MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører"

Transkript

1 FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10 Nye rutiner for behandling av søknader om Brynjulf Hansen motorferdsel i utmark på barmark Søknad om motorisert ferdsel på barmark i utmark Brynjulf Hansen Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark i Brynjulf Hansen forbindelse med arrangement i uke 29 Søknad om transport av materialer til hytte på Brynjulf Hansen Blefjell

2 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv K01 Saksmappe 2010/130 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jorunn Skram Trømborg Nye rutiner for behandling av søknader om motorferdsel i utmark på barmark MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for næring og ressurs /10 kommunestyret /10 Rådmannens anbefaling: 1. Flesberg kommune endrer sin rutine for behandling av søknader om barmarkskjøring i utmark, se vedlagte rutinebeskrivelse. 2. Kommunestyret oppnevner et motorferdselutvalg bestående av følgende tre representanter og tre vararepresentanter: Motorferdselutvalget møter hver 4. uke i barmarksesongen eller hyppigere ved behov. Utvalget behandler søknadene i henhold til rutinebeskrivelsen. Første møte avholdes i august Formannskapet er klagenemnd. Vedlegg: (se kommunestyre - sak 38/10) Forslag til nye rutiner for behandling av søknader om barmarkskjøring i utmark Link til rapporten fra Fylkesmannens tilsyn Link til motorferdselloven Link til motorferdselforskriften (nasjonal forskrift) Link til forvaltningsloven Link til naturmangfoldloven

3 Saksopplysninger: Flesberg kommunes rutiner for behandling av søknader om barmarkskjøring i utmark er ikke i tråd med 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. I henhold til denne paragrafen skal kommunen før kjøring tillates foreta en konkret vurdering av transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper i forhold til målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Vedtaksmyndighet kan ikke delegeres til rådmannen. Naturmangfoldloven, som trådte i kraft 1. juli 2009, har betydning for vedtak etter forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og vassdrag, jf. Rundskriv nr. T-6/09, : Om endringer i Nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og islagte vassdrag (se sak 24/10 om behandling av endringer av rutiner i mars og april 2010). Dette innebærer at vurderinger i forhold til 8 til 12 i naturmangfoldloven skal fremgå av beslutningen. Praksisen har også medført at forvaltningslovens bestemmelser om begrunnelsesplikt, opplysning om klagefrist og de øvrige bestemmelsene om klage i denne loven ikke har kunnet komme til anvendelse. De organer som vil kunne ha klageadgang til vedtak om barmarkskjøring i utmark har ikke hatt mulighet for å kunne ta stilling til konkrete saker eller begrunnelsens innhold. Vi viser til uttalelser fra Direktoratet fra naturforvaltning og Fylkesmannen i Buskerud datert 25. februar mai 2010 gjennomførte Fylkesmannen i Buskerud tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter lov om motorferdsel i utmark, med tilhørende forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Rapporten fra tilsynet ble lagt fram på et åpent møte 3. juni 2010 (se vedlegg). Rapporten konkluderer med følgende tre avvik: Avvik 1: Det foreligger brudd på kravet i Nasjonal forskrift 6 om at kommunen før kjøring tillates skal foreta en konkret vurdering av transportbehovet opp mot mulige skader og ulemper, i forhold til målet om å redusere motorferdselen til et minimum. Avvik 2: Det foreligger brudd på kravet i forvaltningsloven om at enkeltvedtak skal grunngis, samt kravet til begrunnelsens innhold. Det foreligger videre brudd på kravet i forvaltningsloven om at det i underretningen om vedtaket skal gis opplysning om klageadgang og klagefrist. Avvik 3: Det foreligger brudd på kravet i naturmangfoldloven 7, om at vurderingen i forhold til naturmangfoldloven skal fremgå av beslutningen. Kommunen må innen 1. juli 2010 ha laget en plan for å lukke avvikene. Innen 1. oktober 2010 må avvikene være lukket. Vurdering: Kommunen må nå behandle hver enkelt søknad om barmarkskjøring i utmark konkret før dispensasjon kan innvilges. Siden søknader om barmarkskjøring må behandles politisk, (jf 6 i forskriften), kan dette innebære lengre saksbehandlingstid. Vi anbefaler derfor at kommunestyret oppnevner et motorferdselutvalg med tre representanter og tre vararepresentanter. Motorferdselutvalget møter hver 4. uke i barmarksesongen eller hyppigere ved behov. Første møte avholdes i august. Både søker, rådmann og motorferdselutvalget må vurdere tiltaket i henhold til en sjekkliste basert på 8-12 i naturmangfoldloven. Vedtakene må begrunnes og offentliggjøres. Ved vedtak som er i strid med rådmannens anbefaling, bør vedtaket gis oppsettende virkning til klagefristen har gått ut. Det vil være viktig at tiltakshavere oversender søknader så tidlig som mulig og helst sammen med søknad etter annet lovverk, f. eks plan- og bygningsloven eller forurensingsforskriften. Ved store, prinsipielle saker eller saker i spesielt sårbare utmarksområder bør det innhentes Side 3 av 13

4 forhåndsuttalelse fra berørte parter som f.eks. Fylkeskommunen, Villreinnemnda eller Kongsberg og omegn turistforening. Flesberg kommune må aktivt informere hytteeiere, grunneiere og entreprenører om de nye rutinene. Side 4 av 13

5 FLESBERG KOMMUNE Søknad om motorisert ferdsel på barmark i utmark Lampeland Arkiv K01 Saksmappe 2010/196 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jorunn Skram Trømborg MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for næring og ressurs /10 komiteen for næring og ressurs /10 Rådmannens anbefaling: 1. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag innvilger komiteen for næring og ressurs dispensasjon til Tom Ivar Stepien for å utføre et kjøreoppdrag på barmark i utmark (på opparbeidet sti) fra p-plass til hytte på gbnr 11/4 F Med hjemmel i 7 i samme forskrift vedtas følgende vilkår: a. To turer i løpet av juni eller juli b. Kjøringen skal utføres når det er minst sjanse for skade på terreng eller sjenanse for natur- eller friluftsinteresser. c. Hvis terrengskader oppstår, skal dette rapporteres til kommunen snarest og utbedres for egen regning. 3. Begrunnelse: Transportoppdraget er ikke omfattende, og den aktuelle kjørestrekningen vil gi liten risiko for terrengskader. Etter gjennomgang av naturmangfoldlovens 8-12, se under vurderinger nedenfor, anser kommunen at sjansene for ulemper eller skader i denne saken er små. 4. Vedtaket kan påklages og skal derfor offentliggjøres. Klagefristen er 3 uker fra berørte parter ble orientert om vedtaket. Behandling i komiteen for næring og ressurs : Repr. Øyvind Høimyr fremmet følgende endringsforslag: Tildeling skjer i hht av kommunestyrevedtak av , om å opprettholde tidligere praksis fra vedtak av 2006, frem til nytt regelverk blir vedtatt, senest Ved alternativ votering mellom rådmannens anbefaling og Høimyrs endringsforslag, vedtok komiteen med 5 mot 2 stemmer Høimyrs forslag. Vedtak i komiteen for næring og ressurs :

6 Tildeling skjer i hht av kommunestyrevedtak av , om å opprettholde tidligere praksis fra vedtak av 2006, frem til nytt regelverk blir vedtatt, senest Vedlegg: Søknaden. Saksopplysninger: Tom Ivar Stepien søker i brev av 25. mai 2010 om kjøring på barmark i utmark i forbindelse med etablering av et renseanlegg for gråvannsutlipp for ei hytte på Blefjell. Søknaden skal behandles etter 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. Søker hadde planlagt å utføre oppdraget høsten 2009, men på grunn av værforhold ble oppdraget utsatt. Søker er klar over nye rutiner i forbindelse med behandling av søknader om kjøring på barmark i utmark, men ønsker saken behandlet så raskt som mulig siden andre tillatelser allerede er på plass. Vurdering: JA NEI MERKNADER 1. Er søknaden korrekt utfylt? Kart med kjøretrase og beskrivelse av terrenget? Lengde på kjøretrase? Ca 300 meter. Navn på oppdragsgiver og grunneier? Formålet med kjøringen? Kjøre inn utstyr for å etablere lokalt renseanlegg til hytte. Tidsrom for kjøring? Gjøres i vedtak, se vilkår. Antall turer? Gjøres i vedtak, se vilkår. Kjøretøy med registreringsnummer? Vurderinger etter 8 til 12 i Se nedenfor. naturmangfoldloven? Kreves tillatelse etter annet Utslippstillatelse etter lovverk? forurensingsforskriften er gitt i okt Naturmangfoldlovens 8 Kunnskapsgrunnlaget: Vil oppdraget medføre negative konsekvenser for: Arter? Sjekket i artsdatabasen og naturbasen. Terreng? En viss risiko hvis det kjøres på våt mark. Flyfoto viser sti med myr, fjell og skog. Friluftsliv? Lokal sti. Forutsetter hensynsfull kjøring. Kulturminner? Ingen kjente. Annet? Foreligger det risiko for irreversibel skade på naturmangfoldet? 3. Naturmangfoldlovens 9 Føre- var prinspippet: Forutsettes at det ikke kjøres på våt mark. Side 6 av 13

7 Bør føre-var-prinsippet ligge til grunn på grunn av manglende informasjon? 4. Naturmangfoldlovens 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning: Er det allerede miljøbelastninger i området slik at en liten økning kan gi stor negativ effekt for økosystemet? Forventes det mange søknader om barmarkskjøring i området? 5. Naturmangfoldlovens 11: Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Bør det henvises til helikoptertransport? Bør det henvises til transport på vinterføre? 6. Naturmangfoldlovens 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode: Skal det kjøres på sti eller i eldre kjørespor? Bør det vises til alternativ trase? Bør det vises til alternativt kjøretøy? 7. Vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker Det er relativt få hytter i dette området som ikke er tilknyttet vei. Innkjøring av utstyr og graving kan gjøres på vinterføre. Kort kjørlengde og stiens kvalitet reduserer imidlertid sjansen for kjøreskader. Stien er godt opparbeidet. To turer i løpet av juni eller juli måned. Evt. skader skal rapporteres til kommunen snarest og utbedres for egen regning. Side 7 av 13

8 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv K01 Saksmappe 2010/196 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jorunn Skram Trømborg Søknad om dispensasjon for kjøring i utmark i forbindelse med arrangement i uke 29 MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for næring og ressurs /10 Rådmannens anbefaling: 1. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag innvilger komiteen for næring og ressurs dispensasjon til Norsk Landroverklubb avd. Numedal v/ove Fåne og Ole Johny Krokmogen for kjøring på følgende veier i utmark i henhold til oversendte kartvedlegg: a. Den gamle gårdsvegen fra Søre Vangestad opp til Wingestad b. Veg inne på gården Kronseth c. Veg inne på gården Gjerde 2. Kjøringen skal utføres i løpet av torsdag og lørdag i uke 29 i Begrunnelse: Kjøringen skal foretas på opparbeidede veger. Siden noen av vegene kan ha karakter av traktorveg og derfor er utmark, omsøkes kjøringen for disse vegstrekningene. Etter gjennomgang av naturmangfoldlovens 8-12, se under vurderinger nedenfor, anser kommunen at sjansene for ulemper eller skader i denne saken er små. 4. Vedtaket kan påklages og skal derfor offentliggjøres. Klagefristen er 3 uker fra berørte parter ble orientert om vedtaket. Vedlegg: Søknad med kart Saksopplysninger: Norsk Landroveklubb avd. Numedal v/ove Fåne og Ole Johny Krokmogen har i brev av 7. juni 2010 søkt om å kjøre på tre vegstrekninger som kan ha karakter av utmark og som dermed kan komme inn under lov om motorferdsel i utmark og vassdrag. De søker derfor om dispensasjon fra forbudet mot motorisert ferdsel i utmark, jf 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag. I forbindelse med arrangementet skal det legges ut oppgaver på ulike steder i bygda i samarbeid med grunneierne. Kjøringen skal foregå med forsiktighet og skal ikke medføre

9 noen form for støy eller skader. Dette er et kriterium for deltakelse på denne type arrangement. Vurdering: 1. Er søknaden korrekt utfylt? Kart med kjøretrase og beskrivelse av terrenget? Lengde på kjøretrase? Navn på oppdragsgiver og grunneier? Formålet med kjøringen? Tidsrom for kjøring? Antall turer? Kjøretøy med utfylt registreringsnummer? Vurderinger etter 8 til 12 i naturmangfoldloven? Kreves tillatelse etter annet JA NEI MERKNADER Noe mangelfull terrengbeskrivelse Ikke aktuelt Avhengig av antall deltakere Ikke aktuelt her Ny sjekkliste er ikke kjent ennå lovverk? 2. Naturmangfoldlovens 8 Kunnskapsgrunnlaget: Vil oppdraget medføre negative konsekvenser for: Arter? Ingen kjente, jf Naturbasen Terreng? Forutsetter i hensynsfull kjøring i tørt terreng Friluftsliv? Ingen kjente Kulturminner? Ingen kjente, jf Kulturminnesøk Annet? Foreligger det risiko for irreversibel skade på naturmangfoldet? 3. Naturmangfoldlovens 9 Føre- var prinspippet: Bør føre-var-prinsippet ligge til grunn på grunn av manglende informasjon? 4. Naturmangfoldlovens 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning: Er det allerede miljøbelastninger i området slik at en liten økning kan gi stor negativ effekt for økosystemet? Forventes det mange søknader om barmarkskjøring i området? 5. Naturmangfoldlovens 11: Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Side 9 av 13

10 Bør det henvises til helikoptertransport? Bør det henvises til transport på vinterføre? 6. Naturmangfoldlovens 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode: Skal det kjøres på sti eller i eldre kjørespor? Bør det vises til alternativ trase? Bør det vises til alternativt kjøretøy? 7. Vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker Ikke aktuelt Ikke aktuelt Bil- eller traktorveger Tidsbegrenset arrangement Side 10 av 13

11 FLESBERG KOMMUNE Lampeland Arkiv K01 Saksmappe 2010/196 Avd Teknikk, plan og ressurs Saksbehandler Jorunn Skram Trømborg Søknad om transport av materialer til hytte på Blefjell MØTEBEHANDLING: Utvalg Møtedato Utvalgssak komiteen for næring og ressurs /10 Rådmannens anbefaling: 1. Med hjemmel i 6 i nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag innvilger komiteen for næring og ressurs dispensasjon til Håkon Åsland for å transportere materialer med ATV langs en gammel kjøresti fra parkeringsplass til hytte på Blefjell. 2. Kjøringen kan utgjøre inntil 10 turer og skal utføres i løpet av juni og juli i Begrunnelse: Tiltakshaver hadde planlagt å kjøre inn materialer og utstyr på snødekt mark. På grunn av uventede forsinkelser ble ikke byggetillatelsen klar før snøen hadde smeltet. Teknisk etat har befart kjøretraseen, som er en godt opparbeidet sti. Hvis det kjøres på tørr mark, anses faren for terrengskader å være liten. Etter gjennomgang av naturmangfoldlovens 8-12, se under vurderinger nedenfor, anser kommunen at sjansene for ulemper eller skader i denne saken er små. 4. Vedtaket kan påklages og skal derfor offentliggjøres. Klagefristen er 3 uker fra berørte parter ble orientert om vedtaket. Vedlegg: Søknad med kart Saksopplysninger: Sissel Motzfeldt og Stein Kravik har i brev av 11. juni 2010 søkt om dispensasjon for å frakte inn materialer og utstyr i forbindelse med utvidelse av sin hytte på gbnr 17/8 F40 på Blefjell. Det er Håkon Aasland som skal utføre kjøreoppdraget, som innebærer kjøring med ATV ca 300 meter på en opparbeidet sti fra p-plass til hytta. Tiltakshaver hadde planlagt å kjøre inn materialer og utstyr på snødekt mark, men på grunn av uventede forsinkelser med byggetillatelsen ble det ikke mulig. Tilbygget på hytta utgjør ca 40 m2, derav en del terrasse. Dette vil innebære en god del materialer og utstyr som aller helst burde vært kjørt inn på snødekt mark. Teknikk-, plan- og ressursetaten befarte kjøretraseen 14. juni 2010 for å vurdere faren for terrengskader. På bakgrunn av befaringen anses faren for terrengskader å være svært liten hvis det kjøres inn ved tørre forhold, siden stien er bred og godt opparbeidet. Vurdering:

12 JA NEI MERKNADER 1. Er søknaden korrekt utfylt? Kart med kjøretrase og beskrivelse av terrenget? Lengde på kjøretrase? Navn på oppdragsgiver og Ikke aktuelt. grunneier? Formålet med kjøringen? Tidsrom for kjøring? Antall turer? Kommunen har drøftet med sjåfør Aasland se vilkår. Kjøretøy med registreringsnummer? Vurderinger etter 8 til 12 i Ikke kjent rutine ennå. naturmangfoldloven? Kreves tillatelse etter annet Byggetillatelse er gitt. lovverk? 2. Naturmangfoldlovens 8 Kunnskapsgrunnlaget: Vil oppdraget medføre negative konsekvenser for: Arter? Utsjekking i naturbasen. Terreng? Forutsetter hensynsfull kjøring på tørr mark. Friluftsliv? Kun helt nødvendig antall turer. Kulturminner? Utsjekking i Kulturminnesøk. Annet? Foreligger det risiko for irreversibel skade på naturmangfoldet? 3. Naturmangfoldlovens 9 Føre- var prinspippet: Bør føre-var-prinsippet ligge til grunn på grunn av manglende informasjon? 4. Naturmangfoldlovens 10: Økosystemtilnærming og samlet belastning: Er det allerede miljøbelastninger i området slik at en liten økning kan gi stor negativ effekt for økosystemet? Forventes det mange søknader om barmarkskjøring i området? 5. Naturmangfoldlovens 11: Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Bør det henvises til helikoptertransport? Bør det henvises til transport på vinterføre? Dette er en sak med særlige vurderinger. I utgangspunktet skal slik transport henvises til snødekt mark. Side 12 av 13

13 6. Naturmangfoldlovens 12: Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetode: Skal det kjøres på sti eller i eldre kjørespor? Bør det vises til alternativ trase? Bør det vises til alternativt kjøretøy? 7. Vilkår som kan redusere ulempene og skadene for naturmiljø og mennesker Det må kjøres på stien, som avviker noe fra inntegnet kjøretrase. Dette er avklart med sjåfør. Maks antall turer og kjøring på tørr mark. Side 13 av 13

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00

FLESBERG KOMMUNE. Oppdatert 29.01.2013. Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 FLESBERG KOMMUNE Utvalg: formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.02.2013 kl. 09:00 Oppdatert 29.01.2013 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 1/13 Motorferdsel utmark - snødekt mark

Detaljer

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte

BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon, pbl 19-1 Kl. 12.30 Lunch Kl. 13.00 Møte FLESBERG KOMMUNE Utvalg: komiteen for plan, næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: TIRSDAG 05.02.2013 kl. 13:00 BEFARING: Kl. 11.30 Avreise/Befaring byggesak GNR/BNR 17/14 Søknad om dispensasjon,

Detaljer

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Saksframlegg. Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien Søgne kommune Arkiv: 35/6 Saksmappe: 2014/1657-33272/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 16.10.2014 Saksframlegg Klage på vedtak - avslag på søknad om oppføring av redskapsbod - GB 35/6 - Røsstadveien

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Kåfjord hovedutvalg drift GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Kåfjord hovedutvalg drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 08.05.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/1430-3 Ark.: M41 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 90/14 Formannskapet 19.09.2014 Saksbehandler: Kari-Anne Steffensen Gorset, miljøvernkonsulent 23/136 SØKNAD OM UNNTAK FRA BESTEMMELSE

Detaljer

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunehuset, Lampeland Møtedato: 20.02.2014 kl. 17:00 Ved møtets begynnelse vil det bli en presentasjon av forstudien for ny skole og flerbrukshall. Saksliste:

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012

Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven. Februar 2012 Veileder til kommunens behandling av dispensasjonssaker etter plan- og bygningsloven Februar 2012 Fylkesmannen i Buskerud Veileder om dispensasjonssaker 3 Forord Denne veilederen gjelder dispensasjonssaker

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Kvænangen Teknisk utvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Kvænangen Teknisk utvalg Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 26.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 25.11.2014 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 094/14-103/14 Møte nr: 11/2014 Til kl. 12:55 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.

Verdal kommune Møteinnkalling. Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06. Verdal kommune Møteinnkalling Utvalg: Utmarksnemnda i Verdal kommune Møtested: Møterom 3. etg Herredshuset Dato: 10.06.2014 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Søgne kommune Arkiv: 30/178 Saksmappe: 2014/3399-38100/2014 Saksbehandler: Bjørg Holme Dato: 21.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon - Brygge - GB 30/178 - Oftenesveien 111 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 21.10.2013 kl. 09.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN Etter gjennomgangen i Kommunestyresalen og lunch reiser hovedutvalget

Detaljer

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg

Ç*À \4IIJ. Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen, Rødberg Ç*À \4IIJ Nore og Uvdal kommune NumEDAL fflidoelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 1 - Utvalg: Møtested: 6 Dato: 16.01.2014 Tidspunkt: 09:00 Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Kommunstyresalen,

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling.

Saker til behandling. Endring av detaljreguleringsplan for Børtnes-Ødegårdene grunneierlag - tomtene A4, B8 og B9. 2. gangs behandling. MØTEINNKALLING Teknisk utvalg Dato: 12.08.2014 kl. 9:00 Sted: Nes kommunehus Arkivsak: 12/00152 Arkivkode: 030 Forfall meldes snarest til møtesekretær tlf. 32 06 83 00 eller postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 63-67 Utvalg: Hovedutvalg Næring, miljø og kom.tek Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 26.08.2010 Tidspunkt: 14:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Rollag kommune Møteinnkalling Utvalg: Næring, Miljø, Ressurs Møtested: Møterom 4 Rollag kommunehus Dato: 04.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side.

Nore og Uvdal kommune. Møteinnkalling. Det vil bli befaring samme dag, denne starter kl. 09.00, se neste side. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 OBS Befaring samme dag. Det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling

ENGERDAL KOMMUNE. Møteinnkalling ENGERDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunehuset Enger - kommunestyresalen Dato: 25.11. Tidspunkt: 09:30 Forfall meldes snarest på tlf. 62 45 96 07, eventuelt mobiltlf. 99476494,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård

INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Lier kommune Politisk sekretariat INNKALLING TIL MØTE I Fagutvalg for landbruk, vilt og innlandsfisk 16.09.2014 Kl 10:00 på Foss gård Eventuelt forfall meldes til Servicetorget, telefon 32220100 eller

Detaljer