Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 1. februar 1801 Ved kongeleg reskript av 28. november 1800 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" i Danmark, Noreg og på Island den 1. februar På kvar bustad skulle alle personar til stades på teljingstidspunktet førast i teljingslista. Born fødde etter 1. februar, men før teljinga blei ferdig, skulle ikkje teljast. Ei heller dei som døydde etter 1. februar. Alle i Noreg skulle teljast, både dei som var på besøk i landet og dei som var fråverande, men hadde sitt faste opphald i Noreg. Busetnaden skulle teljast der dei var heimehøyrande og ikkje der dei hadde opphald på teljingstidspunktet. Trass i denne instruksen finn ein tenestefolk ført der dei hadde arbeid, soldatar ført i lister for kasernar mm. og jamvel utflytta studentar i København ført i teljingslistene på bustaden til foreldra. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med sundag 1. februar 1801 og i så mange dagar som var nødvendig. I kjøpstadene og dei gruve- og verkssamfunna som høyrte til under Oberbergamtet på Kongsberg var rodemeistrane ansvarlege for å føre listene under oppsyn av magistraten. Dei nytta trykte skjema i teljingsarbeidet. Dei gjekk frå dør til dør og fekk opplysningane til teljingslistene frå hovudpersonen i kvart hushald. Magistraten sende listene vidare for kontroll hos stiftamtmannen. På landet var sokneprestane ansvarlege for teljingsarbeidet. Dei kunne be om hjelp til teljingsarbeidet frå klokkarane og skulehaldarane, men stort sett førte dei listene sjølv. Prestane sende listene vidare til prosten, deretter gjekk listene til amtmannen som så sende dei til stiftamtmannen. Prestane hadde trykte skjema for landdistrikta som dei fylte ut. Dei fekk opplysningane til teljingslistene i samband med sundagsgudstenestene og det var nok mest vanleg at hovudpersonen i kvart hushald ga opplysningane. Til slutt blei alle teljingslistene sende til Rentekammeret i København. Folketeljinga 1801 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Arbeidet med å transkribere folketeljinga frå 1801 starta allereie i Eit samarbeid mellom Riksarkivet, Statistisk sentralbyrå og Universitetet i Bergen ved Historisk Institutt tok fatt med Jan Oldervoll som prosjektleiar teljinga blei transkribert ordrett, rubrikk for rubrikk, på databand - papirband med hol i staden for bokstavar. Deretter las ein banda inn på ein datamaskin. Så allereie på 1970-talet fanst ei bokstavrett, digitalisert kopi av teljinga. Men for vidare forsking på dataa, måtte ein ha statistikk. Dermed starta ein med eit større kodingsprosjekt av informasjonen frå teljinga. Med dei koda dataa kunne Statistisk sentralbyrå presentere statistikken for 1801-teljinga i ny utgåve i Og med internett på plass gjorde Historisk Institutt ved Universitetet i Bergen grunnlagsdataa for statistikken ope tilgjengeleg for alle frå 1. desember Med lanseringa av Digitalarkivet i 1998, blei folketeljinga 1801 flytta dit, men Arkivverket tok ikkje over forvaltinga av den transkriberte 1801-teljinga formelt før i Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3027 (kvinner: 1535, menn: 1492) Bustader: 98 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 151 (kvinner: 83, menn: 68) Bustader i krinsen: 2 Leil. i krinsen: 0 Krins: 001 Tromsøe Kiøbstad Tromsøe Prestegjeld: Tromsøe Herred/by: Tromsøe Folketeljinga Tromsøe Tromsøe Kiøbstad 001 Rasmus Schielderup m Begges 1ste Husbonde Sognepræst i kaldet og provst 62 (alder) i provstiet 002 Johanna Margrete Gieever k Begges 1ste Hustrue 49 (alder) 003 Rasmus Schielderup m Ugifte Mine børn 15 (alder) 004 Hans Paul Schielderup m Ugifte Mine børn 13 (alder) 005 Caspar Frideric Myhlenphort m Ugifte Mine børn 11 (alder) Schielderup 006 Rebecca Elisabeth Schielderup k Ugifte Mine børn 21 (alder) 007 Johanna Margrete Schielderup k Ugifte Mine børn 12 (alder) 008 Hanna Andrea Schielderup k Ugifte Mine børn 9 (alder) 009 Ana Rasch Schielderup k Ugifte Mine børn 7 (alder) 010 Berrit Lucia Schielderup k Ugifte Mine børn 5 (alder) 011 Johannes Larsen m Ugift Mine tjenste 25 (alder) folk 012 Ola Mathisen Giær m Ugift Mine tjenste 26 (alder) folk 013 Peder Larsen Fiuus m Ugift Mine tjenste Almisselæm, har 76 (alder) folk underholdnig i min gaard 014 Helena Isaksdatter k Ugift Mine tjenste 40 (alder) folk 015 Berrit Hansdatter k Ugift Mine tjenste 39 (alder) folk 016 Berrit Nilsdatter k Ugift Mine tjenste 21 (alder) folk 017 Berrit Andersdatter k Ugift Mine tjenste 23 (alder) folk 018 Anders Andersen m Begges 1ste Husbonde Logerer i en kirkestue, 66 (alder) ernærer sig som fisker og arbeyds mand 019 Comelia Pedersdatter k Begges 1ste Hustrue 48 (alder) 020 Ingebor Anna Michalsdatter k Enke 1 gang Tjenste folk 46 (alder) 021 Hans Falk m Begges 1ste Husbonde Boer i en kirkestue, driver 44 (alder) fiskerie 022 Birgitha Maria Walnum k Begges 1ste Hustrue 67 (alder) 023 Sina Birgitha Faber k Ugift Tieneste tøser 37 (alder) 024 Malena Fransdatter k Ugift Tieneste tøser 36 (alder) 025 Kristen Knutzen m Hands 2det Husbonde Boer i en kirkestue, flikker 40 (alder) skoe og driver fiskerie 026 Siri Nilsdatter k Hendes 1ste Hustrue 30 (alder) 027 Samsonananias Kristensen* m Deres børen 14 (alder) 028 Anders Walnum Kristensen* m Deres børen 10 (alder) 029 Kristian Kristensen* m Deres børen 6 (alder) 030 Nils Hinrich Kristensen* m Deres børen 3 (alder) 031 Eric Bendixen m Hands 2det Husbonde Husmand med jord og driver 40 (alder) fiskerie 032 Pernilla Hansdatter k Hendes 1ste Hustrue 35 (alder) 033 Hans Borteus Ericsen* m Ales af hans 2det Deres børne 7 (alder) 034 Petter Andreas Ericsen* m Ales af hans 2det Deres børne 3 (alder) 035 Kristiana Friderica k Ales af hans 2det Deres børne 10 (alder) Ericsdatter* 036 Gunilla Margrete Ericsdatter* k Deres børne 5 (alder) 037 Eric Dolis m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og driver 36 (alder) fiskerie 038 Giertrud Thorstensdatter k Begges 1ste Hustrue 38 (alder) 039 Hinrich Kristofer Ericsen* m Deres børne 7 (alder) 040 Ane Kristina Ericsdatter* k Deres børne 5 (alder) 041 Elisabeth Margrete k Deres børne 3 (alder) Ericsdatter* 042 Thea Martina Ericsdatter* k Deres børne 2 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1902 Tromsøe 043 Kristofer Dolis m Hans 1ste Husbonde Inderste hos sin søn og 69 (alder) snedker af profession 044 Giertrud Estensdatter k Hendes 2det Hustrue 67 (alder) 045 Ane Margrete Andersdatter k Tjenste tøs 15 (alder) 046 Morten Kristofersen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og driver 45 (alder) fiskerie 047 Ane Maria Sørensdatter k Hustrue 41 (alder) 048 Søren Mortensen* m Deres børne 11 (alder) 049 Ingborg Mortensdatter* k Deres børne 9 (alder) 050 Giertrud Andersdatter k Ugift Tjeneste tøs 46 (alder) 051 Kristofer Gundersen m Begges 1ste Husbonde Inderst i sønnens huus og 90 (alder) underholdes af ham. 052 Ingborg Monsdatter k Begges 1ste Hustrue 86 (alder) 053 Andreas Pettersen m Hands 2det Husbonde Husmand med jord og driver 36 (alder) fiskerie 054 Ane Maria Hansdatter k Hendes 1ste Hustrue 39 (alder) 055 Johan Kristian Andreasen* m Deres børne 11 (alder) 056 Ane Sofie Andreasdatter* k Deres børne 10 (alder) 057 Alit Margrete Gram k Deres børne 7 (alder) Andreasdatter* 058 Inger Birgite Andreasdatter* k Deres børne 5 (alder) 059 Marta Malena Andreasdatter* k Deres børne 3 (alder) 060 Hans Larsen m Ugift Deres tjeneste 23 (alder) folk 061 Johan Jacobgensen m Ugift Deres tjeneste 17 (alder) folk 062 Marta Andersdatter k Ugift Deres tjeneste 20 (alder) folk 063 Elen Ericsdatter k 1 gang enke Hans moder Underholdes i sønnens huus 79 (alder) 064 Nils Nilsen Brahman m Begges 1ste Husbonde Boer i en huus gamme og 69 (alder) ernærer sig af vedhugst 065 Sara Olsdatter k Begges 1ste Hustrue 58 (alder) 066 Ane k Enke Huusmoder Boer i en kirkestue og ernærer 70 (alder) sig vid haandarbeyde, at spinde liin, hamp og uld 067 Eva Johannesdatter k Ugift Hendes datter Denes uægte datter, benævnte 45 (alder) eva, tiener moderen Tromsøe Tromsøe Kiøbstad Kiøbstad 001 Georg Kristofer Leideman m Begges 1ste Husbonde Tolder paa tromsøe 49 (alder) toldkammer 002 Ane Kristina Norager k Begges 1ste Hustrue 48 (alder) 003 Ane Sophia Georgsdatter* k Deres børne 14 (alder) 004 Caspar Andreas Georgsen* m Deres børne 12 (alder) 005 Lars Zakariasen m Ugift Deres tjeneste 24 (alder) folk 006 Maria Jacobsdatter k Ugift Deres tjeneste 69 (alder) folk 007 Elen Ingbriktsdatter k Deres tjeneste 27 (alder) folk 008 Peder Fiigenschau m Begges 1ste Husbonde Begge benævnede mænd ere 39 (alder) compagnie handlere og boer i et huus. begge kiøbmænd. 009 Hanna Semina Kauriin k Begges 1ste Hustrue 23 (alder) 010 Rubbert Kristian Pedersen* m Hans naturlige 4 (alder) søn 011 Hans Gieever m Ugift Husbonde Begge benævnede mænd ere 44 (alder) compagnie handlere og boer i et huus. begge kiøbmænd. 012 Johan Fridrich Roshau m Ugift Deres tjenste 16 (alder) folk 013 Petter Nilsen m Ugift Deres tjenste folk 50 (alder) Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Michel Olsen m Ugift Deres tjenste 36 (alder) folk 015 Jon Nilsen m Ugift Deres tjenste 12 (alder) folk 016 Friderica Røsing k Ugift Deres tjenste 36 (alder) folk 017 Golla Isachsdatter k Ugift Deres tjenste 28 (alder) folk 018 Pabitha Olsdatter k Ugift Deres tjenste 23 (alder) folk 019 Maren Willumsdatter k Ugift Deres tjenste 33 (alder) folk 020 Aasilla Nilsdatter k Ugift Deres tjenste 22 (alder) folk 021 Hans Petter Lorch m Ugift Husbonde Kiøbmand 36 (alder) 022 Petter Hansen Preus m Ugift Dennes 23 (alder) tjeneste folk 023 Johan Gothlin Aavalius m Ugift Dennes 27 (alder) tjeneste folk 024 Ole Siwertsen m Ugift Dennes 17 (alder) tjeneste folk 025 Barbro Richardsdatter Hærtel k Ugift Dennes 27 (alder) tjeneste folk 026 Marta Andersdatter Gardin k Ugift Dennes 28 (alder) tjeneste folk 027 Kirstina Pedersdatter k Ugift Dennes 21 (alder) tjeneste folk 028 Petter Andreas Irgens m Enkemand efter 1ste Husbonde Af profession guldsmed, og 43 (alder) driver fiskerie 029 Kristian Fridric Pettersen* m Dennes børne 10 (alder) 030 Johannes Pettersen* m Dennes børne 9 (alder) 031 Hans Peder Pettersen* m Dennes børne 7 (alder) 032 Maren Finbach k Ugift Hands tieneste 48 (alder) folk 033 Ane Johanna Hansdatter k Ugift Hands tieneste 32 (alder) folk 034 Morten Mortensen Molsund m Ugift Boer i benævnte irgenses 36 (alder) huus og driver som kiøbmand 035 Knut Ericsen Thysse m Begges 1ste Husbonde Af profersion grovsmed - er 45 (alder) og untager som lensmand og skyssskysser for bøygden 036 Berrit Hartvigsdatter k Begges 1ste Hustrue 67 (alder) 037 Hartvig Knutsen* m Ugift Deres børne 15 (alder) 038 Eric Knutsen* m Ugift Deres børne 12 (alder) 039 Martha Charlotta Knutsdatter* k Ugift Deres børne 18 (alder) 040 Mathias Olsen Lainik Fiuus m Ugift Denne boer i benævnte 43 (alder) thysses huus og har navn af kiøbmand 041 Hans Høg Varisius m Begges 1ste Husbonde Værtshuusholder og 32 (alder) kiøbmand 042 Carolina Wilhelmina Luft k Begges 1ste Hustrue 40 (alder) 043 Eva Adamsdatter k Deres tieneste 24 (alder) tøs Merknad: "qvæn" 044 Sejer Rosbak Kruse m Hands 1ste Husbonde Af profession glasmager, er 41 (alder) og kiøbmand 045 Karen Maria Ross k Hendes 2det Hustrue 48 (alder) 046 Gunnar Lauritz Sejersen* m Deres børne 11 (alder) 047 Serena Elisabeth Sejersdatter* k Deres børne 8 (alder) 048 Bergita Andria Sejersdatter* k Deres børne 6 (alder) 049 Ane Lethæ Sejersdatter* k Deres børne 3 (alder) 050 Peder Pedersen Fosling m Gift med i 1ste Husbonde Af profession snedker og 45 (alder) - huskonen er i skienog formodentlig der boer tømmermand hvoraf han ernærer sig 051 Christian Petter Pedersen* m Deres børne 18 (alder) 052 Lovisa Catrina Pedersdatter* k Deres børne 21 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1902 Tromsøe 053 Kristian Hansen m Begges 1ste Husbonde Kiøbmand og har i sognet 57 (alder) bøxlet jordpart 054 Kristiana Pettersdatter k Begges 1ste Hustrue 50 (alder) 055 Johan Peder Kristiansen* m Ugift Deres børne 8 (alder) 056 Elen Kristiansdatter* k Ugift Deres børne 18 (alder) 057 Hanna Cicilia Kristiansdatter* k Ugift Deres børne 11 (alder) 058 Kristofer Gonsen Hvidt k Begges 1ste Husbonde Kiøbmand 45 (alder) 059 Marta Svendsdatter Falk k Begges 1ste Hustrue 44 (alder) 060 Ole Ericsen m Ugift Deres tieneste 31 (alder) folk 061 Dorte Johannesdatter k Ugift Deres tieneste 25 (alder) folk 062 Kristen Bruun m Begges 1ste Husbonde Skrædder af profession, har 33 (alder) og udmaalet byggegrund 063 Cicilia Sophia Stab k Begges 1ste Hustrue 24 (alder) 064 Hans Olsen m Begges 1ste Husbonde han fisker og arbejder lidt 50 (alder) med sine Hænder Merknad: Boer i en kirkestue paa byens grund, men har faadt grund hos ovennevnte Brun at bygge paa. 065 Berrit Siversdatter k Begges 1ste Hustrue 43 (alder) 066 Ole Hansen* m Ugift Deres børne 19 (alder) 067 Ane Martina Hansdatter* k Ugift Deres børne 15 (alder) 068 Ingbor Marta Hansdatter* k Ugift Deres børne 4 (alder) 069 Ingbor Pedersdatter k Enke 1 gang Hands moder 60 (alder) 070 Ingebrikt Lind k Ugift 23 (alder) 071 Ingebrikt Jønsberg m Begges 1ste Husbonde Boer ogsaa i en kirkestue 62 (alder) paa byens grund og lever af fiskerie 072 Altitte Elberg k Begges 1ste Hustrue 60 (alder) 073 Helena Rasmusdatter k Ugift Tjenste tøs 32 (alder) 074 Lorents Børschen m Ugift Husbonde Student, constituerende 35 (alder) kirkesanger og læser i byens og bøygdens faste skole 075 Hinricha Hansdatter k 1 gang enke Skoleungdommens 51 (alder) pleye moder for bøygden 076 Ingborg Hansdatter k Enke efter 2det Husmoder Boer og i en kirkestue paa 45 (alder) byens grund - spinder og binder 077 Margrete Andersdatter k Hendes medhielp i 49 (alder) haandarbeyde 078 Jens Johan Petter Schielderup m Ugift Husbonde Kiøbmand, har og bøxlet 26 (alder) jordpart paa fastlande som han driver som husmand 079 Nils Olsen m Ugift Hands tjeneste 36 (alder) folk Merknad: "qvæn" 080 Maren Sørensdatter k Ugift Hands tjeneste 49 (alder) folk 081 Thyri Ediasdatter k Ugift Hands tjeneste 73 (alder) folk 082 Peder Hansen Figenschou m Ugift Husbonde Kiøbmand 40 (alder) 083 Andreas Jensen m Ugift Hands tjeneste 23 (alder) folk 084 Birgitha Walsæt k Ugift Hands tjeneste 35 (alder) folk Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 2876 (kvinner: 1452, menn: 1424) Bustader i krinsen: 96 Leil. i krinsen: 0 Krins: 002 Tromsøe Sogns Tromsøe Prestegjeld: Tromsøe Tromsøe Sogns Bratfield 001 Kristen Kristofersen m Hans 2det Husbonde Jægtebonde og fisker 70 (alder) 002 Elen Jacobsdatter k Hendes 1ste Hustrue 60 (alder) 003 Martinus Kristensen* m Ugift. begge af hans 1ste Deres børn 23 (alder) Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga Kirsten Kristensdatter* k Ugift. begge af hans 1ste Deres børn 16 (alder) 005 Kristen Nilsen m Hands datters 11 (alder) søn 006 Johannes Pedersen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 49 (alder) 007 Johanna Kristiansdatter k Begges 1ste Hustrue 36 (alder) 008 Kristian Johannesen* m Deres søn 5 (alder) 009 Stina Gonsdatter k Ugift Tienste pige 20 (alder) Tromsøe Sogns Oldervigen 001 Sørn Martinus Heggelund m Hans 2det Husbonde Giæstgiver, jægteskipper og 46 (alder) driver fiskerie 002!! Heggelund* k Hendes 1ste Hustrue 35 (alder) Merknad: E: Navn ikke oppgitt 003 Michael Sørnsen* m Af hans 1ste Deres børen 13 (alder) 004 Alit Johana Kiil Sørnsdatter* k Beges sidste af 2det Deres børen 5 (alder) 005 Ane Meldal Sørnsdatter* k Beges sidste af 2det Deres børen 2 (alder) 006 Hans Nilsen m Ugift Deres tjeneste 22 (alder) folk Merknad: Giormand 007 Lars Arnesen m Ugift Deres tjeneste 21 (alder) folk 008 Anders Jonasen m Ugift Deres tjeneste 15 (alder) folk 009 Elen Andersdatter k Ugift Deres tjeneste 20 (alder) folk 010 Berrit Maria Ivarsdatter k Ugift Deres tjeneste 22 (alder) folk 011 Berrit Hansdatter k Ugift Deres tjeneste 27 (alder) folk 012 Karen Helgiesdatter k Ugift Deres tjeneste 24 (alder) folk 013 Marrit Nilsdatter k Enke 2 gange Deres tjeneste Underholdes som almisse lem 70 (alder) folk i huset 014 Otto Disserigthurs m Ugift Helseløs og nyder af 49 (alder) godædighed underholdning i huuset 015 Lars Olsen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 32 (alder) 016 Berrit Knutsdatter k Begges 1ste Hustrue 33 (alder) 017 Gisken Olava Larsdatter* k Deres børen 12 (alder) 018 Alit Johanna Larsdatter* k Deres børen 8 (alder) 019 Ole Rasmusen m Begges 1ste Hans fader Begges almisse lemmer 79 (alder) 020 Gierturd Larsdatter k Begges 1ste Hustrue 80 (alder) 021 Hans Jonsen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 36 (alder) 022 Elisabeth Mortensdatter k Begges 1ste Hustrue 33 (alder) 023 Søren Hansen* m Deres børen 14 (alder) 024 Morten Hansen* m Deres børen 5 (alder) 025 Carl Hansen* m Deres børen 3 (alder) 026 Johannes Hansen* m Deres børen 2 (alder) 027 Margrete Hansdatter* k Deres børen 12 (alder) 028 Maren Hansdatter* k Deres børen 4 (alder) 029 Dorte Johannesdatter k Ugift Tieneste folk 18 (alder) 030 Ole Salomonsen m Ugift Tieneste folk 40 (alder) 031 Jens Kristian m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 36 (alder) 032 Maren Hansdatter k Begges 1ste Hustrue 32 (alder) 033 Hans Kristian Jensen* m Deres børne 8 (alder) 034 Kristen Jensen* m Deres børne 2 (alder) 035 Olena Jensdatter* k Deres børne 3 (alder) 036 Gabriel Jonsen m Hans 2det Husbonde Fæstebonde og fisker 55 (alder) 037 Olava Hansdatter k Hendes 1ste Hustrue 40 (alder) 038 Andreas Gabrielsen* m Ugift Hans barn af 23 (alder) 1ste 039 Hinrica Gabrielsdatter* k Ugift Hans barn af 15 (alder) 1ste Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1902 Tromsøe 040 Hans Johan Gabrielsen* m Deres børne af 10 (alder) 2det 041 Elias Gabrielsen* m Deres børne af 8 (alder) 2det 042 Thomas Gabrielsen* m Deres børne af 5 (alder) 2det 043 Gabriel Gabrielsen* m Deres børne af 3 (alder) 2det 044 Berrit Gabrielsdatter* k Deres børne af 6 (alder) 2det 045 Elisabeth Gabrielsdatter* k Deres børne af 2 (alder) 2det 046 Anders Jonsen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 54 (alder) 047 Karen Olsdatter k Begges 1ste Hustrue 30 (alder) 048 Johanna Andersdatter* k Deres børne 11 (alder) 049 Ingebourg Andersdatter* k Deres børne 8 (alder) 050 Andrea Andersdatter* k Deres børne 2 (alder) 051 Jan Pedersen m Hans 2det Husbonde Husmand med jord og fisker 60 (alder) 052 Sølvie Nilsdatter k Hendes 1ste Hustrue 40 (alder) 053 Nils Jonsen m Ugift Hans børne af 39 (alder) 1ste 054 Jens Jansen* m Ugift Hans børne af 30 (alder) 1ste 055 Peder Jansen* m Ugift Hans børne af 20 (alder) 1ste 056 Johan Jansen* m Hans børne af 10 (alder) 1ste 057 Marrit Jansdatter* k Ugift Hans børne af 30 (alder) 1ste 058 Inger Jansdatter* k Hans børne af 12 (alder) 1ste 059 Kirsten Arntsdatter k Ugift Hans systers 40 (alder) dotter 060 Kirsten Jonsdatter k Enke 2 gange Husmoder Har bøxlet jord og med 55 (alder) hendes sønner driver fiskerie 061 Kristen Hansen m Begge ugifte Hendes 26 (alder) sønner af 1ste 062 Jørgen Hansen m Begge ugifte Hendes 23 (alder) sønner af 1ste 063 Margrete Mortensdatter k Enke 1 gang Hendes 40 (alder) tieneste tøser 064 Ane Malena Mortensdatter k Hendes tieneste tøser. hendes datter 14 (alder) Tromsøe Sogns Snarbye 001 Hans Mortensen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 40 (alder) 002 Ane Petrica Hansdatter k Begges 1ste Hustrue 35 (alder) 003 Petter Hansen m Deres børne 10 (alder) 004 Hans Hansen* m Deres børne 4 (alder) 005 Karen Hansdatter* k Deres børne 15 (alder) 006 Friderica Hansdatter* k Deres børne 13 (alder) 007 Marta Hansdatter* k Deres børne 8 (alder) 008 Johanna Hansdatter* k Deres børne 4 (alder) 009 Ane Hansdatter* k Deres børne 1 (alder) 010 Hans Thomasen m Begges 1ste Husbonde Inderste - driver med 1 dereg 80 (alder) fiskerie 011 Karen Fransdatter k Begges 1ste Hustrue 79 (alder) 012 Jacob Ivarsen m Ugift Deres tjenste 18 (alder) dræng 013 Anders Hansen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 37 (alder) 014 Karen Maria Jonsdatter k Begges 1ste Hustrue 42 (alder) Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Hans Peder Hansen m Deres børne 8 (alder) 016 Pabitha Hansdatter k Deres børne 4 (alder) 017 Johanna Ulrichsdatter k Konens uægte 15 (alder) datter 018 Johanna Adamsdatter k Ugift Tieneste tøs 26 (alder) 019 Frans Kristofersen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 46 (alder) 020 Kristiana Pedersdatter k Begges 1ste Hustrue 33 (alder) 021 Jacob Frandsen m Deres børne 10 (alder) 022 Andreas Fransen* m Deres børne 2 (alder) 023 Johan Peder Fransen* m Deres børne 1 (alder) 024 Kristiana Fransdatter* k Deres børne 15 (alder) 025 Petrica Fransdatter* k Deres børne 14 (alder) 026 Sophia Elisabeth Fransdatter* k Deres børne 12 (alder) 027 Hans Nilsen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 60 (alder) 028 Marta Parlewsdatter k Begges 1ste Hustrue 50 (alder) 029 Arne Nederos Hansen* m Ugift Deres søn 22 (alder) 030 Jacob Pedersen m Begges 1ste Husbonde 38 (alder) 031 Hinrica Olsdatter k Begges 1ste Hustrue 39 (alder) 032 Margrete Jacobsdatter k Deres børne 9 (alder) 033 Elen Johanna Jacobsdatter* k Deres børne 6 (alder) 034 Nils Ingbriktsen m Deres tjenere 13 (alder) 035 Lavina Andersdatter k Ugift Deres tjenere 30 (alder) Merknad: E: Denne familien er innført til slutt i tellingen med henvisning til hvor den skulle ha vært plassert. Flyttet hit i den transkriberte versjonen Tromsøe Sogns Elven 001 Mons Pedersen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 38 (alder) 002 Ane Berrit Estensdatter k Begges 1ste Hustrue 37 (alder) 003 Jacob Monsen m Deres børne 4 (alder) 004 Peder Monsen* m Deres børne 3 (alder) 005 Margrete Monsdatter* k Deres børne 1 (alder) 006 Petrica Pedersdatter k Ugift Tjeneste tøs - 20 (alder) hans syster 007 Nils Jansen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 46 (alder) 008 Bastiana Estensdatter k Begges 1ste Hustrue 31 (alder) 009 Hans Jacob Nilsen m 10 (alder) 010 Elias Nilsen* m 8 (alder) 011 Johan Estion Nilsen* m 6 (alder) 012 Nils Nilsen* m 3 (alder) 013 Jacob Nilsen* m 1 (alder) 014 Grete Madsdatter k 1 gang enke Husmoder Har fæstet gaard og med sine 40 (alder) sønner driver fiskerie 015 Lars Kristensen m Ugift Hendes børne 26 (alder) 016 Mads Kristensen* m Ugift Hendes børne 20 (alder) 017 Margrete Kristensdatter* k Ugift Hendes børne 24 (alder) 018 Berrit Maria Kristensdatter* k Ugift Hendes børne 18 (alder) 019 Edias Arendsen m Begges 1ste Husbonde Jægtebonde og fisker 36 (alder) 020 Grete Paalerdsdatter k Begges 1ste Hustrue 39 (alder) 021 Peder Jeremiasen m Hans 1ste Hans steed Inderste, nær sig af fiskerie 50 (alder) fader 022 Marrit Ediasdatter k Hendes 2det Hustrue - 60 (alder) husbondens moder 023 Ole Sørensen m Hands 2det Husbonde Husmand med jord og fisker 53 (alder) 024 Elen Bendixdatter k Hendes 1ste Hustrue 50 (alder) 025 Susanna Olsdatter k Ugift Husbondens 21 (alder) datter af hands 1ste 026 Karen Olsdatter k Deres fælles datter af dette 12 (alder) Tromsøe Sogns Waagnæss Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1902 Tromsøe 001 Sejer Nilsen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 35 (alder) 002 Elen Elisabeth Hansdatter k Begges 1ste Hustrue 44 (alder) 003 Elen Johanna Sejersdatter* k Deres børne 6 (alder) 004 Ane Kirstina Sejersdatter* k Deres børne 3 (alder) 005 Nils Sejersen m Deres børne 8 (alder) 006 Hans Grønbek Hansen m Ugift Deres tieneste 36 (alder) dræng 007 Jacob Damsen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 35 (alder) 008 Giertrud Larsdatter k Begges 1ste Hustrue 24 (alder) 009 Andreas Jacobsen m Deres søn 2 (alder) 010 Cornelius Jacobsen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 56 (alder) 011 Elen Andersdatter k Begges 1ste Hustrue 40 (alder) 012 Hans Karnelisen m Deres børn 13 (alder) 013 Lars Kristian Corneliusen* m Deres børn 4 (alder) 014 Anthoni Thomasen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 32 (alder) 015 Maren Larsdatter k Begges 1ste Hustrue 29 (alder) 016 Lars Alexander Anthonisen* m Deres børn 5 (alder) 017 Tomas Johan Anthonisen* m Deres børn 2 (alder) 018 Ingborg Larsdatter k Ugift Deres tjenere 29 (alder) 019 Ida Larsdatter k Enke 1 gang Deres tjenere 35 (alder) 020 Hans Pedersen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 60 (alder) 021 Ane Sandersdatter k Begges 1ste Hustrue 50 (alder) 022 Peder Hansen m Begge ugifte Deres børn 21 (alder) 023 Johanna Margrete Hansdatter* k Begge ugifte Deres børn 26 (alder) 024 Jacob Larsen m Ugift Tieneste dreng 24 (alder) Tromsøe Sogns Swarveren 001 Lars Jacobsen m Hans 1ste Husbonde Fæstebond og fisker 70 (alder) 002 Ingbourg Nilsdatter k Hendes 2det Hustrue 62 (alder) 003 Jacob Larsen m Ugift Deres børn af 26 (alder) 2det 004 Margrete Larsdatter k Ugift Deres børn af 30 (alder) 2det 005 Lisbeth Pedersdatter k Ugift Tienste tøs 25 (alder) 006 Johan Xstian Larsen m Begges 1ste Husbonde Fæstebondeog fisker 36 (alder) 007 Ingbor Adamsdatter k Begges 1ste Hustrue 35 (alder) 008 Ane Ingborg Johansdatter* k Deres datter 1 (alder) Tromsøe Sogns Tønsaasen 001 Anthoni Hansen m Enkemand 1 gang Husbonde Fæstebonde og fisker 60 (alder) 002 Hans Anthonisen m Ugift Hans børne 24 (alder) 003 Ingborg Anthonisdatter* k Ugift Hans børne 25 (alder) 004 Severina Anthonisdatter* k Ugift Hans børne 16 (alder) 005 Elen Anthonisdatter* k Hans børne 11 (alder) 006 Lars Bendixen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 40 (alder) 007 Maren Arnesdatter k Begges 1ste Hustrue 50 (alder) 008 Lars Larsen m Deres børne 12 (alder) 009 Karnelis Larsen* m Deres børne 5 (alder) 010 Petrica Larsdatter* k Deres børne 7 (alder) 011 Peder Pedersen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 30 (alder) 012 Marta Pedersdatter k Begges 1ste Hustrue 29 (alder) 013 Jana Jansdatter k Enke 1 gang Hans moder I huuset hos sønnen 69 (alder) 014 Jens Pedersen m Enkemand 1 gang Hans broder Nyder underholdnig 48 (alder) 015 Kristen Pedersen m Ugift Hans broder, 25 (alder) begge tienere 016 Olava Jensdatter k Ugift Foster barne 14 (alder) Tromsøe Sogns Lavolden Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Hans Kamelie Hansen m Begges 2det Husbonde Fæstebonde og fisker, er og i 48 (alder) skole- og bøygde comisionen 002 Malena Mortensdatter k Begges 2det Hustrue 30 (alder) Molsand 003 Johan Kristian Hansen* m Hans børen af 15 (alder) 1ste 004 Hans Glad Hansen* m Hans børn af 10 (alder) 1te 005 Johanna Dortea Hansdatter* k Deres fælles 6 (alder) datter 006 Berrit Maria Johannesdatter k Foster barne 6 (alder) 007 Inger Margrete Larsdatter k Ugift Tjenestetøs 20 (alder) Tromsøe Sogns Tønsvigen 001 Paul Pedersen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 37 (alder) 002 Ingborg Jonsdatter k Begges 1ste Hustrue 30 (alder) 003 Peder Paulsen m Deres børne 6 (alder) 004 Jens Paulsen* m Deres børne 4 (alder) 005 Berteus Paulsen* m Deres børne 2 (alder) 006 Johanna Paulsdatter* k Deres børne 8 (alder) 007 Thosten Jensen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 42 (alder) 008 Karen Sørensdatter k Begges 1ste Hustrue 33 (alder) 009 Jens Thostensen m Deres børne 11 (alder) 010 Søren Thostensen* m Deres børne 9 (alder) 011 Ingbor Maria Thostensdatter* k Deres børne 14 (alder) 012 Ane Kirstina Thostensdatter* k Deres børne 3 (alder) 013 Petrica Sandersdatter k Ugift Tjenste tøs 40 (alder) 014 Lars Olsen Hagen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og 53 (alder) bereeder skind til bonde brug 015 Berrit Andersdatter Bruun k Begges 1ste Hustrue 55 (alder) 016 Bærsvend Olsen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 32 (alder) 017 Ingbor Thorsdatter Hagen k Begges 1ste Hustrue 33 (alder) 018 Ole Bærsvendsen m Deres børne 7 (alder) 019 Giertrud Olsdatter k Deres børne 10 (alder) 020 Inger Bærsvendsdatter* k Deres børne 9 (alder) 021 Barbro Lorentza k Deres børne 4 (alder) Bærsvendsdatter* 022 Elen Olava Bærsvendsdatter* k Deres børne 2 (alder) 023 Ole Baarsen m 2den gang enkemand Hands fader Nyder underholdnig af 96 (alder) sognets fattig kasse og af sønnen 024 Gunder Kristofersen m Tjeineste folk 40 (alder) 025 Karen Olsdatter k Tjeineste folk 51 (alder) 026 Ole Larsen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 39 (alder) 027 Clara Olsdatter k Begges 1ste Hustrue 47 (alder) 028 Gustav Olsen m Deres børne 13 (alder) 029 Ulrica Olsdatter k Deres børne 14 (alder) Tromsøe Sogns Tønsnæss 001 Jørgen Hinriksen m Hans 3die Husbonde Fæstebonde og fisker 61 (alder) 002 Marla Joneta Pettersdatter k Hendes 1ste 40 (alder) 003 Isach Olsen m Ugift Tienste dreng 30 (alder) 004 Martinus Kristensen m Foster barne 7 (alder) 005 Anders Hansen m Begges 1ste Husbonde Inderste - nærer sig allene 52 (alder) med fiskerie- tillige med sønnen og datteren 006 Adelus Jensdatter k Begges 1ste Hustrue 51 (alder) 007 Hans Peder Andersen* m Ugift 20 (alder) 008 Berrit Johanna Andersdatter* k Ugift 16 (alder) 009 Peder Olsen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 35 (alder) 010 Ane Pedersdatter k Begges 1ste Hustrue 55 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1902 Tromsøe 011 Ole Pedersen m 1 gang enkemand Husbonde Fæstebonde og fisker 70 (alder) 012 Hinrik Olsen m Ugift Hans søn 22 (alder) 013 Lars Xstofersen m Begges 1ste Husbonde Inderste og lever allene af 47 (alder) fiskerie 014 Thyrie Hansdatter k Begges 1ste Hustrue 50 (alder) 015 Karen Larsdatter k Deres datter 6 (alder) 016 Marta Olsdatter k Enke 1ste gang Husmoder Har fæstet gaard 44 (alder) 017 Ole Jonsen m Hendes børne 7 (alder) 018 Berteus Jonsen* m Hendes børne 5 (alder) 019 Johannes Jonsen* m Hendes børne 1 (alder) 020 Ane Margrete Jonsdatter* k Hendes børne 11 (alder) 021 Ole Larsen m Hendes afdøde 14 (alder) mands broder søn 022 Hans Bastiansen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 34 (alder) 023 Elen Olsdatter k Begges 1ste Hustrue 26 (alder) 024 Berteus Hansen* m Deres børne 6 (alder) 025 Elias Hansen* m Deres børne 1 (alder) 026 Hans Peder Heggelund m Hands 1ste Husbonde 41 (alder) 027 Wiivike Heggelund* k Hendes 2det Hustrue 51 (alder) 028 Hans Hinric Hansen m Ugift Deres tieneste 18 (alder) folk 029 Mathis Hansen m Ugift Deres tieneste 24 (alder) folk 030 Peder Zebulonsen m Ugift Deres tieneste 30 (alder) folk 031 Berrit Johanesdatter k Ugift Deres tieneste 21 (alder) folk 032 Marta Larsdatter k Ugift Deres tieneste 26 (alder) folk 033 Massie Mukle k Foster barn 4 (alder) 034 Ingborg Estensdatter k Gift - men lever ikke sammen Arbeyder for sig selv i huuset 49 (alder) med sin mand til hendes underholdnig 035 Johannes Taalewsen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 51 (alder) 036 Olena Nilsdatter k Begges 1ste Hustrue 52 (alder) 037 Taalew Olsen m Ugift Tjeneste dreng 17 (alder) 038 Andreas Jonsen m Foster børne 3 (alder) 039 Nille Olsdatter k Foster børne 8 (alder) 040 Ingborg Rasmusdatter k Ugift Nyder gratis underholdnig i 70 (alder) huuset 041 Ole Taalewsen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 46 (alder) 042 Giertrud Olsdatter k Begges 1ste Hustrue 56 (alder) 043 Hans Peder Olsen m Ugift Deres børne 19 (alder) 044 Ane Olsdatter* k Ugift Deres børne 22 (alder) 045 Nils Johannesen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 43 (alder) 046 Karen Olsdatter k Begges 1ste Hustrue 41 (alder) 047 Johannes Nilsen m Deres børne 13 (alder) 048 Søren Nilsen* m Deres børne 9 (alder) 049 Nicolai Nilsen* m Deres børne 1 (alder) 050 Elen Nilsdatter* k Deres børne 10 (alder) 051 Olava Nilsdatter* k Deres børne 6 (alder) 052 Ingebourg Maria Nilsdatter* k Deres børne 3 (alder) Tromsøe Sogns Thomasiord 001 Andreas Larsen m Enkemand efter 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 76 (alder) 002 Isach Larsen m Enkemand 1 gang Tjenste dreng 61 (alder) 003 Margrete Taalewsdatter k Ugift Tjenste tøs 40 (alder) 004 Jens Andreasen m Begges 1ste Husbonde Inderste og nærer sig med 32 (alder) fiskerie 005 Hinrika Mortensdatter k Begges 1ste Hustrue 25 (alder) 006 Andreas Jensen* m Deres søn 1 (alder) 007 Anders Haagensen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 31 (alder) 008 Maren Pedersdatter k Begges 1ste Hustrue 32 (alder) Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Margrete Maria Andersdatter* k Deres datter 3 (alder) 010 Ane Maria Xstensdatter k Ugift Tjeneste tøs 17 (alder) 011 Elen Pedersdatter k Ugift Tjeneste tøs 23 (alder) 012 Margrete Jacobsdatter k Enke 1 gang Hans hustrues Underholdes i huuset 70 (alder) moder 013 Berteus Pedersen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 31 (alder) 014 Karen Pedersdatter k Begges 1ste Hustrue 26 (alder) 015 Johan Peder Berteusen* m Deres søn 1 (alder) 016 Petrica Hansdatter k Ugift Tieneste tøs 24 (alder) Tromsøe Sogns Storstennæs 001 Peder Hanning Hammer m Begges 1ste Husbonde Sorenskriver i sognet og 34 (alder) tromsøe 002 Friderica Dortea Wiert k Begges 1ste Hustrue 25 (alder) 003 Gunner Pedersen* m Deres børne 5 (alder) 004 Ane Margrete Wilhelmina k Deres børne 3 (alder) Pedersdatter* 005 Gunner Andreas Hammer m 1 gang gift, er skildt fra sin Hans broder Caracteriseres auditeur 42 (alder) kone 006 Catharina Elisabeth Brandt k Gift 1ste gang med procurator Hans Logerende i huuset 23 (alder) rist søskenede barn 007 Paulus Gelmeyden Møiniken m Ugift Fuldmægtig, 51 (alder) sorenskriver Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 008 Petter Dinesen m Ugift Tjeneste 36 (alder) drænge Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 009 Andreas Jacobsen m Ugift Tjeneste 22 (alder) drænge Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 010 Johannes Olsen m Ugift Tjeneste 22 (alder) drænge Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 011 Lars Jacob Nilsen m Ugift Tjeneste 20 (alder) drænge Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 012 Peder Pedersen m Ugift Arbeydsmand 30 (alder) Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 013 Ane Johannesdatter k Ugift 25 (alder) Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 014 Lovisa Damsdatter k Ugift 20 (alder) Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 015 Elen Olsdatter k Ugift 30 (alder) Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 016 Marrit Andersdatter k Ugift 35 (alder) Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 017 Ane Olsdatter k Marrit 11 (alder) andersdatters uægte barne Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 018 Ane Torkilsdatter k Ugift 79 (alder) Merknad: "under sidstnævnte 1ste familie af storstennæsset henføre vidre" 019 Haagen Larsen m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 36 (alder) Merknad: "under storstennæsset henføre og husmandspladsen reeten og haugen og bliver unde 020 Karen Andreasdatter k Begges 1ste Hustrue 37 (alder) 021 Lars Xstian Haagensen* m Deres børne 13 (alder) 022 Hans Peder Haagensen* m Deres børne 2 (alder) 023 Nilla Haagensdatter* k Ugift Deres børne 16 (alder) 024 Hanna Andrea Haagensdatter* k Deres børne 14 (alder) 025 Elen Johanna Haagensdatter* k Deres børne 9 (alder) 026 Karen Haagensdatter* k Deres børne 5 (alder) 027 Lars Haagensen m Enkemand 2den gang Hans fader I sønnens huus, og fisker 69 (alder) 028 Hinrich Nilsen m Begges 1ste Husbonde 57 (alder) 029 Kristina Ericsdatter k Begges 1ste Hustrue 63 (alder) Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1902 Tromsøe 030 Nils Hinrichsen* m Ugift Deres børne 20 (alder) 031 Elen Johanna Hinrichsdatter* k Ugift Deres børne 23 (alder) 032 Ole Olsen m Begges 1ste Husbonde Inderste og fisker 38 (alder) 033 Kirsten Andersdatter k Begges 1ste Hustrue 36 (alder) 034 Ole Olsen m Deres børne 1 (alder) 035 Maria Olsdatter k Deres børne 13 (alder) 036 Elen Olsdatter* k Deres børne 11 (alder) 037 Kirsten Olsdatter* k Deres børne 7 (alder) 038 Catrina Olsdatter* k Deres børne 4 (alder) Tromsøe Sogns Kalsletten 001 Johan Christofer Stabek m Begges 1ste Husbonde Husmand med jord og fisker 47 (alder) 002 Hella Ingbriktsdatter k Begges 1ste Hustrue 30 (alder) 003 Sigvard Kristofersen m Deres børne 9 (alder) 004 Andreas Johansen* m Deres børne 2 (alder) 005 Berrit Maria Johansdatter* k Deres børne 6 (alder) 006 Haagen Thomasen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 53 (alder) 007 Kirsten Pedersdatter k Begges 1ste Hustrue 36 (alder) 008 Johan Peder Haagensen* m Deres børne 15 (alder) 009 Thomas Haagensen* m Deres børne 10 (alder) 010 Peder Haagensen* m Deres børne 3 (alder) 011 Elisabeth Sofia k Deres børne 4 (alder) Haagensdatter* 012 Alit Cathrina Haagensdatter* k Deres børne 5 (alder) 013 Ane Andersdatter k Ugift Tjeneste tøs 18 (alder) 014 Hemming Bensen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 68 (alder) 015 Abelona Andersdatter k Begges 1ste Hustrue 53 (alder) 016 Henning Bensen m Ugift Deres børne 20 (alder) 017 Hans Morten Hemmingsen* m Ugift Deres børne 16 (alder) 018 Berrit Maria Hemmingsdatter* k Ugift Deres børne 25 (alder) 019 Ane Margrete k Ugift Deres børne 24 (alder) Hemmingsdatter* 020 Jacob Bensen m Enkemand efter 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 53 (alder) 021 Bent Andreas Jacobsen* m Ugift Hans sønner 22 (alder) 022 Johan Peder Jacobsen* m Hans sønner 9 (alder) 023 Berrit Jacobsdatter k Ugift Hans døttre 23 (alder) 024 Lavina Jacobsdatter* k Ugift Hans døttre 16 (alder) 025 Marta Maria Jacobsdatter* k Ugift Hans døttre 13 (alder) 026 Margrete Bensdatter k Enke 1 gang Hans syster Syg og under ophold i 66 (alder) broderens huus 027 Johannes Pettersen m Begges 1ste Husbonde Fætebonde og fisker 46 (alder) 028 Petrica Thomasdatter k Begges 1ste Hustrue 45 (alder) 029 Elen Margrete Johannesdatter* k Deres døttre 14 (alder) 030 Marta Johannesdatter* k Deres døttre 12 (alder) 031 Kristiana Johannesdatter* k Deres døttre 6 (alder) 032 Jens Xstian Nicolaisen m Foster søn 6 (alder) 033 Gunille Jensdatter k Ugift Deres tjenste 45 (alder) tøser 034 Ane Margrete Jensdatter k Ugift Deres tjenste 20 (alder) tøser 035 Elisabeth Sofia Jensdatter k Pleye barne 13 (alder) 036 Hans Thomasen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker 40 (alder) 037 Elen Hansdatter k Begges 1ste Hustrue 37 (alder) 038 Berteus Hansen m 3 (alder) 039 Marta Susanna Hansdatter* k 15 (alder) 040 Ane Johanna Hansdatter* k 13 (alder) 041 Inger Margrete Hansdatter* k 11 (alder) 042 Malena Hansdatter* k 9 (alder) 043 Hans Berg Nilsen m Foster søn 6 (alder) 044 Hans Monsen m Enkemand efter 2det Hustruens Syg og underholdes deels 80 (alder) fader af fattigkassen deels af hans børne i sognet 045 Knut Haagensen m Begges 1ste Husbonde Fæstebonde og fisker med sin 75 (alder) søn Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 02.10.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Stavåsen og busettinga der:

Stavåsen og busettinga der: Stavåsen og busettinga der: Gamle navn og plasser ved Eidslia og Stavåsen Plassen Nytrøhalsen Marenrommet Marenekro Gammelgarden Tjørhjellhaugen Stuorommet Øverlia Hovdbua Krestistuo Krestilandet Magnhildekro

Detaljer

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO Åse Eikemo Strømme "Han Lars i Ørrvikjæ" Lars var fødd 1837, og vart 1862 g.m. Maria Johannesdtr. Leiro f. 1841. Dei budde ei tid som husfolk på Eikemo og fekk då 2 døtre,

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji Svein Lund Samisk skole eller Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring Davvi Girji Davvi Girji 2003 1. utgåve, 1. opplag Utgitt med støtte frå Lærebokutvalet for høgare utdanning.

Detaljer

To segner frå Nordmøre

To segner frå Nordmøre Tekst: Kenneth Kiplesund To segner frå Nordmøre Denne artikkelen tek for seg to segner: Den eine er frå Aure kommune, og den andre er frå tidlegare Tustna kommune (samanslege med Aure kommune i 2006).

Detaljer

Hvordan ta i bruk Legacy?

Hvordan ta i bruk Legacy? Hvordan ta i bruk Legacy? Registrer slekten din på PC Vers. 0.8 Side 1 av 46 1. Formål Etter at jeg tok i bruk Legacy brukte jeg lang tid på å rette opp min tidligere registrerte informasjon. Jeg la merke

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Personnavn i eldre tid

Personnavn i eldre tid Personnavn i eldre tid Av Frode Myrheim Innledning En kan på en måte si at fornavnet og farsnavnet i eldre tid var det som i dag er personnummeret. Med andre ord var det dette som i offentlige skattelister

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

"Strø sukker, du brunøjede"

Strø sukker, du brunøjede Line Mork Vatneødegård "Strø sukker, du brunøjede" -Impresjonisme i Ved Vejen av Herman Bang Masteravhandling i nordisk litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU Våren 2011 1 2 Forord

Detaljer

To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet

To menn ved navn Morten Hegelund fra Viborg på 1500-tallet En skisse av Randi Rostrup, juni 2007 (10 sider + Tavle) To menn ved navn Morten fra Viborg på 1500-tallet Mester Morten, sogneprest i Ålborg Det første spor etter presten Morten er da han den 13. april

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Å studere patron-klient-forhold i norsk 1700-talshistorie

Å studere patron-klient-forhold i norsk 1700-talshistorie Atle Døssland: Å studere patron-klient-forhold i norsk 1700-talshistorie Ein lett revidert versjon av eit føredrag halde på engelsk ved Universitetet i Edinburg 10.10.2007. Maktutøvinga i Danmark-Noreg

Detaljer

Den gamle uthavna Merdø

Den gamle uthavna Merdø Den gamle uthavna Merdø Hilde L. Austarheim Merdø ligger ut mot havet en halv mil sør for Arendal. Her var i sin tid en av de viktigste uthavnene på Agderkysten. Denne artikkelen vil ta opp flere sider

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer