MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00-15:35

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 14.02.2012 Tid: Kl. 09:00-15:35"

Transkript

1 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: Tid: Kl. 09:00-15:35 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Salve Kildahl, Sissel Grimstad, Astri G. Valberg, Odd Rikard Bredal, Wibeke Aasjord Juul Forfall: Ingen Varamedlemmer: Arthur Pettersen i sakene 2/12, 16/12 og 17/12 Fra adm. (evt. andre): Tordis S. Langseth, Per Løken, Gjermund Laxaa, Helge Skram Innkalling: Merknader: Godkjent Spørsmål om habilitet: Sak 2/12: Torbjørn Hjertø og Wibeke Aa. Juul ble begge erklært inhabil, med hjemmel i Forvaltningsloven 6, 2. ledd og fratrådte under behandling av denne saken.. Arthur Pettersen tiltrådte for T. Hjertø. Ingen vara møtte for W. Aa. Juul. Sak16/12: Salve Kildahl ble erklært inhabil mot 1 stemme, jmf. Forvaltningsloven 6, 2. ledd. Leietakerne er hans nærmeste venner.. Arthur Pettersen tiltrådte. Sak17/12: Magne Vik ble enstemmig erklært inhabil.nær venn med kjøper. Salve Kildahl ble enstemmig erklært inhabil. Kjøper er sjefen hans. Begge ble erklært inhabil med hjemmel i Forvaltningsloven 6, 2. ledd Arthur Pettersen tiltrådte. Behandlede saker: Presentasjon av Steigen Næringsforum v/gjert Are Valberg. Diskusjon om næringsarbeid. Underskrifter: Odd Rikard Bredal Astri G. Valberg Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Rett utskrift, Leinesfjord, Trine Adolfsen sekretær Postadresse: Besøksadresse: Rådhuset Leinesfjord Telefon: LEINESFJORD LEINESFJORD Telefaks:

2 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/12 12/148 MELDINGER/DELEGERTE VEDTAK 2/12 11/402 REGULERINGSPLAN DYPING SETTEFISKANLEGG - 2. GANGS BEHANDLING 3/12 12/146 RAMME FOR BRUK AV NÆRINGSFOND OG TILTAKSFOND I /12 12/145 ÅRSMELDING 2011 FOR NÆRINGSKONTORET I STEIGEN 5/12 06/929 SØKNAD OM ET TILSKUDD/RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN FRA STEIGEN KULTUR- OG NÆRINGSFOND 6/12 12/69 SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART AV BEDRIFT TINGELING 7/12 10/17 ENDRING AV TILLATELSE NAUST ROGER ANDERSEN 8/12 11/1220 SØKNAD OM FRITAK DISPENSASJONSGEBYR ALLMENNNYTTIG TILTAK PÅ BØSANDEN 9/12 11/1462 KLAGEBEHANDLING GEBYR FOR BYGGESAK GNR 74 BNR 72 ARVID NILSEN 10/12 10/590 KLAGE PÅ GEBYR FLYTEBRYGGE GNR 11 BNR 1 - HAVNE OG FARVANNSLOVEN - ANKER WILLUMSEN 11/12 10/1118 KLAGE PÅ GEBYR BYGGETILTAK PÅ BOLIG SAURSFJORD 12/12 10/1638 KLAGEBEHANDLING DISPENSASJONSGEBYR FOR OPPFØRING AV GARASJE I LNF 1 NORFOLD IF 13/12 11/1619 KLAGE PÅ AVSLAG, MAKEBYTTE GNR. 51/1 OG 51/4 14/12 11/1742 Side 2 av 10

3 FRADELING AV TUNET PÅ GNR 36 BNR 2 GNR 36 BNR 2 - PEGGY GUNDERSEN KLETTE 15/12 11/1297 FLYTTING AV BOLIGTOMT, GNR 86 BNR /12 12/96 SØKNAD OM KONSESJON - GNR. 26 BNR. 8 17/12 12/36 DELING GNR. 96/12 OG 97/6 GNR 96 BNR 12 - TORUNN SKJENKEN OLSEN Tilleggssak, delt ut i møtet: 18/12 12/154 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FLYTEBRYGGEANLEGG RØTNES FISKERIBRYGGE - MAGNAR HANSEN Side 3 av 10

4 1/12 MELDINGER/DELEGERTE VEDTAK Meldinger/delegerte vedtak for perioden tas til etterretning. Astri G. Valberg fikk permisjon kl og deltok ikke under behandling av denne saken (saken ble behandlet til slutt) 2/12 REGULERINGSPLAN DYPING SETTEFISKANLEGG - 2. GANGS BEHANDLING Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12, 1. ledd vedtar Steigen kommunestyre reguleringsplanen for Dyping settefiskanlegg med plankart, tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse sist revidert Planen vedtas som områderegulering. Det vises til saksfremlegg for nærmere begrunnelse og endringer fra høringsutkast. Sissel Grimstad og Salve Kildahl ble erklært habil ved 1. gangs behandling av denne saken. Wibeke Aasjord Juul og Torbjørn Hjertø ble begge erklært inhabil jmf Forvaltningsloven 6, 2. ledd og fratrådte under behandling av saken. Arthur Pettersen tiltrådte for Torbjørn Hjertø. Ingen vara møtte for Wibeke Aa. Juul. Saken oversendes kommunestyret i Steigen for endelig vedtak. 3/12 RAMME FOR BRUK AV NÆRINGSFOND OG TILTAKSFOND I Plan- og ressursutvalget godkjenner forslag til bruk av fondene i 2012 slik saksutredninga under viser. Det er en forutsetning at påfyll på næringsfondet blir av samme størrelse som for Saken utsettes. Enstemmig vedtatt. 4/12 ÅRSMELDING 2011 FOR NÆRINGSKONTORET I STEIGEN Side 4 av 10

5 Årsmelding for næringskontoret for 2011 tas til etterretning. 5/12 SØKNAD OM ET TILSKUDD/RENTE- OG AVDRAGSFRITT LÅN FRA STEIGEN KULTUR- OG NÆRINGSFOND Jorunn Johansen/Tore Mehus innvilges et rentefritt lån på kr fra tiltaksfondet. Lånet er rentefritt og avdragsfritt i 3 år. Det nedbetales deretter over 5 år. Det tas pant i eiendommen med prioritet etter eksisterende pant. Det kan ikke innvilges tilskudd fra samme fond siden byggearbeidene er påbegynt lenge før ordningen med tilskudd fra kommunale midler ble etablert. 6/12 SØKNAD OM STØTTE TIL OPPSTART AV BEDRIFT TINGELING Ramona Gundersen og Ailin Hansen innvilges et tilskudd på kr i forbindelse med etablering av bedriften Tingeling gaver og Interiør AS i Leinesfjord. Det er et vilkår at drifta består i minst 3 år. I motsatt fall skal tilskudd tilbakebetales med forholdsvis del etter hvor lang tid det har gått. 7/12 ENDRING AV TILLATELSE NAUST ROGER ANDERSEN Side 5 av 10

6 Steigen kommune tillater at det gjøres bygningsendringer på tidligere tillatelse i sak PLA BYG 66/10 datert den på naust på gnr 5 bnr 39 i Steigen. Endringene medfører følgende: Bebygd areal BYA = 66 m 2 og blir som før. Ny takvinkel = 25 o og ny mønehøyde for hele bygget er 5,2 m målt på gavlvegg mot sjø. Naustdelen med 48 m 2 av bygget kan ha etasjeskille som vist på tegninger. Bod på 18 m 2 i bakkant av bygget har en etasje. Bygget tillates ikke innredet eller brukt til beboelse. Endring av tillatelse medfører gebyr på kr ,-. Jfr. vedlagt innbetalingsgiro. 8/12 SØKNAD OM FRITAK DISPENSASJONSGEBYR ALLMENNNYTTIG TILTAK PÅ BØSANDEN Steigen kommune aksepterer søknad fra Steigen bygdekvinnelag om å få fritak for betaling av det opprinnelige gebyret på kr ,- som ble fastsatt i forbindelse med dispensasjonsbehandling av søknaden om bygging av bruer og gapahuk på Bøsanden. Fritaket om dispensasjonsgebyr begrunnes med tiltakets allmennyttige formål og tidligere praksis i tilsvarende saker. Jfr. gebyrregulativet 9. Nytt gebyr som må innbetales for byggesaken beregnes til kr ,-. 9/12 KLAGEBEHANDLING GEBYR FOR BYGGESAK Steigen kommune aksepterer klagen fra Flislegger de Roos, 8288 Bogøy og frafaller krav om behandlingsgebyr for sakene som gjelder våtrom med saksnr. 11/1463, 11/1397 og 11/ /12 KLAGE PÅ GEBYR FLYTEBRYGGE GNR 11 BNR 1 - HAVNE OG FARVANNSLOVEN - ANKER WILLUMSEN Side 6 av 10

7 Steigen kommune aksepterer søknad fra Anker Willumsen, 8285 Leines om å få redusert det opprinnelige gebyret på kr ,- som ble fastsatt i forbindelse med behandling av ny flytebrygge på Fløstrand gnr 11 bnr 1. Nytt gebyr som må innbetales for tiltaket tilpasses nytt gebyrregulativ og beregnes til kr ,-. Reduksjonen begrunnes med tilpasning til nytt gebyrregulativ. 11/12 KLAGE PÅ GEBYR BYGGETILTAK PÅ BOLIG SAURSFJORD Steigen kommune aksepterer henvendelse fra Terje Elveos, 8283 Leinesfjord om å frafalle det opprinnelige gebyret på kr ,- som ble fastsatt i forbindelse med behandling av byggesak PLA BYG 28/11 den vedr. gnr 22 bnr 4. Nytt gebyr fratrekkes 4 x 25% = 100 % og beregnes derfor til kr. 0,-. Reduksjonen begrunnes med 8 uker overskridelse av kommunens frist for saksbehandling etter pbl og SAK /12 KLAGEBEHANDLING DISPENSASJONSGEBYR FOR OPPFØRING AV GARASJE I LNF 1 NORFOLD IF Steigen kommune aksepterer delvis søknaden fra Nordfold IF om å få refundert gebyret på kr ,- som ble fastsatt i forbindelse med dispensasjonsbehandling av søknaden om bygging av garasje. Refusjon av dispensasjonsgebyret kan innvilges, men byggesaksgebyret for saken må innbetales. Fritaket om betaling av dispensasjonsgebyr begrunnes med tiltakets allmennyttige formål og tidligere praksis i tilsvarende saker. Jfr. gebyrregulativet 9. Nytt gebyr som må innbetales for byggesaken beregnes til kr ,-. Resterende beløp kr ,- tilbakebetales til konto /12 KLAGE PÅ AVSLAG, MAKEBYTTE GNR. 51/1 OG 51/4 Side 7 av 10

8 Plan- og ressursutvalget har vurdert de momentene som er trukket fram i klagen, men vurderer fortsatt at det omsøkte makebyttet ikke er forsvarlig av hensyn til gnr. 51 bnr. 4 sin avkastingsevne. Vedtak i sak 121/11 opprettholdes derfor. Jfr. jordlovens ledd, og forvaltningslovens kap VI. Sissel Grimstad fikk permisjon kl og deltok ikke under behandling av denne saken. Forslag fra Magne Vik om at saken utsettes. Magne Viks forslag om å utsette saken ble vedtatt mot 1 stemme. 14/12 FRADELING AV TUNET PÅ GNR 36 BNR 2 GNR 36 BNR 2 - PEGGY GUNDERSEN KLETTE Det gis tillatelse til fradeling av tunet på gnr. 36 bnr. 2 i Steigen på inntil 2,5 da stor tomt, i henhold til søknad datert Jfr. Jordloven av og Plan- og bygningsloven av og 27. Eiendommens nausttomt på bnr. 1 skal følge det fradelte tunet. Det gis videre tillatelse til omdisponering av ca. 0,5 da. dyrka jord innenfor den fradelte tomta, jfr. jordlovesn 9. Det settes følgende vilkår for fradeling: - Hele resten av gnr. 36 bnr. 2 må selges som tilleggsjord til en pris landbruksmyndighetene kan godta seinest ett år etter at matrikkelbrev for fradeling er tinglyst. Jfr. Jordlovens ledd. Sissel Grimstad fikk permisjon kl og deltok ikke under behandling av denne saken. Endringsforslag fra Odd Rikard Bredal: på inntil 2,0 da stor tomt Strykes: videre tillatelse til omdisponering av 0,5 da dyrka jord innenfor Ved alternativ votering ble Odd Rikard Bredals endringsforslag vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Vedtaket lyder da slik: Side 8 av 10

9 Det gis tillatelse til fradeling av tunet på gnr. 36 bnr. 2 i Steigen på inntil 2,0 da stor tomt, i henhold til søknad datert Jfr. Jordloven av og Plan- og bygningsloven av og 27. Eiendommens nausttomt på bnr. 1 skal følge det fradelte tunet. Det settes følgende vilkår for fradeling: - Hele resten av gnr. 36 bnr. 2 må selges som tilleggsjord til en pris landbruksmyndighetene kan godta seinest ett år etter at matrikkelbrev for fradeling er tinglyst. Jfr. Jordlovens ledd. 15/12 FLYTTING AV BOLIGTOMT, GNR 86 BNR. 44 Det gis tillatelse til at gnr. 86 bnr. 44 flyttes og plasseres som omsøkt i brev av , nord for festningsveien med grense inn mot bnr. 33. Det gis tillatelse til omdisponering av ca. 850 da. overflatedyrka jord. Adkomst blir direkte fra kommunal vei. Plassering gitt med hjemmel i jordlovens 9 og 12, og plan- og bygningslovens 26 og 27. I henhold til naturmangfoldlovens 7 er tilgjengelig kunnskap om naturmangfold gjennomgått i forbindelse med tiltaket. Tiltaket vurderes ikke å gå på bekostning av naturmangfoldet. Sissel Grimstad fikk permisjon kl og deltok ikke under behandling av denne saken. 16/12 SØKNAD OM KONSESJON - GNR. 26 BNR. 8 Synnøve Lund Breivik gis konsesjon for erverv av gnr. 26 bnr. 8 i Steigen. Steigen kommune aksepterer at eiendommen ikke skal brukes til heilårsbolig. Jfr. konsesjonsloven av Etter konsesjonslovens 9 fjerde ledd skal pris ikke vurderes i denne saken. Salve Kildahl tok opp sin habilitet pga at leietakerne er hans nærmeste venner. S. Kildahl ble erklært inhabil mot 1 stemme jmf Forvaltningsloven 6, 2. ledd og deltok ikke under behandling av denne saken. Arthur Pettersen tiltrådte. 17/12 DELING GNR. 96/12 OG 97/6 GNR 96 BNR 12 Side 9 av 10

10 Søknad datert om deling av gnr. 96 bnr. 12 fra gnr. 97 bnr. 6 i Steigen avslås, jfr. jordlovens 12. Begrunnelse for avslaget er at oppdeling i to mindre landbrukseiendommer ikke anses forsvarlig av hensyn til eiendommens avkastingsevne. Magne Vik ble erklært inhabil pga at han er nær venn med kjøper. Jmf Forvaltningsloven 6, 2. ledd. Salve Kildahl ble erklært inhabil pga at kjøper er hans sjef. Jmf Forvaltningsloven 6, 2. ledd. Begge fratrådte under behandling av saken. Arthur Pettersen tiltrådte. Innstillingen ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Tilleggssak, delt ut i møtet: 18/12 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FLYTEBRYGGEANLEGG RØTNES FISKERIBRYGGE - MAGNAR HANSEN Røtnes fiskeribrygge ANS v/magnar Hansen innvilges et tilskudd på kr i forbindelse med etablering av brygge. Tilskudd gis under forutsetning av fullfinansiering av prosjektet. Enstemmig vedtatt. Side 10 av 10

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 06.05.2008 Tid: Kl. 09:00 14.30 Til stede på møtet: Magne Vik, Kjersti Gylseth, Odd Rikard Bredal,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad (tiltrådte kl. 09:45), Salve Kildahl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2009 Tid: Kl. 10:00-15:45 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen Dag Brustind Siv Normann Henriksen Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 15.04.2009 Tid: Kl 12.00 17.00 Til stede på møtet Medlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar Tøllefsen Janne Helgesen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Agdenes kommune. Formannskapet. Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33. Til stede på møtet Agdenes kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.08.2011 Tid: Kl. 13.15 15.33 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Oddvar Indergård Hans

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord 17.12.2013 Tid: Kl. 09:00-15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: II: Varamedlemmer: II: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 26-32 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 19.06.2014 Tidspunkt: 09:00 17:00 Utvalget hadde befaring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Harald Larssen, Johnny Myhre, Thord Karlsen, Bård Rasmussen,

Detaljer

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.

SØGNE KOMMUNE. Møteprotokoll. Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06. SØGNE KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Plan- og miljøutvalget Møtested: Kommunestyresalen - Søgne rådhus Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Egel Terkelsen Leder

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.06.06 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Jani

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Næringsstyret. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 30.08.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Næringsstyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar Berg Frode

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker

Møteprotokoll. Kåfjord Formannskap - Næringssaker Møteprotokoll Kåfjord Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 13.12.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lisa Marie Pedersen

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 8-14 Utvalg: Hovedutvalg næring, miljø og kommunalteknikk Møtested: Kommunestyresalen, Rødberg Dato: 05.02.2015 Tidspunkt: 09:00 12:30 Følgende medlemmer møtte:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

M:ØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap

M:ØTEPROTOKOLL. Steigen formannskap Steigen kommune M:ØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord 13.03.2014 Tid: Kl.09:00-13:30 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, SP, Fred Eliassen, AP, Elisabeth

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling

MØTEPROTOKOLL. Styret for nyskaping og omstilling Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Styret for nyskaping og omstilling Møtested: Møterommet på Hotel Nordkyn Møtedato: 17.06.2010 Tid: kl 12. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 14.09.2011 Tid: Kl. 09.00 12.40 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gerd Myklebust

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen Tana Rådhus Dato: 27.03.2014 Tidspunkt: 10:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Frank

Detaljer

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& ... &&& Sett inn saksutredningen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 10/538 Sakstittel: KLAGE PÅ VEDTAK VEDR. OMDISPONERING AV BOLIG TIL FRITIDSBOLIG FRA EIENDOMMMEN GNR 60 BNR 85 I GRATANGEN - SAK 44/11 Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskap. Arne Ekman Agnes Normann i sak 12/10 Marvin Eliseussen fra kl 12.00 Ibestad kommune MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 02.02.2010 Tid: Kl 09.00 16.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Marit Johansen Erik Roll Eidar

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Bjørnen Møtedato: 26.05.2010 Tid: 11.30 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. NB! Møtet gjennomføres i tilknytning

Detaljer

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtebok Fauske Kommune PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG Møtedato: 03.12.2013 Fra kl. 09:00 Til behandling: Sakene 086/13-092/13 Møte nr: 11/2013 Til kl. 15:00 Møtested: Fauske hotell, Toppen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer