Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen"

Transkript

1 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Malm Bjørn Skjelstad /s/ Ordfører Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Dokumenter er utlagt til offentlig ettersyn på servicetorget.

2 Sakliste Utvalgssaksnr PS 9/14 RS 22/14 RS 23/14 RS 24/14 RS 25/14 RS 26/14 RS 27/14 RS 28/14 RS 29/14 RS 30/14 RS 31/14 RS 32/14 RS 33/14 RS 34/14 RS 35/14 RS 36/14 RS 37/14 Innhold Referatsaker V 9/98 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 endring av ansvarsrett i gitt tillatelse for oppføring av enebolig 16/5 - Vedrørende henvendelse angående mulig riving av Bergsli, Landsembygda. Karine Malmo Leksås. F 25/129 - Ferdigattest for riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbolig og nytt uthus/anneks F 59/22 - Ferdigattest for tiltak utført etter pbl 20-1 boksav d for bruksendring av våningshus til fritidsbolig F 67/33 - Ferdigattest for tiltak utført etter pbl 20-2 for oppføring av garasje V 78/1/29 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for oppføring av tilbygg bolighus Søknad om disp motorferdsel etter 5c - Arve Withbro Søknad om disp motorferdsel 5c - Kjetil Landsem Søknad om motorferdsel 5e - Rune Kilås Søknad om disp for motorferdsel etter 5 e - Erling Jansson Søknad om motorferdsel 5e - John Ole Dolmseth Søknad om motorferdsel 5e - Sven Andersen Søknad om disp motorferdsel 5e - Frode Nilsen Søknad om disp. motorferdsel 5e - Roar Borg Søknad om disp. motorferdsel 5e - Snorre Skjevik Befaringsrapport fra varslet befaring ved Villa Italia Restaurant og Motell, Verraparken Untatt off. RS 38/14 Salgskontroller PS 10/14 OVERDRAGELSE AV MALM STADION TIL MALM I.L PS 11/14 Årsmelding for Eldres Råd PS 12/14 PS 13/14 PS 14/14 PS 15/14 Regler for erstatninger i skolen Samarbeidsavtale mellom Verran kommune og Follafoss og Malmlia barnehager Plan for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage i Verran kommune Søknad om kr i støtte til Tina Vandsvik ved oppstart og prøvedrift av kantine i Follafoss PS 16/14 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 PS 17/14 Låneopptak til investeringer i 2014

3 PS 18/14 Årsrapport om Verran kommunes finansforvaltning i PS 19/14 Drøftingssak- Overordnede målsettinger for Verran kommune

4 PS9/14Referatsaker

5 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf A3-Bygg Beitstad A/S Berget 7730 BEITSTAD V 9/98 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 endring av ansvarsrett i gitt tillatelse for oppføring av enebolig Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 009/197 Holdern, 7790 MALM Tiltakshaver: Knut Tanem, Følling, 7732 Steinkjer Ansvarlig søker: A3-Bygg Beitstad Tiltakets art: Oppføring av enebolig Bruksareal i m2: 242 Det vises til søknad om endring av gitt tillatelse for oppføring av enebolig registrert mottatt her for endring av ansvarsrett. Siste dokument til saken er søknad om endring av ansvarsrett. Bygningsmyndigheten har fattet følgende Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-1, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tillatelsen omfatter endring i ansvarsrett for flis og membranarbeider i våtrom. 2. Med hjemmel i pbl og 23-3 gis ansvarsrett til følgende foretak og funksjoner: A3-bygg Beitstad A/S, Berget, 7730 Beitstad, org. nr , gis lokal godkjenning med ansvarsrett for prosjektering (PRO) for flis og membranarbeider i våtrom for hele tiltaket i tiltaksklasse 1 med tilhørende kontrollfunksjoner og utførelse (UTF) flis og membranarbeider for hele tiltaket i tiltaksklasse 1 med tilhørende kontrollfunksjoner. Foretaket viser til flere oppdrag med tilsvarende vanskelighetsgrad hvor de har hatt lokal godkjenning. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

6 Saksnr.2012/ Tillatelsen gis på følgende vilkår: Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. Saksopplysninger: Tiltak: Oppføring av enebolig i tre med innbygget dobbelgarasje og vinterhage. Garasjedelen føres opp som egen branncelle med sluse mellom garasje og bolig. Planstatus: Reguleringsplan for Holdern, plan ID Planformål: Boligformål Ansvarsoppgaver: A3-bygg Beitstad A/S, Berget, 7730 Beitstad, org. nr , søker lokal godkjenning med ansvarsrett for prosjektering (PRO) for flis og membranarbeider i våtrom for hele tiltaket i tiltaksklasse 1 med tilhørende kontrollfunksjoner og utførelse (UTF) flis og membranarbeider for hele tiltaket i tiltaksklasse 1 med tilhørende kontrollfunksjoner. Foretaket viser til flere oppdrag med tilsvarende vanskelighetsgrad hvor de har hatt lokal godkjenning. Kontrollerklæringer: Revidert gjennomføringsplan er vedlagt søknaden Høringsinstanser: Ingen Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter endring av gitt ansvarsrett for flis og membranarbeider i våtrom. Med bakgrunn i at Murmestrene Tisløv AS, Digernesvegen 20, 7820 Spillum, org. nr har trukket ansvarsrett for nevnte fagområder har A3-bygg Beitstad A/S, Berget, 7730 Beitstad, org. nr søkt om å få ansvar for fagområdet. A3-bygg har dokumentert fagkompetanse for fagområdene som er tilfredsstillende for å gjennomføre arbeidene. Søknaden er i samsvar med gjeldende plan for området. Det gis ansvarsrett i henhold til godkjente ansvarsprofiler. Øvrige opplysninger: Aktsomhetsplikt i forhold til kulturminner Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr. kulturminnelovens bestemmelser. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse Når tiltaket er ferdigstilt, skal det søkes om ferdigattest. Bygningen/tiltaket kan ikke lovlig tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse fra kommunen foreligger. Søknad om ferdigattest eller midlertidig Side 2 av 2

7 Saksnr.2012/ brukstillatelse fremmes på standard skjema, hhv byggblankett 5167 og byggblankett Disse sendes inn av ansvarlig søker (ansvarlig foretak) for tiltaket. Behandlingsgebyr For behandling av byggesøknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side 3 av 3

8 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Vår referanse / Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, Karine Malmo Leksås 7101 RISSA 16/5 - Vedrørende henvendelse angående mulig riving av Bergsli, Landsembygda. Karine Malmo Leksås. Viser til Deres henvendelse angående mulig riving av bolighus på eiendommen Bergsli gnr. 16, bnr. 5. Verran kommune beklager at vi ikke har svart på deres henvendelse tidligere. Avdelingen som behandler saken har hatt redusert bemanning over lengre tid, noe som beklagelig vis har ført til lengre saksbehandlingstid. Før man kan gå i gang med riving må dette omsøkes. Dette gjøres på fastlagt skjema som man finner på Verran kommunes hjemmeside. Søknad og gjennomføring av riving og saneringsarbeidene skal forestås av godkjent foretak (tømrerfirma). Med bakgrunn i at bygningen er SEFRAK registrert (mulig verneverdig) må forholdet avklares med Riksantikvaren. Håper dette gir svar på det du etterspør. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

9 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse /324-7 Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Kjeldstad Øverbygg AS 7760 SNÅSA Delegert vedtak Att. Grete Småvollan F 25/129 - Ferdigattest for riving av fritidsbolig og oppføring av ny fritidsbo9lig og nytt uthus/anneks. Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 25/129/ Holden, 7790 Malm Tiltakshaver: Robert Aune, Gjeldvoldvegen 7, 7796 Follafoss Ansvarlig søker: Kjelstad Øverbygg AS Tiltak: Fritidsbolig, uthus/anneks Bruksareal i m2: 110 Bygningsmyndigheten har mottatt søknad om ferdigattest med sluttdokumentasjon og erklæring om ferdigstillelse fra ansvarlig søker for ovennevnte tiltak. Ansvarlig søker bekrefter her at kontroll er foretatt med tilfredsstillende resultat i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling utstedes ferdigattest for tiltaket. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

10 , saksnr. 2013/324-7 Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Side 2 av 2

11 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse / Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Eva Marie Myklebust Rognpilv SURNA Delegert vedtak F 59/22 - Ferdigattest for tiltak utført etter pbl 20-1 bokstav d for bruksendring av våningshus til fritidsbolig Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: Adresse: 59/22/ Mitgard, 7797 Verrabotn Tiltakshaver: Eva Mari Myklebust Tiltak: Våningshus Endring av bygg - bruksendring Bruksareal i m2: Kommunen har mottatt søknad om ferdigattest fra tiltakshaver for ovennevnte tiltak Tiltakshaver bekrefter i søknaden at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling utstedes ferdigattest for tiltaket. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

12 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Vår referanse / Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Thor H. Iversen 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak F 67/33 - Ferdigattest for tiltak utført etter pbl 20-2 for oppføring av garasje Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 67/33/ Tiltakshaver: Thor H. Iversen Tiltak: Garasje Adresse: Verrastranda, 7796 Follafoss Bruksareal i m2: 65 Kommunen har mottatt søknad om ferdigattest fra tiltakshaver for ovennevnte tiltak Tiltakshaver bekrefter i søknaden at tiltaket er ferdigstilt i samsvar med gitt tillatelse og krav gitt i eller i medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling. Vedtak: Med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling utstedes ferdigattest for tiltaket. Bygningsmyndigheten legger til grunn at tiltaket er utført i samsvar med lov, forskrift og bestemmelser samt kommunens tillatelse gitt den Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Kopi: Matrikkelfører Verran kommune Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

13 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer / Saksbehandler Espen Høy, dir.tlf Deres referanse Odd Morten Aalberg Strandveien FOLLAFOSS V 78/1/29 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-2 for oppføring av tilbygg bolighus Gnr/Bnr/Fnr/Snr.: 078/001/029 Tiltakshaver: Odd Morten Aalberg Tiltakets art: Tilbygg bolighus Adresse: Strandvegen 1, 7796 FOLLAFOSS BYA i m2: 7,8 Det vises til søknad om tiltak uten ansvarsrett registrert mottatt her for oppføring av tilbygg bolighus. Siste dokument til saken er søknad om tillatelse til tiltak som ovennevnt med tilhørende dokumentasjon. Verran kommune har fattet følgende administrative Vedtak: 1. Med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (pbl 2008) 21-4 jfr 20-2, gis tillatelse til tiltaket som omsøkt. Tiltaket omfatter oppføring av et mindre til bygg til bolighus. Tilbygget dekker et bebygd areal på 7,8 m Tillatelsen gis på følgende vilkår: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden og godkjent av Verran kommune legges til grunn for tillatelsen. Arbeidet skal gjennomføres i tråd med bestemmelsene gitt i lov om planlegging og byggesaksbehandling og tilhørende forskrifter. Tillatelsen taper sin gyldighet hvis arbeidet ikke er satt i gang innen 3 år. Det samme gjelder hvis arbeidet innstilles i lengre tid enn 2 år. Saksopplysninger: Tiltak: Tilbygg til bolighus Planstatus: Reguleringsplan Follafoss industriområde øst Planformål: Boligformål Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

14 Saksnr. -2 Høringsinstanser: Ingen Tegningsliste: Tegninger og situasjonsplan vedlagt søknaden legges til grunn for behandlingen. Saksvurdering: Bygningsmyndigheten har gjennomgått dokumentasjonen i søknaden og vurderer den som tilstrekkelig til å foreta behandlingen. Tiltaket omfatter oppføring av et mindre til bygg til bolighus. Tilbygget dekker et bebygd areal på 7,8 m 2. Tiltaket for øvrig er i samsvar med gjeldende plan for området og det foreligger ingen innsigelser eller protester på omsøkt tiltak Øvrige opplysninger: Kulturminner: Dersom det under arbeidene påtreffes kulturminner av noe slag, må arbeidet stanses og vernemyndighetene varsles jfr kulturminnelovens bestemmelser. Behandlingsgebyr: For behandling av søknaden skal det betales gebyr for saksbehandling jfr. gjeldende betalingsregulativ og vedlagte fakturagrunnlag. Faktura på beløpet vil bli utsendt i eget brev fra økonomikontoret. Ferdigattest/midlertidig brukstillatelse: Når tiltaket er ferdigstilt, sendes vedlagte søknad om ferdigattest til kommunen. Alternativt kan det søkes om midlertidig brukstillatelse. Tiltaket skal ikke tas i bruk før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse foreligger. Klagerett: Vedtaket kan påklages, jfr. Forvaltningslovens 28. Klagefristen er 3 uker fra den dag dette brevet kom fram. Klageinstans er fylkesmannen. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer (se i øvre høyre hjørne på side 1). Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Vedtaket refereres i førstkommende formannskapsmøte. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Side 2 av 2

15 Side 3 av 3 Saksnr. -2

16 Verran kommune Merkantil enhet Vår dato Saksnummer /190-6 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Arve Withbro og Sigve Withbro Vassliv RENNEBU Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Arve Withbro og Sigve Withbro innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2013/190. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

17 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2013/190 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Hilmar Withbro Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

18 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2013/190 TURKORT 2013/ / / /2017 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

19 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2013/190 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

20 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2013/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

21 Verran kommune Merkantil enhet Vår dato Saksnummer /149-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Kjetil Landsem Holte 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5c, transport for av bagasje og utstyr til hytte. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Normalt ville transport av bagasje og utstyr til hytte bli henvist til leiekjøring. Søker henviser til at leiekjøringstilbudet ikke dekker hans transportbehov. Jfr formannskapets vedtak i sak 30/12 kan dispensasjon etter 5c da innvilges. Vedtak: Kjetil Landsem innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av bagasje og utstyr til hytte iht søknad og vedlagte kart. Dispensasjonen gjelder for inntil 15 turer (tur/retur) per vintersesong. Formål med kjøringen: Transport av bagasje og utstyr, forskriftens 5c Innvilget periode: fra og med til og med Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ) Vedlagte turkort skal fylles ut med aktuell dato før kjøring finner sted, og medbringes under kjøringen. Dersom dato ikke er fylt ut, er dispensasjonen ikke gyldig. Ved kontroll vil turkort uten utfylt dato for kjøringen bli vurdert likt med om dispensasjon ikke foreligger. Vintersesongen går til og med 30. april hvert år. Ubrukte turer kan ikke overføres mellom år. Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2014/149. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

22 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2014/149 Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Kopi til: Lensmannen i Verran Verran og Inderøy fjellstyre, fjelloppsynet Side 2 av 2

23 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2014/149 TURKORT 2013/ / / /2017 Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. Nr Dato/klokkesl. Dato/klokkesl. tur retur tur retur tur retur tur retur EKS 01.01/12: /17: Side 3 av 3

24 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2014/149 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under transporten. Side 4 av 4

25 Dispensasjon motorferdsel 5c, saksnr.2014/ Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 5 av 5

26 Verran kommune Merkantil enhet Vår dato Saksnummer /97 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Rune Kilås Ryggagrendv Steinkjer Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Rune Kilås innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Vedlagt kart Regnr snøscooter: XW 1031 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2014/97. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

27 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/97 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

28 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/97 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

29 Verran kommune Merkantil enhet Vår dato Saksnummer /158 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Erling Jansson Strandveien MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Erling Jansson innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Vedlagt kart Regnr snøscooter: FR 3090 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2014/158. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

30 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/158 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

31 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/158 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

32 Verran kommune Merkantil enhet Vår dato Saksnummer /110 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf John Ole Dolmseth 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: John Ole Dolmseth innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Vedlagt kart Regnr snøscooter: XJ 4108 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2014/110. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

33 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/110 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

34 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/110 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

35 Verran kommune Merkantil enhet Vår dato Saksnummer /118 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Sven Andersen Åsen 7750 NAMDALSEID Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Sven Andersen innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Vedlagt kart Regnr snøscooter: PT 1149 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2014/118. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

36 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/118 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

37 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/118 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

38 Verran kommune Merkantil enhet Vår dato Saksnummer /125 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Frode Nilsen Øravegen FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Frode Nilsen innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Vedlagt kart Regnr snøscooter: XF 6701 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2014/125. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

39 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/125 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

40 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/125 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

41 Verran kommune Merkantil enhet Vår dato Saksnummer /124 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Roar Borg Jakob Malmos v MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Roar Borg innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Vedlagt kart Regnr snøscooter: XT 1441 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2014/124. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

42 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/124 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

43 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/124 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

