FROFORRETNING OG BRENNERI s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FROFORRETNING OG BRENNERI s"

Transkript

1 Utgiver FROFORRETNING OG BRENNERI s

2 9 Bræmderi Oppstarten Ekspensjon oe bedre produkt j ^ t.' J- Forbud og kvotebrenning Taksering ogj Den nye brenneristrukturen sør på Hedemarken utformes A/L Hedmark Frøforretning og Brenneri blir stiftet.. 21 Vekst og styring Et kreativt og aktivt 1960-tall Ny energisk start Full drift og nye ideer Brenneriet Sdvareavdelingen Innledning til ny storsatsing Salget av Romedal Brænderi Nytt lager og frørenseri på Stange Byggeprosessen tar ny sats en merkedag Fryseriet på Tangen Fra andelslag til aksjeselskap Mot et nytt tiår tall og endrede forutsetninger Nye miljøkrav Brenneriet og potetleveransene Bratbergkommisjonen og regulering av markedet. 36 Såvareavdelingen møter vansker Endringer også på Tangen

3 Nye utfordringer etter 20 års drift En ny aktør vokser fram tallet - et brudd med fortiden Brenneridrift i relasjon til A/L Norske Potetindustrier Voldgift Reorganisering av NOPO i Floghavre forkludrer Opprusting av såvareavdelingen Fusjon - og i tilfelle med hvem? Nye forsøk Nok et anlegg blir solgt "Gamle dager" ugjenkallelig forbi tallet og kravet om d være stor Avrensordningen for potet HFBs reaksjon på den nye ordningen NOPO - søskenbarn på Gjøvik eller urimelig storebror? HFBs egen drift Brennerikomiteen av Løiten eller Lillehammer? NOPO - og voldgift J Nye NOPO i Salget av brennerivirksomheten Hva nå - uten brenneriet? Jubileum og museumssak Arbeidsliv og produksjon "Fra to til ett skift..." Arbeid pd brenneriet i 1960-årene Nedskjæring og tilpassning i 1980-årene Produksjon i brenneriet i og 80-årene Koking av potet til dyrefor... 63

4 Oversikt ansatte Spritproduksjon Veivalg og verdier 86

5 Hedmark Frøforretning og Brenneri A/S har i løpet av de siste årene soigt og avviklet sine forretningsområder og eiendommer. Vi står nå foran oppløsning av selskapet. Styret fant det derfor riktig å få selskapets historie skrevet. Ved henvendelse til Statsarkivet på Hamar kom vi i kontakt med Cæcilie Stang som tok på seg oppdraget. De tre brenneriene som på 1950-tallet gikk sammen og dannet Hedmark Frøforretning og Brenneri A/S > har alle fått sin historie fra stiftelsen og fram til ca 1950 nedtegnet. Styret fant det derfor naturlig å starte med grunnlaget for sanilingsprosessen og beskrive utviklingen fram til i dag. Styret vil rette en takk til forfatteren for vel utført arbeid og en takk til fotoleder Jan Haug ved Hedmarksmuseet som tok på seg oppgaven med å utforme boka og å samle inn fotografier som illustrasjoner. Stange, februar 2000 Styret i Hedmark Frøforretning og Brenneri A/S Etter flere års arbeid med innsamling og ordning av brenne r iarki ver på Statsarkivet i Hamar, dukket det opp en forespørsel om å skrive Hedmark Frøforretning og Brenneri A/S sin bedriftshistorie for årene Erfaringen med arkivene fra brennerinæringen på og tidlig 1900-tall gjorde det spennende og utfordrende å ta fatt på den helt nære historien. Det har vært lærerikt å få innblikk i et nytt fagmiljø, og arbeidet med framstillingen har også gitt meg ny kunnskap og innsikt i de historiske forutsetningene som danner grunnlaget for næringsutvikling og samfunnsliv generelt i regionen. Uten den nære og gode kontakten med HFBs styre som ga meg oppdraget, ville arbeidet med boka blitt mye vanskeligere.alle har vært velvilligheten selv overfor mine mange spørsmål. En spesiell takk til styreformann Peter Kongsli og tidligere disponent Gulbrand Gjestvang som har fått de fleste spørsmålene. Med erfaring fra feltarbeid og intervjuundersøkelser, vet jeg å verdsette gode "informanter"! Tusen takk for opplysninger, god fortellerevne og velvilje fra tidligere styreformenn Johan Thorud, Ola Dahl og Ivar Stadshaug samt lokalhistoriker Ole Gjestvang og prof. Ragnar Pedersen på Hedmarksmuseet. Hamar, februar 2000 Cæcilie Stang

6

7 ?erven reduksjon av brennevin har vært et særegent kulturtrekk på Hedemarken. Landskapet rundt Mjøsa med sitt rike jordsmonn gir gode vilkår for åkerbruk og er med rette kalt Norges kornkammer. Avkastningen i normale år har fra tidligere tider gitt overskudd som brenning. om innført vare og medisin hos elighet og øvrighettt-pef soner i Norge, men det tok flere hundre år før drikken kom i almen! bruk på Hedemarken. Fra ca.1660 ble brennevin framstilt av korn på de største gårdene, og fra midten av 1700-tallet var brennevin blitt en del av Hedemarksbondens næring. De offentlige myndigheter har til ulike tider prøvd å regulere brennevinsbrenningen ved lover og reguleringer. På 1700-tallet ble forbudet begrunnet med at kornet skulle brukes til mat i de mange uårene. Senere på 1800-tallet ble det forsøkt å begrense de sosiale skadevirkningene av alkoholforbruket med forslag om forbud og avgifter. Ved en lovendring i 1848 ble det i realiteten satt en stopper for hjemmebrenning og små gårdsbrennerier. Avgiftspolitikken førte til en overgang fra mange små til færre og større brennerier fra ca Bu oppgave fra forteller at ca, 60% av all brenneri virksomhet i landet var samlet i Hedmark. Potetarealet på Hedemarken hadde også vokst på 1800-tallet, og poteten var dårlig lagervare. Kunsten å forgjære potetstivelse til alkohol ble imidlertid fort lært. Antagelig kom denne kunnskapen fra Sverige via bybrenneriene i Østfold og Kristiania. Dyrking av poteter til brennevtnstilvirkning ble fort en vesentlig inntektskilde for Hedeniarksbøiidene. Da loven i 1848 satte en stopper for småbrenneriene, måtte bøndene samarbeide, og den første spiren til et økonomisk laodbruksamvirke dukker opp her til lands. Det økonomiske grunnlaget for de nye bedriftene som oppsto, ble skaffet etter aksjeliim blant råstoffleverandørene.

8 Oppstarten l 1855 innbød en rekke gårdbrukere i Stange til stiftelse av et aksjeselskap som skulle bygge og drive et brenneri på Stranden ved Fjetrebekken i Stange. Ønsket om å bygge et stort brennerianlegg som kunne foredle det stigende potetoverskuddet i bygda, hadde utviklet seg over et lengre tidsrom. Samtidig ble det planlagt et brenneri i Løten, og Strand Brænderi i Ringsaker, bygget i 1843, var nok et forbilde og 50-årene var en tid med optimisme t jordbruksnæringen, og aksjekapitalen ble innbetalt uten store problemer. Det ble også bestemt å bygge et fjøs i tilknytning til brenneriet for å kunne drive kjøttproduksjon på brenneriets avfallsprodukt, dranken. 20. oktober 1855 valgte aksjonærene styre, og de ble enige orn å kalle bedriften Atlungstad Brænderi. Styret bestemte seg for å bygge brenneriet ved utløpet av elva Fjetreåa på gårdsnummer 52? Nedre Athmgstads grunn. Dette ville sikre vannforsyningen og lette varetransporten som hovedsakelig gikk på fjorden. Veinettet var dårlig utbygd slik at større transporter til lands, måtte foregå på vinteren. Byggematerialene som ble anvendt til brenneriet, var alle av lokal opprinnelse. Bygningen ble satt opp av teglstein med etasjeskiller av tre og med teglstein på taket. Brenneriet hadde to teglverk som nær- Logoen til Atlungstad Finspritfabrikk viser internasjo nale utmerkelser med sølvmedaljer og gullmedaljer for produktene på slutten av 1800-tallet. 10

9 Oppfyring av kjeler i spritproduksjonen trengte store mengder ved. Her ser det ut til at vedlageret er skipet inn sjøveien i meste nabo. Disse teglverkene hadde nok den nyetablerte byen Hamar som sitt viktigste marked, I tilknytning til brenneriet ble det også bygd en smie, og fjøset som var planlagt allerede i 1855, ble oppført i laftet tømmer med borclkledd tak syd for brenneriet sommeren I fjøset kunne det stå 124 dyr på båsen, men det uvanlige mecl bygningen var at den hadde gjødselkjelser. Det var elsers vanlig praksis å hive husdyrgjødsla utenfor fjøsveggen. Handelsgjødsel var ennå ikke på markedet så gjødsla fra brennerifjøset var lett å omsette. Det var bedriftens aksjonærer som hadde forkjøpsretten. Brenneriet brant i men bie gjenreist i De opprinnelige murveggene var ikke særlig skadet av brannen så det bie ikke foretatt eksteriørmessige forandringer. Det ble imidlertid satt inn større apparater, og kapasiteten på dampkjelen b!e økt betraktelig. Ekspansjon og bedre produkt. Siste fjerdedel av 1800-tallet var en aktiv periode for bedriften. Omsetningen ble i stigende grad basert på foredlede varer, og et destillasjonsapparat ble montert for å forbedre produktene. Navnet på bedriften ble deretter endret til Atlungstad Finspritfabrik. Det ble stadig stilt strengere krav til spritens kvalitet, og i 1896 ble det gamle spritapparatet revet ut, og et nytt kontinuerlig utdrivingsap- 11

10 Brænderi foregikk, destillasjonen tidligere i bygningen til bøyre, men denne ble senere omgjort: fil kontorer. Tårnet i midten ble endret under en ombygging i 1 ( }41. Foto fra parat av typen liges ble levert fra Tyskland. Kapasiteten på spritapparatet var nå blitt mye større enn for det øvrige utstyret. I årene som fulgte ble derfor de andre avdelingene i fabrikken ombygget og modernisert med nye potetkokere og meskeutstyr. Nyanskaffelsene førte igjen til at brenneribygningene ble utvidet i Lagerplassen ble også for liten. Kjøttproduksjonen tok slutt ca, 1880, og det gamle fjøset bie flyttet og innredet til lager. Det ble oppført flere lagerhus nord og nordøst for brenneriet som i den senere tid er blitt revet. Atlungstad Brænderi sett fra Mjøssida i 1954 hvor vi fra venstre ser smia, vaskebuset, skåle med vedlager, brenneriet og til bøyre fjøset, 12

11 På midten av 1800-tallet var følgende brennerier i drift på Hedemarken: Atlungstad, Løiten, Vang, Brumunddal, Sælid, Hvam, Nederkværn, Gaupen, Strand og Vig (på Tangen). Årene fram mot århundreskiftet var imidlertid vanskelige for mange av dem med skiftende konjunkturer, og totalforbudet mot brenning ved krigsutbruddet i 1914 gjorde ikke situasjonen bedre. Etter at forbudet ble opphevet, overtok A/S Vinmonopolet all omsetning av brennevin, og destillasjonen ved Atlungstad ble overført til Vinmonopolet i "1926 (se s. 16). Nå fikk virksomheten navnet "Andelsselskapet Stange Brænderi og Frøforretning" og var i drift hver vinter ti! krigsutbruddet i Etter 1945 kom brenneriene i normal drift igjen med produksjon etter fordeling av kvoter som var bestemt av den innenlandske etterspørselen. Under forbudstiden i 1920-årene prøvde mange brennerier å få flere bein å stå på ofte i forbindelse med foredling av potet. Atlungstad forsøkte seg med produksjon av fruktvin, men det ble ikke så vellykket, l 1920 startet imidlertid bedriften frørenseri, og denne avdelingen fikk en sentral rolle i årene framover. Romedal Ercenderi l februar 1901 sendte byggekomitéen for Romedal Brænderi ut innbydelse til aksjetegning i det planlagte brenneriet og en snau månecl senere ble selskapet "Romedal Brænderi" konstituert som et ansvarlig solidarisk selskap. Brenneribygningen ble oppført i murstein på gården Busvolds grunn, maskiner og apparater ble levert av Aadals Bruk, mens dampkjelen ble levert fra Hamar Jernstøperi. Fra 1902 var brenneriet i årlig drift. Romedal Brænderi i sine første driftsår,

12 Firmaet H. Poulsen & Co, Kristiania, og Romedal Brænderi inngikk i 1912 i interessentskap. Kontrakten mellom selskapene gjaldt bare den del av destillasjonen som angikk salg av fmsprit og akevitt. I 1920 kjøpte imidlertid brenneriet H. Poulsen & Co da eieren ikke ville drive virksomheten videre i den daværende "Forbudstida". Det ble så dannet et nytt selskap med brenneriet som hovedaksjonær. Det nye selskapet fikk navnet H. Poulsen S Co A/S. Dette ble innledningen til en rekke finansielle problemer for brenneriet og dets andelseiere. Først i 1929 ble det inngått en avtale mellom brenneriet og kreditorene om en minnelig ordning av "Poulsensaken". Brenneriet tapte også penger på andre prosjekter blant annet en naftafabrikk som ble anlagt ved brenneriet i Etterdønningene etter "Poulsensaken" satte lenge sitt preg på bedriften selv om brenneriet var i virksomhet hvert år fram til begynnelsen av 1940-tallet. Siden var brenneriet bare i drift et par år i andre halvdel av 1940-tallet, Samarbeid med Norsk Frøforsyning og Statens Kornforretning førte til en rekke positive tiltak for bedriften, og på 1950-tallet var virksomheten kommet på fote igjen. Brænderi i forbinde^ se med Poulsensaken i Fra venstre: Peter J, Kongsli, skjult bak: styreformann Hjalmar Hoel, stortingsrepresentant for Bondepartiet Olaf Østby-Deglum, bak med briller ukjent, sakfører WE Cbristie, foran ukjent, nr. 2 fra høyre dyrlege og gardbruker Gunnar Murstad og belt til høyre ordfører Karl Pettersen Tangen Brænderi DaVig Brænderi ble nedlagt etter å ha vært i drift i perioden , kom de som leverte poteter og korn til dette brenneriet i vanskeligheter. Levering til nabobrenneriene medførte usikker levering, lang transport og høye fraktutgifter, og for mange ble potetdyrkingen ulønnsom. Ønsket om et nytt brenneri på Tangen ble ikke realisert før da Tangen Brænderi ble offisielt åpnet. Et konstituerende 14

13 Tangen Brænderi etter 4-5 års drift, ca møte for virksomheten var holdt i november 1902, og byggingen pågikk i Aadals og Hasle Brug sto både for bygging og innredning av brenneriet. I 1917 samarbeidet Tangen Brænderi og firmaet P. A. Larsen i Oslo om bygging av en destillasjon. Denne virksomheten bie drevet i en bygning i tilknytning til brenneriet. Firmaet P A. Larsen måtte overlate varelager og forretning til A/S Vinmonopolet da det ble opprettet i 1922 (se s. 16). Etter hvert tok Vinmonopolet også over destillasjonen. I perioden drev Vinmonopolet destillasjonen på Tangen, men i 1937 var det heit slutt for denne virksomheten da apparater og maskiner ble demontert. Ettersom brenningen i mellomkrigstiden ble mer usikker og redusert, satset bedriften på andre prosjekter hvorav fryseri og kornrenseri ble de mest vellykkede. De andre Hedmarksbrenneriene Brenneriene Sælid og Vang, som brant i 1941, fikk overført sine kvoter til Løiten Brænderi i 1954/55- Nederkværn ble nedlagt i Brumunddal Brænderi ble også nedlagt i 1957, og kvoten delt likt på HFB og Strand Brænderi. Eierne av Hvam Brænderi på Nes dannet leverandørlag med aksjer i Holmen Brænderi, Gjøvik, da brenneriet ble lagt ned i Strand Brænderi overtok Gaupen Brænderis kvote i

14 Politikk og sprit i lange linjer. Fra begynnelsen av 1900-tallet fortsatte en dyp samfunnsendring fra en liberal, tilretteleggende stat til en aktiv, inngripende stat. De vanskelige forholdene under l.verdenskrig aktiviserte staten ytterligere. De fleste krisetiltakene ble avviklet etter krigen, men enkelte ordninger fortsatte i mellomkrigstiden i nye skikkelser. Krigstidens midlertidige alkoholforbud endte til sist som Vinmonopolet i Statlig importmonopol på korn ble videreført ad omveier til Statens Kornforretning i 1929 (Kjeldstadli 1994, s.85). Dette er to virksomheter brennerier og frøforreminger har måttet forholde seg til i hverdagen helt fram til i dag. Det er imidlertid tre temaer som ofte skaper sterk debatt i Norge, nemlig religion, språk og sprit. I denne framstillingen er det spriten som står i fokus. Hvilke følger fikk så den politiske striden om spriten for brennerinærmgen? Avholdsbevegelsen fikk vind i seilene allerede tidlig på 1800-tallet og ble senere støttet av Venstre og Arbeiderpartiet, l en folkeavstemning i 1919 ble det stort flertall for forbud mot produksjon og salg av hetvin og brennevin i Norge. Dette skapte store problemer med smugling og vansker for utenrikshandelen, Mange av Norges handelspartnere ønsket å selge vin og brennevin og truet med sanksjoner mot norsk skipsfart og eksport. Fram mot 1925 knekte spriten og forbudsdiskusjonen tre regjeringer og skapte ustabile politiske forhold. I denne politiske motvinden slet brennerinæringen. Det var bare tillatt å selge og produsere sprit til medisinsk, vitenskapelig og teknisk bruk. Forbudet mot hetvin falt imidlertid i 1923, og brennevinsforbudet ble opphevet ved folkeavstemning i Både USA, Finland og Island hadde forbud mot brennevin omtrent i samme tidsrom, og diskusjonen var aktuell i flere land. Vinmonopolet ble opprettet av myndighetene i 1922 først og fremst som et redskap for avholdssaken og distribuerte og solgte vin og teknisk sprit. Etter folkeavstemningen i 1926 fikk Vinmonopolet i 1927 enerett til innføring og handel med brennevin. Da Vinmonopolet også overtok destillasjonene, kom monopolet i direkte forretningsforbindelse med jordbruksbrenneriene, som produserte potetråsprit. Var det så politisk vilje hos myndighetene til å la jordbruksbrenneriene bestå? Andre synspunkter enn bare de rent alkoholpolitiske blandet seg etter hvert i debatten som ble mer nyansert. Hvordan ble skjebnen til brenneriene utformet etter 1930? 16

15 Det ble ved en interpellasjon i Stortinget ved representanten Jensen i 1933 stilt spørsmålstegn ved den daværende ordningen for prisansettelse av råsprit fra brenneriene til A/S Vinmonopolet. Jensen ville også at regjeringen skulle vurdere om staten selv skulle overta all spritproduskjon. Resultatet av den påfølgende diskusjonen i Stortinget var at det ble nedsatt en komite som skulle se på hvordan utviklingen i den framtidige brenneridriften i landet skulle styres. Denne komiteen ble senere kalt Råspritkoniiteen av Først i 1939 kom innstillingen, og den ble behandlet i Stortinget på nyåret i Stortinget godkjente komiteinnstillingen enstemmig, og dette la grunnlag for en prisavtale mellom Vinmonopolet og Bremierienes Forening. Råspritkoniiteen diskuterte også i innstillingen sin hvorvidt det var ønskelig å konsentrere spritproduksjonen til færre og større anlegg og om staten burde overta all spritproduksjon. Sosialdepartementet mente imidlertid at behandlingen av disse spørsmålene kunne vente. Slik ble det, og mulighetene for næringen så rimelig gode ut. Men så kom krigen ( ) med innskrenkinger og rasjonering. Færre brennerier løsningen? Høsten 1948 fikk brenneriene tillatelse til å brenne av myndighetene noe som utløste nye interpellasjoner i Stortinget. Ville 2.verdenskrig skape like støre omveltninger for næringen som l.verdenskrig med forbudstid og oppretting av Vinmonopolet? Denne gangen ble det nedsatt en komité som igjen skulle utrede om det ut fra samfunnsmessige hensyn var tilstrekkelig grunn til å opprettholde spritproduksjonen. Komiteen ble hetende Brennerikomiteen av 1949-Under krigen hadde også potetspriten fått en konkurrent i sulfittspriten. Komiteen fikk i oppdrag å vurdere kvaliteten på denne opp mot potetsprit. Dersom komiteen fant ut at spritproduksjonen skulle fortsette, fikk den i oppdrag å utrede om produksjonen skulle fortsette i færre anlegg enn hittil eller om staten burde overta tilvirkingen. Under komitearbeidet fungerte Brennerienes Forening som en aktiv "høringsinstans 71. Foreningen ble spurt av Brennerikomiteen om å utrede diverse faglige spørsmål. Et av temaene var virkningen av en eventuell reduksjon av antall brennerier. Foreningen nedsatte da en Beregningskomite som mente at det var riktig å konsentrere tilvirkingen i ni til ti brennerier med bakgrunn i mvesteringsmiiligheter og opprettholding av størst mulig dyrkingsømråde for poteter. Dersom økonomiske forhold skulle veie tyngvst, anbefalte Beregningskomiteen 8 brennerier. 17

16 Brennerienes Forening gikk imidlertid i sin ekstraordii forsamling i 1951 inn for en reduksjon av antall brennerier fra daværende 23 til 10. Forutsetningen var at de nedlagte brenneriene fikk full erstatning og at utgifter i forbindelse med utbygging og sammenslåing ble dekket. Andelseiere i de brenneriene som ble nedlagt, skulle få anledning til å gå inn i de gjenværende selskapene. Vinmonopolet fikk deretter i oppdrag fra Stortingets Brennerikomite å gi en teknisk vurdering av Brennerienes Forenings forslag samt å komme med synspunkter til en rasjonalisering ned ti! bare 2 brennerier. Produksjonssjef Erstad i Vinmonopolet kom til at ett brenneri ville gi den billigste spriten, mens alternativene 2 til 8 brennerier ville gi omtrent samme økonomiske resultat. Dette har bakgrunn i at råstoffomkostningene utgjør 2/3 av samlede kostnader i spritproduksjonen, og disse kostnadene varierer ikke mye ved eie ulike alternativene. Da komiteen kom med sin innstilling i 1952 la den vekt på potetens egenskap som verdifull mellomkultur i kornbygdene. Brennerienes betydning for å akkumulere en matreserve i potetproduksjon la komiteen vekt på i sin vurdering om at brennerivirksomheten burde bestå. Sulfittspriten hadde ingen anerkjennelse internasjonalt, og ble sett bort fra. Komiteen konkluderte med at det burde satses på 8 potetbrennerier. Dette fikk Komiteen også Brennerienes Forening med på. Strand Brænderi i Moelv kom i drift allerede i

17 Hvilke brennerier skulle så bestå? Det ble nedsatt enda en komite for å utrede hvordan konsentrasjonen til 8 brennerier skulle gjennomføres. Innstillingen fra Brennerikomiteen av 1949 fikk flertall i Stortinget 2. juli tråd med Stortingsvedtaket ble det så sluttet avtale mellom Landbruksdepartementet og Vinmonopolet på den ene siden og Brenneriforeningen og 8 jordbruksbrennerier på den andre siden om rasjonalisering, tilvirking og levering av råsprit, I tillegg kom erstatningsbeløpet for nedlegging av 15 brennerier. De 8 gjenværende brenneriene var Løiten, Stange (senere Hedmark Frøforretning og Brenneri), Strand, Lillehammer, Holmen, Toten (Gjerstad), Hadeland (Brandbu) og Sundnes i Trøndelag. Resutatene av nyorienteringen i næringen etter 2. verdenskrig ble tross alt ikke like dramatisk som etter 1. verdenskrig. Landbruksargumentene hadde fått større innpass hos sentrale myndigheter. Men også snuoperasjonen i 1957 hadde sine kostnader. Den endret forholdene i bremiertnæringen i mange bygdelag. Hvordan ble så produksjonen fordelt mellom de 8 utvalgte brenneriene? Taksering og fordeling Det ble oppnevnt en takseringskomite allerede før avtalen mellom Vinmonopolet og Breiineriforeningen var i havn. Denne komiteen skulle taksere de gjenværende 8 brenneriene og vurdere cle investeringer som måtte til for å få brenneriene i den forutsatte standard. Fordelingsnøkkelen baserte seg på en normalproduksjon på ca. 3 mill. liter 100% sprit årlig, og en tilsvarende leveranse til Vinmonopolet. Leveringskvotene på de enkelte brenneriene ble slik : Løiten Brænderi Hedmarken Brenneri (HFB) Strand Brænderi Lillehammer Brenneri Holmen Brænderi Hadeland (Brandbu) Brenneri Etter avtalen i 1957 var brenneriene og Brenneriforeningen inn i ordnede forhold med faste leveranser av potet og fastlagte retningslinjer for prisbest em meiser og leverrngsvilkår. Avtalen skulle gjelde i 10 åt; og den skapte ro i den offentlige debatten om bremierienes framtid (Alm 1979, s ). Brenneribedriftene kunne konsentrere seg for fullt om sin egen virksomhet og ta fatt. Hvilke konsekvenser >r brenneriene sør på Hedemarken? 19

18 Etter rasjonaliseringsprosessen som kulminerte med stortingsvedtak og avtale i 1957, var det 3 brennerier igjen i Hedmark, nemlig Løiten Brænderi, Strand Brænderi og ett til. Det var da en forutsetning i avtaleverket at det tredje brenneriet skulle fortsette i det tidligere Stange Brænderis anlegg på Atlungstad I juni 1958 kom styrene i Romedal Brænderi, Stange Frøforretning og Brænderi og Tangen Brænderi sammen for å drøfte fusjonsplaner, og allerede I.juli var et interimstyre for den nye sammenslutningen klar til å ta fatt på den praktiske gjennomføringen av fusjonen. Martinus Lindstad ledet interimstyret og hadde med seg Ivar Stadshaug som nestformann. Foruten representanter fra de tre ulike brenneristyrene, tok disponentene ved de tre anleggene og revisor Erling Kr. Andersen aktivt del i drøftelsene. I følge avtalen med sentrale myndigheter hadde de nedlagte brenneriene fått utbetalt erstatninger i forhold ti! sine gamle spritkvoter,og de hadde rett til å gå inn med produksjon i de anleggene som skulle bestå. Etter forhandlinger med Brumunddal Brænderi i 1958, ble dette brenneriets spritkvote overført til Stange og Strand med en halvpart til hver. På sensommeren ble eiet nye selskapets vedtekter diskutert og likedan takseringer av brenneriene. Etter effektiv jobbing, ble forslag lagt fram for generalforsamlingene i brenneriene. De tre virksomhetene skulle i sin helhet gå sammen til ett selskap med grunneiendommer, bygninger, maskiner og inventar til en samlet takstverdi på kr. Romedal Brænderi hadde her en andel på 33%, Stange Brænderi og Frøforretning 35,7% og Tangen Brænderi 31/3% (Forhandlingsprot. l, s.7). Andelseierne i de 3 selskapene skulle gå med i den nye virksomheten i forhold til de verdiene som ble skutt inn. Selskapene la i potten takstverdien, erstatningsbeløpet i forbindelse med nedleggelse og et avtalt tilleggsbeløp for Tangen og Romedal Brænderier. Ingen av de tre anleggene skulle nedlegges, men virksomheten skulle samkjøres og om mulig utvides. Selv om formålet til det nye selskapet var basert på de tre gamle virksomhetene, ble det åpnet for å satse på nye prosjekter dersom disse kunne være lønnsomme. Den nye selskapsformen ble et andelslag med begrenset ansvar. Andelene skulle være likt pålydende, ha Severingsrett og plikt og antall andeler måtte være i forhold til overenskomsten. Det nye selskapet, Hedmark Frøforretning og Brenneri, skulle ledes av et styre på 7 medlemmer, med 2 representanter fra hvert av de eldre anleggene og en ansvarlig leder for bedriften. I tillegg skulle det velges en kontrollkomité på 3 medlemmer for hvert anlegg (Alm 1979, s.240). 20

19 samingvold i Stange og oppartinus Lindstad, åpnet og ledet fra Oslo og statsautorisert reviå. Disse hadde tatt aktivt del i utforseg stiftelsesmøtet, var leveringsrett for poteter et diskusjonstema. Enkelte i salen ville skjerpe bestemmelsene om leveringsrett og -plikt, og dette skapte en de! debatt. Denne diskusjonen er et forvarsel om senere konfliktpunkter. Det fenomenet at vedtekten som inneholder leveringsbestemmelsene, likevel ble vedtatt mot to stemmer, er også symptomatisk for senere årsmøiecliskusjoner. Sterke meninger kunne vinne gjenklang i forsamlingen, men dette ga seg ikke nødvendigvis utslag i avstemmingen. Løpet for virksomheten synes lagt i oktober 1958 både formelt med vedtekter og avtaler, men også med hensyn til årsmøte kultur. Styret og kontrollkomiteen ble enstemmig valgt, og interimstyre behørig takket. Så tok disponent Gulbrand Gjestvang ordet til slutt og orienterte om den framtidige driften. En ny arbeidsøkt kunne starte. Det første styret besto av: Martinus Lindstad, formann, Stange Oddvar Dahl, nestformann, Romedal Jon Hougsrud, Tangen Johs. Skyberg, Romedal Ivar Stadsbdug, Stange Nils Gillund, Sfangebrua Den første kontrollkomiteen besto av Chrisopher Kielland Gyrud Ludvig Enger Arne Stramrud 21

20 Vert tiår i bedriftens historie fram til i dag (1999) kan skilles ut med klare karakteristika., I deri følgende framstillingen vil hendelser og begivenheter bli beskrevet i tråd med dette. Senere vil sentrale temaer i bedriftens liv bli gjenstand for en mer nærgående drøfting. Det er imidlertid viktig å ha i.mente at det å analysere den nære historien ofte er et sjansespill. Ennå har ikke den nødvendige tid gått som ofte trengs for å sortere hendelser og se årsakssammenhenger klarere. Etterpåklokskap i tidlig ettertid kan lia mange motiver. Samtidshistorie har på den andre siden den fordelen at den kan øse både fra skriftlige og muntlige kilder. Mulighetene til å skape et rner komplett bilde av det som skjedde, er tilstede. Sett fra dagens ståsted kan 1960-årene fortone seg som ganske ukompliserte for bedriften. Hva skjedde så på 1960-tallet, og hvordan skal så denne tiden for bedriften karakteriseres? Ny energisk start! Gulbrand Gjestvang ble ansatt som disponent i det nye selskapet i styremøte Han hadde begynt i jobb på brenneriet påatlungstad allerede våren Gjestvang kom da fra USA der han i flere år hadde vært manager på en større farm i Madison,Wisconsin, som blant annet dyrket "certified seed" og hadde eget meieri. På midten av 1950-tallet var brenneriet på Atlungstad nedslitt og drevet på gammelt vis med ved, kullfyring og mye folk. Noe av det første Gjestvang initierte var anskaffelse av ny dampkjel til brenneriet som var på plass i Potetleveransene på denne tiden ble levert i hulmål, og det var alltid en viss diskusjon fra leverandørens side om han fikk god nok vekt. Da den nye vekten ble installert i , ble veiingen helt nøyaktig. Begge disse nyanskaffelsene har vært i virksomhet fram til i dag (1999). I tillegg ble gjær- og meskerom modernisert i samme tidsrom. Gulbrand Gjestvang og brennerimester Erik Røhne, som sto for den daglige driften, samarbeidet nært. Det ble imidlertid ikke bare satset på brenneriet i denne tidlige fasen. Som ansvarlig for korn- og frøavdelingen ble Knut Ilseng ansatt i 1958, og på Tangen ble det anlagt sekketørke i forbindelse med korntørkingen. Avdelingen i Romedal fikk nytt maskinelt utstyr til sin sekketørke, og bygningen ble utbedret. I samme prosessen i 1958 ble grasfrørenseriet på Ottestad solgt til nedrivning. Gulbrand Gjestvang var disponenet i HFB fra 1958 til

21 Fryseriet ved avdelingen på Tangen ble utvidet i hallen i Hamar hadde allerede inngått avtale med mterimstyret i september 1958 om leie av potetsorteringsanlegg med lager ved brenneriet på Atlungstad. Avfallspoteter fra dette pakkeriet skulle gå til brenneriet i den utstrekning det var behov for råvarer. All denne virksomheten må også sees på bakgrunn av de midlene sorn ble realisert vect sammenslåingen i I selskapets trykte årsmelding for 1959/60 heter det :"...Det er full drift ved alle tre avdelinger, og virksomheten er preget av det moderntserings- og rasjonaliseringsarb Interiør fra fryseriet på Tangen Brænderi, satser bedriften på flere områder. Selv om var sentral, ble så vareproduksjon- og omsetning et viktig satsningsområde. Konitørking, fryserivirksomhet og potetkoking til for i tillegg ti! lagerutleie ga i varierende grad inntekter. Bedriften som helhet tilbød ulike tjenester i jordbruksmiljøet som andelseiere og andre kunne dra nytte av. Kravet til lønnsomhet, inntjening og utbytte ble imidlertid større senere. I denne perioden vurderte styret det gjerne slik at de store nyinvesteringene hindret dem i å betale utbytte til andelseierne, noe årsmøtene sluttet seg til. Brenneriet Denne delen av virksomheten gjennomgikk en fortløpende modernisering i de første årene etter sammenslåingen. Da Gartnerhallen så seg nødt til å si opp leien av lageret ved brenneriet i 1960/61, ble bedriftens spritlager flyttet inn i disse lokalene etter at de var ominnredet og utbygd. Det var nødvendig å øke tankkapasiteten etter pålegg fra sentralt hold. De tre tankene, Kongen ( ), Dronningen ( ) og Kronprinsen ( ) var klinket med nagler fra Hamjern og plassert i det ominnredede potetlageret. Fram til i dag (1999) har tankene vært i full funksjon. Den største, Kongen, ble brukt som oljetank. De to andre som sprittanker. Total sprittankkapasitet var på Det gamle spritlageret var en eldre, uisølert bygning som sto like ved den nåværende disponentbøligen. Store temperatursvingninger i spritlageret førte til mye svinn av sprit. Bygningen ble solgt til nedrivning i I produksjonsåret oppnådde brenneriet sin største produksjon til da og hadde denne sesongen det høyeste produserte spritkvantum av alle de åtte jordbruksbrenneriene. Produksjonen var på l- råsprit samt % fuselsprit. Dette året var brenneriet i drift 124 dager med arbeidere i to skift (se statistikk side 86). Også 23

PRODUKSJON AV POTETSPRIT VED ATLUNGSTAD BRENNERI

PRODUKSJON AV POTETSPRIT VED ATLUNGSTAD BRENNERI PRODUKSJON AV POTETSPRIT VED ATLUNGSTAD BRENNERI Siden første halvdel av 1800-tallet har Hedmark med sin gode åkerjord vært det fremste potet- og brennevinsfylket i landet. Etter opphevingen av brennevinsforbudet

Detaljer

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak?

Spørsmål 1. Drøft og ta standpunkt til om virksomheten kan etableres som enkeltmannsforetak? Oppgave 1) Organisering av næringsvirksomhet. Peder Ås og Lars Holm ønsket å starte opp virksomhet som maskinentreprenører. De var i tvil om hvilken organisasjonsform som skulle velges for virksomheten.

Detaljer

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA)

Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) Forslag til stiftelsesdokument med vedtekter for Seilsamvirket BA 21.mai 2005 1 Stiftelsesdokument for SEILSAMVIRKET (BA) År 20 den ble stiftelsesmøte avholdt i Til stede som stiftere var: Ellers møtte:

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En stuert går i land 1,5 årsverk

Detaljer

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012

PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 PROTOKOLL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BROMSTADENGA BORETTSLAG 12.12.2012 Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt onsdag 12. desember 2012 kl 18.00. Sted: Leangen travbane, Tungaveien 1, 7047

Detaljer

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm

Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte. Gunn Helen Wågsholm Wågsholm Holding as Vask og Rens Eiendom as. Eierskifte Gunn Helen Wågsholm Hurtigvaskeriet ETABERLING Etablert September 1955 Kirkegt, Ålesund sentrum 70m2 Mons Vågsholm En sjømann går i land 1,5 årsverk

Detaljer

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

VEDTEKTER. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for samvirkeforetaket Utsikten barnehage SA, org. nr. 888 092 692 vedtatt på konstituerende årsmøte 16. mars 2005, sist endret på årsmøtet 17. mars 2016 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og

Detaljer

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30

ExtraOrdinær Generalforsamling. 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Gauselbakken Andelslag BA ExtraOrdinær Generalforsamling 25. september 2012 kl 20.30 Gauselbakken Andelslag BA Dronningåsen 1 4032 Stavanger Org. nr. 986 298 363 www.gauselbakken.no

Detaljer

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011

Vedtekter. Valnesfjord Flerbrukshall BA. Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 Valnesfjord Flerbrukshall BA Godkjent 25.03.2004 Revidert 30.06.2011 1 Selskapsform Valnesfjord Flerbrukshall BA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 2 Formål

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr. 960923472 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA

VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA VEDTEKTER FOR HOVIN SAMFUNNSHUS SA 1. Navn og selskapsform Navnet på samvirkeforetaket er Hovin Samfunnshus SA. Foretakets forretningskontor er i Melhus kommune. 2. Formål Formålet med samvirkeforetaket

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Tauno har bygget 370 tømmerhus

Tauno har bygget 370 tømmerhus Her er noen av hyttene Tauno står bak. Den neste kan bli din. Foto: Finnhaus. Tauno har bygget 370 tømmerhus Det har han klart fordi finsk kvalitet og personlig oppfølging gir fornøyde kunder. - Det er

Detaljer

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE

ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE ÅNNERUDTOPPEN BARNEHAGE Selskapsvedtekter for Ånnerudtoppen barnehage SA Vedtatt i årsmøte 21.03 2013 Innholdsfortegnelse 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v... 3 2 Formål... 3

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE. Praktikum. JUS3111 -Formuerett I - Høst Oppgaven har 5 sider

EKSAMENSOPPGAVE. Praktikum. JUS3111 -Formuerett I - Høst Oppgaven har 5 sider Page 1 of 5 EKSAMENSOPPGAVE JUS3111 -Formuerett I - Høst 2017 Dato: 18.desember 2017 Tid: 10.00-16.00 Oppgaven har 5 sider Praktikum Del I Peder Ås hadde i lengre tid vært arbeidsledig. Han benyttet dagene

Detaljer

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37

V E D T E K T E R. f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 V E D T E K T E R f o r BORETTSLAGET BØHMERGATEN 37 1. Navn, lagsform og forretningskontor. Borettslaget Bøhmergaten 37 er et borettslag som har til formål å skaffe de fremtidige andelseierne bolig ved

Detaljer

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV

SA, , SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR MV VEDTEKTER FOR for samvirkeforetaket Veslefrikk barnehage Ålesund SA, org. nr. 971 487 240 vedtatt på årsmøte den 17.04.12, sist endret den 21.04.2010. 1. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORETNINGSKONTOR

Detaljer

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern

Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Løten kommune Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Utkast 170408 Kulturminnebeskrivelse for Klæpa kvern Side 2 Beskrivelse Klæpa kvern er en gårdskvern fra 1800-tallet Kverna har stor grad av autentisitet

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter

Nærsnes Barnehage SA. Selskapsvedtekter Nærsnes Barnehage SA Selskapsvedtekter for samvirkeforetaket Nærsnes barnehage SA, org. nr. 971499338 vedtatt på ekstraordinært årsmøte 17. oktober 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor

Detaljer

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014

Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Fakta-ark om kommunereformen Politisk aktualitetsnotat 4/2014 Skrevet av: Senterpartiets Hovedorganisasjon post@sp.no www.sp.no Senterpartiet har blitt oppfordret til å utarbeide et fakta-ark for å orientere

Detaljer

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA 1. VEDTEKTER FOR GÅRDSTUNET BARNEHAGE SA, ORG.NR. 970886664 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10. oktober 2012 2. SAMMENSLUTNINGSFORM, FORETAKSNAVN OG FORRETNINGSKONTOR

Detaljer

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A

V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A V E D T E K T E R FOR ØYUNGEN VANNVERK FELT A 1 Organisasjon Øyungen vannverk Felt A er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Alle festere av tomtene 1-6 og 21-32

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Balder Barnehage SA, org. nr. 971 486 120 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 18.12.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR

VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR VEDTEKTER FOR VESLEFRIKK BARNEHAGE SA ORG. NR. 958425856 1. EIERFORM Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet. Barnehagen har adresse i Kristiansund kommune. Barnehagen er godkjent for

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse.

Hvebergsmoen Potetpakkeri AS. - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Hvebergsmoen Potetpakkeri AS - Fra jord til bord med høy miljøprofil - Et potetpakkeri i særklasse. Vi må ha mål med det vi gjør. VÅR VISJON Hvebergsmoen Potetpakkeri AS skal gjennom høy kvalitet og fornyelse

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG

VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG VEDTEKTER FOR BLUSUVOLD BORETTSLAG Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling, 15. februar 2006. Sist endret i ordinær generalforsamling 30. april 2010 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor Blusuvold

Detaljer

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak:

Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget med følgende forslag til vedtak: Saknr. 08/4813-7 Ark.nr. HDOK NØK HOLMEN BIOVARME AS Saksbehandler: Geir Aalgaard Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken frem for fylkestinget

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET ULSRUD SA 1. Selskapsform og foretaksnavn Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

Detaljer

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA

Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Vedtekter for Kvikne- Rennebu Kraftlag SA Pr 22.6.2017. VEDTEKTER FOR KVIKNE-RENNEBU KRAFTLAG SA 1 Selskapets navn Selskapets navn er Kvikne-Rennebu Kraftlag SA. 2 Selskapets forretningskontor Selskapets

Detaljer

Oppstarten og den første tiden

Oppstarten og den første tiden Oppstarten og den første tiden Sverre L. Sivertsen Siden Lukeenga Aerodrom fyller 20 år i år kan det være interessant å se tilbake på hva som forgikk i oppstarten og i den første tiden. Med støtte i hukommelse,

Detaljer

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den

VEDTEKTER. for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den , sist endret den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Leangen kulturbarnehage SA, org. nr. 971 530 200 vedtatt på årsmøte den 09.03.2017, sist endret den 09.03.2017 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG

V E D T E K T E R. for MØLLETOPPEN BORETTSLAG V E D T E K T E R for MØLLETOPPEN BORETTSLAG vedtatt på konstituerende generalforsamling dato 08.02.2005 1. Navn, lagsform, formål og forretningskontor. Mølletoppen borettslag er et andelslag som har til

Detaljer

tippingen. Det eneste en oppnår med dette er å bekrefte rent juridisk at en har forstått at det en har drevet på med er utenfor reglene.

tippingen. Det eneste en oppnår med dette er å bekrefte rent juridisk at en har forstått at det en har drevet på med er utenfor reglene. 1 Sak 8 Overgang andeler til innskudd Vedtekter og Havnereglement Brev fra Brønnøysundregistrene Nye regler for selskap med begrenset ansvar (BA) Samvirkeloven trådte i kraft 1. januar 2008. Endringene

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA

Forslag til nye vedtekter. Vedtekter for Beisfjord Vannverk SA Forslag til nye vedtekter Andelslag som organisasjonsmodell skal opphøre fra og med 01.01.2013 ny lov). Da skal organiseringen være Samvirkeforetak. Nedenfor er gitt forslag til vedtekter godkjent av årsmøtet

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no

Tjura Barnehage SA, 2260 Kirkenær e-post: tjurabhg@online.no 6 Styrets oppgaver Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer. Styreleder

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket

VEDTEKTER for samvirkeforetaket VEDTEKTER for samvirkeforetaket org. nr. 871 470 472 Vedtekter er vedtatt som oppstart den 01.01.13, jfr vedtak årsmøte 04.12.12. Sist endret og vedtatt årsmøte den 03.11.16. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende:

Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal. Saken er behandlet av formannskapet 06.11.12 som i sak nr. 244/12 vedtok følgende: Notat Til: Kopi: Fra: Ringerike kommune Kommunalsjef Knut E. Helland Advokatfirmaet Hjort v/ advokat Liv Aandal Dato: 27. november 2012 LEIEFORHOLD STORGATEN 11/13 1. Bakgrunn anbefaling Kommunen leier

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner Presentasjon v/ KS Bedrift GENERELT OM SAMVIRKEFORETAK Må stiftes av minst 2 personer Er basert på medlemskap, ikke eierskap Hovedregel: Alle medlemmene

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA fredag 20. august 2010 kl. 1000 i selskapets lokaler, Innspurten 15 i Oslo. Dagsorden 1.

Detaljer

Vedtekter for Brinksvingen velforening

Vedtekter for Brinksvingen velforening Vedtekter for Brinksvingen velforening 1 Andelslaget Brinksvingen velforening BA, er et selskap med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik

Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Gjennomgang av Næringsfondet i Klæbu kommune Kommunestyret Møtedato: 25.03.2010 Saksbehandler: Eva Bekkavik Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 11/10 Kommunestyret 25.03.2010 37/09 Kontrollutvalget 03.12.2009

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA

Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Vedtekter for Gjensidige Forsikring ASA Foreslått vedtatt av generalforsamlingen 19. april 2012 1 Alminnelige bestemmelser 1-1 Navn og forretningskontor Selskapets navn er Gjensidige Forsikring ASA. Selskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR

VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTEKTER FOR UNGDOMSLAGET HÅPET, INNDYR VEDTATT PÅ ÅRSMØTET Forfattet av Håvard K. Christensen 2 INNHOLD 1 NAVN...3 2 FORMÅL...3 3 ARBEIDSMÅTE...3 4 MEDLEMSKAP OG ÅRSKONTINGENT...3 5 ÅRSMØTE...3 6 UTLEIESATSER...4

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA

UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA 1 UTKAST PJA VEDTEKTER FOR RINNLEIRET MUSEUM SA Vedtatt på stiftelsesmøte den.. 1 2 1 Selskapsform Rinnleiret Museum SA, er ett andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset ansvar, vekslende kapital

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

ORGANISASJON Servicetorvet. Prikktildeling. Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk

ORGANISASJON Servicetorvet. Prikktildeling. Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk ORGANISASJON Servicetorvet Prikktildeling Kristiansand kommunes erfaringer med innføring av nytt regelverk Kristiansand inngikk sommeren 2013 et samarbeid med utelivsbransjen Aktørene som var med i avtalen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Delårsrapport for SimpEl UB

Delårsrapport for SimpEl UB Delårsrapport for SimpEl UB Malakoff videregående skole 2010/2011 Ansvarlig lærer: Marianne Gurrik Andreas Hole: Produkt- og Økonomiansvarlig Benjamin Dyhre Bjønnes: Daglig Leder Eivind Gulaker Lunde:

Detaljer

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo.

Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA. Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. 1. Formål og ansvar Vedtekter for Indre Hallangspollen vann- og avløpslag SA Selskapets navn er Indre Hallangspollen Vann- og Avløpslag SA. Forretningskontor er i Oslo. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene

Detaljer

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport.

5 Transport. 5.1 Hovedregler for mva. på transport. 5.2 Selgers transport. 5 Transport 5.1 Hovedregler for mva. på transport. Transport vil som en særskilt tjenestegruppe kunne omfattes av vegfritaket på samme måte som tjenesteyting på selve veginnretningen. Det kan oppstilles

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter for Haugaland Brukshundklubb Vedtatt på konstituerende årsmøte 20.03.2012 Sist endret av årsmøtet 28.02.2013 Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL

ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Saknr. 6902/08 Ark.nr.. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth ÅKERSHAGAN EIENDOM AS - AVHENDING AV HEDMARK FYLKESKOMMUNES EIERANDEL Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea)

VEDTEKTER. Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) VEDTEKTER Industriens forening for elektroteknikk og automatisering (Ifea) (endret på Ifeas årsmøte 24/4-1985, 16/4-1998, 29/3-2001, 9/4-2003, 17/4-2008) 1 Industriens Forening for Elektroteknikk og Automatisering

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. C55 Saksbehandler: Elisabeth Seip UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 10/ Ark.nr. C55 Saksbehandler: Elisabeth Seip UTVIKLING AV ATLUNGSTAD BRENNERI. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 10/6299-9 Ark.nr. C55 Saksbehandler: Elisabeth Seip Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Utvikling av Atlungstad brenneri

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007.

Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i Aker Holding i 2007. UTKAST DTA 20.05.09 kl 0930 Statsråd Dag Terje Andersen Kontroll- og konstitusjonskomiteen 20. mai Takk for invitasjon til å komme på denne høringen for å svare på spørsmål om statens kjøp av aksjer i

Detaljer

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Solvang Park AS Tidspunkt: Tirsdag 25. august 2015 kl. 18:00 Sted: Majorstuen Kirke, Kirkestuen, Kirkeveien 84, 0364 Oslo. Solvang Park AS Det innkalles til

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER

Rorbua Dolmsundet BA Vedtekter vedtatt VEDTEKTER VEDTEKTER FOR A NDELSLAGET R ORBUA D OLMSUNDET BA Vedtatt på konstituerende generalforsamling 2004-12-14. 1 LAGETS NAVN, FORMÅL OG FORRETNINGSKONTOR Lagets navn er Rorbua Dolmsundet BA. Laget ble stiftet

Detaljer

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA

Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA ÅMOT MONTESSORISKOLE SA ORG.NR. 914 953 375 2450 RENA Vedtekter for Åmot Montessoriskole SA 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn «Åmot Montessoriskole

Detaljer

Referat fra årsmøtet 2012

Referat fra årsmøtet 2012 Referat fra årsmøtet 2012 Solbergstrand Nordre Avløpsanlegg BA Referat fra årsmøtet 30.06.2012, kl 14:30 i Båthuset, Børrebråten Til stede: 27 medlemmer. 1. Godkjenning av innkallelsen Innkallelsen ble

Detaljer

Vedtekter for Lyseren Hov Vannforsyning SA

Vedtekter for Lyseren Hov Vannforsyning SA Vedtekter for Lyseren Hov Vannforsyning SA 1 Generelt Lyseren Hov Vannforsyning SA er et samvirkeforetak i samsvar med lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007. Selskapet har begrenset ansvar, vekslende

Detaljer

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta

Spørsmål og svar om STAFOs mulige sammenslåing med Delta Hva driver Delta med? Delta er i likhet med STAFO en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon tilsluttet YS - Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund. Delta organiserer 70.000 medlemmer hvorav de

Detaljer

Sakliste - tilleggssak

Sakliste - tilleggssak Sakliste - tilleggssak STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 28.01.2014 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 14/14 HØRING - FORSLAG OM Å OPPHEVE BESTEMMELSEN OM "PRISKONTROLL"

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1. Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 29. april 2014 i Sameiet og Interesselaget Kringkollen 1 Avholdt: Ulsrud Videregående skole Sted Oslo Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.12.2014 085/14 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 6 FE-614, TI-&30 10/939 14/8259 Stian Skjærvik 12.12.2014 Godkjenning av stiftelsesdokumenter. Utvalg Møtedato Saksnummer

Detaljer

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen!

Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving. Velkommen! Innkalling til: Årsmøte i Romerike Landbruksrådgiving Torsdag 5. mars kl. 19.00, Grønt Fagsenter Hvam - Din mulighet til å påvirke! Før selve årsmøtet blir det et foredrag om : Landskap i endring v/oskar

Detaljer

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2

Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 V1999-54 24.08.99 Asak Miljøstein AS - Søknad om dispensasjon for samarbeid om salg av belegningsprodukter mv i betong - konkurranseloven 3-1 og 3-2 Sammendrag: De fire bedriftene ASAK AS, A/S Kristiansands

Detaljer

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00

Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Årsmøte Trondheim Cheerleadingklubb Nixies Cheerteam 20.04.2014 kl 19.00 Referat: Ordstyrer: John Berg Referenter: Maria Martinsen Bahramfarsi og Marthe Løkken Hoel Godkjenne stemmeberettigede og Innkallingen

Detaljer

Med ny energi mot nye mål

Med ny energi mot nye mål Havass + Glommen = sant! Med ny energi mot nye mål Styrene i Havass og Glommen er enige om å slå seg sammen. Sammenslåing handler om å skape ny energi for å videreutvikle virksomhetenes kvalitet og styrke.

Detaljer

EKSAMEN I RETTSLÆRE ja- 3o3. I henhold til rammeplanen for treårig revisorutdanning av 25.06.2003/01.12.2005. Fredag 25.05.2012 kl.

EKSAMEN I RETTSLÆRE ja- 3o3. I henhold til rammeplanen for treårig revisorutdanning av 25.06.2003/01.12.2005. Fredag 25.05.2012 kl. EKSAMEN I RETTSLÆRE ja- 3o3 I henhold til rammeplanen for treårig revisorutdanning av 25.06.2003/01.12.2005 Fredag 25.05.2012 kl. 0900-1500 Oppgavesettet består av 5 sider, inldusive denne siden, og 10

Detaljer

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA.

VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP. 1-1 Selskapets navn er Hadeland og Ringerike Avfallsselskap. I forkortet form er navnet HRA. VEDTEKTER FOR AS HADELAND OG RINGERIKE AVFALLSSELSKAP vedtatt i generalforsamling 02.11.92, med endring i generalforsamling 27.04.94, 31.10.2000, 05.11.2003. I. Firma - kontorkommune - formål 1-1 Selskapets

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA

VEDTEKTER FOR ØRNESHALLEN SA 1 Foretaksnavn Ørneshallen SA, heretter kalt foretaket, er et samvirkeforetak. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2 Forretningssted Foretaket har sitt forretningskontor

Detaljer

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Til aksjonærene i Omega XL III AS 1. mars 2013 INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OMEGA XL III AS Aksjeeierne i Omega XL III AS innkalles til ekstraordinær generalforsamling den 3. april

Detaljer