg går over hans eiendom. GNR 11/1 GEIR BARTNES 1. Reguleringsmessige forhold 1.1 Flytting av trase forbi gården mv Bartnes ønskes vegen flyttet lengre fra gårdsbebyggelsen. Dette fordi eksisterende veg da kan nyttes som avlingsveg. Videre vil det også gjøre at man slipper å lage ny adkomst til låve/låvebru. Setter planforslaget vil låvebrua bli nesten umulig å nytte til formå som i dag. Dette vil også gjøre påkjøring til fv. 720 for å komme til arealer øst for gården overflødig. 1.2 Flytting av nedstigning til industriområde Starten av nedstigningen til Tjuin industriområde flyttes lengre vest. Dette vil spare den beste dyrkajorda for å bli veggrunn og for å slippe at det blir stående igjen en mindre jordlapp på vegens overside. Side 3 av 6

111 1.3 Endring av gårdsveg Det vises til befaring med Asbjørn Moe og Ame Ramstad og Gunnar Bartnes, hvor parten kom frem til en løsning som i hovedsak innebar at garasjen ble flyttet sørover, Ny veg lagt lengre inn i bakken (nordover) slik at gamle Sundbygdveg kan nyttes som driftsveg for eiendommen. ( se pkt. 1.1) 1.4 Endring avkjørsel/veg til Årmos eiendom mv Avkjørsel for ny veg til eiendommen er lagt vest for denne og over dyrkajorda på Avkjørselen kombineres med lunneplass for Denne løsningen tar dyrket mark noe som i seg selv er lite ønskelig. Videre løser den ikke parkeringsproblemet for nausteiere langs stranda lengre øst. Geir Bartnes foreslår som altemativ at det ved vegen på Årmos eindom, hvis a hvis gangstien til naustene, lages en parkeringsplass for nausteieme, som også brukes av Årmos eiendom for evt. avkjøring til gårdsveg. Lunneplassen for 11.1 flyttes opp på hans tilstøtende veg hvor det opparbeides snuplass for tømmerbiler og lunneplass, etter nærmere anvisning fra Bartnes. 1.5 Det etableres busslomme ved gårdsvegen for bl.a skolebuss 1.6 Gang/sykkelveg m/ lys fra kryss Fv. 720/Sundbygdvegen Malm sentrum Det ønskes at det i forbindelse med veganlegget etableres gang/sykkelveg på overnevnte strekning pga. forventet trafikkøkning. 2.3 Underganger under ny veg Geir Bartnes ønsker også at det etableres underganger for beitedyr, hhv øst og vest for gården etter nærmere påvisning av ham. Dette slik at eiendommen kan utnyttes som før og at dyrene kan ferdes fritt uavhengig av ny veg. 1.8 Innregulering av redskapshus Vegen kommer over område hvor det er opparbeidet tomt for nytt redskapshus på eiendommen. Nytt område for redskapshus må opparbeides og bør vurderes inntatt i reguleringsplanen. Plassering etter nærmere avtale med Bartnes, som ser en plassering ved det gamle sommerfjøset øst for gårdstunet som naturlig. 2.4 Avkjørsel til innregulert campingplass Det må reguleres inn påkjørsel til den Campingplass som er innregulert fra kommunen i østenden av industriområdet. 3. Landbruksmessige forhold som må ivaretas 3.2 Brønn nord for garasje Dagens brønn nord for garasjen må flyttes og trekkrør for ledning gjennom vegen må sikres ved bygging. Side 4 av 6

112 3.3 Beitedyr må sikres mot trafikken på Fv Dette innebærer at Vegvesenet må etablere og vedlikeholde gjerde mot vegen. 3.4 Drenering Det må etableres tilfredsstillende drenering for vegsystemet. Spesielt viktig er det at det lages drenering slik ved Tjuin industriområde slik at vann ledes vekk fra dyrkede områder 3.5 Gjerdeplikt industriområde Reguleringsplanen eler konsekvensene av den forutsettes ikke å endre noe på gjerdeplikt kommunen har for industriområdet på Tjuin. Se også merknad fra gnr Andre forhold 4.2 Veger/ utkjøring mv Det må inntegnes avkjørsel massedeponi ved sjøen, med mindre den kommer i egen reguleringsplan for massedeponiet. Det legges trekkrør for kabler mv gjennom ny veg der grunneierne ser det hensiktsmessig for fremtidig drift av eiendommen. GNR 13/1 GEIR BENUM 1 Ny gårdsveg Den nye gårdsvegen vil komme hvor garasjen står, slik at den må rives. Dette fremgår ikke av planen. Støyregistrering Det er ikke foretatt støyregistrering på «kårboligen» på eiendommen. Denne står langt nærmere vegne enn hovedhuset. Denne må støyvurderes. Sikring mv 3.1 Gjerde Grunneier krever at det utføres tilstrekkelig sikring ved at vegvesenet bekoster anlegg og vedlikehold av tilstrekkelig gjerde fra tunell og frem til avkjørsel fv. 720/ bru på begge sider av.fv. 17. Side 5 av 6