44 Verran kommune Merkantil enhet Vår dato Saksnummer /127 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf Snorre Skjevik Ørav MALM Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED Viser til mottatt søknad. Behandling: Søknaden behandles jfr nasjonal forskrift 5e, transport av ved. Grunneiertillatelse fra aktuelle grunneier(-e) er vedlagt søknaden Vedtak: Snorre Skjevik innvilges dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til transport av ved iht søknad og vedlagte kart. Formål med kjøringen: Transport av ved, forskriftens 5e Innvilget periode: fra og med til og med Strekning: Vedlagt kart Regnr snøscooter: XJ 6756 Følgende vilkår gjelder: Dispensasjonen fordrer bruk av slede el. og forutsetter last som er av slik tyngde og/eller volum at det ikke lar seg frakte på annen måte. (jfr. Presisering gitt av Fylkesmannen i Nord- Trøndelag, brev av ).Dette dokument må medbringes under kjøring og fremvises ved forlangende. Klageadgang I henhold til Forvaltningslovens kapittel VI kan vedtaket påklages og klagefristen er 3 uker fra mottakelse av dette brevet. Klagen må være skriftlig, begrunnet og skal vise til saksnummer som er 2014/127. Klage sendes Verran kommune, Liavn. 1, 7790 MALM. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Grete Vada Førstesekretær Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1,7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

45 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/127 RETNINGSLINJER FOR MOTORFERDSEL I UTMARK DISPENSASJONER ETTER NASJONAL FORSKRIFT 5 OG 6. Med hjemmel i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag av 15.mai har Verran kommunestyre i møte vedtatt retningslinjer for hvilke vilkår som skal knyttes til tillatelser etter nasjonal forskrift 5 og Kortest mulige trase: Kjøring skal følge korteste mulige trase mellom brøytet bilveg og bestemmelsessted. Når mulig skal kjøretraseen følge ubrøyta skogsbilveg eller lignende. I områder der det er etablert faste kjøretraseer skal disse benyttes. 2. Sesonglengde: Normal sesonglengde for dispensasjoner etter 5 og 6 (snøscooter) er til og med 30. april. Ved spesielle dokumenterte behov kan dispensasjon etter 6 gis inntil 10.mai forutsatt snøføre. 3. Grunneiertillatelse og kartfestet trase: Skriftlig grunneiertillatelse og kartfestet trase skal følge søknaden. Søknad tas ikke opptil behandlingom ikke disse foreligger. 4. Kjøretider: Nattefredning: Kjøring er ikke tillatt om nettene mellom kl.: Helligdagsfredning: På julaften er kjøring tillatt fram til kl.: og 2. juledag, palmesøndag og 1. påskedag er det kjøreforbud mellom kl.:10.00og Unntak leiekjøring: I påska er leiekjøring( 5a)tillatt hele palmesøndagshelga og 1. og2. påskedag. Nattefredning gjelder. 5. Leiekjøring Søknader hjemlet i nasjonalforskrift 5c (bagasje og utstyr til hytte) avslås og henvises til leiekjøring dersom det finnes leiekjøringstilbud på strekningen. Dersom særlige grunner foreligger for at leiekjøring ikke kan benyttes, vurderes dispensasjon etter Nasjonal forskrift 6. For hytte under 2,5 km fra bilveg kan dispensasjon for snøscooter gis etter særskilt vurdering ( 6). 6. Transportomfang og antall turer 5c (bagasje og utstyr til hytte) Dispensasjoner etter 5c fordrer et transportbehov(vekt og/el volum) av et slikt omfang at det ikke lar seg transportere på annen måte. Dispensasjoner etter 5c gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. 7. Søknader etter 5b (funksjonshemmede) Funksjonshemming dokumenteres primært ved hjelp av kopi av parkeringsbevis for funksjonshemmede. Fastsatt skjema(lege/fysioterapeutattest) kan også benyttes. For at søknader skal behandles etter 5b må det dokumenteres en varig nedsatt fysisk bevegelighet som ikke skyldes midlertidig sykdom eller høy alder(jfr nasjonal forskrift). 5b dekker ikke transportbehov som følger av at søker ikke kan bære sekk mv men kun de tilfeller der søker ikke er i stand til å transportere seg selv på ski til bestemmelsesstedet. Dispensasjoner etter 5b gis for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet og for 4 sesonger. Dispensasjonen er personlig, og fordrer at den som får dispensasjonen er med under Side 2 av 2

46 Dispensasjon motorferdsel 5e, saksnr.2014/127 transporten. 8. Søknader etter 6 (andre særlige formål) a) Barmarkskjøring Dispensasjonspraksis for barmarkskjøring skal være streng. Hver enkelt sak vurderes individuelt og legges fram for politisk behandling. I vurderingen skal det særlig vektlegges om hele/deler av kjøretraseen kan legges til eksisterende kjøreveg, opparbeidet sti eller lignende. For at dispensasjon skal kunne gis, må terrenget være egnet for kjøring, dvs ikke bestå av myrlendte/våte partier. Dispensasjoner for barmarkskjøring til egne hytter med formål transport av funksjonshemmede kan etter nærmere vurdering jfr 1. ledd innvilges. Det gis da dispensasjon for et antall turer per år til/fra egen hytte. Fortrinnsvis skal eksisterende traktorveg, opparbeidet sti/trase eller lignende benyttes. Transport av byggematerialer og utstyr til hytter mv. skal som hovedregel avvises og henvises til snøscootertransport på vinterføre eller helikoptertransport. I enkelttilfeller kan inn- og uttransport av beltegående minigraver på barmark være grunnlag for dispensasjon etter 6. Det gis da dispensasjon for en tur, fortrinnsvis på frosset mark. b) Snøføre Dispensasjoner for "andre formål" på snøføre kan eksempelvis være transport av byggematerialer og utstyr til egen hytte ved ikke søknadspliktige tiltak, transport for funksjonshemmede der funksjonshemmingen er midlertidig eller skyldes sykdom mv. Felles er at formålet omfatter konkret nyttetransport. Slike dispensasjonsgrunner anses kurante, og søknader kan innvilges etter politisk behandling og med hjemmel i nasjonal forskrift 6. Det kan gis dispensasjon for det nødvendige antall turer for det konkrete transportbehovet. Side 3 av 3

47 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Vår referanse / Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, Villa Italia Soran Ghafour Ridha Verraparken 7790 MALM Att. Soran Ghafour Ridha Befaringsrapport fra varslet befaring ved Villa Italia Restaurant og Motell, Verraparken Viser til tidligere oversendt befaringsrapporter senest med varsel om ny befaring kl Rådmann Jacob Br. Almlid hadde kontakt med Soran Ghatour Ridha på telefon fredag , hvor det ble avtalt at Soran Ghatour Ridha skulle stille opp å være med på den varslede befaringen. Ved befaringen stilte ingeniør Espen Høy og vaktmester Jørn Vanebo opp fra Verran kommune sin side. Fra Villa Italia sin side var det ingen som stilte. Verran kommune sine representanter gikk en rask befaring over bygget og kunne konstatere at tidligere merknader i oversendte befaringsrapporter ikke var bragt i orden. I tillegg ble det registrert at det var beboelse på flere av motellrommene. Etter befaringen fikk vi et kort møte med restaurantens kokk, men han hadde ikke noe og meddele annet en at driver Soran Ghatour Ridha ikke var å treffe da han befant seg i Otta. Verran kommune varsler på nytt at endelig overtagelse av Restaurant og Motell ved Verraparken vil finne sted kl Verran kommune ber i den forbindelse om at driver Soran Ghatour Ridha overlevere Restaurant og Motell med tilhørende nøkler til Verran kommunes representanter. Verran kommune forventer at restauranten og motellet overleveres i tilfredsstillende stand uten feil og mangler som er nevnt i befaringsrapportene. Feil og mangler som ikke er rettet innen tidsfristen vil bli belastet leietaker og driver. Inventar og utstyr som tilhører leietaker og driver og som ikke er fjernet innen overtakelsesdatoen vil bli fjernet for deres regning. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Jacob Br. Almlid /s/ Rådmann Espen Høy Ingeniør byggesak Postadresse Besøksadresse Telefon Bankkonto Liaveien 1, 7790 MALM Liaveien 1, 7790 Malm E-post Telefaks Org.nr NO

48

49

50

51

52 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/84-2 Saksbehandler: Jacob Br. Almlid,Rådmann Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 10/ Kommunestyret OVERDRAGELSE AV MALM STADION TIL MALM I.L Vedlegg 1 Underskrevet Intensjonsavtale mellom Verran Kommune og Malm IL Utrykte vedlegg: 1 I Underskrevet Intensjonsavtale mellom Verran Kommune og Malm IL Malm IL 2 S OVERDRAGELSE AV MALM STADION TIL MALM I.L Saksopplysninger Verran kommune og Malm IL drøftet for et par siden muligheten for at Malm IL overtok Malm stadion, uten at man den gang lykkes i å komme frem til en anbefalt avtale om dette. Kommunestyret har i sine budsjettkommentarer for 2014 bedt administrasjonen om å ta opp saken på nytt. Det er derfor gjennomført innledende drøftinger med Malm IL ved styrets leder, og man er kommet frem til en intensjonsavtale (vedlagt), som på visse vilkår medfører at Malm stadion kan overdras til Malm IL. Vurdering Den fremforhandlede intensjonsavtale tilsier at Malm stadion overdras til Malm IL på følgende vilkår: 1. Anlegget kjøpes av Malm IL for kr

53 2. Verran kommune betaler et årlig driftstilskudd på kr til Malm IL. (tilsvarende det kommunen yter til Folla IL) 3. Verran kommune betaler kostnadene knyttet til utarbeidelse av skjøte og tinglysning. I tillegg er partene enige om: - Verran kommune gis fri bruksrett til idrettsanlegget og tilhørende servicebygg for Malm skole og barnehage - Malm IL får låne (fritt) kommunens gressklipper i 2014 Gjennom en slik avtale vil dette bidra til at man kan få en bedre drift og utvikling av Malm stadion enn dagens situasjon hvor kommunen er eier av anlegget. Avtalen vil også på en bedre måte legge til rette for at ny eier kan utvikle en mulig fremtidig utbygging og utvikling av anlegget. Rådmannens forslag til vedtak Formannskapet innstiller slik til kommunestyret: 1. Kommunestyret godkjenner fremlagte forslag til avtale mellom Verran kommune og Malm IL med sikte på overdragelse av Malm stadion 2. Verran kommune dekker kostandene med utarbeidelse av skjøte og tinglysning. 3. Kommunestyret gir rådmannen i fullmakt å inngå avtale med Malm IL, i tråd med intensjonsavtale og dette saksfremlegg.

54 Intensjonsavtale Verran kommune og Malm IL har inngått en intensjonsavtale om at Malm stadion selges til Malm IL. Bakgrunnen for intensjonsavtalen er at partene tror at et skifte i eierforholdet vil være positivt for idrettslaget og ikke minst knyttet til muligheten for å utvikle stadionområdet til et enda bedre idrettsanlegg for Malm. Partene er enige om følgende økonomiske betingelser: Anlegget kjøpes av Malm IL for kr Verran kommune betaler et årlig driftstilskudd på kr til Malm IL (samme nivå som kommunen betaler i driftstilskudd til Folla IL) Verran kommune betaler kostnadene knyttet til utarbeidelse av skjøte og tinglysning. Intensjonsavtalen skal behandles av styret i Malm ILog av kommunestyret i Verran. Malm den rran kommune Jarle Kirkeberg Jacob Br. Almlid

55 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/26-4 Saksbehandler: Lise Eriksen, Utvalgssekretær Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres råd 2/ Formannskapet 11/ Kommunestyret Vedlegg 1 Årsmelding 2013 Årsmelding for Eldres Råd Saksopplysninger Viser til vedlagte forslag til årsmelding for Eldres Råd Forslag til vedtak Fremlagte årsmelding vedtas og oversendes formannskapet i Verran for videre behandling. Vedtak i Eldres råd Enstemmig vedtatt ble: Fremlagte årsmelding vedtas og oversendes formannskapet i Verran for videre behandling. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

56 Årsmelding Eldres Råd 2013 Eldres Råd har i 2013 bestått av: Leder Nestleder Medlem Medlem Medlem Medlem Kommunens representant Jan Ressem Else Voldseth Liv Blomseth Thor Ovesen Liv Rennan Ingolf B. Overrein Bjørn R. Skjelstad Lise Eriksen har vært sekretær for rådet. Eldres Råd har avholdt 6 møter i Rådet har behandlet 22 referatsaker og 30 politiske saker. Administrasjonen v/rådmannen har stilt opp på møtene etter behov og rådet har en sak i alle møter som heter Orientering fra administrasjonen. Her blir det gitt informasjon om de viktigste sakene som rører seg i Verran Kommune administrativt og politisk. Av saker som Rådet har tatt opp/arbeidet med nevnes: 1. Drifts- og Investeringsbudsjettet 2014 og Økonomiplan for planperioden Etablering av samarbeidsråd for helse og omsorg 3. Luftebalkong Verran helsetun 4. Uttalelse vedrørende bestillingstransport - høring 5. Serviceerklæringer for helse, rehabilitering og omsorg 6. Arrangement i regi av Den kulturelle spaserstokk Eldres Råd har i 2013 fått informasjon om prosjekt innenfor velferdsteknologi. Monica Landsem fra HRO holdt et innlegg på møte i mars om prosjektet som er et samarbeid mellom Trøndelag forskning og utvikling AS, Hospital Organiser AS og Verran kommune. Leder i Eldres Råd ble valgt inn i Samarbeidsråd for helse og omsorg. Malm Eldres Råd i Verran Jan Ressem Leder

57 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/104-2 Saksbehandler: Kjell Arne Furunes, Ansvarlig leder: Kjell Arne Furunes, Rådgiver skole - barnehage Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Oppvekst, Kultur og Idrett 3/ Formannskapet 12/ Regler for erstatninger i skolen Vedlegg 1 Regler for erstatninger i skolen Saksopplysninger Skolene i Verran har hatt egne regler for ulike typer erstatninger. Det synes nyttig og nødvendig å ha like regler på skolene, slike at "like" saker behandles likt. Forslag til regler for erstatninger dekker tre områder: 1. Erstatning ved skadeverk forårsaket av elever 2. Erstatning ved skade på elevenes klær m.v. 3. Erstatning ved skade på elevenes briller Dette er de sakstyper som oftest kommer opp på skolene. De foreslåtte reglene er en samordning av de reglene skolene har praktisert fram til nå. Vurdering Generelt utgjør skadesaker en liten saksmengde, men det er nødvendig å ha en ryddig behandling for å skape oppfatning av likebehandling, når skade skjer. Det er også viktig at Verran kommune/skolene kan

58 informere elever, foresatte og skolesamfunnet for øvrig om hvilke regler som gjelder. Reglene vil bli lagt ut på kommunes hjemmeside når de er vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak Regler for erstatninger i skolen i Verran vedtas. Behandling i Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Merknad til regler for erstatning: Punktene under 1 og 2 nummereres: 1.1, 2.1 osv. I pkt. 1.5 tilføyes pkt før "3 foran". Reglene påføres dato og saksnummer for endelig vedtak. Vedtak i Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Enstemmig vedtatt ble rådmannens forslag med tillegg av merknadene: Regler for erstatninger i skolen i Verran vedtas. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

59 VERRAN KOMMUNE Regler for erstatninger i skolen 1. Erstatning ved skadeverk forårsaket av elever 1. Elever som volder skade på bygninger, inventar, læremidler, materiell og/eller personlige eiendeler til medelever eller andre i skolesamfunnet, plikter etter Lov om skadeserstatning å erstatte skaden (barns ansvar.) Barn og ungdom under 18 år plikter å erstatte skade som de volder forsettlig eller uaktsomt, for så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist adferd, økonomisk evne og forholdene ellers (foreldres ansvar m.v.) 1. Foreldre plikter å erstatte skade voldt av barn og ungdom under 18 år, såfremt de har latt det mangle på tilbørlig tilsyn eller på annen måte ikke har gjort det som etter forholdene er rimelig å kreve av dem for å hindre skadeforvoldelse. 2. Uansett egen skyld svarer foreldre for skade voldt forsettlig eller uaktsomt av deres barn under 18 år som de bor sammen med og har omsorgen for, med inntil kroner for hver enkelt skadevolding. Endret ved lover 13 feb 1976 nr. 1, 21 juni 1985 nr. 81, 12 mai 1995 nr Bruk av Lov om skadeserstatning skal i første rekke tjene som et oppdragende og pedagogisk virkemiddel for å skape og markere et felles ansvar i skolemiljø og samfunn. 4. For skader på skolens eiendom fastsettes erstatningen av rektor i samråd med kontaktlærer. Erstatningens størrelse fastsettes etter denne skala: Eleven betaler: 80 % av skaden ved maksimal erstatning 50 % av skaden ved vanlig erstatning 20 % av skaden ved minimum erstatning Lovens maksgrense på kr pr. skade gjelder. Dette gjelder når skaden er for liten til å bli berørt av forsikring og egenandel, men gjelder også når skadeomfanget er større og forsikring dekker deler av skaden, men da blir prosentsatsene i forhold til egenandelen. Maksimum erstatning anvendes når skaden er gjort med forsett og elevens alder og utvikling tilsier at han/hun bør være klar over dette. Vanlig erstatning anvendes når skaden er en følge av brudd på skolens ordensreglement eller grovt uaktsomt, og elevens alder og utvikling tilsier at han/hun bør være klar over dette.

