Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!"

Transkript

1 Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

2 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5 Unikt samarbeid mellom kommunen og næringslivet 6 Sammen om næringsutviklingen 9 Asker internasjonale skole 10 Tilgang på arbeidskraft 12 Med lokalisering som konkurransefortrinn 14 Fra Bærum til Asker 15 Et levende sentrum i en blomstrende kommune 16 Tilrettelegging av næringsarealer 18 Valget falt på Asker 20 Fra Asker til Asker 21 Reiselivsrådet inntar byen 22 Olje og gass 24 Engineering Valley 26 Etablererveiledning 28 Professor med starthjelp 30 «Asker for store - Asker for små» 33 Gode bedrifter i lønnsom vekst 35 Frivilligheten blomstrer i Asker 36 Nydelige Asker 40 Asker der drøm og virkelighet møtes 44 Kommuneplanen 46 Med sentrum i spissen 48 Et blikk inn i fremtiden? 50 Aktive banker 52 Alle vil til Asker 54 Asker skal være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet. Det er kommunens mål. Det skal gjelde enten bedriften din er liten eller stor, og enten den har holdt til her i én måned eller i 30 år. Kommunen er ansvarlig for velferdstjenestene, for barnehagene, skolene, eldreomsorgen, og kulturen for å nevne noe. Men det er en gjensidig avhengighet mellom den offentlige velferden og den private verdiskapningen. Lokalmiljøet trenger et livskraftig næringsliv med attraktive arbeidsplasser. Næringslivet trenger en strategisk plassering og tilgang til arbeidskraft, men også en stabil, offentlig samarbeidspartner som lytter til deres behov og bidrar til forutsigbare rammebetingelser. En slik partner ønsker vi å være, og det er også en del av vårt ansvar. Med stadig vekst i den lokale næringsaktiviteten og positive tilbakemeldinger føler vi at vi er på rett vei. Det gledeligste av alt er at bedriftene som flytter til Asker de blir! Som ordfører er jeg selvsagt veldig stolt av kommunen min, Ordfører i Asker og Bærum, Lene Conradi og enda stoltere blir jeg når jeg opplever ekte engasjement for lokale forhold. Slik som i dette eksempelet, en e-post sendt til meg fra en av våre store, internasjonalt orienterte næringsaktører: «Nå har vi lyst til å gjøre alvor av noe vi har snakket om lenge, nemlig finne et prosjekt som både er samfunnsnyttig og samtidig gir oss hjelp til selvhjelp. Vi ønsker å bidra til å øke interessen for realfag, og gjerne i kommunen der vi selv holder til. Kan vi få et møte med dere for å diskutere mulige idéer til et samarbeid om dette? Her gjelder det å spille på lag! Intet ville være bedre enn om vi klarte å gi et verdifullt bidrag til barn og unge i vår kommune som samtidig gagner en ingeniørtung bedrift som vår på litt sikt!» En kommune på lag med næringslivet og et næringsliv på lag med kommunen bedre blir det ikke. Bli med!

3 4 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 5 næring Det handler om å fange vinden Stadig flere virksomheter velger å lokalisere eller relokalisere seg i Asker. Dette gir svaret på at Asker er et godt sted å drive næring. Men denne situasjonen er ikke noen selvfølge den er basert på en god næringsplanlegging, et godt samarbeid mellom ulike aktører og en dynamisk vilje til næringsutvikling og vekst. Vi er vel alle opptatt av «den gode historien». I Asker dreier denne seg om å foreta en seilas med en «loggbok» som beskriver et lokalsamfunn i næringsutvikling og vekst. En god seilas betinger at kartet studeres, kursen settes, besetningen hyres, "skuta" utrustes, seglene trimmes og vinden fanges. Asker har en av landets mest velutdannede arbeidsstokker. Kommunens beliggenhet i et infrastrukturelt perspektiv er god. Dette gir solide kartreferanser. Situasjonen er imidlertid at vi morgen-eksporterer store deler av vår kunnskapskapital ut av bygda for arbeid. Dette gir grunnlag for å sette kursen. Kursen er at vi ønsker å bidra til at det skapes flere arbeidsplasser i Asker tilpasset befolkningens utdanningsnivå såkalte Kunnskapsarbeidsplasser. Vår beliggenhet tilsier at vi også kan «høste» arbeidskraft fra vest før køen på E-18 og motstrømskøen fra øst. Et godt utgangspunkt for å velge Asker som lokasjon! I Asker er det stor vilje til samspill mellom politisk ledelse, kommuneadministrasjon, næringsliv og andre samfunnsaktører. Dette samspillet er en nødvendighet for å kunne gjennomføre den gode seilasen. Besetningen er dermed hyret og mannskapet ser mot felles horisont. Å utruste skuta handler i næringssammenheng om å gjøre tilgjengelig næringsområder, forsterke næringsmiljøer, drive miljø- og samfunnsutvikling samt blant annet å bidra til kompetansebygging og erfarings-overføring. Asker har i dag det meste på plass med tilrettelagte næringsarealer, et urbant sentrum, gode skole- og oppvekstmiljøer. Dette gir gode forutsetninger for næringslivet. Trimming av seglene er en forutsetning for god fremdrift. I næringssammenheng er det viktig at ambisjoner settes, at næringsmessig attraksjonskraft høynes og at næringsmiljøer stimuleres. I Asker er vi langt fra «herjet av medgang» - vi ønsker næringsvekst og et variert og konkurransekraftig næringsliv. Vår innsats prioriteres i retning av stadig å skape bedre forutsetninger for næringslivet. Det å fange vinden er det viktigste suksesskriterium i all seilas så også i «næringsseilasen». Asker har de siste årene tiltrukket seg flere kunnskapsbaserte «flaggskip» ikke minst innen olje- og gass-sektoren. Vi har tilrettelagt seilasen Asker har fanget en sterk vind! Lars O. Nordal, direktør i Asker Næringsråd

4 6 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 7 Unikt samarbeid mellom kommunen og næringslivet Asker kommune ønsker å legge til rette for at næringsaktører kan etablere og utvikle seg her hos oss. Lokalpolitikerne ser kommunen som en viktig samfunnsbygger, og prioriterer gode rammebetingelser for et variert og attraktivt næringsliv. Asker har i dag flest handels- og kunnskapsarbeidsplasser. Kommunen fikk et løft da oljefunn i Nordsjøen brakte en rekke prosjekteringsmiljøer i verdensklasse hit, og med disse bedriftene fulgte begrepet «Engineering Valley». De siste ti årene har flere olje- og gassbedrifter kommet til, og vi opplever en ny boom i bransjen. Med en sentral plassering mellom Oslo og Drammen er Asker en del av arbeids- og boligmarkedet i Osloregionen. Det er lett å ta seg til Asker både fra øst, vest og sør. Vi har gode løsninger for både vei, jernbane og buss, og dette er en stor fordel i rekrutteringsprosesser. Et attraktivt bomiljø er også viktig for medarbeidere. For eksempel holder både barnehager, skoler, idrettsanlegg og tilbudet av butikker, restauranter og aktiviteter høyt nivå i Asker. I tillegg har vi etablert en Internasjonal skole som blant annet skal være et godt tilbud til barn av ansatte i internasjonalt rettede bedrifter. Det systematiske samarbeidet mellom skolene og næringslivet i Asker har gitt mange resultater, og i 2012 ble Asker kåret til landets beste entreprenørskapskommune. Ønskedrømmen er at skoleelever i Asker møter et lokalt næringsliv som stimulerer og motiverer dem til læring og søken etter ny kunnskap, slik at de blir attraktive medarbeiderne for bedriftene våre om noen år. Gjennom samlinger, møter og seminarer skapes nettverk. Kommunen og næringsrådet samarbeider om å synliggjøre bredden og omfanget av det lokale næringslivet. Asker har yrkesaktive innbyggere, og vi har et uttalt mål om å gjøre flest mulig av dem til kortreiste arbeidstakere med jobb innenfor kommunegrensen. Brukerundersøkelsene våre viser at bedriftene er fornøyd med kommunen som tilrettelegger, at vi er lydhøre og interesserte i å bidra til gode vilkår for næringslivet. Vi tror på dialog, og kommunen og næringsrådet samarbeider tett om å stimulere og tilrettelegge for lokal og regional næringsutvikling. Næringssjef i Asker kommune, Morten Bastrup, legger opp til et svært aktivt samarbeid mellom kommune og næringsliv. People going further HRG Nordic Ditt lokale forretningsreisebyrå! Alfheim 7, 1384 Asker - Tel People going further

5 8 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 9 Sammen om næringsutviklingen Næringspolitikken i Asker har målsetning om å øke antallet kompetansearbeidsplasser som også kan gi flere kortreiste arbeidstakere. Det viktigste kommunen gjør i denne sammenheng er å ta vare på det eksisterende næringslivet, tilpasse arealplaner for vekst der det er behov og muligheter for det, samt bidra til knoppskyting i de relevante bransjene. Rådmann Lars Bjerke Dine supporttjenester vår kjernevirksomhet Kommunen har i denne sammenheng en viktig rolle som planlegger og forvalter. Næringslivet selv er de nærmeste til å formulere sine behov for samarbeid og tilrettelegging. Asker kommune samarbeider derfor tett med Asker Næringsråd i prosjekter og tiltak som har utgangspunkt i vedtatte planer. Som paraplyorganisasjon for næringslivet i Asker har Næringsrådet en spesiell posisjon. Asker Næringsråd favner alle bransjer og næringer blant sine medlemmer og kan derfor representere bredt med innspill, deltakelse og tiltak i den lokale næringsutviklingen. Konseptet til AskersHus har ambisjoner om å være en ny næringslivsressurs. Et samlet kompetansemiljø som driver egen virksomhet, men som også kan brukes i særskilte prosjekter og samarbeidsformer, gir nye muligheter. En spennende samarbeidsarena for næringsutvikling og vekst I det gamle Tomra-bygget på Drengsrud bygger Asker Næringsråd opp serviceaktiviteter knyttet til næringsutvikling, entreprenørskap og samfunns- og kunnskapsutvikling gjennom sitt selskap AskersHus AS. Asker kommune har lokalisert sitt Kunnskapssenter i dette bygget og målsettingen er å oppnå synergier mellom dette senteret og AskersHus. Gjennom ressursmiljøer tilknyttet AskersHus, vil større og bredere ressurser kunne settes inn i næringsutviklingen og ambisjonen er å skape et kunnskapsmiljø og et næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet. Sammen med kommunens Kunnskapssenter, vil AskersHus representere en spennende, operativ og innovativ kommunal/privat samspillsarena for idéutvikling, prosjektutvikling og entreprenørskap. Samtidig vil det etableres et læringsmiljø og en næringsrettet servicefunksjon for informasjon, kommunikasjon og nettverksbygging i samarbeid med lokale og regionale nettverksoperatører. En offensiv kommune En viktig samarbeidspartner for Asker Næringsråd, er Asker Kommune. De ser samarbeidet som en av flere løsninger på mange av de utfordringene vi står overfor i samfunnet fremover: - Vi hå ha bedre bærekraft i samfunnet. Dette krever en kraftig fornying av måten vi jobber på. Vi mener at vi kan finne mange av svarene på utfordringene ved å jobbe systematisk med utvikling og innovasjon i et samarbeid mellom det offentlige, det private næringslivet, frivillige organisasjoner og innbyggere. Ordene tilhører Lars Bjerke, som er rådmann i Asker kommune. Han representerer en kommune som har stor tro på det private initiativ og hva dette kan tilføre kommunen: - Mange av løsningene ligger i grensesnittet mellom offentlig, privat og frivillig sektor, forklarer Bjerke. - Ved å bygge nye arenaer for samarbeid mellom likeverdige partnere, skaper vi miljøer som kan komme opp med løsninger vi kanskje ikke har tenkt på tidligere. Ulike aktører har ulik kompetanse, og ved å sette sammen disse oppnår vi mer enn vi kunne klart på egenhånd. Vi er avhengige av å være en attraktiv kommune for næringsutvikling for å kunne tiltrekke oss kompetanse som bedriftene igjen har glede av. Dette gjensidige avhengighetsforholdet mellom aktører er noe vi dyrker og jobber hardt for å videreutvikle som grobunn for samfunnsutviklingen i Asker, avslutter rådmannen. Verdensledende innen måltidsrelaterte tjenester og andre supporttjenester. Postboks Nesbruveien Nesbru - Tlf: DØRÅPNER TIL ET FRISKERE LIV Veien til et friskere liv er ofte ikke så lang som du tror. Det handler om å ta tak i seg selv. Kanskje er det de små kiloene som plager deg, stresset på jobben, ryggplagene, det manglende overskuddet eller de negative tankene som av og til tar overhånd. Friskvernklinikken på Trekanten er et treningssenter for alle og et rehabiliteringssenter med spesialkompetanse på muskel og skjelettlidelser, idrettsskader, treningsveiledning, vektproblematikk og lettere psykiske lidelser. Vi kan gi gode råd om hvor du bør sette inn støtet, enten det bare er en tilpasset treningsøkt på treningssenteret eller en tverrfaglig tilnærming av hele situasjonen. Friskvernklinikken er alltid tilgjengelig og alltid i nærheten en døråpner til et friskere liv for folk flest i Asker og Bærum. Høy faglig kvalitet representert av spesialist i fysikalsk medisin, psykologer, klinisk ernæringsfysiolog, manuell terapeut, fysioterapeuter og personlig trenere. Ta kontakt for påmelding/informasjon: Tlf: E-post: Knud Askers vei 20, 1383 Asker

6 10 11 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD Hjelp til selvhjelp For FMC Technologies var ikke valget vanskelig da de ble bedt om å bidra økonomisk til oppstarten av Asker Internasjonale Skole: Med over 4000 ansatte fra 50 nasjonaliteter i Norge kan en internasjonal skole i nærmiljøet være utslagsgivende for å tiltrekke seg ny arbeidskraft. F MC Technologies ga i 2012 tilsagn på et bidrag på en million kroner til oppstarten av skolen. Før dette hadde selskapet også, sammen med Western Geco og National Oilwell Geco, vært med på å finansiere forprosjektet til skolen: - En internasjonal skole hjelper oss til å tiltrekke oss den arbeidskraft og kompetanse som vi behøver, forteller markeds- og kommunikasjonssjef i FCM Technologies, Kjersti Løken. - Vår lokalisering i Asker er ideell med tanke på nærhet til hovedflyplass på Gardermoen og tilhørende kommunikasjon. Et internasjonalt skoletilbud betyr mye for utenlandske arbeidstakere og gir oss et konkurransefortrinn. Men den økonomiske støtten er ikke kun gjort av ren egeninteresse: - Vårt engasjement er også et bidrag til lokalmiljøet i Asker hvor vi er etablert. Dette er en bevisst strategi fra vår side. Vi var også instrumentelle i oppstarten av Kongsberg Internasjonale Skole, og ville bidra på lik måte også i Asker, avslutter Løken. Asker Internasjonale Skole åpner dørene for sitt første kull elever 19. august Asker internasjonale skole Den 19. august 2013 inviterer Asker internasjonale skole (AIS) det første kullet med elever til første skoledag. Mange års planlegging og arbeid ligger bak åpningen, som har sine røtter i ønsket om å kunne tilby en engelskspråklig skole til barn av utenlandske arbeidere som flytter til kommunen. Markeds- og kommunikasjonssjef i FCM Technologies, Kjersti Løken D et første året skal mellom 50 og 60 elever fra i overkant av 20 forskjellige nasjonaliteter fordeles på 1. til 5. klassetrinn. Men dette er bare en begynnelse, og planen er å øke volumet på både klassetrinn og elever: - I 2018 er planen at vi skal tilby alle 10 klassetrinn i grunnskolen, forteller rektor ved AIS, Robert Browne. Vi har tillatelse fra myndighetene til å ta inn 400 elever, og har også muligheter til å utvide de lokalene vi bruker i dag. Samarbeid Som så mye annet i Asker kommune, er også denne skolen et samarbeid mellom det private næringslivet og kommunen. Selv om det er stat og kommune som dekker de aller fleste utgiftene knyttet til utbygging og drift, har flere bedrifter også bidratt med penger for å realisere prosjektet. Skolen er organisert som en stiftelse. Kostnadene dekkes derfor med 85% av Utdanningsdirektoratet. Resten må dekkes av foreldrene. Asker internasjonale skole blir en svært velkommen tilvekst til skolemiljøet i Asker. Rektor Browne står i spissen for en stab som teller 6 lærere. 5 av disse er kontaktlærere og en er norsklærer. Selv om undervisningen skal foregå på engelsk, er Browne opptatt av å formidle at dette ikke kun er en skole for utlendinger: Hos oss er alle velkomne, smiler rektoren. Vi gleder oss til å undervise barn fra alle bakgrunner på en moderne og fremtidsrettet skole! Photo Gallery As the demand for energy rises, the world s leading oil and gas operators are turning to FMC Technologies now more than ever for innovative solutions to maximize oil and gas production. And that means incredible opportunity for our company and our people. Photo Gallery Photo Gallery 1 min ago Photo Gallery 20 min ago FMC Technologies announced a subsea equipment order from Photo Gallery read Are you looking for a career with a global company with many opportunities? Hear what Marius and other read more» Photo Gallery My Story Photo Gallery My Story Video Photo Gallery Photo Gallery My Story

7 12 Tilgang på arbeidskraft For bedriftseiere er det flere ting som er viktigere når de bestemmer seg for hvor bedriften skal plasseres. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft, god geografisk plassering og en velutviklet infrastruktur er tre av de viktigste faktorene i denne prosessen. I Asker finner du alt dette! I Asker kommune bor det rundt mennesker. I nabokommunen Bærum bor det i overkant av , og Oslo har over innbyggere. Med andre steder i nærheten bor det tett oppunder en million mennesker i nærheten av Asker. Det er også i disse områdene du finner den største tettheten av høyt utdannede nordmenn, så tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er meget høy. Lett å nå Å komme seg til Asker er enkelt. De aller fleste veier fører til Asker, og du kan nå oss ved å kjøre bil, ta buss og tog, eller du kan sykle. For arbeidstakere i og rundt distriktet er det også en kjempefordel å jobbe i kommunen. Å bo i den samme kommunen som du jobber, eller å pendle mot trafikken, er noe som vil kunne utgjøre forskjellen mellom å takke ja og å takke nei til en jobb for mange mennesker. I Asker har vi definert begrepet kortreist arbeidskraft for å understreke hvor stort konkurransefortrinn dette kan være for mange bedrifter. Sammen med nærheten til hovedtransportårer som Gardermoen og markedene i Norge og i utlandet, stiller Asker svært langt fremme i kampen om lokalisering av arbeidsplasser. Asker har tilgang på svært mange kompetente arbeidere i mange slags yrker. KONFERANSE ELLER KONSERT? Asker kulturhus tilbyr begge deler. Kultur og næringsliv For utleie og informasjon ring servicetorget på eller se askerkulturhus.no. Revidert regnskap en kvalitetssikring Stiansen & Co AS Statsautoriserte revisorer Regnskap, revisjon og rådgivning Hold fokus på å skape inntekter og la oss ta hånd om regnskap og formalia. Kvalitetssikret informasjon bygger tillit og troverdighet til din virksomhet. Vi er høyt kvalifiserte sparringpartnere i økonomiske spørsmål. Vi tilbyr alt innen regnskapsføring og revisjon og har et globalt nettverk. Etablert i Asker siden 1986 og holder til på Nesbru med gode kommunikasjoner og parkeringsforhold. Stiansen & Co AS Statsautoriserte revisorer Tlf Besøksadresse Fekjan 15A, 1378 Nesbru

8 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD Med lokalisering som konkurransefortrinn Fra Bærum til Asker Vitari er et konsulentselskap i IT-bransjen. I Norge ble de Årets Visma Partner i 2012 og 2013, det vil si Vismas største partner innen forretningssystemer. Bedriften teller ca. 85 ansatte. Hovedkontoret ligger i Asker, hvor det arbeider i overkant av 50 personer. I 2012 flyttet FORCE Technology fra Sandvika til Asker. De valgte å følge etter flere andre større bedrifter som har gjort det samme i løpet av kort tid. Men hva er det som trekker kunnskapsbedrifter til Asker? -Vi har alltid holdt til i Asker, forteller adm. dir i Vitari, Asle Sjørbotten. - Vi som startet opp selskapet kom i stor grad fra områdene rundt, og da var det naturlig for oss å legge den nye virksomheten til Asker. Vi har aldri angret på at vi etablerte selskapet og dets hovedkontor i Asker. Kommunen har et interessant og kompetent næringsliv, og plasseringen er strategisk både i forhold til å nå kunder i Buskerud / Vestfold og Oslo-området. Vitari er et selskap som er avhengig av medarbeidere med høy kompetanse. For å kunne utføre oppdragene sine, må de har arbeidskraft med riktig utdanning og sertifisering. Lokalisering er derfor et våpen de bruker aktivt i kampen om de kloke hodene: - Yngre mennesker er veldig opptatt av at vi er lett tilgjengelige fra alle kanter, istemmer Sjørbotten. - Å pendle motsatt vei er ganske håpløst siden du må påregne å stå i kø i lang tid for å komme deg inn til Oslo i rushtiden. Da er det en stor fordel å kunne tilby en moderne arbeidsplass på et sted som det er relativt enkelt å komme seg til, avslutter toppsjefen i Vitari. er ingen enorm forskjell på Bærum og Asker, men vi oppfatter at det er en dynamisk oljenæringsklynge rundt -Det Asker sentrum, ikke minst for teknologi- og kompetansebedrifter, som vi gjerne vil være en del av, forteller Henning Arnøy i FORCE Technology. - Et annet viktig moment er at vi har behov for kombinasjonslokaler til virksomheten vår. Det er meget vanskelig å finne egnede lokaler i nærheten av oljeklyngen i Bærum. I Asker finnes det større muligheter, og vi oppfatter også at kommunen har en offensiv og dynamisk næringspolitikk. Det virker som om det er en viktig og prioritert oppgave for kommunen å tiltrekke seg kompetansebedrifter, og det gjør at vi føler oss ønsket. Som så mange andre som holder til i regionen, peker Arnøy på E18 som en stor utfordring for området: - E18 er helt klart den største utfordringen regionen står ovenfor når det gjelder næringsutvikling, bekrefter han. Bosetting i nærmiljøet oppfattes også som en betydelig utfordring, og spesielt for yngre mennesker. - I rekrutteringsprosesser blir det også brukt mot oss at det er for få stopper på lokalstasjonen mellom Sandvika og Asker. Men heldigvis har vi et rykte på oss for å være en kompetansebedrift som har et godt arbeidsmiljø og produkter og tjenester helt i toppen innenfor våre segmenter. Det gjør at vi uansett klarer oss godt i kampen om både de unge talentene og de mer erfarne arbeidstakerne, avslutter sjefen i Force Technology. Asle Sjørbotten Les mer om oljeleting på norsk sokkel: concedo.no Knowing and creating Leangbukta, Asker Tlf

9 16 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 17 Et levende sentrum i en blomstrende kommune Gjensidig påvirkning og avhengighet Det skjer mye spennende i Asker for tiden. Næringslivet blomstrer og det skapes attraktive selskaper i alt fra enklere servicebedrifter til noen av verdens mest teknologisk avanserte selskaper. Sentrumsvirksomhetene i Asker sentrum og resten av næringslivet i kommunen er gjensidig avhengige. Næringslivet trenger et levende og attraktivt sentrum for å tiltrekke seg arbeidskraft, og sentrum trenger mennesker å tilby sine varer og tjenester til. Denne avhengigheten er sentral i arbeidet til både politikere, representanter for næringslivet og for sentrumsforeningen. Skal vi kunne skape et levende sentrum og ikke bare opprettholde, men også videreutvikle det aktivitetsnivået som er i sentrum i dag, er vi avhengige av engasjement fra alle parter, forklarer Glosli. Tanken om at samarbeid på tvers av organer, virksomheter og organisasjoner er nødvendig for utvikling, ligger til grunn for det meste som skjer i Asker kommune. At fokuset gir resultater, viser blant annet tildelingen av Bymiljøprisen fra Miljøverndepartementet i Trekanten Flere arbeidsplasser gjør at det kommer flere mennesker til kommunen, og mer varierte arbeidsplasser gjør at kommunen får en stadig mer differensiert befolkning. Da er det viktig å ha et levende sentrum som kan tilby innbyggerne de varene og tjenestene som de etterspør! Asker Sentrum AS er en organisasjon for handelsstanden i Asker sentrum. Med 147 medlemsbedrifter, inkludert over 80 butikker/ servicetilbud, jobber de for å gjøre sentrum av Asker til et levende og pulserende sted i stadig utvikling. - Med en stadig økende og mer differensiert befolkning, ser vi at vi til enhver tid har et behov for utvikling, forklarer daglig leder i Asker Sentrum AS, Vibeke Glosli. - Det som var nok til å gjøre sentrum til et naturlig møtested for kommunens befolkning for år siden, holder ikke i dag. Vi må til stadighet prøve å strekke oss lengre, sånn at vi kan gi kommunens flotte befolkning det sentrum de fortjener. Derfor samarbeider vi tett med kommunen, Trekanten, Securitas, frivillige og andre aktører om arrangement, aktiviteter, informasjon og utvikling av sentrum. En annen suksesshistorie er Trekanten senter. Senteret ligger sentralt i Asker, og fremstår som en naturlig forlengelse av gågaten og sentrumshandelen i byen. Senteret er et populært samlingspunkt og er med sine over 80 butikker og kunder i uken et moderne kjøpesenter, godt integrert med de øvrige butikkene i Asker sentrum. De siste årene har ledelsen fokusert på å få et tilsig av bedrifter som tilbyr nye varer og tjenester for å kunne møte nye behov. Trekanten befester dermed tanken om det gjensidige avhengighetsforholdet mellom et levende sentrum og et velutviklet næringsliv. Mette Killerich tar hver uke i mot rundt kunder i Trekanten senter. Vil du bli en av Norges mest fornøyde bankkunder? Norske bankkunder har talt: Ingen bank gir bedre service enn Handelsbanken*. Prøv oss du også! Vi lover deg at vi skal stå på for å gi deg den bankopplevelsen du fortjener. Smuget 1, Asker Tlf handelsbanken.no/asker Vibeke Glosli ønsker velkommen til Asker sentrum. *ref. EPSI Nordens og Norges største tilfredshetsundersøkelse blant bankkunder. Undersøkelsen omfatter de største bankene i Norge.

10 SIDE både store og små. SIDE SIDE LEdER SidE 2 SIDE 13 SIDE Lars Hjemdal (t.v.) og Sassybeat SIDE NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 19 Tilrettelegging av næringsarealer En effektiv bruk av næringsarealer og en strategisk og aktiv tilrettelegging for nyetablering og vekst, er en forutsetning for et velfungerende næringsliv. Asker har som kommune i mange tiår utvist en aktiv næringspolitikk som har tatt næringslivets behov som utgangspunkt for sitt arbeid. I Asker kommune er det svært mange bedrifter som jobber innenfor olje- og gassbransjen. Dette er en høyteknologisk virksomhet som er svært lønnsom, og hvor det har vært stor vekst gjennom mange år. For å kunne imøtekomme denne veksten, har kommunen vært forutseende og satt av store arealer til næringsvirksomhet kvadratmeter Kommuneplanen tilrettelegger for utbygging av m 2 næringsareal i området rundt Asker sentrum. Utbyggingen var planlagt å skje i og rundt sentrum, med et sterkt fokus på utviklingen av knutepunktene rundt sentrum. En av årsakene til at kommunen stiller så store områder til disposisjon, er som nevnt for å kunne ta av for veksten i oljeog gassnæringen. Men like viktig er det å sørge for å ha kapasitet også for nyetablerere og for bedrifter som vil flytte til kommunen. Asker trenger et differensiert næringsliv, og da er det viktig at forholdene legges til rette for at bedrifter av alle slag har gode rammebetingelser. Alle er velkomne Vi har i lang tid sett eksempler på bedriftsledere som velger å flytte bedriften de eier til Asker. Dette gjelder både mennesker som har sin bakgrunn fra kommunen, og for andre som i utgangspunktet ikke har noen spesiell tilknytning til oss. De som ikke kommer herfra, flytter hit på grunn av de gode rammebetingelsene som tilbys, og den gode tilgangen på velutdannet arbeidskraft. De som har røtter i byen flytter gjerne bedriften hjem for å slippe pendling. En skal ikke undervurdere hvilket konkurransefortrinn det er å slippe og pendle til jobb hver dag. Uansett hvilke motiver en bedrift har for å starte opp, utvide eller relokere, og uansett i hvilken bransje de driver, skal de vite at de alltid er velkomne til Asker. Vi gjør alt vi kan for å legge forholdene til rette for at bedrifter skal kunne vokse og trives hos oss. Vi vet at næringsarealer med god beliggenhet og en effektiv infrastruktur er en forutsetning for mange bedrifter, og jobber derfor målbevisst for å kunne tilby dette. Foretrukket leverandør av forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV. Bransjeløsninger og forretningsprosesser Produksjon Service Faghandel Prosjekt Vi holder deg oppdatert Nå kan du selv velge hvordan du vil oppleve lokalavisen din! Se mer på De foreslåtte tiltakene virker å ha urimelige konsekvenser for de næringsdrivende på Vøyenenga. TiRSdAG 12. ApRiL 2011 Ingen frykt for hotellkonkurranse direktør Olav Brommeland ved Radisson Blu park Hotel får to nye konkurrenter neste år etter en årrekke med hotellmonopol på Fornebu. Vi synes det er hyggelig å få selskap av konkurrerende virksomheter, sier Brommeland. Fredag fyller hotellet 40 år. Vil kutte ut apparater på Kalvøya SIDE 7 turnet våren inn Ingen garanti for barnehage UKE 15 NR ÅRGANG LØSSALG KR. 15,- Maia Tandberg-Johansen og resten av Asker-turnerne rundet av sesongen med en våroppvisning i Holmenhallen som begeistret ikke garantert barnehageplass i høst. FOTO: KNUT BJERKE Forsvarsklippe med elitepotensial Morten Ruud irgens (24) har kjempet seg til en nøkkelrolle i Bærums midtforsvar, og har imponert trener Morten Tandberg så mye at Tandberg snakker høyt om eliteseriespill. Første sjanse til å overbevise kommer i kveldens serieåpning på Kadettangen. UtEn BarnEhagEplaSS: Barna til (fra venstre) Synne Engh-Hellesvik, Kathrine Ayling, Anna Håkans og Anja Jackson er alle født like etter 1. september og disse fire barna ble født like etter 1. september søkere til barnehageplass i Asker og Bærum må i fjor. dermed må mødrene deres trolig se langt flere foreldre belage seg på avslag. Full barnehagedekning er et fryktelig provoserende begrep, etter barnehageplass når barselpermisjonen er over. det er nemlig bare barn født før 1. september sier Kathrine Ayling fra Hosle. som er garantert barnehageplass. Med Store vyer for nygård prosjektleder Henrik J. Mette (midten) fikk mange spørsmål fra Berit Hætta, Kåre Harborg og de andre interessentene som var møtt frem på Nygård mandag. 11 nye potensielle drivere var møtt frem, og planene for utfartsstedet var mange og varierte. Sikret seg Budstikkastipendene

11 20 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 21 Valget falt på Asker Da servicegiganten Aibel skulle ha nye lokaler til Oslokontoret, stod valget mellom Aker Brygge, Lysaker, Sandvika og Asker. Etter en lengre og grundig prosess, falt valget på Asker. Det er menneskene som jobber i selskapet svært godt fornøyd med i dag! Fra Asker til Asker Da National Oilwell Varco hadde behov for nye og mer funksjonelle kontorlokaler, satte de i gang en grundig prosess for å finne ut hvor bedriften skulle ligge. Prosessen endte opp med at de valgte å forbli i Asker, og da først og fremst på grunn av beliggenhet: -Vi flyttet inn i de nye lokalene for halvannet år siden, forteller konserndirektør i Aibel, Stig Jessen. De nye lokalene ligger kun noen få hundre meter fra togstasjonen og sentrum. Med sine m 2 er det plass til at rundt tusen personer kan ha sin arbeidsplass i lokalene. Det jobber rundt 900 personer i avdelingen i dag, og flyttingen til Asker har vært en stor suksess. Vi ser at antallet arbeidere som velger å slutte hos oss har falt fra rundt 8%, til i underkant av 6%, forklarer en fornøyd sjef. - Grunnen til nedgangen er en kombinasjon av at vi er blitt bedre, beliggenheten til de ny lokalene og de nye lokalene i seg selv. Alt er tilrettelagt for at våre ansatte skal kunne yte sitt beste hele arbeidsdagen gjennom. Aibel er en av mange svært spennende bedrifter som har valgt Asker som base. - Vi synes det er spennende å være en del av det som skjer i næringslivet i Asker for tiden. Da vi satte i gang prosessen med flytting, opplevde vi en svært aktiv og engasjert politisk ledelse. Ordfører Lene Conradi stod i spissen for en gruppe som gjorde at vi følte oss godt mottatt av en kommune som virket svært opptatt av å legge forholdene til rette for næringslivet, avslutter en fornøyd direktør. Konserndirektør i Aibel, Stig Jessen oss er det svært viktig med beliggenhet, bekrefter visepresident i National Oilwell Varco, Yn- -For gve Bastesen. - Det å være synlige i nærmiljøet er viktig for oss, og vi skal sette vårt preg på nærmiljøet. Rekruttering for å sikre et teknologi ledende firma som vårt er viktig, så vi ser at beliggenhet i «ringrommet» rundt byområder som Oslo og Drammen er strategisk riktig. Det at det også er flere firmaer i samme bransjen i området er også utelukkende positivt. Før flyttingen jobbet i underkant av 180 mann i selskapet. I dag er antallet rundt 220. For de ansatte har flytting vært en Trives du suksess, og dette med reisevei er noe som trekkes frem som positivt av mange. - Det er ingen tvil om at Askers beliggenhet er nesten perfekt for vår del, bekrefter Bastesen. - Grovt sett kan du si at omtrent 1/3 av våre ansatte er fra Oslo, 1/3 fra Asker og 1/3 fra Drammen og andre steder i Buskerud. For de to sistnevnte er plasseringen vår gunstig, og de som bor i Oslo pendler også mot trafikken. Ut fra rekrutteringsmuligheter er dette et viktig argument, og dette var en viktig del av beslutningsgrunnlaget da vi valgte å forbli i byen, avslutter Bastesen. på dypt vann? Visepresident i National Oilwell Varco, Yngve Bastesen National Oilwell Varco DET ER VIKTIG Å GI FOLK MULIGHETER National Oliwell Varco er en internasjonalt anerkjent leverandør av innovative, høyteknologiske løsninger og vi i Asker er stolte av å kunne si at vi har utviklet noen av bransjens mest innovative borevæskesystemer. Dette kan være plassen for deg som ønsker å jobbe i en bransje i vekst, er opptatt av spennende teknologi og ønsker en hyggelig arbeidsplass. Du finner oss i vårt nye og moderne bygg på Drengsrud. Se alle ledige stilinger her: National Oilwell Varco Norway AS Drengsrudhagen 4, 1385 Asker Tlf.: AIBEL GJØR DET Aibel AS er et ledende oljeserviceselskap og er etablert innenfor fornybar energi. Selskapet har 5700 medarbeidere og virksomhet i fem land, inkludert to verft i verdensklasse. Aibel er en ingeniørbedrift som prosjekterer, bygger, oppgraderer og vedlikeholder plattformer, fartøyer og produksjonsanlegg i olje- og gassindustrien.

12 22 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD Reiselivsrådet inntar byen 2. april 2013 åpnet Akershus Reiselivsråd sitt tredje kontor. Asker ble valgt som hovedsete for avdelingen som skal betjene Asker og Bærum. Avdelingen ledes av Kristin Lunde, som er regionsansvarlig i rådet. Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon med ca. 125 medlemmer tilknyttet reiselivsnæringen i fylket. Medlemsmassen inneholder alt fra store bedrifter som OSL og Tusenfryd, til mindre bedrifter som for eksempel bondegårder som har turisme som biintekt. - Asker kommune har over lengre tid kjørt en prosess for å finne ut hva de ønsker å gjøre med reiselivet. I denne prosessen ble mulige løsninger og potensielle samarbeidspartnere vurdert. Vi innså tidlig i prosessen av både Asker kommune, næringen i regionen og vi i hovedsak har samme mål. Derfor var det naturlig for oss å etablere et nytt kontor i nettopp Asker, forteller daglig leder i Akershus Reiselivsråd, Knut Aandal. - Markedsføring, kompetanseheving og hjelp til nettverksbygging og samarbeid er noe av det viktigste vi jobber vi. Vår visjon er å skape situasjoner hvor alle ved å jobbe sammen mot et felles mål kan oppnå nå enn de kunne på egenhånd. Ved å legge til rette for at for eksempel opplevelsesbedrifter og institusjoner kan samarbeide med for eksempel overnattingssteder, mener vi å kunne tilføre begge samarbeidspartnerne merverdi i form av en økt kundemasse. - Vi håper å kunne bidra til å øke både kunnskap om, og kjennskapen til, hva Asker og Bærum har å tilby. Våre mål sammenfaller i stor grad med både kommunens og næringens, noe som er et svært godt utgangspunkt for et fruktbart samarbeid, avslutter Aandal. VELKOMMEN TIL SEM! Kurs og Konferanser En 20 minutters kjøretur fra støv og støy i Oslo eller Drammen, ligger et annerledes hotell idyllisk til i landlige omgivelser. Omgitt av en vakker eplehage og som en del av et århundregammelt kulturlandskap, er Sem Gjestegård noe helt for seg selv. I dette landskapet er Sem Gjestegård en del av naturen, og naturen en del av opplevelsen du får hos oss som gjest. Her kan du strekke på bena i hagen eller rusle en tur i egne tanker på stien rundt Semsvannet. Her er fred og ro. Både vi som jobber her og naturen som omgir oss, har lagt forholdene til rette slik at du kan hente inspirasjon og nye krefter. Sem Gjestegård er et strålende utgangspunkt for deg som er turgåer, badenymfe, skientusiast, jogger, syklist, padler eller deg som bare ønsker ro til å lade batteriene. Vi kan tilby konferanselokaler fra 2 til 140 personer. Standard teknisk utstyr til fri disposisjon. Vi har gratis trådløst nettverk i alle bygninger. Akershus Reiselivsråd skal bidra til økt aktivitet i næringslivet i Asker gjennom blant annet å hjelpe bedrifter med å bli bedre på blant annet samhandling. Semsveien , 1384 ASKER Tlf: Vi er også på Facebook.

13 24 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 25 Olje og gass Asker har gjennom årene utviklet seg til å bli et område med mange aktører innen olje- og gassindustrien. Det kommer stadig til nye bedrifter i de samme bransjene, og kommunen er for lengst etablert som en olje- og gasshub. Asker har vært med på det norske oljeeventyret siden oppstarten. Begrepet Engineering Valley, som du kan lese mer om på de neste to sidene, var rettet mot de miljøene som vokste opp rundt den hurtigvoksende oljeog gassindustrien på slutten av 1970-tallet. Selv om bransjen opplevde store problemer mot slutten av 1980-tallet, er kompetansen forblitt i distriktet. I dag høster både kommunen, regionen og landet fruktene av dette ved at vi har et miljø som er attraktivt nok til å tiltrekke ikke bare noen av verdens største bedrifter, men også noen av verdens mest kvalifiserte arbeidstakere! Fordeler Det finnes mange grunner til at selskaper i oljeog gassbransjen velger å etablerer seg i Asker: Tilgang på arbeidskraft I Asker og området rundt finnes det svært mange mennesker med kompetanse og erfaring fra olje- og gass-sektorene. Geografisk plassering Asker ligger nærmere Oslo, og det er også svært enkelt å komme seg til Gardermoen. Vi liker å si at Asker er «i tøffelavstand til Houston». Det er ingen steder som ikke er lett tilgjengelige for kommunen vår! For arbeidstakere som både bor og jobber i kommunen, er det en kjempefordel at de slipper å pendle for å komme på jobb. Skal du inn til Oslo om morgenen, må du regne med å stå i kø fra Asker. Det tar gjerne en times tid å komme seg på jobb på denne måten, og dette er tid som mange svært gjerne vil bruke til andre ting. De som bor i Oslo og jobber her, pendler mot trafikken og sparer dermed også mye tid på jobbreisen. Miljø I Asker finner du mange av de største bedriftene i bransjen, og et meget sterkt faglig miljø. Her finner du de aller beste muligheter for faglig utvikling og nye utfordringer! Rekruttering til faste stillinger, prosjekt og vikariater. Kontakt Sandvikakontoret på tlf , eller mail: Vi tar miljøvern på alvor! Daglig renhold Byggrengjøring Hovedrengjøring Oppskuring/boning Vinduspuss Besøksadresse: Ensjøveien Oslo Tepperens Trappevask Brakkevask Vikarrenhold Vaktmestertjeneste Tlf Fax Gardinrens Rens av arbeidstøy Mopper og matteutleie Gulvvedlikehold Kontoradresse: Slyngveien Asker Besøksadresse: Strømsveien 185, 0665 Oslo - Postadresse: Postboks 351, 1372 Asker Tlf Faks Logomatter Arbeidstøy Betjeningstøy Matter Mopper Gardiner Tepper Tlf: Faks: Mobil: Besøksadresse: Strømsveien 185, 0665 Oslo - Postadresse: Postboks 351, 1372 Asker

14 26 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 27 Engineering Valley Funnet av olje i Nordsjøen har hatt svært mye å si for samfunnsutviklingen i Norge. Vi er blitt tilført store verdier og har rettet mye av næringslivet vårt mot denne virksomheten. I området mellom Aker Brygge og Asker vokste det tidlig frem et miljø som skulle vise seg å være svært sentralt i utviklingen av oljeindustrien. Engineering Valley er en betegnelse som blir brukt om konsentrasjonen av olje- og gassbedrifter i Asker og inn mot Oslo. Begrepet ble aldri formalisert gjennom noen stiftelse eller organisasjon, men brukt om miljøet rundt bedrifter som Norwegian Petroleum Consultants (NPC), Aker, Kværner, Statoil, Saga Petroleum Hydro og Norwegian Contractors. Engineering på de mange offshoreprosjektene på norsk sokkel ble utført i nettopp denne regionen. Fra skip til plattformer Da Erik Klausen begynte som ingeniør i Aker i 1977, ble det fremdeles bygd skip på Aker Brygge. Skipsbygging hadde lenge vært en stolt norsk tradisjon, men sterk konkurranse fra utlandet gjorde at mye av denne virksomheten forsvant. - Det var i denne perioden at begrepet Engineering Valley oppstod, erindrer Klausen. - Regionen hadde en stor ingeniørkompetanse og en mulighet til å kjøre store prosjekter som de på denne tiden ikke hadde i Stavanger. Da vi skulle mobilisere mann over 2 måneder for å jobbe med et prosjekt, trengte vi god kontorkapasitet. Dette fant vi blant annet på Drengsrud, Nesbru og i Solbråtveien. Å kjøre prosjektene midt i Oslo ble dyrt, og det var derfor naturlig å legge arbeidet til utsiden av hovedstaden. Til grunn for vekst ligger først og fremst kompetanse, og det fantes det mye av i dette området, forklarer Klausen, som i dag jobber i oljeselskapet Concedo. Da oljeprisen falt til 20 dollar fatet i 1986 og 10 dollar i 1998, ble mye av grunnlaget for bransjen endret. De store selskapene valgte i stor grad å være forsiktige og la nye prosjekter på is. Den lave prisen førte også til at det ble et økt fokus på kostnader i bransjen, og subsea-utviklingen startet for fullt på denne tiden. Dette ser vi blant annet resultatet av i dag i form av klyngen Subsea Valley, som Asker også er en del av. Engineers in Asker Asker har gjennom flere tiår vist at de er en kommune som kan huse gjennomføring av store prosjekter. Engineering Valley var viktig for utviklingen av både kompetanse og næringsliv i regionen. Dette har kommunen bygd på og huser i dag de nasjonale hovedkontorene til flere store ingeniørbedrifter og seismikkselskaper. Selv om begrepet Engineering Valley ikke er noe som brukes ofte i dag, er Asker fremdeles et av de mest attraktive steder for ingeniører som finnes. Kombinasjonen av attraktive arbeidsplasser, geografisk beliggenhet og gode service- og kulturtilbud, gjør kommunen til et førstevalg for ingeniører fra hele verden!

15 28 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 29 Etablererveiledning Etablerertjenesten i Asker og Bærum skal bidra til å skape levedyktige virksomheter og derigjennom flere arbeidsplasser og styrket næringstilbud i de to kommunene. Kreativitet + kunnskap = entreprenørskap Alle bedrifter som eksisterer i dag er tuftet på en idè og et initiativ. Grûndere som har vist evne og vilje til å gjøre idèen til et forretningsmessig lønnsomt foretak er selve «ryggraden» innen verdiskaping og vekst i samfunnet. Etablerertjenestens mål er først og fremst å øke robusthetsgraden/overlevelsesevnen for nystartede firmaer i en kritisk oppstartfase. Dette gjøres ved å tilrettelegge et helhetlig tilbud som omfatter individuell veiledning til grûndere, grunnkurs knyttet til det å starte egen virksomhet, temakurs innen ulike relevante emner, samtaleordning med erfarne fagpersoner, møteplass (Grûnderforum) samt tilbud om gratis kontorplass i etableringsfasen. Etablerertjenesten administreres av Asker Næringsråd i samarbeid med Bærum Næringsråd og Kvinner i Business. Oppdragsgiver er Asker kommune og Bærum kommune og Etablerertjenesten finansieres av Akershus Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Etablerertjenesten har også et samarbeid med NAV som medfører at tjenesten foretar såkalte næringsfaglige vurderinger for personer som søker dagpenger under etablering av egen virksomhet. Etablerertjenesten har også innledet samarbeid med enkelte av de videregående skolene i kommunene. Elever som planlegger å starte Ungdomsbedrifter har anledning til å benytte seg av tilbudene fra Etablerertjenesten i Asker og Bærum på lik linje med andre. Lars O. Nordal er direktør i Asker Næringsråd Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum Næringsråd, Lars O. Nordal, Asker Næringsråd og Toril Flåskjer, Kvinner i Business. Ved at nettverksoperatørene i Asker og Bærum har det administrative og operative ansvaret for Etablerertjenesten, sikres samspillet mellom nyetablerte virksomheter og det mer etablerte næringslivet. Dette kan gi viktige erfaringseffekter for grûndere og vil sikre at disse har muligheten til å bli en del av næringsnettverkene i de to kommunene. Det å skape et godt grunnlag for kunnskapstilførsel til grûndere innen bedriftsetablering er hensikten med den Etablerertjenesten som drives i Asker og Bærum. I tillegg kan vi tidvis også spe på med litt tilførsel av kreativitet der det er behov for dette. Vårt estimat er at personer årlig vil benytte seg av de tilbudene som Etablerertjenesten kan tilby i Asker og Bærum. Dette omfatter opp til ti timer gratis veiledning, deltakelse på grunnkurs innen etablering samt temakurs, «Gründerforum» og lån av inkubatorkontor. Vår oppgave er å bistå i utvikling av forretningsplaner, gi praktiske råd, kople personer mot ulike miljøer og ressurser - og ikke minst å skape gode nettverk. Ved gjennomarbeidede planer øker muligheten for å overleve en kritisk oppstartfase. Vi er mer opptatt av å bidra til økt overlevelsesgrad enn kvantitativt å telle antall nyetableringer. Det er de mest robuste virksomheter som overlever i et konkurranseutsatt marked. Det er mange ulike brukere av Etablerertjenesten og motivene for ønsket om å etablere egen virksomhet varierer. Hovedvekten av brukere utvikler forretningsidèer innen tjenesteytende sektor regionalt, noen av disse har relativt høy innovasjonsgrad. Men vi opplever også å møte personer som har idéer med potensial langt ut over det regionale markedet, nær sagt på verdensmarkedet. Motivene for start av egen virksomhet kan være alt fra det å se en markedsmulighet til ønsket om «selvrealisering». Vår jobb er å realitetsorientere, stimulere og dokumentere grunnlaget for etablering, først og fremst person deretter idé. Vi ønsker dermed å fremme godt Entreprenørskap i Asker og Bærum stimulere kreativiteten, tilby erfaring og tilføre kunnskap.

16 30 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD Tid til å hente ut potensialet i virksomheten? posisjon.no Professor med starthjelp Morten Flate Paulsen driver i dag Campus NooA, som er et internasjonalt senter for nettkurs. Paulsen er professor i nettbasert utdanning, og er også president i European Distance and E-Learning Network. Men til og med han hadde behov for hjelp da han skulle gjøre idèen sin til en forretning. Campus NooA (www.nooa.no) tilbyr i dag 30 nettkurs. En forfatterskole i samarbeid med en dansk skole var det første som ble tilbudt elevene, og nå er også en nettbasert videregående skole på luften. Men før skolen kom i gang, søkte Morten Flate Paulsen hjelp hos veiledningstjenesten i kommunen: - Jeg trengte hjelp til å starte opp bedriften, forteller professoren. - Jeg fikk råd og veiledning omkring dette, og fikk også hjelp til praktiske ting som leie av kontorplass og tilgang på kontorutstyr. Det har vært veldig verdifullt for meg å komme inn i miljøet her i Drammensveien 915. Både faglig og sosialt har jeg hatt stort utbytte av dette, og bare det å være en del av miljøet rundt næringsrådet og de aktivitetene de tilbyr, er svært givende. Når jeg nå bygger opp Campus NooA, håper jeg å kunne gi noe tilbake til andre som er i oppstartsfasen, ved å kunne bidra med råd og veiledning til dem, avslutter en travel, men godt fornøyd grunder. Vitaris viktigste oppgave er å gi kundene mer tid. Tid til å tenke nytt. Til å utvikle. Våre konsulenter har god innsikt i forretningsprosesser og solid kompetanse innen økonomi og forretningssystemer. Sammen finner vi gode it-løsninger som tar hånd om de manuelle og rutinemessige oppgavene. Slik at du får tid til å tenke fremover. Vitari leverer konsulenttjenester og it-løsninger for økonomi og virksomhetsstyring. Ved vårt kontor i Asker står over 50 medarbeidere klare til å hjelpe med å hente ut potensialet i din virksomhet. Systemene skal ikke ta tid, de skal gi tid. til jobben er gjort Vitari AS Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad tel

17 32 PRIVAT / ASKER NÆRINGSRÅD 33 PRIVAT Asker for store Asker for små Etter snart tretti år som næringsdrivende innen kontormøbler, tør jeg påstå at jeg vet en del om hva som er viktig for å få en bedrift til å gå bra. Tidligere i dette magasinet har dere lest om større selskaper som har gjort suksess i Asker. For meg som leder av en småbedrift er jeg selvsagt glad for at næringslivet rundt meg blomstrer, selv om jeg ikke nødvendigvis har så mye til felles med mange av de store bedriftene i kommunen. Jeg drev en kontormøbelforretning på Skøyen i mange år. For ti år siden valgte jeg å etablere en ny forretning. Denne kalte jeg for Kontor og Hjem AS, og la den til Leangbukta. Lokasjonen er fantastisk, og med 250 m2 utstilling langs bryggekanten er det ikke mange konkurrenter som kan slå meg på dette området. Men hovedgrunnen til at jeg valgte å legge butikken til Asker, var at jeg da slapp å sitte i bilen i kø inn til Oslo hver dag. Som bedriftseier og menneske er jeg avhengig av å trives både på jobb og på hjemmebane for å få ut mitt potensiale. Etableringen i Asker gjorde at jeg mistet litt av nærheten til markedet i Oslo, men ga meg samtidig en økt livskvalitet ved at jeg fikk etablert en kortreist arbeidsplass for meg selv og mine ansatte. Asker har mye å by på, både for privatpersoner, småbedriftseiere og for ledere i større bedrifter. Med nærhet til både markeder og natur, trygge og gode oppvekstvilkår, et godt kulturtilbud og mye annet, fremstår Asker som en kommune som kan tilby mye av det samme som Oslo, samtidig som du slipper en del utfordringer som du møter daglig i hovedstaden. Det er nå drøye ti år siden jeg flyttet bedriften min tilbake til kommunen hvor jeg tilbrakte mine ungdomsår. For meg har valget jeg tok da fungert meget bra, og jeg har ikke vurdert å flytte ut av kommunen igjen. Dan Kildal driver Kontor og Hjem AS i Leangbukta. For ti år siden valgte han å flytte virksomheten tilbake til kommunen hvor han vokste opp, og han har aldri sett seg tilbake!

18 34 PRIVAT / ASKER NÆRINGSRÅD 35 ASKER attraktivt for bedrifter og mennesker Gode bedrifter i lønnsom vekst Asker er en bygd med mange lønnsomme, ledende og også internasjonalt orienterte bedrifter. Dette er ikke tilfeldig. Kommunen ligger sentralt plassert i den tettest befolkede delen av landet, med godt utbygd infrastruktur og kort avstand til attraktive arbeidsplasser, både i det offentlige og i det private næringslivet. Sammen med nærheten til sjø og skog, gjør dette Asker attraktiv som bostedskommune for en kjøpesterk befolkning med høy utdannelse og solid kompetanse. Det finnes noen fellesnevnere for de bedriftene som er lønnsomme over tid. Geografisk plassering er ofte en av disse. En annen er kompetente medarbeidere i gode bedrifter som klarer å skape verdier for sine kunder. Klarer du å tilføre kundene dine noe ekstra, legger du grunnlaget for en langvarig og verdifull kunderelasjon. Virksomheter som er bevisste og tydelige på sitt verdiforslag til kunder og samarbeidspartnere og som er positivt tydelige på sine konkurransefortrinn, inngir gjerne tillit og trygghet og er lønnsomme over tid. ADVnor er et selskap som jobber sammen med bedriftseiere for å skape lønnsom vekst og dermed høyere verdi på deres selskaper. Selskapets filosofi er at gode og lønnsomme bedrifter er det beste for alle, det være seg ansatte, styre, ledelse, kunder, leverandører og samfunnet ellers. ADVnor jobber med å finne løsninger på de utfordringene selskaper møter i en vekstfase. Bjørn Skare og hans medarbeidere har gjennom sitt arbeid prøvd å definere noen kriterier som må ligge til grunn for at vekst skal oppstå, og for at den skal være sunn: - Det viktigste er selvsagt å skape reelle verdier, forteller Skare. - Klarer du å skape noe som kundene er villige til å betale en god pris for, er sannsynligheten stor for at du bygger et lønnsomt og langsiktig kundegrunnlag. Lykkes du med dette over lang tid, har du også lagt grunnlaget for en verdifull merkevare. En annen ting som ADVnor mener er svært viktig i forhold til å kunne skape en god og forutsigbar vekst, er tydelig kommunikasjon: - Vær tydelig i ditt budskap med kundene dine de nye, så vel som de eksisterende, forklarer Skare. - Legg vekt på at dere er med på å skape varige verdier. Pass på at budskapet du kommuniserer stemmer overens med hva kundene faktisk opplever hver dag. Forutsigbarhet skaper tillit og tillit bygger langsiktighet, avslutter Skare. Bedrifter hjemmehørende i Asker burde ha de beste forutsetninger for å lykkes fremover. ADVnor og lignende selskap står klare til å hjelpe bedrifter med vekstambisjoner i området med å få ut sitt potensial. Bjørn Skare er partner i ADVNor. A Analyse D Drift og utvikling V Verdirealisering VI SKAPER VERDIER FOR EIERE I PRIVATE SELSKAPER. Hvordan skape en mer lønnsom og bedre bedrift? Hvilke verdidrivere kan du påvirke med høy virkningsgrad, lav kostnad og lav risiko? Bedrifter som blir kjøpt får ofte en høyere verdi enn de bedrifter som blir solgt - hvordan posisjonere din bedrift riktig i markedet? Hvis du og din bedrift kan ha nytte av en konstruktiv diskusjon på noen av disse temaene, kontakt oss for et uforpliktende møte, vi er lokalisert rett ved Askers flotte torg (stasjonsbygningen). Torvveien 4, 1372 Asker I Tlf: I I

19 PRIVAT / ASKER NÆRINGSRÅD Frivilligheten blomster i asker Vårt lokalsamfunn er fylt med nyttige ideer og mye inspirasjon, og er en utrolig kraftkilde for Askers framtid. Både vi selv, våre barn og våre barnebarn kan og vil dra nytte av ideene og inspirasjonen som ligger bak innbyggernes innsats. Frivillighetsarbeidet i Asker er basert på et samarbeid mellom frivillige, kommunen og næringslivet med det formål å aktivt styrke lokalsamfunnet gjennom å bidra aktivt i samarbeidet. Frivilligheten blomstrer i Asker takket være en enorm innsats fra innbyggerne i kommunen og et velutviklet samarbeid mellom kommunen, næringslivet og aktive innbyggere. Mye av det absolutt viktigste arbeidet i en kommune utføres av frivillige. Hvordan ville det for eksempel vært for barna å vokse opp i en kommune hvor det ikke fantes speiderledere eller fotballtrenere? Hva hadde det gjort med trygghetsfølelsen i samfunnet om det ikke fantes mennesker som stilte opp som frivillige i det lokale brannvesenet eller Røde Kors? I Asker er vi svært opptatte av at vi skal være en inkluderende kommune som gir trygghet i hverdagen for alle. Samtidig skal vi også kunne tilby aktiviteter og tjenester som er med på å gi hverdagen innhold. Mye av dette har vi fått til i Asker. Dette er vi svært stolte av, men vi hadde aldri klart dette uten innbyggerne våre som stiller opp og legger ned et enormt antall timer i året, både for barn og for voksne! En aktiv kommune For å bidra til å skape gode rammevilkår og å sørge for en målrettet innsats for frivilligheten, har Asker kommune tatt en aktiv rolle i utviklingen av det frivillige arbeidet i kommunen. Med en uttalt målsetning om å finne ut av hvordan en best samarbeider for å skape levende og inkluderende partnerskap mellom frivillige, kommunen og næringslivet, jobber kommunen frem en frivillighetsmelding i Som en del av dette arbeidet arrangeres det to dialogkonferanser hvor alle med tilknytning til og interesse for det frivillige arbeidet har muligheten til å involvere seg. Asker er et samfunn hvor svært mange engasjerer seg i frivillig arbeid på ulike plan. Nysgjerrig, spesialisert og inkluderende. FORCE Technology er en internasjonal rådgiver og tilbyder av spesialteknologi og spesialkunnskap til olje-, gass-, og landbasert industri. FORCE Technology leverer blant annet rådgivning og analyser som bidrar til sikker og kostnadseffektiv design og drift av installasjoner, prosessanlegg og rørledninger for olje & gassvirksomhet. Våre tjenester og produkter er løsninger med fokus på fagområder som teknisk integritet (asset integrity management), material-, korrosjons- og konstruksjonsteknikk samt inspeksjon-og vedlikeholdsplanlegging og utførende inspeksjon til offshore så vel som til landbaserte installasjoner. Vi er lokale, men leverer globalt. FORCE Technology Norway AS er i sterk vekst. og har ca 205 ansatte ved sine kontorer i Asker, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Harstad, Tromsø og Hammerfest. FORCE Technology har totalt ca 1200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige, Russland, Singapore og Kina. Nye Vakåsvei 32, 1395 Hvalstad Tel.: Fax.: forcetechnology.com

20 38 PRIVAT / ASKER NÆRINGSRÅD NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 39 Asker Frivilligsentral HASSELBAKKEN Asker Frivilligsentral Hasselbakken samler og organiserer mennesker som vil bruke noe av sin tid til å hjelpe andre med å få en bedre hverdag! Sentralen inviterer alle som vil treffe nye mennesker til å være med på å lage en møteplass hvor alle frivillige kan være med på å sette egne og andres idèer ut i livet. Vi gjør Norge friskere På Hasselbakken arrangeres det en rekke ulike aktiviteter: Du kan bli medlem i en av organisasjonene, jobbe frivillig på cafè eller bli med i ulike grupper som arbeider for Hasselbakken drift. Du kan selvsagt også velge kun å delta i noe av det som arrangeres. Dette er noe av det som arrangeres av Asker Frivilligsentral Hasselbakken: Damedager Frihjelpen Vedutdeling Dugnadsgruppe Praktisk hjelp Kafé på Hasselbakken Reiseklubb Utdanningsrådgivning for unge voksne Besøksvenner og telefonkontakt Språk- og leksekafé Alle er velkomne! Frivilligsentralen er en møteplass og et kraftsenter for enkeltmennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige. Den er åpen for alle frivillige uavhengig av alder, livssyn, politikk og yrkesinteresser, og tanken er at mennesker fra alle lag av Asker-samfunnet skal være med på å utvikle sentralen sammen. Uavhengig av om du er en som vil bruke din fritid på andre, er blitt pensjonist og vil ha noe å fylle dagene med, er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker, er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid eller om du ønsker å være et medmenneske som stiller opp for andre, er du hjertelig velkommen til Asker Frivilligsentral Hasselbakken! Nycomed ble etablert i Norge i Da startet farmasøyten Morten Nyegaard med import av farmasøytiske produkter. Bedriften Nyco ble etablert i 1890, og skiftet navn til Nycomed i Vi har vært etablert i Asker siden 1990 da vi kjøpte Collett Marwell Hauge AS i Drammensveien. Der har vi i dag vårt norske hovedkontor og ett av våre to produksjonsanlegg i Norge, totalt ca 300 medarbeidere. Siden 2011 har vi vært en del av det globale farmasøytiske selskapet Takeda. I dag er Takeda Nycomed Norges største leverandør av legemidler målt i volum. En rekke av markedets mest kjente medisiner, både reseptfrie og reseptpliktige, kommer fra oss. Over 70 prosent av det vi produserer i Norge går til eksport. Vår lange tradisjon og suksessfulle vekst er inspirasjon for fremtiden. Vi vil fortsette å være en god og aktiv nabo i lokalsamfunnet mens vi arbeider videre mot det samme målet: Et stadig friskere Norge.

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014

Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Vedtatt i kommunestyret 10.12.2014 Visjon Strategisk Næringsplan Rana kommune skal være en motor for regional vekst og utvikling med 30 000 innbyggere innen 2030. Visjonen inkluderer dessuten at Mo i Rana

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Identitetsplattform for Hamarregionen

Identitetsplattform for Hamarregionen Identitetsplattform for Hamarregionen Felles ståsted felles fokus Denne plattformen handler om identiteten til Hamarregionen. Hva skal Hamarregionen stå for? Hva skal regionen være kjent for? Hva skal

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Strategiske mål BRANSJEMÅL Norsk Eiendom skal arbeide for at eiendomsbransjen blir mer synlig og oppfattes som kunnskapsbasert og seriøs ORGANISASJONSMÅL

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold

Buskeruds fortrinn. Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold Buskeruds fortrinn Innspillsmøte Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling Britt Haraldsen, ass.dir. Innovasjon Norge Buskerud og Vestfold En internasjonal organisasjon Distriktskontor Lokalkontor

Detaljer

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion?

Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Kunnskapsbasert næringsutvikling i Kvivsregionen hvordan utnytte Kvivsvegen til å skape en integrert og dynamisk kunnskaps- og arbeidsmarkedsregion? Erik W. Jakobsen, Managing Partner Forskningsbasert

Detaljer

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09.

Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon. Utvalg Møtedato Saksnummer Bystyret 04.09. Side 1 av 6 Tønsberg kommune JournalpostID 13/39113 Saksbehandler: Øystein Sandtrø, telefon: Tønsberg næringsutvikling Regional plan for helhetlig opplæringsløp og regional plan for verdiskaping og innovasjon

Detaljer

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Hvem er eiendomsbransjen og hva ønsker vi å fortelle Gammel virksomhet, tung næring, ung historikk Virkeliggjør idéer Skaper, former og forvalter kulturhistorie

Detaljer

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE

ROMERIKE ETABLERERTJENESTE ROMERIKE ETABLERERTJENESTE 1 Organisering av tjenesten i Akershus 2 Mål for Etablerertjenesten 3 Hvem som finansierer tjenestene 4 Hva vi tilbyr 5 Samordning og samarbeid i Akershus 6 Hvordan finner etablereren

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir.

INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan. Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. INTERNASJONALISERING En sentral del av vår felles Strategiske næringsplan Bergen13.jan. 2010 Asbjørn Algrøy Adm.dir. EIERE Bergen kommune Hordaland fylkeskommune Askøy kommune Austevoll kommune Fjell kommune

Detaljer

Nasjonalt senter for komposittkompetanse

Nasjonalt senter for komposittkompetanse nasjonalt senter for komposittkompetanse Nasjonalt senter for komposittkompetanse - en nyskapning i det norske komposittmiljøet Onno Verberne Styreleder Nasjonalt senter for komposittkompetanse Nordiske

Detaljer

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012

Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 1 Fylkesråd for næring Arve Knutsen Innlegg under Sentrum næringshage Mosjøen, 07.06. 2012 BILDE 1 Først vi jeg takke for at jeg er invitert til å snakke for dere i dag. Jeg vil starte med å si at Vefsn

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre

Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Et samordnet initiativ for å øke regionens attraktivitet og konkurransekraft.. Veien videre Petropolen, 23.april 2015 Bjørnar Loe, Daglig leder ON Offshore Network 2 24 registrerte DELTAGERE 3 Overordnet

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram

Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Gaute Moldestad Prosjektleder klyngeprogram Inkubasjon i klynger - muligheter for økt nyskaping og vekstkraft - Hva er en næringsklynge? En geografisk samling av bedrifter Bedriftene er koblet sammen Bedriftene

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune

Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid. Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Fylkeskommunen som tilrettelegger for kommunenes arbeid Prosjektleder Liv Snartland Wilson Hedmark Fylkeskommune Målsetting Forenkle etablerernes og bedriftenes møte med de offentlige myndigheter i Hedmark

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016

Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Handlingsprogram for næringsutvikling i Sarpsborg 2014-2016 Innledning Handlingsprogrammet er basert på Sarpsborg kommunes samfunnsplan. Samfunnsplanens kapittel om verdiskaping beskriver forutsetninger

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø

TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø TROMSØ ARBEIDERPARTI: Våre mål for Tromsø Kjære tromsøværing! NÆRING Vår visjon er at Tromsø skal være verdens Arktiske hovedstad. Etableringen av Arktisk råd sitt sekretariat er både en anerkjennelse

Detaljer

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk

Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk Norge mot 2064 - drivkrefter i endring Fra industripolitikk til kunnskapspolitikk På vei mot kunnskapsnasjon Hvordan kan Norge bli en ledende kunnskapsnasjon? Slik ingen for 50 år siden spådde fiskeoppdrett

Detaljer

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser.

Handlingsprogram 2015 for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Handlingsprogram for Regional plan for Nyskaping og næringsutvikling i Telemark og Regional plan for reiseliv og opplevelser. Mål for nyskaping og næringsutvikling Regional plan for nyskaping og næringsutvikling

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet

Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Asker midt i det kunnskapsbaserte næringslivet Professor Torger Reve Handelshøyskolen BI Asker Kommune 17.03.2012 Hva skal vi leve av i fremtiden? Jens Stoltenberg (01.01.2010) Hverandres arbeid og hverandres

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og

Regional Plan for Verdiskaping og Regional Plan for Verdiskaping og Innovasjon Status VSV FU 21. mai 2014 Hva er verdiskaping og hvorfor er verdiskaping viktig? Vår evne til å skape verdier danner grunnlaget for vår velferd. Kjøpekraft

Detaljer

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra

SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra SIVA Kapital, kunnskap, infrastruktur -drivkrefter for livskraftige vekstsentra Inderøy, Juni 2010 Pål Hofstad, SIVA SF pal.hofstad@siva.no SIVAs formål "SIVA skal bidra til innovasjon og næringsutvikling

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Næringsutvikling i Sauda

Næringsutvikling i Sauda Næringsutvikling i Sauda Verktøy for næringsdrivende og gründere med gode ideer i Sauda. Sauda Vekst AS har med støtte fra Innovasjon Norge utviklet flere nye virkemidler for lokal næringsutvikling. Sammen

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer

Storbyundersøkelse 2011. Næringslivets utfordringer Storbyundersøkelse 2011 Næringslivets utfordringer Næringsforeningene i storbyene i Norge 6.800 bedrifter 378.000 arbeidstakere Medlemsbedrifter Ansatte Tromsø 750 15.000 Trondheim 1000 40.000 Bergen (Nær.alliansen)

Detaljer

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef

Innledning. Vi har startet på en spennende reise full av nye muligheter når vi nå beveger oss fra en. Peter A. Ruzicka, konsernsjef Orklakompasset Innledning Orkla det ledende merkevareselskapet i Norden og Baltikum. For å nå dit har vi tatt en rekke strukturelle steg. Jeg vet at dette har vært utfordrende og krevende for våre selskaper,

Detaljer

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no

Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no S i d e 1 Alta IF Fotball Alta Idrettspark 9514 ALTA 97 00 93 60 fotball@altaif.no 14 januar 2014 Alta kommune v/rådmann Bjørn-Atle Hansen Søknad om tilskudd fra Alta kommune Denne søknaden omhandler vårt

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020. Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING 2015-2020 Ass.utviklingssjef Bente Bjerknes Teamleder næringsutvikling Gørill Elisabeth Trælstad Virkeligheten i Norge per i dag sett utenfra med nordiske

Detaljer

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent!

iflatanger næringsutvikling Flatanger - aktivt og åpent! iflatanger næringsutvikling 2 Miljøbygget og Lauvsnes sentrum Om Flatanger Flatanger kommune ligger idyllisk til på Namdalskysten i Nord-Trøndelag, med 1130 innbyggere (1.1.2009). Flatanger er et populært

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029

Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen for Stavanger kommune, 2014-2029 Til: Stavanger kommune v/ kommuneplansjef Ole Martin Lund Fra: Næringsforeningen i Stavanger-regionen Stavanger, 6. oktober 2014 Høringsuttalelse fra Næringsforeningen i Stavanger-regionen til kommuneplanen

Detaljer

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013

Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv. Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Utviklingstrekk og forventinger i lokalt næringsliv Spørreundersøkelse gjennomført blant lokalt næringsliv i Sauda september 2013 Om undersøkelsen Følgende invitasjon ble sendt ut 6. september 2013 Visjonen

Detaljer

Velkommen til frokostmøte!

Velkommen til frokostmøte! Bystrategi for Drammen 2013-2036 Velkommen til frokostmøte! Osmund Kaldheim - rådmann 10.02.2012 2 Naturbania Forankring Kontrakten med byen Felles løft Omdømmeprosjekt Hva gjorde vi? Regional konkurranse

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine.

Etter nå å ha lært om utredningen, er det tydelig at Lardal er foran Larvik med det å yte bedre tjenester til innbyggerne sine. A) (Plansje 1a: Logo: Lardal Tverrpolitiske Liste) Som majoriteten av innbyggerne i Lardal, mener vi i Tverrpolitisk Liste at Lardal fortsatt må bestå egen kommune! Som egen kommune har vi: (Plansje 1b

Detaljer

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark

Samarbeid og nyskaping. Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Samarbeid og nyskaping Linda Beate Randal, Direktør Innovasjon Norge Finnmark Formål: Innovasjon Norges formål er å være statens og fylkeskommunenes virkemiddel for å realisere verdiskapende næringsutvikling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut

Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut Overordnet strategi 2013-2016 «I og for nord» Norut 06.03.13 1. Bærekraftig vekst i nord Norut er Nord-Norges eldste og største anvendte forskningsog innovasjonskonsern med selskaper i Alta, Narvik og

Detaljer

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Vestviken egen vekstkraft eller utkant av Oslo og Akershus? Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i

Detaljer

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK

KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK KAPITAL SEMINAR NORTHERN INNOVATION NETWORK 11-12 SEPTEMBER I NARVIK Hvorfor skulle noen ønske å etablere ny virksomhet i Nord Norge? v/ Tord Eide, Partner DLA Piper Norway Om DLA Piper Verdens største

Detaljer

Omdømme og omdømmebygging

Omdømme og omdømmebygging Omdømme og omdømmebygging Hva er omdømme? Hvorfor jobbe med omdømme? Hvordan bygges omdømme? Omdømme Omdømme = Summen av oppfatninger Hva er omdømme? Folks erfaring Kommunikasjon Oppfatning Omdømme Medieomtale

Detaljer

Strategisk plan for Futurum AS

Strategisk plan for Futurum AS Strategisk plan for Futurum AS 2011 2015 Vedtatt i styremøte 14.12.2010 Revidert oktober 2012 INNHOLD FORORD... 3 VISJON... 4 FORRETNINGSIDE:... 4 HOVEDMÅL... 4 FUTURUMS ROLLER... 4 STRATEGISKE SATSINGSOMRÅDER:...

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013

Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Bolyst og attraktivitet Komiteearbeid 12.6.2013 Basert på rapporter fra Østlandsforskning (2003,2005,2009), Telemarkforskning (2011,2012,2013) og Norsk institutt for by og regionsforskning (2000, 2011)

Detaljer

Folkemøte på Nordkisa

Folkemøte på Nordkisa Folkemøte på Nordkisa Ullensaker kommune Harald Espelund Johan Weydahl og Anita Veie En god fremtid i en kommune i endring Flyplassen er porten til verden. Flyplassen er porten til verden. Den gir muligheter

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster

Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging. Norwegian Smart Care Cluster Klynger som motor for omstilling og varig kompetansebygging Norwegian Smart Care Cluster Arild Kristensen, Validé AS arild.kristensen@ipark.no Tlf. 90532591 Kommunene er midt oppe i en stor omstilling

Detaljer

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2

Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2. Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 Omstillingsprosjektet Karlsøy - Handlingsplan år 2 Dokumentet er et vedlegg til søknaden til Troms fylkeskommune om finansiering år 2 09:50 Filnavn: Handlingsplan år 2.doc 09:50:00 a.m. Sider: 10 Filnavn:

Detaljer

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING

: 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland INVITASJON TIL DELTAKELSE I PROSJEKT INNEN ETABLERERVEILEDNING SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 10.02.2009 22/09 INVITASJON TIL DELTAKELSE

Detaljer

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS.

AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS. AVTALE MELLOM HATTFJELLDAL KOMMUNE OG HATTFJELLDAL VEKST AS VEDR. NÆRINGSARBEID. 24.06.2015. Side 1 av 5 1. BAKGRUNN Hattfjelldal Vekst skal jobbe med forretningsideer i kommunen som har et lokalt, regionalt

Detaljer

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015

LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 LØNNSPOLITISK PLAN 2014 2015 1 LØNNSPOLITISK PLAN Innledning Lønnspolitikken skal bidra til å rekruttere, utvikle og beholde kvalifiserte medarbeidere og ønsket kompetanse i konkurranse med andre. Lønnspolitikken

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011

Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Nasjonalt møtested på Kongsberg for ungdom-viten-næringsliv-kultur Industrikonferansen 2011 Kjell O. Solbakken prosjektleder Hvorfor Exploria? Exploria skal styrke interessen blant ungdom til å velge realfagsutdanning

Detaljer

PROGRAM 17. MAI 2015

PROGRAM 17. MAI 2015 PROGRAM 17. MAI 2015 06.40 Vi møtes på rådhuset. 07.00 Morgentog rundt i byen, med bekransning og taler. 08.15 Frokost på Grand Hotell sammen med 17.maikomiteen og øvrige gjester. 10.00 Barn fra alle skolene

Detaljer

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014

Medlemsmøte Frogner Høyre. Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Medlemsmøte Frogner Høyre Smart og Skapende bydel 11. September 2014 Kveldens program Smart og Skapende by 11.sep 2014 19.00 Velkommen med kort om opplegget for møtet 19.10-19.30 Kort innledning om smart

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling

Ingar Vaskinn. Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune. Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Ingar Vaskinn Næringsrådgiver Kongsbergsberg komune Samarbeid og strategi for vekst og utvikling Kommunens forretningsidè Kongsberg 40.000 innbyggere Kongsberg med 40 000 innbyggere er en ambisjon som

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Næringsplan for Røyken 2010-14

Næringsplan for Røyken 2010-14 Næringsplan for Røyken 2010-14 Bakgrunn Røyken kommune fikk i 2007 sitt første plandokument for næringsutvikling i form av en Næringsplan for Røyken 2007 2009. Denne ble vedtatt i kommunestyret 19. april

Detaljer

Internasjonal Profilering

Internasjonal Profilering Jonas Gahr Støre vil styrke Norges omdømme i utlandet, eller rettere sagt, skaffe Norge et omdømme Vi må få oss en identitet - intet mindre. Aftenposten, 28.01.08 1 Internasjonal Profilering Mål: Øke kjennskapen

Detaljer

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven

REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING. Prosjektleder Sissel Kleven REGIONAL PLAN FOR VERDISKAPING OG NÆRINGSUTVIKLING Prosjektleder Sissel Kleven Hva ønsker vi å oppnå med regional plan? Felles mål, satsingsområder og prioriteringer, som setter Buskerud og således også

Detaljer

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn Professor Handelshøyskolen BI Norgespakken: Spissteknologi, kunnskap og ledelse Stord-konferansen Stord, 15.06.2006 Kunnskap og ledelse som konkurransefortrinn

Detaljer

Attraktive bomiljø - kommunal rolle

Attraktive bomiljø - kommunal rolle Attraktive bomiljø - kommunal rolle Buskerud fylke Krødsherad, Norefjell 21. -22. februar 2012 Svein Hoelseth, sjefarkitekt Husbanken 27. feb. 2012 1 Husbankens visjon er at Alle skal kunne bo godt og

Detaljer

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL.

MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. MODERNE OG FLEKSIBLE NÆRINGSLOKALER I KONGSBERGS NYE BYDEL. HELLEBÆK BLIR EN HELT NY BYDEL I KONGSBERG SENTRUM. 2 TEKNOLOGIBYEN KONGSBERG SATSER OFFENSIVT PÅ BRED NÆRINGSUTVIKLING Kongsberg kommune ønsker

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk?

Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Finnes det en helhetlig kommunal innovasjonspolitikk? Innovasjon og velferdsteknologi i kommunal sektor Konferanse på Lillestrøm 26. april 2013 Trude Andresen Områdedirektør KS forskning, innovasjon og

Detaljer

Økonomiplanseminar 22. mai 2008

Økonomiplanseminar 22. mai 2008 OPPGAVE: Gruppe 1 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 1 når oppgaven besvares. Gruppe 2 skal ha spesiell fokus på pkt. nr. 2 osv. Utover dette kan gruppene etter eget ønske fokusere på ett eller flere av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hans Ole Wærsted Arkiv: 123 Arkivsaksnr.: 10/109 REGIONAL DELPLAN FOR REISELIV I BUSKERUD HØRINGSSVAR FRA SIGDAL KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: Sigdal kommune oversender

Detaljer

Næringspolitikk i nordisk sammenheng

Næringspolitikk i nordisk sammenheng Næringspolitikk i nordisk sammenheng 2 NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG NÆRINGSPOLITIKK I NORDISK SAMMENHENG 3 Alle prognoser tyder på at tjenestesektoren vil fortsette å vokse i årene som kommer,

Detaljer

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2:

Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Bilde 2: Forsidebilde: Horvnes og Sandnessjøen, et senter for offshoreaktivitet i Nordland Først vil jeg takke for invitasjonen til å komme og delta på dette næringsseminaret i forkant av den offisielle åpningen

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner

Reiselivsnæringen i Nord-Norge. Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen i Nord-Norge Anniken Enger, Partner Reiselivsnæringen er en næring..bestående av mange små og store bedrifter fra flere bransjer som har til felles at de lever av mennesker på reise.

Detaljer