113 3.2. Vannledning Gårdens vannledning kommer fra sjøen og krysser nåværende veg og ny fv Dette må man ta hensyn til under anlegget slik at denne ikke utsettes for frost eller skade. Det burde kanskje ordnes trekkrør slik at ved fremtidig skade slipper man å grave opp ny veg for å få vannledningen gjennom. Generelt bør det etter avtale med grunneier legges trekkrør for vanning/ strøm til gjerde der hvor eiendom skjæres over av ny veg. GNR 9/144 M. FL A-TEAM UTLEIE AS Konsekvenser av nedlegging og endret innkjørsel. Endringen fører til at eiendommen mister innkjøring direkte til gårdsplass. Den nye innkjørselen har ikke tilstrekkelig bredde for større kjøretøyer. Det må derfor lages innkjørsel med tilstrekkelig bredde slik at større kjøretøyer når gårdsplassen. Det kreves at Vegvesenet sørger for tilstrekkelig adkomst til gårdsrommet, i samarbeid med eier. Byggegrense Bebyggelsen er lagt etter annen byggegrense enn den som følger av nåværende planforslag og ny veg. Primært ønskes tidligere byggegrense opprettholdt subsidiært at det i reguleringsplanen fastsettes at dispensasjon skal gis for nærmere spesifisert utbygginger og påbygginger av eksisterende industribebyggelse. Gnr 11/ Giddy MC 1. Tilstrekkelig avløp under vegen. Eiendommen blir ikke direkte berørt. Imidlertid vil eierne påpeke at det må sørges for tilstrekkelig drenering i forbindelse med ny veg, i det den vil bidra til at vann som kommer ovenfra vil følge terreng mot eiendommen med mindre det gis godt avløp under vegen. Viser for øvrig til hva som er sagt for landbrukseiendommen som grenser mot området. GUNNAR T. BARTNES To bygg kommer i konflikt med anlegget og er krysset ut. Gunnar T. Bartnes krever nye bygg i betong, beliggende på industriområdet og nært til kommunal veg. Kopi: Statens vegvesen Side 6 av 6

114 Verran kommune Liaveien MALM Vår dato: Vår ref.: Arkiv: 323 Deres dato: Deres ref.: 2013/ Saksbehandler: Åse Winther 1 Høringsuttalelse - Reguleringsplan Fv 17 og Fv Alhusøra - Strømnes - Malm - Verran kommune - Nord- Trøndelag Viser til ovennevnte reguleringsplan til offentlig ettersyn. NVE har følgende kommentarer: Planforslaget er omfattende og består av mange dokumenter. Det er utarbeidet en god oversikt på Statens Vegvesen sine hjemmesider, med illustrerende animasjoner som gir god forståelse av trasevalg. Geoteknikk Det er vist stor forståelse for grunnforholdene i utredningsprogrammet til reguleringsplanen. Det er gjennomført flere geotekniske vurderingsrapporter. Vi har etterlyst kvalitetssikring fra et uavhengig foretak. Dette ble oversendt til oss De fleste av momentene knyttet til skredfarevurderinger vi ville kommentere er ivaretatt av den uavhengige kontrollen. Vi anser skredfaren for tilstrekkelig utredet når kommentarene fra den uavhengige kvalitetssikringen er lukket. I tillegg forventer vi at kvikkleiresonene som er avdekket i prosjektet synliggjøres i plankartet med hensynssone fare, med bestemmelser. Som en tilleggskommentar til siste avsnitt i kap. 7.2 og 8.2 «Sikkerhetsvurderinger» i Norconsults rapporter, ønsker NVE å påpeke at krav til områdestabilitet for vegen er gitt i TEK 10 (kap. 7.3), og skal behandles etter NVEs veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred 7/2014». Lokalstabiliteten skal derimot ivaretas gjennom SVVs håndbok V220. Disse avklaringene er kommet gjennom det såkalte NIFS samarbeidet, og definisjon på lokal og områdestabilitet er beskrevet i NVE 7/2014. Det betyr bla.a at det nødvendigvis ikke alltid er definisjonsmessig lokalstabilitet selv om en skjærflate omfatter vegen, men at det er tiltakets påvirkning på spenningsforholdene i skråningen som er bestemmende. Det kan opplyses om at det i NIFS - sammenheng jobbes med en nærmere beskrivelse av problemstillingen, samt en generell metode for en slik grensedragning. Ved uklarheter vedrørende tema lokal og områdestabilitet anbefales det å ta kontakt med Vegdirektoratet og/eller NVE. E-post: Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: Org.nr.: NO MVA Bankkonto: Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst Middelthunsgate 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn. 1B Vangsveien 73 Postboks 5091, Majorstuen 7075 TILLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks OSLO 3103 TØNSBERG 6801 FØRDE 2307 HAMAR

115 Side 2 Flom Innenfor planområdet er det ikke registrert noen store vassdrag, men det er flere mindre bekker. Med de klimaendringene vi ser i dag med økt ekstremnedbør er det viktig å ta hensyn også til de små vassdragene. I plandokumentene er det beskrevet flomberegninger utført av NVE. Det stemmer at vi har gjennomført beregninger for til sammen 9 vassdrag innenfor hele planområdet (Steinkjer/ Verran kommune) men på oppdrag fra Norconsult. Det er derfor kun gjort beregninger på 100- årsflom i tråd med SVVs håndbok. NVE forvalter plan og bygningsloven der tiltak kan komme i konflikt med flom. I følge 28-1 i denne lov, sikker byggegrunn mot naturfare, samt TEK 10 kap. 7 forventer vi at alle tiltak/ byggverk er utredet i forhold til 200- årsflom, samt et klimapåslag på 20% jf. NVEs veileder «Flaum og skredfare i arealplanar 2/2011». I de flomberegningene som ligger til grunn for planarbeidet er det 100- årsflom med 30 % klimapåslag. Vi anser derfor at hensynet til flom er ivaretatt, da 200- årsflom er 10% av 100- årsflom. I tillegg har en hydrolog sett gjennom de beregningene som er gjennomført for alle vassdragene i planforslaget, via dokumenter som NVE har internt. Disse beregningene kunne med fordel vært tilgjengelig som plandokument. Det er valgt en bruløsning over bekken fra Landsemvatnet i stedet for kulvert, noe som vi anser som svært positivt. Det vil da ikke bli problemer med tanke på flom. Minner for ordens skyld om at nye lokalveger også skal sikres mot 200- årsflom, og vannlinjeberegninger bør foreligge før tiltaksrealisering. Med hilsen Kari Øvrelid regionsjef Åse Sofie Winther førstekonsulent Mottakerliste: Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Verran kommune

116 file:///c:/ephorte/ephortetemp/pdfdocproc/ephorte-verr-p/124642_fix.html Side 1 av HØRINGSUTTALELSE FRA KATHRINE HAUGSETH OG MICHAEL HUMMEL FYLKESVEI 720 STRØMNES MALM Vedlagt følger høringsuttalelse fra ovennevnte grunneiere som blir berørt av reguleringsplan for fylkesvei 720. Høringsuttalelsen er også sendt i posten. Med vennlig hilsen Øyvind Kraft Advokat med møterett for Høyesterett/partner Wahl-Larsen Advokatfirma AS, Fridtjof Nansens Plass 5, 0160 Oslo Tel.: Mob.: INFORMASJON: Merk at vi har endret adresse til Fridtjof Nansens Plass 5, 0160 Oslo. Denne e-posten er sendt til de respektive adresserte mottakere og kan inneholde taushetsbelagt og konfidensiell informasjon. Enhver urettmessig gjennomgang, avsløring, eller distribusjon er ikke tillatt. I tilfelle De/Dere feilaktig har mottatt denne e-posten, med eventuelle vedlegg, ber vi vennligst om at avsender blir kontaktet ved svar og bekreftelse om at den mottatte e-posten med eventuelle vedlegg er slettet. / This message is for the sole use of the intended recipient(s) and may contain confidential and privileged information. Any unauthorised review, disclosure or distribution is prohibited. If you are not the intended recipient, please contact the sender by reply , delete the and destroy all copies of the original message.

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129 Verran kommune 7790 MALM Dato: Vår ref: 15/ Deres ref: Vedrørende offentlig ettersyn av reguleringsplan Fv.17 Alhusøra- Beitstadsundet og Fv.720 Strømnes Malm i Verran kommune Leiv Erikssons vei 39 Postboks 3021 Lade N-7441 Trondheim TELEFON E-POST WEB GIRO SWIFT DNBANOKK IBAN NO ORG.NR. NO SVALBARDKONTOR TELEFON Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til ovennevnte sak, datert 6. januar DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og har et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i plansammenheng. Uttalelse fra DMF Tiltaket berører ikke mineralske ressurser av regional eller nasjonal verdi og DMF har ingen merknader til reguleringsplan Fv.17 Alhusøra-Beitstadsundet og Fv.720 Strømnes Malm i Verran kommune. Vennlig hilsen Marte Kristoffersen seksjonsleder Ine Cecilie Mork Olsen seniorrådgiver Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. Saksbehandler: Ine Cecilie Mork Olsen

130 file:///c:/ephorte/ephortetemp/pdfdocproc/ephorte-verr-p/124830_fix.html Side 1 av Hei. Vi har sett på planene og de ser bra ut og vil dekke vårt behov. Beklager sent svar. Se vår brosjyre Med vennlig hilsen Lars Iver Valstad Trafikksjef Nord-Trøndelag Dir.: Tlf.: Fra: Moe Asbjørn Rune Sendt: 15. januar :30 Til: Sentralbord Trønderbilene Kopi: Emne: Reguleringsplaner fv. 17/720 Østvik-Sprova-Malm Som Trønderbilene kanskje er oppmerksomme på er reguleringsplan for fv.17 Østvik- Beitstadsundet/Alhusøra-Sprova i Steinkjer kommune og reguleringsplan for fv. 17 Beitstadsundet- Alhusøra/fv. 720 Strømnes-Malm i Verran kommune utlagt til offentlig ettersyn fram til 9. februar. I planen er det tegnet inn ensidig busslomme ved Østvik og ved nytt kryss mellom fv. 17 og 720 på Strømnes. I Malm er det tegnet inn tosidig busslommer i kryssområdet mellom ny og gammel fv Det er ønskelig å få innspill fra Trønderbilene på behov, plassering og utforming samt en vurdering av hvilke ruter som er aktuelle for bruk av busslommene. Frist er 9. februar og sendes til og Link til planmateriale: Malm/Dokumenter Med hilsen Asbjørn Rune Moe Seksjon: Plan- og prosjekteringsseksjonen Postadresse: Statens vegvesen Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE Besøksadresse: Byavegen 48, STEINKJER Telefon: Mobil: e-post/lync: e-post: Tenk miljø - spar papir. Trenger du å skrive ut denne e-posten?

131 file:///c:/ephorte/ephortetemp/pdfdocproc/ephorte-verr-p/125859_fix.html Side 1 av Til merknaden fra NVE om at flomberegningene kunne vært tilgjengelig som plandokument. Det er ikke laget noen rapport, men diverse skjema som vedlegg til eposter. Asbjørn Fra: Ramstad Arne Sendt: 26. februar :50 Til: Moe Asbjørn Rune Emne: Fv.17/720. Flomberegninger Arne Ramstad Siv.ing. MRIF, Norconsult Nord-Trøndelag Mob: Norconsult AS Okkenhaugvegen 4, 7604 Levanger Tel:

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 16.01.2017 2016/1968-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Inge Stuedal Landsemveien 280 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34)

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34) Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 06.02.2017 2017/136 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf 98 25 34 11 Willy Selen Gjeilvollv. 5 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg:

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet møter opp på Fosdalen Industrier

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verraparken, Lillesalen Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 10:00 -Orientering om Sentrumsprosjektet. -Orientering om framdrift

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 17.11.2016 2016/1558-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand, 98244043 Adresseliste Melding om vedtak Revidering av kommunale retningslinjer

Detaljer

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.05.2015 2015/468-4 Saksbehandler Deres referanse Lena Bakken, Malm Røde Kors Hjelpekorps v/alexander Ystmark Nedre Åsveg 7 7790 MALM Melding

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Verraparken, møterom: Flage Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 05.10.2015-4 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Knut Dypvik Sildråpeveien 20 B 7048 TRONDHEIM Delegert vedtak Svar på

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA Teknisk, landbruk og miljø Henrik Sødahl Hasselveien 4 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/117-134 K01 &18 HK/TEKN/MHA 02.01.2017 HENRIK SØDAHL - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet starter med bedriftsbesøk hos MMK Follacell kl og fortsetter møtet på Verran Servicekontor etterpå.

Møteinnkalling. Formannskapet starter med bedriftsbesøk hos MMK Follacell kl og fortsetter møtet på Verran Servicekontor etterpå. Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Formannskapet starter med bedriftsbesøk

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00-11:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Nils Sørvåg Grandlivegen 2 B 7024 TRONDHEIM Norge 12/272-119 K01 &18 HK/TEKN/MHA 16.11.2012 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Karin Widegren SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Karin Widegren SP Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 12:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn R. Skjelstad

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2018/2108-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur- og ressursforvaltningsutvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for motorferdselsaker

MØTEINNKALLING Utvalg for motorferdselsaker Øyer kommune MØTEINNKALLING Utvalg for motorferdselsaker Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor Møtedato: 19.03.2015 Tid: 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 26 81 13. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011.

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Innledning Retningslinjene er tilpasset Harstad kommune og skal

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Arne Rødsjø Berg 7200 Kyrksæterøra Norge 13/15-16 K01 &18 HK/TEKN/MHA 04.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Balsfjord kommune VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.02.2019 Endringslogg UTVALGS- SAKSNUMMER UTVALG MØTEDATO ENDRINGER

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-23748/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 05.07.2013 Saksframlegg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging.

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging. Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 30.06.2017 2017/665-5 Saksbehandler Deres referanse Jacob Br. Almlid, 911 36475 Lønnum Eiendom AS 7790 MALM Melding om vedtak Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien,

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Britt Eva Øya Sinnes 7200 KYRKÆTERØRA Norge 13/15-15 K01 &18 HK/TEKN/MHA 01.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Steigen kommune Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Fastsatt av Plan og ressursutvalget 15.10.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Sakliste - tilleggssaker Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 83/10 Sak 84/10 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget MØTE NR. 7/2019 HOVEDUTSKRIFT Naturforvaltningsutvalget Møtested: Telefonmøte, Kvalsund rådhus Møtedato: 16.07.2019 Tid: Fra kl.: 11:00 til kl. 11.20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/22-40 K01 &18 HK/TEKN/MHA 25.08.2014

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/22-40 K01 &18 HK/TEKN/MHA 25.08.2014 Teknisk, landbruk og miljø Per Herskedal Hensbakken 14 6320 ISFJORDEN Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 14/22-40 K01 &18 HK/TEKN/MHA 25.08.2014 PER HERSKEDAL - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kun sendt på epost Formannskapet Dato: 15.02.2017 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter.

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Vedtatt av Kommunestyret, sak 102/12, 16.10.2012. Hjemmel: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82 og Nasjonal

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA Teknisk, landbruk og miljø Dagfinn Jarle Aune Lyngvollveien 5 A 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/117-11 K01 &18 HK/TEKN/MHA 19.01.2016 DAGFINN AUNE - TILLATELSE

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 17.03.2016 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.10.2016 Møtested: Rådhuset - ekstraordnært møte, Formannskapssalen Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets budsjettarbeidsmøte Eventuelt

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Fjernsaksmøte Dato: 26.09.2014 Tid: Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune RETNINGSLINJER FOR DISPENSASJONSUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune RETNINGSLINJER FOR DISPENSASJONSUTVALGET Deanu gielda Tana kommune RETNINGSLINJER FOR DISPENSASJONSUTVALGET Administrativ behandling av søknader, samt dispensasjonsnemndas behandling av søknader tar utgangspunkt i rundskriv T 1/96 fra Miljøverndepartementet;

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/13 04/13 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00 19.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS til møtesekretær

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra/ Rautusvuoman kansalistarhaan johtokunta Møtested: Dato: 7. juni 2018 Tidspunkt: 16:00 18:00 Kunnskapsparken - Markveien

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.12.2015 2015/1683-6 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Sweco Norge AS Bomv. 13 7725 STEINKJER

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 03.04.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune

Gnr/bnr 115/44 Areal (daa) Egil Hilstad / Meldal hytte og transportservice eller annen godkjent leiekjører frå Meldal kommune Egil Hilstad Epost: eh@syrstadengbil.no SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2012/2083-432.2 DATO: 27.02.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 13/2014 Egil Hilstad - Dispensasjon

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Gjeldende fra 1.1.2016 til 31.12.2019 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Ragnhild Blokkum Orkdal kommune RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG I ORKDAL

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.09.2015 2015/1067-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 GK Nord-Trøndelag AS Tjuin 7790 MALM V

Detaljer

Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 79/19 Frode Haug. gård-/bruks-/festebnr. 162/001/002 ved Hornsjøvollen.

Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 79/19 Frode Haug. gård-/bruks-/festebnr. 162/001/002 ved Hornsjøvollen. SESONG 0 0 Selbu kommune Gyldig fra vedtaksdato til..0 Plan, areal og teknikk Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak / Frode Haug Saksviktrøa Saksvik Dato.0.0 Sak.: 0/- Tillatelsen gjelder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag

Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Lierne kommune Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt av Lierne kommunestyre 28.4.2011 Innledning Retningslinjene er tilpasset Lierne kommune og skal gi føringer

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 19.10.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS Innhold

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda

MØTEPROTOKOLL. Motorferdselsnemnda Vefsn kommune Møtested: Rådhuset, møterom Øyfjell Møtedato: 14.02.2013 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Motorferdselsnemnda Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Bjørn Larsen Cathrine Markussen John Luktvasslimo

Detaljer

Selbu kommune Plan, Areal og teknikk

Selbu kommune Plan, Areal og teknikk Selbu kommune Plan, Areal og teknikk SESONG 0 0 Gyldig til..0 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 0/ Frode Reiten Egganvegen Dato 0.0.0 0 Sjetnemarka Sak.: 0/- Tillatelsen gjelder ferdsel

Detaljer

Saksbehandler: Sigbjørn Strand Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 18/2018

Saksbehandler: Sigbjørn Strand Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 18/2018 Saksbehandler: Sigbjørn Strand Arkiv: K01 Arkivsaksnr.: 18/2018 SØKNAD OM GODKJENNING AV OMLEGGING AV SKILØYPER, NY SKILØYPE OG TILTAK LANGS ETABLERTE SKILØYPER SØKER: ØYER TURSKILØYPER Vedlegg: Kart over

Detaljer

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den xxxxxxxxxxxxxxx med virkning fra De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved Solvågvatn - Stein Halvorsen

Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved Solvågvatn - Stein Halvorsen Postadresse Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 54 79 80 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Orientering om reviderte retningslinjer for behandling av motorferdselssøknader i Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde.

Orientering om reviderte retningslinjer for behandling av motorferdselssøknader i Børgefjell nasjonalpark og Austre Tiplingan landskapsvernområde. Ihht. adresseliste SAKSBEHANDLER: TORE TØDÅS SAKSNR.: 2015/7356 ARKIVKODE: 432.3 DATO: 14.12.2015 Orientering om reviderte retningslinjer for behandling av motorferdselssøknader i Børgefjell nasjonalpark

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget. Utmarksenteret, Rødberg. Dato: Møteinnkalling Saksnr: 8/10 14/10 Utvalg: Møtested: Motorferdselutvalget Dato: 22.03.2010 Utmarksenteret, Rødberg Tidspunkt: 17:00 18:00 Utvalgets medlemmer inviteres til middag på Rødberg hotell kl. 18.00

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 01.09.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 13/15

Detaljer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Medlem Medlem. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Kommunehuset Dato: 05.07.2017 Tidspunkt: 09:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Børre Solheim Medlem SP/KP Joar Wassnes Fungerende

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder:

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: Teknisk, landbruk og miljø Jan Julian Holm Blåbærveien 28 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 15/14-86 K01 &18 HK/TEKN/MHA 13.01.2016 JAN HOLM - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 29.01.2014 kl. 14:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 29.01.2014 kl. 14:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 26.05.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 15/16

Detaljer

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Notodden kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Vår ref.: Arkivkode: Dato: 09/1413 K01 &00 30.11.2009 10505/09 Innledning Retningslinjer for motorferdsel

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.08.2017 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.08.2017 Sakliste Utvalgssaksnr PS 14/17

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom i 3 etg, Rådhuset i Verdal Dato: 22.06.2011 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Magnus

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2017/ Anne Marie Haneborg

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2017/ Anne Marie Haneborg Meråker kommune Sektor kommunal utvikling Høring Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2017/1000-6 Anne Marie Haneborg 74813222 24.08.2018 Høring på kommunale retningslinjer for motorferdsel

Detaljer

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato:

Møteprotokoll. Porsanger kommune. Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: Porsanger kommune Møteprotokoll Utvalg: Natur og ressursforvaltningsutvalget Møtested: Møterom 1, Porsanger rådhus Dato: 23.01.2012 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Tom Robert Hansen Leder HØYRE/FRP

Detaljer