Offentlig møteprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig møteprotokoll"

Transkript

1 Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtedato: Innkalte: Funksjon Navn Pari For Møtt for fall Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Medlem Ragnhild O B Movinkel SP Medlem Toralf Heimdal SP Medlem Tor Einar Bones SP Medlem Jan Osvald Berntsen SP FO Medlem Anne Britt Hanstad SP Medlem Hans Helge Høyland SP Medlem Knut Eide SP Medlem Anita Høyland Aasvang SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Torill Annie Johansen AP FO Medlem Roald Linaker AP FO Medlem Frank Pedersen Strømseth AP Medlem Anne Kristin Sagmo AP Medlem Stian Holm Strømseth AP Medlem Anne Beck Strømseng AP FO Medlem Ronny Jenssen SV Medlem Vilhelm Kjelsvik V Medlem Regina Nargis Alexandrova H Medlem Terje Viktor Nyberget H Medlem Ernst Hartvik Hansen H Medlem Halvor Eggen H Medlem Yngve Dagfinn Jessen FRP Medlem Jens Petter Waade FRP FO Medlem Dan Erlend Pedersen FRP Varamedlem Liv Marit Bobakk AP Roald Linaker Varamedlem Geir Sørensen AP Anne Beck Strømseng Varamedlem Kjetil Nyhus AP Torill Annie Johansen Varamedlem John Henri Reinholt FRP Jens Petter Waade Varamedlem Bjørn Mikkelsen SP Jan Osvald Berntsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankgiro: Bardu kommune Altevannsveien Telefax: Konto for skatt: org.nr.: Altevannsveien 16 E-postadresse: NO Bardu

2 Side 2 av 27 Saksliste Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 105/07 07/1057 LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRE, SAK 54/07 VALG AV UTVALG FOR OMSORG OG OPPVEKST FOR PERIODEN /07 07/1068 VALG AV OVERFORMYNDERI FOR PERIODEN /07 07/1268 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR STIFTELSEN NORSK LUFTFARTSHØYSKOLE FOR PERIODEN /07 07/1581 VALG AV REPRESENTANTER TIL MIDT TROMS MUSEUM FOR PERIODEN /07 07/1158 ARBEIDSSITUASJONEN VED LEGEKONTORET 110/07 07/1144 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT /07 07/1648 BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN FOR VEKSTHUSET BARDU KF 112/07 07/1065 OMGJØRING AV VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN Eventuelt: Forslag til møteplan 2008 ble godkjent. Spørsmål: Dan Erlend Pedersen stilte spørsmål om ordfører stiller seg positiv til konseptet, og om ordfører vil ta initiativ til at kommunestyret sender en felles gratulasjonshilsen til Snowmanprosjektet når det fremlegges den Ordfører besvarte spørsmålet. Ronny Jenssen stilte spørsmål om ordfører vil at kommunen skal prioritere arbeidet med å få omlegging av E6 utenom Setermoen sentrum prioritert inn i Nasjonal Transportplan Hvilke tiltak ser ordføreren for seg at kommunen må arbeide med? Ordfører besvarte spørsmålet. Ronny Jenssen stilte spørsmål om ordfører vil sørge for at plan for utbygging av bredbånd kommer på sakskartet til første kommunestyremøte i Vil ordfører sørge for at Bardu kommune arbeider for at alle boliger i kommunen sikres tilgang til et fremtidsrettet bredbånd? Ordfører besvarte spørsmålet.

3 Side 3 av 27 Frank P. Strømseth stilte spørsmål om endringer i barnehageloven. Høringsfrist for dette er Hva har Bardu kommune gjort i denne saken og hvor står denne saken i forhold til høringsfristen? Ordfører besvarte spørsmålet. Frank P. Strømseth stilte spørsmål om hvor saken om jernbaneutredningen står, hva er status? Ordfører besvarte spørsmålet. Terje Nyberget stilte spørsmål om hvilke rutiner og systemer Bardu kommune har på høringer for å sikre at disse blir gjenstand for politisk behandling? Ordfører besvarte spørsmålet. Ragnhild Movinkel stilte spørsmål om ordfører har fått svar fra RDA ang. jernbaneutredningen? Ordfører besvarte spørsmålet. Ragnhild Movinkel stilte spørsmål om hvilken avtale en har for mobiltelefon trafikk og utstyr? Har man egen kundekontakt hos mobiltelefonleverandøren slik at en kan gjennomgå driften for å optimalisere denne, og har en også avtale om kjøp av mobiltelefoner? Ordfører besvarte spørsmålet.