60 Minimum erstatning anvendes når en skade skyldes alminnelig uforsiktighet og elevens alder og utvikling tilsier at han/hun bør være klar over dette. Skader forårsaket av rene uhell erstattes ikke. 5. Er flere delaktig i skaden, betaler hver enkelt det beløp som kommer fram etter 3 foran. Den samlede erstatning skal ikke overstige skadebeløpet. 6. Foreldre/foresatte gis melding om skaden og størrelsen på erstatningen. Meldingen skal referere til disse reglene og inneholde en kort redegjørelse for hendelsesforløpet og en begrunnet fastsetting av erstatningsbeløpet. 7. Erstatningsbeløpet betales til skolens kontor mot kvittering. Beløpet overføres til Verran kommune av rektor, og føres som inntekt på skolen. 8. Størrelsen på erstatningsbeløpet kan ankes inn for skolens samarbeidsutvalg. Foresatte har anledning til å legge fram saken muntlig i utvalgets møte. Anken må foreligge innen 3 uker fra melding om skade og erstatning er gitt. 9. Dersom foresatte skulle nekte å betale for skader på skolens bygninger, inventar, læremidler eller materiell, rapporteres tilfellet til rådmannen som avgjør om saken skal forfølges, jf. Forskrift om ordensreglement Erstatning for skader på eiendeler til medelever eller andre i skolesamfunnet avtales og gjøres opp mellom berørte parter. Skolen skal medvirke ved å klarlegge årsaksforholdet og rapportere skaden. 11. Disse reglene er en del av skolens ordensreglement, og forslag om endringer kan fremmes av samarbeidsorganene ved skolen. Endringer kan vedtas av samarbeidsutvalget og godkjennes av formannskapet. 2. Erstatning ved skade på elevenes klær m.v. 1. Verran kommune gir ikke erstatning for skade på elevenes klær og utstyr mens de er på skolen, eller på ekskursjoner og skoleturer arrangert av skolen, når skaden er oppstått ved uhell. Dette gjelder også for hjemme-pc som eleven har med seg til bruk i undervisningen. 2. Det gis heller ikke erstatning ved skade på yttertøy som medtas inn på spesialrom og skade som oppstår ved berøring av maskiner o.l. Yttertøy skal henges på gangen. Dersom elevene med noen rimelig rett kan hevde at tøyet deres blir skadet av andre elever mens det henger på gangen, må skolen ordne med en tjenlig form for inspeksjon. 3. Skade på en elevs klær eller utstyr som er forårsaket av andre elever, må erstattes av den eller de som har forvoldt skaden. Skolen må om nødvendig hjelpe til så dette blir gjort. 4. Dersom skaden er påført av en lærer eller annen tjenestemann, bør den erstattes av kommunen etter beste skjønn.

61 3. Erstatning ved skade på elevenes briller 1. Verran kommune har ingen generell erstatningsordning for dekning av skade på elevers briller, eller noen forsikring som dekker dette. Foreldrene oppfordres til å tegne forsikring som dekker skade på barns briller. 2. I særlige tilfeller kan skolen etter skjønn, dekke ordinære glass og en enkel innfatning på elevens briller dersom skaden skyldes aktivitet som skolen har ansvaret for.

62 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/105-2 Saksbehandler: Kjell Arne Furunes, Ansvarlig leder: Kjell Arne Furunes, Rådgiver skole - barnehage Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Oppvekst, Kultur og Idrett 1/ Formannskapet 13/ Samarbeidsavtale mellom Verran kommune og Follafoss og Malmlia barnehager Vedlegg 1 Samarbeidsavtale mellom Verran kommune og Follafoss og Malmlia barnehager Saksopplysninger De private barnehagene, Follafoss og Malmlia barnehager, utgjør, sammen med den kommunale barnehagen i Malm det totale barnehagetilbudet i Verran kommune. Verran kommune har som målsetting å tilby alle foreldre/foresatte som ønsker og har behov for barnehageplass, et trygt og godt tilbud i barnehage i kommunen, og Verran kommune har hatt et godt samarbeid med de private barnehagene gjennom mange år. Fra de private barnehagenes organisasjon, Private Barnehagers Landsforbund PBL, har det vært et sterkt ønske om at det inngås formelle samarbeidsavtaler mellom kommunen og de private barnehagene. PBL har i samarbeid med KS utarbeidet en mal for en slik samarbeidsavtale, og denne malen er lagt til grunn for samarbeidsavtalen mellom Verran kommune og Follafoss og Malmlia barnehager.

63 Avtalen beskriver formål, samarbeid om opptak av barn, moderasjonsordninger, kommunens- og barnehagens forpliktelser, og avtaleformaliteter. Opptak av barn i barnehagen er regulert i barnehagelovens 12. Barnet har rett til barnehageplass når det fyller ett år før 1. september i opptaksåret. I tillegg har Verran kommune vedtatt at alle barn som har behov for det skal tas inn i barnehagen, fortrinnsvis i den kretsen det skal begynne på skole eller som foreldrene ønsker. Kommunen yter tilskudd til ordinær drift av de private barnehagene. Dette er regulert i "Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlig tilskudd til ikke-kommunale barnehager". Forskriften har detaljerte beregningsregler for størrelsen på tilskuddet. Verran kommune har vedtatt å gi de private barnehagene "bedre" vilkår for tilskudd enn det som følger av forskriften ved at det utbetales tilskudd for barn som tas inn i de private barnehagene utenom hovedopptak fra den måned de tas inn. I flg. forskriften kan kommunen fastsette slike særlige vilkår i tillegg til forskriften, og da skal det nedfelles i en samarbeidsavtale. Dette er tatt inn i avtalen under 4.0 KOMMUNENS ØVRIGE FORPLIKTELSER. Vurdering Utkast til samarbeidsavtale er forelagt de private barnehagene til uttalelse, første gang våren Kommunen har ikke mottatt noe svar fra styrene for de private barnehagene om at de er villige til å inngå en samarbeidsavtale, men det har kommet innspill til innhold og formuleringer i avtaleteksten. De private barnehagene er informert om forslaget til samarbeidsavtale som nå legges fram til behandling i møte I og med at Verran kommune har vedtatt egne lokale retningslinjer for tilskudd til de private barnehagene, forplikter Forskrift om likeverdig behandling oss til å inngå/ha dette nedfelt i en samarbeidsavtale. Etter rådmannens vurdering er avtalen dekkende og et godt grunnlag for samarbeidet med de private barnehagene. Det vil bli utarbeidet egne avtaler med Follafoss barnehage og Malmlia barnehage, og underskrevet særskilt med hver barnehage. Rådmannens forslag til vedtak Samarbeidsavtale med Follafoss barnehage og Malmlia barnehage godkjennes. Behandling i Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Brev fra Malm Sanitetsforening ble framlagt i møte:

64 Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet i møte: Samarbeidsavtalen mellom Verran kommune og Follafoss og Malmlia barnehager anbefales godkjent med unntak av pkt. 5.5 som omformuleres slik at det dekker den faktiske situasjon i Verran mht. eierskap av bygninger.

65 Vedtak i Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Enstemmig vedtatt ble rådmannens forslag med tillegg: Samarbeidsavtalen mellom Verran kommune og Follafoss og Malmlia barnehager anbefales godkjent med unntak av pkt. 5.5 som omformuleres slik at det dekker den faktiske situasjon i Verran mht. eierskap av bygninger. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

66 1 SAMARBEIDSAVTALE mellom Verran kommune, Follafoss barnehage, org.nr.: og Malmlia barnehage, org.nr.: FORMÅL Denne samarbeidsavtalen skal bidra til et godt samarbeid mellom de private barnehagene og Verran kommune, i tråd med barnehagelovens bestemmelser, tilhørende forskrifter og lokale retningslinjer. Avtalen skal bidra til å sikre et kvalitetsmessig godt og trygt tilbud for både barn og foreldre. Avtalen skal bidra til at barnehagetilbudet i Verran blir så enkelt og oversiktlig som mulig, og i størst mulig grad framstår som et helhetlig tilbud som rommer variasjon og fleksibilitet. Hensikten med dette er å sikre foreldres/foresattes mulighet til selv å velge et tilbud med det innhold og de kvaliteter de foretrekker. Det er et mål for Verran kommune at alle barn i kommunen skal få barnehageplass i den kretsen de bor og/eller skal begynne på skolen - eller der foreldrene ønsker det. 2. SAMARBEID OM OPPTAK OG INFORMASJON OM TILBUDET 2.1 Generelt Opptak av barn i barnehagen skjer som en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart, og foreldrenes ønsker og behov. Opptak i barnehagen skjer i henhold til barnehagens vedtekter og foretas gjennom samordnet opptak i kommunen, jf. barnehageloven 12. Barnehagene skal fortløpende gi kommunen informasjon om ledig kapasitet. 2.2 Hovedopptak skjer på våren før nytt barnehageår (fra 15. august). Kommunen fastsetter rutiner for søknad om opptak etter drøfting med barnehagene. Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars. Kommunen annonserer dette på kommunens

67 2 hjemmeside og i Lokalavisa. Søknadsskjema og skjema for melding om videreføring av plass ligger på hjemmesida og blir utlagt på Servicekontoret og i barnehagene. Kommunen skal tilstrebe å gi barnehagene løpende informasjon i tilknytning til opptaket som direkte berører barnehagene. 2.3 Opptak utenom hovedopptak Søknader om barnehageplass utenom hovedopptak sendes den barnehagen det ønskes plass i. Barnehagen gir melding til kommunen om søknaden, og om eventuelt ledig plass. Verran kommune godkjenner søknaden, eller kan tilby plass i en annen barnehage i kommunen. 2.4 Gjennomføring av hovedopptaket Opptaket foretas av rådgiver skole barnehage (delegert vedtak), og skjer etter innstilling fra barnehagene. Barn med rett til plass etter barnehageloven 12, har prioritet. Etter loven har barn, som allerede har plass i barnehagene, rett til å få fortsette dersom foreldrene ikke har fremmet annet ønske/behov. Eventuelle ønsker/behov bør så langt det er mulig tas hensyn til. På samme måte bør det tas hensyn til hvilken skole barnet sogner til. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven 4-12 og 4-4 andre og fjerde ledd, har prioritet ved opptak, i samsvar med barnehageloven 13. I den utstrekning barn med nedsatt funksjonsevne ikke kan bli tatt opp i sin opptakskrets i samsvar med foreldrenes/foresattes ønske, fordeler kommunen barna mellom barnehagene i kommunene. 3. MODERASJONSORDNINGER 3.1 Generelt Moderasjonsordninger er tilskudd til foreldre/foresatte i visse situasjoner, og er ikke å anse som offentlig tilskudd til drift av barnehagen. 3.2 Søskenmoderasjon Barnehagen tilbyr søskenmoderasjon etter samme vilkår som i kommunal barnehage. Barnehagen får kompensert reduksjonen i foreldrebetalingen knyttet til søskenmoderasjonen, etter spesifisert regning til kommunen. Kommunens retningslinjer for søskenmoderasjon følger som vedlegg til denne avtale.

68 3 3.5 Barn med spesialpedagogisk hjelp Eventuell redusert foreldrebetaling som følge av at barn mottar spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven 5-7, skal barnehagene få kompensert etter spesifisert regning til kommunen. 4.0 KOMMUNENS ØVRIGE FORPLIKTELSER 4.1 Kommunalt tilskudd til ordinær drift Barnehagene har rett til kommunalt tilskudd til ordinær drift som skal dekke kostnader som ikke dekkes av andre offentlige tilskudd og foreldrebetaling. Kostnader til ordinær drift er driftskostnader, kapitalkostnader og administrasjonskostnader. Kommunalt tilskudd til ordinær drift er nærmere regulert i forskrift om likeverdig behandling, jf. Udir Begge parter skal bidra til at prosessen med fastsettelse av kommunalt tilskudd blir åpen og tillitsvekkende. Barnehagen skal ha innsyn i saksbehandlingen og gis anledning til å komme med innspill på et så tidlig tidspunkt som mulig, i tråd med forvaltningsloven og alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. På denne måten skal man sikre riktig beslutningsgrunnlag, effektiv saksbehandling og forutsigbarhet, og redusere risikoen for uenighet og behovet for etterfølgende justeringer. Kommunen skal treffe vedtak om utmåling av tilskudd for barnehagen uten ugrunnet opphold, og normalt innen utgangen av februar det enkelte år. Utbetaling av tilskuddet skjer kvartalsvis. 4.2 Rapportering lokale retningslinjer Som grunnlag for utmåling av kommunalt tilskudd til barnehagen, skal barnehagen årlig rapportere og melde fra til kommunen slik det fremgår av forskrift om likeverdig behandling 7. Barnehagene rapporterer antall plasser til kommunen pr. 15. desember (i årsmelding) og pr. 15. august (oppstart nytt barnehageår) Tilskudd for barn tatt opp utenom hovedopptak Verran kommune utbetaler tilskudd for barn tatt opp utenom hovedopptak etter de samme beregningsregler, jf. Udir Tilskuddet utbetales fra den første i måneden etter oppstart, forutsatt at plassen benyttes. Tilskudd beregnet for barn som slutter eller gis permisjon, stoppes fra den første i måneden som ligger nærmest slutt-tidspunktet. 4.4 Kompetanseutviklingstiltak Barnehagene inngår i kommunens kompetanseutviklingsplan for barnehageområdet. Kommunen gir barnehagene tilbud om å delta i generelle kompetanseutviklingstiltak på linje med personalet i den kommunale barnehagen.

69 4 4.5 Andre tilskuddsordninger Barnehagene kan søke kommunen om tilskudd - utover driftstilskudd til tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne eller til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn, etter egne bestemmelser om dette. 5. BARNEHAGENS ØVRIGE FORPLIKTELSER 5.1 Vedtekter Et eksemplar av barnehagenes vedtekter etter barnehageloven leveres kommunen. Et eksemplar av eventuelle vedtekter knyttet til sammenslutningsform leveres kommunen. 5.2 Rapportering/økonomisk informasjon Barnehagen skal, uten ugrunnet opphold, gi kommunen den økonomiske informasjon den har krav på i henhold til lov og forskrift, herunder rapportering i henhold til punkt 4.2 ovenfor. Endringer i barnehagens refusjonsgrunnlag etter kommunens moderasjonsordninger skal rapporteres fortløpende, og senest innen én måned. 5.3 Kurs, etter- og videreutdanning Det er et arbeidsgiveransvar å sørge for personalutvikling og tilrettelegging av slik utvikling gjennom kurs, etter- og videreutdanning. 5.4 Varslingsplikt ved opphør Dersom noen av barnehagene vil innstille virksomheten, skal varsel sendes foreldre/foresatte og kommunen snarest. Ved planlagt avvikling skal dette skje på en måte, og innen frister, som ivaretar barnas, foreldre/foresattes og kommunens interesser på en best mulig måte. 5.5 Opphør: Kommunal forkjøpsrett og økonomisk oppgjør Dersom noen av barnehagene avslutter driften uten å overføre driften til annen ikkekommunal barnehage, skal barnehagen på eget initiativ - og så tidlig som mulig - tilby kommunen å kjøpe bygning, fastmontert utstyr og driftstilbehør innendørs og utendørs og/eller tomt, som barnehagen eventuelt eier. Kommunen skal også tilbys å tre inn i eventuell festekontrakt til tomt. Kommunen har ikke plikt til å benytte seg av tilbudet. Vederlaget for kommunens eventuelle kjøp etter første ledd fastsettes i samsvar med bestemmelsene i ekspropriasjonserstatningsloven av 6. april 1984 nr første og annet ledd. Dersom kommunen tidligere vederlagsfritt eller til underpris har gitt barnehagen bygning, fastmontert utstyr og driftstilbehør innendørs og utendørs og/eller tomt til barnehagedrift, skal kommunen i oppgjøret godskrives den verdi dette representerer på det tidspunkt driften opphører. Dersom bygning og/eller tomt blir lyst ut for salg, har kommunen forkjøpsrett til en pris som fremgår av andre ledd ovenfor. Denne avtalen om forkjøpsrett kan tinglyses.

70 5 5.6 Attester Kopi av skatte-/avgiftsattest leveres til kommunen. 6. FORMALITETER VED AVTALEN 6.1 Avtaleperiode Bestemmelsen i punkt 5.5 gjelder uavhengig av om avtalen for øvrig gjelder. Med unntak av de forbehold som er omtalt i pkt. 6.2 og 6.3, har denne samarbeidsavtalen varighet fra Den forlenges automatisk for ett år om gangen med mindre en av partene sier den opp. Oppsigelsesfristen er da en måned. 6.2 Mislighold Ved vesentlig mislighold kan avtalen sies opp med øyeblikkelig virkning. Ved annet mislighold som gir saklig grunn til å fragå avtalen, kan denne sies opp med én måneds varsel. 6.3 Endringer Dersom vilkårene for barnehagedrift endres vesentlig ved lov eller forskrift, kan hver av partene forlange forhandlinger om tilpassing av avtalen. Blir partene ikke enige i slike tilfeller, kan avtalen sies opp med tre måneders skriftlig varsel. 6.4 Tvisteløsning Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister knyttet til avtalen ved forhandlinger seg imellom, eventuelt med bistand fra KS og barnehagens organisasjon/eier. For øvrig er tvister knyttet til denne avtalen undergitt ordinære regler om søksmål etter tvisteloven. Tvist om tildeling av tilskudd etter barnehageloven 14 og forskrift om likeverdig behandling er undergitt forskriftens bestemmelse om administrativ klage, og eventuelt ordinære regler om søksmål. Sted: Dato: for Verran kommune for Follafoss barnehage for Malmlia barnehage

71 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/131-2 Saksbehandler: Kjell Arne Furunes, Ansvarlig leder: Kjell Arne Furunes, Rådgiver skole - barnehage Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Oppvekst, Kultur og Idrett 2/ Formannskapet 14/ Plan for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage i Verran kommune Vedlegg 1 Plan for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage i Verran kommune Saksopplysninger Som et ledd i å øke kvaliteten i grunnskolen og i videregående opplæring inngikk KS og Staten ved Kunnskapsdepartementet allerede i 2009 en avtale om veiledning til nyutdannede lærere og førskolelærere. Den avtalen slår fast: "Partene skal i fellesskap arbeide målrettet for at alle kommuner og fylkeskommuner skal tilby veiledning til alle nytilsatte nyutdannede pedagoger i grunnskolen, videregående opplæring fra skoleåret og for nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehagen i løpet av skoleåret " Staten skal sørge for tilstrekkelig kapasitet ved lærerutdanningsinstitusjonene til å gi en god og relevant utdanning og oppdatering av lokale mentorer i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Verran har liten "turn over" av lærere i barnehage og skole, men det er viktig for alle nytilsatte pedagoger å få en så god oppfølging som mulig.

72 Forrige skoleår tok en lærer i Verran videreutdanning i veiledning, slik at vi nå rår over tilstrekkelig kompetanse for å gjennomføre veiledning til nytilsatte. Inneværende skoleår har vi ingen nytilsatte, nyutdanna, men det er behov for å bruke kompetansen til en god mentorordning for "unge" pedagoger. Oppvekst har over noe tid samarbeidet med Utdanningsforbundet Verran om å utforme en plan for veiledningsarbeidet. Planen inneholder målsetting og rammer for veiledningen både for veileder og den som mottar veiledning. Veiledningen strekker seg over 2 år, med størst omfang det første året etter fullført utdanning. Vurdering I forhold til intensjonen i avtalen mellom KS og Kunnskapsdepartementet fra 2009, er Verran seint ute med å sette i verk veiledningsordningen. En vesentlig årsak til det har vært manglende kompetanse i veiledning. Etter rådmannens vurdering vil det veiledningsopplegget som planen legger opp til gjøre Verran kommune mer attraktiv å søke til for nyutdanna lærere, og videre at de vil fortsette å arbeide i skole og barnehage i Verran. De siste par åra har det vært en trend at det har blitt vanskeligere å rekruttere lærere med ønsket fagkompetanse. Verran kommune oppfordrer de private barnehagene til også å gjennomføre tilsvarende tiltak, og vil sende ut denne oppfordringen til de private barnehagene når planen er vedtatt. Rådmannens forslag til vedtak Plan for veiledning av nyutdannde lærere i skole og barnehage i Verran vedtas. Vedtak i Komite Oppvekst, Kultur og Idrett Enstemmig ble rådmannens forslag til vedtak: Plan for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage i Verran vedtas. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

73 VERRAN KOMMUNE Plan for veiledning av nyutdannede lærere i skole og barnehage i Verran kommune I planen brukes betegnelsen lærer for lærer og barnehagelærer Mål og hensikt med veiledningen 1. Alle nyutdannede lærere i skole og barnehage i Verran skal motta god yrkesveiledning av en dyktig veileder slik at den nyutdannede mestrer læringsarbeidet og får god støtte til å utvikle sin profesjonalitet I tillegg vil den nyutdannede bli tildelt en fadder på lik linje med alle nyansatte 2. Verran kommunes mottak av nyutdannede lærere skal være så god at studenter velger å ta imot tilbud om jobb, og fortsetter å arbeide i kommunen 3. Veiledningen skal sikre god kvalitet på arbeidet med barn og unge Alle veiledere skal ha videreutdanning i veiledning. Rammer Avtale inngått mellom KS og Kunnskapsdepartementet i 2009, om veiledning av nytilsatte nyutdannede pedagoger i barnehage og skole St.melding 22: Motivasjon, mestring og muligheter anbefaler dette: - Veiledning det første året i jobb og systematisk etter- og videreutdanning gjennom hele yrkeskarrieren - Veiledere bør være erfarne pedagoger med tilleggsutdanning i veiledning - Hjem skolesamarbeid skal inngå i veiledningen Kommunen har ansvaret for veilederordningen En nyutdannet lærer har avsluttet grunnutdanning, men har ikke arbeidserfaring som lærer etter grunnutdanningen Den nyutdannede læreren får redusert undervisning/bundet tid det første i året for å motta veiledning. Reduksjonen tilsvarer 90 min arbeidstid pr. uke Veilederen får redusert undervisning/bundet tid det året han veileder en nyutdannet som har sitt første arbeidsår. Reduksjonen tilsvarer 90 min arbeidstid pr. uke Den nyutdannede læreren får veiledning og oppfølging det andre arbeidsåret sitt Veileder får godtgjøring etter lokal avtale for veiledning

74 Ansvar Rådgiver oppvekst: Prioritere videreutdanning i veiledning ved søknader om videreutdanning Koordinere kommunens arbeid med videreutdanning, veiledning og oppfølging Rektor/styrer: Rapportere inn navn til rådgiver oppvekst på nyutdannede og veiledere Velge ut ansatte som skal gi veiledning og prioritere disse til videreutdanning i veiledning Velge ut ansatte som skal være fadder for de nyansatte Gi nyutdannede redusert undervisning/bundet tid det første arbeidsåret tilsvarende 90 min arbeidstid og innarbeide veiledningen i arbeidsplanen Gi veileder en redusert undervisning/bundet tid tilsvarende 90 min arbeidstid Lage en intern plan for oppfølging av nyutdannede (fadderoppgaver, yrkesveiledning, internopplæring og oppfølging av rektor/styrer/leder ) Etter observasjon og drøftinger med veileder og den nyutdannede; ta beslutningen om når yrkesveiledningen skal avsluttes Veileder: Delta i videreutdanning Gi god veiledning til den nyutdannede Utvikle en plan for yrkesveiledning sammen med den nyutdannede og rektor/styrer Gi innspill til rektor/styrer om når veiledningen kan avsluttes Nyutdannet lærer: Delta aktivt i veiledning og opplæring Gi tilbakemelding til veileder og til nærmeste leder om hvordan arbeidet går og hvilke behov en har for opplæring og veiledning Forslag til innhold i yrkesveiledningen: - Lærerens arbeid som leder av læringsarbeidet - Faglig veiledning - de fire prinsippene for god underveisvurdering (skolen) - Samarbeid med hjemmet - Avdekke faglige og sosiale problem tidligst mulig og sette inn tiltak - Lese- og læringsstrategier - Didaktisk kompetanse - Orientere seg i forskning om fag, undervisningskompetanse og læring - Arbeid med de grunnleggende ferdighetene 1. året: Minimum en veiledningsøkt hver måned 2. året: Minimum to veiledninger hvert halvår med samme veileder som første året

75 Årshjul Tidspunkt Aktivitet Ansvar Søknadsfrist til vidererutdanning (skolen) Rektor- den enkelte lærer Frist for å rapportere inn navn på Rektor nyutdannede, veiledere og eventuelle endringer i veiledere for 2. årslærere Introduksjonskurs for nyansatte Personalkontoret September/oktober Kommunal samling for veiledere og rektorer Rådgiver oppvekst i forkant av et rektormøte Mai-juni Evaluering av årets plan for veiledning Rådgiver oppvekst Ressurser:

76 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/ Saksbehandler: Trygve Wannebo,Næringssjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 15/ Søknad om kr i støtte til Tina Vandsvik ved oppstart og prøvedrift av kantine i Follafoss Vedlegg: Enkelt omsetningsestimat ved prøvedrift av kantine i Follafoss Saksopplysninger Søknaden er sendt inn via: til Verran kommune med søknadsnummer 2014/ 0001 Støtteordning Prosjektnavn Inn-Trøndelag næringsfond Verran Prosjektering og uttesting av bedrift - Tinas kantine i Follafoss

77 Kort beskrivelse Starte kantinebedrift i Follafoss med salg til etablert næringsliv og andre kunder Prosjektbeskrivelse På nyåret 2014 ønsker søker å starte kantinebedrift i Follafoss med kunder som Follatech AS, MM Karton Folla Cell AS, Tangstad Transport AS og NTE. Etterspørselen etter kantinetjenester har vært der over tid. Oppstarten skjer i MM Karton Folla Cell AS sine lokaler i og har nå vært drevet i januar 2014 med god oppslutning fra næringslivet i Follafoss. Søker har hatt en god dialog med næringslivet i Follafoss og har besluttet å teste ut kantinedrift med en 6 månenders prøvetid før evaluering. Kontaktopplysninger Funksjon Navn Adresse/poststed Mobil Søker / Prosjekteier Kontaktperson Prosjektleder Tina Vandsvik Brettingveien 21 Org.nr: FOLLAFOSS Tina Vandsvik Brettingveien FOLLAFOSS Tina Vandsvik Brettingveien FOLLAFOSS Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei Spesifikasjon Bakgrunn Søker har tidligere arbeidet som vikar for kantineleder ved tidligere Sødra Cell Folla AS sine lokaler i Follafoss. Dette var i perioden da Sødra Cell hadde tilbud om kantine til sine ansatte ved fabrikken i Follafoss. Prosjektmål Søker ønsker å etablere en kantine for ansatte hos MM Karton Folla Cell AS, Follatech AS, Tangstad Transport AS og NTE sine ansatte ved jobb i Follafoss. I tillegg ønsker søker å tilby kantine/ cateringveriksomeht til alle innbyggere i Verran kommune Forankring Søker har vært i kontakt med alle potensielle kunder før oppstart og har nå drevet kantine i en måned med gode tilbakemeldinger fra kunder. Behovet for kantine er til stede - noe som kommer til uttrykk gjennom bruk av tilbudet og etterspørsel etter matleveranser. Prosjektorganisering Prosjektet vil bli organisert etter behov fra kunder hvor de største kundene så langt er: MM Karton Folla Cell AS, Follatech AS, Tangstad Transport AS og NTE. Behovene for kantineleveranser styres av deres etterspørsel. Søker står selv som prosjektleder med erfaring fra tilsvarende type arbeid hos tidligere Sødra Cell samt tidligere jobb hos Statens Kantiner Steinkjer. Søker har bred erfaring fra kantinebedrift - både som leder og ansatt og har et godt og stort nettverk i form av en bekjentskapskrets som kan bidra ved behov i en oppstartsfase.

78 Samarbeidspartnere Samarbeidspartnere til i første rekke være de største kundene med MM Karton Folla Cell AS og Follatech AS som de største kundene, men også Tangstad Transport AS og NTE som viktige kunder og samarbeidspartnere. Aktiviteter Salg av kantinetjenester i Follafoss samt cateringtjenester i Verran kommune Målgrupper De største næringslivsaktørene i Follafoss som MM Karton Folla Cell AS, Follatech AS, Tangstad Transport AS samt NTE. I tillegg vil alle innbyggere i Verran kommune være en målgruppe i cateringvirksomheten. Resultat Bygge et solid og godt grunnlag for å skape egen arbeidsplass i Follafoss Effekter Ønsker å skape egen arbeidsplass med et tilbud om kantinetjenester til de store næringslivsaktørene i Follafoss samt å levere cateringtjenester til alle innbyggere i Verran kommune. Bidra til å skape vekst og utvikling i Verran. Tids- og kostnadsplan Tidsplan Kantinetjenester startet opp i januar 2014 med en gjensidig prøvetid på 6 måneder avtalt mellom søker og MM Karton Folla Cell AS Kostnadsplan Tittel SUM Driftsutstyr/ salatbar Sum kostnad Finansieringsplan Tittel SUM Egeninnsats Verran kommune Sum finansiering Geografi 1724-Verran Vurdering Verran kommunale fond har årlig fått tildelt midler fra NTFK gjennom et eget program: Regionalt Utviklingsprogram (RUP). Visjonen i det regionale utviklingsprogrammet (RUP 2013) er uttalt som følger: "Verdiskapning og livskvalitet i Nord-Trøndelag" hvor hovedmålsettingen er næringsvekst i Nord-Trøndelag. Tanken er at virkemidlene i programmet

79 skal bidra til regional utvikling. Programmet har fokus både på økonomisk verdiskapning og et godt samfunn for menneskene som bor der. Utledet fra denne målsetting kan sies at RUP både har et næringsperspektiv og et noe bredere samfunnsperspektiv. Næringsutvikling er dermed viktig for en bredere positiv samfunnsutvikling. Verran kommune oppfordrer via sine hjemmesider grundere og etablert næringsliv med et utviklingsprosjekt til å søke kommunen om økonomisk støtte fra kommunalt næringsfond. Søker har vært aktiv og tatt initiativ fra første dag. Søker startet forberedelsene til å skape seg sin egen arbeidsplass allerede høsten 2013 og har vært i kontakt med næringsavdelingen i Verran kommune i forberedende fase og har også vært i kontakt med andre offentlige myndigheter. Søker har på eget initiativ vært i kontakt med sin primære målgruppe: næringsaktører i Follafoss med positiv tilbakemelding og ønske om et samarbeid for oppstart av kantinedrift i MM Karton Folla Cell AS sine lokaler i Follafoss. Søker har også på eget initiativ tatt kontakt med Mattilsynet for en gjennomgang av fysisk utrustning samt rutiner og prosedyrer for kantinebedrift med et positivt resultat. Anskaffelse av en nyere og mer oppdatert salatbar ble framlagt da eksisterende utstyr går mot slutten av sin levetid. Erfaringer i løpet av januar 2014 viser et godt samarbeid og en god start på kantinebedriften siden engasjementet fra næringslivet i Follafoss har vært god. Søker har servert til MM Karton Folla Cell AS, Follatech AS, Tangstad Transport AS og NTE. Rådmannens forslag til vedtak Saldo på konto for Verran kommunale fond er før behandling av denne sak - stor kr ,- og ved et positivt vedtak vil saldo være stor kr ,-. Rådmannen innstiller på at søknad om dekning av prosjektkostnader for oppstart og drift av kantine i Follafoss i en prøveperiode på 6 måneder for å skape egen arbeidsplass i Verran kommune - innvilges med inntil kr ,-

80 kra's C-A- A-1\JT -per\_<5 TR. - litv \.,C - 3C) N5T)-I'D C 3o Ke 42&) -AVII<pgibt44-c9-5 INN Wor- ELf- Ur IC)C<>1.-

81 I Q M 1\taL0 -(000h-, "Ndd_ ti --( onoc Il --(Q lem06) `- r7) kx.)-t- ("t~ CriOA KWS

82 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2013/ Saksbehandler: Robert Bjørk, Personalleder Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid, Rådmann Godkjent av: Jacob Br. Almlid, Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 16/ Kommunestyret Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1. januar 2014 Vedlegg 1 Ny pensjonsordning for folkevalgte fra 1.januar 2014 Saksopplysninger Ordfører er i dag tilsluttet Pensjonsordningen for folkevalgte. Denne tilsvarer kommunens pensjonsordning for ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte. Kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1. januar 2014 opphører dagens pensjonsordning og det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte. Omleggingen skyldes endringer i forskrift om pensjonsordninger for folkevalgte som trer i kraft 1. januar Etter endringene i forskriften gis det nå anledning til å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen for kommunens ansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser. Alternativt kan kommunen velge at folkevalgte skal innlemmes i en særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye pensjonsordningen for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.

83 De 2 alternativer beskrives slik: 1. Innlemmelse i den ordinære tjenestepensjonsordningen for de ansatte Alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen, men med enkelte tilpasninger. Uføre- og etterlatteytelser vil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. 2. Pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter Alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen. Kommuneloven 43 sier at kommunestyret kan selv vedta å opprette eller slutte seg til en pensjonsordning for folkevalgte i kommunen. De folkevalgte har altså ingen rett til en slik ordning. Verran kommunestyre har imidlertid vedtatt at ordfører skal være tilsluttet en pensjonsordning den ordningen for folkevalgte som KLP har forvaltet til og med I og med at kommunestyret har vedtatt pensjonsmedlemskap for ordfører, antas spørsmålet avklart for hans vedkommende. Det kan allikevel være et spørsmål om kommunens pensjonsordning for folkevalgte kan omfatte flere, da ny forskrift generelt gir rett til medlemskap for folkevalgte som har minst 1/3 av "full godtgjøring" (ordførers årsgodtgjøring). Ny ordning åpner også for at folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse kan innlemmes. Dette må i tilfelle vedtas særskilt av kommunen. Dersom kommunen vedtar at de folkevalgte skal innlemmes i den ordinære pensjonsordningen for ansatte, kan de også gis rett til å ta ut AFP fra 62 år. Dette må også i tilfelle vedtas særskilt av kommunen. Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen beslutte hvilken pensjonsordning som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar KLP, som forvalter ordningen for "kommune-norge", anbefaler at valg av alternativ gjøres på et langsiktig og prinsipielt grunnlag. KLP har satt opp følgende matrise - kriterier ved valg av løsning: Hva er billigst for kommunen? Mal etter kommuneansattes ordning BILLIGST Det er gjennomsnittet i det totale fellesskapet som bestemmer premien i kollektive forsikringsordninger. Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte. Fordi premien blir utjevnet sammen med de øvrige ansatte i kommunen, vil det være billigst å melde folkevalgte inn i fellesordningen. Mal etter stortingsordning Folkevalgte utgjør en dyrere gruppe (høyere lønn og høyere alder) enn gjennomsnittet i fellesordningen for de kommuneansatte. Til tross for at en dårligere ytelse normalt ville vært billigere (gitt alt annet likt), veies dette opp av at denne ordningen vil ha et fellesskap kun bestående av folkevalgte.

84 Hva lønner seg for folkevalgte? MEST LØNNSOMT Regneeksemplene viser at fellesordningen vil være mest lønnsom for de aller fleste. JA I de tilfellene folkevalgte allerede har full opptjening i OfTP, og avslutter karrieren som ansatt i offentlig sektor, vil stortings-ordningen lønne seg. Det er fordi dette er en netto ordning som kommer i tillegg til opptjening i OfTP. Mulighet for AFP? Aldersgrensen blir 70 år i ny ordning (mot tidligere 65 år). Som for alle andre i kommunen vil det være anledning til å gå av med pensjon ved 65 år. Kommunen kan for folkevalgt i tillegg inngå avtale om AFP fra år. NEI Men mulighet for fleksibel alderspensjon som i Folketrygden. (Med lavere årlig pensjon ved tidlig uttak) Opptjente pensjonsrettigheter i gammel ordning, vil ved oppnådd pensjonsalder utbetales som oppsatt pensjon. Dette gjelder både nåværende og tidligere folkevalgte som har hatt slik pensjonsordning gjennom kommunen. Vurdering I KLP sin vurdering av lønnsomhet for kommunen og for den folkevalgte, kommer de kommuneansattes ordning best ut. Det er kun i tilfeller hvor folkevalgte, med medlemskap med full opptjening i "Stortingsordningen", i etterkant får opptjening som ansatt i offentlig virksomhet. I og med at full opptjening i "Stortingsordningen" krever 40 års medlemskap, vil dette forekomme svært sjelden. Det antas derfor riktig å innlemme kommunens folkevalgte i de kommuneansattes pensjonsordning. Overføring fra "gammel" folkevalgtordning til den ordinære tjenestepensjonsordningen vil medføre en mindrekostnad for Verran kommune. Premieanslaget (basert på tall fra 2013) antas å reduseres fra ca. 41 % arbeidsgivers andel til ca. 15 % (inklusiv reguleringspremien). Dersom det åpnes for at flere folkevalgte enn tilfellet er i dag skal meldes inn i pensjonsordningen, vil kostnadsspørsmålet kunne stille seg annerledes. Det er imidlertid verdt å merke seg at vedtatt kutt i budsjett for 2014 er tatt på pensjonskostnader. Folkevalgte som har minst 1/3 av "full godtgjøring" skal meldes inn i ordningen. Dette gjelder i dag ikke flere folkevalgte enn ordfører. Verran kommune kan vurdere om folkevalgte med mindre enn 1/3 av full godtgjørelse skal meldes inn i pensjonsordningen. Dette anbefales imidlertid ikke. Én av årsakene til at folkevalgte med større godtgjøringer har kommunal pensjonsordning, er at vervets/vervenes omfang vanskeliggjør å stå i fullt ordinært arbeid. Folkevalgte med begrensede verv bør hente ut eventuell pensjonsopptjening gjennom ordinært arbeid. Kommunestyret kan vedta at de folkevalgte skal kunne ta ut AFP fra fylte 62 år. Ved denne vurderingen er det rimelig å se på intensjonene ved innføring av denne ordningen. Hovedfokuset var den gang rettet mot arbeidstakere med tidlig inntreden i arbeidslivet og dermed et langt arbeidsliv, samt fysisk belastende arbeidssituasjoner. Selv om den folkevalgte kan møte mange utfordringer gjennom sine verv, kan dette vanskelig kunne sammenlignes med et regulert arbeid.

85 På bakgrunn av det som er nevnt foran, anbefales ikke at det tegnes AFP-avtale år for de folkevalgte. Dette innebærer at folkevalgte kan ta ut kommunal alderspensjon først fra fylte 65 år. Verran kommune har i sine vurderinger valgt å se på hva andre kommuner gjør i denne sammenheng. Kommunene Steinkjer og Inderøy legger seg på samme modell som Verran kommune. Rådmannens forslag til vedtak 1. Folkevalgte i Verran kommune som fyller kravene for innmelding i pensjonsordning, skal fra opptjene sine pensjonsrettigheter i KLPs ordinære tjenestepensjonsordning. 2. En folkevalgt oppfyller innmeldingskravet til pensjonsordningen når vedkommende har en godtgjørelse som tilsvarer 1/3 av en full godtgjørelse (ordførers årsgodtgjøring). 3. Folkevalgte trekkes tilsvarende egenandel som gjelder for arbeidstakere i kommunen, for tiden 2 %.

86 Verran Kommune 7790 MALM Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap Org. nr: Foretaksregisteret Pb. 400 Sentrum, 0103 Oslo E-post: Oslo, 31. oktober 2013 Forsikringstakernr.: Att. rådmann og økonomiansvarlig NY PENSJONSORDNING FOR FOLKEVALGTEFRA 1. JANUAR2014 Folkevalgte i kommuner og fylkeskommunerer i dag tilsluttet Pensjonsordningenfor folkevalgte.denne tilsvarer kommunens pensjonsordningfor ansatte, men med særskilte bestemmelser som bare gjelder de folkevalgte.kravet til full opptjeningstid er 16 år og pensjonsalder er 65 år. Fra 1.januar 2014 opphører dagens pensjonsordningog det må velges en ny pensjonsløsning for de folkevalgte, slik vi tidligere har varslet. Omleggingenskyldes endringer i forskrift om pensjonsordningerfor folkevalgte som trer i kraft 1.januar Etter endringene i forskriften gis det nå anledningtil å melde de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen for kommunens/fylkeskommunensansatte med samme pensjonsregler som disse, men med noen få særbestemmelser.alternativt kan kommunen/fylkeskommunenvelge at folkevalgte skal innlemmesi en særskilt pensjonsordningetter mønster av den nye pensjonsordningenfor stortingsrepresentanterog regjeringsmedlemmer. Det medforer at kommunerffikeskommuner som onsker pensjonsløsning for defolkevalgte nå kan velge mellom to alternativer: Innlemmelse i den ordinæretjenestepensjonsordningen for de ansatte Alderspensjonenvil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunenhylkeskommunen, men med enkeltetilpasninger. Uføre- og etterlatteytelservil også være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. Pensjonsordningettermonsterav ordningenforstortingsrepresentanter Alderspensjonenvil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningenfor de ansatte i kommunenftylkeskommunen. Fra 1.januar 2014 vil alle aktive medlemmer i den nåværende pensjonsordningenfor folkevalgte i KLP bli irmmeldti hhv. Fellesordningen for kommuner og bedrifter eller i Fellesordningenfor fylkeskommuner,m.a.o. meldes de folkevalgte inn i kommunen/fylkeskommunensordinære tjenestepensjonsordningi første omgang. Det vil også bli fakturert premie sammen med denne. Hovedkontor Regionskontor KLP Skadeforsikring AS KLPForsikringsservice AS KLPBanken AS Dronning Eufemias gate 10 Oslo Vågsallmenningen 16 Bergen KLPBedriftpensjon AS KLPKapitalforvaltning AS KLPKommunekreditt AS Tlf: Faks: Tlf: Faks: KLPEiendom AS KLPFondsforvaltning AS

87 Hvis kommunen/fylkeskommunenvelger at de folkevalgte skal ha samme pensjonsordning som de ansatte, vil premien som betales være endelig. For de som velger at de folkevalgte skal ha en pensjonsordning etter mønster av ordningen for stortingsrepresentanter, vil den fakturerte premien bli å konto og det vil senere bli foretatt etteroppgjør. Nærmere beskrivelse av pensjonsordning for folkevalgte fra 2014, samt oversikt over premiesatser følger vedlagt. På finnes mer informasjon. På klp.no finner dere også regelverket for de to alternative ordningene: "Offentlig tjenestepensjon i KLP - Tillegg til vedtekter med særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner"- for de som velger at de folkevalgte skal innlemmesi fellesordningenfor de ansatte. "Særskilte vedtekter for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner"- for de som velger særskilt pensjonsordning etter mønster av den nye ordningenfor stortingsrepresentanter. "Forsikringsvilkår- Offentlig tjenestepensjoni KLP" gjelder også for ny særskilt pensjonsordning så langt de passer. Vi ønsker å sende dere regelverket per e-post og viser i denne forbindelsetil forespørsel om samtykke til elektroniskkommunikasjoni vedlegg III Svarskjema ny folkevalgtordningfra Dersom dere ønsker regelverkettilsendt per ordinær post ber vi om tilbakemelding. Senest innen utgangen av mars 2014 må kommunen/fylkeskommunenbeslutte hvilken pensjonsordning som skal gjelde for de folkevalgte fra 1. januar Vi anbefaler at valg av alternativ gjøres på langsiktig og prinsipielt grunnlag. Vedlagt følger et svarskjema hvor vi ber dere krysse av for ønsket alternativ løsning for de folkevalgte gjeldendefra 1.januar Vi ber om at utfylt og signert skjema returneres oss elektronisktil; så snart dere har besluttet hvilken ordning dere ønsker, senest i løpet av mars Dersom dere ønsker mer informasjon eller en presentasjon av ny folkevalgtordningog konsekvenser, ta gjerne kontakt med kunde- og salgsleder for deres fylke. Vennlig hilsen Kommunal Landspensjonskasse Marianne Sevaldsen konserndirektør Vedlegg I Mer om regelverketfor folkevalgte fra 2014 VedleggII Premie- og tilskuddssatser for folkevalgte fra 2014 VedleggIII Svarskjema nyfolkevalgtordningfra 2014

88 Vedlegg I MER OM REGELVERKET FOR FOLKEVALGTEFRA 2014 Hva skjer med den gamle pensjonsordningen for folkevalgte? Uavhengig av valget mellom de to alternative fremtidige løsninger for folkevalgtevil de aktive medlemmeri dagens ordning for folkevalgtebli melcltut av denne 31. desember Deres opptjente rettigheter på utmeldingstidspunktetblir stående i den gamle ordningen. Det samme gjelder pensjonsrettighetene for tidligere utmeldte med oppsatte rettigheter, og for de som mottar løpende pensjoner eller ventepenger. Disse rettighetene forblir forsikret i den gamle opphørte ordningenfor folkevalgte, og endres ikke som følge av endrede regler for opptjening fra For de som har rettigheter i gammel ordning og nå blir innmeldt i ny ordning, er det gitt regler for hvordan disse skal sees i sammenhengnår pensjonen kommer til utbetaling. For rettighetene i den opphørte ordningen vil følgende gjelde fra 2014: Pensjonsgrunnlaget vil være likt den folkevalgtes samlede faste godtgjørelse per 31. desember For folkevalgte som har fratrådt vervet tidligere vil pensjonsgrunnlagetvære det vedkommendehadde på det tidligere fratredelsestidspunktet. Pensjonsgrunnlaget lønnsvekstreguleresfrem til pensjonsuttak, på samme måte som i fellesordningene. Alderspensjon kan først tas ut fra fylte 65 år. Full alderspensjon etter 16 års opptjeningstid. Levealdersjusteringog individuellgaranti. Særskilte regler for maksimal samlet pensjon for opptjeningbåde før og etter 1.januar Hovedpunkter for folkevalgte som innlemmes i den ordinære pensjonsordningen for ansatte Folkevalgte som innlemmesi den ordinære tjenestepensjonsordningenfor kommunen/fylkeskommunens ansatte vil få tilsvarende pensjonsrettigheter som disse, dog med tilpasninger som følger av de særskilte bestemmelsenefor folkevalgte. For fullstendig oversikt over disse vises til "Tillegg til vedtekter - Særskilte bestemmelser for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner". Disse fmnes på De særskilte tilpasninger som vil gjelde for folkevalgte fra er: Flovedintensjoneni ordningen er 66 % alderspensjon etter 30 års opptjeningstid. Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. Pensjonsgrunnlaget er den folkevalgtes samlede, faste godtgjørelse. Aldersgrensen er 70 år. AFP fra 65 år er en del av tjenestepensjonsordningen,mens AFP fra 62 til 65 år kan avtales. Pensjon opptjent i den tidligere folkevalgtordningenog pensjon opptjent i.h.t. nye regler fra 1.januar 2014 samordnes i.h.t. Samordningslovens 7.

89 Hovedpunkter for den nye særskilte pensjonsordningen for folkevalgte Den særskilte pensjonsordningenfor folkevalgte vil være etter mønster av pensjonsordningenfor stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer.for fullstendig oversikt over reglene i den nye særskilte folkevalgtordningenfor kommuner og fylkeskommunervises til "Særskilte vedtekter - Pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner".disse finnes på wwwklp.no/nyfolkevalgtordning Nedenfor følger de viktigste elementene i den nye særskilte pensjonsordningenfor folkevalgte: Det siktes mot 66 % alderspensjon fra 65 år etter 41 års opptjeningstid. Nedre grense for medlemskap på 1/3 av godtgjørelse for full stilling. Pensjonsopptjeningentil alderspensjon utgjør 6,03 % av opptjeningsgrunnlagetopp til 7,1 grunnbeløp og i tillegg 24,13 % av opptjeningsgrunnlagetmellom 7,1 og 12 grunnbeløp. Krav om minst ett års medlemskap for rett til alderspensjon. Alderspensjonenkan tas ut fra og med fylte 62 år, senest ved fylte 75 år. Det må tas ut hel pensjon, og gis ikke mulighet for gradert alderspensjon. Alderspensjonenskal levealdersjusteres. Det legges til grunn at totalsummen man får i pensjon blir den samme, uavhengig av om man pensjonerer seg når man er 62 eller 75 år. Pensjonen fastsettes på grunnlag av pensjonsbeholdningenpå uttakstidspunktet. Eventuell opptjening av pensjon etter pensjonsuttak gir grunnlag for ny alderspensjon. Denne fastsettes årlig. Rett til uføreytelser etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningenfor ansatte. Ved opptjeningstid forut for 1.januar 2014 blir denne medlemstidenomregnet til 30-deler ved at tiden deles på 16 og ganges med 30. Rett til ektefellepensjonog barnepensjon etter tilsvarende regler som i den ordinære pensjonsordningen for ansatte. Medlemstidenomregnes på samme måte som for uføreytelser. Pensjonsbeholdningenreguleres årlig i samsvar med lønnsvekstenfrem til uttak av alderspensjon. Pensjonene reguleres på samme måte som i folketrygden. Generelt om nytt regelverk Premie Premiene for folkevalgte som skal omfattes av den ordinære Offentlige tjenestepensjonsordningen omfatter de samme premieelementerog kreves inn sammen med premie for andre omfattet av denne ordningen. For en nærmere beskrivelse av premieberegningen,utjevning, betaling, konsekvenserav misligholdmv. viser vi til Forsikringsvilkår for Offentlig tjenestepensjoni KLP 11-16, som er tilgjengeligpå klp.no. Endring Forsikringstaker kan ikke foreta endringer i pensjonsordningfor folkevalgte.klp kan i forsikringstiden gjennomføre endringer i premier, omkostningstillegg,forsikringsavtalen, samt vilkår og vedtekter som regulerer avtaleforholdet, når forholdenetilsier at slike endringer er nødvendige,jf. Forsikringsavtaleloven Oppsigelse - Flytting Forsikringstaker kan si opp pensjonsordningfor folkevalgtemed to måneders frist til opphør ved kalenderårets slutt. Oppsigelse skal skje skriftlig. Ved flytting gjelder reglene i Forsikringsvirksomhetslovenkapittel 11. For ytterligere informasjon om oppsigelse og opphør av den offentlige tjenestepensjonsordningenviser vi til Forsikringsvilkår for Offentlig tjenestepensjoni KLP 21,22 og 24, som er tilgjengeligpå klp.no.

90 VedleggII PREMIE- OG TILSKUDDSSATSER FOR FOLKEVALGTEFRA 2014 For de som velger å innlemmede folkevalgte i den ordinære pensjonsordningenfor ansatte vil premiesatsene bli de samme som i Fellesordningenfor kommuner og bedrifter, og som tidligere meddelt i vårt premieskriv av 1. september i år. For 2014 vil også de kommuner/fylkeskommunersom velger særskilt ordning for de folkevalgte,bli belastet premie og tilskudd for disse som i den ordinære pensjonsordningenfor ansatte. Eventuelle pensjonstilfellerberegnes og utbetales imidlertid i samsvar med regelverket for den særskilte pensjonsordningen for folkevalgte. Forskjellen i pensjon som er forsikringsmessigdekket (ved innbetalt premie) og den pensjon som utbetales avregnes mot bruttogarantien. Eventuell etablering av særskilt pensjonsordning for folkevalgte i kommuner og fylkeskommunersom velger pensjonsordning etter mønster av stortingspensjonsordningen,er betinget av at denne ordningen får tilslutning av relativt mange kommuner/fylkeskommuner.dette fordi enhver forsikringsløsningmå ha et minimum antall forsikrede. KLP vil fra 2014 melde alle de folkevalgte inn i den ordinære pensjonsordningen for de ansatte i kommuner/fylkeskommuner.for de som har valgt særskilt pensjonsordning for folkevalgtevil det være en forskjell mellom den pensjonen som er forsikringsmessigsikret (ved innbetalt premie) og den pensjonen som skal utbetales. Denne forskjellenvil vi som nevnt avregne mot bruttogarantien i Høsten 2014 vil det bli vurdert å etablere en ny løsning fra 2015, for de som velger særskilt pensjonsordning for folkevalgte.det kan da bli aktuelt å foreta et engangsoppgjør basert på forskjellen mellom 2014-løsningen og den eventuellenye løsningen. Det er grunn til å anta at premienivået i en eventuellny forsikringsordningvil liggenoe høyere enn satsene for Premiesatser aktiv pensjonsordning folkevalgte Premie- og tilskuddssatser i prosent av pensjonsgrunnlaget- Fellesordningenfor kommunerog bedrifter 2014 Forsikringspremie 8,59% Termintillegg 0,17% Administrasjonstillegg 0,40% Administrasjonsreservepremie 0,17% Bruttogaranti 1,10% Sum 10,43% - Arbeidstakers andel 2,00% Sum arbeidsgivers andel 8,43% Tidligpensjon(85-årsregel og AFP 65-66) 1,00% Tilskudd til Overføringsavtalens Sikringsordning og evt. kontingent til Pensjonskontoret kommer i tillegg og fremkommer på åretsførste kvartalsfaktura. Prognose premie- og tilskuddssatser i prosent av premiereserven- Fellesordningenfor kommunerog bedrifter 2014 Reguleringspremie 5,00% Rentegarantiprenue 0,18% Rentegarantipremie er prisen for forsikringsselskapets garanterte minimumsavkastning til kundene. Vårt anslagfor rentegarantipremien forutsetter at pensjonsmidlene forvaltes i samme portefølje som i 2013.

91 Premiesatser opphørt pensjonsordning folkevalgte Arbeidsgiver vil fremover bli belastet følgende premie- og tilskudd for den opphørte ordningen: Bruttogarantitilskudd Tilskudd til allerede løpende ventepenger Reguleringspremie Rentegarantipremie Premie- og tilskuddssatser i prosent av forsikret alderspensjonsbeløp - Pensjonsordningen for folkevalgte 2014 Bruttogaranti 2,00% Ventepenger 4,30% Sum arbeidsgiver 6,30% Bruttogaranti beregnes av sum forsikret alderspensjonsbeløp for folkevalgte i deres ordning. Dette utgjør per oktober 2013: kr ) Tilskudd ventepenger beregnes av forsikret alderspensjonsbeløpfor folkevalgte under pensjonsalder i deres ordning. Dette utgjør per oktober 2013: kr Prognose premie- og tilskuddssatser i prosent av premiereserven 2014 Reguleringspremie 4,10% Rentegarantiprenne 0,22% Vi minner om at alle satser for bruttogaranti, ventepenger, reguleringspremie og rentegarantipremie er prognoser. Endelig oppgjørfor disse blirforst foretatt etter årets slutt og nærmere spesifikasjon vil fremkomme i kontoutskriften dere mottar i mai hvert år.

92 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/171-1 Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 17/ Låneopptak til investeringer i 2014 Utrykte vedlegg: 1 S Låneopptak til investeringer i 2014 Saksopplysninger I forbindelse med behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett for 2014 vedtok kommunestyret den slike investeringer for 2014: 2014 Malm oppvekstsenter Terrasse helsetunet Nytt tak sykeheimen Rehab Folla skole IKT Vannledning Verrastranda Egenkapitaltilskudd KLP Verraparken utvendig TOTAL Det ble gitt en budsjettramme på kr til følgende fire tiltak: Malm oppvekstsenter Terrasse helsetunet Tak sykeheimen Rehabilitering Folla skole Fordelingen mellom de enkelte prosjektene blir klar etter detaljprosjektering og anbudsrunder.

93 Det ble vedtatt følgende finansiering: 1000 kr 2014 Låneopptak Ubrukte lånemidler Momsrefusjon Bruk av kapitalfond Sum Det må fattes særskilt vedtak om det nye låneopptaket. Vurdering Første kommunestyremøte i 2014 er utsatt til 27. mars. Det synes uheldig å vente så lenge med å få et lånevedtak da kommunens likviditet er presset. Det foreslås derfor at formannskapet fatter vedtak i medhold av kommunelovens 13 hasteparagrafen. Rådmannens forslag til vedtak 1. Verran kommune tar opp lån på kr til investeringer i Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommunelovens 50 nr Dette vedtaket fattes av Verran formannskap i medhold av kommunelovens 13.

94 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2010/ Saksbehandler: Elise Dahl,Økonomisjef Ansvarlig leder: Elise Dahl,Økonomisjef Godkjent av: Jacob Br. Almlid,Rådmann Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 18/ Kommunestyret Årsrapport om Verran kommunes finansforvaltning i Vedlegg 1 Årsrapport 2013 om låneporteføljen Utrykte vedlegg: 1 X Verran kommunes låneportefølje, mai S Rapport om Verran kommunes finansforvaltning, mai S Rapportering om Verran kommunes finansforvaltning, februar S Rapportering om Verran kommunes finansforvaltning, mars I Rapport låneporteføljen - desember 2012 Kommunal Gjeld AS 7 I Rapport låneporteføljen - april 2013 Kommunal Gjeld AS 8 S Rapportering om Verran kommunes finansforvaltning, april I Låneporteføljen - utkast til årsrapport 2012 Einar Bangstad 10 I Rapport låneporteføljen Kommunal Gjeld AS 11 X Tertialrapport 2. tertial låneporteføljen 12 S Rapportering om Verran kommunes finansforvaltning, 2. tertial I Rapport låneporteføljen Kommunal Gjeld 14 I Rapport låneporteføljen Kommunal Gjeld AS 15 X Årsrapport 2013 om låneporteføljen 16 S Årsrapport om Verran kommunes finansforvaltning i 2013.

95 Saksopplysninger I henhold til kommunens finansreglement skal det legges fram en årsrapport om kommunens finansforvaltning som viser utviklingen gjennom året og status ved årets utgang. Kommunen har gjennom hele året plassert alle sine likvide midler på bankkonto i Sparebank 1 SMN. Kommunen har en kassekreditt på 20 mill kr. Særlig i begynnelsen av året var likviditeten svært dårlig, og det var en omfattende bruk av kassekreditt. Situasjonen bedret seg etter at vi tok opp investeringslån på kr i april På nyåret 2014 har vi igjen begynt å bruke av kassekreditten. Samlede renteinntekter av bankinnskudd i 2013 er på kr Samlet lånegjeld pr er på kr Herav er kr startlån for videre utlån. Samlet volum på innlånsporteføljen ekskl. startlån er på 194 millioner og gjennomsnittlig porteføljerente er 2,96 %. Forholdet mellom andel fast-/flytende rente er 31/69, men fastrenteandelen vil falle ned mot 10 % i løpet av 1. kvartal Lånene er i stor grad etablert med lang løpetid i Kommunalbanken og KLP. Dette gir lav refinansieringsrisiko. Bestemmelsene i Kommunens finansreglement er overholdt i 2013 og det er etablert interne rutiner som ivaretar etterlevelse av finansreglementet. Kommunal risiko anses som god kredittkvalitet og dette medfører at få kan etablere kreditt til en lavere pris enn kommunen. Vedlagt følger en mer utførlig redegjørelse om låneporteføljen. Rådmannens forslag til vedtak Årsrapporten om Verran kommunes finansforvaltning tas til orientering.

96 Verran kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Kravet til rapportering fra låneporteføljen er hjemlet i "forskrift om kommuners finansforvaltning". Forskriften inneholder minimumsbestemmelser om rapporteringsgrad. Innledningsvis er det laget et kort sammendrag, som ikke oppfyller kravet i forskriften, men som vil gi leseren en god og rask oversikt over hovedlinjene i kommunens innlånsportefølje. Sammendrag: Samlet volum på innlånsporteføljen er ca 194 millioner og gjennomsnittlig porteføljerente er 2,96%. Forholdet mellom andel fast-/flytende rente er 31/69, men fastrenteandelen vil falle ned mot 10% i løpet av 1. kvartal Lånene er i stor grad etablert med lang løpetid i Kommunalbanken og KLP. Dette gir lav refinansieringsrisiko. Bestemmelsene i Kommunens finansreglement er overholdt i 2013 og det er etablert interne rutiner som ivaretar etterlevelse av finansreglementet. Kommunal risiko anses som god kredittkvalitet og dette medfører at få kan etablere kreditt til en lavere pris enn kommunen. Sammensetning av låneporteføljen. Låneporteføljen utgjør ved siste årsskifte et samlet volum på 194 millioner kroner. Lån fra Husbanken inngår ikke i dette tallet. Lånene kommer hovedsaklig fra sektorens største långivere, Kommunalbanken og KLP. Långivere 31.des.13 andel KLP 46 0,24 Kommunalbanken 125 0,64 Verdipapirmarkedet 23 0,12 (tall i mill.) 194 1,00 Endringer i låneporteføljen/risikoeksponering i perioden (september - desember). Refinansiering av lån. Kommunens sertifikatlån pål ,- kom til forfall pr IMM september. I den anledning ble det avholdt anbudskonkurranse for nytt lån. Ved en feiltagelse ble det nye lånet etablert med et volum på ,-. Som långiver/tilrettelegger ble Danske Bank valgt. Kommunen har her etablert et nytt lån til flytende rente basert på 3M nibor og med renteregulering hver 3. måned på IMM. I tillegg til 3M nibor skal kommunen betale en kredittmargin på + 10 rentepunkter - og denne er fast i hele lånets løpetid, som er fra IMM september IMM september Lånet skal innfries i sin helhet pr IMM september

97 Utløp av fastrente. Fastrenten (4,74%) på lån i KLP kom til forfall den 15. november. Fra denne dato legges lånet om til flytende rente basert på 3M nibor - med tillegg av en flytende margin som kan endres på kort varsel. Marginen settes fra 15. november lik +40 basispunkter (0,40 prosentpoeng). Lånets avdragsstruktur opprettholdes, men fordeles nå på 4 årlige terminer, i stedet for 2. Renten på lånet reguleres 4 ganger årlig på IMM. Første renteperiode (kort) blir fra 15. november desember. Ved årsskiftet er renten på dette lånet 2,05%. Avdrag Det er i desember betalt ekstra avdrag for 2013 med ,- mot lån i Kommunalbanken pr IMM desember. Samlet avdragsbetaling på lånemassen er 7,34 millioner. Løpetid på lånene. Kommunen har i all hovedsak etablert sine lån med lang løpetid. Eneste unntak er at det er etablert et sertifikatlån på ca 23 millioner. Dette lånet forfaller til innfrielse i september Slik lånemarkedet for kommunal risiko er, og har vært, vurderes kommunens refinansieringsrisiko å være tilfredsstillende. Tabellen nedenfor angir långiver, lånevolum og forfallsdato på kreditten: saldo utløps- Långiver dato Sertifikatlån +10 ff 9/ september 2014 KLP 3M nibor - fast margin til 3/ mars 2038 NKB 3M nibor - variabel margin m/ avdrag desember 2033 NKB 3M nibor - variabel margin m/ avdrag desember 2033 NKB 3M nibor - variabel margin m/ avdrag juni 2052 KLP 3M nibor - variabel margin m/ avdrag november 2038 NKB fast 5,79% til august 2047 KLP fast 3,80% til desember 2047 NKB fast 4,0% til august 2041 Om kommunens låneportefølje. Kommunen har i løpet av året lagt om fastrentelån som kom til forfall sånn at ny rente er flytende og basert på 3M nibor. Rentereguleringsdatoer er lagt til IMM. I løpet av 1. kvartal 2014 vil store deler (ca 90%) av lånemassen ha flytende rente med utgangspunkt i denne referanserenten. 3M nibor er en mye brukt som basis for rentefastsettelse, også i kommunal sektor. Slik innlånene nå organiseres betales 3M nibor, med tillegg av kredittmargin, som lånerente. Ved IMM desember var 3M nibor 1,65%. Den flytende kredittmarginen på lån i Kommunalbanken og KLP var på 0,4 prosentpoeng. Dette gir en lånerente på 2,05%. Kommunen har fortsatt sin fastrenteeksponering etablert som tradisjonelle fastrentelån. Det planlegges nå, når etablerte fastrenter kommer til forfall, å dekke fastrentekravet i finansreglementet ved å etablere rentebytteavtaler. Dette i kombinasjon med den korte/flytende nibormarginen vil gi kommunen lavere fastrentekostnad enn tradisjonelle fastrentelån. 2

98 Andelen fast rente i kommunens låneportefølje er 31%. Utløpstidspunkt på fastrentene fremgår av tabellen under: Utløpsdato fastrenter - volum (i mill.) og rente (i %) , ,80 4,01 17.feb des aug.18 Gjennomsnittsdurasjonen (varigheten) i låneporteføljen er 0,55 år, mens rentefølsomheten ligger på 0,54 %. Forenklet, men ikke korrekt, kan man si at durasjonen er et uttrykk for gjennomsnittlig rentebindingstid i låneporteføljen. Kommunen har ikke benyttes FRA s for å sikre rentenivået på lån med flytende rente. Fremskriving av fastrenteandel. I grafen nedfor er forholdet mellom lån med fast- og flytende rente fremskrevet for økonomiplaperioden. Her er det tatt høyde for forventede låneopptak og avdragsbetalinger, samt fastrenter som kommer til forfall. Andel lån med fast- og flytende rente sikring med FRA 100 1,00 andel av porteføljen andel av flytende lån der renten er sikret med FRA (h. akse) andel portefølje m fast rente (v.akse) andel portefølje m flytende rente (v. akse) 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0 0,00 des.13 mar.14 jun.14 sep.14 des.14 mar.15 jun.15 sep.15 des.15 mar.16 jun.16 sep.16 des.16 mar.17 jun.17 sep.17 des.17 andel av flytende lån der renten er sikret med FRA tidspunkt 3

99 Kommunens finansreglement krever minimum 20% fastrenteandel. Ved forfall på eksisterende fastrentelån i 1. kvartal 2014, vil kommunens fastrenteandel komme under 20%. Det vil bli etablert mer fastrente innen dette tidspunktet for å tilfredsstille kravet i finansreglementet. Strategi for rentesikringer. Kommunens finansreglement innholder regler og rammer for bruk av rentesikring. Rentesikringer tas i bruk for å skape forutsigbarhet og stabilitet. All etablering av rentesikring skjer i hht. intern strategi for innlån og rentesikring. Rentesikringene foretas under forutsetning om lang tidshorisont og at de vil bli holdt til forfall (som anleggsmiddel). Verdi på låneporteføljen og rentesikringer. Markedsverdien på kommunenes flytende lån vil hovedsaklig ligge omkring pålydende verdi til en hver tid. Årsaken til dette er at lånene rentereguleres og får ny, markedsriktig rente hver 3. måned. Utslag på kursverdi kommer fra kommunens fastrenteposisjoner. Da disse ble etablert skjedde det til den da gjeldende markedsrente. Senere har markedsrenten for tilsvarende rentebindinger endret seg og det oppstår en markedskurs som avviker fra pålydende. Når renten faller, slik den har gjort de siste årene, blir dette en overkurs. Ved utløpet av rentebindingsperioden vil markedsverdien igjen være lik pålydende. Beregninger ved årsskiftet viser at markedsverdien av eksisterende fastrenter er negative (overkurs) med 1,6 millioner kroner. Endringer i denne markedsverdien bokføres ikke mot driftsresultat. Heller ikke med nye regnskapsregler (gjeldende fra kommende årsskifte) skal slike verdiendringer regnskapsføres, selv om det stilles enkelte dokumentasjonskrav for at dette skal gjelde. Kommunen vil under det nye kommende regelverket innrette seg slik at verdiendringer på rentesikringer ikke føres mot driftsregnskapet. Markedet for lån med kommunal risiko. Kommuner er foretrukne låntagere i kapitalmarkedet. Dette medfører svært gunstige kredittspreader. Markedet for lån med kommunal risiko har vært stabilt og godt i 2013 og marginutgangen som vi så i 1. halvår synes å ha stoppet opp. Alle lånekilder har respondert med markedsriktige priser ved forespørsler. Ved fremleggelsen av pengepolitisk rapport i desember senket Norges Bank sin rentebane. Dette ble begrunnet med lavere kapasitetsutnyttelse, lavere kostnadsutvikling og lavere utenlandske renter. Markedet priser ikke inn noen oppgang i de korte rentene i 2014 og dette kan avleses i prisene på sikringsinstrumenter (FRA s). Norges Bank sitt anslag for 1. renteheving er sommeren I USA er det vedtatt nedtrapping av Sentralbankens program for obligasjonskjøp, noe som tyder på at man nærmer ser slutten av lavkonjunkturen. Også i Sør-Europa har vi den siste tiden fått økonomiske nøkkeltall som kan tyde på at bunnen er passert. Dersom vi nå går mot en bedring i økonomien i Europa og USA vil dette mest sannsynlig medfører en økning i de lange rentene - også her hjemme. 4

100 Avvik mellom faktisk forvaltning og krav i finansreglementet. Ingen bestemmelser i finansreglementet er overtrådt og det har ikke funnet sted avvik fra dette i perioden. I denne sammenheng vises til vedlegget "Avviksanalyse" lengre bak i rapporten. Markedsrenter og egne betingelser. Gjennomsnittsrenten i kommunens låneportefølje er 2,96% ved utløpet av Avviket mellom den flytende lånerenten på 2,05% og gjennomsnittrenten skyldes gamle fastrenteposisjoner. Markedets prising av fremtidig kortrente (FRA-kurven) viser at den korte renten antas ikke å øke nevneverdig før i 2015: 3M nibor forward 3,30 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 1,90 1,70 1,50 3M nibor forward Sammenligning av renteutgifter (benchmarking). Kommunen benchmarker sin lånerente ved å sammenligne porteføljerenten med en referanserente som er relevant for kommunal risiko (graf nedenfor). Referanserenten består av 3M nibor og 4-års fastrente med en durasjon på 2,5 år. Margintillegget kommunen betaler er ikke lagt til for referanserenten, noe man må ha i mente når grafen studeres. Kommuners margintillegg har økt - fra minus 15 rentepunkter i 2008 til pluss 40 rentepunkter i Dette forholdet bidrar til at referanserenten vil vise bedre utvikling enn porteføljerenten. Norges Bank sin styringsrente (foliorenten) og 3M niborrente fremgår også av grafen: 8,00 Verran kommune porteføljerente vs. referanserente 7,00 6,00 5,00 rente 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 referanserente porteføljerente Foliorente NB 3M nibor tidspunkt Differansen mellom kurven for referanserenten og porteføljerenten har krympet gjennom Denne utviklingen vil fortsette i

101 Vurdering og håndtering av finansiell risiko. Kommunen vurderer den finansielle risikoen i henhold til interne rutiner for finansforvaltning. Dette innebærer periodiske vurderinger, i tillegg til vurderinger i forkant av risikotilpasninger og låneopptak. Vurderingene som gjennomføres blir arkivert. Samlet vurderes den finansielle risikoen å være tilfredsstillende, ønsket og innenfor rammene i vedtatt finansreglement, intern låne-/sikringsstrategi, forskrift og gjeldende lov. Rentesjokk. Hva skjer dersom lånerenten øker? Nedenfor er det laget en beregning som viser hvilken effekt en umiddelbar renteoppgang på 2 prosentpoeng vi bety for kommunens renteutgifter. Slike stresstester har som formål å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. 12 Stresstest Millioner kroner prognose ved 2 %-poeng renteøkning prognose renteutgift En eventuell renteoppgang vil også ha betydning for kommunens aktivaside. Det ikke tatt høyde for dette i beregningen ovenfor. Malm, januar Elise Dahl 6

102 Avviksanalyse låneporteføljen - nøkkeltallsrapport. Verran kommune jfr. forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, vedtatt finansreglement og intern rutinebeskrivelse for finansområdet. Rapport "Nå" : IMM desember 2013 Rapport "Forrige" : IMM september 2013 Sammensetning av passiva: Nå Forrige Krav/limit Andel lån med fast rente: 31 % 35 % Minimum 20 % Andel lån med flytende rente: 69 % 65 % Minimum 20 % herav rentesikret for % 0 % herav rentesikret for % 0 % Gjennomsnittlig durasjon (år): 0,55 0,64 Min.-/makskrav: 0-4 år Gjennomsnittlig rentefølsomhet (%) 0,54 0,63 Lengste rentebinding utløper (år) Andel største enkeltlån i porteføljen: 21 % 20 % Maksimalgrense: 35 % Gjennomsnittlig porteføljerente: 2,96 % 3,11 % Anslag renteutgift 2013 (mill. kroner) 6,15 6,18 Budsj. renteutg. Anslag renteutgift 2014 (mill. kroner) 4,89 5,18 Innløsningsverdi passiva (i prosent). Negativ verdi kommer i tillegg til pari kurs, mens positiv verdi kommer til fradrag til pari kurs. -0,90 % -0,98 Innløsningsverdi fastrenter (i mill kroner). Negativ verdi kommer i tillegg til pålydende gjeld, mens positiv verdi kommer til fradrag til pålydende gjeld -1,8-2 Innløsningsverdi FRA-sikring 0 0 Lån som skal refinansieres innen 1 år (%) Maksgrense 40 % Kommentar til "vesentlige markedsendringer": Ingen vesentlige endringer i markedet for utstedere med kommunal risiko. Begrensningene i Finansreglementet er overholdt. Dato: signatur 7

103 Vurdering og håndtering av finansiell risiko. Kontrollskjema Risiko Beskrivelse ja nei merknad Kredittrisiko Plassering: Finansreglement kap 5, avsnitt 1, 3 / kap 6, avsnitt 1, 4, 6, 7, 8. Lån/sikring: Finansreglement kap 5, avsnitt 1 / kap 7 avsnitt 3 / kap 8, avsnitt 1. Stikkord: X kvalitet på motpart. Markedsrisiko Plassering: Finansreglement kap 6, avsnitt 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lån/sikring: Finansreglement kap 5, avsnitt 1 / kap 7, avsnitt 2, 3 kulepkt 1, 2, 7, 8. Stikkord: verdisvingninger i X markedet. Renterisiko Plassering: Finansreglement kap. 5, avsnitt 1 / kap 6 avsnitt 4. Lån/sikring: Finansreglement kap 7, avsnitt 2, 3 kulepkt 6, 7, 8. Stikkord: stabil finansiering av kommunens virksomhet. X Likviditetsrisiko Plassering: Finansreglement kap. 5 avsnitt 1, 2 / kap 6 avsnitt 1, 3, 5. Lån/sikring: Finansreglement kap 7, avsnitt 1, 3 kulepkt 1, 2. Stikkord: mulighet for realisering på kort X varsel. Valutarisiko Plassering og Lån/sikring: Finansreglementet kap 6 avsnitt 1. Stikkord: kun norske kroner. X Systematisk/ generell markedsrisiko Usystematisk/ spesifikk risiko Finansiell risiko samlet Rapportering/ rutiner Ja = i samsvar med finansreglement Nei = avvik fra finansreglement Plassering: Finansreglement kap. 6 avsnitt 4. Lån/sikring: Finansreglement kap 7 avsnitt 3 kulepkt 6,7,8. Stikkord: sannsynlighet for verdiendring i et marked. Plassering: Finansreglement kap. 6, avsnitt 6 og 7. Lån/sikring: Finansreglementet kap 7:, avsnitt 2 (liten mulighet for denne risikoen her, gitt samme låntager). Stikkord: sannsynlighet for at avkastning på objektet avviker fra den generelle markedsutviklingen. Plassering og Lån/sikring: Finansreglementet kap 5, avsnitt 1. Stikkord: stabil finansiering, samt betalingsdyktig og lite eksponert for risiko. Finansreglementet kap 10. Er finansreglementets bestemmelser om rapportering oppfylt? X X X X Dato: signatur 8

104 ORDLISTE - forklaring til ord og uttrykk. Niborrente: interbankrente, en rente som bankene kan låne til seg imellom. Mer presist: hva de største bankene i kronemarkedet i utgangspunktet er villig til å tilby likviditet til gjennom valutabytte. Priser stilles for ulike perioder. Mest brukt er 3 mndr. IMM: internasjonale oppgjørsdatoer - 3. onsdag i hhv. mars, juni, september og desember. FRA (forward rate agreement): En FRA-kontrakt er en avtale mellom to parter om å låse rentesatsen for et lån eller en plassering for et gitt volum og en gitt periode på et fremtidig tidspunkt. Avtalen gjøres opp til gjeldende Niborrente på tidspunktet for avtalens begynnelse. Mest brukt er 3M-perioder. Det utveksles kun rentebeløp (netto) ved avregning, ingen hovedstol. Kontraktene avregnes på IMM (lik tidspunktet for renteregulering av kommunens underliggende lån). Prisen (renten) på kontrakten styres av balansepunktet der låntagere og långivere finner det attraktivt å handle. Dette balansepunktet styres igjen ut fra aktørenes forventninger til økonomisk utvikling og bl.a. Sentralbankens rentebane (prognose). Ved å sette de ulike kontraktene etter hverandre kan man finne forwardkurven - som blir markedets prising av fremtidig kortrente. Forwardkurven benyttes i budsjettsammenheng for å finne kostnaden på den flytende delen av låneporteføljen for fremtidige perioder (f.eks. økonomiplanperioden). Durasjon: Lån (og plasseringer) tilbakebetales ved forfall - og renter underveis betales på avtalte termindatoer frem til forfall. Til sammen utgjør dette lånets/plasseringens kontantstrømmer. Durasjon er den gjennomsnittlige tid (antall år) det tar før disse kontantstrømmene utveksles. Kontantstrømmene veies med størrelsen. Mer folkelig (men ikke korrekt) kan man si at durasjonen er et uttrykk for gjennomsnittlig rentebinding. Rentefølsomhet: et uttrykk som henger nært sammen med durasjon (modifisert durasjon) og gir uttrykk for hvor stor kurssvingningen (verdiendringen) på et lån (eller en plassering) blir ved renteendringer. Følsomheten oppgis i prosent. En rentefølsomhet på 2% betyr at et lån (eller en plassering) vil endre seg i kurs (verdi) med 2% dersom renten endres med ett prosentpoeng. Obligasjon: En obligasjon er et rentebærende, omsettelig verdipapir, gjerne lagt ut som et standardisert lån i et organisert marked, med lengre løpetid enn ett år ved utleggelse. Sertifikat: som obligasjon, men med løpetid under ett år ved utleggelse. Renteswap: (også kalt rentebytteavtale) er en kontrakt mellom to parter (f.eks en bank og kommunen) om bytte av rente. En slik avtale innebærer bytte av fast rente mot flytende/kort rente (for eksempel 3M nibor). Kommunen benytter renteswapper for å få en ønsket struktur med fast- /flytende rente i sin låneportefølje. Det utveksles ingen hovedstol i en renteswap men kun rentedifferansen (mellom fast- og flytende rente) for det avtalte volum. Nåverdien av renteswappen er (oftest) null ved inngåelse. Senere vil verdien av den svinge i takt med utviklingen for markedsrenten for den avtalte perioden. Ved utløpet av perioden vil nåverdien igjen være null. Referanserente: en rente det er naturlig å sammenligne egne resultater (porteføljerenten) med (også kalt benchmarking). Stresstest: Test for å måle effekten av et forhåndsdefinert markedssjokk. Eksempler på mulige stresstestscenarioer er 30 prosents aksjekursfall og 2 prosent renteøkning. 9

105 Verran kommune Arkivsak. Nr.: 2014/172-1 Saksbehandler: Anita Ulstad,Rådgiver Ansvarlig leder: Jacob Br. Almlid,Rådmann Godkjent av:, Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Drøftingssak- Overordnede målsettinger for Verran kommune Vedlegg 1 Overordnede målsettinger for Verran kommune Saksopplysninger Administrasjonen har utarbeidet et forslag til en strategisk plan, hvor de overordnede målsettinger for 2014 framkommer, jf. kommunestyret sine styringssignaler. Vurdering Planen er et godt utgangspunkt for det videre arbeidet mellom administrasjonen og formannskapet, for en ytterligere konkretisering av mål og tiltak. Rådmannens forslag til vedtak Det arbeides videre med den strategiske planen.

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 15.01.2016 2016/76-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Robert Aune 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON TIL MOTORISERT

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 19.02.2016 2016/325-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Eva Kristin Borg og Terje Kristiansen Øvre Sørliveg 5 7712 STEINKJER

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5C- TRANSPORT AV BAGASJE OG UTSTYR TIL EGEN HYTTE GNR.BNR 25/96 Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 16.01.2017 2016/1968-2 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf. 98 25 34 11 Inge Stuedal Landsemveien 280 7790 MALM Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34)

DISPENSASJON TIL MOTORISERT FERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG 5E- TRANSPORT AV VED (GNR/BNR 71/34) Verran kommune Fellestjenester Vår dato Saksnummer 06.02.2017 2017/136 Saksbehandler Deres referanse Grete Vada,dir.tlf 98 25 34 11 Willy Selen Gjeilvollv. 5 7796 FOLLAFOSS Delegert vedtak DISPENSASJON

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 10.03.2015 Tidspunkt: 12:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.01.2015 Tidspunkt: 14:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, Lillesalen Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verraparken, Lillesalen Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 10:00 -Orientering om Sentrumsprosjektet. -Orientering om framdrift

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.09.2015 2015/1067-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 GK Nord-Trøndelag AS Tjuin 7790 MALM V

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg:

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet møter opp på Fosdalen Industrier

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 6/19 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for riving av brannskadet bolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 06.07.2015 2015/732-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Retura NT AS Løvegen 1 7820 SPILLUM

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 07.12.2015 2015/1683-6 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Sweco Norge AS Bomv. 13 7725 STEINKJER

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig

Espen Høy, dir.tlf V 2/12 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av ny enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 21.07.2015 2015/923-4 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Byggmester Jørgen Binde AS Sjøfartsgt. 5

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verraparken, møterom: Flage. Dato: Tidspunkt: 10:00 Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00 Verraparken, møterom: Flage Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 93017240.

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig

Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29. V 9/204 - Tillatelse til tiltak etter pbl 20-1 for oppføring av enebolig Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan og Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 18.02.2016 2015/1793-3 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Mikkel Fawzy 6860 Dona Drive. Navarre,

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE

Grete Mari Sand, Revidering av kommunale retningslinjer for motorferdsel i utmark - offentlig ettersyn. Med hilsen VERRAN KOMMUNE Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 17.11.2016 2016/1558-3 Saksbehandler Deres referanse Grete Mari Sand, 98244043 Adresseliste Melding om vedtak Revidering av kommunale retningslinjer

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.02.2016 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps

Lena Bakken, Søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag til øvelseskjøring for Malm Røde Kors Hjelpekorps Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.05.2015 2015/468-4 Saksbehandler Deres referanse Lena Bakken, Malm Røde Kors Hjelpekorps v/alexander Ystmark Nedre Åsveg 7 7790 MALM Melding

Detaljer

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis:

Fra Rundskriv MD-T-1/96 siteres: Bestemmelsen er streng. Følgende betingelser må være oppfylt for at tillatelse skal kunne gis: Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 05.10.2015-4 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Knut Dypvik Sildråpeveien 20 B 7048 TRONDHEIM Delegert vedtak Svar på

Detaljer

Espen Høy, dir.tlf

Espen Høy, dir.tlf Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Plan- og byggesak Vår dato Saksnummer 16.06.2016 2015/1885-10 Saksbehandler Deres referanse Espen Høy, dir.tlf. 98 25 34 29 Norconsult AS Kongens gt. 27 7713 STEINKJER

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune.

Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Lierne kommune. Vedtatt av Lierne kommunestyre den 29. juni 2004, med virkning fra 1. desember 2004 De kommunale retningslinjene gjelder inntil

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Torgeir Skevik V Geir Asle Rotabakk SP Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Verran Servicekontor Dato: 28.02.2017 Tidspunkt: 09:00-11:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anders Lindstrøm

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 09.08.2016 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging.

Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien, i forbindelse med ny boligbygging. Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 30.06.2017 2017/665-5 Saksbehandler Deres referanse Jacob Br. Almlid, 911 36475 Lønnum Eiendom AS 7790 MALM Melding om vedtak Bygging av Gang og sykkelveg i Strandveien,

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL LUNNER KOMMUNE Hedalm Anebyhus AS Linjevegen 31 2344 ILSENG Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/380-31 GNR 54/66 03.06.2013 ANEL Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur

Selbu kommune Næring, landbruk og kultur Selbu kommune Næring, landbruk og kultur SESONG 2013-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 2/15 Karin Therese Melkersen Beistadgrenda Dato 05.01.2015 7506 STJØRDAL Sak.: 2012/773-824

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Vedrana Lozancic 907 54 078 2019025239 GBR-0084/0175, BNR- 162080865 Dato: 13.05.2019 Morten Heum Solfengveien

Detaljer

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider Steinkjer kommune v/ Pål Christian Berg Postboks 2530 7729 STEINKJER Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Dato: 2016/6234-41288/2016/JIKR 197/1266/L42 29.11.2016 Igangsettingstillatelse 1: Grunn- og betongarbeider

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 930740 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 04..04 Tidspunkt: 0:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 930740.

Detaljer

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER

MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER MOTORFERDSEL I UTMARK GJELDENDE KOMMUNALE RETNINGSLINJER INNLEDNING Motorferdsel i utmark reguleres i hovedsak av følgende regelverk: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. Forskrift om bruk av motorkjøretøy

Detaljer

Utmarksnemnda

Utmarksnemnda Utmarksnemnda 14.11.2012 Møtested : Møterom 3. etasje, Herredshuset Dato : 14.11.2012 Tid : 09:00 Sakliste Saksnr Sakstittel PS 12/12 Motorferdsel i utmark - Innredning av hytte - Eva Røssing PS 13/12

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet starter med bedriftsbesøk hos MMK Follacell kl og fortsetter møtet på Verran Servicekontor etterpå.

Møteinnkalling. Formannskapet starter med bedriftsbesøk hos MMK Follacell kl og fortsetter møtet på Verran Servicekontor etterpå. Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.03.2017 Tidspunkt: 09:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Formannskapet starter med bedriftsbesøk

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Svein Høksaas AS Langåsen 2 4513 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/692-2 Eirik Skogstad Nilsen 160/164/L42 10.03.2015 Tiltakshaver:Marianne

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2017 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 189/12 Kjell Einar Mosleth Dato 31.10.2012 7580 SELBU Sak.: 2012/773-204 Tillatelsen gjelder

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/ K01 &18 HK/TEKN/MHA Teknisk, landbruk og miljø Henrik Sødahl Hasselveien 4 7200 KYRKSÆTERØRA Norge Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato 16/117-134 K01 &18 HK/TEKN/MHA 02.01.2017 HENRIK SØDAHL - TILLATELSE TIL MOTORFERDSEL

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY

Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/ GNR 94/ TRMY LUNNER KOMMUNE Siri og Bjørnar Rudsengen Oppenvegen 61 2730 LUNNER Deres ref. Vår ref. Arkivnr. Dato 12/958-11 GNR 94/87 23.07.2012 TRMY Dette vedtaket er fattet med hjemmel i kommunestyrets delegasjonsvedtak

Detaljer

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16

Søknad 58/7 - Finesskogen i Verran kommune - søknad om konsesjon - klage på vedtak i utvalgssak 28/16 Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 06.12.2016 2016/1051-16 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Terje Haugan Olav Myntmesters gt. 71 2315 HAMAR Melding om

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak

ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak ENEBAKK KOMMUNE TEKNIKK OG SAMFUNN - Natur, geodata og byggesak Jonas Zukouskas Osloveien 561 1914 YTRE ENEBAKK Deres ref.: Vår ref.: 2017/2315/ELISOR Arkivkode: 91/27 Dato: 07.07.2017 Delegert behandling

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.04.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS

Detaljer

TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG I PRESTÅKERVEGEN 24, HEGGEN G/BNR 132/191 TILTAKSHAVER OLE GUSTAV ØDEGÅRD

TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG I PRESTÅKERVEGEN 24, HEGGEN G/BNR 132/191 TILTAKSHAVER OLE GUSTAV ØDEGÅRD Teknisk enhet Bolig Partner AS Storgt. 121 2615 LILLEHAMMER ØSTRE GAUSDAL, 16.07.2014 Arkivkode Vår ref. Mottatt: Komplett: GNR 132/191 14/1012-4 01.07.2014 14.07.2014 TILLATELSETIL OPPFØRING AV BOLIG

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Annette Grimnes Ås kommune Byggesak og geodata Arkitekthuset Knut H. Knudtsen Postboks 117 1431 ÅS Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02225-5 Annette Grimnes 14.09.2016 Gnr 61 Bnr 131 - Toppen 3 - Påbygg Tillatelse

Detaljer

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia

Saksframlegg. Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland - Øygardsheia Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-16219/2015 Saksbehandler: Steinar Sunde Dato: 23.04.2015 Saksframlegg Avslag på søknad om dispensasjon fra lov om motorferdsel i utmark - Jon Gunnar Helland

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 01.11.2016 2016/1281-14340/2016 Arkivkode: 72/7 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 NYSTED

Detaljer

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR

RAMMETILLATELSE PÅ VILKÅR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Balsfjord kommune for framtida MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 20.03.2017 Møtested: Telefonmøte, Tidspunkt: Eventuelt forfall må varsles snarest på følgende måte: telefon 77 72 20 00 eller SMS til møtesekretær

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / PLAN- OG BYGNINGSETATEN BYGGESAKSAVDELINGEN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Bratland Eiendomsutvikling AS

Detaljer

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter.

Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Kommunale retningslinjer for behandling av søknad om bruk av snøscooter. Vedtatt av Kommunestyret, sak 102/12, 16.10.2012. Hjemmel: Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.1977 nr. 82 og Nasjonal

Detaljer

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X

Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: X X X Nils Sørvåg Grandlivegen 2 B 7024 TRONDHEIM Norge 12/272-119 K01 &18 HK/TEKN/MHA 16.11.2012 Vi har mottatt Deres søknad om tillatelse til bruk av snøscooter for følgende bruksområder: 5a 5b 5c 5d 5e 6

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/ Lilian Olsson Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg PeWe entreprenør AS Postboks 18 3906 PORSGRUNN Ine S. Flathus Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/03526-2 Lilian Olsson 16.12.2015 Dispensasjon og

Detaljer

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden

Saksframlegg. Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Søgne kommune Arkiv: K01 Saksmappe: 2012/2211-23748/2013 Saksbehandler: Wenche Anita Bergum Dato: 05.07.2013 Saksframlegg Behandling av søknad om motorferdsel i utmark - Øygarden Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon

59/11 - Aursjømyr i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 21.01.2015 2014/1931-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 98244043 Odd Arne Tangstad Almåvegen 5 7580 SELBU Melding om vedtak

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 15.04.2015 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 15.04.2015 Sakliste Utvalgssaksnr PS 8/15

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Synøve Diez Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Fosdalen, Servicekontoret Dato: 13.01.2014 Tidspunkt: 10:00-11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn Skjelstad SP Torgeir

Detaljer

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum

Byggesak - Hasselvikveien gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for Hasselvika sentrum Beate Simavik Deres ref: Høgåsen 13 Vår ref: 16509/2017 7560 Vikhammer Saksnr: 2017/1693 Dato: 21.12.2017 Byggesak - Hasselvikveien 978 - gbnr. 132/42 - bolig - tilbygg - dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene

Detaljer

Tønsberg kommune Kommuneutvikling

Tønsberg kommune Kommuneutvikling Tønsberg kommune Kommuneutvikling Saksbehandler: Direkte telefon: Vår ref.: Arkiv: Deres ref.: Maren Vermelid 476 25 053 2019051909 GBR-0088/0075 Dato: 05.08.2019 Siren Sæbø Linnestad Orrestien 44 3150

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 13.05.2016 2016/558-6274/2016 Arkivkode: 34/33 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 TROMSBYGG

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9

Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel 8 gnr. 15, bnr. 9 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Vebjørn Knutsen Sætermoveien 327 9300 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/2387-13920/18 - GBNR 15/9 Dato: 19.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar - tilbygg bolig Dispensasjon

Detaljer

Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG

Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Lokale retningslinjer FOR BEHANDLING AV SØKNADER ETTER LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Balsfjord kommune VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 27.02.2019 Endringslogg UTVALGS- SAKSNUMMER UTVALG MØTEDATO ENDRINGER

Detaljer

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon

77/5 - Lillefoldsve i Verran kommune - Søknad om konsesjon Verran kommune Enhet samfunnsutvikling Vår dato Saksnummer 28.06.2016 2016/1021-3 Saksbehandler Deres referanse Ole Edvard Silderen, 40432931 Astrid Helene Opedal Follafossvegen 1335 7796 FOLLAFOSS Melding

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 14.11.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 136/47 08/1877

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5. Tillatelse til tiltak - Gnr 86 bnr 937 Tingvein 5 - Riving av hele bygg Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Kreativ Tømrerservice AS Holterveien 2 A 1448 DRØBAK Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 15/00380-8 Saera Ali 19.02.201 5 Tillatelse til tiltak - Gnr

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA TYNSET KOMMUNE Møtested: Møtedato: 30.06.2011 Tid: MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Tittel 88/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I UTMARK GLØTLÆGERET - LÅGGIA 89/11 SØKNAD

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 08.07.2013 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/658 12/329-11

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.01.2014 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 152/49 13/2173-2 Ragne Storsul

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 10/9 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 18/ /18 - GBNR 10/9 Dato: PLAN OG TEKNISKE TJENESTER Martin Kornelius Ness Holmemoveien 659 9309 FINNSNES Deres ref.: Vår ref.: 18/904-12519/18 - GBNR 10/9 Dato: 04.06.2018 Tillatelse til tiltak med ansvar endring tak (over veranda)

Detaljer

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken /

Deres kontaktperson: Vår saksbehandler: Vårt saksnummer: Dato: Anja Egebakken / ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 11.08.2015 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat

TILLATELSE TIL TILTAK, FORETAK OG ANSVARSRETT Vedtaket er gjort etter delegasjon jfr. kommunestyrets vedtak dat Drift- og utbyggingssektoren Oppmåling og byggesak Byggtec Entreprenør Myggveien 6 9514 ALTA Deres ref: Jørn H. Hanssen Vår ref Arkivkode Sak/Saksb Dato 11668/13 GNR/B 32/524 13/107-7/ATBA ALTA, 12.07.2013

Detaljer

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn)

Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Vestby kommune Tillatelse til tiltak (1-trinn) Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 20-1. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 29.04.2015 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 133/59 13/1418-19

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 21.03.2016 Tidspunkt: Midtre Namdal samkommune - Utvalg for hastesaker De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. 21.03.2016 Sakliste Utvalgssaksnr PS 10/16

Detaljer

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20

RAMMETILLATELSE Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven (pbl) kap. 20 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Byggesak - Råkvågveien 2 og 4 - gbnr. 155/22 - forretningsbygg - ombygging / bruksendring - Disp. fra reg.plan

Byggesak - Råkvågveien 2 og 4 - gbnr. 155/22 - forretningsbygg - ombygging / bruksendring - Disp. fra reg.plan COOP FOSEN SA Deres ref: Yrjars gate 35 Vår ref: 12187/2017 7130 BREKSTAD Saksnr: 2017/310 Dato: 20.11.2017 Byggesak - Råkvågveien 2 og 4 - gbnr. 155/22 - forretningsbygg - ombygging / bruksendring - Disp.

Detaljer

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk

Selbu kommune Plan, bygg og landbruk Selbu kommune Plan, bygg og landbruk SESONG 2012-2015 Tillatelse til motorferdsel i utmark Melding om vedtak 126/13 Trondhjems Turistforening Sandgata 30 Dato 13.02.2013 7012 TRONDHEIM Sak.: 2009/269-7

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther Nestleder LE-SP Raymond Balstad Medlem LE-SP

Møteprotokoll. Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther Nestleder LE-SP Raymond Balstad Medlem LE-SP Møteprotokoll Utvalg: Arealutvalget Leksvik Møtested: Møterom TLM, Leksvik kommunehus Dato: 29.08.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther Nestleder

Detaljer

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140

Samfunnsutvikling. Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/ /12140 Samfunnsutvikling Arkitektkontoret Birger Håheim Wilhelmsbakken 3 1440 DRØBAK Vår ref.: Deres ref.: Ark.: Dato: 11/2818/LO GNR 71/8 03.07.2012 12/12140 Delegert sak nr: 12/223 GNR 71 BNR 8 WILHELMSBAKKEN

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar Johansen Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2018/2108-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur- og ressursforvaltningsutvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 5 år. Søker Oskar

Detaljer

Direktoratet for naturforvaltning

Direktoratet for naturforvaltning Norges Naturvernforbund Postboks 342 Sentrum 0101 Oslo Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Dato: 2002/279 ARE-PI-SG 05.06.2007 Arkivkode: 462.5 Motorferdselloven - Vedrørende funksjonshemmedes

Detaljer

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen

Møteinnkalling. Verran kommune. Formannskapet MALM Tlf.: Utvalg: Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Verran kommune 7790 MALM Tlf.: 93017240 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 10:00 Verran Servicekontor, møterom: Fosdalen Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Andreas Myhrene Larsen

Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/ Andreas Myhrene Larsen 3 Frogn kommune Enhet for samfunnsutvikling - Bygg Vigvam Arkitektur og entreprise Postboks 4015 3005 DRAMMEN Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 16/02984-9 Andreas Myhrene Larsen 23.10.2017 Tillatelse

Detaljer

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alvin Berg Medlem LE-H

Møteprotokoll. Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Alvin Berg Medlem LE-H Møteprotokoll Utvalg: Arealutvalget Leksvik Møtested: Rissa rådhus Dato: 14.02.2017 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Berit Skjerve Sæther Leder LE-AP Raymond Balstad

Detaljer

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN:

TEKNISK FORVALTNING HAR I DAG FATTET FØLGENDE VEDTAK I SAKEN: MANDAL KOMMUNE Teknisk forvaltning Randi Haga Ask Speiderveien 23 4514 MANDAL DERES REF: VÅR REF: SAKSBEHANDLER: ARKIVKODE: DATO: 2015/663-3 Eirik Skogstad Nilsen 160/1018 03.03.2015 Tiltakshaver: Randi

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 Ing. Bjarne Aardal Hardangervegen 633 5268 HAUKELAND Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200908928/9 NYBY-5210 06.11.2009 ABPE TILLATELSE I ETT TRINN Svar på søknad om tillatelse for tiltak

Detaljer

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester

Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester MELDAL KOMMUNE Møteprotokoll Hovedutvalg for Landbruk og tekniske tjenester Møtested: Møterom 1 Møtetid: 13.04.2016 Kl. 09:00 12.30 Innkalling med sakliste ble sendt medlemmene. Møte med sakliste er kunngjort

Detaljer

Vestby kommune RAMMETILLATELSE

Vestby kommune RAMMETILLATELSE Vestby kommune RAMMETILLATELSE Enkeltvedtak etter plan- og bygningsloven 93. Utvalg Dato Plan- og miljøutvalget 11.02.2008 Arkivkode Saksnummer Saksbehandler Klageadgang GNR 8/22 07/1430 Lilian Olsson

Detaljer

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom

Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom Tvedestrand kommune Enhet for plan, miljø og eiendom RTA - Risør- og Tvedestradsregionens Avfallsselskap Hestemyr 4950 Risør Delegert vedtaksnr: Saksnr: Saksbehandler Dato 378/16 2016/518 Maiken Imeland

Detaljer

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG

RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON AVLØPSANLEGG DRAMMEN KOMMUNE Ingeniørtjenester AS Porsveien 10 4994 AKLAND Vår referanse 13/10622/10/CAMANG Arkivkode GBNR 36/32 Deres referanse Dato 07.08.2014 RAMMETILLATELSE - 36/32, SVELVIKVEIEN 496, DISPENSASJON

Detaljer

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf

Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf Balsfjord kommune for framtida Plan og forvaltning Vår dato Vår referanse 12.12.2016 2016/1641-16510/2016 Arkivkode: 91/14/L42 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Åmund Rognli, tlf 77722121 28.11.2016

Detaljer

Møteprotokoll. Verran kommune. Formannskapet. Utvalg: Møterom Fosdalen, Servicekontoret Dato: Tidspunkt: 10:00-14:35

Møteprotokoll. Verran kommune. Formannskapet. Utvalg: Møterom Fosdalen, Servicekontoret Dato: Tidspunkt: 10:00-14:35 Verran kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Møterom Fosdalen, Servicekontoret Dato: 09.04.2013 Tidspunkt: 10:00-14:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Bjørn Skjelstad

Detaljer

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150

Tillatelse til tiltak med ansvar - carport til eksisterende bygning, Gibostad skole; gnr 84 bnr 150 PLAN OG TEKNISKE TJENESTER John Kristoffersen Arkitektkontor AS Postboks 932 9259 TROMSØ Svein Erik Karlsen Deres ref.: Vår ref.: 17/5960-26302/17 - GBNR 84/150 Dato: 11.12.2017 Tillatelse til tiltak med

Detaljer

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus

Det faste utvalg for plansaker. Formannskapets møterom, Selbu rådhus Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 08.05.2012 Tidspunkt: 09:00 Det faste utvalg for plansaker Formannskapets møterom, Selbu rådhus Faste medlemmer: Jon Bakken Tanja Fuglem Inga Johanne Balstad Per

Detaljer