Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen. Digitalarkivet"

Transkript

1 Folketeljing 1900 for 0430 Storelvedalen Digitalarkivet

2 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: Digitalarkivet - Arkivverket

3 Innhald Løpande liste... 9 Førenamnsregister Etternamnsregister Fødestadregister Bustadregister

4 4

5 Folketeljingar i Noreg Det er halde folketeljingar i Noreg i 1769, 1801, 1815, 1825, 1835, 1845, 1855, 1865, 1870 (i nokre byar), 1875, 1885 (i byane), 1891, 1900, 1910, 1920, 1930, 1946, 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 og Av teljingane før 1865 er berre ho frå 1801 nominativ, dvs. ho listar enkeltpersonar ved namn. Teljingane i 1769 og er numeriske, men med namnelistar i grunnlagsmateriale for nokre prestegjeld. Statistikklova i 1907 la sterke restriksjonar på bruken av nyare teljingar. Etter lov om offisiell statistikk og Statistisk Sentralbyrå (statistikklova) frå 1989 skal desse teljingane ikkje frigjevast før etter 100 år teljinga blei difor frigjeven 1. desember Folketeljingane er avleverte til Arkivverket. Riksarkivet har originalane frå teljingane i 1769, 1801, , 1870, 1891, 1910, 1930, 1950, 1970 og 1980, mens statsarkiva har originalane til teljingane i 1875, 1885, 1900, 1920, 1946 og 1960 for sine distrikt. Folketeljinga 3. desember 1900 Ved kgl. res. 8. august 1900 blei det bestemt å halde ei "almindelig Folketælling" som skulle gje ei detaljert oversikt over befolkninga i Noreg natta mellom 2. og 3. desember På kvar bustad skulle alle personar til stades førast i teljingslista, med særskild markering ("mt") av dei som var mellombels til stades (på besøk osb.) på teljingstidspunktet. I tillegg skulle alle faste bebuarar som var fråverande (på reise, til sjøs osb.) frå bustaden på teljingstidspunktet, også førast i lista, men merkast som fråverande ("f"). På denne måten skulle folketeljinga i 1900 gje ei oversikt over befolkninga, både dei som var til stades og dei som var heimehøyrande, for kvar bustad. I teorien skulle altså alle personar som ikkje var heime på teljingstidspunktet, førast inn i to teljingslister, på heimstaden som "f" og på opphaldsstaden som "mt". I praksis var det ikkje råd å kontrollere at dette konsekvent blei gjennomført, så mange slike personar er oppført berre ein stad. Ved folketeljinga i 1900 var det i Noreg 594 kommunar, av dei var 539 herad, 39 kjøpstader og 20 ladestader. I tillegg var det 2 ladestader som ikkje var eigne kommunar (Hvitsen i Akershus og Holmsbu i Buskerud), slik at totalen teljingseiningar var 596. Den totale heimehøyrande befolkninga i Noreg 3. desember 1900 blei av Det Statistiske Centralbureau talt til personar. Teljingsarbeidet Teljingsarbeidet blei gjort frå og med måndag 3. desember 1900 og så mange dagar som var nødvendig. På landet blei teljingsarbeidet gjort under leiinga av eit teljingsstyre. Her fann ein soknepresten (formann), lensmannen og ordførar for heradstyret. Sjølve teljingsarbeidet blei som regel utført av skulelærarane, som gjekk frå gard til gard og fylte ut teljingsskjemaa ("Personlister" og Jordbrugsschemaer") for kvar bustad innan skulekrinsen (teljingskrinsen) sin. Etter innsamlingsarbeidet, utarbeidet teljaren ei summarisk "hovedliste" for kvar teljingskrins. Teljingstyret ved lensmannen fylte til slutt ut eit "hovedsammendrag" for heile heradet og sende det samla skjemamaterialet til Det Statistiske Centralbureau i Kristiania. (Dei detaljerte, bustadsinndelte jordbruksskjemaa for alle herada i landet gjekk tapt i brann hos sentralbyrået i 1939.) I byane hadde ein sjølvteljing. Det vil seie at eigaren eller bestyraren på kvar gard/hus fylte ut teljingslistene. Rodemeistaren stod for utdeling og innsamling av listene, og kontrollerte at dei var utfylte i tråd med instruksane. Magistraten i kvar by var ansvarleg for teljingsarbeidet. Ein førte teljinga i to typar lister ("Personliste" og "Husliste"). Teljaren laga så ei "hovedliste" for teljingskrinsen og overleverte ho til magistraten. "Hovedlisten" skulle innehalde oversikt over dei busette husa med huslistenummer og matrikkelnummer. Folketeljinga 1900 i databehandla utgåve Digitalarkivet sine folketeljingshefte omfattar oftast eit prestegjeld eller herad, men nokre hefte er på grunn av størrelsen delt opp i fleire band. Hefta inneheld ei datamaskinformatert avskrift av dei originale personlistene. Opplysningar frå hovudlistene er berre tekne med dersom dei tilhøyrande personlistene manglar. Først kjem ei fortløpande utlisting av bustader og personar i same rekkefølgje som i originalmaterialet. Så følgjer alfabetiske personregister på førenamn, etternamn og fødestad, pluss eit bustadregister (gardsregister). Med utgangspunkt i registra kan ein ved hjelp av side-, gard/gate- og nummertilvisinga gå inn i den fortløpande lista, der ein finn komplette opplysningar frå kjelda om gardar, bruk, plassar og personar. Ein del båtar/skip i hamn i herada kan finnast mellom bustadene. Dataregistreringa Materialet Digitalarkivet har frå folketeljinga er dataregistrert av prosjektet Teleslekt (under Telenor og Nasjonalbibliotekavdelinga i Rana ). Riksarkivaren overtok prosjektet og datamaterialet Digitalarkivet forvaltar dei digitale folketeljingane for Arkivverket. Dataa til folketeljinga 1801 har vore korrekturlesne fleire gonger, mellom anna alle gardsnamna i 2008, og det er versjon 4 av teljinga frå 10. januar 2013 som er grunnlaget for dette heftet. 5

6 Folketeljingslistene er dataregistrert i skjema med faste felt. Felta svarer stort sett til rubrikkane i kjeldene. Skjemaa er kalla skjema for bustad-, person- og heimvende norskamerikanarar. Nedanfor vert vist dei hyppigast brukte felta for kvart skjema: feltnummer, feltnamn i heftet og forklårande feltnamn. Ikkje alle folketeljingane innheld alle felt. Bustad - land Nr Namn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krins Teljingskrinsnummer og -namn 3 Namn Bustaden sitt namn 4 Gnr Gardsnummer 5 Bnr Bruksnummer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne På lina under kjem eventuelle merknader, side-/uthusbygning med natteopphald, talet på slike bygningar og kva for bygningar. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Bustad by Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn 1 Bustadnr. Bustadnummer 2 Krets Teljingskretsnummer og -namn 3 Adresse Gatenamn og nummer 4 Hustype 5 Tal etg. Tal etasjer 6 Tilstade Tal personar til stades, total mann - kvinne 7 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann - kvinne På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som tal familieleilegheiter, tal leilegheiter med næringslokale, tal forretningslokale, tal kvistleilegheiter, tal kjellarrom. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Leilegheit Feltnr Kortnavn Fullt feltnavn 1 Leil. Leilegheitsnummer 2 Plassering 3 Etg. Etasje 4 Pers. Tal personar totalt, menn - kvinner 5 Pers. loft Tal personar på loft eller kvist, menn - kvinner 6 Pers. kjeller Tal personar i kjeller, menn kvinner 7 Tilstade Tal personar til stades, total mann kvinne 8 Heimehørande Tal heimehøyrande personar, total mann kvinne Deretter kjem ei line med opplysningar om talet ulike rom, slik som kjøkken, bad, opphaldsrom, bustadrom på loft og kjeller, eventuelle rom for tenarar og for losjerande. Person Feltnr Kortnamn Fullt feltnamn Reg.kodar 1 Nr. Personnummer 2 Namn Førenamn + Etternamn 3 Kj Kjønn m/k 4 Siv Sivilstand g/ug/b/e/s/f 5 Bust Bustatus b/mt/f 6 Fam Stilling i familien 7 Yrkje Yrkje 8 Fødd Fødselsdato 9 Fødestad 10 Statsb. Statsborgarskap 11 Tru Trussamfunn 6

7 På linene under kjem eventuelle merknader og andre opplysningar, slik som bygning for nattopphald, sedvanleg bustad, opphaldsstad, arbeidsledig, statsborgarskap (for dei som ikkje var norske), trussamfunn (for dei som ikkje tilhøyrde statskyrkja), sjukdomstilstand, forsørgars livsstilling, etnisitet og språk. Desse har alle leietekstar i fulltekst for å lette lesinga. Heimvend norsk-amerikanar (berre i 1910 teljiinga) Feltnr Fullt feltnamn 1 Utflyttingsår frå Noreg 2 Attendeflyttingsår til Noreg 3 Siste bustad i Amerika 4 Stilling i Amerika 5 Merknader Fortløpande liste Opplysningane frå dei forskjellige skjemaa er i heftet stort sett skrivne ut i den rekkefølgja dei har i originalkjelda. Bustads- og personopplysningane for kvar bustad er plassert etter kvarandre, det er ein line mellom kvar bustad, og det er ein tynn line mellom ulike hushald i same bustad. Innanfor kvar seksjon kjem øvst ei line med feltnamn skrivne i kursiv. Deretter følgjer under dei respektive feltnamna opplysningane frå kjelda skrivne med feit skrift (bustad) eller vanleg skrift (resten). For kvar innføring (f eks bustad eller person) er ein eller fleire liner tekne i bruk etter behov. Nokre personopplysningar er plassert på line 2 under personen det gjeld. Då vil feltnamnet stå i kursiv og opplysningane frå kjelda stå med vanleg skrift rett etterpå. Opplysingar om heimvende norsk-amerikanarar vert vist på line 2 eller 3 og vidare rett under personen det gjeld. Feltnamna vil vere i kursiv, mens opplysningane frå kjelda vil stå med vanleg skrift rett etter. Nokre felt krev litt nærare forklåring: Under bustad viser feltet Uthus om bustaden hadde side- eller uthusbygning som blei brukt til natteopphald for menneske, om ja står talet på slike bygningar her. Type uthus gjev namnet på desse bygningane, f eks Stall, Fjøs osb. Under person anger feltet Sedv./sanns. sted personens sedvanlege bustad dersom feltet Bust (bustatus) har verdien mt (mellombels til stades) eller der ein trudde personen hadde opphald om Bust har verdien f (fråverande). Faste forkortingar brukt i nokre felt (Merk: Fleire av forkortingane nedanfor er ofte registrert med store bokstavar.) Om næringslokale bu = butikk ko = kontor ve = verkstad an = andre lokale for næringsdrift Kjønn m = mann k = kvinne Bustatus b = busett på staden mt = mellombels til stades f = fråverande Stilling i familien hf = husfar hm = husmor s = son d = dotter tj = tenar fl = losjerande, høyrande til familien (ikkje nødvendigvis slektning!) el = einsleg losjerande (dvs. med eige hushald) b = besøkande Ekteskapleg stilling 7

8 g = gift ug = ugift e = enkje/enkjemann s = separert f = fråskild Fødestad t = fødd i teljingsheradet Undersått n = norsk statsborgar Trussamfunn s = tilhøyrande den norske statskyrkja Sjukdom b = blind d = døvstum s = sinnssjuk aa = åndssvak Nasjonalitet n = norsk l = lappisk lf = lappisk, fastbuande ln = lappisk, nomadiserande k = kvensk (finsk) b = blanda Språk n = norsk l = lappisk f = finsk (kvensk) Spesialsymbol frå dataregistreringa I utskriftene vil det vere nokre teikn/symbol som markerer problem i originalkjelda eller i den dataregistrerte utgåva:?? markerer at skrifta i kjelda her har vore utydeleg eller uleseleg (f eks Kristi?? er brukt som skiljeteikn mellom to alternative opplysningar, når det ikkje er råd ut frå kjelda å avgjere kven av dei to som er den rette (f eks ). % markerer overstryking i kjelda. Dersom eit ord eller ei setning er overstroken, vert det markert med % framfor og bak det overstrokne (f eks Peder %Hans% ).!! markerer at denne opplysninga i originalkjelda opplagt må vere feil.!! aleine i eit felt betyr at denne opplysninga manglar heilt i kjelda (f eks førenamn for udøypte barn). * etter ein opplysning, f eks eit etternamn, markerer at opplysninga ikkje er oppgjeven i kjelda for denne personen (f eks eit barn), men er påført av registratoren på grunnlag av opplysningar om personane omkring (f eks foreldre eller søsken).. E: markerer at den etterfølgjande merknaden er registratoren sin eigen, og ikkje står i kjelda. Alfabetiske register I førenamns- og etternamnsregisteret finn ein personane sine fulle namn, fødselsår og bustad, pluss ei tilvising til side i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. I fødestadsregisteret finn ein personane sine oppgjevne fødestader, fulle namn og fødselsår, pluss ei tilvising til sida i den fortløpande lista og personens nr. i huslista. Berre personar fødde i annan kommune enn der dei er talde er med her. Bustadregisteret inneheld namn på bustaden med tilhøyrande side- og gards- og bruksnummer i den fortløpande lista. 8

9 Personar i alt: 3585 (kvinner: 1651, menn: 1934) Bustader: 548 Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 263 (kvinner: 117, menn: 146) Bustader i krinsen: 50 Krins: 001 Herred/by: Storelvedalen Folketeljinga Sætre (søndre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Halvor Andersen Sætre m g b Hf Gaardb. med Selveiendom 1857 Stor-Elvdal N S 002 Edvine Sætre k g b Hm Hustru 1869 Åmot Hed N S 003 Anne Sætre k ug b D Datter 1890 Stor-Elvdal N S 004 Anders Sætre m ug b S Søn 1897 Stor-Elvdal N S 005 Dordi Sætre k ug b D Datter Stor-Elvdal N S 006 Marie Kletten k ug b Tj Budeie 1876 Stor-Elvdal N S Merknad: Drengestubygningen 007 Lina Larsdatter k ug b Tj Stuepige 1882 Rendalen Hed N S 008 Milla Andreasdatter k ug b Tj Barnepige 1885 Stor-Elvdal N S 009 August Sætre m ug f Husfaderens Maler 1876 Stor-Elvdal N S Broder Sannsynleg opphaldstad: Øxnæs, Vesterålen 010 Lars Kletten m g mt Tj Husmand m. Jord. Jord- og 1837 Romedal Hed N S Skogsarbeider Sedvanleg bustad: Kletten 011 Jens Alfei m g mt Arbeider Tømmerkjører? Løiten Hed N S Merknad: E: Fødselsår 1860 er utfylt av andre Sedvanleg bustad: Løiten Hovda Brug Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Tollefsen Korperud m g b Husfar Furer i Ingeniørvaabnet og 1868 Aamot Hed N S Sagbrugsbestyrer 002 Gunda Martine født Olsen k g b Husmor Hustru 1868 Hurum Bu N S Østem?? 003 Toralf Hansen Korperud m ug b Søn 1894 Aamot Hed N S 004 Harald Hansen Korperud m ug b Søn 1897 Stor-Elvdal N S 005!! m ug b Søn Stor-Elvdal N S Merknad: Navnløs Gut 006 Indiana Marie Olsen Gulliksen k ug b Tjenestepige Fjøs og Kjøkkentjeneste 1882 Stor-Elvdal N S Birkeli Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Olsen m g b Hf Husmand med Hus og 1847 Åmot Østerdalen Hed N S Tomt. Diverse Gaards- og Skogsarbeide 002 Johanne Martinsd. k g b Hm Hustru. Husstel af forskjelligt 1860 Vaaler i Solør Hed N S Slags Heggelund Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole Gulliksen m g b Hf Sagmester 1845 Eidsvold Ak N S 002 Henrikke Iversd. k g b Hm Hustru 1853 Næs paa Romerike Ak N S 003 Mathilde Gulliksen k ug b D Stuepige og Budeie 1879 Stor-Elvdal N S 004 Hans O. Gulliksen m ug b S Søn 1889 Stor-Elvdal N S 005 Otto O. Gulliksen m ug b S Søn 1892 Stor-Elvdal N S 006 Karen O. Gulliksen k ug b D Datter 1896 Stor-Elvdal N S Kværnstuen Under Jon Eriksen m g b Hf Husmand med Jordbrug 1825 Åmot i Østerdalen Hed N S 002 Helene Nilsdatter k g b Hm Hustru. Husgjerning, diverse 1825 Stor-Elvdal N S 003 Marthea Jonsdatter k ug b D Kreaturstel og diverse Husstel 1849 Åmot i Østerdalen Hed N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 9

10 0430 Storelvedalen Petterstuen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Petter Pedersen m g b Hf Husmand m. Jord Stor-Elvdal N S Jordbrugsarb. og Skogsarb. 002 Emma Olsd. k g b Hm Hustru. Diverse Husgjerning 1862 Løiten Hed N S 003 Ida Augustsd. k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1895 Hamar Hed N S Bakken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Anton Engebretsen m g b Hf Maskinist ved Dampsag samt 1864 Stor-Elvdal N S Dagarbeider og Jordb. 002 Valborg Enoksdatter k g b Hm Hustru Diverse Husstel 1862 Stor-Elvdal N S 003 Emilje Antonsd. k ug b D Datter 1888 Stor-Elvdal N S 004 Anne Antonsd. k ug b D Datter 1891 Stor-Elvdal N S 005 Helma Antonsd. k ug b D Datter 1893 Stor-Elvdal N S 006 Engebret Antonsen m ug b S Søn 1895 Stor-Elvdal N S 007 Adolf Antonsen m ug b S Søn 1898 Stor-Elvdal N S 008 Olav Antonsen m ug b S Søn Stor-Elvdal N S 009 Engebret Engebretsen m e f FL Jordbrugs- og Skogsarbeider 1838 Stor-Elvdal N S Sannsynleg opphaldstad: Østerås i Åmot, Østerdalen Rusten Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Berger Engebretsen m g b Hf Forpagter og Sagmester 1865 Stor-Elvdal N S 002 Andrine Pettersd. k g b Hm Hustru. Forskjelligt Husstel 1861 Trysil Hed N S 003 Einar Bergersen m ug b S Søn 1890 Stor-Elvdal N S 004 Petter Bergersen m ug b S Søn 1893 Stor-Elvdal N S 005 Beate Bergersd. k ug b D Datter 1896 Stor-Elvdal N S 006 Mina Bergersd. k ug b D Datter Stor-Elvdal N S Sagdalen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Hans Olsen m e b Hf Husmand med Jord 1829 Løiten Hed N S 002 Berthe Halstensd. k e b EL Fattiglem 1823 Elverum Hed N S Sagbakken 9 9 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johansen m g b Hf Banevogter ved Jernbanen 1864 Blaker Præstegjeld Ak N S 002 Karen Engebretsd. k g b Hm Hustru 1861 Åmot i Østerd. Hed N S 003 Johan Olsen m ug b S Søn 1887 Åmot i Østerd. Hed N S 004 Gustav Olsen m ug b S Søn 1889 Åmot i Østerd. Hed N S 005 Martin Olsen m ug b S Søn 1891 Åmot i Østerd. Hed N S 006 Margit Olsd. k ug b D Datter 1893 Åmot i Østerd. Hed N S 007 Elida Olsd. k ug b D Datter 1895 Åmot i Østerd. Hed N S 008 Olga Olsd. k ug b D Datter 1897 Stor-Elvdal N S 009 Kristian Olsen m ug b S Søn Stor-Elvdal N S Vesterheim Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils Børesen m g b Hf Banemester ved Jernbanen 1853 Vang Hedemarken N S 002 Marie Johansen k g b Hm Husens Sysler 1847 Løiten Hed N S 003 Karen Børesen k ug b D Kreatur - Husstæl 1877 Stor-Elvdal N S 004 Beathe Børesen k ug mt D Syelev 1879 Stor-Elvdal N S Sedvanleg bustad: Hamar 005 Nikolai Børesen m ug b S Invalid 1881 Stor-Elvdal N S 006 Johan Børesen m ug b S Extrabetjendt ved Jernbanen 1884 Stor-Elvdal N S 007 Ida Børesen k ug b D Datter 1886 Stor-Elvdal N S Side 10 Digitalarkivet - Arkivverket

