Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen"

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm Anders Lindstrøm /s/ Ordfører Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Dokumenter er utlagt til offentlig ettersyn på servicetorget.

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 14/16 RS 22/16 RS 23/16 RS 24/16 RS 25/16 RS 26/16 RS 27/16 RS 28/16 RS 29/16 RS 30/16 RS 31/16 RS 32/16 RS 33/16 RS 34/16 RS 35/16 RS 36/16 RS 37/16 RS 38/16 Innhold Referatsaker V 77/10 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for masseutskifting og opparbeidelse av byggegrop for nytt produksjonsbygg ved Salmar Settefisk AS Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Robert Aune Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Roar og Bente Borg Søknad om disp. motorferdsel 5 c - May Kristin og Sten Hall Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Sven Ole og Arve Heimstad Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Tommy Johnsen Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Bertil Klepp Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Lars J. Lie Søknad om disp. motorferdsel 5 c - Hege Lindstrøm Søknad om disp.motorferdsel 5 e - Roar O. Borg Søknad om disp. motorferdsel 5 e - John Ole Dolmseth Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Frank Husby Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Erling Jansson Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Kent Ståle Jensen Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Lars J. Lie Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Snorre Skjevik Søknad om disp. motorferdsel 5 e - Arvid og Leif Ystmark Unntatt off. RS 39/16 Søknad om disp. motorferdsel 5 b - ***** ***** X RS 40/16 Søknad om disp. motorferdsel 5 b - ***** ***** X RS 41/16 Søknad om disp. motorferdsel 5 b - ***** ***** X RS 42/16 Søknad om disp. motorferdsel 5 b - ***** ***** X RS 43/16 Søknad om disp. motorferdsel 5 b - ***** ***** X PS 15/16 PS 16/16 PS 17/16 PS 18/16 PS 19/16 PS 20/16 PS 21/16 Forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, utlegging til høring. Salg av kommunal prestebolig Nye navnesaker veger - Endringer av vedtatte vegnavn i Verran kommune Utbygging av gjennomgangsboliger i Follafoss Spillemidler til idrettsanlegg i kommunens prioriteringsvedtak Søknad Kommunalt næringsfond Verran - produksjon og salg av hydrauliske slanger og koblinger til skog- og landbruk i Trøndelag Søknad fra Verran Næringsutvikling AS (VNU AS) til Kommunalt Næringsfond- restrukturering og fasilitering ift pågående prosjekter

3 PS14/16Referatsaker

4 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf Sweco Norge AS Bomv STEINKJER V 77/10 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for masseutskifting og opparbeidelse av byggegrop for nytt produksjonsbygg ved Salmar Settefisk AS Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 077/010 SalMar Settefisk AS, 7796 FOLLAFOSS Tiltakshaver: Salmer Settefisk AS, 7266 Kverva Ansvarlig søker: Sweco Norge AS, Tiltakets art: Bruksareal i m2: Vesentlig terrenginngrep Det vises til søknad om tillatelse til tiltak registrert mottatt her for utskifting av løsmasser i tilknytning til oppføring av nytt produksjonslokale for SalMar Settefisk AS. Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak med tilhørende dokumentasjon, etter sendt beskrivelse med tegninger av tiltaket mottatt her Bygningsmyndigheten har fattet følgende Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter utskifting av masser og etablering av byggegrop for nytt produksjonsanlegg ved SalMar Settefisk anlegg. 2. Med hjemmel i pbl og 23-3 gis ansvarsrett til følgende foretak og funksjoner: Sweco Norge AS, Bomvegen 13, 7725 Steinkjer, org.nr gis ansvarsrett med funksjonen ansvarlig søker (SØK) i tiltaksklasse 2 for hele tiltaket og ansvarlig prosjekterende (PRO) i tiltaksklasse 2 for geoteknikk og grunnarbeider, samt uavhengig kontroll utførende (Kontroll) geoteknikk i tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

5 Saksnr.2015/ Tangstad transport AS, Industrivegen 1, 7796 Follafoss, org.nr gis ansvarsrett med funksjonene ansvarlig utførende (UTF) i tiltaksklasse 2 for grunnarbeid og masseutskiftning. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Norconsult AS, Kongensgate 27, 7713 Steinkjer, org.nr gis ansvarsrett med funksjonen ansvarlig kontrollerende uavhengig kontroll (Kontroll) i tiltaksklasse 2 for prosjektering geoteknikk. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområde. 3. Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og kart med beskrivelser legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. Saksopplysninger: Tiltak: Utskifting av løsmasser i tilknytning til oppføring av nytt produksjonslokale for SalMar Settefisk AS. Planstatus: Arealdelen av kommuneplan for Verran kommune Planformål: Næringsvirksomhet Ansvarsoppgaver: Sweco Norge AS, Bomvegen 13, 7725 Steinkjer, org.nr søker ansvarsrett med funksjonen ansvarlig søker (SØK) i tiltaksklasse 2 for hele tiltaket og ansvarlig prosjekterende (PRO) i tiltaksklasse 2 for geoteknikk og grunnarbeider, samt uavhengig kontroll utførende (Kontroll) geoteknikk i tiltaksklasse 2. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Tangstad transport AS, Industrivegen 1, 7796 Follafoss, org.nr søker ansvarsrett med funksjonene ansvarlig utførende (UTF) i tiltaksklasse 2 for grunnarbeid og masseutskiftning. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområder. Norconsult AS, Kongensgate 27, 7713 Steinkjer, org.nr søker ansvarsrett med funksjonen ansvarlig kontrollerende uavhengig kontroll (Kontroll) i tiltaksklasse 2 for prosjektering geoteknikk. Foretaket har sentral godkjenning som dekker omsøkte ansvarsområde. Kontrollerklæringer: Gjennomføringsplan er vedlagt søknaden og viser at tiltaket er dekket med nødvendige ansvarsforhold. Høringsinstanser: Ingen. Tegningsliste: Kart, tegninger og beskrivelse av tiltaket legges til grunn for behandlingen. Side 2 av 2

6 Saksnr.2015/ Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter utskifting av masser og etablering av byggegrop for nytt produksjonsanlegg ved SalMar Settefisk anlegg. Område som skal masseutskiftes dekker et areal på ca 8500 m 2. Massene miljørenskes og sorteres før deponering. Området er miljøkartlagt. Miljøskadelige materialer bringes til godkjent avfallsmottak. Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. Det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak. Øvrige opplysninger: Aktsomhetsplikt i forhold til kulturminner Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Når tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest. Bygningen/tiltaket kan ikke lovlig tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen foreligger. Søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fremmes på standard skjema, hhv byggblankett 5167 og byggblankett Disse sendes inn av ansvarlig søker (ansvarlig foretak) for tiltaket. Behandlingsgebyr For behandling av byggesøknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1).. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi til: Salmar Settefisk AS 7266 KVERVA Side 3 av 3

7 Saksnr.2015/ Side 4 av 4

8 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Det er søkt om 30 turer tur/retur i forbindelse med bygging / riving av hytte. Det foreligger ikke gyldig byggetillatelse da tiltaket er omsøkt ferdigstilt og ferdigattest utstedt den Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Antall turer begrenses til 15turer tur/retur sett i lys av Fylkesmannens klagebehandling i en rekke tilsvarende saker i Verran. Vedtak: Robert Aune innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

9 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/76 Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/76. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

10 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/76 TURKORT 2016/ / / /2020 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

11 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/76 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

12 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/76 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

13 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Roar O. og Bente E. Borg Jakob Malmosv MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Roar O. og Bente E. Borg innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/1673. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

14 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/1673 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

15 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/1673 TURKORT 2016/ / / /2020 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

16 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/1673 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

17 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

18 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/144569_fix.html Side 1 av Fra: May-Kristin H ll Sendt: 29. januar :41 Til: ver-postkasse Emne: Sn scooter-l yve Hej Grete! Som jag sa i v rt telefonsamtal (n r jag ringde dig denna vecka) s s ker jag scooterl yve f r str ckan Dammen och hytta vid Reinsj becken (hytte nr 200, enligt hytteeierf reninga), och str ckan mllan Silderen och hytta. Vi har f tt l yve fr n Ulvig Ki r AS, och det l yve har jag bifogat i detta mail som du bad om. Det fr n Erling Silderen har ni fr n f rut. Om du undrar n got s h r av dig s l ser vi det. Hoppas p ett positivt svar. Med v nlig h lsning May-Kristin H ll

19

20 rinnoursneugen,.546, 370X E-spli1ttetran 552x TO 1 Fmnlia i angvalnet spluogyinnrw Langvassetran Torsheia, Roassi e X569 _ MehaugetiL, a" \ , 05 Tørslisetran Brentheia «558X 395 ToLsWitne 21, af, 5/ 6 x X 38 's.,svartvåssbeia,e\3 '`fsy Søndagsh'isia ' Torsvarden 2 LotiN,Hovenr 346 SørespIingstangeri,11,11, heia-_ A2 /01 "... Helvetesåsen 4,Bjørnaheia 465 Skardtrary----;' x Tørrishei,a Carnmeltømte Brekksletta asoir H,olden Jjjj TekSfeLømte AllMenning Sk r1 -, Flekhmdheia 4.3 7, Bjernatangenx382 --,351 Stuvegfjetlet HoIdtangen Musvågen SiIderhauStef i'"/4.feltjunff.,, x48 371X Sv S'96 SP`i gauklia.> nyse3ran P Ii F.1-r-1 And,,rti.(S1 tni n 5 1., oldsetran detn`r 428 \\ Småhaugan.,-r, B, > 'P<S.6,..(.4,:tbrhIeugan; -fr-_, : " Fissbekk'setrast- tisjoer] < Brattingf 564 t fç Svartkldmpen Siiitterklumper,,537, Heimholhatten _ X øv Silderen ra Kinnkierrklump x"6 Sil,,N1.1111pen 05, SeirWkWri ; ;crs-i X 3S4 Hatie., ' --tmes ta ng -en-. Sttivågsetra Reinsjøklumpe 207) - BrnIdtiO4,nmyr5n --- -, I ', Fagertisetrair,,. Holdaisho q Ramstadhln 587x sen jo1/ Ereiøtjønnheia Bernvjgen 7Aeinsjohl cers--,ørrisheimen,>? Follåfos ; Jr-,p Ivasheia S<arfd-vassh,éia -, Frernreheia X 649 'A,k114 Seljestu Ved 02 I Malbuheiai, \,

21 g VERRAN KOMMUNE Ãiklvnr. U 2 FEB 2015 ` SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM \ Snøscooternr.: FFC 57 Postnr.:6C:>O Å) Poststed:.ll/ <S v QX \A6 )9 Søknaden gjelder transport jfr nasj onal forskrift (sett kryss) D 5b Funksjonshemming Kopi av parkeringsbevis eller legeattest på kommunens skjema må vedlegges. Se også pkt 7 i retningslinjene på baksiden. Antall turer det søkes om: (ANTALL MÅ FYLLES UT) E 5c Hytteeier transport av bagasje og utstyr til hytte minst 2,5 kilometer fra brøytet bilvei områder det ikke finnes leiekjøringstilbud. Antall turer det søkes om: my (ANTALL M_Å FYLLES UT) D 5e Transport av ved Ved selvhogst på annen manns grunn/kjøp av ved på rot. Hogstfelt må tegnes inn på kart. D 5a Transport av materiell og utstyr i forbindelse med utmarksnæring Som utmarksnæring regnes drift av utleiehytter, næringsmessig høsting av naturgoder, turistog reiselivsnæring, leting og undersøkelse av mineralske ressurser mv., forutsatt at virksomheten er registrert i Enhetsregisteret. Erstatter tidl. 5d. D 6 Kjøring ut over 2, 3, 4, og 5 dersom søker pâviser et særlig behov som ikke knytter seg til turkjøring eller kan dekkes på annen måte. (beskrivelse av behovet må vedlegges) rseoorwttotlrrtr Sam til råte som rfsrlwsàlrskico» Tidsromfor kjøring: Fra og rrrooål0..l(9i011qlri1 og Søkers unde krift. Vedlegg til søknaden(kryss av og legg ved) EI Kart over kjørelrase CI Grunneierti1late1se(-r) E! Parkeringsbevis eller legeattest (gjelder kun søknader etter 5b) El Kopi av avtale om hogst av ved på rot (gjelder kun søknader etter Se) Søknaden tas ikke opp til behandling om vedlegg mangler. Forventet Saksbehandlingstid: Sb, c og e: Inntil 3 uker 6: inntil 6 uker

22 l l I Erling Silderen Silderen Søndre 7796 Follafoss Sø) Grunneiertillatelse For Snøscooterkjøring. 1. May og Sten Hill Sundsvall Gis med dette tillatelse til å kjøre snøscooter med regnr på min Eiendom Silderen Søndre.. 2. Tillatelsen gjelder i 5 FEM år fra Grunneier kan ikke alene gi tillatelse til bruk av motorkjøretøyi utmark, Slik at dispensasjon fra kommunale forskrifter må innhentes før kjøring kan foregå. 4. Kj øringen må foregå slik at det ikke oppstår skader på eiendommen. Silderen ,. <1:~ ~ el'.e r...-~;: at Ll =< wut-f t \ ` f ' ` ~ we.» Erling Silderen. I.

23 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /202-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Sven Ole og Arve Heimstad Dokkgt TRONDHEIM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Sven Ole og Arve Heimstad innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 12 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/202. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

24 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/202 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

25 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/202 TURKORT 2016 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. retur tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

26 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/202 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

27 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

28 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Tommy Johnsen Blåbærveien STEINKJER Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Formannskapet opphevet administrativt vedtak etter 5c (ref.sak 9/16) og 5e(ref.sak 10/16) Når det gjelder din søknad knyttet til 5e gjelder den fram til Vedtak: Delegert vedtak -motorferdsel etter 5 c dat ref.sak 9/16 oppheves. Tommy Johnsen innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 10 turer (tur/retur). Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/1927. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

29 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/1927 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

30 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/1927 TURKORT 2016 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. retur tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

31 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/1927 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

32 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2015/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

33 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /189-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Bertil Klepp Geilvold STEINKJER Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Bertil Klepp innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Lokal forskrift " Retningslinjer for motorferdsel i utmark" er under revisjon, noe som medfører at dispensasjoner gis kun ut vintersesongen Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

34 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/189 I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/189. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Grete Vada Førstesekretær Side 2 av 2

35 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/189 TURKORT 2016 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. retur tur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

36 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/189 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

37 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

38 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /191-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Lars Jørgen Lie Ullernchausseen 114 b 0284 OSLO Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Lars Jørgen Lie innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 5 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/191. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

39 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/191 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

40 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/191 TURKORT 2016/ / / /2020 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

41 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/191 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

42 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

43 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /171-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Hege Lindstrøm Verrastranda 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Hege Lindstrøm innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 5turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/171. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

44 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/171 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

45 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/171 TURKORT 2016/ / / /2020 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

46 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/171 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

47 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2016/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

48 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /1672 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Roar O. Borg Jakob Malmosv MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Roar O. Borg innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagte kart Regnr snøscooter: XT 1441 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2015/1672. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

49 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/1672 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

50 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2015/1672 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

51 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /12 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf John Ole Dolmseth 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: John Ole Dolmseths søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad, grunneiertillatelse og vedlagte kart avslås. Det innvilges dispensasjon for bruk av snøscooter i forbindelse med vedhogst til hytteeier Gnr.bnr.fnr. 25/1/11 for området definert i vedlagte kartskisse. Begrunnelse: I grunneiertillatelsen er det spesifisert at det skal være uttak av ved i hyttas nærområdet. Hyttas nærområde er av kommunen definert i vedlagte kartskisse. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: Strekning: Se vedlagte kart datert og merket av Verran kommune Regnr snøscooter: XK 7271 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/12. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

52 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/12 VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom Side 2 av 2

53 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/12 eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

54 GIS/LINE Wehlnnsyn - Karmtskriñ hnp://webholei2.gisline.no/gislincwebinnsyn_vem1n/advancedprin...! j g um., f. ' Iuulnnn.I Gmnnhnn nu-nu; nn ou n. nnxu l.- _ uqncp-nuu--nø-qu-uxn -I m-a. I - a-nu--- n-vats VERRAN KOMMUNE 11/ få lav I lJ 21:.

55 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /181 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Frank Husby Sandbrøyta 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Frank Husby innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagt kart Regnr snøscooter: XW 5299 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/181. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

56 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/181 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

57 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/181 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

58 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /150 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Erling Jansson Strandveien MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden. Vedtak: Erling Jansson innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagte kart Regnr snøscooter: XV 1030 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/150. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

59 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/150 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

60 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/150 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

61 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /148 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Kent Ståle Jensen Follavatnet 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Kent Ståle Jensen innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagt kart Regnr snøscooter: YB 4459 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/148. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

62 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/148 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

63 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/148 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

64 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /191 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Lars Jørgen Lie Ullernchausseen 114 b 0284 OSLO Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Lars Jørgen Lie innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagt kart Regnr snøscooter: XL 4774 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/191. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

65 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/191 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

66 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/191 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

67 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /196 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Snorre Skjevik Ørav MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Snorre Skjevik innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagt kart Regnr snøscooter: XJ 6556 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/196. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

68 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/196 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

69 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/196 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

70 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer /180 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Arvid og Leif Ystmark Sandbrøyta 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Arvid og Leif Ystmark innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Se vedlagt kart Regnr snøscooter: XJ 5803 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2016/180. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM E-post Telefaks Org.nr NO

71 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/180 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

72 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2016/180 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

73 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/235-3 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/ Forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, utlegging til høring. Vedlegg 1 Forslag til forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner Utrykte vedlegg: 1 X Forslag til forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner 2 X Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall 3 S Forskrift om avfall, Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner, utlegging til høring. Rådmannens forslag til vedtak Med hjemmel i Forvaltningslovens kap VII anbefales at Formannskapet legger forslag til Forskrift om avfall for Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner ut til offentlig ettersyn i 2 uker i Verran Servicekontor og på kommunenes hjemmeside på internett. Saksopplysninger Renovasjonsenheten i Steinkjer kommune har laget forslag til ny forskrift for avfall som skal legges ut til høring. Høringsvedtak ble gjort i Steinkjer kommune like før jul. i tillegg til å legge den ut til offentlig ettersyn har de sendt den på høring til: 1. Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

74 2. Nord-Trøndelag fylkeskommune 3. Steinkjer næringsselskap 4. Steinkjer næringsforum 5. Rådet for funksjonshemmede 6. Steinkjer eldreråd 7. Repr. for barns interesser i plansaker 8. Steinkjer ungdomsråd 9. Samstyret for bondelagene i Steinkjer Det er nå forskrift vedtatt i desember 2013 i de respektive kommunestyrene som gjelder fram til ny forskrift vedtas. Det skjer endringer i driftsvilkårene for Renovasjon jevnlig og med kort varsel. Det å ta driftsdetaljer ut fra Forskriften gir bedre mulighet til å tilpasse daglig drift til de vilkår som omverden til enhver tid gir. Med en drift som må tilpasses markedet og endring i mulige behandlingsløsninger på kort varsel, vil det være tidkrevende og lite økonomisk å endre Forskriften hver gang justeringer må foretas. Ny forskrift er laget med utgangspunkt i at den skal kunne beholdes uendret i en 5-årsperiode. Den gir overordnede bestemmelser, og har egne paragrafer om håndtering av forurensning og forsøpling. Rent driftstekniske ting er tatt ut av Forskriften og finnes nå i tilhørende "Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall". Retningslinjene kan endres administrativt når driftsmessige forhold tilsier det. Endringer i Forskriften er: Det er tatt inn en del presiseringer som tidligere kan ha gitt rom for feiltolkninger. Definisjon av hvem som er omfattet av plikt til å delta i den kommunale renovasjonsordningen er presisert. Det er tatt inn egen paragraf som presiserer gjeldende regler for bruk av gjenbrukstorg. Det har vært behov for å være mer tydelig på hva som omfattes av fri levering innenfor rammene av årsgebyr. Det er lagt inn egne paragrafer om hvordan kommunen vil at forurensning og forsøpling skal behandles. Fritakskriteriet for fritidsboliger som går på størrelse av bolig er foreslått fjernet. Saksvurderinger: Det er foretatt en utvidelse av Forskrift om avfall, slik at den i tillegg til å gi overordnede føringer også inneholder bestemmelser om håndtering av forsøpling og forurensning i kommunene. Dette vil gi kommunens tilsynsmyndighet bedre verktøy for å iverksette tiltak og gi pålegg om opprydding ut fra skjønn. Med erfaring fra mange saker som burde vært ryddet opp, men der de generelle formuleringene i Forurensningsloven ikke gir tilstrekkelig grunnlag til å iverksette tiltak, er det ønskelig at kommunen gir retningslinjer i form av forskrift som styrer dette.

75 Rent driftstekniske ting er tatt ut av Forskrift om avfall. Det er behov for å kunne vurdere tilbud om samarbeid, implementering av nye metoder, utvikling og tiltak som andre aktører har lykkes med, uten å foreta endringer i gjeldende forskrift, da slike ting vanligvis ikke berører det tilbud som gis til kommunens innbyggere. Slike endringer kan omfatte ettersortering, nedstrømsløsninger og kjøp/salg, og endres fort og har medført behov for hyppige endringer av forskriften. Når disse tas inn i egne retningslinjer vil det være mulig å justere og tilpasse driften i tråd med endringer i resten av bransjen. For å sikre at kommunens innbyggere får en god og riktig tjeneste er abonnentens rettigheter og plikter beholdt i Forskriften. Gjennom årlig ISO-revisjon vil eksterne revisorer påse at retningslinjene også etter nødvendige tilpasninger sikrer at de til en hver tid er i tråd med gjeldende lovverk og kommunal Forskrift for avfall. Det er vedtatt i gjeldende Avfallsplan at enhet Renovasjon skal være ISO-sertifisert i planperioden. Under definisjoner er det tydeliggjort at alle boenheter skal ha eget abonnement. Det er ikke intensjonen i Forurensningsloven at de som leier bolig skal være fritatt for renovasjon, men det har likevel vært en del diskusjon om hvor tydelig dette framgår av dagens renovasjonsforskrift. Renovasjonsgebyret skal dekke alle kostnader med ordningen, og en stor del av dette er grunnkostnader som må dekkes uavhengig av hvor store eller små avfallsmengder den enkelte produserer. Det er disse grunnkostnadene som fordeles på færre dersom ikke alle er med og tar sin andel, og som vil gi et høyere gebyr pr abonnement enn det som er riktig. Rettigheter og plikter for abonnenten og for renovasjon er fortsatt godt forankret i Forskriften. Likedan vilkår for tilleggstjenester og kriterier for fritak. Når fritaket for hytter under 20 m 2 foreslås fjernet skyldes dette en rimelighetsvurdering. Det er ingen praktisk grunn til å frita en hytte / fritidsbolig med kun størrelse som begrunnelse. Det vil kunne produseres samme mengde avfall i en hytte på 20 m 2 som en på 40 m 2. Det er heller ikke tatt hensyn anneks eller andre bygninger i tilknytning til boligen. Fritakskriteriet blir dermed noe inkonsekvent og lite godt begrunnet. Det er i tillegg vanskelig å følge opp, da kommunenes registreringer i noen grad er dårlig oppdatert. Det er tatt inn egen paragraf som presiserer hvordan bruk av fri levering på gjenbrukstorg skal praktiseres. Det har vært levert svært store mengder avfall under henvisning til at det er privat, til tross for at intensjonen og kostnadsberegningen som var lagt til grunn tilsa en levering på ca 3 m 3 av avfall som ikke kan material-gjenvinnes. Det kan være en kilde til kryss-subsidiering mot næringsavfall, og dette må søkes unngått så langt som mulig. Med en presisering av mengde pr abonnent pr år vil dette reduseres betraktelig. Det vil også medføre at en generell økning av gebyr vil ligge lenger fram i tid, etter som de som leverer store mengder selv må betale for disse. Det er også presisert hvilke kjøretøy som kan benytte gjenbrukstorgene. Det vil medføre store sikkerhetsmessige og driftstekniske utfordringer dersom lastebiler og traktorer med hengere gis adgang til disse, i travle tider vil avviklingen stoppe helt opp. Slike kjøretøy vil henvises til område for næringskjøretøy for tømming. Det er satt inn egen paragraf som gir føringer for hvordan forurensningssaker skal håndteres. Kommunene ønsker en tydelig og streng praksis på dette området, og vil gjennom dette markere behovet for en klar politikk. Det er også egen paragraf som omtaler forsøpling. Dette er et økende problem, og kommunene ønsker å gi en tydelig instruks til hva som er uakseptabelt og hvordan dette skal håndteres. Med en slik føring fra politisk nivå vil kommunenes tilsynsmyndighet forsterkes, og

76 det vil bli enklere å gi pålegg om opprydding i de tilfellene hvor det ikke foreligger direkte forurensningsfare. Med bakgrunn både i forurensning, forurensningsfare og forsøpling av ulike typer gis tilsynsmyndigheten et sterkere verktøy for å følge opp og avslutte slike saker. Det at kommunen gir et tydelig signal til sine innbyggere om at dette ikke er akseptabelt, gir stor legitimitet til tilsynsoppgaven. Også i et miljøperspektiv er dette er viktig signal.

77 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommune GJELDENDE FRA.. Forskriften er vedtatt i Snåsa kommunestyre Verran kommuneastyre.. Steinkjer kommunestyre.. Forskriften er fastsatt i medhold av lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall. Til forskriften hører følgende administrative retningslinjer: - "Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall."

78 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. KAPITTEL 1: INNLEDNING 1 Formål Forskriften har som mål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig oppsamling, oppbevaring, innsamling, transport, gjenvinning og sluttbehandling av husholdningsavfall. Forskriften samsvarer med rammer og retningslinjer nedfelt i gjeldende Avfallsplan, samt regional Avfallsstrategi for Midt-Norge. Forskriften skal bidra til å realisere mål og visjoner fastsatt i kommunenes klima- og energiplaner. Renovasjonsvirksomheten retter hovedfokus mot miljøaspektet, brukervennlighet/ innbyggertilfredshet og økonomi. 2 Virkeområde Forskriften gjelder oppsamling, innsamling, transport og behandling av husholdningsavfall fra Steinkjer, Snåsa og Verran kommune. Forskriften gjelder alle typer avfall som kommunene etter forurensningsloven eller ved delegering fra overordnet forurensnings-myndighet er tillagt myndighet over. Driftedetaljer er beskrevet i "Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall". Disse retningslinjene endres administrativt, innenfor de retningslinjer som Forskriften gir, etter hvert som driftsmessige forhold tilsier det. Gebyr vedtas årlig av det enkelte kommunestyret. 3 Definisjoner Som HUSHOLDNINGSAVFALL regnes ordinære mengder avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende jf. forurensningsloven 27. En HUSHOLDNING er en boenhet der det er mulighet for matstell og hvile, herunder også studenthybler o l, hvor bofunksjonen er den sentrale funksjonen. Som en husholdning regnes også hytte, fritidsbolig og andre boliger som ikke er permanent i bruk. Som NÆRINGSAVFALL regnes avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner jf. forurensningsloven 27. Disse omfattes ikke av denne forskrift. Eiendommer som er registrert som næringseiendom, og nyttes til næringsvirksomhet (eks seterdrift) omfattes ikke av denne forskrift.

79 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. Som FARLIG AVFALL regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet avfall fordi det kan medføre miljøforurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Med GJENBRUKSTORG forstås i disse forskrifter hovedstasjon for mottak, sortering, kontroll, mellomlagring og omlasting av de fleste avfallsfraksjoner før transport til godkjent mottaksanlegg. Det er et gjenbrukstorg i hver kommune, Bratreitøra i Verran, Semsøra i Snåsa og Tranamarka i Steinkjer. Med RETURPUNKT forstås i disse forskrifter felles sentrale oppsamlingsplasser for mottak av sortert husholdningsavfall (glass- /metallemballasje, større mengder papp/kartong). På de fleste returpunkt finnes også Fretex-beholder for mottak av klær/sko. Abonnenten bringer selv avfallet sortert til plassen. Containere for levering av restavfall fra hytter og fritidsboliger plasseres også på returpunkt. Som ABONNENT regnes eier av eiendom som omfattes av den kommunale renovasjonsordningen. Dersom eiendommen er festet bort for 30 år eller mer, skal likevel festeren regnes som abonnent om ikke annet er avtalt. Det samme gjelder når festeren har rett til å få festet forlenget, slik at den samlede festetid blir mere enn 30 år. Et ABONNEMENT er standard på 140 L matavfallsbeholder, 240 L restavfallsbeholder, 240/140 L papirbeholder og 160 L plastemballasjesekk. Hver husholdning (boenhet) skal ha minst et abonnement, størrelse skal tilpasses husholdningens behov. GEBYR beregnes etter størrelse på tilgjengelig restavfallsvolum. Det tilbys 3 ulike størrelser på beholder pr enkeltabonnement. Det gis rabatt der fler enn to abonnement benytter felles beholdere. En abonnent kan ha flere abonnement. Gebyrene vedtas årlig i kommunestyrene i tråd med Lov om gebyrfinansierte tjenester. FORURENSNING er enhver form for miljøskadelig utslipp til luft, vann, jord. FORSØPLING er oppbevaring av uakseptable mengder avfall (villfyllinger, bilvrak osv) på privat eller offentlig grunn. Med RENOVASJON menes Tjenesteenhet Renovasjon i Steinkjer kommune. Med KOMMUNEN menes den kommune hvor eiendommen ligger. Med KOMMUNENE menes Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner.

80 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. 4 Generelle bestemmelser. Alle husholdninger (boenheter) er pålagte å være med i den kommunale innsamlingsordningen. Det er ikke tillatt å disponere husholdningsavfall på annen måte enn beskrevet i denne forskriften. Renovasjon skal samle inn husholdningsavfall fra eiendommer som omfattes av disse forskriftene. Hovedutvalget for teknisk sektor / formannskap kan gi tillatelse til at andre står for innsamling og tømming. Ingen må derfor samle inn husholdningsavfall uten kommunenes samtykke. Det kan ikke benyttes avfallskvern i kommunene. Renovasjon kan etter søknad unnta bestemte eiendommer fra å delta i ordningen. Det er eiendommen som får fritak, basert på objektive forhold knyttet til denne. Jfr 10. Kommunene vil ikke akseptere at det utføres aktivitet som skaper forurensning og forsøpling. KAPITTEL 2: OM RENOVASJONSORDNINGEN 5 Anskaffelse, utlevering og plassering av oppsamlingsenheter Oppsamlingsenhetene er kommunens eiendom. Renovasjon besørger innkjøp og utlevering av oppsamlingsenheter. Kostnadene dekkes inn i årsgebyret. Oppsamlingsemballasje leveres ut på steder som har inngått avtale om dette. Liste over utleveringssteder finnes på hjemmesiden til renovasjon Renovasjon setter krav til hvilken type oppsamlingsenhet som skal benyttes, og til det antall oppsamlingsenheter abonnenten skal ha. Størrelsen på enhetene tilpasses det til enhver tid gjeldende behov hos abonnenten. Bytte av beholder kan foretas etter bestilling til renovasjon. På gjenbrukstorg og returpunkt har renovasjon ansvar for driften av plassen og vedlikeholdet av oppsamlingsenhetene. Blokker, rekkehus og annen konsentrert bebyggelse som naturlig kan grupperes, kan pålegges å ha felles oppsamling.

81 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. Abonnentene skal rette seg etter renovasjons anvisninger vedrørende korrekt plassering av beholderne som skal tømmes. I perioder med snø og is kan det være nødvendig å ha en annen plassering av beholderne som skal tømmes. I områder hvor det er opprettet felles oppsamlingsplass for avfallsenheter (store hjulbeholdere, bunntømmende containere, nedgravd avfallsløsning), kan renovasjon pålegge abonnentene å benytte disse. Ved bygging av større boligfelt med så tett bebyggelse at fellesløsninger er aktuell kan utbygger bidra til at området prioriteres for nedgravdløsning ved å finansiere innkjøp og nedgraving av kummer. Dette må godkjennes av enhet Renovasjon i tillegg til enhet Byggesak i hvert enkelt tilfelle. Det er enhet renovasjon som etter vurdering av økonomiske og driftsmessige kriterier som bestemmer hvilke typer oppsamlingsenheter skal benyttes. 6 Abonnentens plikter Dersom det viser seg at avtalte antall og volum på oppsamlingsenhetene ikke er tilstrekkelig, er det abonnentens plikt å ordne med utvidelse av abonnementet. Hvis dette ikke bringes i orden, kan renovasjon pålegge utvidelse av abonnementet til riktig størrelse. Abonnenten må selv sørge for nødvendig renhold og vedlikehold av beholderne. Abonnenten er selv ansvarlig for skader på beholderne som skyldes feilaktig bruk, hærverk e.l. Dette gjelder også for samarbeidsløsninger. Renovasjon avgjør når en beholder må repareres eller fornyes. Oppsamlingsenheten må ikke overfylles slik at lokket ikke kan lukkes, eller pakkes så hardt at det er vanskelig å få avfallet ut av beholderen ved tømming. Beholdere/plastsekk skal på tømmedag settes fram til vegkant/fortauskant, slik at renovatør ved tømming av beholdere/ henting av sekk ikke hindres av parkerte biler, hunder, snø, vann eller andre sperringer. Beholdere skal plasseres med fronten mot veg max. 1,5 m fra veikant, og stå slik at den ikke er til hinder for andre. På tømmedag må oppsamlingsenhetene være satt ut til offentlig veg senest kl Abonnenten skal til enhver tid forholde seg til de retningslinjer som gis for sortering av avfall.

82 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. 7 Innsamling og gjenvinning av husholdningsavfall. Renovasjon sørger for at oppsamlingsenhetene tømmes med den hyppighet som renovasjon bestemmer, jfr. krav fra helsemyndighetene. Tømming skjer i henhold til egen tømmeplan som hvert år gjøres tilgjengelig for abonnentene. Den som samler inn avfall er bare pliktig til å ta med avfall som er lagt i oppsamlingsenheten. Ved behov kan abonnenten levere med en ekstra sekk av grønn type, merket «restavfall Steinkjer kommune». Sekkene selges fra mottaksanlegg og enkelte butikker. Innsamlingen skal utføres slik at beboerne ikke unødig sjeneres av støv, lukt og støy. Under transport skal avfallet være sikret slik at det ikke faller av eller forsøpler veg/plass. Renovasjon skal sørge for riktig behandling og best mulig gjenvinning av alt husholdningsavfall. 8 Bruk av gjenbrukstorg Gjenbrukstorget er beregnet på kommunenes egne husholdningsabonnenter. Disse kan fritt levere ordinært husholdningsavfall. For bygge- og rivningsavfall begrenses leveransen til å omfatte enkeltleveranse av fr eks en kjøkkeninnredning, en dør eller annen mindre mengde som oppstår ved huseiers eget innvendige arbeid. Annet bygge- og rivningsavfall anses som næringsavfall. Da det ikke er vekt på gjenbruksmottakene i Snåsa og Verran henvises næringsavfall fra alle kommunene til Tranamarka. 9 Krav til kjørbar veg Renovasjon bestemmer hvor kjøreruten skal gå. I hovedsak skal det kjøres etter offentlig veg. For Snåsa kommune opprettholdes rutene som kjøres pr så framt de fyller kravene i denne paragrafen. Som kjørbar veg regnes veg som har snuplass, og dessuten kurvatur, stigningsforhold og styrke til å tåle kjøretøy på inntil 20 tonn. Vegen skal ha en fri høyde på minst 4,0 meter, og en bredde på minst 3,5 meter. Om vinteren må vegen og snuplass være brøytet og om nødvendig strødd. Tvilstilfeller vedrørende vegstandard m.v. avgjøres av renovasjon, vedtak kan ikke påklages.

83 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. KAPITTEL 3: OM GEBYR OG FRITAK 10 Fastsetting av avfallsgebyr Kostnadene som kommunen har på avfallssektoren, skal etter forurensningslovens 34 dekkes fullt ut gjennom gebyrene. Kommunestyret fastsetter gebyrets størrelse årlig i tråd med "Lov om gebyrfinansierte tjenester". Abonnenten skal betale et årlig gebyr for renovasjon. Årlig gebyr dekker også levering av ordinære mengder ordinært restavfall fra husholdninger til gjenbrukstorgene. (Jf. definisjonen på husholdningsavfall 3, samt spesifikasjon i gjeldende gebyrregulativ.) Ytterligere retningslinjer for fri levering er beskrevet i 8 samt administrative retningslinjer. 11 Søknadspliktige unntak Abonnenter som ønsker å kompostere matavfall/våtorganisk avfall i varmkompostbinge eller deponere matavfallet i egen gjødselkjeller må undertegne et avtaledokument med renovasjon. Det er krav til at prosessen i varmkompostbingen skal gå kontinuerlig. For å benytte gjødselkjeller må det være husdyr i driftsbygningen. Avtaler inngått med hhv Verran eller Snåsa kommune videreføres. Renovasjon skal føre tilsyn med at avtalene fungerer som forutsatt. Det kan hentes avfall ved å kjøre på privat veg etter søknad. Vurderingskriterier for vegstandard er beskrevet i administrative retningslinjer. For Snåsa kommune opprettholdes rutene som kjøres pr så lenge vegene holder standard som beskrevet i gjeldende retningslinjer. Slik søknad behandles av Renovasjon og vedtak kan ikke påklages. Det kan søkes om henting av avfall ved husvegg. Vurderingskriterier er beskrevet i gjeldende retningslinjer. Slik søknad behandles av Renovasjon og vedtak kan ikke påklages. 12 Særlige bestemmelser om fritak fra renovasjon Enhetsleder Renovasjon kan etter søknad frita eiendommer for gebyrplikten etter fastsatte kriterier. For ordinære husstander gjelder at gebyrfritak innvilges i hovedsak med virkning fra den dato avfallsbeholderne leveres inn. (Kan bestilles hentet/levert).

84 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. Fritak med tilbakevirkende kraft gis kun unntaksvis og i tilfeller hvor fraflyttingstidspunkt på grunn av for eksempel helsemessige årsaker ikke kan fastsettes på forhånd. Det kan kun søkes om fritak for perioder som overskrider 6 måneder. Fritak kan normalt gis for inntil 1 kalenderår frem i tid, og det må ved eventuelt behov for forlenget fritak søkes på nytt ved utløp av innvilget periode. Det kan gis fritak for abonnenter med abonnementstype 1, 2 eller 3, hvor dunker leveres inn. For abonnenter som tilhører rabatterte samarbeidsløsninger kan det gis delvis fritak for gebyret. For ordinære husstander gjelder i følgende kriterier for fritak: 1. Eier har flyttet på sykehjem / omsorgsbolig (dokumenteres med flyttemelding) 2. Midlertidig fraflyttet mer enn 6 måneder (dokumenteres med flyttemelding) 3. Ikke i bruk pga boligens tilstand (dokumenteres med bilder) Det vil ikke kunne gis fritak for bolig som er i bruk som fritidsbolig. Avfall fra hytter/ fritidseiendommer etc skal leveres i containere på anvist plass. Dersom eier ønsker egne avfallsbeholdere, regnes avgifter etter normalsatser. For hytter/fritidseiendommer gjelder følgende kriterier for fritak: 1. Ikke i bruk pga boligens tilstand (dokumenteres med bilder) 2. Setre, gjeterhytter og skogshusvær, som hele eller deler av året nyttes i tilknytning til stedbunden næring (reindrift, jord- og skogbruk), kan etter søknad helt eller delvis gis fritak fra ordningen. Det skal framlegges dokumentasjon for annen renovasjonsordning for næringen. Ved vurdering av slike søknader skal veileder T fra LMD og MD legges til grunn For hytter / fritidseiendommer vil det ikke være mulig å gi fritak med tilbakevirkende kraft. Ordinære boliger som benyttes som fritidsboliger vil kun komme inn under ordningen for hytter / fritidseiendommer i de tilfeller boligen er godkjent som fritidsbolig gjennom bruksendringstillatelse etter Plan- og bygningslovens 20-1 bokstav d. 13 Innkreving, renter m.v. Avfallsgebyr med påløpne renter og kostnader er sikret med lovbestemt pant etter pantelovens 6-1. Om renteplikt ved for sen betaling og inndrivelse av avfallsgebyr gjelder reglene i lov av 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane 26 og 27 tilsvarende.

85 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. KAPITTEL 4: OM FORSØPLING OG SANKSJONER 14 Forurensning Det er ikke tillatt å iverksette aktivitet som genererer forurensning til jord, vann eller luft. Unntaksbestemmelser for bålbrenning gitt i kommunal Forskrift om åpen brenning av avfall gjelder. Forurenser vil bli pålagt opprydding, eventuelt vil kommunen rydde opp for forurensers regning. Ved alvorlig forurensning vil anmeldelse bli vurdert, forurensning fra næring vil alltid bli anmeldt. Tilsyn foretas av kommunen i henhold til Forurensningslovens bestemmelser. 15 Forsøpling Det er ikke tillatt med lagring av avfall på andre områder enn de som er regulert til slikt formål. Dette betyr at kommunens tilsynsmyndighet skal påse at eksisterende opphopning av avfall, herunder også villfyllinger, avsluttes og ryddes slik kommunen bestemmer. Også oppbevaring av uregistrerte kjøretøy og annen oppbevaring som anses som visuell forsøpling skal reduseres til akseptabelt nivå slik kommunens tilsynsmyndighet bestemmer. 16 Sanksjoner Ved manglende eller feilaktig sortering av avfallet eller ved feil beholderplassering i henhold til bestemmelsene i denne forskrift, vil det bli gitt melding fra renovasjon om at dette må rettes. Ved graverende eller gjentakende feilsortering eller feil beholderplassering, kan renovasjon unnlate å tømme avfallsbeholderen inntil forholdene er rettet opp. For å unngå evt. hygieniske problemer kan renovasjon også i slike tilfeller, for abonnentens regning, sørge for separat innkjøring og sortering av det feilsorterte avfallet. Renovasjon har rett til å kontrollere innholdet i avfallsbeholdere / containere. Ved ulovlig hensetting av avfall på returpunkt kan renovasjon ilegge gebyr samt omkostninger.

86 Forskrift om avfall Snåsa, Verran og Steinkjer kommuner. Også ved annen forurensning / forsøpling kan renovasjon sørge for opprydding på forurensers regning. (Jfr Forurensningslovens 28,37,74 og 76) Det er krav til sikring av lass ved transport. Abonnenter som leverer lass til gjenbrukstorg forutsettes å ha sikret lassene slik at det ikke faller avfall fra lasset under transporten. 17 Klage Enhetsleder Renovasjon kan i enkeltsaker, etter skriftelig søknad, gjøre unntak fra bestemmelser i regelverket dersom rimelige grunner tilsier det. Klage på vedtak fattet av Enhetsleder Renovasjon med hjemmel i denne forskrift avgjøres av hovedutvalget /formannskapet i den enkelte kommune. 18 Straff Overtredelse av forskriftene straffes med bøter etter forurensningslovens 79, 2. ledd. 19 Ikrafttredelse Disse forskrifter trer i kraft etter godkjenning i kommunestyret i hver kommune og etter kunngjøring jf. forvaltningsloven.

87 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2015/406-4 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 16/ Kommunestyret SALG AV KOMMUNAL PRESTBOLIG Vedlegg 1 Fristillelse av tjenestebolig 2 Rundskriv V-10B/2015 "Ny tjenesteboligordning i Den norske kirke for å rekrutterer prester til rekrutteringssvake områder" 3 Oppheving av prestenes boplikt - ny tjenesteboligordning i rekrutteringssvake områder Utrykte vedlegg: 1 I Oppheving av prestenes boplikt - ny tjenesteboligordning i Kulturdepartementet rekrutteringssvake områder 2 I Rundskriv V-10B/2015 "Ny tjenesteboligordning i Den norske kirke Kulturdepartementet for å rekrutterer prester til rekrutteringssvake områder" 3 I Fristillelse av tjenestebolig Nidaros Bispedømmeråd 4 S SALG AV KOMMUNAL PRESTBOLIG Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet innstiller til kommunestyret at: 1. Rådmannen innhenter takst/verdivurdering på eiendommen Håkkavegen 1, 7790 Malm. 2. Rådmannen gis fullmakt til salg av boligen i det åpne markedet til høystbydende.

88 Saksopplysninger I brev fra Nidaros bispedømmeråd av er det bekreftet at den kommunalt eide prestbolig i Håkkaveien (Holderen) nå er frigitt. Dette medfører at den boplikt sognepresten hadde i sognet er opphevet. Vurdering Sett i lys av frigivelsen av prestboligen, finner rådmannen det ønskelig og formålstjenlig at boligen avhendes i det åpne markedet. Kommunen har ikke behov for denne type kommunal bolig.

89 DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd Verran kommune Dato: Vår ref: 15/ JOU (16/3715) Deres ref: Fristillelse av tjenestebolig Behovet for kommunal tjenestebolig i Verran er p.t. ikke tilstede for Nidaros bispedømmeråd. Boligen i Håkkåveien 1,7790 Malm, vil derfor gå ut av bruk som prestebolig fra dags dato. Verran kommune som huseier står derfor fritt i sin disponering av boligen. Ved en eventuell nytilsetting av prest i Verran og Malm sokn i fremtiden kan det være aktuelt å inngå et nytt samarbeid med kommunen om tjenestebolig for nytilsatt prest. Dette vil vi ta kontakt om dersom det skulle bli aktuelt. Vi takker for samarbeidet knyttet til denne boligen. Med vennlig hilsen Steinar Skomedal e.f. seksjonsleder Jorun Opedal Uglem førstekonsulent Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Kopi til: Torbjørn Millerjord Kirkeverge Verran Prosten i Nord-Innherad Postboks STEINKJER Oddleiv Moen TILLER Nidaros bispedømmeråd E-post: Telefon: Saksbehandler Erkebispegården Web: Telefaks: Jorun Opedal Uglem 7013 TRONDHEIM Org. nr.: Bankkontonr:

90 2

91 Mottakere: Verran kommune 3

92

93

94

95

96

97

98

99

100 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/ Saksbehandler: Alf Petter Reitan, Senior ing. kart og geodata Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 17/ Kommunestyret Nye navnesaker veger - Endringer av vedtatte vegnavn i Verran kommune Vedlegg: 1 Forslag til nye navn på veger. Setranveien Verrabotn 2 Forslag til nye navn på veger og områder - offentlig ettersyn 3 Kart 4 25/6 Navnesak 5 Annonse i Lokalavisa 6 Forespørsel om navn på veg. 7 Klage på vegnavn FV 720 i Verrabotn 8 Veinavn - grense mot Rissa 9 Nye veg- og områdenavn i Verran Kommune. 10 Klage på vegnavn 720 i Verrabotn 11 Navnsetting av vei i Verrabotn. 12 Navnsetting av veier i Verran/Verrabotn 13 E-post fra Jarle Rennan og Berit Sandnes 14 Vedtak 2 i navnesak 2014/18 - Gåtvatnet 15 Vedtak i navnesak 2014/18 - Vestre Hoven

101 Rådmannens forslag til vedtak Vedtatte navn i kommunestyre den som blir berørt i denne saken oppheves og gis nye navn strekninger som nedfor nevnt. Nye vegnavn/ endringer som nevnt i saksfremlegg vedtas. Endringer: Fra kryss Tjuinvegen til avkjørsel Kjerkreitvegen endres i fra Follafossvegen til Malmvegen. Follafossvegen forlenges i fra avkjørsel Almlivegen til og med bebyggelse i Geitvika (t.o.m. 76/9) Verrastrandvegen i fra Geitvika til kryss avkjørsel industriområde Verrabotn. Verrabotnvegen i fra kryss industriområde til grense Rissa kommune. Nye vegnavn: Landsemvegen fra Sanna til ny fv. 17 Holmvika Holtevegen fra dagens fv. 720 til kommunal pumpestasjon. Dette etter forslag i fra brev fellesbrev i fra alle beboere langs denne vegen. Øvre Sundbygdvegen fra dagens fv. 720 til påkobling ny fremtidig veg ved Langnes (Sundygdv.) Setranvegen fra fv. 720 opp til Morten Forsell jf. e- post i fra M. Forsell på vegne av oppsittere langs denne vegen. Hovsetvegen fra fv. 720 ned hyttefeltet Hovset. Meltingvegen fra fv. 720 til kommunegrense på veg mot Meltingen Malmvegen Follafossvegen endring av strekning hvor navn tidligere er godkj. av Språkrådet) Verrastrandvegen (endring av strekning hvor navn tidligere er godkj. av Språkrådet) Verrabotnvegen (endring av vegnavn hvor navn tidligere er godkj. av Språkrådet) Landsemvegen Holtevegen Øvre Sundbygdvegen Setranvegen Hovsetvegen (tidligere er godkj. av Språkrådet) Meltingvegen Områdenavn Gotvatnet endres til Gåtvatnet. Forslag til ny navnsetting av veger og områder i Verran legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager, og oversendes Språkrådet for uttalelse. Saksopplysninger Kommunen er adressemyndighet og fastsetter offisielle adresser. Regelverket knyttet til fastsetting av adresser framgår av Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) og matrikkelforskriften med

102 merknader, samt Lov om stadnamn (stadnamnlova) og tilhørende sentral forskrift for denne. I tillegg har Statens Kartverk utgitt en adresseveileder som gir råd i å etablere og forvalte et felles adressesystem og råd knyttet til de forskjellige delene av hele adresseprosessen. Det forventes at kommuner skal gjennomføre adressering av eiendommer og bygninger snarest. Formålet med adresser og skilt er at de skal sørge for at alle på en lett og forståelig måte kan identifisere og finne fram til bygninger, adkomst til bygninger, bolig og andre objekt eller steder som det er viktig å finne fram til. For utrykningskjøretøy er slik adressering svært nødvendig! Andre store brukere er drosjer og varetransport. Dette arbeidet er påbegynt i kommunen, men det behov for ytterligere vedtak på navning/ navneendringer på enkelte veger. Dagens vedtatte navn har tidligere ligget ute offentlig til høring, og har vært til tilråding av Språkrådet (Stednavntjenesten). Navn er således vedtatt i formannskap og kommunestyre. På tross av dette er det i ettertid fremkommet en del klager i fra innbyggere på de allerede vedtatte vegnavn. Det foreslås å endre noen av disse selv om det ikke er formell klagerett på vedtatte navn i fra enkeltpersoner. Endring av vegnavn: o Fra kryss Tjuinvegen til avkjørsel Kjerkreitvegen endres i fra Follafossvegen til Malmvegen. o Follafossvegen forlenges i fra avkjørsel Almlivegen til og med bebyggelse i Geitvika (t.o.m. 76/9) o Verrastrandvegen i fra Geitvika til kryss avkjørsel industriområde Verrabotn. o Verrabotnvegen i fra kryss industriområde til grense Rissa kommune. Det er behov for nye vegnavn på veger som ikke har navn i dag. Nye vegnavn: o Landsemvegen fra Sanna til ny fv. 17 Holmvika o Holtevegen fra dagens fv. 720 til kommunal pumpestasjon. Dette etter forslag i fra brev fellesbrev i fra alle beboere langs denne vegen. o Øvre Sundbygdvegen fra dagens fv. 720 til påkobling ny fremtidig veg ved Langnes (Sundygdv.) o Setranvegen fra fv. 720 opp til Morten Forsell jf. e-post i fra M. Forsell på vegne av oppsittere langs denne vegen. o Hovsetvegen fra fv. 720 ned i hyttefeltet Hovset. (Navnet Hovset er godkjent av Språkrådet) o Meltingvegen fra fv. 720 til kommunegrense på veg mot Meltingen. Inderøy er " villig til å gi bort" vegnavnet Verrabotnvegen til Verran kommune omnavne vegen til Meltingvegen. Verran kommune bør ha samme vegnavn slik at vegen frem til Meltingen vil ha samme navn som Inderøy. Endring av navn som tidligere vært behandlet men hvor språkrådet har reist navnesak: Håvset er endret til Hovset av språkrådet og veg til byggefelt gis navnet Hovsetvegen. Gotvatnet er navnet endret til Gåtvatnet av språkrådet og nytt områdenavn blir Gåtvatnet. Adressering er foretatt for tilhørende eiendommer langs vegstrekningen Follafossvegen på Malm. Etter utsending av brev med tildeling av adresser har det vært henvendelser/ kommentarer om at en ikke ønsker å ha adresse til navnet Follafossvegen. Adressenummer trenger derfor ikke omgjøres for Saksgang: Forslagene til ny navnsetting legges ut til offentlig ettersyn i 30 dager og sendes Språkrådet til uttalelse før navnevedtak vedtas av formannskap og kommunestyret.

103 Forslag til nye navn p veger. file:///c:/ephorte/ephortetemp/pdfdocproc/ephorte-verr-p/102036_fix.html Side 1 av Verrabotn den Hei! Viser til "Forslag til nye navn p veger" som Formannskapet har lagt ut. Oppsitterne p privatveg fra Fv 720 til g rden Setran (g.nr. 58 b.nr.3) i Verrabotn, i alt fire husstander, har forslag om at vegen skal hete SETRANVEIEN. Posten blir levert langs denne vegen som er ca. 1 km. Mvh Morten Forsell

104 Verran kommune Liavegen MALM MOTTATT Z4 JAN2014 Verran kommune. Arkivrir. so'sb l\pr) råla i75- Malm, Forslag til nye navn på veger og områder- offentlig ettersyn Det vises til Forslag til ny navnsetting av enkelte veger og områder i Verran kommune som er utlagt til offentlig ettersyn. Undertegnede oppsittere ved Holte ønsker å fremme følgende merknad til forslaget Formannskapet har lagt fram. Det er foreslått at vegstrekningen FV 720 fra kommunegrense Steinkjer til kommunegrense Rissa benevnes Verravegen. Dette ut fra en argumentasjon om at dette navnet allerede er lagt i Steinkjer kommune fra Hjelbotn til kommunegrensa (skrivemåten er der fastsatt til Verranvegen). Etter vår oppfatning burde man allerede nå hensyntatt at ny hovedvei fra FV 720 til Verran/Malm får ny trase om noen år, og at et navnevalg som foreslått da vil måtte medføre omnavning med tilhørende kostnader. Primært foreslås at vegstrekningen allerede nå gis annet navn på strekningen Sanna til kommunegrense Steinkjer, eksempelvis Ressemåsvegen, Landsemvassvegen e.l. Videre foreslås at egen vegtilførsel til eiendommene på søndre side ved Holte gis nytt navn Holte, se kartskisse (veg markert med gul farge). Dette er en navnebruk som er i tråd med allmenn bruk både på plassen og bakken langs fylkesvegen ("Holtebakkan"). Dette forslaget anses å være på linje med tilsvarende korte vegtraseer til boligeiendomrner som Elveparken, Buktavegen m.fl. Med vennlig hilsen ib"ig L'apdset zr cz, ( jz 6:i-ii s L-?'(<7 ( ;. N 1 v"., :i L tz?» 17.5 ' /-1 - \k,3 il:j.. rt7/3til tx--- Ivar og Edith Landsem /fin og Ingrid Ressem.. 7.) rc L :4(4-L-c.c'e.l---4- / LiV Wilc- LaiSservi Thor Rennemo og Edith Risvold Liv Rita og Kjetil Landsem no-nuf ;1;2A9 -

105 Veg markert med gul strek foreslås benevnt "Holte"

106 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Vår referanse 2013/ Saksbehandler Alf Petter Reitan, Deres referanse Språkrådet 25/6 Navnesak Vi har mottatt henvendelse fra eier av 25/6 om at han ikke er rettmessig varslet da navnesaken ble behandlet i Vi har sjekket arkiv, og finner at klagen er begrunnet. Vi ber derfor om at saken vurderes på nytt med hensyn til navn på eiendommen 25/6. Navnesak i 1997 ble "Tømtet" vedtatt, men grunneier mener navnet skal være "Tømte". Med hilsen VERRAN KOMMUNE Alf Petter Reitan Senior ing. kart og geodata Kopi til: Thorolf Antonsen Språkrådet v/ Berit Sandnes Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

107

108 Foresp rsel om navn p veg. file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/140783_fix.html Side 1 av Verrabotn den FORESP RSEL OM NAVN P VEG Sendte tidligere inn foresp rsel om f med navn p privat g rdsvei kalt "Setranvegen" i Verrabotn. Vi ble lovet dette, men kan ikke se at den er med p lista over private vegnavn. Snakket tidligere med Alf Petter Reitan om dette. Mvh Sonja og Morten Forsell

109 Veg og omr denavn file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/140784_fix.html Side 1 av Verrabotn den KLAGE P VEGNAVN FV720 I VERRABOTN Viser til vedtak om nye veg og omr denavn i Verran kommune "Lov om stadsnamn" Ser at Fv720 fra Verrabotn til Rissa grense har f tt navnet " rsj dalsvegen". Vil at dette endres til "Verrabotnvegen" som fortsettelse av Fv193 Verrabotn-Inder y grense, da vegen fra Follafoss til Verrabotn har f tt navnet "Verrastrandvegen" Dette er et navn som alle i bygda kan identifisere seg med. Det navnet som er foresl tt fra kommunens side er ett navn som aldri har blitt brukt p denne vegen. Det er mange med oss som vil dette. Vil at dette taes opp i kommunestyret til ny behandling. Mvh Morten Forsell Sonja Forsell

110 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/140806_fix.html Side 1 av Har snakket med flere innbyggere i Verrabotn anngående veinavn. Ingen kan idetifisere seg med eller forstå hvorfor Ørsjødalsveien er valgt som navn fra veikrysset ved kirka og opp til grensa mot Rissa komune. Ørsjødal er navnet på tre gårder som ligger på denne strekningen, men også Sæther, Buenget, Vassbakken, Sagen, Hestlia, Engan med flere ligger på denne strekningen.så helt uforståelig at Ørsjødalveien kan bli navnet. Da må det være bedre at veien heter Verrabotnveien fra Meltingen og helt opp til Rissagrensa. Mvh J.E.Berget

111 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/140958_fix.html Side 1 av Hei! Har sett på forslag til nye veinavn i kommunen og er uenig i vegnavna for Verrabotn. Verrabotn - Rissa Grense - Ørsjødalsveien? Ørsjødal er navnet på 3 gårder. Mitt forslag er at vegnavnet endres til Verrabotnvegen. Verrabotnvegen starter fra grense Inderøy og går fram til krysset ved Tangstad, den bør fortsette til grense Rissa. Er også uenig i at veien til og med Tangstad er foreslått til Verrastrandavegen. Her må det også endres til å hete Verrabotnvegen. Ønsker bekreftelse på at mail er mottatt! Mvh Turid Vandbakk, Verrabotn

112 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/141015_fix.html Side 1 av Viser til innspill angående navn på veger i Verran. Jeg ser at Fv 720 fra Verrabotn til Rissa grense har fått navnet Ørsjødalsvegen. Dette er et navn som ikke blir brukt av bygdafolket. Navnet må være Verrabotnvegen, da kan alle identifisere seg med dette navn. Det blir da en fortsettelse av Fv 193. Mvh. Jens Kåre Vågen

113 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/141134_fix.html Side 1 av Sendt fra min iphone Med vennlig hilsen Lise Eriksen Kontorleder Verran kommune Videresendt melding: Fra: bjørnar forsell Dato: 27. november 2015 kl CET Til: Emne: Navnsetting av vei i verrabotn. Ørsjødal er navn på gårder i bygda og et helt unaturlig navn på en vei.verrabotnveien er mere naturlig for innbyggere og andre som ferdes. Hilsen Bjørnar Forsell Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

114 -` Verrabotn Verran Kommune Liaveien Malm /322:1: IIOTTATT Bjørnar Forsell Engtun 7797 Verrabotn Navnsetting av veier i Verran/Verrabotn Ser på verran kommune sin nettside at ørsjødalveien blir veinavn i verrabotn. Det er for mange innbyggere helt unaturlig,da det er navnet på gårder oppe i bygda. Verrabotnveien er mere naturlig fram til rissa kommune/sørtrøndelag grense for innbyggere Qg veifarende. Det er også en sak som ikke mange har sett,da en ikke er ukentlig på Verran kommune sin nettside Vennlig hilsen Bjørnar Forsell

115 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/144250_fix.html Side 1 av Hei Kan du legge inn denne mail på sak 13/2145. mvh. Alf Petter Reitan Verran kommune tlf Husk at denne e-post eller e-post du sender til undertegnede i Verran kommune kan være et offentlig saksdokument som andre kan få innsyn i etter offentleglovas regler. Inn og utgående e-post som vurderes å være saksdokumenter, journalføres og arkiveres hos kommunen. Fra: Jarle Einar Rennan Sendt: 25. januar :41 Til: 'Berit Sandnes' Kopi: Alf Petter Reitan Emne: SV: Vegnavn Aldeles supert! Jarle Fra: Berit Sandnes Sendt: 22. januar :46 Til: Jarle Einar Rennan; Eli Johanne Ellingsve; Tor Erik Jenstad Kopi: Nils Jørgen Gaasvik Emne: SV: Vegnavn Hei Det Stedsnavntjenesten skal uttale seg om her, er altså om vi kan tilrå Meltingvegen som navn på veien fra Verrabotn til fv. 755 ved Meltingen. Det ser umiddelbart rimelig ut. Retningen og sammensetningsformen er riktig (jfr. Meltingsetran, vedtatt form). Jeg sender denne eposten til navnekonsulentene også, så tar vi med navneforslaget på møtet vårt på onsdag 27. Håper det er greit for deg at du får tilbakemelding på onsdag eller torsdag. Vennlig hilsen Berit Sandnes Fra: Jarle Einar Rennan Sendt: 22. januar :48 Til: Berit Sandnes Kopi: Nils Jørgen Gaasvik Kristin Volden; Ida Stuberg; Peter Ardon; Alf Petter Reitan; Sturla Leirvik Emne: Vegnavn Hei! Inderøy og Verran kommune er i dialog om at vi "gir fra oss" et vedtatt vegnavn! Verran kommune har gjennomført en navneprosess og der har det endt opp med en del klager på at vegen fra Verrabotn til Rissa grense har fått navnet Ørsjødalsvegen. Det har kommet mange klager på det og de ønsker Verrabotnvegen. Men det navnet har vi i Inderøy (vedtatt i gamle Mosvik) for vegen fra Meltingen og til Verran grense!

116 file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte-verr-p/144250_fix.html Side 2 av Vi har imidlertid ikke noen som skal ha adresse til den vegen så da har jeg signalisert at Verran kan "få" det vegnavnet for å bruke det fra Verrabotn til Rissa grense! Jeg ser det som naturlig at vegen fra Verrabotn til fv. 755 ved Meltingen heller kan hete Meltingvegen. Ser at Meltingen er et vedtatt navn og spørsmålet er da om vi da i neste "Utvalg for lokale stedsnavn" kan vedta "Meltingvegen" uten å ha hatt det til formell tilråding hos dere? Møteinnkalling er sendt, men vi kan ta det med som ekstrasak. Mvh. Jarle E. Rennan

117 l i /,52.c»z M-OTTATT _ n 1 FEB W2! 7sr Verran kommune yn}. - f i Liaveien MALM Norge Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 05/ ' 1'2-16 AFK.: NJG Vedtak 2 i navnesak 2014/18 i Verran kommune I samband med adressering i Verran kommune reiste Kartverket navnesak for skrivemåten av navnet på et vatn i kommunen. Vatnet har både et sørsamisk og et norsk navn. Norsk og samisk stedsnavntjeneste har i fellesskap kommet fram til at det sørsamiske navnet er primært. Derfor skal det vedtas først. Saken er nå kommet tilbake etter høringsrunde i kommunen, og vi har mottatt tilråding om skrivemåte fra navnekonsulenten for sørsamiske navn og Stedsnavntjenesten for Midt-Norge. Statens kartverk vedtar disse skrivemåtene: o For det sørsamiske navnet vedtas Gåetiejaevrie - For det norske navnet vedtas Gåtvatnet Sørsamisk navnekonsulent er enig med Stedsnavntjenesten for Midt-Norge i at Gåetie- i det sørsamiske navnet er best gjengitt i det norske navnet i formen Gåt-. vedtakene er i samsvar med stedsnavntjenestenes tilrådinger. Vedkommende kommune skal sørge for at vedtaket blir gjort kjent for de partene i kommunen som har klagerett etter 10 første ledd i loven. Vi vil minne om de reglene stedsnavnloven har om plikt til å bruke vedtatte Skrivemåter, jf 9, spesielt første setning, som har denne ordlyden: Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i 1 tredje ledd. Det vil si organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper som det offentlige eier fullt ut. Med vennlig hilsen i ' ' lam/l, Liv Iversen fylkeskartsjef Nils Jørgen Gaasvik stedsnavnansvarlig I Kartverket Steinkjer Besøksadresse: Statens hus Steinkjer Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss Telefon: Telefax: E-post: mg Gxgamsasjonsnummerz

118 Informasjon om rett til å klage på vedtak Etter 10 i /ov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottakeren. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gangen. l Eventuell klage skal sendes via kommunen til Kartverket Steinkjer, 3507 Hønefoss, som er det organet som har vedtatt skrivemåten. Klagen skal grunngis, jf. lov om stadnamn 10. Når en tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene som for navnesaker ellers. Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet. Det er anledning til å søke om utsatt iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort. V

119 / ///.207_ MOTTATT - 13/91 K Verran kommune 3 1 Liaveie 1 Verran kommune 7790 MALM /WW7 lsakiwfl Norge i Deres ref.: Vår ref. Dato: Sak/dok.: 06/ Ark.: NJG Vedtak i navnesak 2014/18 i Verran kommune I samband med adressering i Verran kommune reiste Kartverket navnesak for skrivemåten av fire bruksnavn i kommunen. Formålet med navnesaken var å fastsette skrivemåte av det felles navneleddet Hov- eller Håv- med tanke på skrivemåten i adressenavn. Saken er nå kommet tilbake etter høringsrunde i kommunen, og vi har mottatt tilråding om skrivemåte fra Stedsnavntjenesten for Midt-Norge. Det kom høringsuttalelser fra grunneierne til to av eiendommene. Statens kartverk vedtar disse skrivemåtene: For eiendommen 66/5 vedtas Vestre Hoven For eiendommen 68/7 vedtas Hoven For eiendommen 68/8 vedtas Østre Hoven For eiendommen 67/5 vedtas Hovset. Dette navnet Hoven er kun brukt som bruksnavn, og er ikke gårdsnavn. Antakelig har navnet fra før vært navn på det området der de aktuelle gårdsbrukene ble etablert. Navnet Hovset ser ut til å være laget ut fra navnet Hoven. For Østre og Vestre Hoven er det kun navneleddet Hoven som kommer inn under lov om stadnamn. Østre og Vestre og andre ord for retning eller størrelse og som ikke er del av en nedarvet form av navnet, blir normert i samsvar med vanlig rettskrivning og skal etter vanlige språkregler for norsk stå først i navnet. I høringsrunden ble det fremmet ønske om skrivemåten Håven fra eierne av to av brukseiendommene. Stedsnavntjenestens tilrår skrivemåtene Hoven og Hovset. Skrivemåte med o blir begrunnet med at ordet som navnet kommer av, skrives med o. Navnet kan bety at det en gang har vært et hov her. Men mest sannsynlig står navnet for betydningen høyde/noe som er hevet i terrenget (sett fra sjøen?). Også i denne betydningen blir ordet skrevet med o etter vanlig rettskrivning. Det er svært tvilsomt at navnet skal ha noe med ordet håv (fiskehåv) å gjøre. Ka rtverket fulgte derfor Stedsnavntjenestens tilråding. Etter endring av stedsnavn/oven med virkning fra 1. juli i år har grunneier rett til å bestemme skrivemåten av eget bruksnavn, forutsatt at grunneier kan dokumentere at denne skrivemåten har vært i oñfent/ig bruk (på offentlig kart, på skilt, i matrikkel, skjøte eller lignende). Det er fortsatt Statens kartverk som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneier ønsker en annen skrivemåte enn den Kartverket har vedtatt, kan han/hun gjøre krav på ønsket skrivemåte overfor Kartverket, og legge ved dokumentasjon som viser at denne skrivemåten har vært i offentlig bruk. l wwwkartverketgno Kartverket Steinkjer Besøksadresse: Statens hus Steinkjer Postadresse: Postboks 600 Sentrum, 3507 Hønefoss Telefon: Telefax: E-post: 9 Ofgamsasjonsnummer:

120 Vedkommende kommune skal sørge for at vedtaket blir gjort kjent for de partene i.kommunen som har klagerett etter 10 første ledd i loven. Vi vil minne om de reglene stedsnavnloven har om plikt til å bruke vedtatte skrivemåter, jf 9, spesielt første setning, som har denne ordlyden: Når skrivemåten av eit stadnamn er fastsett etter denne lova og ført inn i ' stadnamnregisteret, skal han brukast av eige tiltak av dei som er nemnde i 1 tredje ledd. Det. -vil si» organer for stat, fylkeskommune og kommune samt selskaper som det-offentlige eier fullt~~~-~«-~~»»~ i ut. Med vennlig hilsen ` l Llv Iversen fylkeskartsjef Nils Jørgen Gaasvik i stedsnavnansvarlig Kopi til: Idar Sigve Iversen og Berit Malmo Iversen, 7796 Follafoss (66/5) Roald Arnulf Håven, 7796 Follafoss (68/7) kåre Rasmussen, 7796 Follafoss (68/8) i Bjørn Tore Sjøvold og Randi Sjøvold Heggdal, Garpgata 3, 7650 Verdal Informasjon om rett til å klage på vedtak Etter 10 i lov om stadnamn kan vedtak om skrivemåten påklages av dem som etter 5 første ledd bokstav a til c har rett til å ta opp saker om skrivemåten av stedsnavn. Klagefristen er tre uker fra meldinga om vedtaket er kommet fram til mottakeren. Dersom denne meldinga skjer ved offentlig kunngjøring, starter klagefristen fra den dagen vedtaket blir kunngjort første gangen. Eventuell klage skal sendes via kommunen til Kartverket Steinkjer, 3507 Hønefoss, som er det organet som har vedtatt skrivemåten. Klagen skal grunngis, jf. lov om stadnamn 10. Når en tar opp en klagesak, gjelder de samme saksbehandlingsreglene. som for navnesaker ellers. i Dersom vedtaket blir opprettholdt, sender Kartverket saken videre til ei særskilt klagenemnd som er oppnevnt av Kulturdepartementet. De som har klagerett, har rett til å se saksdokumentene, som er arkivert hos vedtaksorganet..det er anledning til å søke om utsatt» iverksetting av vedtaket til klagefristen er ute eller klagen er avgjort.

121 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/233-1 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 18/ Utbygging av gjennomgangsboliger i Follafoss Utrykte vedlegg: 1 S Utbygging av gjennomgangsboliger i Follafoss Rådmannens forslag til vedtak 1. Verran kommune arbeider videre med et forprosjekt for kommunale gjennomgangsboliger i Follafoss jf. saksvurdering/opplysninger. 2. Rådmannen skal annonsere et prosjekt hvor hensikten (målsetningen) er å inngå en samarbeidsavtale med en kommersiell aktør om å realisere prosjekt "Gjennomgangsboliger i Follafoss". 3. Formannskapet skal endelig vedta valg av samarbeidspartner. Saksopplysninger Over de siste to årene er det politisk og administrativt arbeidet en del med å svare ut de forventninger næringslivet i Follafoss har mht. tilgang på relevante gjennomgangsboliger. Næringslivet har flere ganger tatt opp saken med politisk ledelse.

122 Videre har kommunen 8 trygdeboliger i Follafoss, bygd tidlig og midt på 1980 tallet, som i dag delvis fremstår som rehabiliteringsobjekt. Det er jevnt over stor etterspørsel etter disse boligene, på tross av en beskjeden standard. Verran kommune er inne i et samarbeid med Husbanken, om å legge til rette for økt boligbygging, spesielt da boliger som er tilrettelagt som kommunale gjennomgangsboliger. Den omfattende omstilling innenfor helsetjenestene tilsier også et økt behov for tilrettelagte kommunale boliger. Private aktører (Lønnum Bygg AS og COOP Steinkjer) har arbeidet med et mulig prosjekt på utbygging av inntil 8 leiligheter i 2 etg. på Coop butikken i Follafoss. Forprosjektet er presentert for kommunen. Etter en total vurdering gir dette prosjektet en samlet kostnad (for alle involverte) som ligger i overkant av hva kommunen vil kunne anbefale. Dette påvirkes bl.a. av at COOP i en slik utbygging vil selge hele butikk eiendommen. Dette medfører betydelige kostnader og økt risiko, som kommunen så langt har uttrykt seg skeptisk til. Vurdering For å kunne bidra på en konstruktiv måte til å få bygd ut gjennomgangsboliger i Follafoss, ser kommunen for seg et prosjekt innenfor følgende rammer: 1. Privat/e aktører tar initiativ til å bygge ut 4 gjennomgangsboliger (kommunal tildelingsrett), som godkjennes av Husbanken, og utløser ca. 20 % tilskudd. 2 av leilighetene skal ha 2 soverom og 2 leiligheter 1 soverom. Boligene skal være universelt utformet. Boligene skal bygges på en tomt som er i sentrum av Follafoss, hvor man kan unngå bratt terreng, med enkel tilgang til butikk, skole og samfunnshus. 2. Privat/e aktører kjøper den vestligste trygdeboligen av kommunen. (4 leiligheter). Kommunen får tatt en takst/verdivurdering som danner grunnlaget for prisforhandlinger med kjøper. 3. Beboerne i dagens trygdebolig som kan selges tilbys å flytte inn i nybygde leiligheter. 4. Den solgte trygdeboligen rehabiliteres og leilighetene selges (seksjonert) i det åpne markedet, eller at eier foretar utleie av leilighetene. Et slikt prosjekt vil kunne respondere positivt på de foreliggende utfordringene fra både næringsliv om gjennomgangsboliger og det betydelige rehabiliteringsbehovet dagens trygdeboliger har. Et slikt mulig prosjekt er drøftet med Husbanken, som uttrykker seg positivt til ideen. Ideen er innledende drøftet med lokalt næringsliv og Lønnum Bygg AS (alternativt til COOP prosjekt), som alle er interessert i at prosjektet følges opp. Formannskapet må vurdere selve prosjektet, men også hvordan kommunen tar prosjektet videre. Skal f.eks. denne ideen/prosjektskisse legges ut (annonseres) i markedet, for derigjennom å forsøke å få flere aktører til å konkurrere om prosjektet. I så fall, hvilke kriterier skal det fra kommunens side legges vekt på. Prosjektet er ikke modent til å konkurranse utsette fullt ut, med en vektet vurdering på pris, framdrift, kvalitet o.l. Det handler egentlig mere om en samhandlings-/utviklingsavtale mellom en privat aktør og Verran kommune.

123 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/199-1 Saksbehandler: Jarle Kirkeberg,Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Spillemidler til idrettsanlegg i kommunens prioriteringsvedtak Utrykte vedlegg: 1 S Spillemidler til idrettsanlegg i kommunens prioriteringsvedtak Rådmannens forslag til vedtak Verran kommune gjør følgende prioriteringsvedtak for fornyede spillemiddelsøknader til ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg i 2016: Ordinære idrettsanlegg: 1. Søknad om Basis idrettshall ved Malm skole og oppvekstsenter stor kr innenfor en total kostnadsramme tilsvarende kr ,- Nærmiljøanlegg: 1. Søknad om oppføring av Garasje i Skrubben fra Malm IL stor kr innenfor ei totalramme tilsvarende kr ,- 2. Søknad om Uteområde 1 ved Malm skole og oppvekstsenter stor kr innenfor ei totalramme tilsvarende kr Søknad om uteområde 2 ved Malm skole og oppvekstsenter stor kr innenfor ei totalramme tilsvarende kr

124 Saksopplysninger Det foreligger totalt 4 spillemiddelsøknader for 2016 hvorav 1 søknad om spillemiddel til ordinære idrettsanlegg og 3 søknader på nærmiljøanlegg i Alle disse søknadene er fornyede søknader. Søknadene er spesifisert nedenfor: Ordinære idrettsanlegg: 1. Søknad om Basis idrettshall ved Malm skole og oppvekstsenter stor kr innenfor en total kostnadsramme tilsvarende kr ,- Nærmiljøanlegg: 2. Søknad om oppføring av garasje i Skrubben fra Malm IL stor kr innenfor ei totalramme tilsvarende kr ,- 3. Søknad om Uteområde 1 ved Malm skole og oppvekstsenter stor kr innenfor ei totalramme tilsvarende kr Søknad om uteområde 2 ved Malm skole og oppvekstsenter stor kr innenfor ei totalramme tilsvarende kr Vurdering I søknadene fra Verran kommune vedrørende Malm skole og oppvekstsenter, er byggingen av Basis idrettshall ferdig. Dette er den eneste ordinære spillemiddelsøknaden som er fornyet og satt øverst som 1 prioritet fra søker også i (Fikk ikke innvilget spillemidler for denne i 2015) De 3 øvrige søknadene på nærmiljøanlegg prioriteres i samme rekkefølge som fjoråret med unntak av Ballbinge-søknaden som ble innvilget i 2015 (som da naturlig faller ut av prioriteringsrekkefølgen.) Vi anser det som viktig å prioritere søknader fra lokale lag og foreninger. Av denne grunn har søknad fra Malm IL om bygging av garasje blitt fornyet og prioritert øverst på listen over nærmiljøanlegg. Kommunens søknader på Uteområde 1 og 2 ved Malm skole og oppvekstsenter følger deretter i prioritert rekkefølge som henholdsvis nr 2 og 3 på kommunens prioriteringsrekkefølge.

125 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/226-1 Saksbehandler: Jarle Kirkeberg, Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 20/ Søknad Kommunalt næringsfond Verran - produksjon og salg av hydrauliske slanger og koblinger til skog- og landbruk i Trøndelag Vedlegg 1 Søknad kommunalt næringsfond - produksjon og salg av hydrauliske slanger og koblinger Rådmannens forslag til vedtak 1. Kommunalt næringsfond i Verran bevilger kr til støtte for markeds- og leverandørundersøkelser ifm opprettelse av verksted for produksjon og salg av hydrauliske slanger og koblinger for skog-og landbruk i Trøndelag 2. Før sluttutbetaling skjer skal søker levere sluttrapport og revidert prosjektregnskap. Inntil 50 % av bevilget støtte kan utbetales på skriftlig anmodning etter at arbeidet er startet opp. 3. Saldo på det kommunale næringsfondet er før bevilgning kr ,-. Saldo etter bevilgning er kr ,-. (Kommunalt Næringsfond vil få overført RUP-midler for 2016 med det aller første) Saksopplysninger Lars Gotvassli har søkt Kommunalt næringsfond i Verran om kr i støtte for opprettelse av et verksted på ca 100 m2 i et eksisterende bygg i Gotvasslia. Se vedlagte søknad. Søker ser et marked som han definerer som relativt stort rundt produksjon og salg av hydraulikkslanger og koblinger til spesielt målgruppen innen skog og landbruk i begge Trøndelagsfylkene. Han ser også for

126 seg at andre aktører som har maskinpark drevet av hydraulikk kan være interessante. På kort og mellomlang sikt ønsker han og utvide sitt varesortiment til å omfatte f.eks ulike typer av hydraulikkolje m.m. Han foretar selv det alt vesentligste av investeringer i verksted og maskiner, men ønsker bistand fra kommunalt næringsfond ift markeds- og leverandørundersøkelser. Leverandørundersøkelsene er tenkt gjort i området rundt Qingdao i Kina hvor de er ledende innen produksjon av komponenter for hydraulikk til en meget god kvalitet for eksport. Gotvassli har gjennom sin nåværende arbeidsgiver gode forretningsforbindelser i dette aktuelle området som vil hjelpe ham med å finne rette leverandører i dette markedet. Vurdering Næringsrådgiver har i samtale med Gotvassli erfart at dette er en person som har rik fagkunnskap og erfaring i nåværende jobb innenfor det markedet han nå vil satse på. Han er bevisst på at behovet er størst innen skog- og landbruksbransjen og opplever i dag at tilbudet innenfor produksjon og salg av hydraulikkslanger og koblinger i dag ikke er variert nok og består av få aktører. Han kjenner også allerede til deler av det kinesiske eksportmarkedet innenfor denne nisjen. Vi er fullt klar over at Gotvasslia ikke er å betrakte som sentral lokasjon for en enkeltmannsbedrift, men innenfor det marked som han ser for seg innenfor skog og landbruk i begge trøndelagsfylkene kan dette oppveies med gode logistikk og distribusjonsavtaler. Enkeltmannsforetaket er allerede registrert i Enhetsregisteret med Follafoss og Verran som adresse og med søker som daglig leder for virksomheten. Som kjent har Regionalt utviklingsprogram både i 2015 og 2016 et sterkt fokus på Tilrettelegging for næringsutvikling hvor viktige innsatsområder er definert som økt antall nyetableringer og økt innovasjon i næringslivet. Dette har vært av avgjørende betydning for at næringsrådgiver kan anbefale søknaden. For å kunne kvalitetssikre denne bedriftsetableringen i form av både en markeds- og leverandørundersøkelse finner vi det relevant å støtte denne søknaden med kr som utgjør det vesentligste for å ivareta nettopp disse tiltakene.

127

128

129 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2016/226-3 Saksbehandler: Jarle Kirkeberg,Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Søknad fra Verran Næringsutvikling AS (VNU AS) til Kommunalt Næringsfondfasilitering ift 2 pågående slamprosjekter i Follafoss Rådmannens forslag til vedtak 1. Kommunalt Næringsfond i Verran bevilger kr til støtte og fasilitering av Verran Næringsutvikling AS (VNU AS) slik at VNU kan være medaktør i de 2 slamprosjektene i Follafoss 2. Før sluttutbetaling skjer skal søker levere sluttrapport og revidert prosjektregnskap. Inntil 50 % av bevilget støtte kan utbetales på skriftlig anmodning etter at arbeidet er startet opp. 3. Saldo på det kommunale næringsfondet er før bevilgning kr ,-. Saldo etter bevilgning er kr ,-. (Kommunalt Næringsfond vil få overført RUP-midler for 2016 med det aller første) Saksopplysninger Verran Næringsutvikling AS heretter VNU AS, vil fra tid til annen operere som eiers aktør i ulike prosjekter og konstellasjoner. Dette er tilfelle i de 2 pågående slamprosjektene som er startet opp i industrimiljøet i Follafoss med henholdsvis Salmar Settefisk avd Follafoss og MMK Follacell AS som prosjekteiere for hvert sitt prosjekt.

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 16.01.2017 2016/1968-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Inge Stuedal Landsemveien 280 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34)

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34) Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 06.02.2017 2017/136 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf 98 25 34 11 Willy Selen Gjeilvollv. 5 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.12.2015 2015/1683-6 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Sweco Norge AS Bomv. 13 7725 STEINKJER

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg:

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet møter opp på Fosdalen Industrier

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.09.2015 2015/1067-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 GK Nord-Trøndelag AS Tjuin 7790 MALM V

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verraparken, Lillesalen Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 10:00 -Orientering om Sentrumsprosjektet. -Orientering om framdrift

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 21.07.2015 2015/923-4 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Byggmester Jørgen Binde AS Sjøfartsgt. 5

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Verraparken, møterom: Flage Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240.

Detaljer

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 17.11.2016 2016/1558-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand, 98244043 Adresseliste Melding om vedtak Revidering av kommunale retningslinjer

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 18.02.2016 2015/1793-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Mikkel Fawzy 6860 Dona Drive. Navarre,

Detaljer

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.05.2015 2015/468-4 Saksbehandler Deres referanse Lena Bakken, Malm Røde Kors Hjelpekorps v/alexander Ystmark Nedre Åsveg 7 7790 MALM Melding

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 05.10.2015-4 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Knut Dypvik Sildråpeveien 20 B 7048 TRONDHEIM Delegert vedtak Svar på

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 16.06.2016 2015/1885-10 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Norconsult AS Kongens gt. 27 7713 STEINKJER

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Nils Sørvåg Grandlivegen 2 B 7024 TRONDHEIM Norge 12/272-119 K01 &18 HK/TEKN/MHA 16.11.2012 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert gjennom: Lov om motorferdsel i utmark av 10. juni 1977 nr. 82. Nasjonal forskrift om bruk av motorkjøretøy i utmark

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00-11:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD

NÆRINGSKODE: 71 Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc. INNHOLD FOR 1988-05-15 nr 356: Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag DATO: FOR-1988-05-15-356 DEPARTEMENT: MD (Miljøverndepartementet) AVD/DIR: Avd. for naturforvaltning PUBLISERT:

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011.

Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Harstad kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i formannskapet 03.03.2011. Endret av formannskapet 10.05.2011. Innledning Retningslinjene er tilpasset Harstad kommune og skal

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.08.2016 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Balsfjord kommune VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.02.2019 Endringslogg UTVALGS- SAKSNUMMER UTVALG MØTEDATO ENDRINGER

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet starter med bedriftsbesøk hos MMK Follacell kl og fortsetter møtet på Verran Servicekontor etterpå.

Møteinnkalling. Formannskapet starter med bedriftsbesøk hos MMK Follacell kl og fortsetter møtet på Verran Servicekontor etterpå. Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Formannskapet starter med bedriftsbesøk

Detaljer

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg

Møteinnkalling. Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter møtet sammen med Buskerud Tilsynsutvalg Møteinnkalling Saksnr: 79-84/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret, Rødberg Dato: 01.12.2008 Tidspunkt: 16:30 17:30 MERK TIDSPUNKTET! Det blir juletallerken på Rødberg hotell etter

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA Teknisk, landbruk og miljø Henrik Sødahl Hasselveien 4 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/117-134 K01 &18 HK/TEKN/MHA 02.01.2017 HENRIK SØDAHL - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2018/2108-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur- og ressursforvaltningsutvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar

Detaljer

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider Steinkjer kommune v/ Pål Christian Berg Postboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/6234-41288/2016/JIKR 197/1266/L42 29.11.2016 Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-23748/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 05.07.2013 Saksframlegg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter.

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Vedtatt av Kommunestyret, sak 102/12, 16.10.2012. Hjemmel: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82 og Nasjonal

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS til møtesekretær

Detaljer

Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag

Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Lierne kommune Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt av Lierne kommunestyre 28.4.2011 Innledning Retningslinjene er tilpasset Lierne kommune og skal gi føringer

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og ATV etter nasjonal forskrift 6 TYDAL KOMMUNE Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2014/296-4 Saksbehandler: Hilde R. Kirkvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal, miljø og teknikk Motorferdsel i utmark - bruk av snøscooter og

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Arne Rødsjø Berg 7200 Kyrksæterøra Norge 13/15-16 K01 &18 HK/TEKN/MHA 04.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 Sakliste - tilleggssaker Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Planutvalget Formannskapssalen 13.08.2010 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 83/10 Sak 84/10 SØKNAD OM MOTORFERDSEL I UTMARK

Detaljer

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009

Notodden kommune. Retningslinjer for. motorferdsel i utmark og vassdrag. Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Notodden kommune Retningslinjer for motorferdsel i utmark og vassdrag Vedtatt i kommunestyret 19.11.2009 Vår ref.: Arkivkode: Dato: 09/1413 K01 &00 30.11.2009 10505/09 Innledning Retningslinjer for motorferdsel

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune

Steigen kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Steigen kommune Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om dispensasjon for motorferdsel i utmark i Steigen kommune Fastsatt av Plan og ressursutvalget 15.10.2013 Innhold 1 Bakgrunn... 2 2

Detaljer

Motorferdsel i utmark

Motorferdsel i utmark Direktoratet for naturforvaltning r naturforvaltning B e s ø k s a d r e s s e : T u n g a s l e t t a 2 T e l e f o n : 7 3 5 8 0 5 0 0, T e l e f a x : 7 3 5 8 0 5 0 1 P o s t a d r e s s e : 7 4 8 5

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Britt Eva Øya Sinnes 7200 KYRKÆTERØRA Norge 13/15-15 K01 &18 HK/TEKN/MHA 01.02.2013 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6 Ervervstransport

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 25.10.2016 Møtested: Rådhuset - ekstraordnært møte, Formannskapssalen Tidspunkt: Umiddelbart etter formannskapets budsjettarbeidsmøte Eventuelt

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6

Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Motorferdsel i utmark Nasjonal forskrift 5 og 6 Veiledning og Miljødirektoratets rolle Miljødirektoratet og motorferdsel i utmark Veilede i og informere om regelverket, samt lovfortolkning Klageinstans

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet

MØTEINNKALLING. Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Kun sendt på epost Formannskapet Dato: 15.02.2017 Møtested: Telefonmøte Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 01.09.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 01.09.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 13/15

Detaljer

Reviderte kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune med virkning fra

Reviderte kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune med virkning fra Reviderte kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune med virkning fra 01.11.2016 Endret av Lierne kommunestyre 27.10.2016 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 01/13 04/13 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Mandag 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00 19.00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG

RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Gjeldende fra 1.1.2016 til 31.12.2019 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG Ragnhild Blokkum Orkdal kommune RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK OG PÅ ISLAGTE VASSDRAG I ORKDAL

Detaljer

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19.

Fylkesmannen opphever Formannskapets vedtak i sak 15/19. Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Gøril Einarsen 77 64 21 13 22.10.2015 2014/6770-33 444 Deres dato Deres ref. Røkenes gård - og gjestehus Stornesveien 127 9402 Harstad Harstad kommune

Detaljer

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging.

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging. Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 30.06.2017 2017/665-5 Saksbehandler Deres referanse Jacob Br. Almlid, 911 36475 Lønnum Eiendom AS 7790 MALM Melding om vedtak Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien,

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 19.10.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 19.10.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS Innhold

Detaljer

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter

Retningslinjer for behandling av. dispensasjoner etter Motorferdselsloven. og tilhørende forskrifter Retningslinjer for behandling av dispensasjoner etter Motorferdselsloven og tilhørende forskrifter Innholdsfortegnelse Retningslinjer for behandling av dispensasjonssaker... 2 Dispensasjonsaker behandles

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 26.05.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 15/16

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonutvalget har møte. den kl. 08:30. i møterom Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonutvalget har møte den 03.04.2017 kl. 08:30 i møterom Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING Utvalg for motorferdselsaker

MØTEINNKALLING Utvalg for motorferdselsaker Øyer kommune MØTEINNKALLING Utvalg for motorferdselsaker Møtested: Rådhuset - ordførerens kontor Møtedato: 19.03.2015 Tid: 08:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 61 26 81 13. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver

Med hilsen VERRAN KOMMUNE. Ole Edvard Silderen Landbruksrådgiver Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 23.05.2016 2015/657-8 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Einar Markus Sjømark Kjerkreitveien 50 7790 MALM Melding om

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte. den 27.06.2012 kl. 14:00. i møterom Formannskapsalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 27.06.2012 kl. 14:00 i møterom Formannskapsalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune Levanger kommune og Verdal kommune Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den 30.03.2006. med virkning fra 01.04.2006 De

Detaljer

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684

Høringsuttalelse til endringer i regelverk for bruk av el-sykler i utmark og persontransport i forbindelse med utmarksnæring - referanse 2015/11684 MILJØDIREKTORATET Postboks 5672, Sluppen 7485 TRONDHEIM NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Katharina Hevesi Bakke Direkte tlf.: 32 23 26 27 Dato: 23.02.2016 L.nr. 6187/2016 Arkiv: 2016/333

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 59 67/08 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarksenteret, Rødberg Dato: 26.06.2008 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.12.2017 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKSLISTE Saksnr. Tittel 157/17 MOTORFERDSEL - SØKNAD OM DISPENSASJON - NAF ØVINGSBANER TYNSET,

Detaljer

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune.

Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Kommunale retningslin_i er for behandling av motorferdselsaker i Innherred Samkommune. Vedtatt av Innherred Samkommunestyre den xxxxxxxxxxxxxxx med virkning fra De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Selbu kommune Plan, Areal og teknikk

Selbu kommune Plan, Areal og teknikk Selbu kommune Plan, Areal og teknikk SESONG 0 0 Gyldig til..0 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 0/ Frode Reiten Egganvegen Dato 0.0.0 0 Sjetnemarka Sak.: 0/- Tillatelsen gjelder ferdsel

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post:

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf Fax E-post: SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 17.03.2016 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 07.03.2017 Møtested: Rådhuset - telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG DRAMMEN KOMMUNE Ingeniørtjenester AS Porsveien 10 4994 AKLAND Vår referanse 13/10622/10/CAMANG Arkivkode GBNR 36/32 Deres referanse Dato 07.08.2014 RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte:

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Følgende medlemmer møtte: Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Følgende varamedlemmer møtte: Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 01-08/2013 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 18:00-19:00 Følgende medlemmer møtte: Linda Sevlejordet, Else

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: Tidspunkt: 18:30 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 34/12 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Numedal utmarkssenter Dato: 11.04.2012 Tidspunkt: 18:30 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA Teknisk, landbruk og miljø Dagfinn Jarle Aune Lyngvollveien 5 A 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/117-11 K01 &18 HK/TEKN/MHA 19.01.2016 DAGFINN AUNE - TILLATELSE

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 930740 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04..04 Tidspunkt: 0:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 930740.

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 01.11.2016 2016/1281-14340/2016 Arkivkode: 72/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Dispensasjonsutvalget har møte den 25.07.2012 kl. 14:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Møteinnkalling Saksnr: 22-34/2011 Utvalg: Motorferdselutvalget Møtested: Utmarkssenteret Dato: 30.05.2011 Tidspunkt: 17:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.08.2017 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.08.2017 Sakliste Utvalgssaksnr PS 14/17

Detaljer