7Ar-,t Ø.,6ytq' Elin B. GrytøW MØTEPROTOKOLL Tid:Kl.09:00-14:35. Steigen kommune. Steigen formannskap. Til stede på møtet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "7Ar-,t Ø.,6ytq' Elin B. GrytøW MØTEPROTOKOLL. 03.12.2014 Tid:Kl.09:00-14:35. Steigen kommune. Steigen formannskap. Til stede på møtet"

Transkript

1 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord Tid:Kl.09:00-14:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling: Merknader: Asle Schrøder, SP, Fred Eliassen, AP, Elisabeth Hetzlet, H, Thor Holand, V, Hanne Aasvik, AP, Robert Dearsley, PP, Kjersti Olsen, Rødt Magne Vik, FRP, Astri G. Valberg, PP Torben Marstrand, Siv Johansen, Vegard Danielsen, Dag Robertsen, Tordis Sofie Langseth, Roy Hanssen Godkjent. Møtet ble avholdt med ó av 7 representanter da det ikke hadde lykkes å fü tak ivararepresentant for Kjersti Olsen. I begynnels en av møtet foreslo ordfører å utsette behandlingen av sak 45 o946. Disse sakene skal behandlers i STH-utvalget mandag og en vil awente deres uttalelse om sakene. Et enstemmig formannskap vedtok utsettelse av sakene. Under behandling av sak ble Fred Eliassen erklært inhabil da han har vært med på forberedelsen av saken. Behandlede saker: (Sak 45 og46 utsatt) Underskrifter: Elisabeth Hetzler Magne Vik Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt pâmøtet. Elisabeth Hetzler (sigt.) Magne Vik (sign.) Rett utskrift, Leinesfiord, Ar-,t Ø.,6ytq' Elin B. GrytøW Servicekonsulent Postadresse: Rådhuset 828I LETNESFJORD Besøksadresse: læinesfiord LEINESFJORD Telefon: Telefaks: '15'l 78810

2 SkrÍv delt ut i møtet: * Rådmannens rolle i Folla Alger AS (Selskap under stiftelse) - Rådmannen orienterte. * Alternativer budsjett skole.

3 SAKSLISTB Saksnr s r4 48/t4 49/14 s0114 5Ut4 s2/14 s3lt4 s4lt4 Arkivsaksnr. Tittel OPPRETTING AV STEIGEN ALLHUS KF 1412t9 SALTEN KULTURSAMARBEID 14/1065 KURDØGNPRIS 2015 r4lt066 KOMMUNAL LEGEVAKTSORDNING I STEIGEN t4lt068 OPPRETTELSE AV KOMMUNAL ØYEBLIKKELIG IIJELP DØGNPLASS t4lt063 BETALINGSSATSER PLEIE OG OMSORG 2015 t4l1062 OPPRETTELSE AV FRISKLIVSSENTRAL I STEIGEN KOMMUNE 13l1t28 KULTURMIDLER Unntatt offentlig ofl $5 Ofi 55 KULTURPRISEN 2014 r4l1069 KOMMUNEREFORMEN t4l1067 BUDSJETT 2015 l4lt073 KOMMUNAL OVERSIKT OVER HELSETILSTAND OG PÅvTRIC..{INGSFAKTORER: ANSVAR, ORGANISERING OG MAI\DAT 74/t081 REDUKSJON I ANTALL MEDLEMMER/REPRESENTANTER I FORMANNSKAP OG KOMMTJNESTYRE Side 3 av 10

4 42114 OPPRETTING AV STEIGEN ALLHUS KF I Steigen Allhus opprettes som et kommunalt foretak fra 1. januar De foreslåtte vedtekter vedtas, og har virkning fra samme dato. Budsjett for Steigen Allhus KF vedtas sammen med budsjettet for Steigen kommune. II Som styre for Steigen Allhus KF velges følgende: Evy Røymo, Leines, leder, velges for 4 år Werner Gerhardsen, Marhaug, nestleder, velges for 2 är Ove Strand, Mortenstrand, styremedlem, velges for 4 ät BjørgOlsen, Leinesfiord, styremedlem, velges for 2 ãn Morgan Nygård, Engeløya, styremedlem, velges for 4 åtr, avhengig av ansettelsesforhold Første varamedlem: Trine Adolfsen, Engeløya, velges for 4 ãr Andre varamedlem DagRobertsen, Leinesfiord, velges fot 2 är III Godtgjørelse til styret skal følge reglement for godtgjørelse til representanter i kommunale utvalg i Steigen gjeldende fra Styreleder i Steigen Allhus KF ftir en fast årlig godtgjørelse tilsvarende godtg ørelsen til leder av plan- og ressursutvalget. Ved kommende revidering av reglementet innarbeides godtgjørelse for styret for Steigen Allhus KF. Behandling Endringsforslag fra Thor Holand: < Tilføyelse g 12: Foretaket forpliktes ved underskrift av styrets leder og daglig leder.> Yedtak: Innstilling med endringsforslag fra Thor Holand enstemmig vedtatt SALTEN KULTURSAMARBEID Behandling: Forslag fra Thor Holand: <Steigen kommune forsetter i Salten Kultursamarbeid som før.> Side 4 av 10

5 Yedtak: Enstemmig som forslag fra Thor Holand KURDØGNPRIS 2015 Kommunestyret vedtar, ut fra fremlagte budsjettforslag for åtr 2015, å fastsette kurdøgnprisen ved Steigentunet sykdem til kr , - pr. døgn. Enstemmig som innstilling. 4slt4 KOMMUNAL LEGEVAKTSORDNING I STEIGEN 1. Legevakts-tilbudet i Steigen kommune skal fortsatt organiseres etter dagens modell. 2. Dersom nye momenter, som f.eks. endret kommunestruktur eller lowerk, tas saken opp til nypolitisk behandling. Behandling Forslag fra Asle Schrøder: <Saken utsettes til den har vært behandlet i STH-utvalget.> Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 461t4 OPPRETTELSE AV KOMMUNAL øyeblikkelig HJELP DøGNPLASS 1. Steigen kommune ønsker å opprette 2 KAD-plasser ved bogruppe 3 på Steigentunet. 2. Det søkes om midler til å drifte nødvendig legetilsyn for et slik tilbud. 3. Dersom vilkårene for driften endres, vurderes tilbudet og vaktordningen på nytt. Side 5 av 10

6 Behandling: Forslag fra Asle Schrøder: <Saken utsettes til den har vært behandlet i STH-utvalget.> Utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt. 471r4 BETALINGSSATSER PLEIE OG OMSORG 2015 Satsene for pleie og omsorgstjenester øker som følger. Tieneste Hjemmehjelp <2G Hjemmehjelp 2-3 G Hjemmehjelp 3-4 G Hjemmehjelp4-5G Hien nehjelp > 5 G Timepris Middag+ ( liten/stor porsjon m/dessert ) Trygshetsalarm Korttidsopphold/daeopphold Husleie bolig ( bokollektiv og omsorgsbolig ) Fribeløp før beregning av vederlag Tørrmat Nye satser 2015 I hht. statens satser Kr.541 Kr.989 Kr Kr.2035 Kr.146 Kr Kr. 183 I hht. statens satser 3% økning I hht. statens satser 3 o/o øknrng Enstemmig som innstilling OPPRETTELSE AV FRISKLIVSSENTRAL I STEIGEN KOMMUNE 1. Steigen kommune etablerer Frisklivssentral etter de planer som følger av denne saksutredning Side 6 av l0

7 2. Det søkes om eksterne midler for å videreutvikle tilbudet. 3. Tilbudet evalueres etter I års drift. Resulatat av evaluering og videre utvikling av tjenesten legges fram for politisk behandling. Enstemmig som innstilling. 49/14 KULTT]RMIDLER 2014 Formannskapet velger å fordele årets kulturmidler som følger: Nord Steigen musikkkorps Leines skolekorps Steigen kystlag Stei gen bygdekvinnel ag Ungdomslaget Vestfiord Nord Salten storband Bø barneteater Steigenkoret Norges blindeforbund avd. Nordland kr kr kr kr kr kr kr kr 0kr Behandling: Forslag fra Elisabeth Hetzler: <<Bø barneteater far kr ,-. Pengene hentes fra Nord-Steigen musikkorps, Leines skolekorps og Steigenkoret med kr ,- fra hver.>> Enstemmig som innstilling med endringsforslag fra Elisabeth Hetzlet Vedtaket lyder da slik: Formannskapet velger å fordele årets kulturmidler som følger: Nord Steigen musikkkorps Leines skolekorps Steigen þstlag Stei gen bygdekvinnel ag Ungdomslaget Vestfiord Nord Salten storband Bø barneteater Steigenkoret Norges blindeforbund avd. Nordland kr kr kr kr kr kr kr kr 0kr Side 7 av 10

8 50114 Unntatt offentlig ofl $5 Ofl $5 KULTURPRISEN 2014 Saken legges fram i møte. Offentliggjøres i kommunestyret i desember. 5U14 KOMMUNEREFORMEN Formannskapet tar dette til orientering. Enstemmig som innstillingen. s2lt4 BUDSJETT 2015 Kommunestyret vedtar det framlagte budsjettforslaget for Det anvendes høyeste lovlige skattøre for Behandling: Driftsbudsjett: Forslag fra Astri G. Valberg: <<Pensjonistpartietforeslår å støtte Alternativ 2 i skoledebatten; å legge ned Nordfold skole.> Forslag fra Asle Schrøder: <<Punkt 1: Skole, alternativ 6- Åpningstider i barnehager videreføres som i dag: Punkt 2 : Omlegging bogruppe 6 til hjemmetjenesten- Punkt 3 : Premieawikkr ,- Side 8 av 10

9 Forslag fra Fred Eliassen: <Steigen formannskap vedtar å balansere budsjettet ved å bruke 1,5 mill. kr. av disposisjonsfondet, 1,9 mill. kr. av premieawiket og 0.6 mill. kt. på skole ut fra alternativ 1 i skolealternativene. >> Investeringsbudsjett: Forslag til reduksjoner fra Thor lloland: <Punkt 1: Utbygging Leinesfiord Barnehage tas ut. Punkt 2: Trinn 2 i sentrumsgate tas ut> Driftsbudsjett: Forslag fra Astri G. Valberg falt med 5 mot I stemme' Forslag fra Fred Eliassen falt med 4 mot 2 stemmer. Forslag fra Asle Schrøder: Punkt I ble vedtatt med 4 mot 2 stemmer. Punkt 2 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Det ble avgitt 3 stemmer for forslaget og 3 stemmer imot. Ordførerens dobbeltstemme avgjorde resultatet, Jfr. Kommunelovens $ 35, nr. 1. Punkt 3 ble vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Det ble avgitt 3 stemmer for forslaget og 3 sternmer imot. Ordførerens dobbeltstemme avgjorde resultatet, Jfr. Kommunelovens $ 35, nr. 1. Investerin gs budsj ett : Forslag fra Thor Holand: Punkt I falt med 5 mot I stemme. Punkt 2faltmed 5 mot 1 stemme. Deretter ble fremlagte drifts- og investeringsbudsjettet m/ vedtatte endringer enstemmig vedtatt. 53/14 KOMMUNAL OVERSIKT OVER HELSETILSTAND OG PÅvIRIA\INGSFAKTORER: AI\SVAR, ORGANISERING O G MANDAT 1. Kommunestyret delegerer arbeidet med å utarbeide en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer til rådmannen som nedsetter en arbeidsgruppe bestående av fagpersoner med kompetanse iffien de ternaer og områder som oversikten skal inneholde. Side 9 av 10

10 2. Arbeidsgruppens mandat skal være å: Hvert {erde år legge frem et utkast til et skriftlig oversiktsdokument i samsvar med folkehelseloven og forskriften. Hensikten er å komme frem til en samlet fremstilling av folkehelseutfordringer og ressurser i kommunen. Arbeidsgruppen skal innhente bidrag til oversikten fra relevante kommunale tjenesteområder, herunder i vurderingen av materialet. Oversiktsarbeidet skal følge planlovgivningens fireårsintervaller. Utkastet til oversikt skal legges frem til rådmannen i tide til at det kan inngå som grunnlag for kommunens planstrategi.. Giøre oversikten allment tilgjengelig på kommunens hjemmeside slik at frivillige organisasjoner og befolkningen får anledning å medvirke i beslutningsprosesser av betydning for folkehelsen. Arbeidsgruppen skal rapportere til rådmannen, som tar oversikten opp i sitt lederteam ved behov. Oversikten skal godkjennes av rådmannen. o Oversikten skal legges frem for Kommunestyret til orientering. Enstemmig som innstilling. s4/14 REDUKSJON I ANTALL MEDLEMMEWRE,PRESENTAIITER I FORMANNSKAP OG KOMMUNESTYRE Kommunestyret vedtar å redusere antall representanter i formannskapet med2 og antall representanter i kommunestyret med2 med virkning fra kommende valgperiode. Enstemmig som innstilling. Møtet hevet. Side 10 av l0