MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis"

Transkript

1 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord Tid: Kl. 09:00-15:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: II: Varamedlemmer: II: Fra adm. (evt. andre): SP: Asle Schrøder, Sissel Grimstad, Salve Kildahl AP: Fred Eliassen, Hanne Aasvik (Tiltrådte kl. 09:25), Torbjørn Hjertø, Evy Rø rmo SV: Odd Rikard Bredal V: Thor Holand, Hilde Husøy, Kjersti Gylseth KRF: Thomas Fjordbak Jensen II: Elisabeth Hetzler FRP: Magne Vik PP: Robert Dearsley, Astri G. Valberg RØDT: Kjersti Synnøve Olsen Elisabeth Hetzler Kjell T. Arntsen Roy Hanssen, lnge Albriktsen, Turid Markussen, Tordis Sof,re Langseth, Siv Johansen, Vegard Danielsen, Lisbeth Aalstad, Dag Robertsen Innkalling: Merknader: Behandlede saker: Orientringssak: Godkjent. Møtet startet med 16 av 17 representanter. Hanne Aasvik tiltrådte møtetlrj. 09:25 og deltok i behandlingen f.o.m sak 58/13. Under behandling av sak fratrâdte Fred Eliassen da han hadde vært saksbehandler for saken. s SO-årsjubileum for kommunen i form av referat fra Felleskomiteens møte Forslag på uttalelser fra Rødt og Venstre til KS ang. premieawik og arbeidstakernes andel av pensjonskostander ble bestemt oversendt formannskapet for å sammenfatte disse og vedtas i formannskapet. Postad esse: Rådhuset 8281 LEINESFJORD Besøksadresse: [æinesfiord LEINESFJORD Tefefon: Telefaks:

2 Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt pâmøtet, Rett utskrift, Leinesfiord, ,^l 6L>/ ð,6yt*gr Elin B. Grytøyr Servicekonsulent

3 SAKSLISTE Saksnr s4l13 Arkivsaksnr. Tittel L3lr17t ORGANISERING AV RE,ISELryET I SALTEN t3l116l BYGGESAKSGEBYR ETTER PLAII OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVEN MM 2014 ssl13 13/1 158 GEBYRSATSER t3ltt75 BETALINGSSATSER PLEIE OG OMSORG 2014 s7lr3 13lt194 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RES SURSBRUK OG SAKSBEHAIIDLING PLEIE. OG OMSORG s8/13 t3ltt9s OPPTAK AV LÅN I HUSBANKEN TIL VIDERE UTLÅN s9lt3 13llt97 STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE VEDTAK OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 601t3 1311,029 KONTROLLUTVAL GET S GJENNOMGAI{G AV BYGGEPRO SJEKT ALLIIUSET 6ll TIPPEMIDLERSØKNADER /1200 BUDSJETTREGULERING 2 O 13 6s113 t3ltt99 INVITASJON TIL DELTAGELSE I MULIGHETSSTUDIE - BRUS BODØRE GIONENS UTVIKLINGS SELSKAP 66/t3 t3l1218 KURDøGNPRIS t3l1219 SAMARBEID OM SKATTEOPPKREVERT'UNKSJON Side 3 av 11

4 s3l13 ORGANISERING AV REISELIVET I SALTEN Steigen kommune slutter seg til vedtak i Salten Regionråd og ber om at ei felles organisering av reiselivet i Salten utredes i henhold til framlagt skisse og utredning/vedtak i sak SR-sak 451t3. 54/t3 BYGGESAKSGEBYR ETTER PLAN OG BYGNINGSLOVEN, MATRIKKELLOVEN MM 2014 Steigen kommune vedtar nytt gebyrregulativ for saksbehandling etter plan- og bygningsloven, oppmålingsgebyr etter Matrikkelloven og andre gebyrermed virkning fra i hht. vedlagt forslag. Med virkning fra saírme dato oppheves gebyrregulativ vedtatt med senere endringer Vedtatt med 15 mot 1 stemme GEBYRSATSER 2014 For 2014 vedtas følgende satser for kommunale gebyr: ') J I Gebyr for vann fra kommunale vannverk: 18,50 f mva pr m3. Vannmålerleie blir kr 430,- * mva. Gebyr for kommunalt avløp: Kr. 17,50 + mva pr m3. Tilknytningsavgift for vann: ,- + mva. Tilknytningsavgift for avløp;20.525,- * mva. Gebyr for septiktømming (tømming annethvert år): 707,- r mva. Feieavgifta settes tilkr.469,- + mva. Side 4 av 11

5 7. Gebynegulativet for husholdningsrenovasjon2}i4, vedtatt av representantskapet i kis Salten IKS den , sak 73117, vedtas å gjelde for Steigen kommune. Det kreves ikke inn kommunalt påslag på renovasjon i Steigeni t3 BETALINGSSATSER PLEIE OG OMSORG 2014 Satsene for enester for 2014 øker som Tieneste Satser 2014 Hiemmehielp <2 G I hht. statens føringer Hiemmehielp 2-3 G Kr.525 Hiemmehielp 3-4 G Kr.960 Hiemmehielp4-5G Kr.1495 Hiemmehielp > 5 G Kr.1976 Timepris Kr.142 Middag* ( stor porsjon Kr.57 m/dessert ) Trygghetsalarm Kr. 178 KorttidsoppholdTdaeopphold I hht. statens føringer Husleie bolig ( bokollekfiv og 3 %økning omsorgsbolig ) Fribeløp før beregning av I hht. statens føringer vederlag Side 5 av 11

6 sllt3 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RESSURSBRUK OG SAKSBEHAI\DLING PLEIE. OG OMSORG 1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning. 2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 3. Kommunestyret ber om en rapport om administrasjonens oppfølgning av anbefalingene høsten Kommunestyret vil peke på behovet for fokus på internkontroll og intem kommunikasjon. s8lt3 OPPTAKAV LÅN I HUSBANKEN I2OI4 TIL VIDERE UTLÅN I henhold til gjeldende retningslinjer fra Husbanken vedtar Steigen kommunestyre å oppta lån i Husbanken til videre utlån på inntil kr. for STEIGEN KOMMUNES ÅRLIGE VEDTAK OM UTSKRIVING AV EIENDOMSSKATT 1. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 2 og 3 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Steigen kommune. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. 3. Det skal ikke benyttes differensierte eiendomsskattesatser. 4. Det skal ikke benyttes bunnfradrag. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter vedtatt "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" saksnr. 30/09 med rettelser i hht LOV nr 44: Lov om endring i lov 6. juni 1975 m 29 om eiendomsskatt til kommunene. Side 6 av l1

7 6. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fütas for eiendomsskatt etter $ 7 c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 7. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret. 8. Mht. fritak vises til "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" $ 15. Behandling: Forslag fra FRP v/magne vik til nytt punkt 2: < Steigen FrP foreslår i punkt 2 at eiendomsskatten reduseres med 0,5 promille, dvs. fra 7 til 6,5 promille. Dette dekkes opp i alternativt budsjett som legges frem.> Ved alternativ votering mellom administrasjonens innstilling og Magne Viks nye forslag til nytt punkt to, ble administrasjonens forslag vedtatt med 14 mot 3 stemmer. Vedtaket lyder da slik: 1. I medhold av eiendomsskatteloven $$ 2 og 3 videreføres i 2014 utskriving av eiendomsskatt for faste eiendommer i hele Steigen kommune. 2. Eiendomsskattesatsen settes til 7 promille. 3. Det skal ikke benyttes differensierte eiendomsskattesatser. 4. Det skal ikke benltes bunnfradrag. 5. Ved taksering og utskriving av eiendomsskatt benytter kommunen vedtekter vedtatt "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" saksnr. 30/09 med rettelser i hht LOV nr 44: Lov om endring i lov 6. jluni 1975 rr 29 om eiendomsskatt til kommunene. 6. Nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas for eiendomsskatt etter $ 7 c i 5 år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. 7. Eiendomsskatten skal betales i 2 terminer i skatteåret. 8. Mht. fritak vises til "Vedtekter for skattetakster for faste eiendommer" $ KONTROLLUTVAL GET S GJEIINOMGANG AV BYGGE PRO S JEKT ALLIIU S ET Kommunestyret tar byggekomiteens redegjørelse til orientering. En eventuell sak om tilleggsfinansiering for hele prosjektet legges fram når det foreligger et endelig kostnadsoverslag for ombygging av g rmsal til kultursal. Behandling: Forslag fra posisjonsgruppa: << Kommunestyret tar byggekomiteens redegjørelse angående kontrollutvalgets gjennomgang til etterretning. En event. Sak om tilleggsfinansiering for hele prosjektet legges frem i første Side 7 av 11

8 møtei20l4, samtidig med et endelig kostnadsoverslag for ombygging av gymsal til kultursal.> Tilleggsforslag fra Thor Iloland + forslag fra administrasjonen: << Komunestyret slutter seg til kontrollutvalgets konklusjon om at allhusprosjektet ikke var fullfinansiert før kontraktsinngåelse, og at det dermed ikke var i samsvar med tidligere kommunestyrevedtak.> Ved altemativ votering mellom posisjonsgruppas forslag og forslag fra Thor Holand, ble posisjonsgruppas forslag vedtatt med 11 mot 6 stemmer. Vedtaket lyder da slik: Kommunestyrettar byggekomiteens redegjørelse angående kontrollutvalgets giennomgang til etterretning. En event. Sak om tilleggsfinansiering for hele prosjektet legges frem i første møte í2014, samtidig med et endelig kostnadsoverslag for ombygging av gyrnsal til kultursal. 6Ut3 TIPPEMIDLERSøKNADER 2014 Steigen kommunestyre vedtar å fornye spillemiddelsøknadene ang Allhus i tråd med kommunestyre sak 20l1l.og sak ó5l1 1. Søknadene fornyes og sendes inn innen fristen 15 januar. Søknadene effektueres av administrasjonen innen fristen. Som nr. 2 etter allhussøknaden, foreslåes Steigen Pistolklubb sin søknad om elektroniske skiver. Som nr. 3: Søknad om tippemiddel til elektronikse skiver til miniatyrskytebane i allhuset. Steigen kommunestyre vedtar også å fornye søknaden om spillemidler til kulturhusdelen. Når det gjelder allhussøknadene og kulturhusdelen, justeres disse i forhold til evt. nye regler og bestemmelser. Side 8 av 1l

9 62/13 BUDSJETTREGULERING Posten for tilfeldige utgifter etter formannskapets bestemmelse økes tilsvarende utbetaling av erstatning til tidligere barnehjernsbarn ( ), samt tilskudd til bolyst prosjektet på Leines (kr ), totalt kr Beløpet dekkes i sin helhet ved bruk av disposisjonsfond. Debet konto kr Kredit konto kr Steigen kommune er füvillig registrert i merverdiavgiftsmanntallet for utleie av eiendom. Som følge av dette ftir en nå ordinær merverdiavgift i stedet for momskompensasjon tilbake i forbindelse med bygging av Allhuset. Som følge av dette må postene vedr. momskompensasjon reduseres. Det gjøres oppmerksom på at dette ikke har noen innvirkning på netto kostnad for prosjektet. Debet konto kr Kredit konto kr Debet konto kr Kredit konto kr I henhold til økonomirapport for 2. tertial bes det om at posten for brøyting og posten for sommervedlikehold økes med totalt kr , beløpet dekkes av mindreforbruk som følge av vakanse i stiling på uteseksjonen og merinntekter på oppmåling. Debet konto kr Debet konto kr Kredit konto kr Kredit konto kr Som følge av vedtatt økning i kostnadsraír.men for utbygging i Helnessund, mä prosjektet økes tilsvarende økning i låneopptak, kr Debet konto kr Kredit konto kr Det er ikke budsjettert med lønrti forbindelse med sykdom med sykelønnsrefusjon fra Nav. For at regnskapet ikke skal fü store awik i forhold til budsjett, bes det om at postene for utbetaling av lønn (utgift) og postene for mottatt sykelønnsrefusjon fra Nav (inntekt), reguleres tilsvarende mottatt sykelønnsrefu sj on. Side 9 av 11

