MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00-15:15

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00-15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad (tiltrådte kl. 09:45), Salve Kildahl, Fred Eliassen, Hanne Aasvik, Torbjørn Hjertø, Evy Røymo, Odd Rikard Bredal, Wibeke Aasjord Juul, Hilde Husøy, Magne Vik, Robert Dearsley, Astri G. Valberg, Kjersti Synnøve Olsen Forfall: Thor Holand, Thomas Fjordbak Jensen, Elisabeth Hetzler Varamedlemmer: Jan-Erik Disen, Torhild Nilsen, Kjell. T Arntsen Fra adm. (evt. andre): Inge Albriktsen, Turid Markussen, Vegard Danielsen, Tordis Sofie Langseth, Siv Johansen, Elin B. Grytøyr Innkalling: Godkjent Merknader: Magne Vik mener sakslistene blir sendt ut for sent. Ordfører svarte på dette med at disse blir sendt ut 1 uke før møtet, noe som har vært praktisert over lang tid. Under behandling av sak 69/12 ble Fred Eliassen erklært inhabil (saksbehandler). Ronald Pettersen tiltrådte under behandling av saken. Under behandling av sak 65/12 ble habiliteten til Kjell T. Arntsen, Salve Kildahl, Evy Røymo og Odd Rikard Bredal tatt opp. Kjell T. Arntsen er styreleder i Steigen Vekst. Han ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forv.lovens 6, 1.ledd. Salve Kildahl er medlem av valgkomiteen for Steigen Vekst. Han ble enstemmig erklært habil. Evy Røymo er nestleder i styret til Steigen Vekst. Hun ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forv.lovens 6, 1. ledd. Odd Rikard Bredal er vararepresentant til styret i Steigen Vekst. Han ble enstemmig erklært habil. Under behandling av sak 66/12 ble habiliteten til Asle Schrøder og Hilde Husøy tatt opp. Sak 66/12 var fremmet av Asle Schrøders søster og svoger. Han ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forvaltningslovens 6, 1. ledd. Hilde Husøy er samboer med sønnen til en av grunneierne i saken. Hun ble enstemmig erklært inhabil, jfr. forv.lovens 6, 1. ledd. Behandlede saker: 64-73/12

2 Orienteringer: Fysioterapien v/torgeir Nilsen og Ninie van Schaik Folkehelsearbeidet v/maria Johansson Spørretime. Spørsmål fra FRP v/magne Vik: 1. Spørsmål angående lysforhold for reisende på parkeringsplass ved og på kaia i Helnessund. Tordis Sofie Langseth svarte. 2. Spørsmål angående vannbåren varme til kommunale bygg i Leinesfjord. Tordis Sofie Langseth svarte. 3. Spørsmål angående busstopp i Marhaug-krysset. Tordis Sofie Langseth svarte. 4. Spørsmål angående trappeheis ved Steigenskolen avd. Leinesfjord. Tordis Sofie Langseth svarte. Spørsmål fra Evy Røymo: 1. Bygging av boliger i regi av Steigen kommune status? Tordis Sofie Langseth svarte. 2. Brukerutvalg NAV. Inge Albriktsen svarte. 3. Digitalt verktøy i Steigenskolen. Vegard Danielsen svarte. Spørsmål fra Pensjonistpartiet: 1. Spørsmål angående leie av fiberkapasitet. Inge Albriktsen svarte. 2. Strategi for å få til etableringer av nye arbeidsplasser som ny datakapasitet vil muliggjøre. Tordis Sofie Langseth svarte på vegne av næringssjefen. Interpellasjon fra AP v/fred Eliassen: Steigen Arbeiderparti ber ordføreren om å sette saken om kommunesammenslåing med Bodø på kartet på førstkommende møte i Underskrifter: Hanne Aasvik Hilde Husøy Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Hanne Aasvik (sign.) Hilde Husøy (sign.) Rett utskrift, Leinesfjord, Elin B. Grytøyr Servicekonsulent

3 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 64/12 12/1074 FOLKEHELSE I STEIGEN KOMMUNE 65/12 12/1062 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL /12 10/1052 REGULERINGSPLAN AKSLA HYTTEFELT - BØ 2. GANGS BEHANDLING 67/12 11/1571 DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGVIKA HYTTEFELT 68/12 12/372 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG 69/12 12/1125 TIPPEMIDDELSØKNADER /12 12/1126 JUSTERINGER AV VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER FOR FASTE EIENDOMMER I STEIGEN KOMMUNE. 71/12 12/1006 BUDSJETTREGULERING 72/12 12/1114 ØKNING AV AVGIFT TIL FESTE AV GRAVPLASSER PÅ KOMMUNENS KIRKEGÅRDER.. 73/12 12/1127 OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN I 2013 TIL VIDERE UTLÅN 64/12

4 FOLKEHELSE I STEIGEN KOMMUNE Formannskapets innstilling: 1. Steigen kommune vedtar strategisk folkehelseplan for Steigen kommune tar Oversikt over helsetilstanden og faktorer som kan påvirke helsen i Steigen kommune til etterretning 3. Handlingsplan for gjennomføring av folkehelsetiltak for 2013 legges fram for politisk behandling over nyttår 4. Stillingen som folkehelsekoordinator videreføres ut 2014 forutsatt at det skaffes ekstern finansiering på minst 50%. 5. Det forutsettes at kommunens egenandel til stillingen, kr ,- dekkes innenfor helse- og omsorg sitt ordinære budsjett og ikke kommer som ny utgift for Behandling: Forslag fra Evy Røymo og Hilde Husøy: Tillegg til punkt 3: Handlingsplan for gjennonføring av folkehelsetiltak for 2013 legges fram for politisk behandling over nyttår: Handlingsplanen samkjører med plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser og ruspolitisk handlingsplan. Det videre arbeidet med folkehelseplanen skal samkjøres med plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser og ruspolitisk handlingsplan. Innstilling fra formannskapet enstemmig vedtatt. Tilleggsforslaget enstemmig vedtatt. 1. Vedtaket lyder da slik: Steigen kommune vedtar strategisk folkehelseplan for Steigen kommune tar Oversikt over helsetilstanden og faktorer som kan påvirke helsen i Steigen kommune til etterretning. 3. Handlingsplan for gjennomføring av folkehelsetiltak for 2013 legges fram for politisk behandling over nyttår. Handlingsplanen samkjører med plan for fysisk aktivitet og naturopplevelser og ruspolitisk handlingsplan. Det videre arbeidet med folkehelseplanen skal samkjøres med plan for fysisk aktivitet og Naturopplevelser og ruspolitisk handlingsplan. 4.Stillingen som folkehelsekoordinator videreføres ut 2014 forutsatt at det skaffes ekstern finansiering på minst 50%. 5.Det forutsettes at kommunens egenandel til stillingen, kr ,- dekkes innenfor helse- og omsorg sitt ordinære budsjett og ikke kommer som ny utgift for /12

5 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll , og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll Det gjennomføres selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av Det gjennomføres selskapskontroll i form av eierskapskontroll i følgende selskap: Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig Behandling: Forslag fra Jan-Erik Disen: Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll , og ber kontrollutvalget se til at det gjennomføres følgende selskapskontroll: - Det gjennomføres selskapskontroll i Salten Brann. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer av planen i planperioden der kontrollutvalget finner det nødvendig. Forslag fra Asle Schrøder: Kommunestyret ber kontrollutvalget vurdere om det er kapasitet til også å gjennomføre selskapskontroll i Steigen Vekst i løpet av planperioden, Forslag fra Jan-Erik Disen og forslag fra Asle Scrøder ble enstemmig vedtatt. 66/12 REGULERINGSPLAN AKSLA HYTTEFELT - BØ 2. GANGS BEHANDLING Steigen kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Aksla hyttefelt med plankart datert , planbestemmelser og planbeskrivelse, datert , jfr. plan- og bygningslovens Enstemmig som innstillingen.

6 67/12 DETALJREGULERINGSPLAN FOR LANGVIKA HYTTEFELT Steigen kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Langvika hyttefelt med plankart datert , tilhørende planbestemmelser og planbeskrivelse datert Jfr. plan- og bygningsovens Enstemmig som innstillingen. 68/12 STORTINGS- OG SAMETINGSVALGET FASTSETTING AV VALGDAG Behandling: Forslag fra Asle Schrøder: Steigen kommunestyre vedtar å holde 1 dags valg ved Stortings- og sametingsvalget Forslag fra Asle Schrøder ble enstemmig vedtatt. 69/12 TIPPEMIDDELSØKNADER 2013 Steigen kommunestyre vedtar å fornye spillemiddelsøknadene ang Allhus i tråd med kommunestyre sak 20/11.og sak 65/11. Søknadene fornyes og sendes inn innen fristen den 15 januar. Søknadene effektueres av administrasjonen innen fristen. Steigen kommunestyre vedtar også å fornye søknaden om spillemidler til kulturhusdelen, samt søknaden til Nordfold If om revidering av O-kart i Botn, som hører inn under begrepet nærmiljøanlegg. Enstemmig som innstilling. 70/12 JUSTERINGER AV VEDTEKTER FOR SKATTETAKSTER FOR FASTE EIENDOMMER I STEIGEN KOMMUNE.

7 Steigen kommunestyre vedtar de endringer som er foreslått i vedtekter for skattetakster for faste eiendommer i Steigen kommune, i samsvar med de siste endringer i Eiendomsskatteloven. Videre vedtar kommunestyret de endringene som framkommer som uthevinger og strykninger i vedlagte vedtekter. Som ny vara nestleder i sakkyndig nemnd velges Knut Sivertsen. (Valgnemndas forslag) Som nestleder i sakkyndig overtakstnemnd velges Kato Andersen. (Valgnemndas forslag) Som vara leder i sakkyndig overtakstnemnd velges Oddbjørn Willumsen. (Valgnemndas forslag) Enstemmig som innstilling med valgnemndas forslag. 71/12 BUDSJETTREGULERING 3. Kommunestyret vedtar følgende reguleringer i årets budsjett: Tiltak Red.utg./ Økte utg/ økte innt. Red.innt. 4. Sentrale styringsorganer Tilskudd/garanti friv.sentral Edb. Utgifter Kultur- og oppvekst Helse/pleie/omsorg Boliger mv. intern.omdisp Tekniske formål Samferdsel NAV Renter/fond mv. Bruk av fond samh.reform Bruk av disp. fond SUM Administrasjonen får fullmakt til å fordele tilleggsbevilgningene på de ulike ansvarsområder.

8 Enstemmig som innstilling. 72/12 ØKNING AV AVGIFT TIL FESTE AV GRAVPLASSER PÅ KOMMUNENS KIRKEGÅRDER.. Etter anbefaling fra Steigen kirkelige fellesråd vedtar kommunestyret å øke avgift for feste av grav på kikregårdene fra kr. 60,00 til kr 100,00 pr. år. Krav om festeavgift sendes ut hvert 5. år. Behandling: Forslag fra Salve Kildahl: Beløpet økes til kr. 200,- per år. Ved alternativ votering mellom administrasjonens forslag og forslag fra Salve Kildahl, ble administrasjonens forslag vedtatt med 13 mot 4 stemmer. 73/12 OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN I 2013 TIL VIDERE UTLÅN I henhold til gjeldende retningslinjer fra Husbanken vedtar Steigen kommunestyre å oppta lån i Husbanken til videre utlån på inntil kr. for Enstemmig som innstilling. Møtet hevet.

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10

Melhus kommune. Møteprotokoll. Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: KOMITE FOR LIV OG LARE Formannskapssalen, Melhus rådhus Behandlede saker: 69-76/12 Møtedato: 28.11.2012 Fra: kl. 09.00 Til: 13.10 Til stede på møtet: Funksjon: Navn: Forfall:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret. Ingen merknader til innkalling eller saksliste Merknader: Behandlede saker: Sak 59/13 sak 63/13 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 19.12.2013 Tid: 18:00 Til stede på møtet Medlemmer: MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Forfall: Fra adm. (evt. andre): Rådmann, kontorsjef Karsten Schanche, Unn Berit Guttormsen,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00

Møteprotokoll. Kommunestyret. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2015 Tid: 11:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen LEDER H Reidunn Magnussen Hesjevik

Detaljer

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen

Ruud trådte inn som vara. 16. Victor Kristiansen M 17. Jarle Kilmork M 18. Bård Erik Ruud F Svein Roald Olsen FREDRIKSTAD KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 09.12.2004 Tidspunkt: fra kl. 09:00 til kl. 18.00 Møtested: Bystyresalen, Gamlebyen Fra til saksnr.: 111/04-130/04 REPRESENTANTER: MØTT: VARAREPRESENTANTER

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 15. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Komité for oppvekst og kultur. Møtetid: 18:00. Møtedato: 09.12. Grane kommune Side 1 av 15 Møtebok Møte i Komité for oppvekst og kultur Møtedato: 09.12.2014 Møtetid: 18:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Lyder Sund Møteinnkalling (kunngjøring) 2. desember 2014

Detaljer

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30

Møtebok. Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Møtebok Utvalg: Formannskapet Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 14.11.2011 Tidspunkt: Kl. 13.00 19.30 Følgende medlemmer møtte: Niels F. Rolsdorph Åse B. Lilleåsen Per Guttorm Haarstad

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 26.04.2012 Tid: 09:00 Slutt: 12:45 Til stede på møtet Medlemmer: Ordfører Jarle Martin Gundersen, Paal Christian

