Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø"

Transkript

1 Folketeljing 1865 for 1042 Flekkefjord prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Innhaldet er registrert av Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 31. desember 1865 Ved kgl. res. 11. oktober 1865 blei det kunngjort at det skulle haldast "almindelig Folketælling" for å få ei detaljert oversikt over Noregs befolkning natta mellom 31. desember 1865 og 1. januar Personar som på dette tidspunktet var mellombels fråverande (på reise, til sjøs osb.), skulle teljast med på sin heimstad, mens personar som på det aktuelle tidspunktet var mellombels til stades (på besøk osb.), skulle utelatast på opphaldsstaden. På denne måten gjev folketeljinga i 1865 ei oversikt over kvar bustad sine heimehøyrande personar. Som ved folketeljinga i 1801 skulle alle personar føres opp med namn. Folketeljinga i 1865 var den første som noterte personane sin fødestad. Teljingsarbeidet i byane I byane blei det ved denne folketeljinga for første gang i Noreg gjennomførd sjølvteljing. Det vil sei at eigaren eller styraren av kvar enkelt gard eller hus i byen sjølv fylte ut teljingslistene. Blanke skjema blei delt ut dei siste dagane før nyttår i 1865, og innsamlinga av listene blei gjennomført frå måndag 8. januar 1866 og framover. Rodemeistrane delte ut og samla inn listene, og kontrollerte at dei var utfylt i tråd med instruksane. Om ikkje, kunne rodemeistrane etter å ha innhenta fleire opplysningar gjere endringar eller tilførslar i listene. Magistratane hadde elles det overordna ansvaret for teljingsarbeidet i byane. Teljinga blei ført i lister av to typar. Huseigarane eller -styrarane førte altså sjølv "Speciallistene", som gjev ei løpande oversikt over hushald og personar innanfor kvart hus eller bygard. Teljingsstyraren, som regel magistraten, laga deretter på grunnlag av spesiallistene ei "Hovudliste" for heile byen, som gjev ei oversikt over talet på hushald, og heimehørande personer i kvart hus eller bygard. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Små byar har fått plass i ein protokoll, mens større byar er fordelt på fleire protokollar. Teljingsarbeidet i landdistrikta Teljingsarbeidet blei gjennomført frå og med måndag 8. januar På landet var det lensmennene som hadde ansvaret for teljingsarbeidet, men overlet mesteparten av "Bestyrelse og Tilsyn" med teljinga til sokneprestane og kapellanane i dei enkelte prestegjeld og sokn. Det praktiske arbeidet blei gjort av skulehaldarane (lærarane), som gjekk frå gard til gard og førte teljingslistene. Desse "Speciallistene" gjer ein løpande oversikt over bustader (gardar, bruk og plassar) og personar innanfor ein skulekrins (teljingskrins). Store skulekrinsar kunne krevje fleire spesiallister undernummerert med a, b, c osb. Soknepresten utarbeide deretter ei "hovudliste" for heile prestegjeldet på grunnlag av spesiallistene. Hovudlista gjer ei oversikt over talet på busette hus, hushald og heimehøyrande personar på kvar bustad. Hovudlistene og spesiallistene er sidan blitt bundne inn i protokollar. Kvar protokoll kan avhengig av størrelsen omfatta eit sokn, eit heilt prestegjeld eller fleire prestegjeld. Folketeljinga 1865 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast ein kommune, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande liste av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ) eller av Digitalarkivet sine eigne registreringseiningar i Stavanger og Voss frå Digitalarkivet forvaltar Arkivverket sine digitale folketeljingar. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta tilsvarar stort sett rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for teljingskrins-, bustad-, person-, jordbruk- og informasjonsskjema. Nedanfor finn du dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Bustad Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer På lina under kjem eventuelle merknader Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ei eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne 6

7 Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Jordbruksopplysningar I utsæd er eininga tønner av de ulike vekstane. Talet på husdyr kan står slik: 'ku18'. som betyr '18 storfe'. hv = kveite ru = rug by = bygg bl = blandingskorn 7

8 ha = havre er = erter po = potet he = hestar ku = stort kveg få = får gj = geiter sv = svin re = rein Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer stryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er stoken over, vert det markert med % framfor og bak det strokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ei opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjeve fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3799 (kvinner: 1908, menn: 1891) Bustader: 807 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 401 (kvinner: 207, menn: 194) Bustader i krinsen: 86 Krins: 001 Kirkehavn Hitterø Prestegjeld: Flekkefjord Kirkehavn Aagenæs 1 Eigar: Gaardbruger, Selveier og Fisker Søren S. Aagenæs Utsæd: by1/2 ha1 3/4 po4, kreaturhald: ku5 få7 001 Søren S. Aagenæs m g hf Gaardbruger, Selveier og 52 (alder) Flækkefjords Prst. Fisker 002 Gjertrud Aagenæs k g Hans Kone 57 (alder) Flækkefjords Prst. 003 Olaus Olaussen Dahl m ug Deres Pleiesøn Matros 17 (alder) Flækkefjords Prst. 004 Dine Didriksdatter Fidsel k ug Tjenestepige 29 (alder) Flækkefjords Prst Kirkehavn Læga (plads) Merknad: Avlingen føres til Aagernæs Kirkehavn Aagenæs 1 Eigar: Gaardb. Selveier Svend T. Hansen Utsæd: by3/4 ha3 po4 1/2, kreaturhald: ku5 få6 sv1 001 Svend T. Hansen m g hf Gaardb. Selveier 69 (alder) Flækkefjords Prst. 002 Inger Birgitte Hansen k g Hans Kone 57 (alder) Flækkefjords Prst. 003 Svend T. Hansen m ug Deres Søn Matros 25 (alder) Flækkefjords Prst. 004 Jens B. Hansen m ug Deres Søn Styrmand 25 (alder) Flækkefjords Prst. 005 Ole Ibs Hansen m ug Deres Søn Styrmand 22 (alder) Flækkefjords Prst. 006 Ingeborg Hansen k ug Deres Datter Hjælper Moderen 27 (alder) Flækkefjords Prst. 007 Martine Tobiasdatter Allestad k ug Tjenestepige 19 (alder) Flækkefjords Prst Kirkehavn Læga (plads) 1 Merknad: Avlingen føres til Aagenæs Kirkehavn Læga (plads) 1 Eigar: Forpagter, Skomager Niels A. Svendsen Utsæd: by1/2 ha1 po1 1/2, kreaturhald: ku2 få4 001 Niels A. Svendsen m g hf Forpagter, Skomager 49 (alder) Liknæs Præstegj. 002 Anne Birgitte Olsdatter k g Hans Hustru 40 (alder) Flekkefjords Præstg. 003 Johan Martin Hansen m ug Deres Pleiesøn Matros 17 (alder) Flekkefjords Præstg. 004 Nelius Bernhard Nielsen m ug Deres Søn 1 (alder) Flekkefjords Præstg. 005 Agenette Sofie Nielsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Flekkefjords Præstg. 006 Severin Olai Nielsen m ug Deres Søn 7 (alder) Flekkefjords Præstg Kirkehavn Læga (plads) Peter Andr. Berntsen m g hf Husmand uden Jord, Fisker 46 (alder) Flekkefjords Præstg. 002 Karen Sofie Johannesdatter k g Hans Kone 29 (alder) Bakke Præstegj. 003 Benedigte Bolette Petersdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Bakke Præstegj Kirkehavn Waage 2 Merknad: Waage med Pladsen Hummeråsøen, Skibøen og Sælsvaaga. Pladsenes Avling føres til Waage. Eigar: Gaardbruger og Selveier Tonette Svendsen* Utsæd: by1/2 ha1 3/4 po4, kreaturhald: ku8 få9 001 Tonette Svendsen* k e hm Svend Gaardbruger og Selveier 58 (alder) Bakke Præstegj. Svendsens Enke 002 Rasmus Svendsen Waage m ug s Skipper 37 (alder) F.fjords Præstegj. 003 Sine Tobine Waage k ug d Hjælper sin Moder 18 (alder) F.fjords Præstegj. 004 Didrik Gabrielsen Allestad m ug Tjenestekarl 39 (alder) F.fjords Præstegj. 005 Kirsten Katrine Omundsdatter k ug Tjenestepige 40 (alder) F.fjords Præstegj. 006 Tønnes Tellefsen Allestad m g Lægdslem 80 (alder) F.fjords Præstegj. Folketeljinga 1865 Registreringssentral for historiske data Side 9

10 Kirkehavn Waage 2 Merknad: Waage med Pladsen Hummeraasøen og Skibøen. Pladsenes Avling føres til Waage. Eigar: Gaardbruger, Selveier og Sildehandler Osmund Svendsen Waage Utsæd: by1/2 ha1 3/4 po4, kreaturhald: ku7 få9 sv1 001 Osmund Svendsen Waage m g hf Gaardbruger, Selveier og 69 (alder) Bakke Præstegj. Sildehandler 002 Gjertrud Marie Waage k g Hans Kone 61 (alder) F.fjords Præstegj. 003 Svend O. Waage m ug Deres Søn Skipper 29 (alder) F.fjords Præstegj. 004 Bernt Johan Waage m ug Deres Søn Styrmand 22 (alder) F.fjords Præstegj. 005 Hans Henrik Waage m ug Deres Søn Elev paa et Handelsinstietut i 19 (alder) F.fjords Præstegj. England 006 Lisebet Kristine Waage k ug d Hjælper Moderen 32 (alder) F.fjords Præstegj. 007 Berte Tonethe Tønnesdatter Myra k ug Tjenestepige 25 (alder) F.fjords Præstegj Kirkehavn Waage 2 Merknad: Waage med Pladsen Hummeraasøen og Skibøen. Avlingen af Pladsene føres til Waage. Eigar: Gaardbruger og Selveier og Skipperborger Peter P. Waage Utsæd: by1/4 ha1 1/2 po4, kreaturhald: ku7 få8 001 Peter P. Waage m g hf Gaardbruger og Selveier og 69 (alder) F.fjords Præstegj. Skipperborger 002 Regine Lovise Waage k g Hans Kone 63 (alder) F.fjords 003 Ane Berntsdatter Kvanvig k ug Tjenestepige 22 (alder) F.fjords 004 Kristine Larsdatter k ug Tjenestepige 19 (alder) F.fjords Kirkehavn Waage 2 Merknad: Waage med Pladsen Hummeraasøen og Skibøen. Avlingen af Pladsene føres til Waage. Eigar: Gaardbruger Selveier og Landhandler K. Jahnsen Utsæd: by1/2 ha1 1/2 po4, kreaturhald: ku6 få4 001 K. Jahnsen m g hf Gaardbruger Selveier og 70 (alder) Kristianssand Landhandler 002 Jakobine K. Jahnsen k g Hans Kone 48 (alder) Aa 003 Kristine E. Baden k ug Jomf. Forpleining i Huset 62 (alder) Aa 004 Oline Larsdatter Ulland k ug Tjenestepige 39 (alder) Flekkefjords Præstegj Kirkehavn Kjerringskaret (plads) Merknad: Eies af P. Fuglesang. Avlingen føres til Rasvaag Kirkehavn Sæle med Hersdalen 3 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Peder Salvesen Utsæd: by1/4 ha1 1/4 po4, kreaturhald: ku2 få6 001 Peder Salvesen m g hf Gaardbruger Selveier og 45 (alder) Flekkefjords Præstegj. Fisker 002 Anne Helene Henriksdatter k g Hans Kone 48 (alder) Flekkefjords Præstegj. 003 Severine Pedersdatter k ug Deres Datter Hjælper Moderen 19 (alder) Flekkefjords Præstegj. 004 Hendrikke Elisebet k ug Deres Datter Hjælper Moderen 17 (alder) Flekkefjords Præstegj. Pedersdatter 005 Bernt Martin Pedersen m ug Deres Søn Hjælper Faderen 15 (alder) Flekkefjords Præstegj. 006 Peder August Pedersen m ug Deres Søn Hjælper Faderen 12 (alder) Flekkefjords Præstegj. 007 Karl Andreas Pedersen m ug Deres Søn Hjælper Faderen 8 (alder) Flekkefjords Præstegj. 008 Berte Malene Pedersdatter k e Hans Moder Føderaadskone 80 (alder) Bakke Præstegj Kirkehavn Sæle med Træand og 3 Hersdalen Eigar: Gaardbruger og Selveier Tollak Olsen Utsæd: by1/8 ha2 po4, kreaturhald: ku4 få8 001 Tollak Olsen m g hf Gaardbruger og Selveier 62 (alder) Flekkefjords Præst. 002 Rakkel Tønnesdatter k g Hans Kone 66 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Tollak Tollaksen m ug Deres Søn Fisker 30 (alder) Flekkefjords Præst. Side 10 Registreringssentral for historiske data

11 004 Tobias Tollaksen m ug Deres Søn Matros 25 (alder) Flekkefjords Præst. 005 Tonette Tollaksdatter k ug Deres Datter Hjælper Moderen 20 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Sæle med Hersdalen 3 Merknad: Dette Stykke i Hers-Dalen eies af Augustinus Hansen og føres Avlingen til Rasvaag. Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Kristian Elias Salvesen Utsæd: by1/8 ha1 1/2 po3, kreaturhald: ku3 få5 001 Kristian Elias Salvesen m ug Gaardbruger Selveier og 25 (alder) Flekkefjords Præst. Fisker 002 Ingeborg Katrine Salvesdatter k ug Hans Søster Husholder 17 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Marte Andersdatter k e Deres Moder Føderaadskone 56 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Sæle 3 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Jens Kristian Ingvardsen Utsæd: by1/8 ha1 1/2 po2 1/2, kreaturhald: ku2 få7 001 Jens Kristian Ingvardsen m g hf Gaardbruger Selveier og 31 (alder) Flekkefjords Præste. Fisker 002 Anne Severine Tollaksdatter k g Hans Kone 28 (alder) Flekkefjords Præste. 003 Ingvard Korneliussen m e Hans Fader Follaugsmand 66 (alder) Flekkefjords Præste. 004 Idius?? Martin Jensen m ug Deres Søn 4 (alder) Flekkefjords Præste Kirkehavn Sæle 3 Eigar: Gaardbruger og Selveier Svend Larsen Utsæd: ha1 po1, kreaturhald: ku3 få5 001 Svend Larsen m e hf Gaardbruger og Selveier 68 (alder) Flekkefjords Præste. 002 Helene Gjertine Svendsdatter k ug Hans Datter Husholder 40 (alder) Flekkefjords Præste. 003 Svend Andr. Svendsen m g Hans Søn Fisker 38 (alder) Flekkefjords Præste. Logerende 004 Olene Elisebet Olsdatter k g Hans Kone 38 (alder) Flekkefjords Præste. 005 Anne Malene Svendsdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Flekkefjords Præste. 006 Olene Elisebet Svendsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Flekkefjords Præste Kirkehavn Kjellinæs 4 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Gabriel Jakobsen Utsæd: by1/4 ha1/2 po2, kreaturhald: ku4 få8 001 Gabriel Jakobsen m g hf Gaardbruger Selveier og 44 (alder) Bakke Præstegj. Fisker 002 Elen Severine Hansdatter k g Hans Kone 36 (alder) F.fjords Præstegj. 003 Jensine Dortea Gabrielsdatter k ug Deres Datter 9 (alder) F.fjords Præstegj. 004 Dortea Andersdatter k ug Deres Pleiedatter 13 (alder) Stavanger Kirkehavn Kjellinæs 4 Eigar:!! Utsæd: by1/4 ha1/2 po2, kreaturhald: Kirkehavn Ulland yttre 5 Eigar: Forpagter og Fisker Elias Sivertsen Utsæd: by1/4 ha1 1/2 po4, kreaturhald: ku6 få Elias Sivertsen m g hf Forpagter og Fisker 42 (alder) Flekkefjords Præste. 002 Tonette Severine Tønnesdatter k g Hans Kone 37 (alder) Flekkefjords Præste. 003 Juliane Eliasdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Flekkefjords Præste. 004 Tobine Severine Eliasdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Flekkefjords Præste. 005 Gabriel Martin Eliassen m ug Deres Søn 5 (alder) Flekkefjords Præste. 006 Olene Andrea Eliasdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Flekkefjords Præste. 007 Edvard Teodor Severin m ug Deres Søn 1 (alder) Flekkefjords Præste. Eliassen 008 Sisilea Asbjørnsdatter k e Hendes Moder Hjælp af Fattigkassen 70 (alder) Flekkefjords Præste Kirkehavn Ulland yttre 5 Folketeljinga 1865 Registreringssentral for historiske data Side 11

12 1042 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Ole Andr. Sigbjørnsen Utsæd: by1/8 ha3/8 po1, kreaturhald: ku1 få3 001 Ole Andr. Sigbjørnsen m g hf Gaardbruger Selveier og 59 (alder) Flekkefjords Præste. Fisker 002 Rakkel K. Rasmusdatter k g Hans Hustru 60 (alder) Flekkefjords Præste Kirkehavn Ulland yttre 5 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Ole Joh. Salvesen Utsæd: by1/4 ha3 po4, kreaturhald: ku5 få Ole Joh. Salvesen m g hf Gaardbruger Selveier og 60 (alder) Flekkefjords Præste. Fisker 002 Else Malene Larsdatter k g Hans Kone 61 (alder) Flekkefjords Præste. 003 Grete Olsdatter k ug Deres Datter Hjælper Moderen 16 (alder) Flekkefjords Præste. 004 Tønnes O. Olsen m g Deres Matros 24 (alder) Flekkefjords Præste. Svigersøn 005 Anne Katrine Olsdatter k g Hans Hustru 23 (alder) Flekkefjords Præste. 006 Torje Torjesen m ug Logerende Murmester 60 (alder) Undals Præstegjæld Kirkehavn Ulland øvre 6 Merknad: Ulland øvre med en Part af Johan F. Tomsens Brug Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Lars Andr. Larsen Utsæd: by1/4 ha1 3/4 po7, kreaturhald: ku3 få10 sv1 001 Lars Andr. Larsen m g hf Gaardbruger Selveier og 46 (alder) Flekkefjords Præste. Fisker 002 Birte Marie Osmundsdatter k g Hans Kone 40 (alder) Flekkefjords Præste. 003 Ludvig Kristian Larsen m ug Deres Søn Hjælper Faderen 17 (alder) Flekkefjords Præste. 004 Lauritz Bernhard Larsen m ug Deres Søn Hjælper Faderen 10 (alder) Flekkefjords Præste. 005 Lisebet Krestine Larsdatter k ug Deres Datter Hjælper Moderen 15 (alder) Flekkefjords Præste. 006 Osire Gjertine Larsdatter k ug Deres Datter Hjælper Moderen 13 (alder) Flekkefjords Præste. 007 Karoline Gjertine Larsdatter k ug Deres Datter Hjælper Moderen 8 (alder) Flekkefjords Præste. 008 Henriette Larsdatter k ug Deres Datter 4 (alder) Flekkefjords Præste. 009 Gjertine Larsdatter k ug Deres Datter 1 (alder) Flekkefjords Præste. 010 Karen Olene Berntsdatter k e Hans Moder Follaugskone 74 (alder) Flekkefjords Præste Kirkehavn Ulland øvre 6 Merknad: Ulland øvre med en Part af Johan F. Tomsens Brug Eigar: Gaardbruger og Selveier Tønnes T. Didriksen Utsæd: by1/4 ha2 po5, kreaturhald: ku3 få8 001 Tønnes T. Didriksen m g hf Gaardbruger og Selveier 46 (alder) Flekkefjords Præste. 002 Else Malene Andersdatter k g Hans Kone 43 (alder) Flekkefjords Præste. 003 Didrik Kristian Tønnesen* m ug Deres Søn 10 (alder) Flekkefjords Præste. 004 Jaren Johannesdatter Udstad k ug Tjenestepige 18 (alder) Flekkefjords Præste. 005 Didrik Torkeldsen m g Hans Fader Føderaadsmand 71 (alder) Flekkefjords Præste. 006 Karen Talene Torsdatter k g Hans Moder Føderaadskone 71 (alder) Flekkefjords Præste Kirkehavn Ulland øvre 6 Eigar: Gaardbrug, Selveier og Fisker Didrik T. Didriksen Utsæd: ha3/4 po2 1/2, kreaturhald: ku2 få6 001 Didrik T. Didriksen m g Gaardbrug, Selveier og Fisker 27 (alder) Flekkefjords Præste. 002 Gjertrud Jakobsdatter k g Hans Kone 26 (alder) Flekkefjords Præste Kirkehavn Ulland øvre 6 Eigar: Gaardbruger Ingeborg Oline Olsdatter Utsæd: ha1/2 po1 1/2, kreaturhald: få4 001 Ingeborg Oline Olsdatter k ug Afdøde Ole Gaardbruger 50 (alder) Flekkefjords Præste. Andr. Olsens Børn, Hans Datter 002 Bernt Andr. Olsen m ug Afdøde Ole Andr. Olsens Børn, Hans Søn Gaardbruger 42 (alder) Flekkefjords Præste. Side 12 Registreringssentral for historiske data

13 Kirkehavn Ulland øvre 6 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Bernt Andr. Didriksen Utsæd: ha1 po3, kreaturhald: ku2 få7 001 Bernt Andr. Didriksen m g hf Gaardbruger Selveier og 41 (alder) Flekkefjords Præste. Fisker 002 Grete Marie Andersdatter k g Hans Kone 41 (alder) Flekkefjords Præste. 003 Adolf G. Berntsen m ug Deres Søn Hjælper Faderen 16 (alder) Flekkefjords Præste. 004 Karoline D. Berntsdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Flekkefjords Præste. 005 Klaudine A.?? Berntsdatter k ug Deres Datter 6 (alder) Flekkefjords Præste. 006 Bernhard M. Berntsen m ug Deres Søn 3 (alder) Flekkefjords Pr. 007 Karl Berntsen m ug Deres Søn 1 (alder) Flekkefjords Pr Kirkehavn Ulland øvre 6 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Willum Gjestsen Utsæd: ha3/4 po1 1/2, kreaturhald: ku1 få4 001 Willum Gjestsen m g hf Gaardbruger Selveier og 53 (alder) Undals Præsteg. Fisker 002 Berte Matine Larsdatter k g Hans Hustru 50 (alder) Flekkefjords Præsteg. 003 Willum Willumsen m ug Deres Søn 16 (alder) Flekkefjords Præsteg. 004 Johan B. Willumsen m ug Deres Søn 8 (alder) Flekkefjords Præsteg. 005 Karen O. Willumsdatter k ug Deres Datter Hjælper M. 25 (alder) Flekkefjords Præsteg. 006 Sine G. Willumsdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Flekkefjords Præsteg. 007 Marie Willumsdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Flekkefjords Præsteg Kirkehavn Øugeland 7 Merknad: Øugeland med 1 Stykke i Ullands Marken af Johan F. Tomsens Brug, 1 stykke i Ullands Marken af Ole Andr. Olsens Brug Eigar: Gaardbruger og Selveier Jakob Salvesen Utsæd: by1 ha1 1/2 po10, kreaturhald: ku7 få16 sv2 001 Jakob Salvesen m g hf Gaardbruger og Selveier 56 (alder) Flekkefjords Præsteg. 002 Johanne S. Lenevig k g Hans Kone 39 (alder) Flekkefjords Præsteg. 003 Adolf S. Jakobsen m ug Deres Søn Styrmand 19 (alder) Flekkefjords Præsteg. 004 Peter L. Jakobsen m ug Deres Søn Hjælper Faderen med 17 (alder) Flekkefjords Præsteg. Gaardsbruget 005 Teodor Jakobsen m ug Deres Søn 14 (alder) Flekkefjords Præsteg. 006 Jakob S. Jakobsen m ug Deres Søn 10 (alder) Flekkefjords Præsteg. 007 Marsilius Jakobsen m ug Deres Søn 5 (alder) Flekkefjords Præsteg. 008 Margrete Jakobsdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Flekkefjords Præsteg. 009 Juliane Jakobsdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Flekkefjords Præsteg. 010 Jakobine Jakobsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Flekkefjords Præsteg. 011 Benedigte Larsdatter Fostervold k ug Tjenestepige 20 (alder) Flekkefjords Præsteg Kirkehavn Kraakedal 8 Eigar: Gaardbruger og Selveier Svend A. Dahl Utsæd: by3/8 ha1 po4, kreaturhald: ku4 få4 001 Svend A. Dahl m g hf Gaardbruger og Selveier 67 (alder) Flekkefjords Præsteg. 002 Janiken Dahl k g Hans Kone 68 (alder) Flekkefjords Præsteg. 003 Severin J. Dahl m ug Deres Søn Skipper 33 (alder) Flekkefjords Præsteg. 004 Martilde Dahl k ug Deres Datter Hjælper Moderen med 29 (alder) Flekkefjords Præsteg. Husstellet 005 Lisebet Staalesdatter Kvanvig k ug Tjenestepige 24 (alder) Flekkefjords Præsteg Kirkehavn Kraakedal 8 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Hans A. Hansen Utsæd: by1/4 ha3/4 po2, kreaturhald: ku3 få6 001 Hans A. Hansen m g hf Gaardbruger Selveier og 47 (alder) Flekkefjords Præsteg. Fisker 002 Ingeborg M. Tønnesdatter k g Hans Kone 50 (alder) Flekkefjords Præsteg. 003 Didrikke K. Didriksdatter k ug Deres Datter Hjælper Moderen 19 (alder) Flekkefjords Præsteg. 004 Didrik J. Didriksen m ug Deres Søn 11 (alder) Flekkefjords Præst. 005 Arentz S. Hansen m ug Deres Søn 7 (alder) Flekkefjords Præst. 006 Anne O. Hansdatter k e Hans Moder Føderaadskone 77 (alder) Flekkefjords Præst. Folketeljinga 1865 Registreringssentral for historiske data Side 13

14 Kirkehavn Kraakedal 8 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Niels R. Gabrielsen Utsæd: by1/8 ha1 po2, kreaturhald: ku4 få5 sv1 001 Niels R. Gabrielsen m g hf Gaardbruger Selveier og 28 (alder) Flekkefjords Præst. Fisker 002 Hanne T. Tønnesdatter k g Hans Kone 28 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Gurine B. Nielsdatter k ug Deres Datter 5 (alder) Flekkefjords Præst. 004 Emanuel Nielsen m ug Deres Søn 1 (alder) Flekkefjords Præst. 005 Sine Tønnesdatter k ug Konens Søster Modepynten 25 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Kraakedal 8 Eigar: Husmand med Jord Didrik K. Dahl Utsæd: po1, kreaturhald: få2 001 Didrik K. Dahl m g hf Husmand med Jord 28 (alder) Flekkefjords Præst. 002 Helene G. Omundsdatter k g Hans Hustru 34 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Olene Birgith Dahl k ug Deres Datter 4 (alder) Flekkefjords Præst. 004 Amalea Sisilea Dahl k ug Deres Datter 1 (alder) Flekkefjords Præst. 005 Inger Birgith Hansdatter k e Hans Moder Spinderske 53 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Østhus 9 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Svend A. Matiassen Utsæd: by1/4 ha1 po2 1/2, kreaturhald: ku2 få5 001 Svend A. Matiassen m g hf Gaardbruger Selveier og 28 (alder) Flekkefjords Præst. Fisker 002 Johanne Sørensdatter k g Hans Kone 29 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Martin I. G. Svendsen m ug Deres Søn 6 (alder) Flekkefjords Præst. 004 Olaus K. Svendsen m ug Deres Søn 1 (alder) Flekkefjords Præst. 005 Sine K. Svendsdatter k ug Deres Datter 3 (alder) Flekkefjords Præst. 006 Anne G. Larsdatter k ug Tjenestepige 20 (alder) Flekkefjords Præst. 007 Bryniel Olsen Stemmen m e Lægdslem 79 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Østhus 9 Eigar: Gaardbruger Selveier og Matros Bernt J. Svendsen Utsæd: by1/8 ha1/2 po1 1/2, kreaturhald: få4 001 Bernt J. Svendsen m e hf Gaardbruger Selveier og 29 (alder) Flekkefjords Præst. Matros 002 Martine Berntsdatter Allestad k ug Tjenestepige 30 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Østhus 9 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Bernthardus Larsen Utsæd: by1/8 ha1/2 po1 1/4, kreaturhald: ku2 få5 001 Bernthardus Larsen m g hf Gaardbruger Selveier og 48 (alder) Flekkefjords Præst. Fisker 002 Andrea M. Jensdatter k g Hans Kone 51 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Ludvig K. Bernthardussen m ug Deres Søn Fisker 18 (alder) Flekkefjords Præst. 004 Bernt Andr. Bernthardussen m ug Deres Søn 11 (alder) Flekkefjords Præst. 005 Johan Martin Bernthardussen m ug Deres Søn 9 (alder) Flekkefjords Præst. 006 Juliane Bernthardussen k ug Deres Datter 14 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fidje østre 10 Eigar: Gaardbruger Selveier og Skibsfører Sivert T. Olsen Utsæd: by1/4 ha1 1/2 po3 1/2, kreaturhald: ku3 få6 001 Sivert T. Olsen m g hf Gaardbruger Selveier og 66 (alder) Flekkefjords Præstegjæld Skibsfører 002 Sille Talene Olsen k g Hans Kone 64 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 003 Elsine S. Olsen k ug Deres Datter Hjælper Moderen 19 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 004 Anne T. Nielsdatter Allestad k ug Tjenestepige 25 (alder) Flekkefjords Præstegjæld Kirkehavn Fidje østre 10 Side 14 Registreringssentral for historiske data

15 Eigar: Gaardbruger Selveier og Lodspensionist Ole Olsen Utsæd: by1/4 ha1 po2 1/2, kreaturhald: ku2 få6 001 Ole Olsen m g hf Gaardbruger Selveier og 64 (alder) Flekkefjords Præstegjæld Lodspensionist 002 Johanne S. Hansdatter k g Hans Kone 59 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 003 Johan R. Olsen m ug Deres Søn Matros 30 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 004 Ole Olsen m ug Deres Søn Fisker 17 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 005 Martin Olsen m ug Deres Søn Fisker 15 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 006 Johanne Olsdatter k ug Deres Datter Væver 32 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 007 Severine Olsdatter k ug Deres Datter Syer 21 (alder) Flekkefjords Præstegjæld Kirkehavn Fidje østre, Langøen 10 Merknad: En Deel af Langøen Eigar: G. og Helene M. Aanensen og Pedersdatter Utsæd: ha1/4 po1/4, kreaturhald: ku2 få Kirkehavn Fidje østre 10 Eigar: Gaardbruger Selveier og Lods Lars M. Abrahamsen Utsæd: by1/4 ha2 po3 1/2, kreaturhald: ku2 få7 sv1 001 Lars M. Abrahamsen m g hf Gaardbruger Selveier og Lods 36 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 002 Karen M. Larsdatter k g Hans Kone 53 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 003 Arentz L. K. Larsen m ug Deres Søn 14 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 004 Elemine M. Larsdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Flekkefjords Præstegjæld Kirkehavn Fidje østre 10 Merknad: Eies af Jakob Øugeland see Mtrik Kirkehavn Fidje østre 001 Marte M. Jørgensdatter k ug Fallaugspige 82 (alder) Flekkefjords Præstegjæld 002 Peder Knudsen m g hf Husmand uden Jord 49 (alder) Kragerø 003 Grete K. Mathiasdatter k g Hans Kone 49 (alder) Flekkefjords 004 Kornelius Pedersen m ug Deres Søn Matros 21 (alder) Flekkefjords 005 Matias K. Pedersen m ug Deres Søn Matros 24 (alder) Flekkefjords 006 Johanne Pedersdatter k ug Deres Datter 18 (alder) Flekkefjords 007 Katrine C. Pedersdatter k ug Deres Datter 14 (alder) Flekkefjords 008 Sine B. Pedersdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Flekkefjords Kirkehavn Fidje østre 001 Abraham Abrahamsen m g hf Husmand uden Jord, Fisker 45 (alder) Flekkefjords 002 Lovise R. Svendsdatter k g Hans Kone 45 (alder) Flekkefjords 003 Abraham Abrahamsen m ug Deres Søn 13 (alder) Flekkefjords 004 Juliane K. Abrahamsdatter k ug Deres Datter 15 (alder) Flekkefjords 005 Anne M. Abrahamsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Flekkefjord Kirkehavn Fidje østre 001 Jakob R. Tobiassen m g hf Husmand uden Jord, Snedker 59 (alder) Flekkefjord 002 Olene T. Rasmusdatter k g Hans Kone 51 (alder) Flekkefjord 003 Tønnes A. Jakobsen m ug Deres Søn Matros 28 (alder) Flekkefjord 004 Jens T. Jakobsen m ug Deres Søn Matros 26 (alder) Flekkefjord 005 Arentz Jakobsen m ug Deres Søn Fisker 17 (alder) Flekkefjord 006 Johan R. Jakobsen m ug Deres Søn Fisker 14 (alder) Flekkefjord 007 Anne M. Jakobsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Flekkefjord Kirkehavn Fidje østre Jakob T. Jakobsen m g hf Husmand uden Jord, Fisker 55 (alder) Flekkefjord 002 Anne S. Abrahamsdatter k g Hans Kone 49 (alder) Flekkefjord 003 Sivert S. Jakobsen m ug Deres Søn Fisker 17 (alder) Flekkefjord Folketeljinga 1865 Registreringssentral for historiske data Side 15

16 Johan A. Jakobsen m ug Deres Søn Fisker 14 (alder) Flekkefjord 005 Adolf S. Jakobsen m ug Deres Søn Fisker 7 (alder) Flekkefjord 006 Berte L. Jakobsdatter k ug Deres Datter Spinder 25 (alder) Flekkefjord 007 Ane Jakobsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Flekkefjord Kirkehavn Fidje østre Severine R. Larsdatter k e hm Spinder Hamp 50 (alder) Flekkefjord 002 Rasmus E. Tønnessen m ug Hendes Søn Fisker 18 (alder) Flekkefjord 003 Lovise C. Tønnesdatter k ug Hendes Datter Syer 19 (alder) Flekkefjord 004 Johanne Tønnesdatter k ug Hendes Datter 12 (alder) Flekkefjord Kirkehavn Fidje vestre 11 Eigar: Gaardbruger Selveier og Fisker Tønnes Kristiansen Utsæd: by1/4 ha2 1/2 po3 1/2, kreaturhald: ku4 få8 001 Tønnes Kristiansen m g hf Gaardbruger Selveier og 37 (alder) Flekkefjord Fisker 002 Martine Petersdatter k g Hans Kone 27 (alder) Wandsø Præstegj. 003 Josefine S. Tønnesdatter k ug Deres Datter 2 (alder) Flekkefjord Præstegj. 004 Gjertine Evertsdatter Botne k ug Tjenestepige 19 (alder) Flekkefjord Præstegj. 005 Kristian Tønnessen m g Hans Fader Fallaugsm. 71 (alder) Flekkefjord Præstegj. 006 Inger Olsdatter k g Hans Moder Fallaugskone 63 (alder) Flekkefjord Præstegj. 007 Anne M. Kristiansdatter k ug Deres Datter Hjælper sin Moder 35 (alder) Flekkefjord Præstegj Kirkehavn Fidje vestre 11 Eigar: Gaardbruger Selveier Toldroerskarl Andreas M. Tønnessen Mandshus Utsæd: by1/2 ha1 po3, kreaturhald: ku4 få8 sv2 001 Andreas M. Tønnessen m g hf Gaardbruger Selveier 37 (alder) Flekkefjord Præstegj. Mandshus Toldroerskarl 002 Elen K. Mandshus k g Hans Kone 41 (alder) Herreds Præsteg. 003 Regine B. Mandshus k ug Deres Datter 10 (alder) Flekkefjord Præstegj 004 Tønnes E. Mandshus m ug Deres Søn 7 (alder) Flekkefjord Præstegj 005 Hans M. Mandshus m ug Deres Søn 5 (alder) Flekkefjord Præstegj 006 Karl A. E. Mandshus m ug Deres Søn 2 (alder) Flekkefjord Præstegj 007 Berte G. Jensdatter k e Fallaugskone 82 (alder) Flekkefjord Præstegj 008 Tonette G. Tomsdatter Eie k ug Tjenestepige 20 (alder) Flekkefjord Præstegj Kirkehavn Fidje vestre 11 Eigar: Gaardbruger Selveier og Lodspensionist Svend A. Hansen Utsæd: ha1/4 po1 1/4, kreaturhald: ku3 få4 001 Svend A. Hansen m g hf Gaardbruger Selveier og 67 (alder) Flekkefjord Præstegj Lodspensionist 002 Elisebet M. Hansen k g Hans Kone 55 (alder) Flekkefjord Præstegj 003 Andrea E. Hansen k ug Deres 12 (alder) Flekkefjord Præstegj Pleiedatter 004 Anne K. Larsdatter k ug Tjenestepige 25 (alder) Flekkefjord Præstegj Kirkehavn Fidje vestre med Stegle 11 Eigar: Forpagter Skipsfører Teodor Tønnessen Utsæd: by1/8 po1 1/2, kreaturhald: ku2 få5 001 Teodor Tønnessen m g Forpagter Skipsfører 39 (alder) Flekkefjord Præstegj 002 Juliane Tønnessen k g Hans Kone 36 (alder) Flekkefjord Præstegj 003 Berte G. Hansdatter Omland k ug Tjenstepige 17 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fidje vestre 11 Eigar: Gaardbruger Selveier Lodspensionist Tønnes Andersen Utsæd: by1/4 ha1 1/2 po4, kreaturhald: ku3 få6 001 Tønnes Andersen m g hf Gaardbruger Selveier 74 (alder) Flekkefjord Præstegj Lodspensionist 002 Marie E. Andersdatter k g Hans Kone 52 (alder) Flekkefjord Præstegj Side 16 Registreringssentral for historiske data

17 003 Lars A. Tønnessen m ug Deres Søn Fisker 25 (alder) Flekkefjord Præstegj 004 Anders T. Tønnessen m ug Deres Søn Matros 22 (alder) Flekkefjord Præstegj 005 Martin Tønnessen m ug Deres Søn Fisker 15 (alder) Flekkefjord Præstegj 006 Arentz T. Tønnessen m ug Deres Søn 11 (alder) Flekkefjord Præstegj 007 Grete M. Tønnesdatter k ug Deres Datter Hjælper sin Moder 24 (alder) Flekkefjord Præstegj Kirkehavn Fidje vestre Merknad: See Langøen Matrikul No Gunder Aanensen m g hf Kirkesanger 51 (alder) Bjellands Præstegj. 002 Johanne M. Mejlænder k g Hans Kone 35 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Tine M. Aanensen k ug Deres Datter Hjælper Moderen 17 (alder) Flekkefjords Præst. 004 Georg Aanensen m ug Deres Søn 15 (alder) Flekkefjords Præst. 005 Gustav Aanensen m ug Deres Søn 12 (alder) Flekkefjords Præst. 006 Bernhard Aanensen m ug Deres Søn 7 (alder) Flekkefjords Præst. 007 Gotthold Aanensen m ug Deres Søn 4 (alder) Flekkefjords Præst. 008 Karl Ludvig Aanensen m Deres Søn 1 (alder) Flekkefjords Præst. 009 Johanne Mejlænder k e Logerende, Fru Pensionist 69 (alder) Flekkefjords Præst. Sjukdom: b Varigheit: fra i fjor Kirkehavn Fidje vestre 11 Eigar: Husmand uden Jord Fisker Andreas Tønnessen Utsæd:, kreaturhald: få1 Eigar: Husmand uden Jord Skomager Tønnes M. Tønnessen Utsæd:, kreaturhald: få1 001 Andreas Tønnessen m g hf Husmand uden Jord Fisker 46 (alder) Flekkefjords Præst. 002 Berte T. Tellefsdatter k g Hans Kone 41 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Tønnes M. Tønnessen m ug Husmand uden Jord Skomager 36 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fidje vestre 11 Eigar: Husmand uden Jord Fisker Anders Kristensen Utsæd:, kreaturhald: få1 001 Anders Kristensen m g hf Husmand uden Jord Fisker 59 (alder) Kragerøe 002 Birgitte Olsdatter k g Hans Kone 59 (alder) Flekkefjords Præstg. 003 Krestian Andersen m ug Deres Søn Matros 24 (alder) Flekkefjords Præstg. 004 Johan S. Andersen m ug Deres Søn Matros 21 (alder) Flekkefjords Præstg Kirkehavn Fidje vestre Didrik Olsen m g hf Husmand uden Jord, Snedker 61 (alder) Flekkefjords Præstg. 002 Anne G. Rasmusdatter k g Hans Kone 55 (alder) Flekkefjords Præstg. 003 Ole Didriksen m ug Deres Søn Snedker 31 (alder) Leknæs Præstegj. 004 Rasmus Didriksen m ug Deres Søn Fisker 25 (alder) Leknæs Præstegj. 005 Andreas Didriksen m ug Deres Søn Matros 23 (alder) Leknæs Præstegj. 006 Dea Bolette Didriksdatter k ug Deres Datter 13 (alder) Leknæs Præstegj Kirkehavn Fidje vestre Tønnes Andreassen m g hf Husmand uden Jord 67?? (alder) Flekkefjords Præstegj. Pensionist 002 Elen B. Tollaksdatter k g Hans Kone 63 (alder) Flekkefjords Præstegj. 003 Kristine E. Tønnesdatter k ug Deres Datter Hjælper Moderen 23 (alder) Flekkefjords Præstegj Kirkehavn Fidje vestre Ole Andr. Olsen m g hf Husmand uden Jord Fisker 66 (alder) Flekkefjords Præstegj. 002 Berte Rasmusdatter k g Hans Kone 57 (alder) Flekkefjords Præstegj. 003 Ole Beer Olsen m ug Deres Søn Skomager 24 (alder) Flekkefjords Præstegj. 004 Bernt Andr. Olsen m ug Deres Søn Matros 21 (alder) Flekkefjords Præstegj. 005 Johan R. Olsen m ug Deres Søn Fisker 17 (alder) Flekkefjords Præstegj. 006 Anne Gurie Olsdatter k ug Deres Datter Hjælper Moderen 27 (alder) Flekkefjords Præstegj. Folketeljinga 1865 Registreringssentral for historiske data Side 17

18 Kirkehavn Fidje vestre 11 Tru. 001 Gabriel Olsen m g hf Husmand uden Jord Fisker 69 (alder) Flekkefjords Præstegj. 002 Tonette Omundsdatter k g Hans Kone 56 (alder) Lunds Præstegj. 003 Jakob A. Jakobsen m ug Deres Søn Matros 25 (alder) Flekkefjords Præst. 004 Tobias Gabrielsen m ug Deres Søn Fisker 15 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fedje vestre Ole Gabriel Olsen m g hf Husmand uden Jord, Fisker 56 (alder) Flekkefjords Præst. 002 Trine M. Sorensdatter k g Hans Kone 57 (alder) Liknæs Præsteg. 003 Rakkel Larsdatter Raaga k ug Logerende Hjælp af fattigkassen 72 (alder) F.fjords Præsteg Kirkehavn Fæstervold 12 Eigar: Forpagter Kristen Torjesen Utsæd: by3/4 ha1 po4, kreaturhald: ku8 få Kristen Torjesen m g hf Forpagter 54 (alder) Undals Præsteg 002 Guri M. Knudsdatter k g Hans Kone 49 (alder) F.fjords Præsteg. 003 Gurine Kristensdatter k ug Deres Datter 14 (alder) F.fjords Præsteg. 004 Teodor Kristensen m ug Deres Søn 11 (alder) F.fjords Præsteg. 005 Inger M. Staalesdatter k e Hendes Moder Fallaugskone 80 (alder) Bakke Præsteg Kirkehavn Fæstervold* Merknad: See Kjøde Matr. No. 14 Eigar: Gaardbruger og Selveier Karoline Kristiansdatter Utsæd: ha1/4 po1, kreaturhald: ku1 få2 001 Karoline Kristiansdatter k e hm Gaardbruger og Selveier 49 (alder) Kristianssand 002 Anne S. Sigbjørnsdatter k e Hendes Moder Ophold af sin Datter 82 (alder) Liknæs Præstegj Kirkehavn Fæstervold* Merknad: See Kjøde, Matr. No. 14 Eigar: Gaardbruger, Selveier og Matros Karl Smith Utsæd: ha1/8 po1 1/4, kreaturhald: ku1 få5 001 Karl Smith m g hf Gaardbruger, Selveier og 51 (alder) F.fjords Præsteg. Matros 002 Tonette K. Didriksdatter k g Hans Kone 38 (alder) F.fjords Præsteg. 003 Louis?? S. Smith m ug Deres Søn Fisker 15 (alder) F.fjords Præsteg. 004 Didrik K. Smith m ug Deres Søn 12 (alder) F.fjords Præsteg. 005 Ludvig Gjerding Smith m ug Deres Søn 5 (alder) F.fjords Præsteg. 006 Klara T. Smith k ug Deres Datter 9 (alder) F.fjords Præsteg Kirkehavn Fæstervold* 001 Tom H. Tomsen m g hf Husmand uden Jord, Matros 35 (alder) F.fjords Præsteg. 002 Pauline E. Petersdatter k g Hans Kone 31 (alder) F.fjords Præsteg. 003 Tobine M. Tomsdatter k ug Deres Datter 5 (alder) F.fjords Præsteg. 004 Andrea E. Tomsdatter k ug Deres Datter 2 (alder) F.fjords Præsteg Kirkehavn Fæstervold* 001 Jens Jakobsen m e hf Husmand uden Jord, 77 (alder) F.fjords Præsteg. Tøffelmager 002 Anne M. Jensdatter k ug Hans Datter Spinder 48 (alder) F.fjords Præsteg. 003 Anne S. Andreasdatter k ug Hans Steddatter Spinder 53 (alder) F.fjords Præsteg Kirkehavn Fæstervold 12 Merknad: Forpagtet 1 Stykke Jord under Lien Eigar: Husmand, Forpagter, Fisker Lars Joh. Johnsen Utsæd: ha1/2 po1/2, kreaturhald: ku1 001 Lars Joh. Johnsen m g hf Husmand, Forpagter, Fisker 54 (alder) Flekkefjords Præsteg. 002 Anne M. Berntsdatter k g Hans Kone 42 (alder) Flekkefjords Præsteg. Side 18 Registreringssentral for historiske data

19 003 Johan M. Larsen m ug Deres Søn Fisker 16 (alder) Flekkefjords Præsteg. 004 Edvard Larsen m ug Deres Søn 14 (alder) Flekkefjords Præsteg. 005 Ane Larsdatter k ug Deres Datter 11 (alder) Flekkefjords Præsteg. 006 Lovise K. Larsdatter k ug Deres Datter 8 (alder) Flekkefjords Præsteg Kirkehavn Fæstervold Eigar: Husmand uden Jord, Fisker Daniel Larsen Utsæd:, kreaturhald: ku2 få1 001 Daniel Larsen m g hf Husmand uden Jord, Fisker 50 (alder) Flekkefjords Præsteg. 002 Grete H. Haskaldsdatter?? k g Hans Kone 50 (alder) Flekkefjords Præsteg. 003 Lotte C. Danielsdatter k ug Deres Datter 14 (alder) Flekkefjords Præsteg. 004 Lovise K. Danielsdatter k ug Deres Datter 12 (alder) Flekkefjords Præsteg Kirkehavn Fæstervold 001 Tobias Dahl m g hf Husmand uden Jord, Fisker 59 (alder) Flekkefjords Præsteg. 002 Gunvor Danielsdatter k g Hans Kone 58 (alder) Aa Præstegj. 003 Didrik Kr. Dahl m ug Deres Søn Matros 26 (alder) Flekkefjords Præstegj Kirkehavn Fæstervold 001 Ole Olsen m g hf Husmand uden Jord, Fisker 46 (alder) Flekkefjords Præstegj. 002 Grete B. Larsdatter k g Hans Kone 43 (alder) Flekkefjords Præstegj. 003 Ole Gabriel Olsen m ug Deres Søn Fisker 17 (alder) Flekkefjords Præstegj. 004 Gerhard Olai Olsen m ug Deres Søn 13 (alder) Flekkefjords Præstegj. 005 Lars Kristian Olsen m ug Deres Søn 6 (alder) Flekkefjords Præstegj. 006 Lisebet K. Olsdatter k ug Deres Datter 15 (alder) Flekkefjords Præstegj. 007 Olene B. Olsdatter k ug Deres Datter 10 (alder) Flekkefjords Præstegj Kirkehavn Fæstervold Merknad: See Langøen Mtr. No Helene M. Pedersdatter k e hm Gaardbruger og Selveier 50 (alder) Flekkefjords Præstegj. 002 Peder T. Ueland m ug Hendes Søn 14 (alder) Flekkefjords Præstegj. 003 Jakob Ueland m ug Hendes Søn 8 (alder) Flekkefjords Præstegj. 004 Ingeborg E. Ueland k ug Hendes Datter 15 (alder) Flekkefjords Præstegj. 005 Andrine M. Ueland k ug Hendes Datter 11 (alder) Flekkefjords Præstegj Kirkehavn Fæstervold 001 Tønnes Tønnessen m g hf Husmand uden Jord, Smed 70 (alder) Lunds 002 Bertine Andreasdatter k g Hans Kone 69 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fæstervold 12 Eigar: Husmand uden Jord, Fisker Ole Andr. Olsen Utsæd:, kreaturhald: få2 001 Ole Andr. Olsen m g hf Husmand uden Jord, Fisker 62 (alder) Flekkefjords Præst. 002 Anne J. Axelsdatter k g Hans Kone 54 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Andrea G. Olsdatter k ug Deres Datter 15 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fæstervold 001 Olaus Berntsen m ug Husmand uden Jord 42 (alder) Flekkefjords Præst. 002 Inger M. Larsdatter k e Hans Moder Ophold af sin Søn 75 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fæstervold 001 Nelliken T. Gabrielsdatter k e Husmand uden Jord 60 (alder) Flekkefjords Præst. 002 Marte Tellefsen k e Logerende Hjælp af Fattigkas. 68 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fæstervold Folketeljinga 1865 Registreringssentral for historiske data Side 19

20 Niels Max m g hf Husmand uden Jord, Fisker 50 (alder) Flekkefjords Præst. 002 Anne G. Jakobsdatter k g Hans Kone 40 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Fredrik C. Nielsen m ug Deres Søn Fisker 17 (alder) Flekkefjords Præst. 004 Johan K. Nielsen m ug Deres Søn 2 (alder) Flekkefjords Præst. 005 Nikoline Nielsdatter k ug Deres Datter 9 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fæstervold 001 Margrete Dahl k ug Husmand uden Jord, Spinder 62 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Fæstervold 001 Anne T. Olsdatter k e hm Husmand uden Jord 47 (alder) Flekkefjords Præst. 002 Torkild Olsen m ug Hendes Søn 13 (alder) Flekkefjords Præst. 003 Ole Gabriel Olsen m ug Hendes Søn 10 (alder) Flekkefjords Præst. 004 Ida Margrete Olsdatter k ug Hendes Datter 7 (alder) Flekkefjords Præst. 005 Elfine Martilde Olsdatter k ug Hendes Datter 5 (alder) Flekkefjords Præst Kirkehavn Walaas 13 Eigar: Gaardbruger Selveier og Skolelærer Andreas Daland Utsæd: by1/4 ha1 po1 1/2, kreaturhald: ku2 få5 001 Andreas Daland m g hf Gaardbruger Selveier og 64 (alder) Herreds Præstegjæld Skolelærer 002 Ane Fredriksdatter k g Hans Kone 57 (alder) Søgne Præstegj. 003 Fredrik Otto Daland m ug Deres Søn Skibsfører 30 (alder) Flekkefjords Præstegj. 004 Abraham A. Daland m ug Deres Søn Styrmand 27 (alder) Flekkefjords Præstegj. 005 Johan M. Daland m ug Deres Søn Matros 22 (alder) Flekkefjords Præstegj. 006 Adolf A.?? Daland m ug Deres Søn 15 (alder) Flekkefjords Præstegj. 007 Ludvig H. Daland m ug Deres Søn 12 (alder) Flekkefjords Præstegj. 008 Severine A. Daland k ug Deres Datter 7 (alder) Flekkefjords Præstegj. 009 Alette A. Daland k ug Deres Datter 4 (alder) Flekkefjords Præstegj Kirkehavn Walaas 13 Eigar: Gaardbruger Selveier og Graver Hans G. Pedersen Utsæd: by1/4 ha1 po2, kreaturhald: ku1 få3 001 Hans G. Pedersen m e hf Gaardbruger Selveier og 59 (alder) Flekkefjords Præsteg. Graver 002 Hans L. Hansen m ug Hans Søn 15 (alder) Flekkefjords Præsteg. 003 Peder K. Hansen m ug Hans Søn 12 (alder) Flekkefjords Præsteg. 004 Lars A. Hansen m ug Hans Søn 9 (alder) Flekkefjords Præsteg Kirkehavn Lille Walaas 13 Eigar: Gaardbruger Selveier og Bager Torgrim Pedersen Utsæd: ha1/2 po3, kreaturhald: ku2 få4 sv1 001 Torgrim Pedersen m g hf Gaardbruger Selveier og 59 (alder) Fjotlands Præst. Bager 002 Ane Pedersen k g Hans Kone 66 (alder) Bakke Præst. 003 Ingeborg Berntsdatter k ug Tjenestepige 35 (alder) F.fjords Præst. 004 Ole Sivertsen m g hf Deres Skibsfører 30 (alder) F.fjords Præst. Svigersøn 005 Anne T. Sivertsen k g Hans Kone 29 (alder) F.fjords Præst. 006 Sine A. Sivertsen k ug Deres Datter 5 (alder) F.fjords Præst Kirkehavn Kongshavn (plads) under 14 Merknad: Under Kjøde Mtr. No. 14 Eigar: Forpagter, Fisker Søren B. Hansen Utsæd: po1/2, kreaturhald: 001 Søren B. Hansen m g hf Forpagter, Fisker 38 (alder) F.fjords Præst. 002 Tomine Nielsdatter k g Hans Kone 39 (alder) Aa Præstegj. 003 Nikoline Sørensdatter k ug Deres Datter 12 (alder) F.fjords Præstegj. 004 Ida B. Sørensdatter k ug Deres Datter 7 (alder) F.fjords Præstegj. 005 Oline M. Sørensdatter k ug Deres Datter 3 (alder) F.fjords Præstegj. Side 20 Registreringssentral for historiske data

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet

Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe. Digitalarkivet Folketeljing 1801 for 1902 Tromsøe Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE

GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE GNR. 75 LEIKNESBØ VESTRE Gnr. 75 Leiknesbø vestre ligger strekker seg fra gnr. 74 Leiknesbøe østre i øst og til gnr. 76 Leiknes i vest på Tysfjordens sørlige side. Grensene til gnr. 74 går gjennom Bogen,

Detaljer

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde

Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde Loser, sjøfolk og en Dandseværtinde befolkningsutvikling og yrkesfordeling på Merdø Hilde L. Austarheim Denne artikkelen gir en framstilling av folketallsutviklingen og næringslivet i uthavna Merdø fra

Detaljer

Stavåsen og busettinga der:

Stavåsen og busettinga der: Stavåsen og busettinga der: Gamle navn og plasser ved Eidslia og Stavåsen Plassen Nytrøhalsen Marenrommet Marenekro Gammelgarden Tjørhjellhaugen Stuorommet Øverlia Hovdbua Krestistuo Krestilandet Magnhildekro

Detaljer

Hvordan ta i bruk Legacy?

