God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå Side Trygve om jula som var Side Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20"

Transkript

1 Jula årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå Side 8-12 Trygve om jula som var Side Røysterett for Alle 25 år Side Jul i barnehagen Side 32-34

2 USKEDALSPOSTEN Side 2 Leiar Uskedalen den attraktive bygda. Vi vil med bakgrunn i ein modell frå Telemarkforsking sei noko om kva som skal til for å skapa ei attraktiv bygd med eit godt omdøme. Modellen syner at det er tre avgjerande faktorar som medverkar til utvikling og vekst. Den tredje faktoren er busetnad, ein avgjerande faktor for ei positiv utvikling i ei bygd med auka folketal. Næringar knytta til busetnad kan vera kommunale tenester som barnehage, skule, bustadfelt, helse og omsorg. Med andre ord: Alle tenester som direkte er retta mot innbyggjarane. Det eine er bedrift. Det handlar om næringsverksemd som produserer varer eller tenester lokalt, nasjonalt eller ut av landet. Det kan vera varer frå basisnæringar som landbruk, fiske og industri. Uskedalen har eit variert næringsliv. Eit mellombels stopp på Eidsvik er uheldig. Nyskaping og positiv utvikling i landbruksnæringa og matbedrifter( t.d. Hjønnevåg, Friheim Gardsmat og Elins Matgleder ) motverkar denne tilbakegangen. Vi må heller ikkje gløyma ei stabil næring i byggebransjen med Uskedal Trelastlager som ei tradisjonsrik og solid verksemd. Den andre faktoren er besøk. Det vil sei alle former for besøksnæringar der kunden må møta fram personleg for å få utført si teneste. Her handlar det om bygda si evne til å tiltrekkja seg kjøpekraft. Uskedalen som andre plassar gjeld dette butikkar, overnatting, servering, kultur og fritidsaktivitetar. På dette område merkar vi ei positiv utvikling. La oss nemna Sparbuikken, Dønhaug Gjestegard, Festidalen, Aktivitetsdagen/Hopp i havet og tilgang til naturen og fjella i Uskedalen. Felles for alle faktorane er dei menneska som bur her, samhandlar og medverkar til å skapa trivsel og eit godt bumiljø. Med denne leiaren i Uskedalsposten vågar vi påstaden om at Uskedalen er ei attraktiv bygd med god utvikling og eit godt omdøme. La oss halda på det og gjera vårt til at denne tendensen held fram i åra framover. Leiar Kristian Olav Bringedal i Uskedal Utvikling

3 USKEDALSPOSTEN Side 3 EIN GUD MED KROPP Pål Dale er prostiprest Det er mektig å sjå på naturen her i Kvinnherad. Det varierte og storslegne landskapet vekker ein undring, og det finstemte livet vi ser kan få oss til å spørje: Kva, - eller kven står bak alt dette? Er det berre blitt slik, eller? Dersom vi fylgjer litt med er der og ein del spor som vitnar om at dyr eller fuglar ferdast i terrenget kring oss. Men nokre av dei ser vi sjeldan. Ofte er dei ute når vi er inne, eller når vi søv. Ein kan lett tenke at dei ikkje finst, men når sporsnøen dekker bøane skjønar vi at det er meir liv kring oss enn vi kjem på. Skaparen er usynleg, det veit vi. Mange meiner difor at han ikkje fins. Likevel, ser vi etter er der mange spor å sjå etter han, både i naturen og i oss sjølve. Men vanskelegare blir det å finne ut kven han er, og korleis han er. I Johannesevangeliet 1.18 les vi: Ingen har nokon gong sett Gud, men den einborne, som er Gud, og som er i fanget til Far, han har synt oss kven han er. Juleevangeliet vil hjelpe oss med å finne svar. Vi skal sleppe å gisse og spekulere og leite og aldri heilt finne ut av dette. Jula vil gjere Gud tydeleg og truverdig for oss, difor vart han menneske i Jesus. Ein kropp, så nær oss som vi kan vere til andre. Dette har eg tenkt ein del på i år, og eg synes det er så flott. Kolossarbrevet 1.15 strekar under det same: Han er biletet av den usynlege Gud Difor er reisa til Betlehem noko større enn ei koseleg eller dramatisk forteljing: Det er Gud si reise til oss, Gud sin veg til gjere seg kjend for verda. Gjenom Jesus kan vi kjenne han, vere visse på kven han er, og kva han vil oss. Difor kan vi og finne ein sikker grunn for trua, slik vi syng i ein julesong: Han er Frelser min. Eg ynskjer kvar og ein ei fredfull og god julehøgtid! Pål Dale, prostiprest

4 USKEDALSPOSTEN Side 4 Den trufaste tenaren Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Inger Elise Helgeland i Husneskyrkje. Det er haust og det ruskar ute, for å sitera Garborg. Men vi sit lunt inne i Husneskyrkja der prest, organist og kykjetenar har avvikla to omgangar med hausttakkegudsteneste for skule-elevar. Kyrkjetenaren, Inger Elise Helgeland (62) frå Uskedalen tek fram nistepakke og termos. Ho skal snart vidare til neste arbeidsoppgåve. Inger Elise har vore ein trufast tenar heile livet og sviktar ikkje. Men ho forsikrar at det ikkje er vanleg at ho nyt lunsjen på denne måten. For å vera heilt eksakt er ho kyrkjetenar i Husnes og Valen og kyrkjegardsarbeidar i Husnes, Valen og Holmedal. Denne arbeidsdagen starta ho klokka halv åtte med vask på Valen og heldt altså fram på Husnes, No skal ho attende til Valen og klyppa busker dagen ut. Inger Elise meiner at alt arbeid er like meiningsfylt sjølv om det kan verka trivielt. -Det er det samme kva ein gjer, seier Inger Elise. Vi har også møtt henne i arbeid med måling av gjerdet rundt Uskedalskykja der ho eigentleg ikkje er tilsett. Men i praksis tek dei kyrkjetilsette i Kvinnherad eit tak over heile kommunen når det er behov.

5 USKEDALSPOSTEN Side 5 Inger Elise og Cort Holtermann målar gjerde rundt Uskedalen kyrkje før jubleet. Ho vaks opp på det ho kallar eit enkelt småbruk i Myrane, i ein kristen heim, saman med bror Togeir, far Sigurd og mor Helga. Dei hadde 2 kyr, 4-5 kalvar, 2 grisar og nokre høns. Næringsgrunnlaget vart styrkt ved leige av nabobruket som Sigurd Arnesen eigde. -Vi hadde det enkelt, men trygt og godt, sleg Inger Elise fast. Ho utdanna seg som kosthaldsøkonom i Oslo og det tok 5 år når praksistida reknast inn. Inger Elise gjekk internatlina og starta med ein jobb i tråd med det. Den var på jordbruksskulen Tomb i Råde i Østfold, som eigentleg hadde Lars Korvald som rektor men han var mest oppteken av politikken. Inger Elise var ansvarleg for internat og kjøken, inkludert innkjøp og reinhald -med andre ord var ho ein nøkkelperson på den høgt ansette skulen. Ho trivdes godt og vart der i 11 år. Etter den lange arbeidsøkta i Østfold unna ho seg eit friår og det nytta ho til reiseverksemd. Turen gjekk mellom anna til USA der mora hadde to tanter og Klar for ringing i Utne kyrkje. tre onklar. Dermed var buproblemet løyst og på tre månader var Inger Elise innom 15 statar, med vekt på Midtvesten. -Eg hadde lyst til å sjå noko anna og det var ei fin tid, minnast ho. Neste stopp i livet var i Ullensvang kommune, nærare bestemt i Utne. Der gjorde ho teneste i 4 år som kyrkjetenar, kyrkjelydsarbeidar og kyrkjegardsarbeidar. Inger Elise budde på Aga og køyrde dagleg strekninga Aga-Utne. Tomb jordbruksskule var arbeidsplassen hennar i 11 år.