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 15.01.2015 10.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

Saksprotokoll. Arkiv- saksnr. saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Saksprotokoll Saksliste Utvalgs- Innhold Unntatt Arkiv- saksnr offentlighet saksnr PS 12/85 Betalingsssatser 2013 2012/2405 PS 12/86 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 2012/230 PS 12/87 Økonomiplan

Detaljer

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo

Møtetid: 10:00. Ordfører Bjørn Ivar Lamo. Åse Granmo Lisbeth Solbakken. Gunnar Mikalsen Tormod Thuseth. Rådmann Lars E. Kapskarmo Grane kommune Side 1 av 49 Møtebok Møte i Kommunestyret Møtedato: 18.06.2014 Møtetid: 10:00 Møtested: Kommunestyresalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 13. juni 2014 Fraværende

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 30.10.2014 Tid: 17:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Solveig Kjelland Larsen Medlem

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Orkdal kommune /tid: 25.10.2012 kl. 12:15 15:30 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Rådhuset, formannskapssalen Tormod Solem Slupphaug, fungerende

Detaljer

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6

PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 PS 89/14 Budsjett 2015 og Handlingsprogram 2015-2018 2014/2790-6 FORSLAG TIL VEDTAK: Formannskapet ber kommunestyret fatte følgende vedtak: Handlingsprogram 2015-2018 Kommunestyret vedtar Rådmannens forslag

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 65-72 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 14.12.2009 Tidspunkt: 11:30-17:00 Følgende medlemmer møtte: Kirsten Gjestemoen Hovda Hans

Detaljer

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Auditorie, 1. etg., Gjenreisningsmuseet Dato: 10.12.2009 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn Alf E. Jakobsen Ordfører AP Snorre Sundquist Medlem

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget

HOVEDUTSKRIFT Personal- og økonomiutvalget MØTE NR. 8/2006 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 26.10.2006 Tid: Fra kl.: 12.00 - til kl. 14.45 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Møtt for Ordfører Ragnar Olsen AP Medlem Magne Medlie

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Ingen : Ingen Antall

Detaljer

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll

Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 23.06.2011 Tid: 09:00 15:15 Møteprotokoll Faste medlemmer som møtte: Navn John Wahl Medlem AP Marianne Sivertsen Næss Settevaraordfører

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET

MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET LUNNER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL FOR KOMMUNESTYRET MØTEDATO: 31.05.2012 MØTESTED: Kommunestyresalen MØTELEDER: Ordfører Harald Tyrdal BEH. SAKER f.o.m. - t.o.m.: 38/12 49/12 DOKUMENT UTDELT I MØTET: Tilleggssak

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.02.2013 Tid: 15:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471

Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 Reglement for Bygg- og Miljøutvalget (bygg/miljø) Vedtatt i kommunestyret 15.11.2012, Sak 12/04471 «Kommunestyret kan selv opprette faste utvalg for kommunale formål eller for deler av den kommunale virksomhet.

Detaljer

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo

MØTEBOK. Fra adm. (evt. andre): Rådmann Svein Tore Dørmænen Kontorsjef Marita Jakola Skansen Økonomisjef Lene Johansen Konsulent Toril Ongamo Styre, råd, utvalg m.v. Formannskapet Møtested Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 17.03.2005 Fra kl. 1000 Til kl. 1645 MØTEBOK Til stede på møtet: Navn Parti Funksjon Forfall Møtt for Hauk Henrik Johnsen

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL MÅLSELV KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, videokonferanserom, 1. etasje Møtedato: 25.11.2014 Varighet: 11.15 14.00 Møteleder: Sekretær: Harald Algarheim Tage Karlsen Faste medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 20.05.2011 Tid: kl. kl. 09.00 Til stede på møtet Medlemmer: Elisabeth Lyngedal, Thord Karlsen, Stine Akselsen, Johnny Myhre,

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kåfjord Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 09.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 71 90 00. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 i Formannskapssalen. Saksliste SAKSDOKUMENT Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Møteinnkalling Formannskapet har møte den 19.08.2009 kl. 10.00 Arkivsaksnr. i Formannskapssalen

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 28.11.2012 Tidspunkt: 11:00-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 18.06.2009 Møtestart: 12.00 Møteslutt: 15.15 Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Guttorm Veabø møtte for Tor Andersen Fred O. Hansen møtte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3

MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET. Offentlig versjon. SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT NVA 232 3 MØTEPROTOKOLL FORMANNSKAPET Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 24.11.2011 Tid: 09.00 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side 126/11 09/935 EIENDOMSSKATT

Detaljer