10 6. Vedtatte investeringer i 2013, som ikke er sluttførleller påbegynt overføres til investeringsbudsj ettet for t3 INVITASJON TIL DELTAGELSE I MULIGHETSSTUDIE. BRUS BODØREGIONENS UTVIKLINGS SELSKAP l. Steigen kommune ønsker ä delta i mulighetsstudien <Salten - nordområdenes hovedstad>> på vilkår om at alle aktuelle utredningstema for en endret kommunestruktur nå koordineres og tas opp, at det søkes om en samlet økonomisk støtte til det forestående arbeidet og at utredningsarbeidet organiseres og styres i tråd med kommunelovens aktuelle besternmelser. 2. Det forutsettes tilslutning fra minst halvparten av de øvnge Saltenkommunene. Det Forutsettes videre en god forankring av prosessen også hos/ i næringslivet i vårt område. Behandling: Saken utsatt KURDØGNPRIS 2014 Kommunestyret vedtar, ut fra fremlagte budsjettforslag for åtr 2014, å fastsette kurdøgnprisen ved Steigentunet sykehjem til kr , - pr. døgn SAMARBEID OM SKATTEOPPKREVERflJNKSJON 1. Dette vedtakets gyldighet forutsetter likelydende vedtak i samtlige samarbeidskoilrmuner. Side 10 av 11

11 2. Steigen kommune inngår samarbeid med kommunene Hamarøy, Tysfiord og Ballangen om skatteoppkreverfimksjon som skissert i vedlagte utredning. Sar arbeidet etableres med benevnelsen <Nord Salten Skatteopplreverkontoo>. 4. Samarbeidet etableres som et forsøk for en 2 årsperiode fra l.l.14. Ordningen evalueres ved utløpet av perioden, og med en intensjon om å etablere fullverdig vertskomrnunernodell fra neste fase. 5. Fremlagt forslag til samarbeidsavtale vedtas. 6. Hamarøy kommune ivorksetter nødvendige forberedelser for å fä på plass ordningen fra 1.t.20t4. Enstemmig som innstill ingen.

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15

MØTEPROTOKOLL. Steigen kommunestyre. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 MØTEPROTOKOLL Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 11.12.2012 Tid: Kl. 09:00-15:15 Til stede på møtet Medlemmer: Asle Schrøder, Sissel Grimstad (tiltrådte kl. 09:45), Salve Kildahl,

Detaljer

7Ar-,t Ø.,6ytq' Elin B. GrytøW MØTEPROTOKOLL. 03.12.2014 Tid:Kl.09:00-14:35. Steigen kommune. Steigen formannskap. Til stede på møtet

7Ar-,t Ø.,6ytq' Elin B. GrytøW MØTEPROTOKOLL. 03.12.2014 Tid:Kl.09:00-14:35. Steigen kommune. Steigen formannskap. Til stede på møtet Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Steigen formannskap Møtested: Møtedato: Rådhuset, Leinesfiord 03.12.2014 Tid:Kl.09:00-14:35 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Innkalling:

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret

LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret LEIRFJORD KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.2013 Fra kl: 1000 Til kl: 1535 Møteleder: Ordfører Magnar Johnsen Møteinnkalling: Innkalling ble sendt medlemmene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15

MØTEPROTOKOLL. Plan- og ressursutvalget i Steigen. Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Steigen kommune MØTEPROTOKOLL Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 29.03.2012 Tid: Kl. 09:00 15.15 Til stede på møtet Medlemmer: Torbjørn Hjertø, Magne Vik, Sissel

Detaljer

v'4øteinnkalling STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE 2lt4 4lt4 Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1lt4 r4ll41 MELDINGER 3lt4 r4lt35 VEDTEKTER BARNEHAGER

v'4øteinnkalling STEIGEN KOMMUNE SAKSLISTE 2lt4 4lt4 Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel 1lt4 r4ll41 MELDINGER 3lt4 r4lt35 VEDTEKTER BARNEHAGER STEIGEN KOMMUNE v'4øteinnkalling Utvalg: Møtested: Møtedato: Steigen kommunestyre Rådhuset, leinesfjord 19.02.2014 Tid: KI.09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Halden rådhus Dato: 04.03.2010 Tidspunkt: 17:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00. Vararepresentanter

Detaljer

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune

Godkjenning av møtebok fra kommunestyremøte 15.11.12. 135/12 12/00837 11 Fastsettelse av nye statutter for byggeskikkprisen i Gran kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Dato: 13.12.2012 kl 0900 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00111 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret MØTE NR. 9/14 HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Rådhuset Møtedato: 16.12.2014 Tid: Fra kl.: 11:00 - til kl.: 18:10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Ragnar Olsen,

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 Sakliste STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Eldrerådet Follebu omsorgssenter møterom 113 09.12.2013 11.00-13.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 37/13 Sak 38/13 ELDRERÅDET - REFERATER OG ORIENTERINGER

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet SAKSLISTE. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 15.10.2008 Tid: 12.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Stig Sørra Siv Helen Sigerstad, Norvald Ruderaas, Ann Karin Edvardsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 162/08 PRINSIPPAVKLARING - GRAN KOMMUNES ROLLE: UTBYGGING OG DRIFT AV IDRETTSANLEGG I GRAN OG BRANDBU MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Kommunestyret Gran Rådhus, møterom Granavollen Møtedato: 11.12.2008 Tid: 12.00 Merk tidspunkt! Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00

MØTEBOK. Kommunestyret. Gáivuona suohkan Kåfjord kommune. Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 05.12.05 Tid: 11.00 MØTEBOK Kommunestyret Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Det norske Arbeiderparti Bjørn Inge

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset, Hansnes Møtedato: 14.12. og 15.12. 11 Tilstede på møtet: Laila B. Johansen, Elisabeth Johansen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Svein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25)

MØTEPROTOKOLL. Reidulf Pedersen Liv Karin Johansen Trond Andreassen Snefrid Larsen Stein Thraning (kom kl. 09:25) GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Kommunestyre Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 25.02.2013 Tid: 09:00 13:15 Til stede på møtet Medlemmer: Ronny Grindstein Terje Sørensen Elsa Holm

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 25.11.2013 Fra kl. 12:20 Til behandling: Sakene 101/13-113/13 Møte nr: 12/2013 Til kl. 13:10 Møtested: Administrasjonsbygget, kantina TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14

Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-1339/2015 Saksbehandler: Camilla Erland Aarnes Dato: 12.01.2015 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra formannskapet 03.12.14 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Formannskapet hadde pause mellom kl 1200 kl 1330 for å gjennomføre møte i partssammensatt utvalg. Søndre Land kommune side 1 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 01.09.2010 Tid: 09.00 15.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Reidar Eriksen, Gerd Myklebust

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Protokoll Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. fra/til: Formannskapet Formannskapssalen 19.11.2013 09.00 Innkallingsmåte Forfall Vararepresentanter : Skriftlig : Tone Bood : Jan Toft

Detaljer

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE

Møteprotokoll. Sakliste. Formannskapet 19.11.2008 FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet 19.11.2008 Sakliste FSK-79/08 KOORDINERINGSUTVALG FSK-80/08 INNKJØPSSTRATEGI FOR SKI KOMMUNE FSK-81/08 SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - HERMUND KJERNLI FSK-82/08 FRITAK

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00

MØTEPROTOKOLL. Berg kommune. Kommunestyret. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 Berg kommune Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.02.2010 Tid: 11.00 MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Jan Harald Jansen,, Trond Abelsen, Anita Sebulonsen, Dagmar Strøm,

Detaljer

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre

Møteprotokoll. Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 09:00 15:45. Møteprotokoll Kvænangen kommunestyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Irene Kaasen Medlem KVH Anne Gerd

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Alstahaug kommune. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00. Tilstede på møtet: Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 11.06.2013 Tid: 11.00 Alstahaug kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Tilstede på møtet: Medlemmer: Bård Anders Langø, Guri Bosness, Trond Johansen, Tore Vikedal, Hanne

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.10.2010 Tid: kl. kl. 10.00 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Til stede på møtet Medlemmer: Stine Akselsen, Harald

Detaljer

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00

Møteprotokoll. Storfjord Formannskap. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Møteprotokoll Storfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 16.04.2013 Tidspunkt: 11:00-17.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sigmund Steinnes Leder

Detaljer

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS!

Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Hammerfest kommune 1 6/04 Utvalg: Kommunestyret Møteinnkalling Møtested: Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord Troms OBS! Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: Kl. 12:30 OBS! Forfall meldes snarest mulig

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 14.12.2010 Fra kl: 09.00 Til kl: 12.00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre):

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer