Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 1549 Bud. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 1549 Bud Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 2846 (kvinner: 1443, menn: 1395) Bustader: 448 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 871 (kvinner: 435, menn: 435) Bustader i krinsen: 159 Krins: 001 Herred/by: Bud Folketeljinga Engelsberget Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Henrikke Pauline Bendiksdtr. k e b Hm Gårdsbrug S 1825 Nedre Stjørdalen NT N S 002 Mikal Martin Pedersen m ug b S Gårdbruger S og fisker 1863 Bud herred* N S Engelsberg 003 Peder Nekolai Pedersen m ug b S Gårdsbrug og fiskeri 1865 Bud herred* N S Engelsberg 004 Karen Anna Trondsdtr. k ug b Tj Husgjerning og kreaturstel 1869 Bud herred* N S Viken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Raffel Kristoffersen Viken m g f Hf Fisker, strandsidder 1863 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller drivgårnsfiske, udenfor Søndmør 002 Hanna Margrete Jonsdtr. k g b Hm Strandsidder - fiskerkone 1866 Bud herred* N S 003 Beret Johanna Raffelsdtr. k ug b D Datter - husgjerning 1886 Bud herred* N S 004 Kristian Raffelsen m ug b S Søn 1889 Bud herred* N S 005 Olav Raffelsen m ug b S Søn 1891 Bud herred* N S 006 Johan Raffelsen m ug b S Søn 1894 Bud herred* N S 007 Rudolf Håkon Raffelsen m ug b S Søn 1898 Bud herred* N S Viken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Evertsen Viken m g b Hf Strandsidder, lever af formue Akerø Rom N S 002 Tea Hansdatter k g b Hm Strandsid.= kone 1838 Bud herred* N S Viken ytre Karen Olsdatter Viken k e b Hm Gårdsbrug, fiskeri (ved leiet 1855 Bud herred* N S hjælp) 002 Olav Henriksen m ug b Søn Søn 1885 Bud herred* N S 003 Ole Elias Eriksen m ug b FL Løskarl, fisker 1866 Bud herred* N S 004 Knut Elias Karlsen Morsund m g mt FL Husmd. uden jord, fisker Skodje Rom N S Sedvanleg bustad: Morsund i Sandø (Romd.) Viken Peder Andreas Pedersen Viken m g f Hf Strandsidder, fisker 1837 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller drivgarnsfiske udenfor Søndmør 002 Anne Matsdatter k g b Hm Strandsid= fiskerkone 1839 Bud herred* N S 003 Marie Pedersdtr. k ug b D Husgjerning 1882 Bud herred* N S 004 Anton Pedersen m ug b S Søn 1887 Bud herred* N S 005 Sivert Jørgensen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1888 Bud herred* N S Viken Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Matias Andreassen m g b Hf Strandsidder, fisker, 1879 Bud herred* N S Viken tømmermand 002 Anna Jørgene Eriksdtr. k g b Hm Strandsidder= fiskerkone Bud herred* N S 003 Karoline Viken k e f EL Understøttes af frav. børn; 1840 Bud herred* N S ubet. formue. Sannsynleg opphaldstad: Trondhjem Viken Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 1549 Bud Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Edvard Pedersen Viken m g b Hf Strandsidder, fisker 1856 Bud herred* N S 002 Ingeborg Gurine Tollefsdtr. k g b Hm Strandsidd= fiskerkone 1857 Frænen Rom N S 003 Anna Tønnessine Hansdtr. k ug b D Datter- husgjerning 1885 Frænen N S 004 Peder Andreas Nilsen m ug b S Søn Bud herred* N S 005 Søren Hovde m ug b EL Fisker Vold Rom N S Viken Anders A. Bjørseth m g b Husfar Landhandler, Postaabner, 1850 Veø Rom N S Dampskibsexpedt. Merknad: Hovedbygningen: [felt 2] 002 Dorothea Bjørseth k g b Husmor Landhandlerfrue 1860 Molde Rom N S 003 Harald Bjørseth m ug b Søn Søn 1887 Bud herred* N S 004 Marie Bjørseth k ug b D Datter 1891 Bud herred* N S 005 Riborg Bjørseth k ug b D Datter 1897 Bud herred* N S 006 Agnes Bjørseth k ug b D Datter Bud herred* N S 007 Margrete Tvete k ug b Hus= Hus= Lærerinde 1877 Aure Rom N S Lærerinde 008 Anna Mathiasdtr k ug b Tjenestepige Budeie 1877 Hustad T. N S 009 Gjertine Gjetmundsdtr Tornæs k ug b Tjenestepige Kjokkenpige 1870 Vaagø Rom N S 010 Lina Hansdtr Vestad k ug b Tjenestepige Barnepige 1881 Bud herred* N S 011 Hendrik P. Vikene m ug b Tj Handelsbetjent 1880 Hustad T N S Merknad: Drengestubygning [felt 2] 012 Peder Halv. Aas m ug b Tj Gaardsdreng 1881 Vaagø Rom N S 013 Peter Rambech m g b Hf Læge, privat prakt Kværnæs Rom N S 014 Andrea Rambech k g b Hm Doktorfrue 1873 Vardø Fin N S 015 Thea Eriksdtr. Karlsvik k ug b Tj Husgjerning 1882 Bud herred* N S Frisnesset Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Larssen m g b Hf Strandsidder, fisker 1871 Bud herred* N S 002 Marie Magdalene Larssen k g b Hm Strandsidd. = fiskerkone 1876 Bud herred* N S 003 Edvarda Olette Larsdtr. k ug b D Datter 1898 Bud herred* N S 004 Ludvig Larssen m ug b S Søn Bud herred* N S 005 Olava Marie Tollefsdtr. k e f Husfarens mor Forsørges af sønnen 1825 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Rinderø i Akerø Frisnesset Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut Andreas Olsen Frisnesset m g f Hf Strandsidder, fisker Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 002 Hilda Hansdatter k g b Hm Strands.= fiskerkone 1871 Bud herred* N S 003 Betsy Henriette Knutsdtr. k ug b D Datter 1897 Bud herred* N S 004 Ole Marius Knutsen m ug b S Søn Bud herred* N S 005 Hans Ophus m e b Husmorens far Bryggearbeider 1835 Grytten Rom N S Frisnesset Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Rasmussen Frisnes m g f Hf Strandsidder, fisker Vestnes Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 002 Sevrine Marie Hansdtr. k g b Hm Strandsid= fiskerkone 1861 Bergen N S Frisnesset Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Einar Olsen Frisnes m g b Hf Strandsidder, fartøifører, lidt fiskeri 1830 Brudvik i Haus SB N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Bergitta Olsdatter k g b Hm Strandsidd=kone Leganger Rom N S 003 Kristian Einarsen m ug b S Søn 1885 Bud herred* N S 004 Sofie Einarsdtr. k ug f D Datter 1888 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Draagen i Bud 005 Helga Einarsdtr. k ug b D Datter 1890 Bud herred* N S Frisnesset Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Matias Pedersen Frisnes m g b Hf Strandsidder, fisker 1867 Frænen Rom N S 002 Ingeborg Einarsdtr. k g b Hm Strands.= fiskerkone 1872 Frænen N S 003 Nansy Baronie Iversdtr. k ug b D Datter Bud herred* N S Frisnesset Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Andreas Andersen m g b Hf Strandsidder, fisker, 1871 Frænen Rom N S skomager f.e.r. 002 Sigrid Knutsdtr. k g b Hm Strandsidd= fiskerkone 1872 Bud herred* N S 003 Olaf Olsen m ug b S Søn Bud herred* N S 004 Anna Andersdtr. n. Bjørnsund k ug b Tj Husgjerning 1885 Frænen N S Frisnesset Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Martinus Matsen m g b Hf Strandsidder, fisker 1834 Bergen N S 002 Anne Marta Endresdtr. k g b Hm Strandsidd= fiskerkone 1829 Frænen Rom N S 003 Nils Matias Olsen Oterlei m ug mt FL Gårdbrugersøn, f.t. under 1886 Fjørtoft Rom N S lægebehandling Sedvanleg bustad: Fjørtoft 004 Marit Arnesdatter Tornes k ug mt FL Tjenestepige (husgjern. og 1848 Frænen N S kreaturstel) Sedvanleg bustad: Frænen Frisnesset Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Oliver Malme m g b Hf Strandsidder, fisker, 1848 Frænen Rom N S skomager f.e.r. 002 Elen Maria Nilsdtr. k g b Hm Strands.= fiskerkone 1843 Eide (Nordmør) Rom N S 003 Johan Alfred Petterson m g f Hf Inderst, stenarbeider 1866 Småland, Sverige N S Sannsynleg opphaldstad: Male i Hustad 004 Ingeborg Marie Hansdtr k g b Hm Inderst- stenarbeidskone 1876 Bud herred* N S 005 Gustav Adolf Johansen m ug b Søn Søn 1896 Kristianssund, N Rom N S 006 Dagni Elise Johansdtr. k ug b D Datter 1898 Aasen, Frosta NT N S Solnes (Kleppen) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard Andreas Alfsen m g f Hf Fisker, selveier af sin hustomt 1864 Frænen Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Drivgarnsdampskib "Thor", Aalesund 002 Matea Knutsdtr. k g b Hm Fiskerkone Frænen N S Solnes (Kleppen) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jørgen Hansen Kleppen m g f Hf Fisker, selveier af sin 1851 Nesset Rom N S stuetomt Sannsynleg opphaldstad: Ona i Sandø (Romsd) 002 Guri Larsdatter k g b Hm Fiskerkone 1847 Vaage Krs N S Millehagen (Kleppen) Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 1549 Bud Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Matsen Kleppen m g b Hf Strandsidder, fisker Bud herred* N S 002 Mari Iversdtr. k g b Hm Strandsidd= og fiskerkone 1845 Nesset Rom N S 003 Johan Matias Johansen m ug b S Fisker, tømmermandslærling 1881 Bud herred* N S Millehagen (Kleppen) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mats Kristoffersen Kleppen m g b Hf Fisker, selveier af sin 1859 Bud herred* N S stuetomt 002 Margrete Pedersdtr. k g b Hm Fiskerkone 1864 Bud herred* N S 003 Ole Matsen m ug b S Fisker 1884 Bud herred* N S Mensonipladsen (Kleppen) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Olaus Pedersen Kleppen m g b Hf Fisker, strandsidder 1840 Bud herred* N S 002 Malena Eriksdtr. k g b Hm fisker- strandsidderkone 1853 Bud herred* N S 003 Ole Edvard Pedersen m ug f S Fisker 1880 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Drivgarnsdampskib "Thor", Aalesund 004 Henninge Pedersdtr. k ug b D Datter 1893 Bud herred* N S 005 Alfred Pedersen m ug b S Søn 1895 Bud herred* N S Kleppen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Mats Raffelsen Kleppen m g b Hf Fisker, strandsidder 1867 Bud herred* N S 002 Beret Paulsdtr k g b Hm Fisker- strandsidderkone 1864 Frænen Rom N S 003 Paula Matsdtr. k ug b D Datter 1894 Bud herred* N S 004 Ingvald Matsen m ug b S Søn 1897 Bud herred* N S 005 Anna Hoff k e b EL Dagarbeide på bryggerne og omkr. i husene 1845 Bud herred* N S Kleppen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Edvard Larssen Kleppen m e b Hf Bryggearbeider, strandsidder 1845 Molde Rom N S 002 Johan Edvardsen m ug b S Søn, fisker Bud herred* N S 003 Karen Margrete Andreasdtr. k e b Husholderske Husholderske 1834 Frænen Rom N S Mensoniplads (Kleppen) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Hansen Kleppen m g b Hf Fisker, strandsidder 1835 Bud herred* N S 002 Beret Larsdtr. k g b Hm Fisker- strands. kone 1834 Bud herred* N S 003 Ludvig Hansen Kleppen m ug f Søn Fisker 1867 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør Mensonipladsen (Kleppen) Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Kristian Paulsen Kleppen m g b Hf Fisker, strandsidder 1834 Ørlandet ST N S 002 Karen Hansdtr. k g b Hm Fisker- strands. kone 1846 Bud herred* N S 003 Teodor Kristiansen m ug b S Søn, fisker 1885 Bud herred* N S 004 Laura Sofie Kristiansdtr. k ug b D Datter Bud herred* N S 005 Kåre Kristian Mastad m ug b Dattersøn Pleiesøn 1896 Bud herred* N S Kleppen Peder Olsen Kleppen m g f Hf Fisker, gårdbruger 1845 Frænen Rom N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 002 Inger Anna Torsteinsdtr. k g b Hm fisker- gårdbr.kone 1851 Bud herred* N S 003 Tea Beata Pedersdtr. k ug b D Husgjerning 1879 Bud herred* N S 004 Anna Sevrine Pedersdtr. k ug b D Datter 1891 Bud herred* N S 005 Knut Andr. Pedersen m ug b S Søn 1891 Bud herred* N S Kleppen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Ingebrigtsen Kleppen m g b Hf Fisker, strandsidder 1872 Bud herred* N S 002 Beret Maria Nilsdtr. k g b Hm Fisker- strandsidderkone 1871 Bud herred* N S 003 Iver Pedersen m ug b S Søn 1897 Bud herred* N S 004 Jørgen Nelmer Pedersen m ug b S Søn Bud herred* N S 005 Sigrid Olsdtr. Fjøren k e b FL Understøttes af en datter i Kr.-ania 1831 Ringebu Krs N S Kleppen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Andr. Edvardsen Kleppen m g b Hf Fisker, strandsidder 1859 Frænen Rom N S 002 Elen Maria Iversdtr. k g b Hm Fisker-strands-kone Sandø (Romsd). N S 003 Alfred Jonas Olsen m ug b S Søn 1891 Bud herred* N S 004 Anton Sigvart Olsen m ug b S Søn 1892 Bud herred* N S 005 Inga Elida Olsdatter k ug b D Datter 1896 Bud herred* N S 006 Edvin Olsen m ug b S Søn 1898 Bud herred* N S 007 Elen Maria Olsdtr. k ug b D Datter Bud herred* N S Mensonigård Andreas Evensen m g f Hf Fisker- gårdbruger 1869 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 002 Marta Kristensdtr. k g b Hm Fisker- gardbr.= kone 1869 Bolsø Rom N S 003 Emil Andreassen m ug b S Søn 1894 Bud herred* N S 004 Kristian Andreassen m ug b S Søn 1896 Bud herred* N S 005 Ansgar Andreassen m ug b S Søn 1897 Bud herred* N S 006 Karen Kristine Andreasdtr. m!! ug b D Datter Bud herred* N S 007 Udøbt pige k ug b D Datter Bud herred* N S 008 Anna Marie Eriksen k ug b Tj Husgjerning, kreaturstel 1851 Næsne Nor N S Kristengård Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Iver Andreas Lassesen m g b Hf Fisker, strandsidder Akerø Rom N S Eidskrem 002 Anne Marta Knutsdtr. k g b Hm Fisker- strands.= kone 1860 Frænen Rom N S 003 Laurits Andreassen m ug b S Søn, fisker 1884 Akerø N S 004 Elisabet Andreasdtr. k ug b D Datter 1886 Frænen N S 005 Knut Andr. Andreassen m ug b S Søn 1888 Akerø N S 006 Inga Berntine Andreassen k ug b D Datter 1890 Bud herred* N S 007 Alfred Marius Andreassen m ug b S Søn 1893 Bud herred* N S 008 Karoline Andreasdtr. k ug b D Datter Bud herred* N S 009 Anna Elida Andreasdtr. k ug b D Datter 1898 Bud herred* N S 010 Kristian Bering Andreassen m ug b S Søn Bud herred* N S Kristengård Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Rasmussen Kristengård m e b Hm Fisker, strandsidder 1847 Vestnes Rom N S 002 Johan Elias Olsen m ug f S Fisker 1874 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 003 Jørgen Olsen m ug f S Fisker 1878 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 1549 Bud 004 Anna Olsdtr. k ug b D Husgjerning 1881 Bud herred* N S 005 Beret Anna Kleppen k e b EL Dagarb. omkr. i folks huse Akerø Rom N S Ivergård Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Andersen Ivergård m g b Hf Fisker, strandsidder 1846 Bud herred* N S 002 Gurine Andreasdtr. k g b Hm Fisker- strands= kone 1847 Øvre Stjørdalen NT N S 003 Olav Olsen m ug b S Søn 1886 Bud herred* N S 004 Anton Olsen m ug f S Styrmand 1877 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Bark "Vesterlide" Stavanger, fast opg. adr. "Mirmasje, Kanada"?? 005 Anna Kristine Olsdtr k ug b D Datter 1889 Bud herred* N S Ivergård Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Rasmussen Helset m g f Hf Fisker, strandsidder 1840 Vestnes Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Helset i Vestnes 002 Anne Marta Andreasdtr. k g b Hm Fisker- strands.= kone 1843 Øvre Stjørdalen NT N S 003 Rasmus Olsen Helset m ug b S Søn. Lidt småarbeide som 1868 Bud herred* N S kurvbinding o.l. 004 Petter Olsen Helset m ug f S Fisker Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 005 Oluf Marian Olsen m ug b S Søn 1887 Bud herred* N S Ivergård Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Martinus Male m g b Hf Fisker, strandsidder 1848 Bud herred* N S 002 Lovise Knutsdtr. k g b Hm Fisker- strandsidd.= kone 1857 Frænen Rom N S 003 Peder Bernhard Pedersen m ug b S Søn 1886 Bud herred* N S 004 Knut Andr. Pedersen m ug b S Søn 1889 Bud herred* N S 005 Karolina Pedersdtr. k ug b D Datter 1892 Bud herred* N S 006 Lovise Marie Pedersdtr. k ug b D Datter 1898 Bud herred* N S 007 Sanna Pauline Pedersdtr k ug b D Datter Bud herred* N S Ivergård Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Tomas Male m g b Hf Fiskeopkjøber (for andre), 1852 Bud herred* N S gårdbr. (selveier) seilarbeider. 002 Olina Olsdtr. k g b Hm Gårdbrugerkone 1858 Vold Rom N S 003 Olav Tomassen m ug b S Fisker 1881 Bud herred* N S 004 Marie Tomasdtr. k ug b D Husgjerning 1883 Bud herred* N S 005 Olette Tomasdtr. k ug b D Datter 1887 Bud herred* N S 006 Sigvald Tomassen m ug b S Søn 1890 Bud herred* N S 007 Tomas Tomassen m ug b S Søn 1895 Bud herred* N S 008 Anna Tomasdtr. k ug b D Datter Bud herred* N S Ivergård Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Trondsen m g b Hf Fisker, strandsidder 1870 Bud herred* N S 002 Elen Johansdtr. k g b Hm Fisker- strandsid.= kone 1869 Bud herred* N S 003 Tally Antonsdtr. k ug b D Datter 1897 Bud herred* N S Brændslen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Raffel Raffelsen Brændslen m g b Hf Fisker, strandsidder 1867 Bud herred* N S 002 Petrine Andreasdtr. k g b Hm Fisker- strandsid.= kone 1871 Bud herred* N S 003 Ragna Matilde Raffelsdtr. k ug b D Datter 1894 Bud herred* N S 004 Anna Maria Raffelsdtr. k ug b D Datter 1897 Bud herred* N S Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Matea Raffelsdtr. k ug b Tj Husgjerning 1878 Bud herred* N S 006 Raffel Matsen m g b Hf Fisker, inderst Bud herred* N S 007 Marta Raffelsdtr. k g b Hm Fisker- inderstkone 1840 Bud herred* N S 008 Rikard Emil Matsen m ug b Sønnesøn Pleiesøn 1892 Bud herred* N S Brændslen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anton Larssen m g b Hf Fisker, selveier 1851 Bud herred* N S 002 Elen Andreasdtr. k g b Hm Fisker- selveierkone 1851 Øvre Stjørdalen NT N S Fjøren Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olaus Knutsen Fjøren m g b Hf Fisker, strandsidder 1861 Bud herred* N S 002 Jørgine Johansdtr. k g b Hm Fisker- strandsidd. kone 1861 Bud herred* N S 003 Anna Olausdtr k ug b D Datter 1890 Bud herred* N S 004 Gyda Olausdtr. k ug b D Datter 1892 Bud herred* N S 005 Johan Olaussen m ug b S Søn 1896 Bud herred* N S 006 Nekoline Olausdtr k ug b D Datter Bud herred* N S 007 Knut Asmundsen m e b Far- FL Lever af formue, lidt fiskeri 1832 Bud herred* N S Fjøren Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jakob Eriksen Stranden m g f Hf Fisker, inderst 1858 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund 002 Gjertine Olsdtr. k g b Hm Fisker- inderstkone 1849 Akerø Rom N S 003 Ragnhild Jakobsdtr. k e b Husfarens mor Understøttes af fattigvæsenet 1831 Bud herred* N S Fjøren Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Anders Andersen m g b Hf Dagarbeide af alt slags 1821 Bud herred* N S (fiskearbeide, jordbrugsarb.) strandsidder, kirketjener. 002 Beret Olsdtr. k g b Hm Strandsidderkone 1850 Bud herred* N S 003 Ole Knutsen Vågen m g b FL Understøttes af fattigv Bud herred* N S føderådsmand. 004 Tora Hansdtr. k g b FL Understøttes af fattigv Lom Krs N S Brændslen Iver Olsen Brændslen m g b Hf Fisker, strandsidder 1840 Nesset Rom N S 002 Olava Nilsdtr k g b Hm Fisker- strandsidd.- kone 1852 Bud herred* N S 003 Anton Iversen m ug b S Søn 1885 Bud herred* N S 004 Hans Iversen m ug b S Søn 1890 Bud herred* N S Brændslen Erik Olsen Moen m g b Hf Handel. bageri Volds sogn i Eids og N S smedforretning og gårdsbrug Volds prestegjeld Rom 002 Ingeborg Moen k g b Hm Handelsmandsfrue Veblungsnæs Rom N S 003 Olaf Moen m ug b S Smedsvend 1869 Bud herred* N S 004 Gunhilde Moen k ug b D Handel 1867 Bud herred* N S 005 Hans Trondsen m ug b Tj Bagersvend 1881 Bud herred* N S 006 Severine Nicolaisen k ug b Tj Husgjerning & kreaturstel 1879 Bud herred* N S Taraldset Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 1549 Bud 001 Rasmus Taraldset m g f Hf Tømmermand, fisker, 1855 Hornindal NB N S gårdbruger Sannsynleg opphaldstad: På reise til Hornindal, Nordfjord 002 Beret Reiertsdtr. k g b Hm Gårdbrugskone 1858 Bud herred* N S 003 Ragna Rasmusdtr k ug b D Husgjerning 1884 Bud herred* N S 004 Rakel Rasmusdtr. k ug b D Datter 1895 Bud herred* N S 005 Halgerd Rasmusdtr. k ug b D Datter 1898 Bud herred* N S Ivergård Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Magnus Iversen m ug b Enslig boende i særskilt hus Urmager Bud herred* N S Tungehaug Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sivert Kristoffersen m g b Hf Fisker, skomager, 1852 Bud herred* N S Tungehaug strandsidder 002 Anne Marta Erlingsdtr k g b Hm Fisker- strandsid.= kone 1853 Frænen Rom N S 003 Anne Marta Erlingsdtr k g b Hm Fisker- strandsid.= kone 1853 Frænen Rom N S 004 Karolina Sivertsdtr. k ug b D Husgjerning 1883 Bud herred* N S 005 Dorthea Sivertsdtr. k ug b D Datter 1890 Bud herred* N S 006 Gjertrud Botolfsdtr. k e b Husfarens mor Forsørges af sønnen 1825 Frænen N S Ivergård Mats Robinson m g b Hf Fisker, gårdbruger 1858 Vestnes Rom N S 002 Karen Knutsdtr k g b Hm fisker- gårdbr.kone 1867 Frænen Rom N S 003 Marius Matsen m ug b S Søn Minneapolis Amerika N S 004 Edvin Matsen m ug b S Søn 1893 Minneapolis Amerika N S 005 Gudrun Matsdtr. k ug b D Datter 1896 Bud herred* N S 006 Elmer Matsen m ug b S Søn 1898 Bud herred* N S 007 Julie Pedersdtr. Skarset k ug b Tj Husgjerning, kreaturstel 1884 Bud herred* N S Ivergård Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Raffel Trondsen m ug b Hf Fisker, Tømmermand, 1873 Bud herred* N S Strands. 002 Anne Rasmusdtr. k e b foregåendes Husholderske 1844 Bud herred* N S mor 003 Anton Matiassen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1896 Bud herred* N S 004 Inger Trondsdtr. k ug b EL Sypige 1872 Bud herred* N S Tungehaug Matias Jakobsen Tungehaug m e b Hf Fisker, gårdbruger 1851 Bud herred* N S 002 Jørgine Matiasdtr. k ug b D Husholderske 1878 Bud herred* N S 003 Jakob Matiassen m ug f S Fisker, gårdsarbeider Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 004 Andreas Matiassen m ug b S Søn, gårdsarbeider 1884 Bud herred* N S 005 Marie Matiasdtr. k ug b D Datter 1886 Bud herred* N S 006 Sina Matiasdtr. k ug b D Datter 1888 Bud herred* N S 007 Martine Matiasdtr k ug b D Datter 1890 Bud herred* N S 008 Emil Matiassen m ug b S Søn 1892 Bud herred* N S 009 Marit Andersdtr. k e b Husfarens mor Føderåd in natura 1812 Bolsø Rom N S Gjærdet Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Hans Oluf Hansen Gjærdet m g b Hf Fisker, gårdbr., skrædder 1860 Bud herred* N S 002 Bolla Paulsdtr. k g b Hm fisker- gårdbr.= kone 1858 Bud herred* N S 003 Hanna Hansdtr. k ug b D Husgjerning og kreaturstel 1884 Bud herred* N S 004 Paula Hansdtr. k ug b D Datter 1889 Bud herred* N S 005 Helma Hansdtr. k ug b D Datter 1893 Bud herred* N S 006 Broder Eivind Hanssen m ug b S Søn 1898 Bud herred* N S 007 Hans Oluf Hansen m g b Hf Føderådsmand, skrædder Bud herred* N S 008 Marta Ingebrigtsdtr. k g b Hm Føderadskone 1824 Orkedalen ST N S Solvaag (Vågen) Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: ja 001 Ole Larssen Venaas m g b Hf Handelsmand (Landhandler), 1853 Bud herred* N S gårdbr. 002 Sevrine Venås k g b Hm Landhandlerfrue 1859 Vold Rom N S 003 Borghild Venås k ug b D Datter 1898 Bud herred* N S 004 Ole Sverre Venås m ug b S Søn Bud herred* N S 005 Emma Pedersdtr. Inderhaug k ug b Tj Husgjern. & kreaturstel 1881 Bud herred* N S 006 Sigrid Pedersdtr. Flovik k ug b Tj Butikpige 1880 Bud herred* N S Vaagen Jon Knutsen Vaagen m g b Hf Hmd. med jord, fisker 1822 Bud herred* N S 002 Beret Olsdtr. k g b Hm Husmdskone 1823 Grytten Rom N S 003 Matias Jonsen m ug f S Fisker 1857 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 004 Andreas Jonsen m ug f S Fisker 1864 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 005 Nils Matiassen m ug b Sønnesøn Pleiesøn, fisker Bud herred* N S Vaagen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan Jonsen Vaagen m g b Hf Fisker, strandsidder Bud herred* N S 002 Synnøv Andreasdtr k g b Hm Fisker- strandsid.= kone 1857 Bud herred* N S 003 Anton Johansen m ug f S Fisker 1879 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 004 Jon Johansen m ug f S Fisker Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 005 Inga Johansdtr. k ug b D Datter 1887 Bud herred* N S 006 Sofie Johansdtr k ug b D Datter 1889 Bud herred* N S 007 Karl Johansen m ug b S Søn 1892 Bud herred* N S 008 Ole Johansen m ug b S Søn 1894 Bud herred* N S 009 Beret Johansdtr k ug b D Datter 1897 Bud herred* N S 010 Olava Nedal k ug b Tj Husgjerning og kreaturstel 1879 Kværnes Rom N S Vaagen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Jorgen Knutsen Myren m e f Hf Fisker, inderst 1866 Molde Rom N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller drivgarnsfiske udenfor Søndmør 002 Nils Kristian Jorgensen m ug b S Søn 1894 Bud herred* N S 003 Ragna Marie Jorgensdtr k ug b D Datter 1897 Bud herred* N S 004 Anne Bendiksdtr. Sæternes k ug b Tj Husholderske 1865 Bud herred* N S Vaagen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Knutsen Vaagen m g b Hf Fisker, strandsidder 1865 Frænen Rom N S 002 Hanna Hansdtr. k g b Hm Fisker- strandsid.- kone 1867 Veø Rom N S 003 Hjalmar Andreassen m ug b S Søn 1892 Bud herred* N S 004 Ingeborg Kristine Andreasdtr. k ug b D Datter 1893 Bud herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 1549 Bud 005 Lydia Karoline Andreasdtr k ug b D Datter 1895 Bud herred* N S 006 Hilda Andreasdtr. k ug b D Datter 1897 Bud herred* N S Vaagen Andreas Olsen Vaagen m g b Hf Fiskeri, strandsidder 1853 Bud herred* N S Pladsbruger i Thea Torsteinsdtr. k g b Hm Fisker- strands.= kone 1854 Bud herred* N S 003 Olav Andreassen m ug b S Fisker 1883 Bud herred* N S 004 Johan Andreassen m ug b S Søn, fisker Bud herred* N S 005 Klara Andreasdtr k ug b D Datter 1889 Bud herred* N S 006 Anton Andreassen m ug b S Søn 1890 Bud herred* N S 007 Konrad Andreassen m ug b S Søn 1894 Bud herred* N S Vaagen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Nils Tverfjeld m g f Hf Tømmermand og snedker, 1857 Bud herred* N S strandsidder Sannsynleg opphaldstad: Sandvik i Hustad 002 Inger Jonsdtr. k g b Hm Strandsidderkone 1859 Bud herred* N S 003 Idar Johannes Nilssen m ug b S Søn 1896 Bud herred* N S 004 Berta Alvilde Nilsdtr. k ug b D D Bud herred* N S 005 Magnus Johansen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1885 Bud herred* N S 006 Emelie Tverfjeld k ug mt B Gårdbrugerdatter 1884 Bud herred* N S Sedvanleg bustad: Tverfjeld i Hustad Vaagen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marit Rasmusdtr Vaagen k e b Hm Strands.enke, Lidt understøtt Veø Rom N S af fattigv. Dagarbeide af forskjellig art 002 Inga Olina Knutsdtr. k ug b D Datter 1892 Bud herred* N S 003 Hans Hanssen Kleppen m g b Hf Fisker, inderst 1866 Bud herred* N S 004 Anne Margrete Knutsdtr k g b Hm fisker- inderstkone 1867 Bud herred* N S 005 Harald Ingvald Hanssen m ug b S Søn 1892 Bud herred* N S 006 Anne Berntine Hansdtr k ug b D Datter 1896 Bud herred* N S 007 Hagbart August Hansen m ug b S Søn 1897 Bud herred* N S Tungehaug Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Hanssen Tungehaug m g b Hf Fisker, strandsidder 1865 Bud herred* N S 002 Beret Anna Hansdtr. k g b Hm Fisker- strands.kone 1859 Bud herred* N S 003 Harald Hanssen m ug b S Søn 1891 Bud herred* N S 004 Hagbart Hanssen m ug b S Søn 1895 Bud herred* N S 005 Rebekka Hansdtr. k ug b D Datter 1897 Bud herred* N S 006 Johanna Hansdtr. k ug b D Datter Bud herred* N S Tungehaug Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Johansen Tungehaug m g b Hf Strandsidder, fisker, 1823 Grytten Rom N S Understøttes af Romsd. undsætningskasse og Hansens legat 002 Karen Jonsdtr. k g b Hm Strandsid.- kone 1818 Bud herred* N S Tungen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Jørgen Knutsen Fjøren m g b Hf Fisker, strandsidder Bud herred* N S 002 Karolina Trondsdtr. k g b Hm Fisker- strands.kone 1875 Bud herred* N S Vaagen Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Gabrielsen m ug b Hf Landhandler, bager f.e. regn Hæskestad Sta N S 002 Marit Aandal k ug b Tj Husholderske 1846 Øre Rom N S Torhaug Peder Paulsen Torhaug m g b Hf Fisker, strandsidder Bud herred* N S 002 Guri Knutsdtr. k g b Hm Fisker. strandsid=kone 1836 Bud herred* N S 003 Rasmus Larsen m g b Hf Fisker - inderst 1878 Manger SB N S 004 Olina Pedersdtr. k g b Hm Fisker - inderstkone 1874 Bud herred* N S 005 Lydia Ludvigsdtr. k ug b S!! Datter 1893 Bud herred* N S Torhaug Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Andreas Matsen Torhaug m g b Hf Fisker, strandsidder 1836 Akerø Rom N S 002 Malena Salvesdtr k g b Hm Fisker- strands.= kone 1854 Bud herred* N S 003 Sevrine Nilsdtr k ug b Tj Husgjerning 1875 Bud herred* N S 004 Sivert Nilsen m ug f Tj Fisker 1878 Bud herred* N S Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske, udenfor Søndmør Torhaug Peder Bendiksen Torhaug m g b Hf Fisker, husmand med jord Bud herred* N S 002 Ingeborg Pedersdtr. k g b Hm Husmandskone 1849 Bud herred* N S 003 Elias Pedersen m ug b S Søn 1884 Bud herred* N S 004 Beret Pedersdtr. k ug b D Datter Bud herred* N S 005 Johan Bendiksen Vikene m ug mt B Fisker Bud herred* N S Sedvanleg bustad: Vikene i Hustad (T) Skriverhaug Bud Skriverhaug Jorgen Andreassen m g b Hf Fisker, pladsbruger 1868 Bud herred* N S Skriverhaug 002 Matea Johansdtr. k g b Hm fisker- pladsbrugerkone 1868 Bud herred* N S 003 Peder Karlsen m ug b Pleiesøn Pleiesøn 1890 Bud herred* N S 004 Marit Ørgersdtr. k e b Husfarens mor Husmandsenke u J 1846 Bud herred* N S Skriverhaug Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Olsen Skriverhaug m g b Hf Fisker, husmand med jord Bud herred* N S 002 Abel Steffensdtr. k g b Hm Fisker- husmandskone 1837 Bud herred* N S Berget Sivert Størkersen Berget m g b Hf Fisker, husmand med jord Bud herred* N S 002 Cecilie Trondsdtr k g b Hm Fisker- husmandskone 1838 Bud herred* N S 003 Anna Sivertsdtr. k ug b D Husgjerning 1873 Bud herred* N S 004 Olaus Sivertsen m ug f S Fisker 1878 Bud herred* N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 1549 Bud Sannsynleg opphaldstad: Aalesund eller på drivgarnsfiske udenfor Søndmør. 005 Sofie Nilsdtr. k ug b Pleiedatter Pleiedatter Bud herred* N S Berget Peder Eriksen Berget m g b Hf Fisker, gårdbr. (selveier) 1851 Bud herred* N S 002 Karen Maria Olsdtr k g b Hm Fisker- gardbr.- kone 1846 Bud herred* N S 003 Emelie Maria Jonsdtr. k ug b D Husgjerning, kreaturstel 1877 Bjørnsund. Rom N S Berget Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Eriksen Berget m g b Hf Strandsidderfolk, forsørget af 1824 Bud herred* N S sønnen (efternævnte) 002 Karen Johanna Johansdtr. k g b Hm Strandsidderfolk, forsørget af 1834 Bud herred* N S sønnen (efternævnte) 003 Knut Hansen m ug b S Fisker 1873 Bud herred* N S Berget Inger Olava Hagerup k e b Hm Gårdbr.- husmandsenke Bud herred* N S 002 Andreas Hagerup m ug b S Fisker, gårdbr. S 1871 Bud herred* N S 003 Rikard Hagerup m ug b S Fisker, gårdsarb Bud herred* N S 004 Olav Hagerup m ug b S Fisker, gårdsarb Bud herred* N S 005 Jørgen Ingvald Hagerup m ug b S Søn 1885 Bud herred* N S 006 Andrianna Olsdtr. k ug b Tj Husgjerning 1845 Bud herred* N S 007 Karoline Pedersdtr. k ug b Tj Husgjerning 1886 Bud herred* N S Stranden Hans Johansen Stranden m g b Hf Fisker, gårdbr. (selveier) 1859 Bud herred* N S Kasserer for en privat låneindretning. 002 Bergitta Bendiksdtr. k g b Hm Fisker- gårdbr=kone 1867 Bud herred* N S 003 Marie Margrete Hansdtr. k ug b D Datter 1897 Bud herred* N S 004 Johan Birger m ug b S Søn Bud herred* N S Merknad: E: Etternavn mangler. 005 Nilsine Knutsdtr. k ug b Tj Husgjerning 1886 Bud herred* N S Stranden Edvard Eriksen Stranden m g b Hf Fisker, husmand med jord Bud herred* N S 002 Synnøv Andreasdtr. k g b Hm Fisker- husmandskone Bud herred* N S 003 Marit Evensdtr. k ug b Tj Husgjerning Bud herred* N S Stranden Knut Andreassen Stranden m g b Hf Fisker, strandsidder 1852 Bud herred* N S 002 Synnøv Mortensdtr. k g b Hm Fisker- strandsidd.kone 1860 Sandø (Romsd.) Rom N S 003 Andreas Knutsen m ug b S Fisker 1882 Bud herred* N S 004 Matias Knutsen m ug b S Fisker 1884 Bud herred* N S 005 Johan Knutsen m ug b S Søn, fisker 1886 Bud herred* N S 006 Beret Knutsdtr. k ug b D Datter 1888 Bud herred* N S 007 Peder Knutsen m ug b S Søn 1890 Bud herred* N S 008 Ragnvald Knutsen m ug b S Søn 1894 Bud herred* N S 009 Nikoline Knutsdtr. k ug b D Datter 1896 Bud herred* N S 010 Bernhard Knutsen m ug b S Søn 1898 Bud herred* N S 011 Udøbt gut m ug b S Søn Bud herred* N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1548 Frænens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1548 Frænens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1836 Rødø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1836 Rødø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1621 Ørlandet Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1572 Tusterens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1842 Skjerstad Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1546 Sandø, Akerø prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1628 Nes Fosen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1244 Austevold. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1244 Austevold Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1431 Jølster. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1431 Jølster Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1543 Nessets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1543 Nessets Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1537 Vold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1537 Vold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1929 Berg herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1929 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1849 Hamarøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1549 Bod prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1511 Vannelven Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1857 Værøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1857 Værøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1853 Evenes herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1553 Kvernes Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1717 Frosten. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1717 Frosten Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1523 Sunnelven Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0202 Hvitsten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0202 Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1446 Breim. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1446 Breim Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1717 Frosta. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1717 Frosta Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1721 Verdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1838 Gildeskaal Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1818 Herøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1930 Hillesøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1419 Leikanger Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1150 Skudenes Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1612 Hevne. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1612 Hevne Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1542 Erisfjord & Visdals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1542 Erisfjord & Visdals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1542 Erisfjord & Visdals Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0136 Rygge prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1836 Rødøy Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1119 Nærbø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Folketeljing 1910 for 1821 Stamnes, Alstahaug prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1213 Fjelberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0814 Bamle Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald Løpande

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1658 Børsen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1658 Børsen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1235 Voss. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1235 Voss Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer