Vebjørn Krogsæter. Synnøve Vasstrand Synnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vebjørn Krogsæter. Synnøve Vasstrand Synnes"

Transkript

1 Møteprotokoll Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Formannskapssalen, Ålesund rådhus Dato: Tid: Kl Medlemmer: Eva Vinje Aurdal Vebjørn Krogsæter Dag Olav Tennfjord Knut Helge Harstad Oddvar Myklebust Forfall: Ingen Møtte varamedlemmer: Ingen Møtte rådmenn: Astrid Eidsvik Turid Hanken Synnøve Vasstrand Synnes Forfall rådmenn: Bente Glomset Vikhagen Kim Andre Breivik Kommune/Parti: Ålesund,AP Haram,SP Skodje,H Ørskog,H Sandøy,AP Kommune/Parti: Kommune/Parti: Kommune: Ålesund Haram Ørskog Kommune: Skodje Sandøy Møteleiar: Eva Vinje Aurdal, Ålesund AP. Arbeidsutvalet ga aksept for at tidlegare leiar i styringsgruppa skal leie Arbeidsutval og Fellesnemnd fram til Fellesnemnda er konstituert og ny leiar er vald.

2 Administrasjon/andre: Prosjektkoordinator Anne Berit Støyva Emblem, politisk sekretær Elin A. Moen, prosjektrådgivar demokrati Mads Solberg. Utdelt i møtet: Brev av frå Ordførarene i nye Ålesund vedk. søknad om tilskot til vegar og digitaliseringstiltak, knytt til sak 001/17. Notat stikkord frå styringsgruppemøte , knytt til sak 008/17. Orientering: Det vart gitt korte orienteringar frå administrasjonen/rådmannsgruppa i byrjinga av kvar sak. Diverse: Det kom ikkje fram merknader til innkalling eller sakliste. Eventuelt: Dag Olav Tennfjord, Skodje H orienterte om innovasjonsmidlar og innovasjonssenter. Han vil følgje opp saka, og viste til at det vart gitt positive tilbakemeldingar frå statsråd Sanner tidlegare i sommar. Knut Helge Harstad, Ørskog H tok opp at det burde kome ei sak om utbygging av fiber til fellesnemnda. AU ba prosjektkoordinator om å prioritere arbeidet med ei slik sak. Sakliste: Saksnr Sakstittel 001/17 Referatsaker 002/17 Møteplan for fellesnemnd, arbeidsutval og partssamansett utval i nye Ålesund hausten /17 Oppretting av partsamansett utval nye Ålesund kommune. 004/17 Val av løysing for sak/arkiv i prosjektfasen fram til nye Ålesund. 005/17 Val av skybasert prosjektstyringsverktøy for prosjektperioden fram til nye Ålesund. 006/17 Overordna risikoanalyse med tiltaksplan for nye Ålesund juni /17 Godtgjersle for politisk arbeid i fellesnemnda m.v. 008/17 Overordna styringsdokument. 009/17 Godkjenning av mandat for delprosjekta. 010/17 Fri og frikjøp for tillitsvalde som deltek i arbeidet med Nye Ålesund kommune

3 001/17 Referatsaker Refererte saker vert teke til vitande. Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. AU -001/17 Vedtak : Refererte saker vert teke til vitande. 002/17 Møteplan for fellesnemnd, arbeidsutval og partssamansett utval i nye Ålesund hausten 2017 Fellesnemnda vedtek følgjande møteplan for nye Ålesund hausten 2017 PSU-møter kl (partssamansett utval) AU-møter kl (arbeidsutval) Fellesnemndmøter kl Onsdag 16. august Torsdag 24. august Ålesund - formannskapsalen Ålesund - bystyresalen Torsdag 7. september Torsdag 14. september Sandøy - kommunestyresalen Sandøy - Harøy skule, allrommet Torsdag 5. oktober (ei sak: tilsetting rådmann) Ålesund - rom 364 v/bystyresalen Onsdag 18. oktober Torsdag 26. oktober (kl. 17)* Skodje - kommunestyresalen Skodje - kommunestyresalen Onsdag 8. november Torsdag 16. november Ørskog - kommunestyresalen Ørskog - kommunestyresalen Onsdag 29. november Haram kommunestyresalen (2. etg. ID-huset) Torsdag 7. desember Haram kommunestyresalen (2. etg. ID-huset) *Fellesnemndmøtet startar kl. 17 pga. anna arrangement på dagtid (Moa-konferansen). Det kom merknader til følgjande møtedatoar: 8. november (møtekollisjon med KS konferanse) og 29. november (møtekollisjon med Arena Sunnmøre). Framlegget til vedtak vart samrøystes tilrådd, med dei innkomne merknadane. AU ber administrasjonen sjå om møta kan flyttast fram. Revidert møteplan vert lagt fram i Fellesnemnda sitt møte. AU -002/17 Tilråding : Fellesnemnda vedtek følgjande møteplan for nye Ålesund hausten 2017

4 PSU-møter kl (partssamansett utval) AU-møter kl (arbeidsutval) Fellesnemndmøter kl Onsdag 16. august Torsdag 24. august Ålesund - formannskapsalen Ålesund - bystyresalen Torsdag 7. september Torsdag 14. september Sandøy - kommunestyresalen Sandøy - Harøy skule, allrommet Torsdag 5. oktober (ei sak: tilsetting rådmann) Ålesund - rom 364 v/bystyresalen Onsdag 18. oktober Torsdag 26. oktober (kl. 17)* Skodje - kommunestyresalen Skodje - kommunestyresalen Onsdag 8. november Torsdag 16. november Ørskog - kommunestyresalen Ørskog - kommunestyresalen Onsdag 29. november Haram kommunestyresalen (2. etg. ID-huset) Torsdag 7. desember Haram kommunestyresalen (2. etg. ID-huset) *Fellesnemndmøtet startar kl. 17 pga. anna arrangement på dagtid (Moa-konferansen). Administrasjonen ser om møta 8. november og 29. november kan flyttast fram pga møtekollisjon med KS konferanse og Arena Sunnmøre arrangement. Revidert møteplan vert lagt fram i Fellesnemnda sitt møte. 003/17 Oppretting av partsamansett utval nye Ålesund kommune Arbeidsutvalet vil rå Fellesnemnda til å gjere slikt vedtak: Fellesnemnda vedtek å opprette eit partssamansett utval (PSU) for nye Ålesund kommune, jamfør inndelingslova 26, 2. ledd og kommunelova 25, og i samsvar med Mandat og reglement for fellesnemnda pkt. 2.6., samt vedtak gjort i kommunestyra 21. juni Det partssamansette utvalet i nye Ålesund skal ha 7 arbeidsgjevarrepresentantar og 5 tilsetterepresentantar. I tillegg skal 1 representant for vernetenestene i kommunane møte med tale- og forslagsrett. Prosjektleiar/rådmannen eller administrativ representant for nye Ålesund møter med tale- og forslagsrett. Det skal være representasjon frå alle kommunane både frå tilsett- og arbeidsgjevarsida. Arbeidsgjevar sine representantar skal veljast blant fellesnemnda sine medlemmer. Tilsettrepresentantar vert valt av tillitsvalde i kommunane. Representant for vernetenesta vert valt av hovudverneomboda i kommunane. Fellesnemnda vedtek at følgjande representantar og vararepresentantar frå arbeidsgjevarsida inngår i PSU: Medlemmer PSU arbeidsgjevarrepr. Varamedlemmer PSU arbeisdgjevarrepr. Ordførar Vebjørn Krogsæter - Haram Medlem fellesnemnda xxx - Haram Ordførar Oddvar Myklebust - Sandøy Medlem fellesnemnda xxx - Sandøy

5 Ordførar Dag Olav Tennfjord - Medlem fellesnemnda xxx - Skodje Skodje Ordførar Knut Helge Harstad - Medlem fellesnemnda xxx - Ørskog Ørskog Ordførar Eva Vinje Aurdal - Ålesund Medlem fellesnemnda xxx - Ålesund Varaordførar Randi W. Frisvoll - Medlem fellesnemnda xxx - Haram Haram Varaordførar Tore J. Øvstebø - Medlem fellesnemnda xxx - Ålesund Ålesund Utvalet skal innstille til fellesnemnda saker som gjeld forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og tilsette, jamfør Kommunelova 25, Inndelingslova 26 og Hovudavtalen. Utvalet skal gi uttale i saker som vedkjem overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga. Framlegget til vedtak vart samrøystes tilrådd. Tilråding om varaordførar Åse Kristin Ask Bakke som varamedlem for ordføraren i Sandøy, og varaordførar Geir Peter Aure som varamedlem for ordføraren i Ørskog. Øvrige framlegg på varamedlemmer vil kome i Fellesnemnda sitt møte. AU -003/17 Tilråding : Fellesnemnda vedtek å opprette eit partssamansett utval (PSU) for nye Ålesund kommune, jamfør inndelingslova 26, 2. ledd og kommunelova 25, og i samsvar med Mandat og reglement for fellesnemnda pkt. 2.6., samt vedtak gjort i kommunestyra 21. juni Det partssamansette utvalet i nye Ålesund skal ha 7 arbeidsgjevarrepresentantar og 5 tilsetterepresentantar. I tillegg skal 1 representant for vernetenestene i kommunane møte med tale- og forslagsrett. Prosjektleiar/rådmannen eller administrativ representant for nye Ålesund møter med tale- og forslagsrett. Det skal være representasjon frå alle kommunane både frå tilsett- og arbeidsgjevarsida. Arbeidsgjevar sine representantar skal veljast blant fellesnemnda sine medlemmer. Tilsettrepresentantar vert valt av tillitsvalde i kommunane. Representant for vernetenesta vert valt av hovudverneomboda i kommunane. Fellesnemnda vedtek at følgjande representantar og vararepresentantar frå arbeidsgjevarsida inngår i PSU: Medlemmer PSU arbeidsgjevarrepr. Varamedlemmer PSU arbeisdgjevarrepr. Ordførar Vebjørn Krogsæter - Haram Medlem fellesnemnda xxx - Haram Ordførar Oddvar Myklebust - Sandøy Varaordførar Åse Kristin Ask Bakke - Sandøy Ordførar Dag Olav Tennfjord - Skodje Medlem fellesnemnda xxx - Skodje Ordførar Knut Helge Harstad - Varaordførar Geir Peter Aure - Ørskog

6 Ørskog Ordførar Eva Vinje Aurdal - Ålesund Medlem fellesnemnda xxx - Ålesund Varaordførar Randi W. Frisvoll - Medlem fellesnemnda xxx - Haram Haram Varaordførar Tore J. Øvstebø - Medlem fellesnemnda xxx - Ålesund Ålesund Utvalet skal innstille til fellesnemnda saker som gjeld forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgjevar og tilsette, jamfør Kommunelova 25, Inndelingslova 26 og Hovudavtalen. Utvalet skal gi uttale i saker som vedkjem overordna personalpolitiske spørsmål, retningsliner og planar i samband med kommunesamanslåinga. Øvrige framlegg på varamedlemmer vil kome i Fellesnemnda sitt møte. 004/17 Val av løysing for sak/arkiv i prosjektfasen fram til nye Ålesund I mandat for fellesnemnda pkt har Ålesund kommune ansvar for arkivering i prosjektperioden. Arbeidsutvalet ber derfor Ålesund kommune om å opprette eigen base for nye Ålesund kommune i saks- og arkivsystemet i samsvar med alternativ 2 i denne saksutgreiinga. Kostnadane med etablering av eigen base dekkast av prosjektbudsjettet for nye Ålesund. Framlegget til vedtak vart samrøystes vedteke. AU -004/17 Vedtak : I mandat for fellesnemnda pkt har Ålesund kommune ansvar for arkivering i prosjektperioden. Arbeidsutvalet ber derfor Ålesund kommune om å opprette eigen base for nye Ålesund kommune i saks- og arkivsystemet i samsvar med alternativ 2 i denne saksutgreiinga. Kostnadane med etablering av eigen base dekkast av prosjektbudsjettet for nye Ålesund. 005/17 Val av skybasert prosjektstyringsverktøy for prosjektperioden fram til nye Ålesund Arbeidsutvalet vil rå Fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

7 Prosjektorganisasjonen for nye Ålesund tek i bruk Prosjektportalen som prosjektstyringsverktøy slik det framgår av denne saksutgeiinga. Kostandane ved kjøp av lisensar til nødvendige brukarar i prosjektorganisasjonen dekkast av prosjektbudsjettet til nye Ålesund. Framlegget til vedtak vart samrøystes tilrådd. AU -005/17 Tilråding : Prosjektorganisasjonen for nye Ålesund tek i bruk Prosjektportalen som prosjektstyringsverktøy slik det framgår av denne saksutgeiinga. Kostandane ved kjøp av lisensar til nødvendige brukarar i prosjektorganisasjonen dekkast av prosjektbudsjettet til nye Ålesund. 006/17 Overordna risikoanalyse med tiltaksplan for nye Ålesund juni 2017 Arbeidsutvalet vil rå Fellesnemnda til å gjere slikt vedtak: Fellesnemnda tek overordna ROS-analyse med tiltaksplan juni 2017 til orientering. Det skal gjennomførast ny risikoanalyse ved årsskiftet. Alle delprosjekt skal gjennomføre ROS-analyse for sitt delprosjekt som skal følgje prosjektplanen. Framlegget til vedtak vart samrøystes tilrådd. AU -006/17 Tilråding : Fellesnemnda tek overordna ROS-analyse med tiltaksplan juni 2017 til orientering. Det skal gjennomførast ny risikoanalyse ved årsskiftet. Alle delprosjekt skal gjennomføre ROS-analyse for sitt delprosjekt som skal følgje prosjektplanen. 007/17 Godtgjersle for politisk arbeid i fellesnemnda m.v. Arbeidsutvalet vil rå Fellesnemnda til å gjere slikt vedtak:

8 Fellesnemnda godkjenner reglement for arbeid i fellesnemnda m.v. slik det ligg føre i saka. Eva Vinje Aurdal, Ålesund AP sette fram slikt utsettingsframlegg: Saka vert utsett. Fellesnemnda vedtek å sette ned ei referansegruppe med ein medlem frå kvar kommune som ikke er heiltidspolitikar. Rådmann i Ørskog Synnøve Vasstrand Synnes vert sekretær for gruppa, og det skal leggast fram nye alternativ i saka. Ved røysting vart utsettingsframlegget frå Eva V. Aurdal samrøystes tilrådd. AU -007/17 Tilråding : Saka vert utsett. Fellesnemnda vedtek å sette ned ei referansegruppe med ein medlem frå kvar kommune som ikkje er heiltidspolitikar. Rådmann i Ørskog Synnøve Vasstrand Synnes vert sekretær for gruppa, og det skal leggast fram nye alternativ i saka. 008/17 Overordna styringsdokument Arbeidsutvalet rår til at fellesnemnda gjer følgjande vedtak: Fellesnemnda godkjenner overordna styringsdokument versjon : «Slik bygger vi nye Ålesund kommune Overordna styringsdokument for kommunesamanslåing mellom Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund.» Styringsdokumentet skal vere eit levande dokument og oppdatert utgåve skal fremleggast til fellesnemnda for godkjenning etter som fusjons- og utviklingsprosessen går inn i nye fasar, ny og vesentlig informasjon føreligg. Styringsdokumentet skal vere tilgjengeleg for alle på nettsida til nye Ålesund. Eva Vinje Aurdal, Ålesund AP sette fram slikt endringsframlegg: Avsnittet «Generelle prinsipp for delprosjekta» under pkt går ut i denne omgong. Under pkt. 7.2 «Organisasjonskart for prosjektet» må tekst og modell tydleggjerast betre. Det skal leggjast fram ein oppdatert versjon i oktober Ved røysting vart framlegget med endringsframlegget frå Eva V. Aurdal samrøystes tilrådd. AU -008/17 Tilråding : Fellesnemnda godkjenner overordna styringsdokument versjon : «Slik bygger vi nye Ålesund kommune Overordna styringsdokument for kommunesamanslåing mellom Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund.» med følgjande endring: Avsnittet «Generelle

9 prinsipp for delprosjekta» under pkt går ut i denne omgong. Under pkt. 7.2 «Organisasjonskart for prosjektet» må tekst og modell tydleggjerast betre. Styringsdokumentet skal vere eit levande dokument og oppdatert utgåve skal fremleggast til fellesnemnda for godkjenning etter som fusjons- og utviklingsprosessen går inn i nye fasar, ny og vesentlig informasjon føreligg. Styringsdokumentet skal vere tilgjengeleg for alle på nettsida til nye Ålesund. Det skal leggjast fram ein oppdatert versjon i oktober /17 Godkjenning av mandat for delprosjekta Arbeidsutvalet rår til at fellesnemnda gjer følgjande vedtak: Fellesnemnda gjev mandat til følgjande delprosjekt: Mandat delprosjekt A1 Personal og omstilling Mandat delprosjekt A2 Kommunikasjon Mandat delprosjekt A3 Planstrategi og plansamordning Mandat delprosjekt A4 IKT og digitalisering Mandat delprosjekt A5 Arkiv og dokumentasjonsforvaltning Mandat delprosjekt A6 Økonomi Mandat delprosjekt A7 Innkjøp Mandat delprosjekt A8 Matrikkel, kart og oppmåling Mandat delprosjekt A9 Vatn, avløp og renovasjon Mandat delprosjekt A10 Administrativ organisering - kartlegging 2017 Mandat delprosjekt P1 Kulturbygging og verdiar Mandat delprosjekt P2 Politisk organisering Mandat delprosjekt P3 Interkommunale samarbeid Delprosjektgruppene blir bedt om å levere ein prosjektplan for korleis dei vil løyse mandatet. Intensjonsavtalen og overordna styringsdokument for nye Ålesund ligg til grunn for mandata. Framlegget til vedtak vart samrøystes tilrådd. AU -009/17 Tilråding : Fellesnemnda gjev mandat til følgjande delprosjekt: Mandat delprosjekt A1 Personal og omstilling Mandat delprosjekt A2 Kommunikasjon Mandat delprosjekt A3 Planstrategi og plansamordning Mandat delprosjekt A4 IKT og digitalisering Mandat delprosjekt A5 Arkiv og dokumentasjonsforvaltning

10 Mandat delprosjekt A6 Økonomi Mandat delprosjekt A7 Innkjøp Mandat delprosjekt A8 Matrikkel, kart og oppmåling Mandat delprosjekt A9 Vatn, avløp og renovasjon Mandat delprosjekt A10 Administrativ organisering - kartlegging 2017 Mandat delprosjekt P1 Kulturbygging og verdiar Mandat delprosjekt P2 Politisk organisering Mandat delprosjekt P3 Interkommunale samarbeid Delprosjektgruppene blir bedt om å levere ein prosjektplan for korleis dei vil løyse mandatet. Intensjonsavtalen og overordna styringsdokument for nye Ålesund ligg til grunn for mandata. 010/17 Fri og frikjøp for tillitsvalde som deltek i arbeidet med Nye Ålesund kommune Arbeidsutvalet vil rå Fellesnemnda til å gjere slikt vedtak: For komande år (september 2017 til juli 2018) gjelder følgande ordning for fri/frikjøp for tillitsvalde som deltek i arbeidet med nye Ålesund kommune. Representantar i partssamansatt utval (PSU) vert gjeve 30% frikjøp. Representantane representerar alle tilsette i dei fem kommunane og ikkje berre eigne medlemmar. Representantane har ansvar for koordinering, møteførebuing, møter, informasjon og forankring av saker med andre organisasjonar. Vararepresentantar til PSU vert gjeve 10 % frikjøp. For tillitsvalde som deltek i delprosjekta bør det gjevast tid til å vere med i møter, til førebuing og tid til reise til og frå. Malen bør vere at det gjevast tilsvarande tid til førebuing som det som er planlagt møtetid. Reisetid kjem i tillegg. Som eksempel vert det da for dagsmøter gjeve ein dag med førebuing. For hovudverneombod som deltek i utval eller prosjektgrupper gjeld same frikjøpsreglar som for tillitsvalde. Kommunane sine utgifter til løn for frikjøp i partssammensatt utval vert refundert frå og med september Framlegget til vedtak vart samrøystes tilrådd. AU -010/17 Tilråding : For komande år (september 2017 til juli 2018) gjelder følgande ordning for fri/frikjøp for tillitsvalde som deltek i arbeidet med nye Ålesund kommune.

11 Representantar i partssamansatt utval (PSU) vert gjeve 30% frikjøp. Representantane representerar alle tilsette i dei fem kommunane og ikkje berre eigne medlemmar. Representantane har ansvar for koordinering, møteførebuing, møter, informasjon og forankring av saker med andre organisasjonar. Vararepresentantar til PSU vert gjeve 10 % frikjøp. For tillitsvalde som deltek i delprosjekta bør det gjevast tid til å vere med i møter, til førebuing og tid til reise til og frå. Malen bør vere at det gjevast tilsvarande tid til førebuing som det som er planlagt møtetid. Reisetid kjem i tillegg. Som eksempel vert det da for dagsmøter gjeve ein dag med førebuing. For hovudverneombod som deltek i utval eller prosjektgrupper gjeld same frikjøpsreglar som for tillitsvalde. Kommunane sine utgifter til løn for frikjøp i partssammensatt utval vert refundert frå og med september 2017.

Vebjørn Krogsæter. Synnøve Vasstrand Synnes

Vebjørn Krogsæter. Synnøve Vasstrand Synnes Møteprotokoll Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Sandøy kommune,harøya,kommunestyresalen Dato: 07.09.2017 Tid: Kl. 12.00 15.05 Medlemmer: Eva Vinje Aurdal Vebjørn Krogsæter Dag Olav Tennfjord Knut Helge Harstad

Detaljer

Ferje frå Brattvåg kl Ankomst Harøya kl Lunsj blir servert på Sandøyhagen (Harøy skule) før møtestart.

Ferje frå Brattvåg kl Ankomst Harøya kl Lunsj blir servert på Sandøyhagen (Harøy skule) før møtestart. Møteinnkalling Utval: Fellesnemnda Møtestad: Sandøy kommune, Sandøyhagen Dato: 14.09.2017 Tid: Kl. 12:00 Ferje frå Brattvåg kl. 10.40. Ankomst Harøya kl. 11.20. Lunsj blir servert på Sandøyhagen (Harøy

Detaljer

Møteprotokoll. Forfall Parti Varamedlem Parti

Møteprotokoll. Forfall Parti Varamedlem Parti Møteprotokoll Utval: Partssamansett utval nye Ålesund Møtestad: Sandøy kommune, Harøya, kommunestyresalen Dato: 07.09.2017 Tid: Kl. 10.00 til 11.30 Følgjande medlem møtte Parti Kommune Hanne Tonning Tillits

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fellesnemnda Møtestad: Bystyresalen, Ålesund rådhus Dato: Tid: Kl Vebjørn Krogsæter

Møteprotokoll. Utval: Fellesnemnda Møtestad: Bystyresalen, Ålesund rådhus Dato: Tid: Kl Vebjørn Krogsæter Møteprotokoll Utval: Fellesnemnda Møtestad: Bystyresalen, Ålesund rådhus Dato: 24.08.2017 Tid: Kl. 12.00 14.10 Medlemmer: Eva Vinje Aurdal Tore Johan Øvstebø Øystein Tvedt Geir Stenseth Anne Kristin Bryne

Detaljer

Innkalling. Sakliste. Varamedlem møter etter nærare avtale. Saksnummer: Sakstittel 019/17 Tilsetting av rådmann i nye Ålesund kommune

Innkalling. Sakliste. Varamedlem møter etter nærare avtale. Saksnummer: Sakstittel 019/17 Tilsetting av rådmann i nye Ålesund kommune Innkalling Utval: Fellesnemd nye Ålesund Møtestad: Ålesund rådhus, lavblokka, 4. etg. rom 463 Dato: 05.10.2017 Tid: Kl. 12.00 Den som har lovleg forfall, eller er inhabil i nokre av sakene, må melde fra

Detaljer

Møteprotokoll. Utval: Fellesnemnda Møtestad: Sandøy kommune, Harøya, Sandøyhagen Dato: Tid: Kl

Møteprotokoll. Utval: Fellesnemnda Møtestad: Sandøy kommune, Harøya, Sandøyhagen Dato: Tid: Kl Møteprotokoll Utval: Fellesnemnda Møtestad: Sandøy kommune, Harøya, Sandøyhagen Dato: 14.09.2017 Tid: Kl. 12.00 15.05 Medlemmer: Eva Vinje Aurdal Tore Johan Øvstebø Øystein Tvedt Geir Stenseth Anne Kristin

Detaljer

013/17 Kriterier som skal legges til grunn for endring av vegnavn i kommunene som inngår i nye Ålesund.

013/17 Kriterier som skal legges til grunn for endring av vegnavn i kommunene som inngår i nye Ålesund. Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Sandøy, kommunestyresalen Dato: 07.09.2017 Tid: Kl. 12:00 NB! Ferje frå Brattvåg kl. 10.40 Forfall meldast til utvalssekretær, epost elin.moen@haram.kommune.no,

Detaljer

Agenda AU-møte nye Ålesund 31. mars

Agenda AU-møte nye Ålesund 31. mars Agenda AU-møte nye Ålesund 31. mars Dato: 31. mars 2017 Tid: kl. 8.30 til 10.00 Møteleiar: Eva Vinje Aurdal Stad: Ålesund rådhus 8. etg. NB! Mads Solberg kjem 8.15 slik at de kan helse på kvarande før

Detaljer

Agenda AU-møte nye Ålesund 7. mars

Agenda AU-møte nye Ålesund 7. mars Agenda AU-møte nye Ålesund 7. mars Dato: 7. mars 2017 Tid: kl. 9 til 11 Møteleiar: Eva Vinje Aurdal Stad: Ålesund Rådhus, 9. etg. - møterom syd 1. Velkomen til ny ordførar i Ørskog kommune Knut Helge Harstad.

Detaljer

Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune

Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune Formelle vedtak i kommunestyra 21. juni 2017 i hht. 25 i inndelingslova for etablering av nye Ålesund kommune Felles innleiing i sak 1 til 5 Bakgrunn for saka: Stortinget fatta vedtak om samanslåing av

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Møteprotokoll PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Partssamansett utval - Møteleiar: Jon Larsgard Ullensvang kommune Møtestad: Heradshuset i Kinsarvik

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 17:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 005/15-009/15.

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 17:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 005/15-009/15. PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 03.02.2015 Møtetid: Kl. 15:15 17:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 005/15-009/15 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre H

Detaljer

Møteleiar: Ordførar i kommuna som er vert, Dag Olav Tennfjord Gjennomgang og drøfting av framdriftsplan for bygging av nye Ålesund kommune

Møteleiar: Ordførar i kommuna som er vert, Dag Olav Tennfjord Gjennomgang og drøfting av framdriftsplan for bygging av nye Ålesund kommune Møte i styringsgruppa for nye Ålesund kommune: Tid 6. oktober til 09.00-16.30 Stad: Skodje rådhus Møteleiar: Ordførar i kommuna som er vert, Dag Olav Tennfjord Sakliste: 08 30- Velkommen, kaffe og presentasjonsrunde

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Fellesnemnd Ullensvang kommune Møteinnkalling FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Fellesnemnd Ullensvang kommune Sandven hotell, Norheimsund Dato: 17.11.2017 Tidspunkt: 13:30 Forfall

Detaljer

Rådmann Trude Letnes Granvin herad, Rådmann Einar Hauge Voss kommune, Informasjonskonsulent Tor Halvorsen Voss kommune.

Rådmann Trude Letnes Granvin herad, Rådmann Einar Hauge Voss kommune, Informasjonskonsulent Tor Halvorsen Voss kommune. MØTEPROTOKOLL Mellombels fellesnemnd Dato: 22.03.2017 kl. 9:00 12:00 Sted: Park Hotel Vossevangen Arkivsak: 17/00509 Tilstede: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp), Bjørg Djukastein (Ap), Jorunn

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Heradshuset i Kinsarvik Dato: 07.11.2017 Tidspunkt:

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 17.03.2015 Møtetid: Kl. 14:40 16:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 012/15-017/15 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre H

Detaljer

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

MØTEINNKALLING. Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall. VOLDA KOMMUNE Utvalg: Valnemnda Møtestad: Idrettshallen, Hornindal Dato: 006.2017 Tid: 14:00 MØTEINNKALLING Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no,

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utval for plansaker. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 13:15 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.

PROTOKOLL. Fast utval for plansaker. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 13:15 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr. PROTOKOLL Fast utval for plansaker Møtedato: 13.01.2015 Møtetid: Kl. 12:45 13:15 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 001/15-005/15 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Ewa

Detaljer

Referat drøftingsmøte med hovudtillitsvalde og hovudverneombud

Referat drøftingsmøte med hovudtillitsvalde og hovudverneombud Referat drøftingsmøte med hovudtillitsvalde og hovudverneombud Hovudtillitsvalde- HVO i kommunane som inngår i nye Ålesund Møtedato: 8. august 2017 kl. 11-14 Møtestad: Ålesund rådhus lavblokka 4. etg.,

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 02.10.2017 Møtested: Alver hotell Møtetid: 13:00-14:15 Møtebok for Fellesnemnd Fellesnemnda har arbeidsseminar om styringsdokumentet kl. 09.00 12.00 (sjå vedlegg) Lunsj kl. 12:00. Ordinært møte

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:20 15:50 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 033/14-038/14.

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:20 15:50 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 033/14-038/14. PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 03.06.2014 Møtetid: Kl. 13:20 15:50 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 033/14-038/14 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Rolf Longva

Detaljer

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 16/17. Repr. J. Ytrefjord tok sete kl. 10:45 under handsaming av sak 10/17.

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 16/17. Repr. J. Ytrefjord tok sete kl. 10:45 under handsaming av sak 10/17. MØTEPROTOKOLL Mellombels fellesnemnd Dato: 28.04.2017 kl. 10:30 13:00 Sted: Kommunestyresalen Voss Tinghus Arkivsak: 17/00509 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp),

Detaljer

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll

Ullensvang herad Heradsstyret. Møteprotokoll Ullensvang herad Heradsstyret Møteprotokoll Møtedato: 28.08.2017 Møtetid: Kl. 12:00-15:30 Møtestad: Meieriet, Odda Saksnr.: 65/2017 67/2015 Medlemmer: Instebø, Trond Utne, Sigrid Johanne Velure, Amund

Detaljer

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 06.09.2018 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Stig Olav

Detaljer

Innkalling til møte i Partssamansett utval (PSU) Ullensvang kommune

Innkalling til møte i Partssamansett utval (PSU) Ullensvang kommune Innkalling til møte i Partssamansett utval (PSU) Ullensvang kommune Dato: 10.10.2017 Tid: kl. 12.00 15.00 Stad: Kommunestyresalen i Odda Sak 1 godkjenning av innkalling og underteikning av protokoll Sak

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtestad: Meland rådhus Møtetid: 16:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00 eller per

Detaljer

Forfall meldast til politisk sekretær Elin A. Moen, epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærare avtale.

Forfall meldast til politisk sekretær Elin A. Moen, epost eller tlf Varamedlemmer møter etter nærare avtale. Møteinnkalling Utval: Fellesnemnda Møtestad: Bystyresalen i Ålesund Dato: 24.08.2017 Tid: Kl. 12:00 Forfall meldast til politisk sekretær Elin A. Moen, epost elin.moen@haram.kommune.no, eller tlf. 70207532.

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:05 15:10 Møtestad: Kommunehuset i Brattvåg Saksnr.: 001/13-005/13

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:05 15:10 Møtestad: Kommunehuset i Brattvåg Saksnr.: 001/13-005/13 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 29.01.2013 Møtetid: Kl. 13:05 15:10 Møtestad: Kommunehuset i Brattvåg Saksnr.: 001/13-005/13 Medlemmer: H Bjørn Sandnes FRP Svein Harsjøen H Rolf Longva H Ewa Hildre KRF

Detaljer

Saksbehandlar: Synnøve Vasstrand Synnes ArkivsakID: 17/33 JournalpostID: 18/329 Dato:

Saksbehandlar: Synnøve Vasstrand Synnes ArkivsakID: 17/33 JournalpostID: 18/329 Dato: Saksbehandlar: Synnøve Vasstrand Synnes ArkivsakID: 17/33 JournalpostID: 18/329 Dato: 07.06.2018 Internt notat Delprosjekt: P2 Møtestad: Sandøy rådhus Dato: 25.05.18 Møteleiar: Kari Grindvik Deltakarar:

Detaljer

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 25/17. Trude Letnes, Else Berit Kyte, Asbjørn Nilsen, Rune Magnar Røthe. Godkjenning av protokoll 3

Martin Hamre for Annlaug Haugse Såkvitne i sak 25/17. Trude Letnes, Else Berit Kyte, Asbjørn Nilsen, Rune Magnar Røthe. Godkjenning av protokoll 3 MØTEPROTOKOLL Mellombels fellesnemnd Dato: 25.08.2017 kl. :30 11:00 Sted: Kommunestyresalen Arkivsak: 17/0050 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Hans Erik Ringkjøb (Ap), Sigbjørn Hauge (Sp), Bjørg Djukastein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Brynhild Lund Notøy. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer. Brynhild Lund Notøy. Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Kommunehuset Smia, Grodås Dato: 20.04.2017 Tid: 14:00 Faste medlemer

Detaljer

Møteprotokoll Formannskapet

Møteprotokoll Formannskapet AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Formannskapet Møtedato: 06.11.2017 Møtestad: Møterom - Børilden Møtetid: 09.00 11.00 Frammøtte medlemmer Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Anne Dahle Austrheim KRF Varaordførar

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 17:20 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 057/14-061/14

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 17:20 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 057/14-061/14 PROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: Kl. 15:15 17:20 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 057/14-061/14 Brattvåg Medlemmer: FRP - Svein Harsjøen SP - Eivind Davik AP Trond Seth UAVH

Detaljer

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 17.11.2016 Møtested: Meland rådhus Møtetid: 16:00-18:50 Møtebok for Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedeltakarar Parti Rolle Astrid Aarhus Byrknes KRF Medlem Øyvind Oddekalv Meland Medlem

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utvalg: Møtestad: Partssamansett utval - Ullensvang kommune Kommunestyresalen i Odda Dato: 05.06.2018 Tidspunkt:

Detaljer

Referat styringsgruppa 5. møte

Referat styringsgruppa 5. møte Referat styringsgruppa 5. møte Dato: 13. mars 2017 Vertskap: Skodje kommune Stad: Gomerhuset, Stadionvegen 25, Skodje Tid: Kl. 13.00-17.30, lunch frå kl. 12.00 Deltakarar: Kommune Ordførarar og politikarar

Detaljer

Fellesnemndsmøte Norddal og Stordal kommunar 13. februar 2018 Stad: Kommunehuset i Stordal Tid: 14:15-16:45

Fellesnemndsmøte Norddal og Stordal kommunar 13. februar 2018 Stad: Kommunehuset i Stordal Tid: 14:15-16:45 Fellesnemndsmøte Norddal og Stordal kommunar 13. februar 2018 Stad: Kommunehuset i Stordal Tid: 14:15-16:45 Til stades: Eva Hove, leiar, Arne Sandnes, Laila Olsen, Olav Løvoll, Viktor Valdal, Bjørn Ove

Detaljer

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karsten Perry Gjerde Medlem SP/KRF

Følgjande medlemmar hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karsten Perry Gjerde Medlem SP/KRF VESTNES KOMMUNE Møteprotokoll Utval: Formannskapet Møtestad: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 10.10.2016 Tidspunkt: 15:00 Følgjande faste medlemmar møtte: Navn Funksjon Representerer Geir Inge Lien Ordførar

Detaljer

Fellesnemnd for den nye kommunen

Fellesnemnd for den nye kommunen Bø kommune MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd for den nye kommunen Møtedato: 04.11.2016 Møtestad: Bø kommunehus, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 08:30 Medlemane vart innkalla 31.10.2016 Følgjande medlemar møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til dei respektive servicekontora i Volda og Hornindal.

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til dei respektive servicekontora i Volda og Hornindal. HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 08.12.2016 Tid: 14.30 Medlemar som er ugilde i ei

Detaljer

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Gymsalen, Folkestad skule Dato: 07.02.2019 Tid: 15:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Stig Olav

Detaljer

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord

Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Fellesnemnd ny kommune i indre Sunnfjord Prosjektgruppa har drøfta og kjem med forslag til organisering av fellesnemnda, fullmakter, storleik, samansetjing, samansetjing av undernemnder og rolleavklaring/informasjon

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 039/14-042/14

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:00 14:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 039/14-042/14 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 26.08.2014 Møtetid: Kl. 13:00 14:10 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 039/14-042/14 Brattvåg Medlemmer: H- Bjørn Sandnes KRF- Åge Vikestrand FRP- Svein Harsjøen

Detaljer

VOLDA KOMMUNE Rådmann

VOLDA KOMMUNE Rådmann VOLDA KOMMUNE Rådmann «MOTTAKERNAVN» «KONTAKT» «ADRESSE» «POSTN«POSTSTED»» Arkivsak nr. Løpenr. Arkivkode Avd/Sakshandsamar Dato 2017/894 8982/2017 033 ADM/ JOAROD 06.07.2017 MELDING OM POLITISK VEDTAK

Detaljer

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat

Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat Eid kontrollutval SEKOM-sekretariat MØTEBOK Møtedato: 25.11.2014 Møtetid: Kl. 09:30 12:50 Møtestad: Eid kommunehus, formannskapssalen Faste medlemar Møtte Forfall Merknader 1 Roy André H Bruvoll, leiar

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:15 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Saksnr.: 137/12-141/12

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:15 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Saksnr.: 137/12-141/12 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 13.12.2012 Møtetid: Kl. 14:15 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Saksnr.: 137/12-141/12 Medlemmer: H Bjørn Sandnes FRP Svein Harsjøen H Ewa Hildre KRF Åge Vikestrand

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjeleg fellesnemnd

DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjeleg fellesnemnd DEN NORSKE KYRKJA Kyrkjeleg fellesnemnd MØTEPROTOKOLL Kyrkjeleg fellesnemnd Dato: 18.10.2017 kl. 18:00 slutt kl. 20:00 Stad: Fjell kyrkjekontor Arkivsak: 17/00094 Tilstades: Møtande varamedlemmer: Forfall:

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 16:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 067/13-076/13

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 16:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 067/13-076/13 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 15.10.2013 Møtetid: Kl. 12:45 16:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 067/13-076/13 Brattvåg Medlemmer: H Bjørn Sandnes FRP Svein Harsjøen H Rolf Longva KRF Åge

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Innkalling av Førebuande fellesnemnd - ny kommune Møtedato: 09.01.2017 Møtestad: Kommunehuset Manger Møtetid: 12:00-17:00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf. 56 37 50 00, eller

Detaljer

Ålesund kommune. Møteinnkalling. Kystverket sitt hovudkontor på Skansekaia oppmøte i andre etasje Tidsramme: Kl. 10:00 15:45

Ålesund kommune. Møteinnkalling. Kystverket sitt hovudkontor på Skansekaia oppmøte i andre etasje Tidsramme: Kl. 10:00 15:45 Nye Ålesund kommune Møteinnkalling Dato: 10. november 2016 Vertskap: Ålesund kommune Stad: Kystverket sitt hovudkontor på Skansekaia oppmøte i andre etasje Tidsramme: Kl. 10:00 15:45 Agenda 1. Velkomen

Detaljer

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune

Ullensvang kommune: Etablering av ny kommune Arkiv: K1-033 Arkivsak ID: 17/1171-6 Journalpost ID: 17/13340 Saksh.: Harald Jordal Dato: 17.08.2017 Styre, utvalg, komite m.m. Møtedato Saksnr Odda kommunestyre 28.08.2017 055/17 Ullensvang kommune: Etablering

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 03.09.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:00 kl. 14:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

HARAM KOMMUNE Sakspapir

HARAM KOMMUNE Sakspapir HARAM KOMMUNE Sakspapir Utval Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 02.12.2014 081/14 Elin A. Moen Kommunestyret 18.12.2014 073/14 Elin A. Moen Avgjerd av: Kommunestyret Arkiv: 026 Arkivsaknr 11/245 Kommunereform

Detaljer

002/17 Møteplan for fellesnemnd, arbeidsutval og partssamansett utval i nye Ålesund hausten 2017.

002/17 Møteplan for fellesnemnd, arbeidsutval og partssamansett utval i nye Ålesund hausten 2017. Møteinnkalling Utval: Arbeidsutvalet Møtestad: Formannskapssalen i Ålesund Dato: 16.08.2017 Tid: Kl. 12:00 Forfall meldast til utvalssekretær, epost elin.moen@haram.kommune.no, eller tlf. 70207532. Varamedlemmer

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd

Innkalling av Fellesnemnd Innkalling av Fellesnemnd Møtedato: 05.09.2017 Møtestad: Radisson Blu, Bergen Møtetid: 13:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 474 64 145, sms til 474 64 145 eller

Detaljer

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta:

INNKALLING. Til orientering: Ungdomsrådet, senior- og funksjonsrådet, hovudverneombodet og dei HTV (hovudtillitsvalde) vert også invitert til å delta: INNKALLING Kommunestyret Utval: Møtestad: Oseana, Os Møtedato: 15.06.2017 Tid: kl.09:00 Innkalling til felles kommunestyremøte med Os kommune torsdag 15.06.2017 kl 09.00 - ca 16.00. Jf. Tidlegare innkalling

Detaljer

Innkalling for Kommunestyret i Radøy

Innkalling for Kommunestyret i Radøy Radøy kommune Innkalling for Kommunestyret i Radøy Møtedato: 22.06.2017 Møtestad: Lindåshallen Møtetid: 12.00 Saksliste: Saksnr Tittel 035/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 036/2017 Etablering

Detaljer

Oppsummering frå møte i delprosjekt P2

Oppsummering frå møte i delprosjekt P2 Oppsummering frå møte i delprosjekt P2 Delprosjekt: P2 Møtestad: Ålesund Dato: 13.04.18 Møteleiar: Kari Grindvik Deltakarar: Kari Grindvik Helene B. Fjørtoft Geir Stenseth Elin Moen Modolf Hareide Svein

Detaljer

Møtebok for Fellesnemnd

Møtebok for Fellesnemnd Møtedato: 05.09.2017 Møtested: Radisson Blu, Bergen Møtetid: 13:00-14:00 Møtebok for Fellesnemnd Seminar fellesnemnda Møtedeltakarar Parti Rolle Adolf Hovgaard Anita Dale Elisabeth Bygstad Jarle Næss Liv

Detaljer

Fellesnemndsmøte Norddal og Stordal kommunar 13. mars 2018 Stad: Rådhuset i Valldal Tid: 13:00-16:30

Fellesnemndsmøte Norddal og Stordal kommunar 13. mars 2018 Stad: Rådhuset i Valldal Tid: 13:00-16:30 Fellesnemndsmøte Norddal og Stordal kommunar 13. mars 2018 Stad: Rådhuset i Valldal Tid: 13:00-16:30 Til stades: Eva Hove, leiar, Arne Sandnes, Viktor Valdal, Bjørn Ove Olsen, Kjersti R. Hjelle, John Helge

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Formannskapet Møtedato: Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Formannskapet Møtedato: 07.11.2016 Møtetid: 19:00-20:15 Møtestad: Kommunehuset Av 9 medlemmer møtte 9, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje: Olaug

Detaljer

Partssammensatt utval for den nye kommunen

Partssammensatt utval for den nye kommunen Bø kommune MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utval for den nye kommunen Møtedato: 04.11.2016 Møtestad: Bø kommunehus, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 10:45 Medlemane vart innkalla 31.10.2016 Følgjande medlemar

Detaljer

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval

Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Innkalling av Førebuande fellesnemnd - partssamansett utval Møtedato: 15.05.2017 Møtestad: Nordhordlandshallen, kantina Møtetid: 12.00-13.00 Eventuelle forfall må meldast til Ørjan Raknes Forthun per tlf.

Detaljer

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 18:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 080/12-084/12

PROTOKOLL. Kommunestyret. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 18:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 080/12-084/12 PROTOKOLL Kommunestyret Møtedato: 11.10.2012 Møtetid: Kl. 15:15 18:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 080/12-084/12 Brattvåg Medlemmer: FRP Svein Harsjøen KRF Åge Vikestrand SP Vebjørn Krogsæter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE HORNINDAL KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL VOLDA KOMMUNE HORNINDAL KOMMUNE HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 12.10.2017 Tid: 14:00 Faste medlemer som møtte: Funksjon Representerer

Detaljer

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL

NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NYE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Kommunestyresalen, Kommunehuset Smia Dato: 21.06.2018 Tid: 11:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Møteprotokoll FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utval: Fellesnemnd Ullensvang Møteleiar: Roald Aga Haug kommune Møtestad: Kommunestyresalen i Odda Møtedato: 15.06.2018

Detaljer

KYRKJELEG FELLESNEMND FOR OS SOKNERÅD OG FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT

KYRKJELEG FELLESNEMND FOR OS SOKNERÅD OG FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT KYRKJELEG FELLESNEMND FOR OS SOKNERÅD OG FUSA SOKNERÅD HOVUDUTSKRIFT År 2017, den 11. desember, hadde partssamansatt utval (PSU) og kyrkjeleg fellesnemnd (FN) møte på kyrkjekontoret, Fjord n senter i Eikelandsosen.

Detaljer

2 av 5 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær

2 av 5 Underskrift frå utvalsleiar og møtesekretær: Tysse, Underskrift utvalsleiar Underskrift møtesekretær SAMNANGER KOMMUNE 1 av 5 MØTEPROTOKOLL Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 22.04.2015 Møtetid: 15:00-15:50 Møtestad: Kommunehuset Av 10 medlemmer møtte 9. Desse medlemene møtte ikkje: Birthe Skar-Moum

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset

MØTEPROTOKOLL SAMNANGER KOMMUNE. Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Arbeidsmiljøutvalet Møtedato: 01.10.2015 Møtetid: 11:00-12:30 Møtestad: Kommunehuset Av 6 medlemmer møtte 6, inkludert varamedlemmer. Desse medlemene møtte ikkje:

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:10 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Saksnr.: 018/15-020/15.

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:10 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Saksnr.: 018/15-020/15. PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 26.03.2015 Møtetid: Kl. 14:10 15:00 Møtestad: Kommunehuset, Brattvåg Saksnr.: 018/15-020/15 Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Rolf Longva KRF - Åge

Detaljer

Innkalling av Fellesnemnd partsamansett utval

Innkalling av Fellesnemnd partsamansett utval Innkalling av Fellesnemnd partsamansett utval Møtedato: 27.09.2018 Møtestad: Rådhuset Knarvik, ordførar sitt kontor Møtetid: 08:00-10:00 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEBOK Møtedato: 26.11.2015 Møtetid: Kl. 08:30 09:40 Møtestad: Heradshuset Saksnr.: 020/15-022/15 Desse medlemmene møtte: Bjarte Gangeskar Per Rune Vereide Leidulf Rygg Bogstad

Detaljer

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT

EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT EID KOMMUNE Eid råd for funksjonshemma HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 15.30 Møtestad: Trollenykjen 1. etg Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande

Detaljer

Innkalling. Utvalg: Fellesnemnda for Norddal og Stordal Møtestad: Rådhuset i Valldal Dato: Tid: Kl. 17:00

Innkalling. Utvalg: Fellesnemnda for Norddal og Stordal Møtestad: Rådhuset i Valldal Dato: Tid: Kl. 17:00 Innkalling Utvalg: Fellesnemnda for Norddal og Stordal Møtestad: Rådhuset i Valldal Dato: 27.06.2017 Tid: Kl. 17:00 Vi minner om reglane i kommunelova om møteplikt og lovleg forfall og om rett til fri

Detaljer

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 12. JUNI 2017 Møtetid: Kl. 15:55 16:45. Møtestad: SRR, møtelokale. Saksnr.

SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet. Møteprotokoll. Møtedato: 12. JUNI 2017 Møtetid: Kl. 15:55 16:45. Møtestad: SRR, møtelokale. Saksnr. SELJE KOMMUNE Kontrollutvalet Møteprotokoll Møtedato: 12. JUNI 2017 Møtetid: Kl. 15:55 16:45 Møtestad: SRR, møtelokale. Saksnr.: 21/17-27/17 Følgjande medlemmer møtte Svein Rune Krakereid (Leiar) Mirjam

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET

PROTOKOLL FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET ÅRIM Langelandsvegen 1 6010 ÅLESUND 27. oktober 2017 PROTOKOLL FRÅ MØTE I REPRESENTANTSKAPET Tid: Fredag 27. oktober 2017 kl. 0930-1200 Stad: ÅRIM sine lokale, Langelandsvegen 1, 6010 ÅLESUND Til stades:

Detaljer

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN /17 Prosjektleiing kommunesamanslåing Ullensvang kommune

FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN /17 Prosjektleiing kommunesamanslåing Ullensvang kommune FELLESNEMND FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 MØTEINNKALLING: Dato: 22.06.2017 Kl. : 1200 Stad: Kommunehuset i Jondal Sakliste: 009/17 Godkjenning av protokoll frå møte 30.

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utval for plansaker. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 13:20 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.

PROTOKOLL. Fast utval for plansaker. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 13:20 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr. PROTOKOLL Fast utval for plansaker Møtedato: 04.02.2014 Møtetid: Kl. 12:45 13:20 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 001/14-008/14 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes H - Rolf Longva H - Ewa Hildre

Detaljer

PROTOKOL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 16:40 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 026/13-036/13.

PROTOKOL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 16:40 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 026/13-036/13. PROTOKOL Formannskapet Møtedato: 30.04.2013 Møtetid: Kl. 12:45 16:40 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 026/13-036/13 Brattvåg Medlemmer: H Bjørn Sandnes FRP Svein Harsjøen AP Trond Seth H Rolf

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato:

MØTEPROTOKOLL. Utval: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato: HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Mellombels fellesnemnd for Volda og Hornindal kommunar Møtestad: Kommunehuset Smia, Grodås Dato: 11.01.2017 Tid: 13:00 Faste medlemer som møtte: Namn

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 11.03.2015 Møtestad: Austrheim Samfunnshus Møtetid: 16:00-20:30 Møtedeltakarar Parti Rolle Per Lerøy AP Ordførar Helge Dyrkolbotn KRF Varaordførar

Detaljer

Under punkt 3 bedt om at bedt om at leder tar opp Møtereferat

Under punkt 3 bedt om at bedt om at leder tar opp Møtereferat Under punkt 3 bedt om at bedt om at leder tar opp Møtereferat Delprosjekt: Delprosjekt A8; Matrikkel, kart og oppmåling Møtestad: Skodje Rådhus Dato:25.01.2018 Tid: 09.30-15.00 Møteleiar: Aure Deltakere:

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utval for plansaker. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 13:15 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 025/12-031/12.

PROTOKOLL. Fast utval for plansaker. Møtedato: Møtetid: Kl. 12:45 13:15 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 025/12-031/12. PROTOKOLL Fast utval for plansaker Møtedato: 04.06.2012 Møtetid: Kl. 12:45 13:15 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 025/12-031/12 Brattvåg Medlemmer: H Bjørn Sandnes FRP Svein Harsjøen H Ewa Hildre

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 18:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 099/13-101/13

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 15:15 18:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 099/13-101/13 PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 03.12.2013 Møtetid: Kl. 15:15 18:00 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 099/13-101/13 Brattvåg Medlemmer: FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre H - Rolf Longva KRF

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langlo MEDL AP

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Randi Langlo MEDL AP HORNINDAL KOMMUNE VOLDA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Utval: Fellesnemnd for nye Volda kommune Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 20.06.2017 Tid: 10:00 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

PROTOKOLL. Fast utval for plansaker. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:45 15:05 Møtestad: Helland grendahus, Saksnr.

PROTOKOLL. Fast utval for plansaker. Møtedato: Møtetid: Kl. 14:45 15:05 Møtestad: Helland grendahus, Saksnr. PROTOKOLL Fast utval for plansaker Møtedato: 19.06.2014 Møtetid: Kl. 14:45 15:05 Møtestad: Helland grendahus, Saksnr.: 023/14-028/14 Helland Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen H - Ewa Hildre

Detaljer

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Kommunestyret

STORDAL KOMMUNE. Møteprotokoll For Kommunestyret STORDAL KOMMUNE Møteprotokoll For Kommunestyret Møtedato: 09.11.2011 Møtetid: Kl. 17:00 22:00 Møtestad: Kommunestyresalen Handsama saker: 047/11-056/11 Faste medlemar: Ordførar Charles Tøsse(H), Jan Are

Detaljer

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades:

Referat. Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august Tid: kl Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Referat Styringsgruppa for kommunereform Os og Fusa Dato: fredag 18. august - 2017 Tid: kl. 10-14 Stad: Fusa kommune - Kommunetunet Til stades: Fusa kommune: Atle Kvåle, Aud May Boge, Svein Lang, Linda

Detaljer

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017.

MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober 2017. MILEPELSPLAN Status etter møte i Fellesnemnda 30. oktober. Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4.kv Etablere/ utvikle/tilpasse

Detaljer

Protokoll frå møte i Partsamansett utval for Ullensvang, Jondal og Odda

Protokoll frå møte i Partsamansett utval for Ullensvang, Jondal og Odda Protokoll frå møte i Partsamansett utval for Ullensvang, Jondal og Odda Dato og tid: Saker: Arkiv: Møtestad: 12.02.19 kl. 10:00 10:10 PSU 1-3/19 Odda soknehus Til stades: May Søfteland (leiar), Magne Hus,

Detaljer

Fellesnemnd for den nye kommunen

Fellesnemnd for den nye kommunen Ny kommune Bø og Sauherad MØTEPROTOKOLL Fellesnemnd for den nye kommunen Møtedato: 16.06.2017 Møtestad: I Sauherad Møtetid: Kl. 08.30 Medlemane vart innkalla 9.6.17 Følgjande medlemar møtte Glenn Thore

Detaljer

Møteinnkalling 1/17 P3

Møteinnkalling 1/17 P3 Møteinnkalling 1/17 P3 Delprosjekt: P3 Interkommunalt samarbeid Møtestad: Haram rådhus - formannskapssalen Dato: 26.09.2017 Tid: 0815-1245 Medlem Vara Oddvar Myklebust, leiar Nils Magne Abelseth Sandøy

Detaljer

Møteprotokoll for Administrasjonsutval

Møteprotokoll for Administrasjonsutval Hjartdal kommune Møteprotokoll for Administrasjonsutval Møtedato: 28.05.2015 Møtestad: Gaustablikk Høyfjellshotell Møtetid: Kl. 15:30 Saksnr til og frå: 008/15-010/15 Møtet blei styrt av: ordførar Sven

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 062/14-066/14.

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtedato: Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 062/14-066/14. PROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 11.11.2014 Møtetid: Kl. 13:15 16:30 Møtestad: Ingebrigt Davik-huset, Saksnr.: 062/14-066/14 Brattvåg Medlemmer: H - Bjørn Sandnes FRP - Svein Harsjøen AP - Trond Seth

Detaljer

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune

PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN Partssamansett utval - Ullensvang kommune Møteinnkalling PARTSAMANSETT UTVAL FOR KOMMUNANE ULLENSVANG, JONDAL OG ODDA I PERIODEN 2017-2019 Utvalg: Møtestad: Partssamansett utval - Kommunestyresalen i Jondal Dato: 06.11.2018 Tidspunkt: 12:00 Forfall

Detaljer

Partssammensatt utval for den nye kommunen

Partssammensatt utval for den nye kommunen Bø kommune MØTEPROTOKOLL Partssammensatt utval for den nye kommunen Møtedato: 17.03.2017 Møtestad: kommunehus, kommunestyresalen Møtetid: Kl. 08:30 Medlemane vart innkalla 13.3.2017 Følgjande medlemar

Detaljer

Møteprotokoll for Formannskapet

Møteprotokoll for Formannskapet OSTERØY KOMMUNE Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 04.06.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: kl. 13:30 kl. 15:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Kari Foseid Aakre AP Ordførar Jarle

Detaljer

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15

EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT. Saksnr.: 001/15-005/15 EID KOMMUNE Eid Eldreråd HOVUDUTSKRIFT Møtedato: 11.03.2015 Møtetid: Kl. 14:00 Møtestad: Eid rådhus, Kommunestyresalen Saksnr.: 001/15-005/15 Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedl.

Detaljer