Hvordan ta i bruk Legacy? Hvordan ta i bruk Legacy? Registrer slekten din på PC Vers. 0.8 Side 1 av 46 1. Formål Etter at jeg tok i bruk Legacy brukte jeg lang tid på å rette opp min tidligere registrerte informasjon. Jeg la merke

Detaljer

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO

SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO SOGA OM LARS RASMUSSON EIKEMO Åse Eikemo Strømme "Han Lars i Ørrvikjæ" Lars var fødd 1837, og vart 1862 g.m. Maria Johannesdtr. Leiro f. 1841. Dei budde ei tid som husfolk på Eikemo og fekk då 2 døtre,

Detaljer

Personnavn i eldre tid

Personnavn i eldre tid Personnavn i eldre tid Av Frode Myrheim Innledning En kan på en måte si at fornavnet og farsnavnet i eldre tid var det som i dag er personnummeret. Med andre ord var det dette som i offentlige skattelister

Detaljer

Ivar Aasen nynorskens far

Ivar Aasen nynorskens far Nettopp norsk Ivar Aasen nynorskens far Av Lars Sigurdsson Vikør forkorta og tilrettelagt av Elisabeth Smith Bakgrunn og oppvekst Ivar Aasen (1813 1896) vart fødd den 5. august i Hovdebygda i Ørsta på

Detaljer

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900

Andreas Olsen. Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Andreas Olsen Kasfjord Folk og forhold mellom 1850 og 1900 Tromsø 2001 Tromsø 2001 Utgiver: Andreas Olsen Layout: Jan Hallstensen Forsidebilde: Bodil Hanssen Trykk: LGA Trykkeri & Data, 9006 Tromsø Boken

Detaljer

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt

Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Eg har det på tunga : Å snakke seg til innsikt Førsteamanuensis Liv Engen (Samtale mellom tre gutar på femte trinn) Platon synest at sånn derre demokrati var bra. Han ville at alle skulle snakke på likt.

Detaljer

Festskrift _ 50 AR -

Festskrift _ 50 AR - m. Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULE _ 50 AR - V Festskrift RAUMA UNGDOMSSKULB Gjennom 50 ar 1917-1967 Skriftnemnd: Einar J. Berg - Johs. O. Bondevik, Ingvar Mjdtveit M O L D E 1967 MINDOR BOLS0 & CO.b TRYKKERI

Detaljer

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp!

nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! nr.2 Kyrkjeblad for Gloppen mars 2015 Årgang 45 Han har stått opp! Påske 2015 Vi serverer med dette eit fyldig påskenummer. Med temaet «Han har stått opp», kan det bli mange sider. Vi takkar flinke bidragsytarar!

Detaljer

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20

God Jul. Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12. Trygve om jula som var Side 14-15. Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jula 2013 9. årgang Laussal kr. 50,- God Jul Uskedalen Indremisjon og bedehuset frå 1863 2013 Side 8-12 Trygve om jula som var Side 14-15 Røysterett for Alle 25 år Side 16-20 Jul i barnehagen Side 32-34

Detaljer

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji

Svein Lund. Samisk skole. eller. Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring. Davvi Girji Svein Lund Samisk skole eller Norsk Standard? Reformene i det norske skoleverket og samisk opplæring Davvi Girji Davvi Girji 2003 1. utgåve, 1. opplag Utgitt med støtte frå Lærebokutvalet for høgare utdanning.

Detaljer

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - -

Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR. FAFO-rapport 153 -- -- - - Liv Jorunn Stokke UFØREPENSJONIST AR loffentleg SEKTOR FAFO-rapport 153 -- -- - - FAFO 1993 ISBN 82-7422-107-9 Omslagsfoto: Lars Bahl 2. maj - Samfoto Trykk: C Falch Hurtigtrykk. Oslo Innhald 1 Innleiing............................

Detaljer

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM

JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM JOSTEIN SAAKVITNE NYE ELEKTRONISKE MEDIUM GAN Forlag AS, Oslo 2003 2. utgåve/1. opplag ISBN 82-492-0398-4 Redaktør: Mai Gythfeldt Biletredaktør: Mai Gythfeldt Til nynorsk ved Jan R. Tislevoll Grunndesign:

Detaljer

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE!

MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! MANGE VIL HA, MEN FÅ VIL SELJE! Småbruk som ressurs for busetting Av Henry Mæland Rapport nr 222 2005 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2005 Rapport nr. 222 ISBN 82 741 243 7 ISSN 1501 9918 Pris:

Detaljer

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar

Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar Marte Fanneløb Giskeødegård og Gro Marit Grimsrud Rapport nr. 52 Kjønnsperspektiv på rekruttering av innbyggjarar 2 Møreforsking Volda Postboks 325, NO-6101 Volda Tlf. 70 07 52 00 NO 991 436 502 Tittel

Detaljer

Fullfør setningane nedanfor: ... at ein tok på seg meir parfyme og pudder når det tok til å lukte vondt.

Fullfør setningane nedanfor: ... at ein tok på seg meir parfyme og pudder når det tok til å lukte vondt. 2.1 Fullfør setningane nedanfor: 1......... at ein tok på seg meir parfyme og pudder når det tok til å lukte vondt. 2 Dei nye ideane i opplysningstida......... 3......... at adelen fekk dei beste jobbane.

Detaljer

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor

Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken Historielag Lederen har ordet Kjære lesere, i og utenfor Røyken bygd. En ny travel sommersesong står for døren. Det vrimler av oppgaver og aktiviteter å engasjere seg i for den som måtte ha noen

Detaljer

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug

Resultat frå evalueringa av Reform 97. Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Resultat frå evalueringa av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug, forskingsleiar for evalueringa 1 2 Forord Noregs forskningsråd har på oppdrag

Detaljer

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning?

Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? Gro Marit Grimsrud Finn Ove Båtevik Marte Fanneløb Giskeødegård Rapport nr. 53 Kristiansund, Molde og Ålesund som regionale motorar Kor attraktive er «motorane» for folk med høg utdanning? 2 Møreforsking

Detaljer

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi

Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder. Et forslag til strategi Norsk i hundre! Norsk som nasjonalspråk i globaliseringens tidsalder Et forslag til strategi Språkrådet 2005 Innhald 1 Samandrag... 3 2 Innledning... 10 3 Språk på spel i 2005... 18 4 Språk en demokratisk

Detaljer

"Strø sukker, du brunøjede"

Strø sukker, du brunøjede Line Mork Vatneødegård "Strø sukker, du brunøjede" -Impresjonisme i Ved Vejen av Herman Bang Masteravhandling i nordisk litteratur Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap NTNU Våren 2011 1 2 Forord

Detaljer

Mellom Nar og New York

Mellom Nar og New York Mellom Nar og New York Ein studie av innverknaden migrasjonen har på indiansk identitet og bruk av kichwa hjå ungdom i Cañar, Ecuador. Hildegunn Stokke Juni 2011 Abstract This work explores the effects

Detaljer

Gå ut og gjer disiplar

Gå ut og gjer disiplar Gå ut og gjer disiplar - om å vekse til modne kristne Innleiing: Denne undervisninga er berre 35 minutt då resten av samlinga siste leiarskule skal vere saman med leiarskulen for forsamlingsarbeid. Vi

Detaljer

Den gamle uthavna Merdø

Den gamle uthavna Merdø Den gamle uthavna Merdø Hilde L. Austarheim Merdø ligger ut mot havet en halv mil sør for Arendal. Her var i sin tid en av de viktigste uthavnene på Agderkysten. Denne artikkelen vil ta opp flere sider

Detaljer