11 Folketeljinga Signe Børesen k ug b D Datter 1889 Stor-Elvdal N S 009 Karl Pedersen m ug b Fostersøn Fostersøn 1892 Aamot Østerdalen Hed N S Lillestusv n Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Amund Rustad m g b Hf Eier og Bruger af Pladsen og 1836 Elverum Hed N S Arbeider ved Skovbrug 002 Karen Nilsd. k g b Hm Hustru 1850 Stor-Elvdal N S 003 Peder Amundsen m %u b S Arbeider ved Jord- og 1874 Stor-Elvdal N S %g Skovbrug 004 Mathilde Nilsdatter k %u b Svigerdatter Diverse huslige Sysler 1871 Løiten Hed N S %g 005 Axel Pedersen m ug b Sønnesøn Søn Stor-Elvdal N S 006 Ditlev Karlotsen m ug mt EL Dagarbeider ved Jord- og 1882 Stor-Elvdal N S Skovbrug Sedvanleg bustad: Stenviken (søndre) 007 Nils Svendsen m ug mt EL Dagarbeider ved Jord- og!! Stor-Elvdal N S Skovbrug Merknad: Nils Svendsens Fødselsaar kjendes ikke E: Fødselsår 1869 er utfylt av andre Sedvanleg bustad: Strand Uhrmagerstuen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Nilsen m g b Hf Gaardbruger (Selveier) 1835 Stor-Elvdal N S 002 Berthe Olsdatter k g b Hm Hustru 1851 Ringebu Krs N S 003 Guri Andreasd. k ug b D Datter 1888 Stor-Elvdal N S 004 Vilhelmine Karlsd. k ug b Tj Tjenestepige. Kjøkken og 1885 Stor-Elvdal N S Fjøssel 005 Ole Eriksen m ug b Tj Tjenestegut. Sysselsat ved Gaardsdriften 1884 Stor-Elvdal N S Holtet Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Johannesen m g b Hf Husmand med lidt Jord Ringsaker Hed N S Arbeider ved Gaardsdrift 002 Pernille Tollefsdatter k g b Hm Hustru 1848 Stor-Elvdal N S Lilleberg Korn/potet: nei Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Pedersen m g b Hf Selveier af Tomt og Hus Stor-Elvdal N S Arbeider ved Skovbrug og Flødning 002 Berthe Rasmusd. k g b Hm Hustru 1852 Løiten Hed N S 003 Peder Andreasen m ug f S Dagarb. sysselsat ved 1879 Stor-Elvdal N S Skogsdrift og Flødning o. s. v. Sannsynleg opphaldstad: Strand 004 Ricard Andreasen m ug b S Dagarb. ved Gaards- og Skogdrift 1882 Stor-Elvdal N S Rusten Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Jakob Enoksen m g f Hf Eier af Pladsen og Bruger 1868 Stor-Elvdal N S af den. Tømmerhugger, Tømmerkjører o. s. v. Sannsynleg opphaldstad: Strand, Storelved. 002 Marthea Karinusd. k g b Hm Hustru 1868 Åmot Østerd. Hed N S 003 Petter Olsen m ug b S Søn 1889 Åmot Østerd. Hed N S 004 Einar Jakobsen m ug b S Søn 1896 Stor-Elvdal N S Digitalarkivet - Arkivverket Side 11

12 0430 Storelvedalen 005 Helge Jakobsen m ug b S Søn 1898 Stor-Elvdal N S 006 Adolf Jakobsen m ug b S Søn Stor-Elvdal N S Strandengen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Enok Strandengen m g b Hf Jordb. med Selveiendom Aamot i Østerdalen Hed N S Dagarb. Gaards- og Skogsarbeider 002 Helene Helgesdatter k g b Hm Hustru 1836 Aamot i Østerdalen Hed N S 003 Bernt Enoksen m ug b S Søn. Jordb. Gaards- og 1874 Stor-Elvdal N S Skogsarb. 004 Helga Enoksdatter k ug b D Datter. Husstel 1866 Stor-Elvdal N S 005 Enok Helmer Sørensen m ug b Dattersøn Søn 1893 Stor-Elvdal N S Rønningen Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Peder Olsen m e b Husfader Gaardbr. med Selveiendom 1824 Elverum Hed N S 002 Ole Pedersen m g b S Gaardmandssøn, Jordbrugsog 1848 Åmot i Østerdalen Hed N S Skogsarbeider (Tømmerkjører) 003 Valborg k g b Hm Hustru 1848 Stor-Elvdal N S 004 Peder Olsen m ug f S Skogsarbeider. (Hugger og 1877 Stor-Elvdal N S Kjører) Sannsynleg opphaldstad: Strand, Storelved. 005 Pauline Olsd. k ug b D Stuepige 1880 Stor-Elvdal N S 006 Hakon Olsen m ug b S Arbeider ved Jordbrug og 1883 Stor-Elvdal N S Tømmerdrift 007 Anders Olsen m ug b S Arbeider ved Jordbrug og 1884 Stor-Elvdal N S Tømmerdrift 008 Ole Olsen m ug b S Søn 1887 Stor-Elvdal N S 009 Torvald Olsen m ug b S Søn 1889 Stor-Elvdal N S 010 Oscar Olufsen m ug b S Søn Stor-Elvdal N S Bækken (søndre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Marit Iversd. Strand k e b Hm Gaardb m Selveiendom 1834 Froen (søndre) Krs N S 002 Gustav N. Strand m ug b S Skog- og Jordbrugsarbeider 1864 Stor-Elvdal N S Myrbakken Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Laura Torgersd. k e b Hm Husmandsenke med Jordbrug 1870 Åmot i Østerdalen Hed N S 002 Margrete Håkensd. k ug b D Datter 1887 Åmot i Østerdalen Hed N S 003 Tommas Håkensen m ug b S Søn 1889 Åmot i Østerdalen Hed N S 004 Olava Håkensd. k ug b D Datter 1892 Stor-Elvdal N S 005 Håken Håkensen m ug b S Søn 1894 Stor-Elvdal N S 006 Ludvig Håkensen m ug b S Søn 1895 Stor-Elvdal N S 007 Olav Håkensen m ug b S Søn Stor-Elvdal N S 008 Ingmar Rustad m ug mt EL Dagarbeider (diverse) 1881 Åmot i Østerdalen Hed N S Sedvanleg bustad: Åmot i Østerdalen 009 Martinus Torgersen m ug mt EL Dagarbeider (diverse) 1875 Åmot i Østerdalen Hed N S Sedvanleg bustad: Åmot i Østerdalen 010 Torvald Torgersen m ug mt EL Dagarbeider (diverse) 1874 Åmot i Østerdalen Hed N S Sedvanleg bustad: Åmot i Østerdalen Stenvikenget Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gunder Halvorsen m g f Hf Eier og Bruger af Pladsen Dagarbeider (diverse) 1827 Stor-Elvdal N S Side 12 Digitalarkivet - Arkivverket

13 Folketeljinga 1900 Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 002 Ingeborg Larsdatter k g b Hm Hustru 1844 Ringsaker Hed N S 003 Martin Gundersen m ug b S Dagarbeider ved Jordbrug og 1878 Stor-Elvdal N S Skogsdrift 004 Ole Gundersen m ug b S Dagarbeider ved Jordbrug og Skogsdrift 1884 Stor-Elvdal N S Hovdstuen Johannes Halvorsen m g b Hf Selveiende Gaarb. og Snedker 1845 Faaberg Krs N S 002 Gunn??or Nilsdatter k g b Hm Hustru 1848 Løiten Hed N S 003 Hilda Johannesdatter k ug b D Hus- og Fjøsstel 1884 Stor-Elvdal N S 004 Johannes Johannesen m ug b S Søn 1886 Stor-Elvdal N S 005 Borghild Johannesd. k ug b D Datter 1888 Stor-Elvdal N S Mørmoen Under Gunder Engebretsen m g b Hf Husmand m. Jord og syselsat 1844 Stor-Elvdal N S ellers med Tømmerhugst og Tømmerkjøring 002 Marie Johannesdatter k g b Hm Hustru 1845 Rigsaker Hed N S 003 Gina Gundersdatter k ug b D Diverse Husstel 1884 Stor-Elvdal N S 004 Anne Gundersd. k ug b D Datter 1889 Stor-Elvdal N S 005 Johannes Gundersen m ug b S Dagarbeider ved Jord- og 1878 Stor-Elvdal N S Skovbrug 006 Martin Gundersen m ug f S Dagarbeider ved Jord- og 1881 Stor-Elvdal N S Skovbrug Sannsynleg opphaldstad: Søndre Sætre %I% Skog%en% Snedkerstuen Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Martinus Halvorsen m g b Hf Husmand m Jord. Snedker 1828 Åmot i Østerdalen Hed N S 002 Tea Nilsdatter k g b Hm Hustru 1832 Åsnæs i Solør Hed N S 003 Marianne Halvorsd. k ug b Fosterdatter Diverse Husgjerning 1882 Åmot i Østerdalen Hed N S 004!! k ug b D Datter Stor-Elvdal N S Merknad: Udøbt Pige Olsstuen Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Klemetsen m e b Hf Jordb. m. Selveiendom Øier Krs N S HusTømmermand 002 Kristian Olsen m ug b S HusTømmermand 1874 Stor-Elvdal N S 003 Sirene Mikkelsdatter k ug b Tj Tjenestepige 1849 Åmot i Østerdalen Hed N S 004 Håken O. Strand m e b EL Dagarbeider (diverse) 1829 Stor-Elvdal N S Rytterstuen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Olavus Hansen m g b Hf Forpagter af Pladsen og 1865 Vaaler, Solør Hed N S forresten sysselsat ved Skogsdrift 002 Karoline Gustavsdatter k g b Hm Hustru 1856 Løiten Hed N S 003 Olea Olavusdatter k ug b D Datter 1890 Stor-Elvdal N S 004 Mildrid Olavusdatter k ug b D Datter 1893 Åmot Hed N S 005 Hans Olavusen m ug b S Søn 1895 Stor-Elvdal N S 006 Kastor Olavusen m ug b S Søn Stor-Elvdal N S 007 Oluf Grønbæk m ug b EL Tømmerhugger og Fløder 1867 Elverum Hed N S Skrædderstuen Under Digitalarkivet - Arkivverket Side 13

14 0430 Storelvedalen 001 Dortinus Hansen m g b Hf Skrædder 1828 Åmot Hed N S 002 Pernille Olsdatter k g b Hm Hustru 1823 Elverum Hed N S Stenviken (nordre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Petter Håkensen m g b Hf Jordbruger, Skomager og 1867 Stor-Elvdal N S Tømmerhugger 002 Ingeborg Mathiasdatter k g b Hm Hustru 1877 Stor-Elvdal N S 003 Håken Pettersen m ug b S Søn 1895 Stor-Elvdal N S 004 Karen Pettersen k ug b S!! Søn!! 1897 Stor-Elvdal N S 005!! k ug b D Datter Stor-Elvdal N S Merknad: Udøbt Pige 006 Pernille Tollefsdatter k e b Husfaderens Mor Budeie m. m Åmot i Østerdalen Hed N S Stenviken (søndre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andrea Arnesdatter k e b Hm Pladsbrugerske 1847 Elverum Hed N S (Kommunejord) 002 August Samulsen m ug b S Tømmerhugger og Kjører 1883 Stor-Elvdal N S 003 Andrine Samulsdatter k ug b D Diverse Husgjerning 1880 Stor-Elvdal N S 004 Oscar Samulsen m ug b S Søn 1890 Stor-Elvdal N S 005 Adorf Samulsen m ug b S Søn 1893 Stor-Elvdal N S 006 Olav Eriksen m ug b EL Tømmerhugger 1875 Østmark Sverige S 007 Johan Olsen Haugen m mt Reisende!! N Trusamf.: Merknad: For No 7 kan yderligere Oplysninger ikke skaffes E: Fødselsår 1878 er utfylt av andre Sedvanleg bustad: Tønset Stenviken Ole Taraldsen m e b Hf Føderaadsmand 1827 Åmot i Østerdalen Hed N S 002 Petter Mathiasen m ug b Hf Jordarbeider og 1863 Åmot i Østerdalen N S Skogsarbeider 003 Semaline Pedersdatter k ug b Hm Bagerske og Strikerske 1836 Åmot i Østerdalen N S Jernbanevogterbolig Ole Jensen m g f Hf Banevogter ved Jernbanen 1865 Løiten Hed N S Sannsynleg opphaldstad: Løiten 002 Mina Jensen k g b Hm Hustru 1865 Løiten Hed N S 003 Mathilde Jensen k ug f D Datter 1885 Løiten Hed N S Sannsynleg opphaldstad: Koppang 004 Axel Jensen m ug b S Søn 1890 Vang, Hedem. N S Sætre (nordre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: ja Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Helmer Engeloug m g f Hf Gaardb. S 1843 Løiten Hed N S Sannsynleg opphaldstad: Løiten 002 Sina Larsen k ug b Tj Husholderske 1870 Osen ST N S 003 Anne Larsen k ug b Tj Stuepige 1881 Løiten Hed N S 004 Ida Olsen k ug b Tj Budeie 1885 Osen ST N S 005 Beate Hansen k ug f Tj Stuepige 1878 Stor-Elvdal N S Sannsynleg opphaldstad: Rasten 006 Petter Mørmoen m ug b Tj Gaardskarl 1874 Stor-Elvdal N S Merknad: Drengestuen 007 Pernille Sætre k e b Hm Enkefru med Føderaad 1831 Åmot i Østerdalen Hed N S Merknad: Føderådshuset Side 14 Digitalarkivet - Arkivverket

15 Folketeljinga Johan Olsen m ug mt Dagarbeider Dagarb. ved Skogsdrift 1878 Åmot i Østerdalen Hed N S Sedvanleg bustad: Åmot Rusten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Håken Halvorsen Sætre m g b Hf Maler og Leilænding 1842 Stor-Elvdal N S 002 Berthe Olsdatter Sætre k g b Hm Hustru 1842 Øier Krs N S 003 Halvor Håkensen m ug f S Elektriker 1876 Stor-Elvdal N S Sannsynleg opphaldstad: Østeraas i Åmot 004 Ole Håkensen m ug b S Søn 1887 Stor-Elvdal N S Kletten Under Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Kletten m g f Hf Husmand m Jord. Jordb.- og 1837 Romedal N S Skogsarbeider Sannsynleg opphaldstad: Sæter 002 Stina Kletten k g b Hm Hustru 1845 Sverige N S 003 Ludvig Larsen Kletten m ug b S Søn 1888 Stor-Elvdal N S Eng Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Karinus Jonsen m e b Hf Jordbruger med Selveiendom Stor-Elvdal N S Tømmermand og Tømmerkjører 002 Olav Karinusen m ug b S Tømmerhugger og 1877 Stor-Elvdal N S Tømmerkjører 003 Kristian Karinusen m ug b S Tømmerhugger og 1882 Stor-Elvdal N S Tømmerkjører 004 Dorthe Karinusen k ug b D Datter 1885 Stor-Elvdal N S 005 Oline Karinusen k ug b D Datter 1888 Stor-Elvdal N S 006 Karl Karinusen m ug b S Søn 1892 Stor-Elvdal N S Eng Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Marthea Halstensen k ug b Hm Eier af Hus. Erhvervet er 1843 Åmot Østerdalen Hed N S diverse Dagarbeide 002 Ditlev Gundersen m ug f S Jord- og Skogsarbeider 1870 Åmot Østerdalen Hed N S Sannsynleg opphaldstad: Strand Støen Under Lars Larsen m e b Hf Forpagter og Dagarbeider 1846 n. Odalen Hed N S 002 Petra Larsdatter k ug b D Stuepige 1879 Aamot i Østerdalen Hed N S 003 Gunhild Mørmoen k e b Tj Budeie 1835 Stor-Elvdal N S Jernbanestation (Stenviken) Peder Bergh m g b Hf Jordb. med Selveiendom Stm Åmot i Østerdalen Hed N S og Postaabner 002 Thea Bergh k g b Hm Hustru 1851 Hamar Hed N S 003 Einar Bergh m ug b S Søn 1885 Sem JL N S 004 Johan Svendsen m e b Husfaderens Pensionist 1819 Åmot i Østerdalen Hed N S Far 005 Helga Olufsdatter k ug f Tj Budeie og Stuepige 1881 Åmot i Østerdalen Hed N S Sannsynleg opphaldstad: Hamar Digitalarkivet - Arkivverket Side 15

16 0430 Storelvedalen Jacob P. Diset m e b Hf Landhandler 1869 Aamot Hed N S 002 Peder J. Diset m b S Søn 1894 Stor-Elvdal N S 003 Erling J. Diset m b S Søn 1897 Stor-Elvdal N S 004 Hansdtr Rustad k ug b Tj Husholder 1877 Elverum Hed N S 005 Hanna Iversen k ug b Tj Tjenestepige 1882 Aamot Hed N S 006 Peder Noren m g b Tj Bager 1855 Stor-Elvdal N S 007 Simen Pedersen m g mt Tj Skomager 1846 Vang Hedemarken N S Sedvanleg bustad: Rena - Aamot 008 Olava Østhagen k ug b Leieboer CafŠ-forretning 1874 Aamot Hed N S 009 Marie Østhagen k ug mt B Lærerinde 1877 Aamot Hed N S Sedvanleg bustad: Østhagen Aamot 010 Gustav Gundersen m ug b Hf Tømmerhugger 1876 Stor-Elvdal N S 011 Gustava Gundersen k ug b Hm Husholderske 1877 Aamot Hed N S 012!! m b S Søn Stor-Elvdal N S Merknad: Udøbt Gut 013 Marthea Snippen k e b EL Strikkerske 1838 Stor-Elvdal N S Granly Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Lars S. Wiken m g b Hf Agent 1855 Storelvedalen N S 002 Anna L. Wiken k ug b D Datter 1884 Storelvedalen N S 003 Torgrim L. Wiken m ug b S Søn 1887 Storelvedalen N S 004 Signe L. Wiken k ug b D Datter 1889 Storelvedalen N S 005 Sigurd L. Wiken m ug b S Søn 1891 Storelvedalen N S 006 Lydia L. Wiken k ug b D Datter 1895 Storelvedalen N S 007 Magda L. Wiken k ug b D Datter 1896 Storelvedalen N S 008!! k ug b D Datter Storelvedalen N S Merknad: Udøbt Pige 009 Marthe J. Wiken k g b Hm Hustru 1857 Storelvedalen N S Tangen Under Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Gunder Larsen m g b Hf Syg og underholdes af 1837 Åmot Østerdalen Hed N S Svigersønnen 002 Sidsil Olsdatter k g b Hm Hustru 1846 Faaberg Krs N S Hovde (søndre) Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ole Bolstad m g b Hf Gaardb. med Selveiendom, 1860 Åmot Hed N S (Tømmerkjører) 002 Kristine Bolstad k g b Hm Hustru 1858 Målselven Tr N S 003 Andreas Bolstad m ug b S Sysselsat ved Gaardsdriften 1885 Målselven Tr N S 004 Johan Bolstad m ug b S Søn 1887 Målselven Tr N S 005 Anne Bolstad k ug b D Datter 1890 Målselven Tr N S 006 Klara Bolstad k ug b D Datter 1892 Stor-Elvdal N S 007 Oleiv Bolstad m ug b S Søn 1895 Stor-Elvdal N S Norderhaug Under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Andreas Bolstad m g b Hf Tømmerkjører 1831 Åmot i Østerdalen Hed N S 002 Anne Bolstad k g b Hm Hustru 1829 Åmot i Østerdalen Hed N S 003 Dorthe Bolstad k g b D Syerske 1869 Åmot i Østerdalen Hed N S 004 Jon Karinusen m g b Svigersøn Tømmerhugger og 1875 Stor-Elvdal N S Tømmerkjører 005 Kaare Jonsen m ug b S Søn Stor-Elvdal N S 006 Asta Jonsdatter k ug b D Datter Stor-Elvdal N S Side 16 Digitalarkivet - Arkivverket

17 Folketeljinga Snippen Pernille Olsdatter k b Hm Erhverv: Forskjelligt 1856 Åmot i Østerdalen Hed N S Dagarbeide. Familjen underholdes tildels ogsaa af Fattigvæsenet 002 Ansen Andreasen m f S Dagarbeider (diverse) 1883 Stor-Elvdal N S Sannsynleg opphaldstad: Ophus 003 Oscar Andreasen m b S Søn 1888 Stor-Elvdal N S 004 Anton Andreasen m b S Søn 1891 Stor-Elvdal N S 005 Anna Andreasen k b D Datter 1894 Stor-Elvdal N S Sagstuen Under Peder Hagastuen m e f Hf Skogshusbond 1853 Løiten N S Sannsynleg opphaldstad: Løiten 002 Harald Pedersen m ug b S Visergut v/ Sagbrug 1885 Elverum Hed N S Rugsv n Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Lars Rugsv n m e b Hf Husmand med Jordbrug 1830 Åmot i Østerdalen Hed N S 002 Elise Larsdatter k ug b D Husholderske og Budeie 1865 Stor-Elvdal N S 003 Lina Arnesdatter k ug b Datterdatter Datterdatter 1888 Stor-Elvdal N S Kvislen (nedre) Under Engebret Kvislen m e b Hf Husmand med lidt Jord. Tømmerhuger, Vedhugger m. m Åmot i Østerdalen Hed N S Sætre Hovde Skole 5 5 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Gustav Larsen m g b Hf Folkeskolelærer 1856 Vang, Hedemarken N S 002 Dorthea Larsen k g b Hm Hustru 1855 Stor-Elvdal N S 003 Marie Larsen k ug b D Stuepige 1878 Stor-Elvdal N S 004 Marius Larsen m ug b S Dagarbeider 1882 Stor-Elvdal N S 005 Torbjørn Larsen m ug b S Søn 1887 Stor-Elvdal N S Stenbak Under Jon Iversen m g b Hf Skrædder 1851 Stor-Elvdal N S 002 Marie Iversen k g b Hm Hustru 1849 Vaaler i Solør Hed N S 003 Bjørn Jonsen m ug b S Søn 1890 Stor-Elvdal N S 004 Kari Jonsdatter k ug b D Datter 1892 Stor-Elvdal N S 005 Iver Jonsen m ug b S Søn 1895 Stor-Elvdal N S 006 Tina Jonsdatter k ug b D Datter 1896 Stor-Elvdal N S øvre Kvislerne Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Sevrin Svendsen m g b Hf Eier og Bruger af Pladsen Stor-Elvdal N S Skomager og Tømmerhugger m. m. 002 Tea Knudsdatter k g b Hm Hustru 1843 Åmot i Østerdalen Hed N S 003 Nils Sevrinsen m ug b S Tømmerkjører 1878 Stor-Elvdal N S 004 Anne Pettersdatter k ug b Fosterdatter Fosterdatter 1888 Stor-Elvdal N S Merknad: E: Slutt på krets 1 Digitalarkivet - Arkivverket Side 17

18 0430 Storelvedalen Ny teljingskrins startar. Personar i krinsen: 260 (kvinner: 122, menn: 138) Bustader i krinsen: 45 Krins: 002 Herred/by: Storelvedalens Nysveen Ivrin D. Strand m g b Hf Dgb. ved gårdsarb Stor-Elvdal N S 002 Sirene N. Strand k g b Hm 1859 Stor-Elvdal N S 003 Marthea Håkensdtr k e b FL Dgb. forskj. arbeide 1835 Stor-Elvdal N S Jensbakken nordre Tarald O. Strand m g b Hf Hmd. m lidt jord og 1826 Stor-Elvdal N S skindfældmager 002 Pernille Johnsdtr k g b Hm 1840 Stor-Elvdal N S 003 Pauline T. Strand k ug b D Dgb. forskj. arb Stor-Elvdal N S 004 Odmund Strand m ug b Pleiesøn 1898?? Aamot Hed N S 005 Amund Pedersen m ug mt FL Dgb nordre Odalen Hed N S Sedvanleg bustad: Hersteds Ophus-stuen eller Taraldstuen Jensbakken søndre Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Ingeborg E. Strand k g b Hm Selveierske 1823 Stor-Elvdal N S 002 Marthea G. Ophus k ug b Tj Tjener 1880 Stor-Elvdal N S Voldbækstuen Berte K. Strand k ug b EL Dgb. forskjelligt arb Grue Hed N S Kirkenær under Mathias K. Strand m e b Hf Dgb. ved skogsarb Ringsaker Hed N S Fram Lina K. Strand k ug b Hm Reustratrice og dgb søndre Fron Krs N S 002 Knut Olsen m ug b S 1887 Stor-Elvdal N S 003 Olaf O. Bakken m ug mt EL Dgb. skogsarbeider 1873 Aasnæs Hed N S Sedvanleg bustad: Aasnæs Strand kirkestue under Andreas Johansen m g b Hf Kirketj. og graver 1876 Stor-Elvdal N S 002 Annette Olsdtr k g b Hm 1873 østre Gausdal Krs N S 003 Johan Andreassen m ug b S Stor-Elvdal N S Brynilstuen John Johnsen m g b Hf ind. dgb. gårdarbeide 1830 Øjer Krs N S 002 Sigrid Nilsdtr k g b Hm 1825 Furnæs Hed N S Svarverstuen Korn/potet: ja Kreatur: nei Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Peder Pedersen m g b Hf ind. dgb. ved gårdsarb Aamot Hed N S Side 18 Digitalarkivet - Arkivverket

19 Folketeljinga Martea Kristofersdtr k g b Hm 1838 Våler, Solør Hed N S Rusten Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Knut S. Strand m g b Hf forp. og dgb. skogsarb Stor-Elvdal N S 002 Lina Eliasdtr k g b Hm 1858 Vang Hedm N S 003 Nils Bolstad m ug mt Dgb dgb. skogsarbeide 1882? Aamot Hedm N S Sedvanleg bustad: Aamot Høistad under Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Sigrid Larsdtr k e b Hm Pladsbrugerske. Hmd søndre Fron Krs N S 002 Bertine Olsdtr k ug b datterdatter 1887 Stor-Elvdal N S Strand søndre %18% 14 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Nils N. Strand m g b Hf gårdbr. S 1860 Stor-Elvdal N S Merknad: Hovedbygning 002 Dorthea Strand k g b Hm 1862 Stor-Elvdal N S 003 Nils N. Strand m ug b S 1896 Stor-Elvdal N S 004 Magda Bergljot k ug b D Stor-Elvdal N S 005 Anna P. Strand k ug b Tj tjenestepige, kokke 1876 Stor-Elvdal N S 006 Nikoline A. Rasten k ug b Tj tjenestepige, husgj Stor-Elvdal N S 007 Ole N. Strand m g b Hf føderådsmand 1823 Stor-Elvdal N S Merknad: Føderådsbygningen 008 Gjetrud Olsdtr k g b Hm hustru 1823 Stor-Elvdal N S 009 Anne Johansdtr k ug b Tj tjenestepige 1885 Stor-Elvdal N S 010 Jakop K. Strand m ug b Tj tjener 1820 Stor-Elvdal N S Merknad: Drengestubygningen Sjukdom: B 011 Nils O. Ophus m ug b dgb. dgb. ved gårdsarb Stor-Elvdal N S 012 Martin Jensen m ug b dgb. dgb. ved gårdsarb Stor-Elvdal N S 013 Amalie Larsdtr k ug b Tj tjener, budeie 1877 Aamot Hed N S 014 Kristine H. Ophus k ug b Tj Tjener, underbudeie 1882 Stor-Elvdal N S 015 Jens Kr. Hals m g mt B gårdbr. og tømmermerker 1860? Aamot Hed N S Sedvanleg bustad: Aamot 016 Aug Nygårdsmoen m ug mt B dgb. ved skogsarb. 1867? Aamot Hed N S Sedvanleg bustad: Aamot 017 Herman Larsen m g mt EL dgb. ved skogsabeide 1853? Vang pr. Hamar %Furnæs N S % Sedvanleg bustad: Vang Hedm. %Furnæs% 018 Ludvig Hermandsen m ug mt EL dgb. ved skogsabeide 1879 Vang pr. Hamar %Furnæs N S % Sedvanleg bustad: Vang Hedm. %Furnæs% 019 Peder Olsen m ug mt EL Tømmerhugger & 1877 Stor-Elvdal N S Jordbrugsarb Sedvanleg bustad: Rønningen Tællingskr Kværnbækstuen under %8% 8 Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: nei Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Svein Nilsen m g b Hf hmd. m J og dbg., skogsarb Ringebu Krs N S 002 Anne Karine Danielsdtr k g b Hm hustru 1838 Aamot Hed N S 003 Simen Sveinsen m ug b S dbg. ved skogsarbeide 1881 Stor-Elvdal N S 004 Hakon Sveinsen m ug b S dbg. ved skogsarbeide 1884 Stor-Elvdal N S 005 Berte Sveinsdtr k ug b D dgb. ved husgjerning 1872 Stor-Elvdal N S 006 Anna Antonsdtr k ug b pleiedatter 1897 Stor-Elvdal N S 007 Signe Rikhardsdtr k ug b pleiedatter Stor-Elvdal N S 008 Ditlev Sveinsen m ug mf S arb. ved gjernbane 1878 Stor-Elvdal N S Sannsynleg opphaldstad: Gjøvik Digitalarkivet - Arkivverket Side 19

20 0430 Storelvedalen Nystu Strand Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Adolf H. S. Strand m ug b Hf gårdbruger S 1871 Stor-Elvdal N S 002 S. E. Strand m e b fader føderådsmand 1843 Stor-Elvdal N S 003 Emma S. Strand k ug b søster husbestyrerinde 1869 Stor-Elvdal N S 004 Simen M. S. Strand m ug b broder gårdsdreng 1874 Stor-Elvdal N S 005 Oline Johansen k ug b Tj budeie 1872 Stange Hed N S 006 Ragna P. Nabben k ug b Tj sysler med husgjerning 1885 Stor-Elvdal N S Gamelstu Strand Korn/potet: nei Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: ja Frukthage: nei 001 Ole B Trønnes m g b Hf inderst. gårdbr. S og renterist 1847 Stor-Elvdal N S 002 Ragnhild Trønnes k g b Hm hustru 1862 Kristiania N S 003 Oline Håkensdtr k ug b Tj husholderske 1825 Aamot Hed N S 004 Pernille E. Løkken k ug b Tj budeie 1881 Stor-Elvdal N S 005 Otilje Andersen k ug b Tj stuepige 1864 Stange Hed N S Merknad: fra Stange (rubr. 2) Lillestu Strand %5% 6 Korn/potet: ja Kreatur: ja Fjærkre: ja Bikubar: nei Kjøkkenhage: nei Frukthage: nei 001 Johan E. Strand m ug b Hf gårdbruger S 1879 Stor-Elvdal N S 002 Karen Håkensdtr k e b moder føderådskone 1841 Stor-Elvdal N S 003 Johanne Sveinsdtr k ug b Tj budeie 1876 Stor-Elvdal N S 004 Inger P. Strand k ug b Tj husgjerning 1882 Stor-Elvdal N S 005 Sirene E. Strand k ug f søster husgjerning 1872 Stor-Elvdal N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 006 Sigrid E. Strand k ug f søster husgjerning 1876 Stor-Elvdal N S Sannsynleg opphaldstad: Kristiania 007 August Arntsen m ug mt Dgb. tømmerhugger 1860? Elverum Hed N S Sedvanleg bustad: Elverum 008 Jakob Enoksen m g mt EL Selveier, Tømmerkjører 1868 Stor-Elvdal N S Sedvanleg bustad: Rusten, Tællingskreds Ditlef Gundersen m ug mt EL Jord og Skogsarbeider 1870 Aamot Hed N S Sedvanleg bustad: Eng, Tællingskreds Strand vogterbolig Peder Hansen m g b Hf Jernbaneformand 1845 Søndre Odalen Hed N S 002 Oline Iverinsen k g b Hm hustru 1853 Elverum Hed N S 003 Helga Pedersen k ug b D sypige 1878 Stor-Elvdal N S 004 Hans Pedersen m ug b S dgb., skogsarb Stor-Elvdal N S 005 Oline Pedersen k ug b D 1885 Stor-Elvdal N S 006 Per Pedersen m ug b S 1891 Stor-Elvdal N S 007 Olava Pedersen k ug b D 1894 Stor-Elvdal N S Strand vogterbolig Christian Eriksen m g b Hf Banevogter 1852 Løiten Hed N S 002 Berte Jensen k g b Hm hustru 1857 Løiten Hed N S 003 Erik Christiansen m ug b S 1886 Stor-Elvdal N S 004 Johan Christiansen m ug b S 1888 Stor-Elvdal N S 005 Andreas Christiansen m ug b S 1891 Stor-Elvdal N S Strand vogterbolig 7 %12% Kr. Bergersen m g b Hf jernbaneformand 1845 Eidskogen Hed N S 002 Ragnhild Olsdtr k g b Hm hustru 1845 Elverum Hed N S Side 20 Digitalarkivet - Arkivverket

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0520 Ringebu herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0431 Solliens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0431 Solliens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0419 Søndre Odalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0521 Øyer herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0521 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0134 Onsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0134 Onsø Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0617 Gol. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0617 Gol Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0534 Gran. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0534 Gran Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0618 Hemsedal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0542 Nordre Aurdal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0122 Trøgstad Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0420 Eidskogen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1624 Rissens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1624 Rissens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1941 Skjervøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0429 Aamot Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0425 Aasnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0437 Tønsets Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0426 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0416 Romedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0416 Romedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0426 Vaaler Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0118 Aremark. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0118 Aremark Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Folketeljing 1910 for 0240 Feiring, Hurdalen prestegjeld Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0236 Næs Rom Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1562 Ulvundeidet Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0524 Faaberg Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1443 Eid. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1443 Eid Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1616 Fillan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1616 Fillan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre

Foreldre. Besteforeldre. Oldeforeldre 1. Petronelle Olava Nilsdatter, født 2 mar 1884 i Eltedalen, Trysil, Hedmark, 1 død 28 jan 1914 i Romedal, Hedmark, 2 gravlagt 5 feb 1914 i Romedal, Hedmark. 2 Gift 13 apr 1903 i Romedal, Hedmark, 3 med

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1432 Førde. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1432 Førde Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1632 Roan. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1632 Roan Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0834 Vinje. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0834 Vinje Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1015 Hægeland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0413 Furnes Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1736 Snaasen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA I PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA I 1900 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 7 Negard 10 Mali-garden 5 Jo-garden 9 Lars-garden 8 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 6 Til saman 65 Ullahammaren: Hellevik-stova

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0527 Vardal prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0814 Bamle. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0814 Bamle Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0413 Furnes. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0413 Furnes Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0115 Skjeberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0416 Romedal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0416 Romedal Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1229 Røldal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1229 Røldal Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0523 Vestre Gausdal herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0117 Id. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0117 Id Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA

FOLKETELJINGA PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA FOLKETELJINGA 1910 - PERSONAR BUSETTE PÅ ULLA Ulla-garden: Mette-garden 10 Negard 11 Mali-garden 7 Jo-garden 7 Lars-garden 6 Sjur-garden 12 Kari-garden 8 Ingeleiv-garden 5 Til saman Ulla-garden 66 Ullahammaren:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1714 Nedre Stjørdalen Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 0423 Grue herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0521 Øier. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0521 Øier Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0116 Berg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0116 Berg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 13.03.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0221 Høland. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0221 Høland Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0915 Dybvaag Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0817 Drangedals Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0813 Eidanger Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0519 Søndre Frons Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1864 Gimsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0714 Hof i Jarlsberg Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1520 Ørsta herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1520 herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0824 Gransherred Digitalarkivet 24.06.2011 Utskrift av folketeljing frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Innhald

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0614 Aadalens Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0527 Vardal Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0137 Vaaler prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1522 Hjørundfjord Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1249 Fane. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1249 Fane Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1824 Vefsen Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett:

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0421 Vingers. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0421 Vingers Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0929 Aamli. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0929 Aamli Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0234 Gjerdrum Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 1658 Børsen prestegjeld Digitalarkivet 23.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1900 for 1744 Overhalla herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1569 Aure. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1569 Aure Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0515 Vaage. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0515 Vaage Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1428 Askvold. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1428 Askvold Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0835 Rauland. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0835 Rauland Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1251 Brudviks Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0415 Løiten. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0415 Løiten Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0615 Flaa, Næs prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1136 Sand. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1136 Sand Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0419 Søndre Odalen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1544 Bolsø Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Land. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0536 Søndre Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1570 Valsøfjordens Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet -

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0533 Lunner. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0533 Lunner Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0535 Brandbu Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0235 Ullensaker Digitalarkivet 08.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0227 Fet. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0227 Fet Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0239 Hurdalen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0239 Hurdalen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0239 Hurdalen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0111 Hvaler Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 1549 Bud. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 1549 Bud Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet

Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld. Digitalarkivet Folketeljing 1865 for 0436 Tolgen prestegjeld Digitalarkivet 22.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet

Detaljer

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet

Folketeljing 1910 for 0628 Hurum. Digitalarkivet Folketeljing 1910 for 0628 Hurum Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0429 Aamot. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0429 Aamot. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0429 Aamot Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1843 Bodin. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1843 Bodin Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0527 Vardal. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0527 Vardal Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø

Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld. Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø Folketeljing 1910 for 1855 Ankenes, Ofoten prestegjeld Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 1230 Ullensvang Digitalarkivet 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld

Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Folketeljing 1910 for 1657 Børseskognen, Børsen prestegjeld Digitalarkivet 09.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverkets teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet

Folketeljing 1900 for 0819 Hollen. Digitalarkivet Folketeljing 1900 for 0819 Hollen Digitalarkivet 25.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering av kjelder på internett: http://digitalarkivet.no Digitalarkivet - Arkivverket

Detaljer

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred

Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Folketeljing 1900 for 1226 Strandebarm og Varaldsøy herred Registreringssentral for historiske data, Universitetet i Tromsø 26.09.2014 Utskrift frå Digitalarkivet, Arkivverket si teneste for publisering

Detaljer