Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg:"

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Dato: Tidspunkt: 09:00 Formannskapet møter opp på Fosdalen Industrier AS kl Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , mellom kl eller på epost til: Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm Anders Lindstrøm /s/ Ordfører Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 12/17 RS 16/17 RS 17/17 RS 18/17 RS 19/17 RS 20/17 RS 21/17 RS 22/17 RS 23/17 RS 24/17 RS 25/17 RS 26/17 RS 27/17 RS 28/17 RS 29/17 RS 30/17 RS 31/17 RS 32/17 RS 33/17 RS 34/17 RS 35/17 RS 36/17 RS 37/17 RS 38/17 RS 39/17 RS 40/17 RS 41/17 RS 42/17 RS 43/17 RS 44/17 RS 45/17 Innhold Referatsaker F 7/132 - Ferdigattest for sammenføyning av tomannsbolig til enebolig V 25/34 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av tilbygg og oppføring av nytt tilbygg og terrasse til fritidsbolig V 59/21 - Dispensasjon etter pbl 19-1 fra bestemmelser til reguleringsplan for grustak Verraboten for midlertidig lagerplass av avdekkingsmasser - Ørsjødalsmyra, Aursand grustak gnr. 59 bnr. 21 Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Ronny Bakk Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Jan Arve Bragstad Søknad om disp. motorferdsel 5c - Ole Johan Bratting Søknad om dispensasjon motorferdsel 5 c - John Ole Dolmseth Søknad om dispensasjon motorferdsel 5 e - John Ole Dolmseth Søknad om disp. motorferdsel 5 e - John Ole Dolmseth Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Sven Ole Heimstad, Arve Heimstad og Lasse Heimstad Søknad om dispensasjon om motorferdsel 5 e - Ola Hopstad Søknad om disp. motorferdsel 5c - Frank Husby Søknad om disp. motorferdsel 5e - Frank Husby Søknad om disp. motorferdsel 5e - Erling Jansson Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Truls Løfblad Søknad om disp. motorferdsel 5c - Runar F. Lønnum Dispensasjon for motorferdsel i utmark, 5c - Ragnhild Mollan Søknad om disp. motorferdsel 5e - Åge Overrein Søknad om disp. motorferdsel 5c -Johannes M. Ramberg Søknad om disp. motorferdsel 5e - Magnus Sandseter Dispensasjon for motorferdsel i utmark 5 c - Mads Petter, Ola Ludvig og Per Stavrum Søknad om disp. motorferdsel 5c - Marita Valle Strømhaug Søknad om disp. motorferdsel 5c - Inge Stuedal Dispensasjon for motorferdsel i utmark, 5 c) - Daniel Størvold Søknad om disp motorferdsel 5c - Bente Sundfær og Maurico Silva Søknad om motorferdsel 5e - Bente Sundfær og Maurico Silva Søknad om disp. motorferdsel 5c - Harald Tangvold Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Yngve Utvik Søknad om dispensasjon motorferdsel 5 e - Asbjørn Vandsvik Dispensasjon for motorferdsel i utmark 5 c - Jens Kåre Vågen Unntatt off.

3 RS 46/17 RS 47/17 RS 48/17 RS 49/17 RS 50/17 Søknad om disp. motorferdsel 5c - Hilmar Withbro Søknad om disp. motorferdsel 5e - Hilmar Withbro Søknad om disp. motorferdsel 5c - Alexander Ystmark Søknad om disp. motorferdsel 5e - Arvid og Leif Ystmark Dispensasjon for motorferdsel i utmark, 5c - Stig Ytterås RS 51/17 Søknad om disp. motorferdsel 5b - ***** ***** ***** X PS 13/17 Årsmelding for Eldres Råd 2016 PS 14/17 PS 15/17 PS 16/17 PS 17/17 PS 18/17 Søknad om fritak fra politisk verv - Mary-Ann Mæhre Vold Søknad om fritak som medlem i Forliksrådet - Lisbeth Smolan Søknad om støtte til nydyrking av eng - Wilma van Pinxteren RETTSKRAFTIG OVERSKJØNN - DEKNING AV KOSTNADER Evaluering av forsøk med vinterskyss PS 19/17 DOM I JORDSKIFTERETTEN ANG VEGRETT I FERGELI X PS 20/17 PS 21/17 PS 22/17 NYTT TILTAK INNENFOR BARNEVERN - ØKONOMISKE KONSEKVENSER OG BUDSJETTJUSTERING Kommunesammenslåing - felles administrativ ledelse Søknad fra Born Møbel AS til Kommunalt næringsfond

4

5 PS12/17Referatsaker

6 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse /724-6 Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Dag Arthur Lunnan Embretsveien MALM Delegert vedtak F 7/132 - Ferdigattest for sammenføyning av tomannsbolig til enebolig Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 7/132/ Tiltakshaver: Dag Arthur Lunnan Tiltak: Sammenføyning, endring Adresse: Embretvegen 9, 7790 MALM Bruksareal i m2: Kommunen har mottatt søknad om ferdigattest fra tiltakshaver for ovennevnte tiltak. Tiltakshaver bekrefter i søknaden at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling utstedes ferdigattest for tiltaket. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

7 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer /416-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf Sørli arkitekter as Øragata 12 A 7200 KYRKSÆTERØRA V 25/34 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av tilbygg og oppføring av nytt tilbygg og terrasse til fritidsbolig Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 025/034 Holden, 7790 MALM Tiltakshaver: Synnøve Withbro Røkkum, Kleiva 25, 7200 KYRKSÆTERØRA Ansvarlig søker: Sørli arkitekter as Tiltakets art: Tilbygg og terrasse Bruksareal i m2: 14 Det vises til søknad om tillatelse til tiltak registrert mottatt her for riving av eksisterende tilbygg og oppføring av nytt tilbygg og terrasse. Siste dokument til saken er bekreftelse på mottatt søknad. Bygningsmyndigheten har fattet følgende Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter riving av eksisterende tilbygg på 11 m 2 og oppføring av nytt tilbygg på 15,3 m 2 og terrasse på 17,5 m 2. Samlet bebygd areal etter utvidelsen blir på m Med hjemmel i pbl og SAK 6-8 gis personlig ansvarsrett som selvbygger til Synnøve Withbro Røkkum med følgende funksjoner i tiltaksklasse 1: PRO, Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk. UTF, Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner Kompetansen er sannsynliggjort gjennom bruk av medhjelpers utdannelse og praksis. 3. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

8 Saksnr.2016/ Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. Saksopplysninger: Tiltak: Riving av eksisterende tilbygg på 11 m 2 og oppføring av nytt tilbygg på 15,3 m 2 og terrasse på 17,5 m 2. Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: LNF-område sone B Avstand til sjøen/vassdrag: 7-10 meter Ansvarsoppgaver: Synnøve Withbro Røkkum har søkt om personlig ansvarsrett som selvbygger for, PRO, Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk, og UTF, Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner Sørli arkitekter as, org. nr har erklært ansvarsrett for funksjonene SØK, og PRO arkitektur. Kontrollerklæringer: Gjennomføringsplan er utarbeidet for tiltaket Høringsinstanser: Ingen Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter riving av eksisterende tilbygg på 11 m 2 og oppføring av nytt tilbygg på 15,3 m 2 og terrasse på 17,5 m 2. Samlet bebygd areal etter utvidelsen blir på m 2. Synnøve Withbro Røkkum har søkt om personlig ansvarsrett som selvbygger for, PRO, Konstruksjonssikkerhet og bygningsfysikk, og UTF, Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett som omsøkt. Det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Aktsomhetsplikt i forhold til kulturminner Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Side 2 av 2

9 Saksnr.2016/ Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Når tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest. Bygningen/tiltaket kan ikke lovlig tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen foreligger. Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fremmes på standard skjema, hhv byggblankett 5167 og byggblankett Disse sendes inn av ansvarlig søker (ansvarlig foretak) for tiltaket. Behandlingsgebyr For behandling av byggesøknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak t Kopi til: Synnøve Withbro Røkkum Kleiva KYRKSÆTERØRA Side 3 av 3

10 Saksnr.2016/ Side 4 av 4

11 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Vår referanse /55-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, Peab Asfalt Norge ASD Geir Morten H. Fines 7797 VERRABOTN V 59/21 - Dispensasjon etter pbl 19-1 fra bestemmelser til reguleringsplan for grustak Verrabotn for midlertidig lagerplass av avdekkingsmasser - Ørsjødalsmyra, Aursand grustak gnr. 59 bnr. 21 Peab Asfalt Norge AS har søkt om midlertidig lagring av avdekkingsmasser i etablert grustak Ørsjødalsmyra. Massene er tenkt lagret på gnr. 59. bnr. 21. DMF har gitt konsesjon etter mineralloven for drift på gbnr. 59/4, 19 og 20, og lagring av avdekningsmasser utenom disse eiendommene må behandles etter plan- og bygningsloven. DMF stiller som krav at avdekningsmassene ikke kommer i konflikt med grusuttaket. Omsøkt areal for midlertidig lagring av avdekkingsmasser ligger vest for eksisterende grustak. Eier av gnr. 59. bnr. 21 har gitt samtykke til den midlertidige lagringen. Med bakgrunn i at tiltaket er i strid med konsesjon etter mineralloven og således planstridig blir saken behandlet som en dispensasjonssak etter pbl Omsøkte tiltak forutsetter dispensasjon i fra nevnte plangrunnlag. En dispensasjon forutsetter at hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i formålsbestemmelsen ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering, jfr. plan- og bygningsloven Formålet bak bestemmelsen om plankrav vil være behovet for tilstrekkelig kontroll på hva som etableres av tiltak i ett eller flere områder. Intensjonen er å sikre en forutsigbar utbygging/utnyttelse som tilfredsstiller de mål og intensjoner den enkelte kommune har satt seg. Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 19-2, gis dispensasjon fra bestemeler til reguleringsplan for grustak Verrabotn og tillater at avdekte masser plasseres som omsøkt. Det forutsettes at avdekningsmassene ikke kommer i konflikt med grusuttaket, samt at lagringen av massene skal inkorporeres ved neste revisjon av driftsplanen. Planmyndigheten i kommunen har vurdert saken i sin helhet og konkludert med at tiltaket gir liten eller Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

12 , saksnr. 2017/55-3 ubetydelig svekkelse av gjeldende plan for området og det således kan dispenseres fra gjeldende plan somomsøkt, dette sett i forhold til området hvor massene skal lagres og at dette er et områdes om er en del av grustaket som kan utnyttes ved et senere tidspunkt. Øvrige opplysninger: Kulturminner: Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Når tiltaket er ferdigstilt, sendes vedlagte søknad om ferdigattest til kommunen. Alternativt kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid/s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi til: Direktoratet for mineralforvaltning Leiv Erikssons vei 39, Postboks 3021 Lade 7441 TRONDHEIM Side 2 av 2

13 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /27-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Ronny Bakk Lilleengvegen LEVANGER Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE( SØNN ) GNR.BNR. 25/130 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Ronny Bakk innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooternr. : ZW 9842 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

14 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/27 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/27. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

15 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/27 KJØREBOK 2017 Nr retur tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

16 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/27 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

17 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/27 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

18 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Jan Arve Bragstad Vennesveien MOSVIK Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR.FNR. 81/1/78 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Jan Arve Bragstad innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 12 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr. : VP 9533 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjørebok skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

19 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1987 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1987. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

20 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1987 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

21 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1987 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

22 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

23 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /35-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Ole Johan Bratting Ressemvegen MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR. 25/121 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Ole Johan Bratting innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 12 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr. : XH 3229 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

24 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/35 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/35. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

25 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/35 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

26 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/35 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

27 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/35 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

28 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf John Ole Dolmseth og Kine Aune Østerengv Follafoss Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR. 25/1/11 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. I henhold til nasjonal forskrift 5c, kan dispensasjoner gis til transport av bagasje og utstyr til hytte som ligger minst 2,5 km fra brøytet bilveg. Ved oppmåling av omsøkte trase i kart ligger hytta ca. 1,6 km fra parkeringsplass ved Holden. Med grunnlag i dette kan dispensasjon ikke innvilges. Vedtak: Med hjemmel i nasjonalforskrift 5c avlås søknaden om dispensasjon for motorferdsel fra John Ole Dolmseth og Kine Aune. Avslaget begrunnes med at hytta ligger under 2,5 km fra brøytet veg. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1953. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

29 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /1953 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf John Ole Dolmseth og Kine Aune Østerengv Follafoss Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED ( GNR.BNR. 25/1/11 ) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr/fnr 25/1/11 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: John Ole Dolmseth og Kine Aune innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjon gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongen , jamfør løpende registrering i kjørebok Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: En-1-måned for sesongen , regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte 25/1/11, i henhold til vedlagt kart Regnr snøscooter: XK 7271 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

30 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1953 Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1953. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

31 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1953 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: tur retur Side 3 av 3

32 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1953 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

33 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

34 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /1953 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf John Ole Dolmseth og Kine Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Vedtak: John Ole Dolmseths søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad, grunneiertillatelse og vedlagte kart avslås da hogstområdet ligger for langt unna hytta. Begrunnelse: I grunneiertillatelsen er det spesifisert at det skal være uttak av ved i hyttas nærområdet. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km i henhold til retningslinjene vedtatt av kommunestyret Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1953. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

35 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /20-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Sven Ole Heimstad Dokkgt TRONDHEIM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR. 25/174 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Sven Ole Heimstad, Arve Heimstad og Lasse Heimstad innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 12 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr. : XF 7613 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

36 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/20 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/20. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

37 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/20 KJØREBOK 2017 Nr retur tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

38 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/20 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

39 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/20 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

40 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /1982 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Ola Hopstad Sveianvegen MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 25/150) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 25/150 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Ola Hopstad innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved til hytte gnr/bnr 25/150. Dispensasjon gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongen 2017, jamfør løpende registrering i kjørebok Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: En-1-måned for sesongen 2017, regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte 25/150, i henhold til vedlagt kart Regnr snøscooter: XH 3716 Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

41 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1982 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1982. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

42 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1982 KJØREBOK 2017 Nr tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

43 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1982 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1798 Side 5 av 5 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

44 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

45 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Frank Husby Fjellgårsdvegen MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/230 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Frank Husby innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr.: XW 5299 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

46 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1970 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1970. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

47 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1970 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

48 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1970 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

49 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

50 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /1970 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Frank Husby Fjellgårdsvegen MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED(GNR/BNR 25/230) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 25/230 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Frank Husby innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved til hytte gnr/bnr 25/230. Dispensasjon gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongen , jamfør løpende registrering i kjørebok Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: En-1-måned for sesongen , regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte 25/230, i henhold til vedlagt kart Regnr snøscooter: XW 5299 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

51 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1970 Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1970. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

52 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1970 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: tur retur Side 3 av 3

53 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1970 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

54 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

55 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /72 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Erling Jansson Strandveien MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED ( GNR/BNR 25/84 ) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 25/84 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Erling Jansson innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved til hytte gnr/bnr 25/84. Dispensasjonen gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongene 2017,jamfør løpende registrering i kjørebok. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: En-1-måned for sesongen 2017, regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte gnr/bnr 25/84 i henhold til vedlagte kart Regnr snøscooter: XV 1030 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

56 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/72 Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/72. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

57 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/72 KJØREBOK 2017 Nr retur tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

58 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/72 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

59 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/72 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

60 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Truls Løfblad Bratbergsvegen BEITSTAD Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED(GNR/BNR/FNR 28/1/5) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr /fnr 28/1/5 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Truls Løfblad innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved til hytte gnr/bnr/fnr 28/1/5. Dispensasjon gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongen 2017, jamfør løpende registrering i kjørebok Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: En-1-måned for sesongen 2017, regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte 28/1/5 i henhold til vedlagte kart Regnr snøscooter: XN 5117 Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

61 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/2 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/2. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

62 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/2 KJØREBOK 2017 Nr retur tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

63 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/2 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

64 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/2 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

65 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /28-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Runar F. Lønnum Bratreitvegen MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR. 25/193 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Runar F. Lønnum innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr.: ZB 5976 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

66 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/28 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/28. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

67 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/28 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: tur retur Side 3 av 3

68 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/28 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

69 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/28 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

70 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand,dir.tlf Ragnhild Mollan Verrastrandvegen FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE (gnr/bnr/fnr 81/1/92) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. Det eksisterer ikke leiekjøringstilbud i området. Vedtak: Ragnhild Mollan innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Reg.nr. snøskuter: XW 3600/XH 3837 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi avkjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

71 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1798 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1798. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Mari Sand Landbruksrådgiver Side 2 av 2

72 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1798 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

73 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1798 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). Side 4 av 4

74 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

75 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /1994 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Åge Overrein Follafossvegen FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (gnr/bnr 25/149) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 25/149 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Åge Overrein innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongen 2017 jamfør løpende registrering i kjørebok. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: En-1-måned for sesongen 2017, regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte gnr/bnr 25/149, se vedlagte kart Regnr snøscooter: HX 7730 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

76 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1994 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1994. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

77 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1994 KJØREBOK 2017 Nr tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

78 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1994 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

79 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

80 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /10-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Johannes M. Ramberg Verrastrandvegen FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE ( SØNN ) GNR.BNR. 81/1/92 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Det eksisterer ikke leiekjøring i området. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Johannes M. Ramberg innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr.: ZY 9010 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

81 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/10 Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/10. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

82 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/10 TURKORT / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

83 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/10 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

84 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/10 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

85 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /1956 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Magnus Sandseter Fjellgårdene, Heimstad MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (hytte gnr/bnr 25/234, Søresplingen) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 25/234 anses med grunnlag i dette som kurant da søker er sønn av hytteeier og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. Uttak og transport av ved ved Spillernysetran (gnr/bnr/fnr 25/1/38) ligger etter oppmåling i kart ca. 5 km fra hytta. Dette vurderes å ikke være i hyttas nærområde og kan derfor ikke godkjennes. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Magnus Sandseter innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved til hytte gnr/bnr 25/234 ved Søresplingen. Dispensasjonen gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongen 2017, jamfør løpende registrering i kjørebok. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: Én - 1 måned for sesongen 2017, regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte ved Søresplingen, gnr/bnr 25/234, i henhold til vedlagt kart Regnr snøscooter: XS 3975 Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

86 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1956 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ). Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1956. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

87 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1956 KJØREBOK 2017 Nr tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

88 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1956 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1798 Side 5 av 5 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

89 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

90 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand,dir.tlf Per Stavrum Skjelstadvegen FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE (gnr/bnr 65/29) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. Søkere er eier/barn av eier til hytte. Det eksisterer ikke leiekjøringstilbud i området. Vedtak: Ola Ludvig, Mads Peter og Per Stavrum innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for til sammen inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: Fra og med til og med Reg.nr. snøskuter: VN 6192 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi avkjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

91 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1894 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1894. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Mari Sand Landbruksrådgiver Side 2 av 2

92 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1894 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

93 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1894 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). Side 4 av 4

94 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

95 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /9-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Marita Valle Strømhaug Fjellgårdsvegen MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR. 25/127 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Marita Valle Strømhaug innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 12 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr.: VL 9532 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

96 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/9 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/9. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

97 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/9 KJØREBOK 2017 Nr retur tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

98 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/9 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

99 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/9 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

100 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Inge Stuedal Landsemveien MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Inge Stuedal innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr.: ZY 6505 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

101 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1968 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1968. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

102 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1968 KJØREBOK 2017 Nr retur tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

103 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1968 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

104 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

105 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand,dir.tlf Daniel Størvold Naustanveien ÅFJORD Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE ved Rørtjønna (gnr/bnr 81/1/67) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelser fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. Søker er sønn av fester av hytte. Det eksisterer per dags dato ikke leiekjøringstilbud i området. Vedtak: Daniel Størvold innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c). Innvilget periode: Fra og med til og med Reg.nr. snøskuter: XT 1311 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ). Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi avkjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

106 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1923 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1923. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Mari Sand Landbruksrådgiver Side 2 av 2

107 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1923 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

108 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1923 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00 og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). Side 4 av 4

109 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

110 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /64-4 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Bente Sundfær og Maurico Silva Helgesvegen STEINKJER Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR. 25/87 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Bente Sundfær og Maurico Silva innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr. : XX 9711 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

111 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/64 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/64. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

112 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/64 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

113 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/64 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

114 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/64 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Side 5 av 5

115 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /53 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Bente Sundfær og Maurico Silva Helgesvegen STEINKJER Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (gnr/bnr 25/87 ) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 25/87 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Bente Sundfær og Maurico Silva innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved til gnr/bnr 25/87. Dispensasjonen gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongen 2017, jamfør løpende registrering i kjørebok. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: Én - 1 måned for sesongen 2017, regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte gnr/bnr 25/87, i henhold til vedlagte kart Regnr snøscooter: XX 9711 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

116 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/53 Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/53. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

117 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/53 KJØREBOK 2017 Nr tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

118 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/53 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1798 Side 5 av 5 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

119 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/53 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

120 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Harald Tangvold Øvre Sundbygdv MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR/BNR 25/113 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Harald Tangvold innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr. : UC 8207 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

121 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1971 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1971. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

122 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1971 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

123 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /1950 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Yngve Utvik Olav. 2 b 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (gnr/bnr 25/54) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 25/54 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Yngve Utvik innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongene , jamfør løpende registrering i kjørebok. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: En-1-måned for sesongen , regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte gnr/bnr 25/54 i henhold til vedlagte kart Regnr snøscooter: FR 3090 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

124 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1950 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1950. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

125 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1950 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: tur retur Side 3 av 3

126 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1950 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

127 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

128 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /67 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Asbjørn Vandsvik 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 28/7) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 28/7 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Asbjørn Vandsvik innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved til hytte gnr/bnr 28/7. Dispensasjonen gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongene , jamfør løpende registrering i kjørebok. Formål med kjøringen: Innvilget periode: Strekning: Regnr snøscooter: Transport av ved, forskriftens 5e En-1-måned for sesongen , regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Til hytte gnr. 28/7, i henhold til vedlagte kart XJ3568 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

129 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/67 Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/67. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

130 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/67 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: tur retur Side 3 av 3

131 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/67 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Side 4 av 4

132 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/67 Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1950 Side 5 av 5 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

133 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand,dir.tlf Jens Kåre Vågen Verrabotnvegen VERRABOTN Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE (81/1/41) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. Søker er fester av hytte. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Jens Kåre Vågen innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Reg.nr. snøskuter: NW 2399 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

134 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1924 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1924. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Mari Sand Landbruksrådgiver Side 2 av 2

135 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1924 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

136 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1924 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). Side 4 av 4

137 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

138 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /50-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Hilmar Withbro Skytterv HEIMDAL Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR. 60/29 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr kommunestyrets vedtak i sak 87/16 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Hilmar Withbro innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte gnr/bnr 60/29. Dispensasjonen gjelder for inntil 12 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Snøscooter nr.: XK 6113 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

139 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/50 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/50. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

140 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/50 TURKORT / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

141 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/50 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Side 4 av 4

142 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2017/50 Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

143 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /51 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Hilmar Withbro Skytterv HEIMDAL Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 60/29) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 60/29 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Hilmar Withbro innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved til hytte gnr/bnr 60/29. Dispensasjon gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongen 2017, jamfør løpende registrering i kjørebok Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: En-1-måned for sesongen 2017, regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte gnr/bnr 60/29, i henhold til vedlagte kart Regnr snøscooter: XK 6113 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

144 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/51 Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2017/51. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

145 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/51 KJØREBOK 2017 Nr retur Nr tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

146 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/51 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller Side 4 av 4

147 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2017/51 der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

148 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Alexander Ystmark Nedre Åsveg MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE 81/1/29 Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark nasjonal forskrift 5 og 6. I henhold til den nasjonale forskriften og kommunens retningslinjer kan dispensasjoner etter 5c kun gis til hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Kommunen kan ikke se at søker er eier eller nærmeste familie til eier av omsøkte hytte og søknaden kan derfor ikke innvilges. Vedtak: Søknad fra Alexander Ystmark om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte gnr/bnr/fnr 81/1/29 avslås. Avslaget begrunnes med at søker ikke er eier eller nærmeste familie av eier av omsøkte hytte. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1934. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

149 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /1969 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Arvid og Leif Ystmark Fjellgårdsvegen MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 25/102) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved, og kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. I henhold til de kommunale retningslinjene pkt. 8, anses dispensasjoner etter 5 e) som kurant forutsatt at uttaket skjer i hyttas nærområde primært definert som en radius på ca. 2 km. Uttak og transport av ved ved hytte gnr/bnr 25/102 anses med grunnlag i dette som kurant og uttaket i henhold til vedlagte kart ligger i hyttas nærområde. I henhold til de kommunale retningslinjene kan dispensasjon for transport av ved ikke påregnes å bli gitt for lengre tidsperioder. Jfr. vedtak i Formannskapet sak 3/17 åpnes det for at perioden defineres til 1 måned regnet fra første tur. Det betyr at dersom første tur kjøres f.eks. 25. januar gjelder dispensasjonen til 25. februar. Vedtak: Arvid og Leif Ystmark innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved til hytte gnr/bnr 25/102. Dispensasjon gjelder i 1 måned regnet fra første tur for sesongen , jamfør løpende registrering i kjørebok Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: En-1-måned for sesongen , regnet fra første tur jamfør løpende registrering i kjørebok Strekning: Til hytte 25/102, i henhold til vedlagt kart Regnr snøscooter: XJ 5803 Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

150 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1969 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1.juni. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokumentet må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1969. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

151 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1969 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: tur retur Side 3 av 3

152 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/1969 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). 5 b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

153 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/ Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

154 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand,dir.tlf Stig Ytterås Pukstadveien STADSBYGD Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE (gnr/bnr 59/37) Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte, og Verran kommunes retningslinjer for motorferdsel i utmark dispensasjoner etter nasjonal forskrift 5 og 6 ( ). Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneiere er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker viser til et ekstra transportbehov av utstyr i forbindelse med oppussing av hytta og leiekjøringstilbudet vil vanskelig dekke transportbehovet hans. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Stig Ytterås innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: Fra og med til og med Reg.nr. snøskuter: VR 6451 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte kjørebok skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil kjørebok uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Kopi av kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom denne ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

155 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1674 Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/1674. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Mari Sand Landbruksrådgiver Side 2 av 2

156 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1674 KJØREBOK / / /2020 Nr Nr Nr Nr tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

157 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/1674 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandling om ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og 2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5 c) (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5 c) fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5 c) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjon etter 5 c) i områder med leiekjøring begrunnes dersom leiekjøring ikke kan benyttes. Et krav for å kunne få dispensasjon etter 5 c) er at søker er hytteeier. Begrepet hytteeier omfatter også eierens nærmeste familie som ektefelle/samboer og barn. Søker må oppgi gnr/bnr i søknaden. 7. Søknader etter 5 b) (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5 b) må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder (jfr nasjonal forskrift). Side 4 av 4

158 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ b) dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5 b) gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. 8. Søknader etter 5 e) (transport av ved) Dispensasjoner etter 5 e) for transport av ved til hytte anses som kurant, men forutsetter at uttak av ved skjer i hyttas nærområde. Nærområde defineres primært som en radius på ca. 2 km. Dispensasjon etter 5 e) vil gis for en aktuell tidsperiode, og det kan ikke påregnes at denne gis for lengre tidsperioder. Tidsperiode må framgå av søknad. Hogstområde må framgå av kart og grunneiertillatelse. Søknader kan innvilges for 4 sesonger. 9. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. 10. Kjørebok For alle dispensasjoner gitt etter Nasjonal forskrift 5 og 6 skal det føres kjørebok med oversikt over kjøringen. Det presiseres at denne skal fylles ut FØR turen starter. Kjøreboken skal uoppfordret sendes inn til kommunen innen 1. juni hvert år. Dersom dette ikke sendes inn, vil gjeldende dispensasjon automatisk bli trukket tilbake. Side 5 av 5

159 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/ Saksbehandler: Lise Eriksen, Utvalgssekretær Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 3/ Formannskapet 13/ Vedlegg 1 Årsmelding 2016 Årsmelding for Eldres Råd 2016 Forslag til vedtak Fremlagte årsmelding vedtas og oversendes formannskapet i Verran for videre behandling. Vedtak i Eldres råd Enstemmig vedtatt ble: Fremlagte årsmelding vedtas og oversendes formannskapet i Verran for videre behandling. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Saksopplysninger Viser til vedlagte forslag til årsmelding for Eldres Råd 2016.

160 Årsmelding 2016 Eldres Råd har i 2016 bestått av: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Kommunens representant Dorthea Sand Edel Lindstrøm Liv Blomseth Lasse Lindstrøm Karin Talmo Ingolf B. Overrein Ordfører Anders Lindstrøm Lise Eriksen har vært sekretær for rådet. Eldres Råd har avholdt 5 møter i Rådet har behandlet 14 referatsaker og 21 politiske saker. Administrasjonen v/rådmannen har stilt opp på møtene etter behov og rådet har en sak i alle møter som heter Orientering fra administrasjonen. Her blir det gitt informasjon om de viktigste sakene som rører seg i Verran Kommune administrativt og politisk. Kommunesammenslåing har vært et gjennomgående tema, Av saker som Eldres Råd har tatt opp/arbeidet med nevnes: 1. Drifts- og Investeringsbudsjettet 2017 og Økonomiplan for planperioden Telefonliste for innbyggerne i Verran Telefonlisten med viktige telefonnummer ble utarbeidet av og på initiativ fra Karin Talmo, og har blitt en stor suksess. Eldres Råd hadde i august besøk av Helse Nord-Trøndelag, som ga informasjon om pasientreiseordningen. Rådet har i 2016 også fått informasjon om forholdene ved Alderspensjonatet, og medlemmer av rådet har vært med på en befaring i bygget. Malm Eldres Råd i Verran Lise Eriksen Utvalgssekretær

161 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/ Saksbehandler: Aud Lyngstad Ramberg, Førstesekretær Ansvarlig leder: Lise Eriksen, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 145/ Kommunestyret 89/ Formannskapet 5/ Formannskapet 14/ Søknad om fritak fra politisk verv - Mary-Ann Mæhre Vold Vedlegg: Søknad om fritak fra politisk verv. Rådmannens forslag til vedtak 1. Mary-Ann Mæhre Vold får fritak fra sitt politiske verv i Verran kommune. 2. Som nytt medlem i rådet for funksjonshemmede velges: Behandling i Formannskapet Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 3. Mary-Ann Mæhre Vold får fritak fra sitt politiske verv i Verran kommune. 4. Som nytt medlem i rådet for funksjonshemmede velges: ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

162 Behandling i Kommunestyret Ordfører la fram forslag om at saken oversendes formannskap. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Kommunestyret Saken oversendes til formannskapet. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Behandling i Formannskapet Saken utsettes. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Saksopplysninger Mary-Ann Mæhre Vold søker i e-post av om fritak fra politisk verv begrunnet i flytting fra kommunen. Mary-Ann Mæhre Vold er medlem i Rådet for funksjonshemmede. Rådet for funksjonshemmede består av: Medlemmer Varamedlemmer Mary-Ann Mære Vold Harry Skar Bodil Karin Strøm Eilif Myhre Terje Hjelmsø Politisk Tore Kristiansen Olav Folden Vurdering Fritak fra politiske verv begrunnet i flytting er hjemlet i Kommunelovens 15, og det anbefales med denne bakgrunn at Mary-Ann Mæhre Vold får fritak fra sitt politiske verv i Verran kommune.

163 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/159864_fix.html Side 1 av Til Verran Kommune. Da jeg har flyttet til Lillehammer, ber jeg om at jeg løses fra mine kommunale verv i Verran Kommune. mvh Mary-Ann Mæhre Vold Vingarvegen Lillehammer

164 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2017/86-2 Saksbehandler: Aud Lyngstad Ramberg, Førstesekretær Ansvarlig leder: Lise Eriksen, Personalleder Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/ Kommunestyret Søknad om fritak som medlem i Forliksrådet - Lisbeth Smolan Rådmannens forslag til vedtak 1. Lisbeth Smolan innvilges fritak fra sitt verv som medlem i Verran Forliksråd for resten av valgperioden som går fram til ut Som nytt medlem i Verran Forliksråd for perioden velges: Saksopplysninger Lisbeth Smolan søker om fritak fra sitt verv som medlem i Verran Forliksråd for resten av valgperioden som går fram til ut Lisbeth Smolan begrunner sin søknad på følgende måte: Som leder og tillitsvalgt i forbund og som medlem av div. utvalg ser jeg ikke at tiden strekker til. Jeg jobber i tillegg i turnus. Jeg har også div. helsemessige utfordringer. Fritak fra politiske verv kan gis med hjemmel i Kommunelovens 15, punkt 2 hvor det bl.a. står: Kommunestyret kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. I Note 3 til dette punktet står bl.a. : Fritaksgrunn vil i første rekke være at søkerens arbeidsforhold, helse eller andre velferdsgrunner gjør det ekstra byrdefullt å oppfylle de plikter vervet medfører.

165 Følgende er valgt som medlemmer og varamedlemmer i Verran Forliksråd for perioden : Forliksrådsmedlemmer: 1. Olav Folden, Ieder 2. Lisbeth Smolan 3. June Falch Bartnes Varamedlemmer 1. Andreas Fredrik Ulvig Kjær 2. Dalia Brønstad 3. Tanja Tangstad Vurdering Det anbefales at Lisbeth Smolan får fritak fra vervet som medlem i Verran Forliksråd. Dette ut i fra den begrunnelsen hun gir og Kommunelovens 15, punkt 2 og note 3.

166 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/ Saksbehandler: Grete Mari Sand,Landbruksrådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 16/ Søknad om støtte til nydyrking av eng - Wilma van Pinxteren Vedlegg 1 Søknad om støtte til nydyrking av eng, Wilma van Pinxteren Rådmannens forslag til vedtak 1. Søknad fra foretaket Pinxteren Gård van Yperen om tilskudd fra Verrans kommunale næringsfond til nydyrking av 48 dekar fulldyrka jord på gnr/bnr 59/1 innvilges med kr per dekar, det vil si inntil kr Dette utgjør 10 % av kostnadsrammen. 2. Utbetaling skjer etter innlevert sluttrapport og bekreftet prosjektregnskap. Inntil 50 % av innvilget støttebeløp kan utbetales etter oppstart, dog etter skriftlig anmodning fra søker. 3. Saldo på det kommunale næringsfondet er før bevilgning kr og saldo etter bevilgning vil følgelig være kr Saksopplysninger Wilma og Maarten van Pinxteren driver med melk- og kjøttproduksjon på storfe på gården Ørsjødal Vestre, gnr/bnr 59/1 i Verrabotn. Grunnlaget for dagens produksjon er 163 dekar eget og 138 dekar leid fulldyrka areal. Søker har de senere årene nydyrket ca. 40 dekar, men er fortsatt avhengig av leiejord og kjøper i tillegg inn fôr for å dekke behovet. De står nå på trappene til å bygge ut driftsbygningen og øke melkeproduksjonen og vil med det også øke fôrbehovet ytterligere. Det er med grunnlag i dette svært

167 ønskelig å utvide fôrgrunnlaget på eget bruk i enda større grad. Brukerparet er begge fulltids gårdbrukere på hjemgården. Nydyrkingsarealet er på ca. 48 dekar og kostnadsoverslaget for prosjektet er på totalt kr , det vil si kr per dekar. Det søkes om et tilskudd på kr til gjennomføring av prosjektet, det vil si kr per dekar. Kostnadsplan Budsjettpost SUM 01. Gjennomsnittstall (Norsk Landbruksrådgiving), 48 dekar SUM kostnader Finansieringsplan Finansieringspost SUM 01. Tilskudd fra næringsfondet Lån i bank Egenkapital Eget arbeid Egen og leid maskiner/diesel SUM finansiering Vurdering Verran kommunale næringsfond får årlig tildelt midler fra NTFK gjennom Regionalt Utviklingsprogram (RUP) for Visjonen i det regionale utviklingsprogrammet er "Verdiskapning og livskvalitet i Nord- Trøndelag" og hovedmålsettingen er næringsvekst i Nord-Trøndelag. Ett av de fire innsatsområdene for å nå denne målsettingen er å tilrettelegge for næringsutvikling og med forankring i dette har Verran kommune oppfordret også etablert næringsliv med et utviklingsprosjekt til å søke kommunen om økonomisk støtte fra det kommunale næringsfondet. Søknaden fra van Pinxteren tar utgangspunkt i en framtidsrettet utvikling og tilpassing av gårdsdriften hvor planen er en utvidelse av fôrgrunnlaget for å skape en større og mer forutsigbar og effektiv drift. Prosjektet vurderes med dette å være i henhold til målsettingen for bruken av midlene i næringsfondet. Det planlagte prosjektet er også i tråd med samfunnsdelen av kommuneplanen for Verran, hvor det er en klar målsetning at produksjonsomfanget i landbruket i kommunen skal opprettholdes. Nydyrkingstiltaket på Ørsjødal Vestre er omsøkt og godkjent i henhold til forskrift om nydyrking. I en tid hvor flere gårdsbruk legges ned og andelen leiejord øker vurderes det som viktig å kunne stimulere til nydyrking som vil gi et forutsigbart fôrgrunnlag i eget eie og i nærheten av driftssenteret. Husdyrproduksjon krever langsiktig planlegging og forutsigbare rammer er viktig. De økonomiske marginene er ofte små og korte transportavstander til jordressursene er også et viktig element med tanke på en mest mulig rasjonell og effektiv drift.

168 Nydyrking av fulldyrka jord er kostbart og det finnes per dags dato ingen støtteordninger på regionalt eller nasjonalt nivå til denne type tiltak. Flere kommuner gir derimot støtte til nydyrking gjennom kommunale næringsfond og en slik støtte vurderes å ville kunne være avgjørende for å få realisert flere nydyrkingstiltak. Eksempelvis har Leksvik kommune hatt denne praksisen i flere år og gir i dag et tilskudd fra det kommunale næringsfondet på kr per dekar ved nydyrking av fulldyrka jord. Kostnadsrammen for tiltaket på Ørsjødal Vestre er på kr og i henhold til finansieringsplanen søkes det om kr i tilskudd fra næringsfondet. Dette utgjør 13 % av kostnadsrammen, eller kr per dekar. Tidligere nydyrkingssøknad til næringsfondet har blitt innvilget med inntil kr per dekar hvilket utgjorde 16 % av totalkostnaden (innvilget som omsøkt). Kostnadene ved nydyrking vil variere mye ut fra terreng, grunnforhold mm. Det foreslås å legge tilskuddet per dekar tilsvarende nivået i Leksvik kommune, det vil si inntil kr per dekar i denne type saker. Dette vil allikevel utgjøre en relativt liten andel av totalkostnaden ved mange av prosjektene. Det foreslås å innvilge søknaden med kr per dekar, det vil si inntil kr

169 RF13.50 Kommunalt næringsfond Søknad - Bedriftsrettet-/etablererstøtte Prosjektnavn Søknad om støtte til nydyrking av eng Kontaktopplysninger Prosjektansvarlig/ -eier: Pinxteren Gård van Yperen Adresse: Verrabotnvegen 645 Mobil: E-post: Organisasjonsnummer: Telefon: - Kontaktperson: Wilma van Pinxteren Postnr.: 7797 Poststed: VERRABOTN Telefon arbeid: - Bankkonto: Prosjektinformasjon Type virksomhet / type støttemottaker Gårdsbruk med melk- og kjøttproduksjon. Forretningside / mål og innhold med prosjektet Vi trenger å øke grasproduksjons kapasiteten på vårt gårdsbruk. Har nå ca 24 årskyr med full påsatt. Samt 7 ammekyr med kalv. Skal bygge (ombygge) fjøs i løpet av 2017 og øke melkebesetningen til 34 årskyr og beholde ammekuflokken Har 163 dekar fulldyrket og leier i tillegg jord hos to gårdsbruk, samt kjøper rundballer hos 2 andre. Vi ønsker med å dyrke opp jord, å slippe å kjøpe fôr i framtiden. Med mer eid jord styrker vi også de beitemuligheter vi har. Det er planlagt å dyrke opp 48 dekar. Eiersammensetning / deltakere i prosjektet utover støttemottaker Thomas Maarten van Pinxteren, Verrabotnvegen 645, 7797 Verrabotn Wilhelmina Johanna van Pinxteren, Verrabotnvegen 645, 7797 Verrabotn Kostnadsplan og finansieringsplan Kostnadsplan Tittel Gjennomsnittstall (Norsk Landbruksrådgiving) 48 da Sum kostnad Finansieringsplan Tittel 01.Tilskudd fra næringsfondet SUM SUM

170 02.Lån i bank 0 03.Egenkapital Eget arbeid Egen og leid maskiner/diesel Sum finansiering Tilskudd fra andre Ingen Er det tidligere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket? Nei Begrunnelse avslag Andre opplysninger Vi har dyrket opp ca 40 dekar tidligere uten å ha søkt støtte og det viser seg at det er en veldig arbeidsintensiv jobb hvor vi har lagt inn mye egen ressurser, både tid og penger. Vi håper nå å få støtte slik at det blir litt lettere å drive nydyrking og at vi med dette styrker bedriften for framtida. Det er viktig å unngå kjøp av rundballer med ofte langtransport til oss. Begge to har vi kun inntekt fra gården. Geografi 1724-Verran Vedlegg Dokumentnavn Filstørrelse Dato - 2 -

171 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/ Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 17/ Kommunestyret RETTSKRAFTIG OVERSKJØNN - DEKNING AV KOSTNADER Vedlegg 1 Krav fra Verran kommune om erstatning av sakskostnader (domstolsadministrasjonen) 2 Krav fra Verran kommune om erstatning av sakskostnader til Domstols administrasjonen (svar) Rådmannens forslag til vedtak Kommunestyret tar framlagte orientering til etterretning. Saksopplysninger Verran kommune har over en lag tid og etter behandling i flere rettsinstanser, herunder Høyesterett nå fått en rettskraftig dom/overskjønn. Resultatet av overskjønnet ble forelagt kommunestyret i november Gjennom saksbehandlingsfeil i første gangs behandling i Lagmannsretten ble dom i Lagmannsretten opphevet av Høyesterett. Det følger av gjeldende lov at en saksbehandlingsfeil i underliggende rett av domstolen vil gi partene rett til å kreve dekning av de ekstra kostnadene denne påfører partene. Samlede saksomkostninger plikter Verran kommune å dekke i denne saken.

172 Vår advokat fremmet den krav om dekning av kr ovenfor Domstolsadministrasjonen. Den mottok vår advokat tilbud om full dekning av de krevde kostnadene. Verran kommune har bekreftet at dette aksepteres som fullt og helt oppgjør Vurdering Saken legges fram for kommunestyret til orientering.

173 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/164351_fix.html Side 1 av Videresendes for tilbakemelding før jeg sender bekreftelse til Domstoladminstrasjonen. Med hilsen Jostein Østeraas Fra: Eiken, Espen Sendt: onsdag 18. januar Til: Jostein Østeraas Emne: SV: Krav fra Verran kommune om erstatning av sakskostnader Vi viser til tidligere korrespondanse i saken, sist ved din e-post av 17. januar Domstoladministrasjonen tilbyr som fullt og endelig oppgjør å dekke kravet på kr Vi ber om at dette bekreftes. Med hilsen Espen Eiken seniorrådgiver rettsenheten Domstoladministrasjonen, Postboks 5678 Sluppen, 7485 Trondheim telefon e-post: Fra: Jostein Østeraas Sendt: 17. januar :08 Til: Eiken, Espen Kopi: Jacob Almlid Emne: Krav fra Verran kommune om erstatning av sakskostnader Jeg viser til dagens telefonsamtale og vedlegger kopi av faktura nr fra Domstolene i Norge. Nevnte faktura medfører korrigering av post 2 a i kravsoppstillingen i mitt skriv av Fra lagmannsretten opplyses at endringen skyldes at hotellregning fra det ene skjønnmedlem er kommet til etter den fastsettelse som framgår av mitt skrivs bil 11. Samlet krav utgjør etter dette kr ,-. Som avtalt, imøteses tilbakemelding i løpet av nærmeste framtid. Med hilsen Jostein Østeraas

174 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/164352_fix.html Side 1 av Jeg viser til dagens telefonsamtale og vedlegger kopi av faktura nr fra Domstolene i Norge. Nevnte faktura medfører korrigering av post 2 a i kravsoppstillingen i mitt skriv av Fra lagmannsretten opplyses at endringen skyldes at hotellregning fra det ene skjønnmedlem er kommet til etter den fastsettelse som framgår av mitt skrivs bil 11. Samlet krav utgjør etter dette kr ,-. Som avtalt, imøteses tilbakemelding i løpet av nærmeste framtid. Med hilsen Jostein Østeraas

175 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/93-42 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 18/ Kommunestyret Vedlegg 1 Vinterskyss skolebarn 2 Klage på innføring av vinterskyss 3 Redegjørelse vedrørende klagebehandling i sak om forsøk med vinterskyss skolebarn. 4 Forsøk med vinterskyss - Verran kommune Evaluering av forsøk med vinterskyss Rådmannens forslag til vedtak 1. Forsøk med vinterskyss opphører og elever i området Nedre Ressemåsen, Holderen og Sundbygda tilbys skoleskyss på grunn av farlig veg fram til utbedringer er foretatt. 2. Det utarbeides en trafikksikkerhetsplan slik at det kan søkes om midler hos fylkets trafikksikkerhetsutvalg til utbedring av berørte punkter, samt vegbelysning. Saksopplysninger Kommunestyret i Verran vedtok i møte sak 87/15 å gjennomføre et forsøk med vinterskyss for elever på rute Sundbygda/Holderen og deler av rute Holmvika samt ruta fra Folla skole Verrabotn. Forsøket skulle gjennomføres på våren og evalueres i juni. Forsøket ble utsatt til høsten og evaluering med befaringer er gjennomført i oktober og november.

176 Det ble utsendt info til berørte parter i brev datert I ettertid har det vist seg at listene over de forskjellige skyssrutene og elever med skyss har vært mangelfulle slik at varsel ikke har gått ut til alle som skulle ha. Enkelte har også fått varsel som ikke skulle være berørt av ordningen. En forutsetning for gjennomføring av forsøket var at det ble etablert et fotgjengerfelt i krysset ved bedehuset i Ressemåsen. Det ble rettet en henvendelse til Statens vegvesen for å få dette på plass før skolestart høsten Det viste seg at dette ikke lot seg gjøre, og dette medførte at de fleste elevene på skyssrute Holmvik måtte krysse riksvei 720 for å benytte tilbudet. Dette var ikke etter forutsetningene i politisk vedtak og saken ble fremmet for formannskapet. I møte sak 93/16 fattet formannskapet følgende vedtak: Elever bosatt vest for fylkesvei 720 i Ressemåsen unntas fra forsøksordningen og tilbys ordinær skoleskyss. Samme dag som vedtak i formannskapet mottar kommunen en klage vedrørende forsøket fra Hege og Robert Størvold på vegne av flere foreldre. Klagen ble behandlet i formannskapet PS 96/ og følgende vedtak ble fattet: Vedtaket om forsøk med vinterskyss for elevene i Nedre Ressemåsen/Holderen/Ressemhaugen og Sundbygda opprettholdes. Forsøket med vinterskyss gjennomføres fram til Rådgiver oppvekst og samfunn mottar en henvendelse fra fylkesmannen og om at det er de som er klageorgan og ønsker en skriftlig redegjørelse fra kommunen. Dette oversendes fylkesmannen Svar fra fylkesmannen foreligger hvor følgende påpekes: I vurderingen av om skoleveien er særlig trafikkfarlig eller vanskelig, er det spesielt viktig å vurdere følgende: trafikkforholdene tilstanden til skolevegen klima og trafikkforhold forhold knyttet til den enkelte eleven Det følger av forarbeidene til loven at disse punktene skal vurderes særskilt. Det skal foretas en individuell vurdering av retten til fri skoleskyss. Forsøket skal snart evalueres. I denne evalueringen skal foreldre, skole, trafikksikkerhetsutvalg og Trygg Trafikk delta. Fylkesmannen finner det derfor ikke hensiktsmessig å ta stilling til og avgjøre skyssrettighetene for de berørte elevene før denne evalueringen skjer. Dersom kommunen etter denne evalueringen vil gjøre endringer i organisering av skoleskyssen (videreføre forsøket med vinterskyss), må kommunen fatte enkeltvedtak og gjøre en konkret vurdering for hvert, enkelt barn som blir berørt. Elevene som i dag er berørt av forsøket går på l. til 10. klassetrinn. Ved en vurdering av trafikksikkerheten på skolevegen, står elevens alder og modenhet sentralt. Det understreker betydningen av at skyssaker må vurderes konkret og individuelt gjennomførte formannskapet sammen med Hege og Robert Størvold, rektor Gisle Almlid- Larsen og rådgiver oppvekst en befaring/evaluering av ruta elevene i området må gå til skolen. Dette gjelder Holdervegen, Ressemvegen, Øvre Sundbygdvegen og Liavegen, hvor hele følget fulgte ruta fra bedehuset i Ressemåsen og helt ned til kryss med sti i Liavegen. Det ble på flere punkter påpekt farlige punkter med liten sikt, uoversiktlig trafikkbilde i vegkryss og områder hvor bilene holder høy fart samtidig som det er uoversiktlig. Elever må flere steder krysse vegen hvor det er uoversiktlig. Årsaker til at det er uoversiktlig er i stor grad knyttet til vegetasjon tett inn til vegbane, men også terrenget er flere steder slik at det medfører liten sikt. Det er i området også få lyspunkter/gatelys.

177 gjennomførte ordfører og rådgiver oppvekst et møte og en befaring av de samme vegene sammen med Frode Skjervø fra Trygg trafikk og Edvard Øfsti, leder i fylkets trafikksikkerhetsutvalg. De hadde sett på vegen sammen med Hege og Robert Størvold og i en epost beskrevet vegen som særlig farlig. Ved befaring ble det påpekt to steder som benevnes som særlig farlig. Dette gjelder kryss mellom Holdervegen og Ressemvegen, og kryss mellom Øvre Sundbygdvegen og Liavegen. Det ble under befaringen påpekt følgende mulige tiltak: Kryss Holdervegen Ressemvegen: - Flytte 30 sone fartsgrense i retning mot bedehuset for å få ned fart i krysset. - Anlegge fartsreduserende tiltak i Holdervegen før en kommer til krysset. Kryss Øvre Sundbygdvegen Liavegen: - Fjerne busker og trær som hindrer sikt - I tillegg er det nødvendig å planere terrenget for å skape sikt i sving. Alle disse tiltakene kan det være mulig å søke om midler til gjennom fylkets trafikksikkerhetstiltak. Vurdering Fastsetting av om skolevegen er trafikkfarlig gjøres på bakgrunn av skjønn, og fastsettes av kommunen. Rådmannen tar til etterretning de vurderinger som er gjort ved befaringer, og vurderer det slik at så lenge ingen av de nevnte tiltak er gjennomført vurderes vegen som trafikkfarlig og lite egnet for skoleelever å ferdes etter. Fylket lyser hvert år ut trafikksikkerhetsmidler som kan benyttes til sikring av krysningssteder, bygging av gang- og sykkelveger, vegbelysning, busslommer og fartsreduserende tiltak. Det bør være aktuelt for kommunen og planlegge, og søke om midler til gjennomføring av disse tiltakene. Det vurderes også som hensiktsmessig å planlegge vegbelysning i området fra Holdervegen og strekningen ned til fylkesveg 720. Ved gjennomføring av foreslåtte tiltak med tillegg av vegbelysning kan skoleelever i disse områdene gå til skolen helårlig. Kommunen må utarbeide en kommunal trafikksikkerhetsplan for å kunne søke om midler til trafikksikkerhetsprosjekt. Dette kan være støtte til holdningsskapende arbeid og til fysiske tiltak som ønskes gjennomført på kommunal eller mindre tiltak på fylkeskommunal veg. Tiltak som forbedrer sikkerheten ved grunnskolene i en radius på 2 km prioriteres høyt av fylket. Ved tildeling av midler må kommunen dekke 50 % av kostnadene i prosjektet.

178 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/93-11 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Karin Widegren, fungerende rådmann Godkjent av: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Vinterskyss skolebarn Rådmannens forslag til vedtak 1. Elever bosatt vest for fylkesvei 720 i Ressemåsen unntas fra forsøksordningen og tilbys ordinær skoleskyss. Saksopplysninger Kommunestyret i Verran vedtok i møte sak 87/15 å gjennomføre et forsøk med vinterskyss for elever på rute Sundbygda/Holderen og deler av rute Holmvika samt ruta fra Folla skole Verrabotn. Forsøket skulle gjennomføres på våren og evalueres i juni. Forsøket ble utsatt til høsten og vil bli evaluert i november. Det ble utsendt info til berørte parter i brev datert En forutsetning for gjennomføring av forsøket var at det ble etablert et fotgjengerfelt i krysset ved bedehuset i Ressemåsen. Det ble rettet en henvendelse til Statens vegvesen for å få dette på plass før skolestart høsten 2016, og det viser seg at dette ikke lar seg gjøre. Det ble gitt følgende svar fra saksbehandler hos vegvesenet June Stubmo: Når det gjelder etablering av gangfelt har vi kriterier som må oppfylles for at vi kan anbefale oppmerking av gangfelt. Vi får mange henvendelser om ønsker om gangfelt. Denne forespørselen gjelder ønske om to gangfelt over fv 720 innenfor kort avstand av hverandre. Fartsgrense er på stedet er 60 km/t og ÅDT (gjennomsnittlig trafikkmengde) er Når vi vurderer gangfelt ser vi bl.a. på fartsgrensen og fartsnivået, sikt til kryssingsstedet, belysning, tilrettelagte tilbud på begge sider av vegen for fotgjengere, antall kjøretøy og antall fotgjengere.

179 Kravet til minimum antall brukere av gangfeltet for å vurdere gangfelt på denne type veg er satt til 20 i makstimen, og ÅDT må være over Ved gangfelt skal ikke fartsnivået være over 45 km/t. Det betyr ofte at gangfeltene må opphøyes for å sikre lavt fartsnivå. Mange er av den oppfatning at det er trygt å krysse vegen så lenge det er merket opp et gangfelt. Undersøkelser viser at dette ikke stemmer. Undersøkelser viser at en stor andel av de kjørende ikke overholder vikeplikten for fotgjengere i og ved gangfelt. Dette gjelder spesielt i gangfelt som blir lite benyttet. Fotgjengerne tror at bilene vil stoppe, og dette fører til en falsk trygghet for de gående. Dette er sannsynligvis en av årsakene til at ulykkene i flere tilfeller øker etter at et gangfelt er merket opp. Vi er av den oppfatning at det er bedre at fotgjengerne krysser vegen uten gangfelt med full oppmerksomhet mot biltrafikken, enn med redusert oppmerksomhet i et uheldig plassert og lite benyttet gangfelt. Vurdering av området Kravene til antall brukere av gangfeltet i makstimen (20) antar vi at ikke blir oppfylt på strekningen. På de omsøkte stedene er det ikke noe videre tilbud for myke trafikanter. Kryssingene foregår i et vegkryss/avkjørsel uten noe landingsareal for myke trafikanter på sidene, og ferden for myke trafikanter vil i mange tilfeller gå videre går langs fylkesvegen. Basert på en totalvurdering av det ovennevnte og stedlige forhold for øvrig mener Statens vegvesen at det ikke er grunnlag for å merke opp gangfelt som vist på vedlagt kartutsnitt. Vurdering I og med at vi ikke klarer å innfri de forutsetninger satt av kommunestyrevedtaket i desember 2015 løftes saken fram til ny drøfting i formannskapet. Et alternativ for elevene vest for fylkesvei 720 er å bruke sti/vei ned til Ressemelva og over til Fossenget og Tigerbyen fram til gangvei ved krysset på Sanna. Rådmannen anser ikke dette som en god løsning for elevene og vil anbefale at de 9 elevene som er bosatt på vestsiden av fylkesvei 720 som er berørt av prøveordningen tilbys ordinær skoleskyss. Da saksbehandler for skoleskyss har ferie har det ikke vært mulig å kostnadsberegne de økte skyssutgiftene.

180 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/93-15 Saksbehandler: Karin Widegren, Rådgiver oppvekst og samfunn Ansvarlig leder: Karin Widegren, fungerende rådmann Godkjent av: Karin Widegren, fungerende rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Klage på innføring av vinterskyss Vedlegg 1 Angående forsøk med vinterskyss 2 Underskrifter Rådmannens forslag til vedtak Vedtaket om forsøk med vinterskyss for elevene i Nedre Ressemåsen/Holderen/Ressemhaugen og Sundbygda opprettholdes. Forsøket med vinterskyss gjennomføres fram til Saksopplysninger Kommunestyret i Verran vedtok i møte sak 87/15 å gjennomføre et forsøk med vinterskyss for elever på rute Sundbygda/Holderen og deler av rute Holmvika samt ruta fra Folla skole Verrabotn. Forsøket skulle gjennomføres på våren og evalueres i juni. Forsøket ble utsatt til høsten og vil bli evaluert i november. Det ble utsendt info til berørte parter i brev datert I formannskapsmøte ble det fattet følgende vedtak: Elever bosatt vest for fylkesvei 720 i Ressemåsen unntas fra forsøksordningen og tilbys ordinær skoleskyss. Vedtaket ble fattet med bakgrunn i at det ikke var mulig å få på plass en ordning med merking av overgang på vei 720 ved Bedehuset. Den mottok kommunen en klage på innføring av vinterskyss for elevene bosatt på ruten Sundbygda, Holderen og deler av rute Holmvika fra Hege og Robert Størvold. Med klagen følger også lister med underskrifter. Klagen med vedlegg ligger vedlagt saken.

181 I klagen henvises det blant annet til: Fylkesveg 720 er som alle vet hovedveien inn til Malm. Trafikken er stor, spesielt på den tiden ungene skal til og fra skolen, og det er mye tungtransport i begge retninger. Tungtransporten har i dag vanskeligheter med å møtes ettersom veien er såpass smal, og vi tenker med gru på hva som kan skje hvis ungene våre skal ferdes på samme vei. Det er som kjent ingen gangvei før Sanna. Det er også en kjensgjeming at farten ofte er høyere enn 60 km/t på veldi g mange som kjører strekningen. Den skarpe svingen ovenfor kommunehuset fører også til at veien er uoversiktlig og kan skape farlige situasjoner. Små barn er impulsive og leser trafikkbildet dårlig. Som tidligere nevnt registrerer vi at kommunen anbefaler at barna går over Ressemhaugen for å komme til skolen. Dette er en vei som hovedsakelig er uten gatelys, smal og stedvis uoversiktlig da den er bratt og svingete. I tillegg har vi krysset mellom Ressemvegen og Sundbygdvegen som er et meget uoversiktlig kryss i enden av en bratt nedoverbakke, samt krysset mellom Sundbygdvegen og Liavegen som er uoversiktlig og preges av at trafikk kommer brått på rundt svingen. Vegen har total mangel på vegskulder og er ikke særlig egnet for barn å ferdes alene på. Dette er også en veg som er godt trafikkert i tidsrommet barna skal gå til og fra skolen. Barn som bor i Esten Ressems veg, Nedre Åsveg, Øvre Åsveg og Sagavegen vil få nok en utfordring med å krysse Fylkesveg 720 ettersom det ikke er gangfelt i området. Vi stiller oss meget undrende til prosessen for å velge ut hvem som skal få skoleskyss og hvem som ikke får. Ettersom bam som bor på Geilen må gå, mens bam som bor nænnere får skoleskyss. Til opplysning kan nevnes at fra Geilen, via Ressemhaugen og ned til Malm skole er det 4,1 km. I tillegg er de nødt til å gå i ca 1 km langs Fylkesveg 720 for å komme til Sagavegen. Vurdering Elever bosatt på vestsiden av fylkesvei 720 har fått beskjed om de får ordinær skoleskyss med bakgrunn i vedtak av Elever bosatt i Geilen eller langs fylkesvei 720 nord for Ressemåsen har ikke fått varsel om at de er berørt av forsøksordningen. Etter vedtak fattet i formannskapet er det nå følgende aldersfordeling som blir berørt: Nedre Ressemåsen: 2. trinn 2 stk. 5. trinn 2 stk. 7. trinn 1 stk. 9. trinn 1 stk. 10. trinn- 1 stk. Holderen/Ressemhaugen /Sundbygda: 1.trinn 1 stk. 2.trinn 1 stk. 3.trinn 1 stk. 4.trinn 1 stk. 8.trinn 1 stk. 9.trinn 1 stk. Noen av elevene har også tildelt plass i skolefritidsordning. Samlet er det 13 barn som blir berørt av forsøksordningen etter vedtaket om skyss for barn vest for fylkesvei 720.

182 Alle disse er tidligere tildelt skoleskyss på grunn av at det er farlig å ferdes langs fylkesvei 720. Ingen av disse barna har behov for å gå langs denne veien. Elevene i Nedre Ressemåsen/Holderen/Ressemhaugen og Sundbygda har mulighet til å benytte vei som ikke er definert som farlig skolevei og har en avstand til skolen som kommer under retten til skoleskyss. Rådmannen kan ikke se at det foreligger kriterier for de vurderinger som er gjort tidligere i forhold til hvilke veier som er farlige skoleveier. Dette har vært en politisk vurdering, og vil også i denne saken bli en politisk vurdering. Av rådmannen vurderes det som at Holdervegen, Ressemvegen og Øvre Sundbygdvei skal være trygge å ferdes etter i perioden fram mot da elevene igjen får ordinær skyss. Ressemvegen er stengt for gjennomgangstrafikk med bom og dette har ført til betydelig mindre trafikk i området Ressemhaugen og Øvre Sundbygdvegen og ned Ressemlia.

183 Verran kommune Oppvekst Vår dato Vår referanse 2016/93-23 Saksbehandler Karin Widegren, Deres referanse Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Redegjørelse vedrørende klagebehandling i sak om forsøk med vinterskyss skolebarn. Kommunestyret i Verran vedtok i møte sak 87/15 å gjennomføre et forsøk med vinterskyss for elever på rute Sundbygda/Holderen og deler av rute Holmvika samt ruta fra Folla skole Verrabotn. Forsøket skulle gjennomføres på våren og evalueres i juni. Forsøket ble utsatt til høsten og vil bli evaluert i månedsskifte oktober november. Deltakere i evaluering vil bli foreldre, skole, kommunens trafikksikkerhetsutvalg samt Trygg trafikk og Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Med vedtaket fulgte følgende presiseringer: Ordningen skal omfatte elever som ikke er nødt til å bevege seg langs fylkesvei 720. Det må etableres et fotgjengerfelt i krysset ved Bedehuset. Elever som bor langs Fjellgårdsveien skal ha et helårlig busstilbud. Den sendte rådgiver oppvekst ut et brev til skolene i Verran sammen med en liste over elever som ville bli berørt av forsøket og som ikke ville motta skoleskyss i perioden fra til Folla skole sendt raskt ut brev til berørte, mens det viser seg at Malm skole ikke sendte ut brevet før etter elevene hadde tatt ferie. Det viser seg at enkelte har mottatt varsel om at de er berørt uten at de skulle ha dette varsel, og det er i de tilfellene rettet opp den feil som er gjort. En forutsetning for gjennomføring av forsøket var at det ble etablert et fotgjengerfelt i krysset ved bedehuset i Ressemåsen. Det ble rettet en henvendelse til Statens vegvesen for å få dette på plass før skolestart høsten 2016, og det viste seg at dette ikke lot seg gjøre. Det ble gitt følgende svar fra saksbehandler hos vegvesenet June Stubmo: Når det gjelder etablering av gangfelt har vi kriterier som må oppfylles for at vi kan anbefale oppmerking av gangfelt. Vi får mange henvendelser om ønsker om gangfelt. Denne forespørselen gjelder ønske om to gangfelt over fv 720 innenfor kort avstand av hverandre. Fartsgrense er på stedet er 60 km/t og ÅDT (gjennomsnittlig trafikkmengde) er Når vi vurderer gangfelt ser vi bl.a. på fartsgrensen og fartsnivået, sikt til kryssingsstedet, belysning, tilrettelagte tilbud på begge sider av vegen for fotgjengere, antall kjøretøy og antall fotgjengere. Kravet til minimum antall brukere av gangfeltet for å vurdere gangfelt på denne type veg er satt til 20 i makstimen, og ÅDT må være over Ved gangfelt skal ikke fartsnivået være over 45 km/t. Det betyr ofte at gangfeltene må opphøyes for å sikre lavt fartsnivå. Mange er av den oppfatning at det er trygt å krysse vegen så lenge det er merket opp et gangfelt. Undersøkelser viser at dette ikke stemmer. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

184 , saksnr. 2016/93-23 Undersøkelser viser at en stor andel av de kjørende ikke overholder vikeplikten for fotgjengere i og ved gangfelt. Dette gjelder spesielt i gangfelt som blir lite benyttet. Fotgjengerne tror at bilene vil stoppe, og dette fører til en falsk trygghet for de gående. Dette er sannsynligvis en av årsakene til at ulykkene i flere tilfeller øker etter at et gangfelt er merket opp. Vi er av den oppfatning at det er bedre at fotgjengerne krysser vegen uten gangfelt med full oppmerksomhet mot biltrafikken, enn med redusert oppmerksomhet i et uheldig plassert og lite benyttet gangfelt. Kravene til antall brukere av gangfeltet i makstimen (20) antar vi at ikke blir oppfylt på strekningen. På de omsøkte stedene er det ikke noe videre tilbud for myke trafikanter. Kryssingene foregår i et vegkryss/avkjørsel uten noe landingsareal for myke trafikanter på sidene, og ferden for myke trafikanter vil i mange tilfeller gå videre går langs fylkesvegen. Basert på en totalvurdering av det ovennevnte og stedlige forhold for øvrig mener Statens vegvesen at det ikke er grunnlag for å merke opp gangfelt som vist på vedlagt kartutsnitt. I og med at vi ikke klarte å innfri forutsetningen satt av kommunestyrevedtaket i desember 2015 om etablering av gangfelt ble det fattet vedtak i formannskapet PS 93/16 om at elever bosatt vest for fylkesvei 720 i Ressemåsen unntas fra forsøksordningen og tilbys ordinær skoleskyss. 9. august mottar kommunen klage fra Hege og Robert Størvold på vegne av foreldregruppe. I klagen fremkommer ulike momenter som her vil bli kommentert. Skoleskyss er en lovpålagt oppgave som reguleres av lov om grunnskolen og den videregående opplæringen, opplæringsloven. Opplæringslovens kapittel 7 omhandler elevers rett til skoleskyss. Skyssgrensen er 2 km for elever på 1.trinn og 4 km for elever på trinn. I tillegg har elevene rett på skyss dersom skoleveien er særlig farlig eller vanskelig. Alle elever i Verran som kommer inn under opplæringsloven 7.1 om skyssgrense på 2 og 4 km har i dag skoleskyss. Kommunen har i flere år valgt å gi tilbud til elever som ferdes langs fylkesvei 720 på områder hvor det ikke er gang og sykkelvei et kommunalt tilbud om skyss. Fylkesvei 720 har vært og er definert som særlig farlig skolevei. I tillegg er Fjellgårdsveien, Fv. 202 definert som farlig skolevei. Som tidligere nevnt registrerer vi at kommunen anbefaler at barna går over Ressemhaugen for å komme til skolen. Dette er en vei som hovedsakelig er uten gatelys, smal og stedvis uoversiktlig da den er bratt og svingete. I tillegg har vi krysset mellom Ressemvegen og Sundbygdvegen som er et meget uoversiktlig kryss i enden av en bratt nedoverbakke, samt krysset mellom Sundbygdvegen og Liavegen som er uoversiktlig og preges av at trafikk kommer brått på rundt svingen. Vegen har total mangel på vegskulder og er ikke særlig egnet for barn å ferdes alene på. Dette er også en veg som er godt trafikkert i tidsrommet barna skal gå til og fra skolen. De elevene som nå er berørt av ordningen bor i ulike områder. Vedlegger bilde med oversikt over veier som benyttes som skolevei og hvilke områder det bor elever som er berørt av ordningen. Veiene som er berørt er lite trafikkerte med trafikk som går til boligområder. Øvre Sundbygdveien går til Strømnes en strekning på 7 kilometer. På denne strekningen er det 4 gårdsbruk, noen ferieboliger og 13 bebodde boliger fra kryss ved veg stengt ved bom. Det er lite trafikk i området både på morgen og ettermiddag. Øvrige trafikkert område er tilførselsvei til Holderen boligfelt. Denne trafikken går til og fra boligfelt i Holderen og har ikke tilgang til gjennomkjøring via Ressemveien og ned via omtalte Liavegen. Liavegen omtales her som trafikkfarlig, men det har aldri vært noe tilbud til barn som bor langs denne veien om skyss. Det har heller aldri kommet klage eller forespørsel om skyss til barn bosatt her. Side 2 av 2

185 , saksnr. 2016/93-23 Barn som bor i Esten Ressems veg, Nedre Åsveg, Øvre Åsveg og Sagavegen vil få nok en utfordring med å krysse Fylkesveg 720 ettersom det ikke er gangfelt i området. Vi stiller oss meget undrende til prosessen for å velge ut hvem som skal få skoleskyss og hvem som ikke får. Ettersom bam som bor på Geilen må gå, mens bam som bor nænnere får skoleskyss. Til opplysning kan nevnes at fra Geilen, via Ressemhaugen og ned til Malm skole er det 4,1 km. I tillegg er de nødt til å gå i ca 1 km langs Fylkesveg 720 for å komme til Sagavegen. Barn som bor i Esten Ressems veg, Nedre Åsveg, Øvre Åsveg og Sagavegen har tilbud om skoleskyss. Barn bosatt i Geilen har ikke krav på fylkeskommunal skyss da denne grensen går ved starten av Landsemvannet. Barna har tilbud om kommunal skyss og er ikke med i forsøksordning. Fotgjengerfeltet det her kreves at skal på plass, eksisterer ikke, og så vidt oss bekjent har ikke Statens vegvesen godkjent et fotgj engerfelt i dette området. Vi er også klar over kommunens planer om å lede barna ned en privat skogsbilveg ned til ei privat bru uten rekkverk, og videre forbi Fossdal og forbi gruvetåmet. Dette er også planer foreldregruppa er sterkt kritisk til. Som tidligere omtalt har barn bosatt i området berørt av dette fått skoleskyss. Kommunen har vurdert alternativet med å bruke vei/sti ned til Tigerbyen og fram til gang og sykkelvei. Konklusjonen her var at vi ikke anså dette som noe alternativ. Det er videre en kjensgjerning at Malm oppvekstsenter allerede har en utfordring med at mange foreldre bringer og henter sine bam i løpet av dagen, både til barnehage, skole og SFO. Foreldregruppen signaliserer at vi kommer til å kjøre våre barn til skolen hvis skoleskyssen forsvinner. Hvordan vil kommunen se på en økt bringe/hentesituasjon for de bama som nå mister busstilbudet og som vil bli kjørt til skolen i stedet? Verran kommune har tidligere hevdet at kommunen skal satse på bamefamilier, trygge oppvekstsvilkår og ønsker økt tilflytning. Det er ikke et steg i riktig retning å gjennomføre et forsøk med å sende små barn etter en farlig skolevei. Det stemmer at det har vært utfordringer ved Malm oppvekstsenter med at foreldre bringer og henter sine barn. Det har i flere runder vært oppfordret til å la barn som har tilgang til gang og sykkelveier at de kan gå til skolen. Det er ikke en nødvendighet at barn berørt av denne ordningen øker trafikken ved skolen da barna kan settes av tidligere å gå langs gang og sykkelvei. Hvis barna kjøres fram til skolen og skaper farlige situasjoner for alle er det av bekvemmelighetshensyn og ikke på grunn av trafikkfarlig vei. Formannskapet i Verran er kommunens trafikksikkerhetsutvalg og de har valgt å definere veiene trafikkmessig i området Holderveien, Ressemveien og Øvre Sundbygdveien til å være på samme nivå som øvrige boligfelt i både Malm og Follafoss hvor elever aldri har hatt skoleskyss, og hvor det heller ikke har vært fremmet klager eller forespørsler om skyss. Fylkesvei 720 er av trafikksikkerhetsutvalget definert som trafikkfarlig og er tydelige på at barna som må ferdes langs denne veien har rett til skoleskyss. Klage fra Hege og Robert Størvold med foreldregruppe ble behandlet i formannskapet hvor formannskapet med bakgrunn i deres vurdering av trafikkfarlig vei opprettholdt forsøksordningen. Vedlagt ligger også kopi av kommunens saksbehandling fra vedtak om forsøk med vinterskyss ble fattet fram til klagebehandling i formannskapet Side 3 av 3

186 , saksnr. 2016/93-23 Oversikt over vedlegg: 1 Klage fra Hege og Robert Størvold med foreldregruppe. 2 Brev til foreldre foresatt vedrørende forsøk med vinterskyss. 3 Politisk sak 93/16 vinterskyss skolebarn med vedtak. 4 Bilde med oversikt veier og boliger i omtalte område 5 Foreløpig svar på klage. 6 Politisk sak 96/16 7 Svar på klage vedrørende skoleskyss Med hilsen VERRAN KOMMUNE Karin Widegren Fungerende rådmann Vedlegg 1 Vinterskyss skolebarn 2 Angående forsøk med vinterskyss 3 Underskrifter 4 Foreløpig svar klage angående forsøk med vinterskyss 5 Klage på innføring av vinterskyss 6 Svar på klage vedrørende skoleskyss 7 Bilde med oversikt over veier og boliger i område berørt av forsøk skyss 8 Protokoll PS 93/16 9 Protokoll PS Side 4 av 4

187 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag 1 Noerhte-Trööndelagen fylhkenàlma '3-$5 V ' ' f 1.4 Verran kommune Oppvekst gâgäaåäfi; à/âgêfl/hg-éyq ' ' 1 `> '_.. IHÃLM MØTTATT Arkivkode:635 U5(JKT 2015 Deres dato: Deres ref.: Forsøk med vinterskyss - Verran kommune Fylkesmannen viser til brev fra Verran kommune datert Brevet er en redegjørelse vedrørende klagebehandling i sak om forsøk med vinterskyss. Sakens bakgrunn Kommunestvrevedtak datert Det fattes vedtak om forsøk med vinterskyss. Forsøket utsettes til høsten 2016 med evaluering av forsøket i månedsskifte oktober-november. Forsøket innebærer at elever på tre forskjellige skoleruter i perioden fra skolestart 2016 og til må gå til skolen. Brev fra Verran kommune datert Foresatte til berørte elever blir orientert om forsøket. Fra kan elevene benytte buss. Klage fra Hege og Robert Størvold med foreldregruppe datert Det stilles spørsmål ved kommunen sin saksbehandling angående omtalte forsøk. Utfordringer ved de alternative vegstrekningene beskrives. Saksbehandling i Formannskapet Det blir ikke fotgjengerfelt i krysset ved bedehuset i Ressemåsen. Elever bosatt vest for fv. 720 i Ressemåsen blir unntatt fra forsøksordningen. Klagebehandling i Formannskapet datert Vedtak om forsøk opprettholdes til Det er 13 bam som er berørt av forsøksordningen. Elevene kan benytte veg som ikke anses som farlig skoleveg. Fylkesmannen ser slik på saken Fylkesmannen er endelig klageinstans for enkeltvedtak i grunnskolen. Verran kommune har orientert foresatte om en endring av eksisterende skyssordning. Kommunen har ikke fattet enkeltvedtak om endringene og gitt informasjon om klageretten. Det er ikke gitt forhåndsvarsel om endringene iht. forvaltningsloven 16. Fylkesmannens myndighet som klageinstans følger av opplæringslovens 15-2, første ledd og delegering fra Utdanningsdirektoratet, jf. delegasjonsbrev av fra Utdanningsdirektoratet til fylkesmennene. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Saksbehandler: Postboks 2600 Statens hus Strandveien Tore Haugnes 7734 Steinkjer Org.nr.:

188 Side 2 av 2 En endring av skoleskyssen er enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2, første ledd, b, - enkeltvedtak et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer Verran kommune mottar og behandler en klage fra foreldregruppen representert ved Hege og Robert Størvold. Selv om klagen ikke gis medhold, blir saken ikke oversendt til Fylkesmannen for klagebehandling. Verran kommune har således utøvet ukorrekt saksbehandling vedrørende dette forsøket om endering av skoleskyss. Fylkesmannen vil presisere at retten til skyss må avgjøres etter en konkret og individuell vurdering. I vurderingen av om skoleveien er særlig trafikkfarlig eller vanskelig, er det spesielt viktig å vurdere følgende: trafikkforholdene tilstanden til skolevegen klima og trafikkforhold forhold knyttet til den enkelte eleven Det følger av forarbeidene til loven at disse punktene skal vurderes særskilt. Det skal foretas en individuell vurdering av retten til fri skoleskyss. Forsøket skal snart evalueres. I denne evalueringen skal foreldre, skole, trafikksikkerhetsutval g og Trygg Trafikk delta. Fylkesmannen finner det derfor ikke hensiktsmessig å ta stilling til og avgjøre skyssrettighetene for de berørte elevene før denne evalueringen skjer. Dersom kommunen etter denne evalueringen vil gjøre endringer i organisering av skoleskyssen (videreføre forsøket med vinterskyss), må kommunen fatte enkeltvedtak og gjøre en konkret vurdering for hvert, enkelt bam som blir berørt. Elevene som i dag er berørt av forsøket går på l. til 10. klassetrinn. Ved en vurdering av trafikksikkerheten på skolevegen, står elevens alder og modenhet sentralt. Det understreker betydningen av at skyssaker må vurderes konkret og individuelt. Med hilsen Randi Segtnan(e.f.) Tore Haugnes Utdanningsdirektør Seniorrådgiver Oppvekst- og Utdanningsavdelingen Oppvekst- og Utdanningsavdelingen Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift Kopi til: Hege og Robert Størvold Juleveien MALM

189 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2017/157-2 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 20/ Kommunestyret NYTT TILTAK INNENFOR BARNEVERN - ØKONOMISKE KONSEKVENSER OG BUDSJETTJUSTERING Vedlegg 1 Kostnader ved plassering av 4 barn i Innspart ressursbruk MOS avd. skole grunnet flytting av elever. Utrykte vedlegg: 1 I Kostnader ang. omsorgsoverdragelse (januar 2017) - barnevernet Terje Haugseth 2 S NYTT TILTAK INNENFOR BARNEVERN - ØKONOMISKE KONSEKVENSER OG BUDSJETTJUSTERING Rådmannens forslag til vedtak Følgende budsjettjustering vedtas; Tiltak Økte kostander Red. utgifter Ansvar 1 Overtagelse omsorgen for 4 barn Malm Oppvekstsenter reduksjon/bortfall styrking Stilling rådgiver oppvekst/samfunn Rammekutt skole /212 5 Reduksjon helse/omsorg /304/302 6 Reduksjon av avsetning til disposisjonsfond

190 Sum Saksopplysninger Det vises til tidligere orienteringer i muntlig form og til skriftlig saksopplysninger i rådmannens notat til formannskap (kopi til kommunestyret) 1 i forbindelse med budsjettbehandlingen I notatets side 7 framkommer at det i 4. kvartal er arbeidet med å gjennomføre Fylkesnemndas vedtak (beslutning) om kommunal overtagelse av barn, jf. barnevernloven. Fylkesnemnda fattet slutning i november om kommunal overtagelse av 4 barn hjemmehørende i Verran. Den kommunale barneverntjenesten har senere arbeidet med å gjennomføre (overtagelse) beslutningen i Fylkesnemnda. Rådmannen har presisert at kostnader knyttet til en slik omsorgsovertagelse ikke er innarbeidet i budsjettet for 2017, eller i økonomiplanperioden Barnevernet har den informert rådmannen om de økonomiske konsekvensene. De direkte kostnadene (eks. skole og barnehage) er av barnevernstjenesten estimert til kr Dette omfatter kostnader til plassering i institusjon og i fosterheimer. Kostnadene knyttet til undervisning i annen kommune og til barnehageplass er estimert til ca Alle oppgitte kostnader er beregnet for perioden Samlet utgjør kostnadene Mens aktuelle barn var bosatt i vår kommune, ble det gjennomført styrkingstiltak i skole med en kostnad på ca. kr Av disse vil (avviklet) det kunne frigjøres en nettoeffekt på kr for Bakgrunnen for at man ikke kan redusere (effekten) kostnadene tilsvarende kostnadene på tiltakene er knyttet til ansettelsesforhold og påkrevd periode (avtaleverket) til avvikling. Netto kostnadene knyttet til denne omsorgsovertagelsen er derfor estimert til kr Deler av kostnadene er knyttet til kjøp av institusjonsplass til I forbindelse med at også institusjonsplass er forutsatt erstattet med fosterheim, kan og vil det oppstå noe økte kostnader, uten at det pr. dato er mulig (faglig vurdering av barneverntjenesten) å anslå dette nærmere. Rådmannen vil komme tilbake til dette i forbindelse med ordinær budsjettjustering i juni Rådgiver for oppvekst og samfunn (rådmannens stedfortreder) har sagt opp sin stilling i Verran, og vil fratre stillingen pr Opplæringsloven angir at en kommune plikter å ha en overordnet funksjon som skal ivareta oppvekstområdet. Funksjonen som oppvekstansvarlig jf. Opplæringsloven må derfor ivaretas også etter De øvrige oppgaver som tilligger stillingen må naturlig nok også ivaretas fullt ut. Sett i lys av den forestående kommunesammenslåing med Steinkjer, og også den sak som kommunestyret skal behandle om felles administrativ ledelse i Steinkjer og Verran kommune legger rådmannen til grunn at 1 "Nye opplysninger ang. inntektsgrunnlaget for 2017, kostnadsvurdering, inndekning og sårbarhet", datert (journalpost 2016/ )

191 funksjonen som oppvekstansvarlig kan koordineres og dekkes gjennom et tjenestekjøp med Steinkjer kommune. Kostnadene til denne kjøp av denne funksjonen er anslått til kr for perioden Dette tilsier at kr frigjøres, og dermed vil framstå som en styrking av budsjettet. Alle andre oppgaver som i dag er tillagt stillingen vil enten ikke utføres eller måtte legges til andre stillinger. Dette omfatter: Generell ledelse, funksjonen som stedfortreder for rådmannen, faglig bistand og rådgivning til voksenopplæringa/flyktningetjenesten, arbeid med kommunesammenslåing, MOT, rådgivning barnehage, internkontroll og kvalitetssikring, m.v. Det er for rådmannen ikke kjent hvordan (ikke utredet) hvordan og hvilke økonomiske effekter felles administrativ ledelse med Steinkjer vil kunne gi, og dermed også umulig å angi noen økonomiske effekter. Imidlertid konstateres at felles administrativ ledelse bl.a. består av felles rådmann, noe som vil kunne gi en økonomisk besparelse på anslagsvis ca. kr pr. måned. Rådmannen finner det ikke korrekt å anslå noe nivå på en innsparing innenfor dette området i Vurdering Sett i lys av det faktum at ikke noen del av disse kostnadene (tiltakene) er innarbeidet i vedtatte budsjett for 2017 (og økonomiplanen ) er det påkrevd å gjennomføre en budsjettjustering. Rådmannen foreslår følgende budsjettmessige justering og priroiteringer: Tiltak Økte kostander Red. utgifter Ansvar 1 Overtagelse omsorgen for 4 barn Malm Oppvekstsenter reduksjon/bortfall styrking Stilling rådgiver oppvekst/samfunn Rammekutt skole /212 5 Reduksjon helse/omsorg /304/302 6 Reduksjon av avsetning til disposisjonsfond Sum Tiltak nr. 4 omfatter en kostnadsreduksjon for inneværende år på kr og tilsvarer i overkant av 2 årsverk. Forutsatt at dette vedtas vil det gjennomføres en konsekvensanalyse som fremmes til behandling i kommunestyret i april Tiltak nr. 5 omfatter en vurdering av en omlegging og reduksjon av tilbudet ved helse/omsorg. Konsekvensanalyse fremmes for kommunestyret. Samlet vil disse tilpasninger og mål utgjøre en kostnadsreduksjon på kr hvilket tilsier en manglende inndekning på kr Rådmannen har i møte med Fylkesmannen i Nord Trøndelag den tatt opp spørsmålet om muligheten for å søke om kriseskjønn, sett i lys av de økonomiske konsekvensene av det nye tiltaket innenfor barneverntjenesten. I utgangspunktet vil dette normalt ikke kunne dekkes av begrepet kriseskjønn, men Fylkesmannen bekreftet at kommunen kunne ta dette opp når saken var bearbeidet nærmere fra kommunens side. Rådmannen må tydelig gi uttrykk for at rammekutt og kutt i det omfang som er foreslått vil ha betydelig effekt for den tjeneste som skal leveres, enten dette er på ledelsessiden, skole/oppvekst eller helse. Brukerne og innbyggerne vil klart kunne merke effekten, ved en kvalitativ og kvantitativ negativ effekt.

192 Denne saken bekrefter og understreker det som tidligere mht. økonomisk sårbarhet som er formidlet til politisk nivå. Økonomien i Verran kommune settes med dette under ytterligere press, og vil påvirke de kommunale tjenestene. Alternativene til den foreslåtte inndekningen vil være å redusere på andre typer tjenester, som f.eks. kommunens deltagelse i MOT (kr ) næringsarbeid (styrking kr ), forprosjekt helsetun (kr ) nedleggelse av kjøkken ved helsetun (anslått merkostnad ca. kr ) skolemat (kr ) opprettelse av mottaksklasse/flyktninger (ca. kr ) kostnader til samfunnshus (kr ). Ingen av disse tiltakene er definert til å være lovpålagt. Sårbarheten og leveringsdyktigheten innenfor ledelse og saksbehandling vil også bli sterkt redusert, i og med at 20 % av kapasiteten i overordnet ledelse vil forsvinne. Rådmannen understreker at en etablering av felles administrativ ledelse sammen med Steinkjer kommune ikke er hensyntatt (ikke mulig pt) og således heller ikke synliggjort mulige økonomiske effekter av dette.

193 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/ Saksbehandler: Anders Lindstrøm, Ordfører Ansvarlig leder: Anders Lindstrøm, Ordfører Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Kommunereformen - felles administrativ ledelse Vedlegg 1 Bestilling til rådmennene i Steinkjer og Verran fra ordførerne - datert Særutskrift fra fellesutvalget sak 17/2 3 Drøftingsprotokoll fra ang. felles administrativ ledelse i Steinkjer og Verran kommune. Ordføreres forslag til vedtak: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til å ansette felles (personidentisk) rådmann i Steinkjer og Verran kommuner. Den som ansettes som rådmann blir også prosjektleder for sammenslåingsprosessen og rådmann i nye Steinkjer kommune. Det forutsettes at den felles rådmannen ansetter felles administrativ ledelse for de to kommunene. 2. Kommunestyret gir et utvalg bestående av politikerne og de tillitsvalgte i Fellesutvalget Verran Steinkjer i oppdrag å gjennomføre prosess med å rekruttere felles rådmann og fremme innstilling overfor kommunestyrene som foretar den endelige ansettelsen. 3. Kommunestyret ber om at det igangsettes en prosess med å samordne/samkjøre den politiske organiseringen i de to kommunene, inkludert en vurdering av sammensetningen av Fellesnemnda. Det må også settes i gang arbeid med den politiske organiseringen i den nye kommunen. Saksopplysninger: Steinkjer og Verran kommuner er med i hovedløpet i kommunereformen med lokale vedtak i 2016 og nasjonale vedtak i Iflg. intensjonsavtalen mellom Steinkjer og Verran kommuner er etableringstidspunktet for den nye kommunen Dette innebærer at nye Steinkjer kommune

194 har en etablerings- og gjennomføringsperiode som er relativ lang fra beslutning til faktisk sammenslåing. Kommunereformprosessen er lagt opp i to løp: 1. Kommuner med vedtak om sammenslåing senest høsten Vedtak om sammenslåing på nasjonalt nivå våren 2016 gjennom kongelig resolusjon. Ny kommune fra Hovedløpet: Kommuner med vedtak om sammenslåing innen (frist utsatt til ). Vedtak om sammenslåing i Stortinget juni 2017 (proposisjon om en helhetlig kommunestruktur våren 2017). Kongelig resolusjon høsten 2017 og ny kommune fra senest Etableringen av nye Steinkjer kommune er nå i en forberedende fase. Fra august 2016 har kommunene arbeidet med kommunesammenslåingen gjennom Fellesutvalget (FU) Verran Steinkjer og administrativt arbeidsutvalg (AAU). FU består av politikere, administrasjon og tillitsvalgte. AAU består av rådmenn og tillitsvalgte. Det er igangsatt et arbeid med innfasing av flere tjenester med virkning fra om med 2017, herunder: Barnevern PPT Tildelingskontor Personaltjenesten Plan/utredningstjenesten kulturskole og allmennkulturområdet Dette innebærer i de fleste tilfeller vertskommunesamarbeid med Steinkjer kommune som vertskommune. Erfaringen er allerede nå at slike løsninger medfører en del utfordringer: Dette både fordi de er av midlertidig karakter (i påvente av formell sammenslåing til èn juridisk enhet), men også fordi innfasingen er mer ressurskrevende enn først antatt. Det er påkrevd med særskilte avtaler for hver tjeneste. Det skal foretas økonomisk oppgjør og avklares ledelseslinjer og ansettelsesforhold. På de fleste områdene er det ulike retningslinjer for hvordan tjenestene skal utføres. Dette resulterer i mye ekstraarbeid. I forhandlingene om kommunesammenslåing og i intensjonsavtalen mellom kommunene er det lagt vekt at det skal bygges en ny kommune. I dette ligger det blant annet et ønske om å bruke det beste fra hver organisasjon når den nye kommunen skal bygges. Bruken av midlertidige ordninger fører i langt større grad til løsninger hvor Verran kommune sin organisasjon blir tilpasset til Steinkjers. Dette fordi samarbeidsløsningene bygger på den eksisterende løsningen i Steinkjer. Det fører også til at en del av de potensielle gevinstene ved sammenslåingen ikke blir tatt ut. Særlig handler dette om at det i mange tilfeller fortsatt er ulike retningslinjer for hvordan oppgavene skal løses. Det er i tillegg utfordrende å finne naturlige grensesnitt for hva som skal følge med av oppgaver inn i nye enheter som blir etablert på Steinkjer, fordi ansatte i Verran i større grad ivaretar et bredere oppgaveomfang innenfor de enkelte stillinger(generalistprinsippet). De oppgaver som naturlig ikke faller inn under ny enhet, vil dermed bli igjen i Verran og fordelt på øvrige ansatte. Dette er krevende med tanke på ressurser, kompetanse og totalansvar. I budsjettforslagene til rådmennene for 2017 i begge kommunen ble det på ulike måter lagt inn gevinster av kommunesammenslåingen. Dette er gevinster kommunene etter intensjonsavtalen skal bruke i fellesskap. I forbindelse med dette ble det reist spørsmål fra FU om det kunne være mulig å få til en kommunesammenslåing allerede fra AAU vurderte spørsmålet og begge rådmenn meldte tilbake, som medlemmer av AAU, at det er mulig, men krevende å få på plass det som må være på plass i kommunene før Likevel anbefalte de en sammenslåing fra ut fra en totalvurdering. AAU vektla følgende momenter for å anbefale en sammenslåing fra i saksfremlegget til FU:

195 Organisasjon og prosess: Ved å fremskynde sammenslåingen til vil mye av prosessen med å sammensmelte og samordne de to organisasjonene kunne gjøres etter sammenslåingstidspunktet. Det å gjennomføre store deler av prosessen i en organisasjon med en politisk ledelse og en administrativ ledelse, i stedet for å ha 3 operative organisasjoner, vil gjøre hele prosessen mye enklere og spare ressurser. Vi er i gang med å fase inn samarbeid, særlig innen små og sårbare fagområder. Dette gjelder så langt barnevern, personal, PPT, tildelingskontor, plan/utredning, kulturskole og allmennkulturområdet. Erfaringene så langt er at arbeidet med å fase inn samarbeid om tjenester før selve sammenslåingen er arbeidskrevende og utfordrende. Dette medfører svært mye ekstra arbeid. Det må skrives avtaler på hvert enkelt område, det må avklares økonomisk oppgjør, det må avklares ledelseslinjer og ansettelsesforhold. Og det må håndteres at det på de fleste områdene er ulike retningslinjer for hvordan tjenestene skal utføres. En innfasing av samarbeid før sammenslåingstidspunktet i den størrelsesorden det er planlagt fremover vil gi store administrative utfordringer og det vil også kunne bli uoversiktlig for innbyggerne i de to kommunene. Økonomi Det å få en organisasjon og en felles økonomi gir mulighet for raskere gevinstrealisering og økt økonomisk handlingsrom. Den vil bli mer oversiktlig og gi tidligere mulighet for effektiv drift. Verrans utfordrende situasjon: Verran kommune har en utfordrende situasjon, både økonomisk og organisatorisk. En tidligere sammenslåing vil redusere sårbarheten i økonomien, i viktige fagmiljø og sårbarhet knyttet til nøkkelpersoner og lederressurser. Hensynet til ansatte En tidligere sammenslåing vil gi en kortere periode med usikkerhet for de ansatte. Annet: De generelle fordelene med kommunesammenslåingen som gjelder uansett fra hvilket tidspunkt kommunene slås sammen, vil slå inn på at tidligere tidspunkt. Dette er bl.a.: Rettssikkerhet til innbyggerne Samfunnsutvikling Gjennomslagskraft regionalt Rekruttering av ansatte sikrer bedre kvalitet på tjenestene I tillegg er det kommet opp nye momenter knyttet til matrikkel: Siden alle kommunene i Trøndelag får nye kommunenummer fra 2018 må det uansett utføres mye arbeid med matrikkelen. En sammenslåing fra 2018 vil samlet sett spare ressurser innen dette området. Det vil også føre til at innbyggerne slipper å få nye gårds- og bruksnummer to ganger i løpet av ett/to år. FU sendte saken til politisk vurdering i kommunene om hvorvidt det var ønskelig å avklare med KMD muligheten for en forsert sammenslåing. Saken ble behandlet i begge formannskap i begynnelsen av januar og det ble enstemmig vedtatt å be ordførerne undersøke med kommunalministeren om det er mulig å etablere nye Steinkjer kommune på et tidligere tidspunkt enn ble det derfor avholdt møte med kommunalminister Jan Tore Sanner.

196 På spørsmål om det er mulig å fremskynde sammenslåingstidspunktet var svaret slik: Det er ikke mulig å få til sammenslåing fra Dette var grundig vurdert i KMD, men det viste seg at det ikke ville være praktisk mulig fordi det ville være for kort tid for statsetater (eks. Kartverket) å få til omlegging i sine datasystem. Det er mulig med sammenslåing fra For at KMD skal ta hensyn til dette i sin proposisjon til Stortinget kreves det kommunestyrevedtak innen KMD opplyste om at de ikke ville foreslå at flere kommuner enn Steinkjer og Verran skal inngå i denne kommunesammenslåingen og vi derfor kan gå langt allerede nå i prosessene med sammenslåing. På møtet orienterte KMD om at det er mulig å ansette felles rådmann i våre to kommuner. Dette ble lansert som en mulig løsning på noen av våre utfordringer. Det samme ville være mulig også for resten av den administrative ledelsen i kommunene. Vi har i ettertid klarlagt at det er ingen formelle ting i vegen for at to (eller flere kommuner) kan ansette felles (personidentisk) rådmann og øvrig administrativ ledelse. Det er kommunestyrene som i henhold til kommunelovens 22 ansetter rådmann (administrasjonssjef). Iflg. 24 kan kommunestyret delegere til rådmannen å treffe avgjørelse i personalsaker, noe som betyr at kommunestyrene kan velge å delegere til rådmannen å ansette øvrig administrativ ledelse. Denne delegasjonen er gitt i begge kommunene. Rissa/Leksvik har hatt felles rådmann fra september De har løst dette ved at rådmannen i Rissa har fått redusert sin stilling med 50 % og at samme rådmann er ansatt 50 % i Leksvik kommune. I tillegg er det ansatt assisterende rådmenn i 50 % i begge kommunene. Den felles rådmannen er også prosjektleder for sammenslåingsprosessen. Der har de ikke vurdert øvrig felles administrativ ledelse. I sammenslåingsprosessen mellom Mosvik og Inderøy ble det ansatt felles administrativ ledelse før sammenslåingstidspunktet, men ikke felles rådmann. Dette skjedde etter at det var ansatt prosjektleder for sammenslåingsprosessen. Siden prosjektleder for sammenslåingsprosessen var rådmannen i Inderøy var det i realiteten langt på veg også felles toppleder. Erfaringene fra Mosvik/Inderøy er positive. Den daværende prosjektleder, og senere rådmann i nye Inderøy kommune, sier at dette grepet var viktig for å lykkes med prosessen og med samarbeidet i forkant av sammenslåingen. Etter møtet med KMD synes det som det kan være 4 ulike veger videre: 1. Vi holder fast på at sammenslåingstidspunktet er Vi går for en sammenslåing fra Vi ansetter felles rådmann/administrativ ledelse og holder fast på at sammenslåingstidspunktet er Vi ansetter felles rådmann/administrativ ledelse og går for en sammenslåing fra 2019 Saksvurderinger: Når det gjelder ytterligere vurderinger knyttet til anbefalingen om en sammenslåing allerede fra vises det til saksfremlegget til FU (vedlegg til denne saken). Det som videre vurderes er om andre tiltak kan imøtekomme de utfordringene som førte til denne anbefalingen. Felles administrativ ledelse Felles (personidentisk) rådmann og evt. også øvrig administrativ ledelse (avdelings- og stabsledelse) er lansert som en mulig løsning. Siden KMD har klargjort at de ikke vil foreslå at flere kommuner skal slås sammen med Verran og Steinkjer, kan dette være et aktuelt tiltak. Spørsmålet er om det vil kunne ivareta de organisatoriske, praktiske og økonomiske utfordringene som tidligere skissert.

197 Vurderingene av fordeler og ulemper med felles rådmann bygger i stor grad på erfaringer fra Rissa/Leksvik. Fordelene med en løsning med felles rådmann vil være at samme rådmann har det daglige ansvaret i begge kommunene og har fullmakt til å styre prosessene. Dette vil forenkle det daglige arbeidet og samarbeidet mellom kommunene, Hvis den felles rådmannen i tillegg er prosjektleder for kommunesammenslåingen, vil det forenkle prosessen ytterligere fordi prosjektleder vil ha direkte styringsansvar i begge kommunene. Dette kan gjøre sammenslåingsprosessen enklere. Det kan også gjøre samarbeidet om tjenesteproduksjon fram til sammenslåingstidspunktet mindre komplisert. Ordningen medfører også at rådmannen opparbeider seg kunnskap om begge kommunene. Dersom den felles rådmannen også er prosjektleder for sammenslåingen og påtroppende rådmann i den nye kommunen vil dette bety at rådmannen er mer forberedt når han/hun tiltrer som rådmann i nye Steinkjer kommune. Utfordringene med en slik løsning vil være at det er krevende for en rådmann å ha to styrings- og rapporteringslinjer, både administrativt og politisk. Det vil også være krevende å ha tilstrekkelig med tid til å rekke alle oppgaver. Det vil blant annet være en forventning om at rådmannen er synlig i begge kommunene. Noe av dette kan løses f.eks. ved å velge å ha assisterende rådmann tilknyttet hver av de to kommunene, slik det er gjort i Rissa/Leksvik. Det vurderes derfor at en løsning med å ansette felles rådmann delvis vil kunne ivareta noen av utfordringene som er skissert i saksfremlegget til FU hvor det fra AAU ble anbefalt å gå for en sammenslåing fra Særlig gjelder dette å forenkle prosesser og avtaleforhold når det fases inn samarbeid. Det kan også føre til at vi kan starte sammensmeltings- og samordningsprosessen på et tidligere tidspunkt enn sammenslåingstidspunktet under en felles rådmann som samtidig er prosjektleder Spørsmålet blir deretter om det å ha felles øvrig administrativ ledelse (avdelingsledere/stabsledere/kommunalsjefer) i de to kommunene, i tillegg til felles rådmann, vil bidra ytterligere til å ivareta utfordringene. Vurderingene av fordeler og ulemper med felles administrativ ledelse bygger delvis på erfaringer fra Mosvik/Inderøy. Det er åpenbart at en slik løsning vil bidra til å avlaste en felles rådmann. Det å måtte forholde seg til en ledergruppe i stedet for to vil i seg selv være enklere og tidsbesparende for rådmannen. Det vil også kunne ytterligere forenkle innfasing av samarbeid. Siden den samme lederen vil ha budsjettmyndighet og øvrig delegert myndighet over sitt fagområde, og være leder for de ansatte innen fagområdet i begge kommunene, vil det langt på veg ta bort behovet for å inngå kompliserte avtaler og behovet for å overføre ansettelsesforhold fra den ene kommunen til den andre. Det vil også være en slik løsning med felles administrativ ledelse som best vil kunne svare opp sårbarheten i administrasjonen i Verran, både når det gjelder ledere og også annet nøkkelpersonell. Det vil likevel medføre stor arbeidsmengde for de det gjelder. Det vil være utfordrende å håndtere samme tjeneste i to ulike kommuner med to ulike sett med kriterier og bestemmelser for blant annet tjenesteproduksjon. Det er også ulik administrativ organisering i de to kommunene, med to-nivåmodell i den ene kommunen og tre-nivåmodell i den andre. Det vil sannsynligvis være behov for å gjennomføre tiltak for å få bedre samsvar mellom de to organisasjonene. Også ved denne løsningen vil det være en utfordring at det vil være to politiske styringslinjer. Dersom det velges en løsning med felles administrativ ledelse kan det fortsatt være en risiko for at samarbeid bare fases inn til den største kommunen og at sammenslåingen vil fremstå som mer en innlemming enn en sammenslåing. Det vil derfor være viktig å ha fokus på, og stille krav til, felles administrativ ledelse at det skal bygges en ny kommune og en felles kultur. Felles rådmann, prosjektleder og rådmann i ny kommune

198 Fordelene med en løsning med felles rådmann er belyst tidligere i saksfremlegget. Det er også pekt på at hvis den felles rådmannen i tillegg er prosjektleder for kommunesammenslåingen, vil det forenkle prosessen ytterligere fordi prosjektleder vil ha direkte styringsansvar i begge kommunene. Det er også naturlig å tenke at de som er prosjektleder for sammenslåingen er rådmann i den nye kommunen. Dette er særlig fordi prosjektlederen bygger organisasjonen som den nye rådmannen skal ha ansvaret for. Dette er også en løsning som er valgt i de fleste sammenslåingsprosessene. For å lykkes med en slik løsning er det en forutsetning at det er nok ressurser rundt den nye rådmannen/prosjektlederen. Hva betyr dette for innbyggerne En løsning med felles rådmann og administrativ ledelse oppleves forskjellig for innbyggerne i Steinkjer og Verran. Innbyggerne i Verran vil kunne oppleve av avstanden til kommunens administrative ledelse blir større. Dette vil være en opplevelse som også følger med kommunesammenslåingen. Dette er noe som følger av forskjeller mellom små og store kommuner. Det vil også kunne oppleves som merkelig at kommuner med samme administrative ledelse har ulike regelverk og retningslinjer for utførelse av tjenester. Politisk organisering Det kan også være et tiltak for å bidra til å imøtekomme noen av utfordringene at det vurderes en større grad av "samordning" av det politiske styringssystemet i de to kommunene. Dette vil kunne gi enklere styrings-/rapporteringsveg og det vil også kunne bidra til å samkjøre politikken i de to kommunene. I Rissa/Leksvik, som skal slå seg sammen fra 2018 har de valgt en politisk organisering fra 2017 med felles kommunestyre, formannskap og utvalg. De har satt sammen kommunestyre og formannskap med medlemmene av kommunestyrene og formannskapene i de to kommunene. Kommunestyret er også fellesnemnd for sammenslåingen. I kommunestyre, formannskap og utvalg behandles alle sakene som ville blitt behandlet i den enkelte kommune. Alle kan bli med på diskusjonene, men ved avstemninger er det kun medlemmer fra den aktuelle kommunen som har stemmerett. Det det er viktig at det settes i gang en politisk prosess for å avklare den politiske organiseringen av nye Steinkjer kommune. Da kan dette sees i sammenheng med arbeidet med den administrative organiseringen. Ansattes organisasjoner Det er også et ønske at de ansattes organisasjoner i de to kommunene i større grad samordner seg og sine tillitsvalgte. Tidspunkt for sammenslåingen Utgangspunktet for denne saken var en administrativ anbefaling om å gå for 2018 som sammenslåingstidspunkt. Det er avklart at det ikke er mulig fra KMD og det har dukket opp andre mulige tiltak for å redusere utfordringene som lå til grunn for å anbefale Spørsmålet er om det vil være nok å ansette felles rådmann og administrativ ledelse eller om vi i tillegg skal benytte oss av muligheten til å søke om en sammenslåing fra 2019? Med felles administrativ ledelse og en større grad av politisk samordning, vil det langt på veg føre til at utfordringene med å gjennomføre prosess med samordning og sammensmelting av de to kommunene vil bli enklere og mindre ressurskrevende. Det vil også redusere utfordringene vi har med innfasing av samarbeid før sammenslåingstidspunktet. Det vil fortsatt være ulike retningslinjer for utførelse av tjenester, noe som vil kunne oppfattes uoversiktlig for innbyggerne. Sårbarheten i Verrans organisasjon, både med tanke på ledelse og nøkkelpersoner vil kunne kompenseres med felles administrativ ledelse. Det som i hovedsak ikke vil løses med felles administrativ ledelse og en større grad av samordning av den politiske strukturen vil være de økonomiske aspektene. Dette gjelder både det generelle momentet knyttet til når det vil være mulig å fullt ut realisere de økonomiske gevinstene og momentet om å redusere Verrans sårbare økonomiske situasjon.

199 Fremdriftsplan og prosess med å ansette felles rådmann Det er sterkt ønskelig at dersom kommunestyrene vedtar å ansette felles rådmann at dette skjer så raskt som mulig. Det er ikke mulig på dette tidspunkt å antyde fremdriftsplan for dette arbeidet. Det vil være avhengig av hvilken prosess som velges gjennomført. Det anbefales at det nedsettes et felles ansettelsesutvalg som får i oppgave å gjennomføre prosessen med å rekruttere felles rådmann og komme med innstilling til kommunestyrene. Det er kommunestyrene selv som ansetter rådmann. Det foreslås at et slikt ansettelsesutvalg består av de fire politikerne i FU og de to tillitsvalgte som er medlemmer i FU. Behandling i FU: Denne saken ble behandlet i Fellesutvalget Verran Steinkjer der ble det vedtatt å anbefale at det ansettes felles (personidentisk) rådmann og øvrig administrativ ledelse i Steinkjer og Verran. De anbefaler også at den som ansettes som felles rådmann er prosjektleder for sammenslåingsprosessen og rådmann i den nye kommunen. De sluttet seg også til forslaget å sette ned et felles ansettelsesutvalg som får i oppgave å gjennomføre prosessen med å rekruttere felles rådmann og komme med innstilling til kommunestyrene og forslaget om sammensetningen av et slikt utvalg (de fire politikerne i FU og de to tillitsvalgte som er medlemmer i FU). FU vil ikke anbefale å endre sammenslåingstidspunktet fra 2020 til I tillegg vedtok FU: "FU forutsetter at det igangsettes en prosess med å samordne/samkjøre den politiske organiseringen i de to kommunene, inkludert en vurdering av sammensetningen av Fellesnemnda. FU anbefaler også at det settes i gang en prosess med den politiske organiseringen i den nye kommunen." Anbefaling Samlet sett vurderer ordføreren det slik at det tilrås å ansette felles (personidentisk) rådmann og øvrig administrativ ledelse i Steinkjer og Verran. Det tilrås også at den som ansettes som felles rådmann er prosjektleder for sammenslåingsprosessen og rådmann i den nye kommunen. Det anbefales at det nedsettes et felles ansettelsesutvalg som får i oppgave å gjennomføre prosessen med å rekruttere felles rådmann og komme med innstilling til kommunestyrene. Det foreslås at et slikt ansettelsesutvalg består av de fire politikerne i FU og de to tillitsvalgte som er medlemmer i FU. Det anbefales ikke å endre tidspunkt for sammenslåingen fra 2020 til 2019.

200 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/164875_fix.html Side 1 av Fra: Bjørn Arild Gram Sendt: 16. januar :00 Til: Torunn Austheim; Svein Åge Trøbakk; Jacob Br Almlid; Susanne Bratli Kopi: Anders Lindstrøm Emne: Bestilling Hei. Til rådmennene i Steinkjer og Verran Vi viser til møte med kommunalministeren i forrige uke. Det er klart at det ikke vil bli åpnet for en forsert kommunesammenslåing fra 1. januar Gjennom denne prosessen har det kommet tydeligere fram at det er mulig med en tettere og felles administrativ samordning mellom de to kommunene, før den formelle sammenslåingen skjer. I noen kommuner er dette gjort. Vi ønsker på denne bakgrunn at arbeidsutvalget, til Fellesutvalgets møte den 31. januar, legger fram en skisse til en slik tettere administrativ samordning. Skissen må som minimum inneholde en ordning med felles rådmann, men det må også skisseres grep som går lengre, for eksempel felles avdelings- og stabsledere. Konsekvenser og framdriftsplan må synliggjøres. Med hilsen Anders Lindstrøm og Bjørn Arild Gram

201 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Fellesutvalget Verran-Steinkjer /2 Arkivsaksnr: 2016/7122 Klassering: 030 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN: FELLES ADMINISTRATIV LEDELSE OG TIDLIGERE SAMMENSLÅING Trykte vedlegg: Sak til kommunestyrene "Kommunereformen: felles administrativ ledelse og tidligere sammenslåing" AAUs forslag til vedtak: Fellesutvalget anbefaler rådmannens forslag til vedtak. Behandling i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Forslag til vedtak ble foreslått endret slik: Rådmannens forslag til vedtak anbefales med unntak av punkt 3. FU forutsetter at det igangsettes en prosess med å samordne/samkjøre den politiske organiseringen i de to kommunene, inkludert en vurdering av sammensetningen av Fellesnemnda. FU anbefaler også at det settes i gang en prosess med den politiske organiseringen i den nye kommunen. Vedtak i Fellesutvalget Verran-Steinkjer : Rådmannens forslag til vedtak anbefales med unntak av punkt 3. FU forutsetter at det igangsettes en prosess med å samordne/samkjøre den politiske organiseringen i de to kommunene, inkludert en vurdering av sammensetningen av Fellesnemnda. FU anbefaler også at det settes i gang en prosess med den politiske organiseringen i den nye kommunen.

202 Saksopplysninger: Det vises til vedlagte sak til formannskapene og kommunestyrene i Verran og Steinkjer. Vedtaket i FU vil sendes med saken som FUs anbefaling i den videre behandlingen.

203 Verran kommune Rådmann Vår dato Vår referanse / Saksbeh:AU Deres referanse «REF» Drøftingsprotokoll Tema for drøftinger: Drøftingsmøte vedr. Fellesutvalget sitt vedtak ang. felles administrativ ledelse i Steinkjer og Verran kommune. Dato og tidspunkt for drøftinger: 2.februar 2017, kl Sted: Møterom Fosdalen Møteinnkalling og saksdokumenter (Møteinnkalling og Fellesutvalget sitt vedtak av , ble utsendt ). Til stede: Fra arbeidsgiver: Jacob Br. Almlid Anita Ulstad (ført protokoll) Arbeidstakerorganisasjonene: Fagforbundet v/ Morten Aakvik Utdanningsforbundet v/ Ingrid Blekastad FO v/ Trude Bye NITO v/ Espen Høy Norsk Ergoterapeutforbund v/ Ina Saursaunet Naturviterne v/ Grete M. Sand Meldt forfall: HTV v/ Bjørg Kristin Malmo NSF v/ Solveig Løvli Den norske legeforening v/håvard Skjellegrind Bibliotekforbundet v/ Dalia Brønstad Norsk Fysioterapiforbundet v/ Ria Rømo Musikernes fellesorganisasjon v/ Jan Åge Kolstad Merknad: Den norske Jordmorforeningen v/ Tanja Sagen og Delta er ved en feiltakelse ikke innkalt til drøftingsmøte. Administrasjonen sørger for å overholde drøftingsplikten også til disse forbundene. Dette gjøres særskilt. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

204 , saksnr. 2014/ Sak 1 Orientering fra rådmann Jacob Brækken Almlid om vedtak i Fellesutvalget. Rådmannen orienterte om at han etter en juridisk vurdering erklærer seg inhabil i sak vedr. ansettelse av felles rådmann for Steinkjer og Verran kommune. Dette er meddelt Steinkjer kommune av rådmannen selv. Det er derfor ordfører i Verran som må fremme saken til politisk behandling i februar Videre beklager administrasjonen den korte fristen for formell drøfting med arbeidstakerorganisasjonene. Saken ble behandlet i Fellesutvalget den 31.januar 2017, og skal behandles i formannskapet i Verran den 7.februar 2017, noe som igjen gir utfordringer i forhold til tidsspennet for å gjennomføre formelle drøftinger. Uttalelse fra tillitsvalgte 1) Tillitsvalgte anmerker at det nok en gang er korte tidsfrister for drøftinger. Dette medfører for liten tid til å sette seg inn i saker, samt at tillitsvalgte mister muligheten til å drøfte saker med medlemsmassen. 2) Trepartssamarbeidet er viktig og dersom man skal dra i samme retning er det avgjørende at også politisk nivå samordner seg i likhet med arbeidstakerorganisasjonene og administrasjonen. 3) Tillitsvalgte er bekymret for at man fortsetter å innfase Verran sine tjenester i Steinkjer kommune. I realiteten innebærer ikke dette å bygge en ny kommune, men har mer karakter av en fusjon. 4)Arbeidstakerorganisasjonene forbeholder seg retten til å komme med skriftlig uttalelse i saken, fram mot endelig politisk behandling. Side 2 av 2

205 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2017/171-1 Saksbehandler: Anders Lindstrøm Ansvarlig leder: Anders Lindstrøm, ordfører Godkjent av: Anders Lindstrøm, ordfører Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 22/ Søknad fra Born Møbel AS til Kommunalt næringsfond etablering av "taskforcegruppe" for gjennomgang av kritiske forhold i bedriften Utrykte vedlegg: 1 S Søknad fra Born Møbel AS til Kommunalt næringsfond - Ordførers forslag til vedtak 1. Kommunalt Næringsfond i Verran innstiller på å bevilge kr i støtte til Born Møbel AS. Dette tilsvarer 50 % av prosjektets totale kostnader. Støtten skal brukes til å etablere en innsatsgruppe (task-force) som skal se på ulike interne områder hos Born Møbel i hensikt av å oppnå raske forbedringer. 2. Utbetaling skjer etter innlevert sluttrapport og bekreftet prosjektregnskap fra tiltaket. Inntil 50 % av innvilget støttebeløp kan utbetales etter oppstart, dog etter skriftlig anmodning fra søker. 3. Saldo på det kommunale næringsfondet er før bevilgning kr ,- og saldo etter bevilgning vil følgelig være kr Det gjøres oppmerksom på at kommunalt fond vil bli tilført midler for 2017 når fordeling er vedtatt.

206 Saksopplysninger Born Møbel AS søker med dette om midler fra kommunalt næringsfond for å foreta en kritisk gjennomgang av alle sentrale områder i bedriften. Dette som grunnlag for å gjøre hurtige og nødvendige forbedringer. Det blir opprettet en task-force gruppe (bredt sammensatt innsatsgruppe) som skal gjennomgå ulike områder, så som ; Produksjonslinjen Logistikken fra vareinntak til transport ut i markedet Personellforvaltningen fra ledernivå til golvet Økonomistyringen, herunder finansiering av bedriften Styringslinjen fra eier - styre - daglig leder - mellomledere - andre ansatte Ordremottak og reklamasjonsbehandling Denne gjennomgangen har som formål å finne forbedringspotensiale som kan iverksettes hurtig og effektivt. Etter konkursen til tidligere Born Designmøbler i 2015, ble Born Møbel AS etablert med flere nye eiere. Blant annet er Per Kosberg og Karl-Christian Aag med på eiersiden og styremedlemmer i Born Møbel AS. Bedriften har hatt en vellykket lansering av både ny møbelserie (Connect-serien) og ny monteringsmetode som er søkt patentert. Dette ble særdeles godt mottatt på møbelmessen på Gardermoen for Fagmøbler-kjeden i juni De markedsmessige utsiktene har derfor et stort potensiale. Nå nylig har også Bohus-kjeden vist interesse for å omsette den nye serien i sin portefølje av utsalgssteder. Utfordringen ligger nå hos Born Møbel og dette er en uvanlig situasjon. Som oftest er det markedet og kundetilgangen som svikter og skaper likviditetsbrist. Nå er situasjonen slik at både Fagmøbler og Bohus etterspør Born Møbel sine produkter, men bedriften har ikke klart å produsere det etterspurte volum for å tilfredsstille etterspørselen. Det er disse interne forholdene den opprettede innsatsgruppen nå vil se på for å finne forbedringspotensiale og iverksette raske løsninger. Se for øvrig flere detaljer i vedlagte søknad fra bedriften. Vurdering Til tross for at bedriften har mottatt støtte fra kommunalt næringsfond tidligere, er det av avgjørende betydning for videre drift at dette prosjektet blir realisert. Som tidligere nevnt er markedsmulighetene og salgspotensialet stort med både Fagmøbler og Bohus på kundelisten. Bedriften har satt sammen en innsatsgruppe (Task-force) som raskt skal gjennomgå bedriftens interne utfordringer og forbedringspotensiale for å finne nødvendige løsninger for videre lønnsom drift med fornøyde kunder.

207

208

209

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 16.01.2017 2016/1968-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Inge Stuedal Landsemveien 280 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34)

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34) Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 06.02.2017 2017/136 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf 98 25 34 11 Willy Selen Gjeilvollv. 5 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.09.2015 2015/1067-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 GK Nord-Trøndelag AS Tjuin 7790 MALM V

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.12.2015 2015/1683-6 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Sweco Norge AS Bomv. 13 7725 STEINKJER

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verraparken, Lillesalen Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 10:00 -Orientering om Sentrumsprosjektet. -Orientering om framdrift

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 21.07.2015 2015/923-4 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Byggmester Jørgen Binde AS Sjøfartsgt. 5

Detaljer

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 17.11.2016 2016/1558-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand, 98244043 Adresseliste Melding om vedtak Revidering av kommunale retningslinjer

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 18.02.2016 2015/1793-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Mikkel Fawzy 6860 Dona Drive. Navarre,

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Verraparken, møterom: Flage Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.05.2015 2015/468-4 Saksbehandler Deres referanse Lena Bakken, Malm Røde Kors Hjelpekorps v/alexander Ystmark Nedre Åsveg 7 7790 MALM Melding

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00-11:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 16.06.2016 2015/1885-10 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Norconsult AS Kongens gt. 27 7713 STEINKJER

Detaljer

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 05.10.2015-4 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Knut Dypvik Sildråpeveien 20 B 7048 TRONDHEIM Delegert vedtak Svar på

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Nils Sørvåg Grandlivegen 2 B 7024 TRONDHEIM Norge 12/272-119 K01 &18 HK/TEKN/MHA 16.11.2012 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA Teknisk, landbruk og miljø Henrik Sødahl Hasselveien 4 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/117-134 K01 &18 HK/TEKN/MHA 02.01.2017 HENRIK SØDAHL - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Vedrana Lozancic 907 54 078 2019025239 GBR-0084/0175, BNR- 162080865 Dato: 13.05.2019 Morten Heum Solfengveien

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2018/2108-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur- og ressursforvaltningsutvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 10/9 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 10/9 Dato: PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Martin Kornelius Ness Holmemoveien 659 9309 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/904-12519/18 - GBNR 10/9 Dato: 04.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar endring tak (over veranda)

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien 51 - Tomannsbolig med sportsbod

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien 51 - Tomannsbolig med sportsbod 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/03657-10 Cecilie Foss 09.02.2018 Avslag - Gnr 79 Bnr 41 - Langliveien

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Vebjørn Knutsen Sætermoveien 327 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/2387-13920/18 - GBNR 15/9 Dato: 19.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon

Detaljer

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider Steinkjer kommune v/ Pål Christian Berg Postboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/6234-41288/2016/JIKR 197/1266/L42 29.11.2016 Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet starter med bedriftsbesøk hos MMK Follacell kl og fortsetter møtet på Verran Servicekontor etterpå.

Møteinnkalling. Formannskapet starter med bedriftsbesøk hos MMK Follacell kl og fortsetter møtet på Verran Servicekontor etterpå. Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Formannskapet starter med bedriftsbesøk

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80

Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje under 50kvm gnr 62 bnr 80 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Jens Are Jensen Neptunveien 28 9303 SILSAND Deres ref.: Vår ref.: 17/4240-23259/17 - GBNR 62/80 Dato: 06.11.2017 Dispensasjon innvilget for tiltak uten søknadsplikt - garasje

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg gapahuk Gnr. 5, bnr. 17 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Per Rune Johansen Sultindvikveien 195 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/3642-16465/17 - GBNR 5/17 Dato: 23.08.2017 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.08.2016 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Britt Eva Øya Sinnes 7200 KYRKÆTERØRA Norge 13/15-15 K01 &18 HK/TEKN/MHA 01.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Balsfjord kommune VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.02.2019 Endringslogg UTVALGS- SAKSNUMMER UTVALG MØTEDATO ENDRINGER

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER John Kristoffersen Arkitektkontor AS Postboks 932 9259 TROMSØ Svein Erik Karlsen Deres ref.: Vår ref.: 17/5960-26302/17 - GBNR 84/150 Dato: 11.12.2017 Tillatelse til tiltak med

Detaljer

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging.

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging. Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 30.06.2017 2017/665-5 Saksbehandler Deres referanse Jacob Br. Almlid, 911 36475 Lønnum Eiendom AS 7790 MALM Melding om vedtak Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien,

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Annette Grimnes Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon fra byggegrense Ås kommune Byggesak og geodata EBP-utvikling AS Vassumveien 19 1407 VINTERBRO Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/01708-23 Annette Grimnes 30.08.2016 Gnr 107 Bnr 52 Fålesloråsen 33 - Bolig - Dispensasjon

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.:

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Nikola Silic / Dir. tlf.: ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden.

Godkjent tiltak Drammen kommune godkjenner følgende tiltak: Påbygg på boligens østlige side 30 meter fra Drammensfjorden. DRAMMEN KOMMUNE Valdemaras Vaiciunas Svelvikveien 348 3037 DRAMMEN Vår referanse 18/4576/11/LINENG Arkivkode GBNR 34/2 Deres referanse Dato 10.10.2018 Tillatelse til tiltak med dispensasjon - 34/2, Svelvikveien

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ Lilian Olsson 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/01730-6 Lilian Olsson 14.08.2018 Dispensasjon og tillatelse til

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00

Møteprotokoll. Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: Tid: 13:00 Møteprotokoll Utvalg: Planutvalget Leksvik Møtested: Kommunestyresalen, Leksvik kommunehus Dato: 24.09.2015 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Einar Strøm Ordfører LE-SP

Detaljer

GBNR 72/2 - TILLATELSE TIL TILTAK - MIDLERTIDIG DISPENSASJON - BRUKSENDRING - DRIFTSBYGNING - TROLLSRUDVEIEN 72

GBNR 72/2 - TILLATELSE TIL TILTAK - MIDLERTIDIG DISPENSASJON - BRUKSENDRING - DRIFTSBYGNING - TROLLSRUDVEIEN 72 Thor Bakke Trollsrudveien 72 Sande kommune 3070 SANDE I VESTFOLD Dato: Vår ref.: Arkiv: Saksbeh: 10.02.2015 15/33-4 GBNR-72/2 Anne-Grete Hylland GBNR 72/2 - TILLATELSE TIL TILTAK - MIDLERTIDIG DISPENSASJON

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Siri Gilbert Ås kommune Byggesak og geodata Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: Tid: 13:00 14:00. Funksjon Navn Forfall

MØTEPROTOKOLL. Planutvalget. Øyer kommune. Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: Tid: 13:00 14:00. Funksjon Navn Forfall Øyer kommune MØTEPROTOKOLL Planutvalget Møtested: Rådhuset - møterom Lyngen Møtedato: 13.02.2018 Tid: 13:00 14:00 Funksjon Navn Forfall Leder Arne Skogli Nestleder John Berge Medlem Inger Synnøve Bratt

Detaljer

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg garasje/uthus unntatt søknadsplikt Gnr. 3, bnr. 15

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg garasje/uthus unntatt søknadsplikt Gnr. 3, bnr. 15 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Pranee Hansen Sultindvikveien 1161 9302 ROSSFJORDSTRAUMEN Deres ref.: Vår ref.: 17/2065-17212/17 - GBNR 3/15 Dato: 28.08.2017 Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - nybygg

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/ Cecilie Foss 3 Vestby kommune Bygg Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 17/02394-5 Cecilie Foss 25.07.2017 Rammesøknad- Gnr 79 Bnr 1 og Bnr

Detaljer

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 16509/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/1693 Dato: 21.12.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato:

Høgåsen 13 Vår ref: 7209/ Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 7209/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/56 Dato: 15.06.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr 132/42 - naust og mur - dispensasjon fra reguleringsplan Vedlagt

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG DRAMMEN KOMMUNE Ingeniørtjenester AS Porsveien 10 4994 AKLAND Vår referanse 13/10622/10/CAMANG Arkivkode GBNR 36/32 Deres referanse Dato 07.08.2014 RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5

Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår dato Vår ref. Deres ref VEKI/2016/704-5 OPPDAL KOMMUNE Delegert vedtak Plan og forvaltning Vår ref. Deres ref. 07.06.2016 VEKI/2016/704-5 Vedtak nr SHR Bygg AS 16/220 Att. Per Erik Hindseth Industrivegen S. 7 7340 OPPDAL Vår saksbehandler Direkte

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Andreas Myhrene Larsen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Andreas Myhrene Larsen 3 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vigvam Arkitektur og entreprise Postboks 4015 3005 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02984-9 Andreas Myhrene Larsen 23.10.2017 Tillatelse

Detaljer

Tillatelse til tiltak i ett trinn - riving av kraftlinje Gnr. 24/23, bnr. 3,6,1/19

Tillatelse til tiltak i ett trinn - riving av kraftlinje Gnr. 24/23, bnr. 3,6,1/19 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER AF Decom AS Postboks 6272 Etterstad 0603 OSLO Elen Sagmo Melhus Deres ref.: Vår ref.: 17/3167-15748/17 - GBNR 23/3 Dato: 04.08.2017 Tillatelse til tiltak i ett trinn - riving

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Arne Rødsjø Berg 7200 Kyrksæterøra Norge 13/15-16 K01 &18 HK/TEKN/MHA 04.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ June Cathrine Ormstad

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/ June Cathrine Ormstad 3 Vestby kommune Bygg Gunnvor Johanne Hovland Gjølstadveien 275 1550 HØLEN Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 18/02810-11 June Cathrine Ormstad 07.03.2019 Avslag på søknad - Gnr 156 Bnr 42 - Gjølstadveien

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYGGESAKSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Bratland Eiendomsutvikling AS

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK

RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK RAUMA KOMMUNE SAKSPAPIR I DELEGASJONSSAK Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saknr Saksbehandler Fullmaktsvedtak planutvalg 30.01.2014 024/14 MOS Saksansvarlig Arkiv: Objekt: GB-201/5 Arkivsaknr 14/89

Detaljer

FORMANNSKAP Lekatun

FORMANNSKAP Lekatun LEKA KOMMUNE INNKALLING Styre/råd/utvalg: Møtested: Dato: Tid: FORMANNSKAP Lekatun 15.01.13 1030 Medlemmene innkalles herved til ovennevnte møte. Eventuelt forfall meldes hit straks. Varamedlemmer møter

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR UFR 1454/11 Idéhus Trondheim AS Hornebergvegen 7 N-7038 TRONDHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Mirjana Nikolic Vår ref. Tidligere ref: 11/1848 oppgis ved alle henvendelser

Detaljer

IGANGSETTINGS- TILLATELSE

IGANGSETTINGS- TILLATELSE Delegasjonssak nr: FBR MIN 667/11 Håvard Jensås Engstrømbakken 7 A N-7054 RANHEIM IGANGSETTINGS- TILLATELSE Vår saksbehandler Leif Inge Horten Vår ref. oppgis ved alle henvendelser Deres ref. Dato Engstrømbakken

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 12. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite. Møtetid: 18:00. Møtedato: 11.02. Grane kommune Side 1 av 12 Møtebok Møte i Nærings- og naturforvaltningskomite Møtedato: 11.02.2015 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Åse Granmo Møteinnkalling (kunngjøring) 4. februar

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Selbu kommune Plan, Areal og teknikk

Selbu kommune Plan, Areal og teknikk Selbu kommune Plan, Areal og teknikk SESONG 0 0 Gyldig til..0 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 0/ Frode Reiten Egganvegen Dato 0.0.0 0 Sjetnemarka Sak.: 0/- Tillatelsen gjelder ferdsel

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 930740 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04..04 Tidspunkt: 0:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 930740.

Detaljer

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg garasje/lager/verksted Gnr. 113 bnr. 237

Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg garasje/lager/verksted Gnr. 113 bnr. 237 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Øystein Johan Skogli Segla 16 9388 FJORDGARD Deres ref.: Vår ref.: 17/2143-12492/17 - GBNR 113/237 Dato: 20.06.2017 Tillatelse til tiltak i ett trinn - nybygg garasje/lager/verksted

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Gjeldende fra 1.1.2016 til 31.12.2019 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Ragnhild Blokkum Orkdal kommune RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG I ORKDAL

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Maren Vermelid 476 25 053 2019051909 GBR-0088/0075 Dato: 05.08.2019 Siren Sæbø Linnestad Orrestien 44 3150

Detaljer