6 USKEDALSPOSTEN Side 6 Utne kyrkje ligg på ein dominerande plass i hardanger. Det innebar mange utfordringar. Det gjekk ofte ras i Velure og det hendte at Inger Elise ikkje kom på jobb eller frå jobb. Då var det godt å gå og banke på døra til ei utflytta uskedeling Ovidia Jåstad og spørja om hus for natta. Andre gongar hendte det at ho overnatta i sakristiet i kyrkja. Inger Elise tok 1992 eit steg over fjorden til ein annan ansett kristen skule. Ho var på Framnes i 10 år frå 1992 til 2002 men hadde eit mindre ansvarsområde enn på Tomb. I ettertid kan ho glede seg over at elevtalet har auka mykje ved både Tomb og Framnes. Mange bur no heime. Då broren omkom i ei tragisk ulukke på riksvegen i Husnes i 1997 vurderte Inger Elise å flytta heim til Uskedalen og det gjorde ho for 11 år sidan. No bur ho i barndomsheimen. -Når var fyrste gongen du var i kyrkja? -Det må vera 15.april Det var dåpsdagen min, og sidan var eg med foreldra mine i kyrkja og bedehuset, seier den trufaste tenaren i Herren sin vingard, for å nytta ein bibelsk formulering. -Men du tok vel eit bevisst val ein gong? -Jau, det skjedde då eg var 13 år, i samband med 100-åsjubileet til Indremisjonssamskipnaden på stemnestaden i Uskedalen i Etter talen til Tormod Vågen på føremiddagsmøtet tok eg valet, å fylgja Jesus.eit ungdomsstemne i Uskedalen. Etter eit føredragsmøte bestemte eg meg til å fylgja Jesus. Eg huskar til og med veret det regna og var surt. -Har aldri tvilen overmanna deg? -Det er klart at alle tvilar ein eller annan gong. Det har også eg gjort. innrømmer Inger Elise. Ho har opp gjennom åra halde mange andaktar for ho brenn for å få bodskapen om Jesus vidare ut. Til slutt vil ho helsa alle lesarar av Uskedalsposten ei velsigna god jul og eit godt nyttår med dette verset: Fra krybben til korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til himlen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himlen hos deg!

7 USKEDALSPOSTEN Side 7 TI OM JULA Av: Camilla M. Ripel, Amalie H. Rød, Anne Zofia Fonn, Nellie Marie Hagen og Ella Karina Hjønnevåg Spørsmål: - Kva ynskjer du deg til jul? - Likar du best å gje eller å få presangar? - Kva julesong likar du best? Anne Grete Sjo- -Snille ungar -Å gje presanga -Julekveldsvisa av Alf Prøysen. Erlend Bjørnebøle - Ny bukse. - Gje men det er gøy og få. - Musevisa. Knut Inge Eidsvik - Snø. - Gje. - På låven sitter nissen. Haldis Amalie Åkra. - Hovudlykt. - Kjekt begge deler. - Ei stjerne skinner i natt. Stine Soldal - Skjerf, hue og snø. - Gje. - Musevisa. Ida Marie Kildal Eidsvik. - Eg veit ikkje. - Eg liker og gje gåver og gjere andre glad. - Eg er så glad kver julekveld. Hanna Tvilde. - Ponsjo. - Kanskje gje. - Away in manger. Mia Storevik Myklebust. - Sminke. - Å gje. - Deilig er jorden. Svanild Haugland. - Bare snille barn. - Eg liker best og gje gåver. - Det lyser i stille grender. Emilie Bringedal - X box 360 kinect. - Få. - All i want for christmas its you. Kom og ver med i Uskedal utvikling og sei di meining om gode tiltak og utvikling av bygda. Faste møte er fyrste onsdagen i månaden, kl. 19 i Gamleskulen Møteplan våren 2014: * 5. febr. : Årsmøte - Handlingsplan 2014 * 5. mars: Dialogforum: Tema vert kunngjort seinare * 2. april: Sentrumsutvikling: Status for arbeidet med Arealstrategi * 7. mai: Kultur, turisme og friluftsliv - omdømebygging og profilering * 4. juni: Studietur - besøksmål Har du gode saker, meld frå til: eller Medlemsskap kr. 200,- for verksemder, lag/organisasjonar og einskildpersonar. Konto:

8 USKEDALSPOSTEN Side 8 Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå Av Jon Harald Kjærland Yngres samla i peisestova ein kveld i Nokon kjente? Uskedalen Indremisjon og bedehuset har i år jubileum. Indremisjonen har 150 års jubileum og det er 80 år sidan Uskedal bedehus vart bygd i Opp gjennom åra har det vore mykje aktivitet i bedehuset. Vi har her teke med nokre fakta og bilder frå tida i bedehuset, og vi trur det er mange som vil kjenna igjen fjesa i Unge Røyster frå 1981 i bilete over. - Uskedalen Indremisjon vart starta i 1863 etter eit oppbyggingsmøte med Samson Stueland frå Omvikdalen. - Sjølv om vi fekk kyrkja i 1914, ynskte mange eit bedehus i bygda. - Allereie året etter (1915) vart det skipa ungdomsforening tilhøyrande Uskedalen Indremisjon. Det skjedde i skulehuset ved Uskedalssjøen, altså gamleskulen. Nils Lavik (seinare stortingsmann) leida møtet og det var rundt 40 frammøtte. - Ungdomslaget var særleg ivrige etter å skaffa indremisjonen eige bedehus. Laget hadde sitt eige handskrivne blad som heitte Sædekorn (Det er det same som såkorn. - Uskedalen sundagsskule stara rundt Indremisjonen peika i starten ut leiarar til sundagsskulen. Samlingane var i starten i skulehusa. - Året 1925 hadde Indremisjonen samla inn til saman kr ,- til nytt bedehus i bygda. Indremisjonen fekk kjøpa tomt hos Sigurd Leite for kr. 400,- - i 1933 reiste dei bedehuset, med mykje dugnadsinnsats, og noko innleigd arbeid. Indremisjonen måtte låna kr. 3000,- for å få ferdig bedehuset. Ein dugnadstime vart verdsett til 50 øre oktober 1933 vart bedehuset vigsla. Festen varde i 6 timar, og om lag 300 menneske deltok. Det tok altså 70 år frå Indremisjonen vart skipa til vi hadde eige hus. I år er bedehuset 80 år. - Vinteren 1935 kom mange til tru då emissær Sandven hadde møter i bygda. Krigsåret 1940 var det også vekkjingstid i Uskedalen. - Bedehuset har i periodar vore utleigd til folkeskule og framhandsskule i åra mellom Året 1947 fekk vi springvatn og i 1958 vart vedfyrt oppvarming modernisert til elektriske panelomnar. Det var enno utedo bak bedehuset.

9 USKEDALSPOSTEN Side 9 Jon Harald Kjærland og Sella Hjønnevåg på jubileumsfesten, der dei hadde historiske tilbakeblikk rundt bedehuset og indremisjonen i Uskedal. - Garderobe- og toalettilbygg stod ferdig til 100- års jubileet til Uskedalen Indremisjon i 1963, og kosta den gongen kr ,- - Indremisjonen hadde songlag, som Samson Leite leida gjennom ein mannsalder. Han spelte mandolin. Ei tid var her ein mannskvartett, der brødrene Haugland utgjorde fleirtalet. På talet var det også ein damekvartett som gledde oss med fin song. - Yngres barnelag vart drive i 1940-åra og ein periode frå 1965 og utetter. - Yngste-/unge Røyster starta i Styret i laget vart i starten valgt av medlemmer frå ungdomsforrening av Indremisjonen. - Peisstova og kjøken i kjellaren vart fornya i med flott peis, nye bord og stolar. I 1982 vart det sprengt ut mykje fjell, og parkeringsplassen vart utvida vart storesalen pust opp med golvbelegg, ny belysning, nye stolar og ny plattform. Det vart bytt til nye isolerte vindauger i heile bygget. Det vart også kjøpt inn utsmykking forma som ein kross, laga av Thor Lakselv. - Indremisjonen og Ungdomsforreningen slo seg saman i 1980 fordi det vart vanskjeleg å finna styrekanidatar til to lag. Det vart oppretta ei ungdomsnemd. - Nelly Kjærland starta i januar 2005 opp Småbarnstreff. Same året starta Tore Mathiesen opp barne-/ungd.laget Hobbyklubben. I 2012 starta Nelly Kjærland også opp Kreative Jenter 8-88 år. Laga er innmeldt i Indremisjonen vart bedehuset fornya ved at toaletta vart ombygde m/handycap toalett og dusj. Det vart bygd nytt kjøken i hovedetasjen, nytt elektrisk inntak m/nytt sikringsskap. Det vart kjøpt inn nye bord. Kostnadskalkylen var om lag ,- kr. Arbeida vart hovudsakleg gjort på dugnad, og vi trengte ikkje opna banklån. - Bedehuset feira 75 års jubileum i 2008, då var tidl general sekr. i Indremisj.forbundet Ole Abel Sveen festtalar. - Hausten 2007 vart konfirmant-timane for uskedelingane flytta frå ungdomsskulen i Rosendal til bedehuset her.

10 USKEDALSPOSTEN Side 10 Aud Isaksen Haugland, Torunn Kjærland og Inger Haugland steller til fest ved 20-årsjubileumet for Unge Røyster i Peder Kjærland held tale på 17. festen i 1996.

11 USKEDALSPOSTEN Side 11 Tre generasjoner Myklebust på jubileumsfesten for bedehuset i år. Gunnar Kjærland fortalde frå misjonsmarka til lydhøyre tilskodarar på juletrefesten 2012.

12 USKEDALSPOSTEN Side 12 Triveleg leik på småbarnstreff vart gamlakjøkenet pust opp til aktivitetsrom og hobbylager. Peisstova vart malt; golv, vegger og tak. Romma er i flittig bruk i barnelagsarbeid. - Hobbyklubben har samla inn over kr ,- til bedehus-modernisering, + gjeve datakanoner, rømingslys m.m og ei varmepumpe. - Det er i år montert 2 stk varmepumper i henholsvis storesalen og peisstova til ein verdi av over kr ,-. Vi har no eit godt tenleg bedehus. På Hobbyklubb-samlingane er alle romma i bruk. - Indremisjonen har sundagsmøter dei sundagane det ikkje er gudsteneste i kyrkja. Videre er det bønemøter kvar onsdag gjennom heile året. - Indremisjonen starta opp med frie nattverdmøter frå januar Dette var nokre glimt av kva som har skjedd oppgjennom. Takk til alle som løftar arbeidet i bedehuset med praktisk arbeid, kjøkentenesta og vasking, leiarverv, møteleiing, song og musikk gjennom travle kvardagar og helgar. Kvar og ein er uendeleg viktig, akkurat i den oppgåva du har. Nydeleg mat også på jubileumsfesten i år.

13 USKEDALSPOSTEN Side 13

14 USKEDALSPOSTEN Side 14 Trygve om jula som var Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Tryge heima i godstolen. Noko av det Trygve Haugland (han fylte 85 i juli) hugsar best frå julefeiringa i heimbygda Uskedalen då han voks opp er julefestane og spesielt minnast han eit tablå under ein fest i Helgheim i krigstida. Ein av dei store slagarane i førkrigstida var Sjømannen og stjernen sunge av Jens Book-Jensen og den hadde arrangøren gjort mykje utav. Sverre, Finn og Edvard Myklebust og Håkon Hansen hadde iført seg kostymer som gjorde at dei likna sjøfolk og dei stod og song oppe på noko som likna ei kommandobru. Framføringa gjorde eit sterkt inntrykk i den aktuelle situasjon både på havet og heime og Trygve har seinare aldri gløymt teksten til slageren. Den er ein av mange songar som han med sin malmfulle bass har gleda uskedelingane med ned gjennom åra. Tyskarane held tein relativt låg profil i Uskedalen under krigen og korkje denne festen eller andre festar hadde besøk av okkupasjonsmakta sjølv om dei hadde ein vaktbåt på fjorden ved Herøysund. Til dømes hadde musikklaget då ein relativt aktiv periode, også i samanheng med jula. Siste helga før jul var dei på farten rundt i bygda og spela jula inn og juleafta spela dei på Dønhaug, noko mange eldre i bygda framleis minnast med glede. Ungguten Trygve var allereie då på plass i musikklaget han debuterte der då han var elleve og eit halvt år og var julemusikar første gongen i Helgheim i Han var innom både althorn og kornett, men endte på tuba. I 1986 vart han æresmedlem i muskklaget.

15 USKEDALSPOSTEN Side 15 Undervegs til Døssland passerte foreldra Marie og Andreas, Ingrid Ljosnes og han ein husmannsplass kalla Fantastova som Anna Døssland eigde og der budde det ein fantefamilie. Familien var i full gang med kroppsvasken til jul og tenkte ikkje over at den skjedde nærmast offentleg formidla gjennom dei gardinlause vindauga! Men det er verd å streka under at fantane var eit fredsommeleg folkeferd som ikkje gjorde nokon fortred. Det var aldri bråk knytta til dei. -Dei kjøpte til og med mjølk av oss som dreiv med ku og dei selde ymse ting, til dømes vispar og spann, fortel Trygve. Ein av dei fine og fortente heidringer som Tryge har fått. Minikonserten på Skårhaug vart alltid avslutta med Ja vi elsker og kunne vore ein provokasjon hvis den hadde vorte oppfatta slik. Men Trygve kan berre hugsa eit direkte møte med tyskarane og det var i Helgheim. Ein gong då dei var ferdig med øvinga kom det ein patrulje på 3 mann som hadde våpen i beltet. Men det einaste dei hadde å bemerke var at lokalet ikkje var blenda skikkeleg. Dei første 4 leveåra var Trygve på Døssland der onkel Knut og mormor Kaia budde og der Berit og Ivar Kåre Døssland bur idag. Dei flytta til Haugland i Men dei heldt fram med å feire en del av julafta på Døssland. Feiringa tok til med jule-evangeliet og ein julesang. Det fyrste julekveldsminnet som Trygve har er av det meir harmlause slaget. Vel framme på Døssland fekk slektningane frå Haugland servert graut etter å ha ete lutefisk og risengrynsuppe til middag heime. Julekveldsfeiringa var prega av mykje sang og gang rundt juletreet, helst i romjula Julebukktradisjonen var også levande og vart praktisert tretttandeog tjugendedagen. Då gjekk ungane rundt i Haugland-området og fekk kjeks, søtsaker og appelsinar. Då song dei og ikkje minst unge Trygve som var ein av i skulekoret. Dei song tostemt i starten, men etterkvart fekk den legendariske dirigent og lærar Andreas Haugland den songglade guten til å gå over i bassen og sidan har han vore der! Han var år då det skjedde. Tenoren Sverre Myklebust var gjennom alle år ein god songarbror for Trygve. Julefestane var eit stort kapitel for seg. Dei var det 5 av då Trygve vaks opp, men han var stort sett ikkje med på fleire enn 3 av dei. Det var fest på bedehuset andre juledag og nyårsdag, 2 festar i skulen tredjedagen og ungdomslaget sin femtedagsfest i Helgheim.. Den siste var mest populær med opptil 5 ringar rundt treet!

16 USKEDALSPOSTEN Side 16 Røysterett for Alle 25 år Av Svein Rimestad, Foto: Hans Ordin Østebø/ Ola Matti Mathisen Røysterett for Alle fotografert på Bygdetunet Rød i samband med CD innspeling i Foto: Hans Ordin Østebø. No har me altså hatt det kjekt i eit kvart hundreår, og det lyt me sjølvsagt markera. Eit attersyn vekker mange minne hjå veteranane i koret. Det kan vera freistande å gje att litt frå "Soga om "Røysterett for Alle", Nordeuropas vakraste samling av kvedande kvinner og menn" - eit lite kjent verk utgjeve ved 10-årsjubileet: "Hausten 1987 var ei hard tid med mykje åndeleg armod i Noregsveldet. Folket streva med å halda hus, familie, hytte, båt og bil i stand, og svært få såg seg brydde med å lyfta åsynet mot aktivitetar som kunne kveikja anden. Det spurdest likevel at Bjørgulv frå Eik opp gjennom tidene hadde gjort mykje for å bøta på denne armoda, og som prov på dette skulle han få kommunen sin kulturpris. Ei fylking av frie kvinner og menn samla seg difor under leiing av Kristian frå Bringedal for at tildelingsgildet ikkje skulle verta utan fyndige og vellåtande kvad ved eit så viktig høve. Dei hadde og kunnskap om at Bjørgulv tykte at kveding var ein alt for lite skatta aktivitet i tida. Det hende nok at folk som hadde samla seg, song litt for maten og slikt, men skikkeleg kveding etter grundig førebuing var eit stort sakn i bygda. Dei samkvedande ved kulturprisgildet hadde ei kjensle av at kvada vart vel fagna, og det var og semje om at tiltaket ikkje minst hadde vore givande for utøvarane sjølve. Det vart difor til at ein samlast etter midtvintersblotet for å freista å skipa til eit lag som kunne stetta folk sin trong til å lyda på kveding, og dei særskilt interesserte sin trong for å skipa til samkveding. Etter ein del øvingskveding og samsnakking med ulike lovkunnige, vart det laga vedtekter som vart stadfesta på eit høgtidsamt skipingsmøte halde i "Uskedal barnepedagogiske institutt" nittande mars i det Herrens år nitten hundre og åttiåtte. Deretter kunne ein gjera kjent på tinget at det blanda samkvadlaget Røysterett for Alle var skipa

17 USKEDALSPOSTEN Side 17 Røysterett for Alle har vore på tre turar utanlands,- Skotland, Latvia og Italia. Her er koret på slottsbesøk i Latvia i Innleiinga femner ein tidsbolk på 3-4 månader, og å fortsetja like detaljert vil verta for dyrt (trykkeriutgifter). Me tek heller ei stuttare oppsummering av resten -og vonar de ikkje fell i svevn: I starten var me eit kor på snautt 20 - berre uskedelingar. Utviklinga har gått til at me no har songarar frå strekkja Sunde til Dimmelsvik, og for tida tel me rundt 30 medlemer. Me har vore med på ulike prosjekt opp gjennom åra, og berre for å nemna noko: Brazz Brør, i regi av Rikskonsertane, med fleire kor og korps frå kommunen - Elvisprosjektet, eit lokalt initiativ med kor, korps og einskiltmusikarar frå kommunen - Askeoppkok, eit initiativ frå ASK og musikkskulen, der me samarbeidde med psykisk utviklingshemma - Mariamusik saman med Rosendal Songlag -og seinast i fjor, då me hadde ei eiga framføring i samband med Fokemusikkveka: "Grendastev, mytespinn og fjordtrallar". Dette siste er vel det mest krevjande prosjektet me har hatt til no, med både kjent stoff, nytt og eigenprodusert stoff, samt innhyrt hjelp både til musikk, dans og til å koreografera oss sjølve i tillegg. For eit bygdekor er det på grensa til galskap å stella i stand slikt på 10 månader frå ingen ting. Utan dirigent Maria Malmsten og hennar evner som tonesetjar og arrangør - samt auge og sans for mykje anna - hadde nok ikkje dette "verket" sett dagsens ljos. Ulike seminar, songarstemne, konsertar åleine eller saman med andre, blåturar, turar til Skottland, Latvia og Italia, festar og anna tull nemner me ikkje i det heile. Dette er den femte jubileumsoppsetjinga vår gjennom tidene - og slike har me altså hatt jamt og trutt kvart femte år. Haugesund kommune markerte under sin tradisjonell "Open dag" i Rådhuset i år at det er hundre år sidan kvinner fekk røysterett i Noreg.

18 USKEDALSPOSTEN Side 18 Koret har sidan skipinga i 1984 vore med på alle 17. mai dagane. Her vert nasjonalsongen Ja, vi elsker framført i samspel med Uskedal skulemusikklag Dei hadde merka seg namnet vårt, og meinte det ville høva ekstra godt dersom me ville synga ved markeringa. "Har de noko på repertoaret som kan ha med emnet å gjera?" Det hadde me ikkje, men sidan me og markerer i år, kunne me ikkje dy oss... Bass, tekstforfattar og omsetjar Svein Rimestad. Det siste produkte til Svein Rimestad er julesongen «Snart er det morgon». Denne vil bli urframført under julekonsert i kyrkja 15. desember. Den er attgjeve på side 21. Tonen er av Maria Malmsten. Røysterett for alle Tone: Maria Malmsten Arrangement: Maria Malmsten Tekst: Svein Rimestad Ei røyst har mykje ved seg, og mangt kan ho få sagt. Går du til urna, då har, og gjev ho makt. Er rette røyster samde, kan utgangen bli stor både ved valet, og for eit blanda kor. Refreng: Røysterett for alle, for kvinner som for menn, Ein rett du tek for sjølvsagt; dei kjempa hardt for den. I hundre år har retten stått med både fynd og klem, -og sist, men ikkje minst: Vårt blandakor er tjuefem. Ei røyst kan nyttast ulikt alt etter kva som trengst: Bydande, bedande, mjukt der det når lengst. Ved urna trengst ein setel når du vil ditt ha sagt. Koret treng røyster med tone og med takt. Refreng: Sjå no på Løvebakken, ein ny kabal er lagt. Gjekk du til urna? Utøvde du di makt? Kan henda er du misnøgd, skal tru kva dei får løyst? Høvet det var der, du la vel inn di røyst? Refreng: I dette blandakoret er røysteretten klår: Me røystar stadig, meir enn kvart andre år. Sjå, røystene er samde, me finn at song er bra. Tenk før du ber oss, kan henda får du "ja!" Refreng: "Røysterett for Alle", for kvinner og for menn, I koret er det sjølvsagt; me kjempa knapt for den. I hundre år har retten stått med både fynd og klem, -og sist, men ikkje minst: Vårt blandakor er tjuefem.

19 USKEDALSPOSTEN Side 19 Lydopptak 2014 av lokalproduserte tekstar urframført på Folkemusikkveka Stemmeøving i gymsalen på Bringedalsbygda skule. Frå venstre: Kåre Vetrhus, Jan Ove Olsen, Svein Rimestad, Kjell Sigbjørn Røssland, Steinar Naterstad, Kristian Olav Bringedal, Lars Henrik Skogtun, Jostein Grov. Ved pianoet med ryggen til: Maria Malmsten Leiarar i koret opp gjennom åra: Dirigentar: (Dirigentar frå Kulturskulen fylgjer skuleåret) 1988 Bjørn Ove Sunde 1988, -89 og Bjørg Marie Ljosnes fyrste halvår -90 Kristian Olav Bringedal 1990 og -91 Jens Musland 1990/91 og 91/92 Oddbjørn Skeie 1992 Eldbjørg Myklebust 1992/93 og 93/94 Gunn Elisabeth Sivertsen 1993 (vår) Jostein Grov 1994/95 Terje Gudding 1993 (haust) Randi Ljosnes 1995/96 Vincent Spencer 1994 og -95 Kristian Olav Bringedal 1996/97 Daniel Rye 1996,-97 og -98 Jostein Grov 1997/98... t.o.m. 2005/06 Turid Anne Ruste 1999 Venke Vetrhus 2006/07... og fram til no Maria Malmsten 2000 Sissel Årseth 2001 t.o.m. -03 Kristian Olav Bringedal 2004 t.o.m. -07 Lars Henrik Skogtun 2008 og -09: Svein Rimestad 2010, -11 og -12 Lars Henrik Skogtun Haldor Tveit

20 USKEDALSPOSTEN Side 20 Snart er det morgon Av Svein Rimestad I Betlehem er natta kald, men det er lunt i herbergstall. Til fødestove du'r han knapt, men barnet kjem, nytt liv er skapt. Maria turkar barn og sveitte med smil til Josef som fagna dette. Snart er det morgon, to har vorte tre: I manntalsboka skal det takast med. Den vesle kviler, mett og varm. Så trygt han ligg på mor sin arm. Mor kjenner gleda, tankar sviv om vegen fram, koss' vert hans liv? Ei stjerne blenkjer gjennom gluggen, no kan dei kvila på høy, i skuggen. Snart er det morgon, to har vorte tre: Det som var utlagt kan med tid få skje. Rundt gjætarbål er kjensla varm, og sut for fe finst i kvar barm. Brått englar syng om kongen stor. Dei reddast då, men engleord: "De finn han i ein stall der inne", -gjev mod og styrke til mann og kvinne. Snart er det morgon, to har vorte tre: Og framtidsvona veks seg sterk ved det. Tre vismenn etter vegen kald, dei gjev seg stjerna heilt i vald. Og gåvene som dei har med, ber stordomsbod, ver viss på det. Maria veit dei fann den rette, det gjer ho fegen å røyna dette. Snart er det morgon, to har vorte tre, og verda kviler, enn er ro og fred. I morgon bleik er sola varm, ho skin så lint i gluggekarm. I høyet søv dei, barn og mor. Dei treng til kvild, snart går det ord som gjer at dei lyt landet røma: Kvart gutebarnet vil kongen døma. No er det morgon, to har vorte tre, og verda kviler, venta just på det.

21 USKEDALSPOSTEN Side 21

22 USKEDALSPOSTEN Side 22 Av: Camilla M. Ripel, Amalie H. Rød, Anne Zofia Fonn, Nellie Marie Hagen og Ella Karina Hjønnevåg Amalie `s jul Om jula gleder eg meg til : At familie kommer på besøk, At eg og mamma baker jule kjeks, At vi kan vere i snøen visst det er det, At det er julafte At vi skal pynte til jul, At vi skal ete julemiddag, Amalie s julekjeks favoritt: Kransekakestenger Anne Zofia sin jul Om jula pleier vi å spise masse pinnekjøtt, vente på å åpne gaver, åpne gaver og å legge oss. Eg elsker jula siden det er gaver, eg kan vera våken til midnatt, masse mat(nam mat), tv (lenge). Vi åpner gaver ved midnatt. Anne Zofia s julekjeks favoritt: Serinakaker

23 USKEDALSPOSTEN Side 23 Camilla`s jul! Om jula pleier eg : Å ake, Å bake, Å vere med venner, og familie Å vera på julehandel med mamma pappa og lillesøstre Ting som skjer i jula: Vera ute i snøen (vist det er), Ete pinnekjøtt, Er med nabo og venner (forkortelse:bff), Jesus bursdag, Opne pakkar, Drikke julebrus Camilla`s favoritt kjeks: karamellkjeks pepperkaker Kva Ella gjer i jula. Tanten min Gudrun Karina kjem kvar jul. ho er veldig tøysete, vi eter alltid pinnekjøtt til jul, til lunsj så eter vi graut. Det er nam nam Eg elskar det. Kvar gang det er julemorgon får vi opne ein pakke og resten av pakkane må vi vente med og opne til kvelden kommer. Ella s julekjeks favoritt: Havrespon Nellie Ting eg gjer i jul Eg opnar pakker har det gøy. Det eg liker aller best med jula er at det er mange som har det fint JULA ER BEST!!! Eg har 4 dyr og dei har alle ein pakke ( Eg har kjøpt ) Det var ein gong, eg fant den nyaste sokken til Hilde og begynte og måla kaninen og klyppte i sokken til Hilde, eg viste sokken til Hilde, Hilde sa: Neii!!Det var den nyeste sokken til Hilde og så tok eg sokken på kaninen og var heilt perfekt ikkje gjør da heima! Eg liker julepynten og gavene, vert fall snøen. Kver jul går eg ut og begynner og ha det gøy Men kordan kommer det snø??

24 USKEDALSPOSTEN Side 24 Juledikt av Camilla M. Ripel Juledikt av Ella Karina Hjønnevåg Sjå kva du får når du fargelegg alle felta med prikk i. Prikk til Prikk Lær å teikne fugl..

25 USKEDALSPOSTEN Side 25 Fjøsnissen Av: Nellie Marie Hagen Nellie Marie i avisredaksjonen har skrive ein fin julehistorie om fjøsnissen til juleavisa i år. Kos deg med denne! Det var ei gong ein nisse som var så ensom, ingen av dei andre nissene ville vere med han. Ein dag så skullle alle skogsnisser ut i skogen. -Kan eg vere med? spurde fjøsnissen. -Nei, sa den eine skogsnissen og gjekk, han spurte mange nisser om å vere med dei, men alle sa nei. Han blei veldig lei seg og såg opp på månen og sa: -Kvifor vil ingen vere med meg? Neste dag våkna fjøsnissen og såg at han låg i skogen heilt åleineog hadde ingen peiling på kor heimen hans var. Han blei litt redd, men han visste at ingenting var farlig. Han gjekk opp på det høgaste fjellet og såg om han kunne sjå nissane, men såg ingen.. Plutselig såg han ein nisse og gjekk bort til han. Kvifor låg eg i skogen? Spurte fjøsnissen. Fordi vi vil ikkje ha deg her meir, sa skogsnissen. Fjøsnissen gjekk vekk og begynte å grina i skogen. Plutselig kom det eit lys og det var faren til fjøsnissen. Han sa: Opp med humøret, du er ein nisse, du er sikkert flink til noko. Fjøsnissen begynte å smila og sa takk for støtta. Plutselig sovna han. Neste dag var han heilt utslitt, men var fortsatt glad. Han gjekk ut i naturen og fant seg mat og drikke, men ingen måtte sjå han så han gjekk lenger og lenger opp i fjellet. Han var så forsiktig han kunne. Plutselig datt han langt ned, han fekk veldig vondt. Han var på ein bondegård, alle dyra kom bort for å trøysta han. Det var nett som om han kunne forstå dei. Han gav dei mat og drikke. Skogsnissen såg det og sa: -du er verkeleg ein nisse. Dei gjekk heim og så kom julenissen og sa: - du kan bli kalla, det blei stilt ei stund og så sa han FJØSNISSE. Alle jubla og klappa. Kvar jul gjekk fjøsnissen til alle dyra og av dei mat og drikke og kjærlighet. Det var slik fjøsnissen fekk jobben sin.

26 USKEDALSPOSTEN Side 26 Den hjelpsame sjåføren Tekst og foto: Ola Matti Mathisen Per og Lars med drosjeskilt og fotominnar.

27 USKEDALSPOSTEN Side 27 Dette er den nærmast uslitelege grøne Opel Kapitän 1956 som Bjarne stadig mekka på bilen når noko var gale. Ein tidlegare passasjer meiner den var like god heilt til slutten. Biletet vart teke i Beinavikjo dagen etter den store brannen i 1963, og til venstre står Karl Bergstø, Torbjørn Øyre og Lars Ljosnes. Bilen vart nytta som drosje heilt til Kva karakteriserte far, Bjarne Myklebust? -At han alltid var snill og hjelpsom, svarar sønene Per og Lars som Uskedalsposten har samla til ein liten minnetime om ein uskedeling som gjekk bort altfor tidleg. Sjåføren på brekketoppen var berre 57 år då han døde i For 3 år sidan hadde Uskedalsposten ein stor reportasje om kollegaen hans, Fridtjof Sunde som budde på Solheim på den andre sida av vegen, mindre enn eit steinkast unna. Då er det berre rett og rimeleg at vi også ofrar nokre sider på den andre markante sjåføren. Vi kallar dei ikkje konkurrentar, for dei var gode vener gjennom heile livet og utfylte kvarandre. Bjarne vart født og vaks opp oppunder Haugen og gjekk Folkehøgskulen på Halsnøy før han begynte å ofra seg for bilar, som vart livet hans. Han køyrde tidleg for broren Olav både lastebil og drosje. Han hadde mykje fast køyring og det fekk også Bjarne til dømes ansatte på Telegrafen i Beinavikjo og brød for Arnesen. Han leverte brød i Herøysund og hadde telefondamer med attende! For Tørres på Trelasten køyrde han ferietur. Han køyrde drosje både under og etter krigen og var aktivt med i kampane ved Gavlen då uskedelingane stilte opp med kanon montert på lastebil. Medan Sunde hadde 11 bilar gjennom livet hadde Bjarne 5 og den Skilnaden kan lett forklarast. Sunde fekk halda på lengre med jobben sin medan Myklebust hadde ein bil ualminnelig lenge fordi han reparerte den Stadig når det var noko i vegen. Det var ein nærmast usliteleg Opel Kapitän som vart køyrd i Uskedalen tett innpå 20 år og rulla kilometer!

28 USKEDALSPOSTEN Side 28 Bjarnes kjøyrebevis frå okkupasjonstida og medlemsbevis i NDF frå Bjarne kjøpte denne raude Opel Rekord i 1966 og hadde den som reserve i 2 år. Biletet er teke ved uthuset på Brekketoppen som fungerte som garasje.. Som ein forstå hadde Bjarne eit spesielt tillitsforhold til Opel. I 1968 kjøpte han ein ny Rekord som vart nytta til drosje.

29 USKEDALSPOSTEN Side 29 Koseleg prat heime i stova Bjarne Myklebust og Kjell Yri Dette var den fyrste bilen, ein 7-seters grøn Chevrolet som er fotografert ein stad på Austlandet under ein ferietur. Truleg rundt 1950.

30 USKEDALSPOSTEN Side 30 Uskedelingar var gjerne på ferietur med Bjarne, ofte i lånte eller innleigde bilar. Her er Tørres Myklebust med familie og vener på tur medan det andre biletet truleg er teke på Haukeli. Denne svarte Plymouth var også ein 7-seter og den gjekk som drosje til midt på 1950-talet, truleg I den var det plass til ein barnevogn mellom setene.

31 USKEDALSPOSTEN Side 31 JULEPRESANGER! HUSFLID PRODUKTER TREVARE PRODUKTER HAGE UTEPRODUKTER TRYKKING PÅ DIV. ARTIKLER VED -tar imot bestilling og kjører ut. VASKERI -dyner, madrasser, tepper, klær, soveposer, kjeledresser m.m. UTEOPPDRAG -rydding av skog/hage, rive bygninger, produksjon og oppsett av gjerde o.l. TLF: epost: Rimeleg overnatting og frukost i ein lun og koseleg atmosfære, finn du sentralt i Uskedal sentrum. Ope heile året. Nausthaugen 1, 5463 Uskedalen Tlf.: Mobil: Fax:

32 USKEDALSPOSTEN Side 32 Jul i barnehagen Av: Camilla M. Ripel, Amalie H. Rød, Anne Zofia Fonn, Nellie Marie Hagen og Ella Karina Hjønnevåg Snart er juleforberedelsane i full gong for skulekameratane og dei andre i barnehagen. Vi i avisgruppa var i barnehagen for å høyra kva dei gjorde på i desember. Vi traff 4 kjekke skulekameratar som alle gleda seg til jul! Lene Hjelmeland -Kva gjer de i barnehagen i desember? -Vi lage kjeks og julepynt. -Pleier de å ha noko spesielle aktiviteter? -Julepresangar til dei heime. -Kva songar pleier de å syngja? -På låven sitter nissen. -Har de adventskalender? -Ja det har vi. -Kva presangar er det? -Vi får besøk av lusiatog- skulekameratene. Begge barnehagene. Grautfest då kommer smånisser (7 klasse).

33 USKEDALSPOSTEN Side 33 Wiliam : -Kva ynskjer du deg til jul? -Hemmelig! Har sagt det til mamma. -Kva synest du er kjekkast med jula? -Å få pakkar. -Kva gleder du deg mest til i jula? -Ake. -Kva julemat likar du best? -Pinnakjøt og pepperkaker -Kva likar du med julenissen? -At han kjem med pakkar. Han kjem om natta. -Kvifor trur du nissen har så stor mage? -Han har ete så masse graut. -Eg skal til Thailand i jula, og vi skal åpna pakkane før vi reiser. -Eg og Isak har vore i Nissedalen. Vi fekk sitja i vogna hans og klappa reinsdyra hans. Eg gleder meg til jul! Malene: -Kva ynskjer du deg til jul? -Spel til DS. -Kva synest du er kjekkast med jula? -Vera oppe lenge og få pakkar. -Kva gleder du deg mest til i jula? -Ake og stå på ski. -Kva julemat likar du best? -Kjøttmiddag. Likar veldig godt kakemenn og pepperkaker og! -Kva likar du med julenissen? - At vi får pakkar av han. Eg trur det er noko som har kledd seg ut.. -Kvifor trur du nissen har så stor mage? -For han har ete så mykje graut. -Vi skal til syden i jula trur eg. Isak: -Kva ynskjer du deg til jul? - hemmelig -Kva synest du er kjekkast med jula? -få pakker -Kva gleder du deg mest til i jula? -at vi får masse snop, masse snø og på nyttårs aften liker eg rakettar. -Kva julemat likar du best? -pepperkaker og pepperkakehus. -Kva likar du med julenissen? -at han gjer pakker. -Kvifor trur du nissen har så stor mage? -for han har ete masse graut.

34 USKEDALSPOSTEN Side 34 Isak, Willam, Malene og Linnea sat klar og venta på oss når vi kom for å snakka om jula. Linnea: -Kva ynskjer du deg til jul? - badekle, spel til 3D DS en min og svømmebriller. -Kva synest du er kjekkast med jula? -å få presanger og julesokk med godteri i. -Kva gleder du deg mest til i jula? -å vere lenge oppe og ake og stå på ski og lage snøhule. -Kva julemat likar du best? -pinnakjøt, dessert pepperkaker og kakemenn. -Kva likar du med julenissen? -at eg får presanger av han. -Kvifor trur du nissen har så stor mage? -for han har ete masse graut. På nyttårsaften liker eg og sjå på når dei skyter opp raketter.

35 USKEDALSPOSTEN Side 35 HUSNES STORSENTER - Tlf DIN LOKALE LEVERANDØR TELEFON Vi ynskjer alle våre kundar og leverandørar ei riktig god jul og eit godt nytt år. Vi takkar for alle oppdraga i året som snart er til endes. Stian Haugland tlf Tor Ove Haugland Arne Johs. Haugland tlf Brekketoppen, 5463 Uskedalen Vakttelefon Tlf: Bilutleie Understellsbehandling Viking/NAF redningstjeneste Sal av Tysse-tilhengarar Leverar blomar til alle anledningar. Velkommen inn eller ring og bestill.

36 USKEDALSPOSTEN Side 36 Glimt frå presten Sellevold sin fotoalbum Av: Kristian Olav Bringedal Bilete: Kvinnherad lærarlag ved bispevisitasen, Malmanger prestegard, april Vi har valt å bruka originalteksten som er skriven på baksida 1. rekkje sitjande frå venstre: Lærarinnene frk Syse og fru Storegjerde, prost Sellevold og frue, biskop Indrebø, Kari Øystese og res.kap Øystese, lærarinnene fru Kviteberg og Gudr. Dahle 2. rekkje:lærarane Johan Omvik, P. Kjærland, Røssland, Nikolai Enes og frue, Betzy, fru Volle, frk. Mæland, fru Røssland, fru Dommersnes, frk. Omvik, lærarane Andr. Årsand, Torkjell Naterstad, Andr. Haugland og Paul Kirkhus 3. rekkje: Lærarane Skeie, Ullaland, Karl Lønning, Nikolai Røssland, Ljosnes, Sigurd Haugland, Samson Solheim, Ragnvald Guddal og Jonas Kirkhus Vår merknad: På bilete kjenner vi særleg desse lærarane: Andreas Haugland: Haugland skule Sigurd Haugland: Ølve og seinare Haugland skule Olav Ljosnes: Skorpo, men og i Mauranger Peder Kjærland: Framhaldskulen i Uskedalen Anna Omvik: Uskedal skule Johan Omvik: Uskedal skule

37 USKEDALSPOSTEN Side 37 Det seiest at eit fotografi fortel meir enn tusen ord. Brev, foto og anna dokumetasjon utgjer ein viktig del av historia vår. Difor var det stor stas her ein dagen då Knut Sellevold kom på kulturkontoret med tre fotoalbum for gjennomsyn. Sellevold er son til presten Knut Andreas Sellevold. Han er kantor og bur i Sandnes. Han har tenestegjort i Sauda frå 1986, ei tid saman med presten Arne O. Øystese. I tida før pensjonsalderen var han kantor i Madlamarka kyrkje i Stavanger. I albumane finn vi mellom anna: Familiebilete Postkort Visitas- og prestebilete Konfirmantgrupper Uskedal kyrkje med det karakteristiske kuppeltårnet som seinare blei skifta. Bilete er teke frå Nedre Fet Frå venstre: Prost Bjørn G. Zachariassen, biskop Andreas Fleischer, sokneprest Knut Andreas Sellevold

38 USKEDALSPOSTEN Side 38 Av konfirmantbilete har vi valt ut tre grupper, bilete som ikkje var med i 90 års hefte til Uskedal kyrkje. Konfirmantane frå 2. oktober rekkje frå venstre: Else Mæland, Reidun Myklebust, Astrid Myklebust, Ruth Slåke, Aslaug Fykse, Thordis Mykelbust 2. rekkje frå venstre: Arne Musland, Kåre Hauge, sokneprest Knut Sellevold, Johannes Hauge, Kåre Larsen Desse er ikkje med på bilete: Svein Myklebust, Målfrid Arnesen, Rita Arnesen, Else Fjellandsbø Konfirmantane frå 15. september rekkje frå venstre: Sigrun Eidsvik, Maren Myklebust, Klara Eik, Margit Skorpen, Johanna Myklebust, Jenny Stensletten, Lillian Stensletten 2. rekkje frå venstre: Lars Myhre, Bjarne Eik, sokneprest Knut Sellevold, Fritjof Wang, Olav Stensletten Konfirmantane frå 9. oktober rekkje frå venstre: Helga Haugland, Agnes Eik, Anna Kjærland, Johanna Fjellandsbø, Beate Skorpen, Marta Stensletten, Ågot Eide 2. rekkje frå venstre: Eirik Myklebust, Kåre Eik, sokneprest Knut Sellevold, Einar Sunde, Bjarne L. Rød, Peder Stensletten, Audun Hroar Olsen

39 USKEDALSPOSTEN Side 39..med klær fra Halsabrotet USKEDALEN Mob / E-post: REPARASJON AV HVITEVARER OG EL.VERKTØY SUNNHORDLAND ELEKTROSERVICE AS NAUSTHAUGEN USKEDALEN SERVICE TELEFON: God Jul og Godt Nytt år Husnes Storsenter 5460 Husnes Tlf: Fax:

40 USKEDALSPOSTEN Side 40 Uskedal kyrkje er 100 år i Soknerådet har ei jubileumsnemnd som har sett saman eit flott og variert program for jubilemsåret. Uskedalsposten presenterer her jubileumsprogrammet fram til august Dato: 19. januar 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Medverkande: Pål Dale Informasjon: Årsmøte m/ sak om innføring av Norsk salmebok Dato: 28. januar 2014, kl Gudsteneste/program: Salmekveld Mathias Orheim Medverkande: Marit E. Totland, Aslaug Hellesøy, Jan Ove Totland, Marit Lindekleiv, Kristian Bringedal Informasjon: Mathias Orheim ( ) frå Stårheim i Nordfjord er den blinde sjåaren som spela på glas. Han er forknynnar, forfattar, komponist, gardbrukar og historikar. I Norsk salmebok finn vi 6 salmar av Orheim. Til to av dei mest kjende har han både skrive teksten og melodien,- Å, var eg meir deg Jesus lik og Er hev ei teneste stor for Gud. Orheim forkynte ein glad og praktisk kristendom. Det er sagt at Orheim kristna både nynorsken og fela for bedehusfolket. På Orheimkvelden i kyrkja vert det mykje song og musikk. Diktinga hans vert sett inn i ein kulturelle og religiøs samanheng. Dato: 8. februar 2014 Gudsteneste/program: Tårnagent-helg Medverkande: Berta Haugland m/ fl. Informasjon: 9 åringane vert inviterte til å bli kjend med kyrkja og Bibelen, ved å vera agentar. Samlinga vert avslutta med gudsteneste. Del av trusopplæringa. Dato: 9. februar 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste med Tårn-agentane Medverkande: Pål Dale.

41 USKEDALSPOSTEN Side 41 Dato: 9. mars 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Medverkande: S.H. Nilsen Informasjon: Samtalegudstenete m/ konfirmantane focus Quartet som held konsert i Uskedalen kyrkje 21. mars 2014, kl Dato: 21. mars 2014, kl Gudsteneste/program: Sørstatsgospel Medverkande: focus Quartet Informasjon: Gosplekvartett frå Austevoll, tidlegare ein trio kjent med namnet Br. Nordstrand. Har turnert og delteke på gospelfestivalar i inn- og utland, mellom anna på den årlege og tradisjonsrike songfestivalen National Qartet Convention i Lousiville i USA. På konserten vert det framført eit variert repertoar, frå gode bedehussongar til songar henta frå amerikansk sørstats-gospel. Varemerke er songar med ein klar evangelisk bodskap, framført i ei variert tonedrakt og i ein lett folkeleg uttrykksmåte. Gruppa står bak tre CD innspelingar. Den siste innspelinga vart gjort i Nashville, saman med lokale musikarar og Ben Speer som produsent. Dato: 6. april 2014, kl Gudsteneste/program: Jubileumskonsert Medverkande: Lokale song- og musikkgrupper, Gjest: Kantor Håvard Skaadel Informasjon: Song og musikk er og har vore ein viktig del av kyrkja sitt arbeid, for bygda og for kulturlivet generelt. Det fyrste orgelet var alt på plass til vigslinga i Kyrkja fekk nytt orgel i Til jubileumskonserten har vi invitert kor, korps, solistar og andre song- og musikkgrupper. Gjest er kantor Håvard Skaadel frå Norheim menighet i Karmøy kommune. Det vert og tid til innøving av nokre salmar frå den nye salmeboka.

42 USKEDALSPOSTEN Side 42 Dato: 11. april 2014, kl Gudsteneste/program: Jubileumsbok, presentasjon og fotokåseri Medverkande: Boknemnda v/ Kaare Skaala Informasjon: Ei eiga boknemnd legg fram den nyskrivne boka om Uskedal kyrkje. Boka vitnar om eit grundig historisk arbeid. Med bakgrunn i innsamla foto og annan dokumentasjon vert det ei framføring i form av eit fotokåseri. Dato: 17. april 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Påske - skjærtorsdag Medverkande: J. O. Totland Dato: 20. april 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Påske Høgtidsguds-teneste Medverkande: S. H. Nilsen Dato: 27. april 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste - konfirmasjon Medverkande: S. H. Nilsen Dato: 10. mai 2014 Gudsteneste/program: Myldrestund/ Krølletreff Medverkande: Berta Haugland m/ fl. Informasjon: Trusopplæringstiltak for 1, 2 og 3 åringane. Alle vert inviterte til songstund og å høyra, sjå og oppleva bibelforteljinga om Sauen som vart attfunnen Dato: 17. mai 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste Medverkande: Prest, Røysterett for Alle vert med. Dato: 15. juni 2014, kl Gudsteneste/program: Gudsteneste, Gamaldags kyrkjeferd Medverkande: Prest Informasjon: Ein vil gjenskapa ei gudsteneste i Uskedalen for om lag 80 år sidan. Alle går frå Musland, Ljosnes, Rød, Eik og Steinsletto. Dei frå Skorpo ror til Neset og går kyrkjevegen bort til kyrkja. Vi syng frå Nynorsk salmebok 1925,- innført i Uskedalen Kyrkja fekk orgel alt til vigslinga i Difor brukar vi organist i tillegg til forsongar Dato: 13. juli 2014, kl Gudsteneste/program: Friluftsguds-teneste på Skorpo Medverkande: Prest Informasjon: Den årlege friluftsgudstenesta på Skorpo tok til i presten Holm si tid. Dei fyrste åra var gudstenesta i tunet til Johannes Hauge oppe i Skorpo. Dei siste 10 åra har ein nytta tunet eller låven til Ole Kristoffer Vågen. I 2014 vil vi i tilegg til gudstenesta invitera til historisk vandring i det vakre natur- og kulturlandskapet på Skorpo. Fokus vil vera: Tunet i det blå, Øredalen med tufta etter Hergborgstova og Skorpefjellet med Skorpevatne og jettegryter. Med atterhald om endringar. Om ikkje anna er sagt, er alle tilskipingane i kyrkja Alle arrangementa vert kunngjort i Kyrkjelydsbladet og på nettsida uskedalen.no

43 USKEDALSPOSTEN Side 43 KVA SKJER I JULA? Uskedalen Bedehus Desember 9. des. kl Søndagssk. Gullivergjeng/Tårnagentar 9. des. kl Konfirmantgruppa 9. des. kl Hobbyklubben har juleavslutning. 11. des. kl Småbarnstreff. 17. des. kl Kreative jenter 27.des. kl Julefest for små og store. Kvar onsdag kl Bønemøte i vetlesalen JULEFEST FOR SMÅ OG STORE Uskedal bedehus Fredag 27. des. kl Av program nemner vi: - Julespel av barnelag i bedehuset. - Innslag av Hobbyklubben. - Andakt v/georg Hestad. - Matøkt og posar til borna. - JULETREGONG, m m VELKOMMEN TIL SMÅ OG STORE. Uskedalen Kyrkje JULETREFEST Grendahuset Vonheim lørdag 28. des. kl Tale, juletregang, leikar m.m Kansje kjem nissen med noko til borna. Ta med kaffi og noko å bita i. 8. des kl Lysmesse 15.des kl Julekonsert. 24.des kl Julekveldsgudsteneste. Alle er hjarteleg velkomne! Redaksjonen: Camilla M. Ripel Amalie H. Rød Anne Zofia Fonn Nellie Marie Hagen Ella Karina Hjønnevåg Ola Matti Mathisen (leiar) Tore Mathiesen (leiar) Britt Torill M. Mathiesen (leiar) Trykkeri: Kvinnherad Vekst AS, Uskedalen Kontakt: Hobbyklubben v/tore Mathiesen Muslandsvegen 144, 5463 Uskedalen Tlf: Ola Matti Mathisen Tlf: Utgiver av Uskedalsposten er Hobbyklubben i Uskedalen som er ein barne- og ungdomsklubb frå 5. kl og oppover. Vi har aktivitetar på bedehuset i Uskedalen anna kvar mandag frå kl

44 USKEDALSPOSTEN Side 44 Juleevangeliet I dei dagane lét keisar Augustus lysa ut at det skulle takast manntal over heile verda. Dette var første gongen dei tok manntal, og det hende medan Kvirinius var landshovding i Syria. Då fór alle heim, kvar til sin by, og skulle skriva seg i manntalet. Også Josef drog då frå byen Nasaret i Galilea og opp til Judea, til Davidsbyen, som heiter Betlehem, for han høyrde til Davids hus og ætt og skulle skriva seg der saman med Maria, som var lova bort til han. Ho venta då barn. Og medan dei var der, kom tida då ho skulle føda, og ho fekk son sin, den førstefødde. Ho sveipte han og la han i ei krubbe, for det var ikkje husrom for dei. Det var nokre gjetarar der i området som var ute på marka og heldt vakt over flokken sin om natta. Med eitt stod ein Herrens engel framfor dei, og Herrens herlegdom lyste kringom dei. Då vart dei gripne av stor redsle. Men engelen sa til dei: «Ver ikkje redde! Sjå, eg kjem til dykk med bod om ei stor glede, ei glede for heile folket: I dag er det fødd dykk ein frelsar i Davids by. Han er Messias, Herren. Og det skal de ha til teikn: De skal finna eit barn som er sveipt og ligg i ei krubbe.» Brått var det ein stor himmelhær saman med engelen; dei lova Gud og song: «Ære vere Gud i det høgste, og fred på jorda blant menneske Gud har glede i!» Då englane hadde fare attende til himmelen, sa gjetarane til kvarandre: «Lat oss gå inn til Betlehem og sjå dette som har hendt, det som Herren har kunngjort for oss.» Så skunda dei seg dit og fann Maria og Josef og det vesle barnet som låg i krubba. Då dei fekk sjå det, fortalde dei alt som hadde vorte sagt dei om dette barnet. Alle som høyrde på, undra seg over det gjetarane fortalde. Men Maria gøymde alt dette i hjartet sitt og grunda på det. Og gjetarane vende attende. Dei lova og prisa Gud for alt dei hadde høyrt og sett; alt var slik som det var sagt dei.

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

Vil ha dei unge heim att

Vil ha dei unge heim att Mobil.: 900 70 530 Tysnes_kjoel_el_service@hotmail.com PANASONIC VARMEPUMPE Nordisk modell NE9JK frå kr. 19.500,- ferdig montert Alt innen VVS, vannboren varme, varmepumper og baderom. Avd. Hatlestrand

Detaljer

En samling minner fra fjell-garden Brattebø

En samling minner fra fjell-garden Brattebø En samling minner fra fjell-garden Brattebø Brattebø Brattebø er en fraflyttet fjell-gard siden 1924. Den ligger i heia nordenom Ørsdalen i Bjerkreim. Aaland Gård, november 2010 Paul Tengesdal 1 Barndomsminner

Detaljer

Gamal diktar prøver seg som modernist?

Gamal diktar prøver seg som modernist? Gamal diktar prøver seg som modernist? Om Olav H. Hauge og Profil-gruppa Hilde Kristin Strand Masteroppgåve Nordisk institutt Universitetet i Bergen Februar 2007 Han med fekk hug å prøva desse nye styltrone.

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

Me vil ha nynorske lærebøker

Me vil ha nynorske lærebøker Framhald av Fedraheimen og Den 17de Mai Medlemsblad for Noregs Mållag Nr. 4 september 2008 Kinofilm på nynorsk Endeleg! Det er heile 23 år sidan sist. I slutten av september kjem den brasilianske filmen

Detaljer

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8

Forsmak på himmelen. Nytt fra. Følg med Normisjon på facebook. Bibelskole utvider. Ønsker menighetsvekst. Sogn og fjordane 2 Hordaland 8 Nytt fra Sogn og Fjordane/Hordaland Juni/juli 2012 Nr. 3 12 årgang www.normisjon.no Jeg skvatt litt en dag da jeg så følgende overskrift på forsiden til BA: «Fra torsdag er det ingen nåde». Avisreportasjen

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være!

Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet være! INFORMASJON Nr. 1 vinter 2010 ÅRGANG 55 Foto: Berit Nustad. Å prektig morgenglans, som overgår all sans! Guds Sønn, vår sol, er oppe og gjennom dødens troppe han fektet seg med ære, hans navn velsignet

Detaljer

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost

Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 Ett er nødvendig... Ny start på Fjelltun Friskus frå fjordane Karmøy kaller Med hammer og kost Fjelltunglimt Årgang 33 04/08 E t t e r n ø d v e n d i g... N y s t a r t p å F j e l l t u n F r i s k u s f r å f j o r d a n e K a r m ø y k a l l e r M e d h a m m e r o g k o s t 3 R e k t o r s

Detaljer

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14

Trine Lise med hjerte for fostermor s 12. Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 TØFT, MEN VERDT DET Trine Lise med hjerte for fostermor s 12 TOMMY SVINDAL LARSEN VENTER PÅ FOSTERBARN s 04 Sønnen som ikke kom hjem igjen s 14 02 LEDER Innhold 03 IKKE alle BaRN KaN bo hjemme I Norge

Detaljer

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer!

Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51. God sommer! Menighetsblad for Fana sokn. Med artikler og reportasjer fra hele Fana prosti NR. 3/14 ÅRGANG 51 FOTO: ODDVAR SKRE God sommer! Konsertsommer Sommeren står for døren, men hver torsdag fram til 1. august

Detaljer

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET?

KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? KVIFOR ER DET FEIL I DET NYE NORSKVERKET VÅRT? KOR MANGE FEIL KAN VI FINNE I LØPET AV SKULEÅRET? 2 Vi som går i 6. klasse ved Tokke skule, fekk i år eit nytt norskverk: Ord for alt 6, nynorsk utgåve. Dette

Detaljer

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule

Gluggen. Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang. Ny førsteklasse på Brakanes skule Gluggen Nr. 3/2008 Skule- og bygdeavis for Ulvik 35. årgang Ny førsteklasse på Brakanes skule 100 årsminnet for Hauge Nye elever og lærarar Dette ska du fao 9 & 10 kl på Betel Eg kan Kvitebjørnen Boklansering

Detaljer

På flukt som jaget vilt!

På flukt som jaget vilt! Krigsminner: På flukt som jaget vilt! Far og datter, Jonas og Alfhild Vaule, flykter mens kulene hagler om øra * Her fortelles det om dramatiske hendelser i Bjerkreim: Jonas Vaule og hans kone Inga var

Detaljer

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke

Barnet Av Arne Ruset BARNET. av Andrè Bjerke BARNET av Andrè Bjerke Å møte et barn i blikket er mer enn et møte med vår; det er som å dra på en reise tilbake titusener av år. Og ikke bare finne sin egen barndom på ny men artens famlende barndom i

Detaljer

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2

Vi ønsker å takke Fritt Ord for støtte til boka. God lesning, Emil Johan Wilmar. Oslo, 06.12.2013. Side 2 Side a Side b Innledning Denne boka handler om kjønn og mennesker som lever med kjønn på måter som ikke passer inn i heteronormativiteten. Alle menneskene i denne boken bryter på forskjellige måter normene

Detaljer

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget!

FJELLHAUG. organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag. fullfør oppdraget! FJELLHAUG organ for fjellhaug skoler og fjellhaug elevlag nr. 2 2009 80. årg. Gå inn på nye fjellhaug.no Vær med og fullfør oppdraget! Støtt Fjellhaug økonomisk! Det forskes på Fjellhaug side 4-5 Å studere

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene

Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Materiale til BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET og for resten av året 2011 Ett i apostlenes lære og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene Apg 2,42 Lagt til rette og publisert i fellesskap av Det pavelige råd

Detaljer

Ikke unge nok. For mange problembarn

Ikke unge nok. For mange problembarn Næravisa Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 20 onsdag 15.10.2003 Gratis «Nidar: Det er oktober, for søren!» Kommentar side 2 Ikke unge nok Foto: Hedda Lunder Bredvold For mange problembarn Kultur- og oppvekstsjef

Detaljer

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år

ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen. Friluftsvukku. 24 28 juni for 9 til 15 år Nytt fra Rogaland/Agder Februar/mars 2015 Nr. 1 15. årgang www.normisjon.no Kjærligheten er Guds innerste vesen. Inge Flaat 11 ROGALAND 2 AGDER 8 Stor dag på Bibelskolen 16. desember ble en merkedag på

Detaljer

Hemsedal kommunehus - opnings der:

Hemsedal kommunehus - opnings der: Informasjonsavis for Hemsedal kommune Mai 2015 Hemsedal musikk og kulturskule VÅRKONSERT Musikk- og kulturskulen inviterer l vårkonsert torsdag 21.mai kl. 18.00 på Hugnadheim Elevane våre kan by på mykje

Detaljer

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel.

Redaksjonen ønsker alle en velsignet påskehøytid. Måtte høytiden gi rom til rekreasjon for både kropp og sjel. Menighetsblad for Feda, Kvinesdal og Fjotland - Nr. 2 april 2006-47. årgang Foto: Solveig Egeland Påsken inviterer til en vandring mot lyset og til en vandring i lyset! Påsken forkynner at vi på grunn

Detaljer

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no

LINDA LIEN. Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon. www.visuellidentitet.no Identitetsdesign for geografisk avgrensa område: den kollektive stadsidentiteten i den personlege merkevarebygginga si tid LINDA LIEN Kunsthøgskolen i Bergen, Avd. design, fagområde for visuell kommunikasjon.

Detaljer

Kva folk trudde før og no

Kva folk trudde før og no Kva folk trudde før og no Menneskja har alltid hatt ein trong til å forstå og tolke det dei opplever og ser rundt seg. Det kan vere merkelege hendingar som synest uforståelege, og som ein prøver å finne

Detaljer

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013

Bygdebrev nr 8. til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Bygdebrev nr 8 til alle husstandane i vinje skulekrins desember 2013 Ei bygd i utvikling! Det er absolutt liv i Vinje. Siste året har det vore mykje aktivitet rundt i bygda vår, og vinbygjane syner at

Detaljer

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar

Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar leder Allsong til folket! om å høyre alt for mange salmar Høyringsfristen for å uttale seg om forslaget til ny salmebok er 15. september. Det er også fristen for å melde inn reaksjonar på framlegga til

Detaljer

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden

70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996. Jon Kolden 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Jon Kolden Utgjeve av Lom Tamreinlag, 1996 70 år med tamrein Lom Tamreinlag 1926-1996 Utgjeve av Lom Tamreinlag, 2686 Lom Formgjeving: Visus, Lom Trykk: Valdres

Detaljer