4 Side 4 av 27 Sak 105/07 LOVLIGHETSKONTROLL AV VEDTAK I KOMMUNESTYRE, SAK 54/07 VALG AV UTVALG FOR OMSORG OG OPPVEKST FOR PERIODEN Behandling: AP/SP v/frank P. Strømseth fremmet følgende forslag: Saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. Høyre v/terje Nyberget fremmet følgende forslag: Vedtak i K-sak 54/07 kjennes ugyldig, og nytt valg av utvalg for omsorg og oppvekst gjennomføres iht. kommunelovens 38a Avtalevalg. Ved votering mellom F.P.Strømseths forslag og T.Nybergets forslag, ble F.P.Strømseths forslag vedtatt med 19 stemmer mot 6 stemmer (4H, 1V, 1FRP). Vedtak: Saken oversendes fylkesmannen for lovlighetskontroll. Sak 106/07 VALG AV OVERFORMYNDERI FOR PERIODEN Behandling: AP/SP v/tor Einar Bones fremmet følgende forslag: Som medlem av overformynderiet velges Bengt Eggen for perioden Som varamedlemmer velges Nils Stein og Grete Kollen for perioden Ved votering ble innstillingen med T.E.Bones forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Som medlem av overformynderiet velges Bengt Eggen for perioden Som varamedlemmer velges Nils Stein og Grete Kollen for perioden Rådmannen gis myndighet å treffe beslutning om hvem av formynderne som skal føre overformynderiets bøker. Sak 107/07 VALG AV REPRESENTANT TIL STYRET FOR STIFTELSEN NORSK LUFTFARTSHØYSKOLE FOR PERIODEN Behandling: AP/SP/H/V/SV v/frank P. Strømseth fremmet følgende forslag: Til styret for Stiftelsen Norsk Luftfartshøyskole for perioden , velges følgende: Medlem: Varamedlem: Arne Nysted Terje Nyberget Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

5 Side 5 av 27 Vedtak: Til styret for Stiftelsen Norsk Luftfartshøyskole for perioden , velges følgende: Medlem: Varamedlem: Arne Nysted Terje Nyberget Sak 108/07 VALG AV REPRESENTANTER TIL MIDT TROMS MUSEUM FOR PERIODEN Behandling: Stian H. Strømseth ble innvilget permisjon fra deler av møtet før behandling av saken. Det var enighet i kommunestyret om at valget ble foretatt som et rent flertallsvalg. AP/SP v/tor Einar Bones fremmet følgende forslag: Politisk representant: Toralf Heimdal med Torill Johansen som vararepr. Representant for de frivillige: Sigmund Nyborg med May Britt Walør Fagertun som vararepr. H/V/SV v/regina Alexandrova fremmet følgende forslag: Politisk representant: Bjarne Kollstrøm med Torill Kjelstrup som vararepr. FRP v/dan E. Pedersen fremmet følgende forslag: Politisk representant: Yngve Jessen med Børge Grimstad som vararepr. Votering: Ved votering over Dan E. Pedersens forslag, falt dette med 3 stemmer for (FRP) og 21 stemmer mot. Vedtak: Som politisk representant og representant for de frivillige til styret for Midt Troms Museum for perioden velges følgende: Politisk representant: Toralf Heimdal med Torill Johansen som vararepr. Representant for de frivillige: Sigmund Nyborg med May Britt Walør Fagertun som vararepr. Sak 109/07 ARBEIDSSITUASJONEN VED LEGEKONTORET Behandling: Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Legekontoret i Bardu kommune styrkes med en legestilling hvorav 80 % er kommunal del. Bemanning blant legesekretær/bioingeniører økes med 50 % stilling. Økte utgifter innarbeides i budsjett og økonomiplan.

6 Side 6 av 27 Sak 110/07 ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT2008 Behandling: Stian H. Strømseth gjeninntrådte møtet etter endt permisjon før behandling av saken. Høyre v/terje Nyberget fremmet følgende endringsforslag:

7 FRP v/yngve Jessen fremmet følgende endringsforslag: Side 7 av 27

8 Side 8 av 27 AP/SP v/frank P. Strømseth fremmet følgende endringsforslag: SV v/ronny Jenssen fremmet følgende endringsforslag:

9 Side 9 av 27 Det ble ytret ønske om punktvis votering. Gruppelederne i hvert parti gikk sammen og fremmet følgende fellesforslag v/terje Nyberget:

10 Side 10 av 27 Høyre v/terje Nyberget trakk Høyres opprinnelige forslag og fremmet nytt endringsforslag slik: Under pkt Utredninger tilføyes følgende: - Vurdering av å skille ut boliger og eiendommer i et eget eiendomsselskap Nytt pkt Det utredes etablering av et politisk næringsutvalg på 5 medlemmer som fast utvalg f.o.m. høsten 2008 (58.000,-) FRP v/dan E. Pedersen trakk FRPs opprinnelige forslag og fremmet nytt endringsforslag slik: 1. Kommunestyret ber rådmannen utrede egen sak om reduksjon i antall kommunestyrerepresentanter fra 25 til 19. Saken legges fram i første halvdel av Kommunestyret ber administrasjonen utrede egen sak om manglende antall busskur i kommunen. Flyttbare godkjente busskur bør vurderes. Kostnader ved ulike alternativer og antall må fremkomme. Saken legges fram for Plan-teknisk utvalg innen utgangen av SV opprettholdt sitt opprinnelige forslag. AP/SP trakk sitt opprinnelige forsalg. Votering: Ved votering over SVs forslag, falt dette med 2 stemmer for(1sv,1v) og 23 stemmer mot. Ved votering over FRPs forslag pkt. 4 falt dette med 7 stemmer for (3FRP, 4H) og 18 stemmer mot. Ved votering over FRPs forslag pkt. 5 falt dette med 7 stemmer for (3FRP, 4H) og 18 stemmer mot. Ved votering over Høyres forslag til nytt strekpunkt under pkt. 3.3 falt dette med 7 stemmer for (4H, 3FRP) og 18 stemmer mot. Ved votering over Høyres forslag til nytt pkt. 3.4 falt dette med 4 stemmer for (H) og 21 stemmer mot. Ved votering ble fellesforslaget enstemmig vedtatt. Ved votering ble innstillingen med tidligere vedtatte endringer, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Drift 1.1. Skattøret for 2008 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak Den alminnelige skattesats for utskriving av eiendomsskatt på verker og bruk i Bardu kommune for året 2008 settes til 7 0/ Øvrige eiendommer innenfor Setermoen tettsted fritas for eiendomsskatt for året Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for Årsbudsjett/økonomiplan vedtas med følgende driftshovedtall; Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Andre frie inntekter

11 Side 11 av 27 Sum frie inntekter Netto rente og avdragsutgifter Konsesjonskraftinntekter Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner Fordelt til netto driftsrammer Inndekning av tidligere underskudd Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj Balanse Detaljert driftsoversikt spesifisert på de enkelte driftsrammene framgår av vedlagte tabell (Tabell A) Kommunale avgifter, priser og gebyrer vedtas i henhold til vedlegg Videre fordeling av driftsbudsjettet fra rammenivå gjøres av den enkelte avdelingsleder. 2. Investering/finansiering 2.1. Investeringer Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Ordinære investeringer Selvfinansierende investeringer VAR Sum investeringsramme Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlagte tabell (Tabell B) og av vedlegg Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Låneopptak Investeringstilskudd Salg av eiendeler Overført fra drift Sum finansiering Detaljert oversikt over låneopptak framgår av vedlagte tabell (Tabell C) Lånene kan tas opp som samlelån. Rådmannen godkjenner øvrige lånebetingelser Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om evt. investeringstilskudd foreligger Mottatt momskompensasjon på investeringer avsettes og benyttes som hovedregel til ekstraordinær nedbetaling på lån.

12 Side 12 av Diverse 3.1. Vedtatte budsjettforutsetninger - Andre driftsutgifter. Prisstigning 2007 settes til 0,5 %. Revidert budsjett 2007 justeres iht. det. Prisstigning andre driftsutgifter 2008 settes til 2,5 % - Effektivisering tilsvarende 1% av netto budsjett ( ) - Skatteanslaget økes med kr 0,5 mill - Folketallet pr settes til +20 f.o.m (frie inntekter økes med ) - Søskenmoderasjon i barnehage økes fra 30 % til 50 %. - Søskenmoderasjon innføres på SFO med 50 %. - Ny stilling som planlegger ( ) - Legekontoret styrkes med 80% legestilling og 50% stilling som legesekretær/bioingeniør ( ) - spredt bebyggelse vei, vann, avløp ( ) - Prosjekt LØKTA ( ) - Kjøp av vask arbeidstøy for PLO ( ) - Forlenget åpningstid basseng (stengt i to måneder/skoleferien) (70.000) - Eget budsjett kriseteamet (64.000) - Gratis trygghetsalarmer (40.000) - Veivedlikehold (6215) reduserer ( ) - Budsjettpost innen kultur øremerkes, etter søknad, støtte til deltakelse/reiseutg. innen idrett og kulturarr. på regionalt og nasjonalt nivå (50.000) Budsjettforutsetningene er innarbeidet i vedlagte tabeller Fullmakter Formannskapet gis fullmakt til å disponere bevilgning gitt under ansvar 1101 (til formannskapets disposisjon). Rådmannen gis fullmakt til å disponere bevilgning gitt under ansvar 1225 (avsetning til dekning av lønnsoppgjøret). Rådmannen gis fullmakt til å fordele på avdelingene midler avsatt på fellesposter Utredninger Det skal i 2008 igangsettes/videreføres følgene utredningsarbeid: - Framtidig barnehagebehov - Videreutvikling av Steilia alpinsenter - Nedre Bardu oppvekstsenter - Kommuneplan med delplaner - Næringsutvikling - ENØK/vedlikeholdsplan for kommunale bygg - Evaluering av legevakt samarbeidet - Framtidstunet - Ambulerende vaktmestertjeneste - Utgifter ved reduksjon av uønskede %-stillinger i pleie- og omsorg - Fremtidig behov for sykehjemsplasser - Målsetting om % andel egenfinansiering av investeringsbudsjett - Evaluering av den kommunale driften - Evaluering av regler for godtgjøring til medlemmer av kommunestyre, utvalg, styrer og råd

13 Side 13 av 27 Økonomiplan Tabell A DRIFTSOVERSIKT Regnskap Budsjett Årsbudsj. Økonomiplan (Tall i 1000 kr) Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Eiendomsskatt Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Psykiatritilskudd Rentekompensasjon eldreomsorg Rentekompensasjon skole Andre statlige overføringer SUM FRIE INNTEKTER Renteinntekter Renteutgifter eksisterende lån Renteutgifter nye lån Netto renteutgifter/-inntekter Mottatte avdrag på lån Avdragsutgifter eksisterende lån Avdragsutgifter - nye lån Netto avdragsutgifter NETTO RENTE- OG AVDRAGSUTGIFTER Konsesjonskraftinntekter TIL FORDELING Til driftsrammer: Barnas hus Seterveien barnehage Fageråsen barnehage Bekkebo barnehage Øvre Bardu barnehage Nedre Bardu barnehage Sponga barnehage Økt søskenmoderasjon barnehager Setermoen skole/sfo Øvre Bardu skole/sfo Nedre Bardu skole/sfo Fredly skole/sfo Søskenmoderasjon SFO Bardu ungdomsskole Bardu kulturskole Plan og utvikling Kommunalteknikk Ramme Vann, avløp og renovasjon Bygg og eiendom Landbruk

14 Side 14 av 27 Helse og sosial Pleie og omsorg Kultur Voksenopplæring Service Rådmannens stab Næring Fellesutgifter Politisk virksomhet Kirka Skatt, tilskudd og finans Sum fordelt til driftsrammer Disposisjoner: Inndekning av tidligere underskudd Avsetning til disposisjonsfond Avsetning til bundne fond Avsetning til likviditetsreserven Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne avsetninger Motpost avskr./renter Overføring investeringsbudsjett Netto disposisjoner Balanse

15 Side 15 av 27 Investeringsoversikt Tabell B Prosjekt nr. Prosjektnavn Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Kostnad Prosjekt 1A STARTLÅN Prosjekt 2 IT Prosjekt 3 Kommunehuset - ytterdør, fasader og brannvarsling Prosjekt 4 Oppvekstsenter Øvre Bardu Prosjekt 5 Idrettsanlegg - anleggsplan Prosjekt 6 SMASH Prosjekt 7 Øvre Bardu kapell Prosjekt 8 Tilknytning fjernvarmeanlegg Prosjekt 9 Opprusting kommunale veier Prosjekt 10 Oppvekstsenter Nedre Bardu/bomberom, solavskj Prosjekt 11 UTBYGGING BARDUHEIMEN Prosjekt 12 Miljøarbeidertjenesten - kontorlokale Prosjekt 13 Paviljongen Prosjekt 14 Barduhallen Prosjekt 15 PCBsanering veilys Prosjekt 16 Kommunale veier - autovern + Granveien Prosjekt 17 Fageråsen 3 - lekeplass Prosjekt 18 Trafikksikerhetstiltak Prosjekt 19 Tusenårsstedet Prosjekt 20 Tomtekjøp - nye boligfelt Prosjekt 21 Boligfelt Haugli II Prosjekt 22 Sentrumsutvikling Prosjekt 23 Boligfelt Nedre Bardu Prosjekt 24 Boligfelt Øverjordet Prosjekt 25 Sponga barnehage Prosjekt 26 Barnehageutbygging Prosjekt 27 Bardu ungdomsskole - solavskjerming Prosjekt 28 Helsesenteret Prosjekt 29 Renovering kommunale boliger Prosjekt 30 Kommuneplan Prosjekt 31 Utredning/utbygging av bredbånd Prosjekt 32 Bardujordveien Prosjekt 33 Parkutstyr Prosjekt 34 Elveparken Prosjekt 1 VAR VAR-Hovedplan vann SUM Herav ikke VAR-investeringer Samlet investeringstiltak Opptak av startlån i Husbanken Sum

16 Side 16 av 27 Låneoversikt - årsbudsjett Tabell C Prosjekt nr. Låneobjekt Lånebeløp Lånets løpetid Prosjekt 1A STARTLÅN Prosjekt 2 IT Prosjekt 3 Kommunehuset - ytterdør, fasader og brannvarsling Prosjekt 4 Oppvekstsenter Øvre Bardu Prosjekt 5 Idrettsanlegg - anleggsplan Prosjekt 6 SMASH Prosjekt 7 Øvre Bardu kapell Prosjekt 8 Tilknytning fjernvarmeanlegg Prosjekt 9 Opprusting kommunale veier Prosjekt 10 Oppvekstsenter Nedre Bardu/bomberom, solavskj Prosjekt 11 UTBYGGING BARDUHEIMEN Prosjekt 12 Miljøarbeidertjenesten - kontorlokale Prosjekt 13 Paviljongen Prosjekt 14 Barduhallen Prosjekt 15 PCBsanering veilys Prosjekt 16 Kommunale veier - autovern + Granveien Prosjekt 17 Fageråsen 3 - lekeplass Prosjekt 18 Trafikksikerhetstiltak Prosjekt 19 Tusenårsstedet Prosjekt 20 Tomtekjøp - nye boligfelt Prosjekt 21 Boligfelt Haugli II Prosjekt 22 Sentrumsutvikling Prosjekt 23 Boligfelt Nedre Bardu Prosjekt 24 Boligfelt Øverjordet Prosjekt 25 Sponga barnehage Prosjekt 26 Barnehageutbygging Prosjekt 27 Bardu ungdomsskole - solavskjerming Prosjekt 28 Helsesenteret Prosjekt 29 Renovering kommunale boliger Prosjekt 30 Kommuneplan Prosjekt 31 Utredning/utbygging av bredbånd Prosjekt 32 Bardujordveien Prosjekt 33 Parkutstyr Prosjekt 34 Elveparken Prosjekt 1 VAR VAR-Hovedplan vann SUM Herav ikke VAR-investeringer Samlet låneopptak investering Opptak av startlån i Husbanken Sum låneopptak

17 Side 17 av 27 Vedlegg 1 Kommunale avgifter, gebyrer og priser 1. Avgiftssatser/gebyrer/priser gjeldende for budsjettåret 2008: a) Gebyr for kart og oppmåling og byggesaksgebyr fremgår av gebyrregulativet vedtatt av Bardu kommunestyre 27. april 2005 sak 20/05 og revidert av Bardu kommunestyre 12.desember 2005, sak 64/05. b) Årsavgifter for vann, kloakk, renovasjon og feiing Årsavgift vann: Kr 10,00 pr. m3/kr 21,00 pr. m2 Minsteavgift bolig: kr 2.499,00 Avgift for eiendom som betaler etter måler: Fastavgift kr 1.312,00 pr. år + forbruk Årsavgift kloakk: Kr 8,00 pr. m3/kr 16,80 pr. m2 Minsteavgift for bolig: kr 1.999,20 Fastavgift kr 1.312,00 pr. år + forbruk Årsavgift feiing: kr 335,00 Renovasjonsavgift pr. boenhet: kr 2.310,00 Slamavskiller: kr 1.605,00 Avgifter er inkludert MVA c) Foreldrebetalinger: Musikk- og kulturskole Skoleelever: Voksne: De gis en søskenmoderasjon på 30 % Barnehager (øker i tråd med statens fastsatte maksimalpris) Hel plass: Reduserte plasser: For reduserte plasser betales det for størrelse + 5% Det gis 50% søskenmoderasjon Kr. 1250,- pr. halvår. Kr. 1250,- pr. halvår. Kr ,- pr. mnd. Salg av enkelt dager (for barn som har plass i barnehagen) Kr. 184,- pr. dag. Kostpenger: Kr. 175,- pr. mnd. Gebyr ved for sein henting av barn (pr. påbegynt time): Kr. 138,- Skolefritidsordning (ingen endring) Alt.C: Korttidsplass i skoleåret: kr. 721,- bet. pr. mnd i 11 mnd (aug-juni). Alt B: Heldagsplass i skoleåret: kr ,- bet. pr. mnd i 11 mnd (aug-juni). Alt A: Tillegg for plass elevfrie dager og i skoleferien kr ,- (Tilbudet gis på SFO ved Setermoen skole.) Salg av enkelt dager alt. C kr. 105,- pr. dag. Salg av enkelt dager alt. B kr. 244,- pr. dag. (For elever som har alt. C betales kr 140,-.) Salg av enkelt dager i skoleferien kr. 279,- pr. dag. Salg av enkelt dager elevfrie dager i skoleåret kr. 279,- pr. dag (For elever som har alt C ved grendeskolene) Det gis 50% søskenmoderasjon d) Husleiesatsene i kommunale boliger økes med 5 % med virkning fra

18 Side 18 av 27 Vedlegg 2 Investeringsoversikt Hovedoversikt investeringsbudsjett Utgifter formidlingslån Inntekter formidlingslån Investering Lån Egenkapital/Fond Bruk av drift Renter Avdrag Sum utgifter driftsbudsjett Oversikt VAR Investering Lån Egenkapital/Fond Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 1A STARTLÅN Opptak av nye lån Lån Egenkapital/Fond Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 2 IT Investering IT Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett

19 Side 19 av 27 Prosjekt 3 Kommunehuset - ytterdør, fasader og brannvarsling Investering Renovering kommunehuset Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 4 Oppvekstsenter Øvre Bardu Investering Oppvekstsenter Øvre Bardu Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 5 Idrettsanlegg - anleggsplan Investering: Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 7 Øvre Bardu kapell Investering Lån Egenkapital /fond Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett

20 Side 20 av 27 Prosjekt 8 Tilknytning fjernvarmeanlegg Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 9 Opprusting kommunale veier Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 10 Oppvekstsenter Nedre Bardu/bomberom, solavskj Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 11 UTBYGGING BARDUHEIMEN Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett

21 Side 21 av 27 Prosjekt 12 Miljøarbeidertjenesten - kontorlokale Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 13 Paviljongen Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 14 Barduhallen Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 15 PCBsanering veilys Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett

22 Side 22 av 27 Prosjekt 16 Kommunale veier - autovern + Granveien Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 17 Fageråsen 3 - lekeplass Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 18 Trafikksikerhetstiltak Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 19 Tusenårsstedet Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett

23 Side 23 av 27 Prosjekt 20 Tomtekjøp - nye boligfelt Investering Lån - - Tomtesalgsfond Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 21 Boligfelt Haugli II Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 22 Sentrumsutvikling Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 23 Boligfelt Nedre Bardu Investering Lån - - Tomtesalgsfond Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett

24 Side 24 av 27 Prosjekt 24 Boligfelt Øverjordet Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 25 Sponga barnehage Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 26 Barnehageutbygging Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 27 Bardu ungdomsskole - solavskjerming Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett

25 Side 25 av 27 Prosjekt 28 Helsesenteret Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 29 Renovering kommunale boliger Investering Lån Driftsmidler Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 30 Kommuneplan Investering Lån - - Driftsmidler Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 31 Utredning/utbygging av bredbånd i kommunen Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett

26 Side 26 av 27 Prosjekt 32 Bardujordveien Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 33 Parkutstyr Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 34 Elveparken Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett Prosjekt 1 VAR VAR-Hovedplan vann Investering Lån Renter ALT Avdrag antall år Sum utgifter driftsbudsjett

27 Side 27 av 27 Sak 111/07 BUDSJETT 2007 OG ØKONOMIPLAN FOR VEKSTHUSET BARDU KF Behandling: Høyre v/ernst Hansen fremmet følgende forslag: Forslag til budsjett for 2008 og økonomiplan for tilbakesendes Veksthusets styre. fra Bardu kommune tas ut av budsjett og økonomiplanen. Ved votering ble E.Hansens forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Forslag til budsjett for 2008 og økonomiplan for tilbakesendes Veksthusets styre. fra Bardu kommune tas ut av budsjett og økonomiplanen. Sak 112/07 OMGJØRING AV VALG AV KONTROLLUTVALG FOR PERIODEN Behandling: AP/SP/H/SV v/tor Einar Bones fremmet følgende forslag på nye medlemmer: Medlem: Tove Bjørnsen, AP Varamedlemmer: Hjalmar Indrevoll, SP og Gunnar Bergholt, H Ved votering ble T.E.Bones forslag enstemmig vedtatt. Vedtak: Kommunestyret omgjør valg av Inger Øvergård som medlem og Ragnhild Movinkel og Morten Kjeldberg som varamedlemmer for kontrollutvalget for perioden , og velger følgende som nye medlemmer: Medlem: Tove Bjørnsen, AP Varamedlemmer: Hjalmar Indrevoll, SP og Gunnar Bergholt, H

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 25.02.2009 Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Medlem Ragnhild O B Movinkel SP Medlem Toralf Heimdal

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 29.4.2009 Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Pari Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Medlem Ragnhild O B Movinkel SP Medlem Toralf Heimdal

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 28.01.2009 Offentlig møteprotokoll Kommunestyret Innkalte: Funksjon Navn Pari Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Medlem Ragnhild O B Movinkel SP Medlem Toralf Heimdal

Detaljer

Offentlig møteprotokoll

Offentlig møteprotokoll Utvalg: Møtedato: 24.06.2009 Offentlig møteprotokoll Formannskapet Innkalte: Funksjon Navn Pari Forfall Møtt for Ordfører Oddvar Bjarne Bjørnsen SP Varaordfører Arne Nysted AP Medlem Ragnhild O B Movinkel

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune

Nesset kommune. Saksframlegg. Uttalelse til økonomiplan for Nesset kommune Nesset kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/502-62 Saksbehandler: Liv Fleischer Husby Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur 37/14 25.11.2014 Råd for eldre og funksjonshemma

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Marnardal kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresal, Rådhuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 14:15 18:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helge Sandåker

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset Møtedato: 03.12.2007 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm, Roy-Willy Hansen, Ingrid

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Behandling i Kommunestyret :

Behandling i Kommunestyret : Behandling i Kommunestyret 20.12.2012: Ved en teknisk feil er ikke investeringer til nettbrett (100.000,-) og oppgradering av fyrkjel på Follvang (200.000,-) tatt med i innstillingens investeringsbudsjett.

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen Hildegunn Simonsen, Jan Harald Jansen Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Guttorm Nergård, Roar Jakobsen, Unni Antonsen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 02.11.2010 Møtetid: Kl. 16:00 19.05 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 061/10-065/10 Faste representanter: Ordfører Britt E. Gulbrandsen, Krf

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet

Alta kommune. Møteprotokoll. Formannskapet Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås rådhus, Lille sal 12.11.2008 FRA SAKSNR: 21/08 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 27/08 TIL KL: 22.10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet Spydeberg kommune Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 30.10.2012 Møtetid: Kl. 16:00 20:30 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 062/12-072/12 Faste representanter: Ordfører Knut Espeland, Krf Morten

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Porsanger rådhus Dato: 27.11.2012 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Reidunn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals NESTL SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2014 Tidspunkt: 10:00 13:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 7/2014 Møtested: Rådhuset Møtedato: 27.11.2014 Tid: Fra kl.: 09:00 - til kl.: 12:00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen Varaordfører

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for drift og miljø Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for drift og miljø Møtested: Nordlys Hotell Møtedato: 23.11.2010 Tid: 10:00 12.00 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Nestleder Lars Johan Hapalahti AP Medlem

Detaljer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer

Granrudtorget solavskjerming* Tas ut -100 Dekkes evt innenfor eks rammer. Kommunestyresalen* Tas ut -200 Dekkes evt innenfor eks rammer Møte i Formannskapet den 05.11.2013 - Sak: 73/13 Rådmannen ga følgende opplysninger: 1. Notat om barnehager var lagt ut. 2. Endrede beregningsregler for driftstilskudd til barnehager, mulig 2 mill. i økte

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 10/08 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.12.2008 Tid: Fra kl.: 11.00 - til kl. 16.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1142-22 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015-2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 2015 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Sak: 164/14 Resultat: FS tilråding tilrådd Arkivsak: 14/114222 145 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPLAN 2015 2018/ ÅRSBUDSJETT 2015 Behandling:

Detaljer

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000)

Skatteanslag vedtakspunkt 4 endres til 206 868 000 (fra 211 686 000) Lunner kommune 1 av 5 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Anne Grønvold, 61 32 40 41 12.12.2013 13/1779 ssaksnummer 13/1779-23 17436/13 RÅD/PUF/ANG 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV:

SAKSPROTOKOLL. Behandling: Laila Irene Johansen (Ap) fremmet følgende fellesforslag på vegne av Ap, H og SV: KONGSBERG KOMMUNE SAKSPROTOKOLL Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtedato: 05.12.2012 Sak: 126/12 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 12/7358 Tittel: SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2013-2016

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Knut Inge Store Oddvar Betten LEDER NESTLEDER. A SV Hanne Iversen Tor Gunnar Henriksen Side 1 av 8 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Ovdagoddi/Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 26.11.2013 Tid: 08:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 14.12.2008 Tid: Kl 19.00 23.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20

Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Frosta kommune Arkivsak: 2012/1539-20 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 08.11.2012 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 20.11.2012 132/12 Formannskapet 27.11.2012

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012

106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 SONGDALEN: 14/11-2011 106/11: Økonomiplan og handlingsprogram 2012-2015 og årsbudsjettet 2012 KS-106/11 VEDTAK: A.Økonomiplanen og handlingsprogrammet for 2012 2015 vedtas iht. budsjettdokumentet med følgende

Detaljer

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016

Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Budsjett 2016 Informasjon (les innstillingen slik): Punkt 1-12 er rådmannens opprinnelige innstilling. Punkt 13-23 er endringer som formannskapet foreslår. Eksempel: Rådmannens forslag

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike

KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike KARLSØY KOMMUNE Et levende øyrike Servicekontoret Hansnes, 23.12.2005 Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 05/00462 05/008814 151 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget

Alta kommune. Møteprotokoll. Administrasjonsutvalget Alta kommune Møteprotokoll Administrasjonsutvalget Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.11.2014 Tid: 10:00 12:10 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall KYST Nestleder Johansen Bengt S H Medlem Pedersen

Detaljer

Møteprotokoll nr. 2/09

Møteprotokoll nr. 2/09 Møteprotokoll nr. 2/09 Plan-teknisk utvalg Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.03.2009 Fra: 1000 Til: 1230 Innkalte: Funksjon Navn Parti Forfall Møtt for Leder Anne Kristin Sagmo AP Nestleder Jan

Detaljer

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010.

Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Kommunestyret behandlet saken, saksnr. 92/10 den 16.12.2010. Vedtak: Fremlagt Handlingsprogram/økonomiplan 2011 2014 og Årsbudsjett 2011 vedtas med følgende presiseringer: 1. Handlingsprogram 20112014

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Rep. Navn Rep. Ståle Berg Inderøy kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.11.2010 Hovedutvalg Natur Tidspunkt: 13:00-15:20 Kantina, Inderøy Samfunnshus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Anita Axelsson

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen RØMSKOG KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kari Pettersen Nestleder Nils Nilssen Jan Birger Holth

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Ibestad kommune. Formannskap. Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30. Til stede på møtet Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 01.12.2010 Tid: Kl 09.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 04.12.2012 Tid: 09:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Karsten Schanche, Janne Andreassen Forfall: Unn Berit Guttormsen, Frank Arne Hansen,

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015

LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen. Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015 LINDESNES KOMMUNE Økonomiavdelingen SAKSMAPPE: 2014/1049 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 14091/2014 Karl Bjørnar Ballestad UTVALG: DATO: SAKSNR: Formannskapet 20.11.2014 82/14 Kommunestyret 11.12.2014

Detaljer

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Arkiv: 151 Saksmappe: 2014/897-14601/2014 Saksbehandler: Jan Martin Kaarigstad Dato: 04.11.2014 Årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Utvalg Møtedato Saksnummer Lyngdal formannskap 20.11.2014 72/14

Detaljer

Balsfjord kommune for framtida

Balsfjord kommune for framtida Balsfjord kommune for framtida Økonomi og intern Vår dato Vår referanse 07.01.2016 2015/978-271/2016 Arkivkode: 151 Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Veronica Davo Larsen, tlf 77 72 21 01 Rådmannens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015

Revidert handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Saksnr.: 2014/3566 Dokumentnr.: 14 Løpenr.: 174163/2014 Klassering: 124 Saksbehandler: Yvonne Meidell Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 20.11.2014 195/14 Bystyret 04.12.2014 131/14

Detaljer

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg

FROLAND KOMMUNE. Følgende fra administrasjonen møtte: Svein Setekleiv, Øystein Bråstad, Rune Kvikshaug-Thaule, Marin Castberg FROLAND KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 08:30-13:15 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr Vara for Vidar Bjørkli

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak:

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra 03.12.13. Rådmannens forslag til vedtak: Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2493-491/2014 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 07.01.2014 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra 03.12.13 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 1/14 Administrasjonsutvalget

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste.

PROTOKOLL. Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Ny protokollversjon - 13.07.07. På grunn av feil i protokollført budsjettforslag fra Gran bygdeliste. Møtedato: 07.11.2007 Tid: 09.00. 14.00 Forfall: Jan Helge Ekeren (GBL)

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak:

FARSUND KOMMUNE. Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret. Budsjett 2012. Administrasjonens forslag til vedtak: FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2011/1659 Arkivkode: 151 Saksbehandler: August Salvesen Saksgang Saksnr Møtedato Formannskapet 11/62 29.11.2011 Kommunestyret Budsjett 2012 Administrasjonens forslag til vedtak:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12.

Lunner kommune Saksprotokoll Utvalgssaksnummer Kommunestyret PS 145/14 Utarbeidet av Møtedato Arkivsaksnummer Maria Rosenberg, 11.12. 14/1520-19 20836/14 ØPS//MARO 145 Handlingsprogram/økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Vedtak: 1. Handlingsprogram 2015-2018 vedtas iht. vedlagte dokument med endringer som følger av punktene nedenfor

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune. Møteprotokoll Side 1 av 12 Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Møteprotokoll Utvalg: Gielddastivra/Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Nesseby rådhus Dato: 17.12.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.11.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.11.2010 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Lille Haldde Møtedato: 11.11.2014 Tid: 10:00 11:35 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall H Leder Hammari Oddveig FRP Nestleder Jørstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyre. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 STOKKE KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2001 Tid : fra 18.00 til 19.45 Til stede på møtet: Høyre: 1. Per-Eivind Johansen 2. Bjørg Ingrid Haslestad 3. Walter

Detaljer

Teknisk utvalg gífffí

Teknisk utvalg gífffí f>/q lide (C MØTEPROTOKOLL p X3 Teknisk utvalg gífffí Dato: 03.11.2015 kl. 9:00-14:30 Sted: Nes kommunehus, møterom teknisk Arkivsak: 15/01240 Møtende Nils Rodegård (Nes bygdeliste), Rune Owrenn Ihle (H),

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for helse- og sosial Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for helse- og sosial Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 18.11.2015 Tid: 10:00 13:45 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jensen Kristin AP Nestleder

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli

MØTEPROTOKOLL. Rådet for funksjonshemmede. Rådmann Alf Thode Skog, Kommunalsjef Anne Sofie Andersen og møtesekretær Lene H. Ruggli MØTEPROTOKOLL Rådet for funksjonshemmede Sted: Rakkestad Kulturhus, Kommunestyresalen Dato: 27.10.2014 Tid: 18:00-20:00 Til stede på møtet Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Aud Sigrun Brigtsen Nestleder

Detaljer

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014

Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Administrasjonsutvalget 05.11.2014 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 05.11.2014 Tid: 09:30 10:25 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30

Vågsøy kommune. Møteprotokoll. Helse- og omsorgsutvalg. Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Vågsøy kommune Møteprotokoll Helse- og omsorgsutvalg Møtested: Formannskapssalen, 3. etg. Møtedato: 05.05.2014 Tidspunkt: 09:00-10:30 Til behandling: Saksliste nr. 011/14-012/14 Medlemmer: SP - Nils Isak

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Formannskapet. Møteprotokoll 27.11.2013

Formannskapet. Møteprotokoll 27.11.2013 Birkenes kommune Formannskapet Møteprotokoll 27.11.2013 034/13 Godkjenning av møteprotokoll 30.10.2013 og 19.11.2013 035/13 Meldinger 036/13 Kommunal barnehagedrift 037/13 Økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett

Detaljer

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker

Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre Hagen Morten Andre` Bakker MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Marker rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 16.12.2014 Tidspunkt: 17.00 Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Kjersti Nythe Nilsen Roy Sverre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 30.11.2009 Tid: 13.30 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen, Guttorm Nergård, Dagmar Strøm Roy-Willy Hansen,

Detaljer

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK

110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 110/09: BUDSJETT 2010 INNSTILLING/VEDTAK 1. Inntekt og formueskatt settes til maksimalsats. 2. Eiendomsskatt: 2.1 Eiendomsskatt skrives ut med inntil 7 for hele kommunen i henhold til eiendomsskattelovens

Detaljer

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009:

Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 30.11.2009 Sak: 102/09 SAK NR. 102/09. BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2010 2013 Innstilling i Formannskapet - 30.11.2009: 1. Inderøy kommunes budsjett for år 2010

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Ordfører orienterte om at bevertning vil skje til slutt i møtet og foregå på Nittingen. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.11.06 Møtestart: 14.00 Møteslutt: 19.00 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Guttorm Veabø møtte for Anne. Ma. Vik Sture Pedersen Berit Hansen

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2014/1807-15 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 25.11.2014 88/14 Formannskapet 02.12.2014 94/14 Kommunestyret 16.12.2014

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser.

2. Det kommunale skattøret og formueskatten for 2012 skal være lovens maksimalsatser. Saksprotokoll saksnr. 126/2011 i Formannskapet - 01.12.2011 Behandling Følgende dokumenter ettersendt og/eller utdelt i møtet: - Budsjettinnspill fra HOU (ettersendt pr. e-post 28.11.11) - Avtale om erverv

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Skånland kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset Møtedato: 20.11.2012 Tid: 12.00 17.30 Til stede på møtet Medlemmer: Einar Aune Tor Einar Fagereng Christine Killie Helene Berg Nilsen

Detaljer

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr

Møtebok. Leder ønsket velkommen til møtet hvor det skal behandles saker fra nr HARSTAD KOMMUNE Møtebok Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 19.11.2014 Tidspunkt: 12:00 15:30 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Fra saksnr: 19 Til saksnr. 22 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14

Saksprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 20.11.2014 Sak: 122/14 Arkivsak: 14/602 Tittel: Saksprotokoll - Handlingsprogram 2015-2018, økonomiplan 2015-2018 og budsjett 2015 - Formannskapets innstilling

Detaljer

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling

Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær tlf 32068300 eller postmottak@nesbu.kommune.no. Saker til behandling MØTEINNKALLING Oppvekst, skole- og kulturutvalg Dato: 03.11.2015 kl. 12.00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01244 Arkivkode: 033 SAKSKART Side 28/15 Eventuelle forfall meldes snarest til møtesekretær

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell Aasebø

Detaljer

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg

Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal. Saksframlegg Frosta kommune Arkiv: 151 Arkivsaksnr: 2015/2382-9 Saksbehandler: Ståle Opsal Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 24.11.2015 69/15 Formannskapet 01.12.2015 75/15 Kommunestyret 15.12.2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær)

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Rita Roaldsen Anita Bjørkli Karlsen. Karl Fredrik Normann Yvonne Kvernmo (sekretær) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 26.11.2012 Tid: 12:00 14:05 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer