Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!"

Transkript

1 Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

2 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5 Unikt samarbeid mellom kommunen og næringslivet 6 Sammen om næringsutviklingen 9 Asker internasjonale skole 10 Tilgang på arbeidskraft 12 Med lokalisering som konkurransefortrinn 14 Fra Bærum til Asker 15 Et levende sentrum i en blomstrende kommune 16 Tilrettelegging av næringsarealer 18 Valget falt på Asker 20 Fra Asker til Asker 21 Reiselivsrådet inntar byen 22 Olje og gass 24 Engineering Valley 26 Etablererveiledning 28 Professor med starthjelp 30 «Asker for store - Asker for små» 33 Gode bedrifter i lønnsom vekst 35 Frivilligheten blomstrer i Asker 36 Nydelige Asker 40 Asker der drøm og virkelighet møtes 44 Kommuneplanen 46 Med sentrum i spissen 48 Et blikk inn i fremtiden? 50 Aktive banker 52 Alle vil til Asker 54 Asker skal være et attraktivt sted å drive næringsvirksomhet. Det er kommunens mål. Det skal gjelde enten bedriften din er liten eller stor, og enten den har holdt til her i én måned eller i 30 år. Kommunen er ansvarlig for velferdstjenestene, for barnehagene, skolene, eldreomsorgen, og kulturen for å nevne noe. Men det er en gjensidig avhengighet mellom den offentlige velferden og den private verdiskapningen. Lokalmiljøet trenger et livskraftig næringsliv med attraktive arbeidsplasser. Næringslivet trenger en strategisk plassering og tilgang til arbeidskraft, men også en stabil, offentlig samarbeidspartner som lytter til deres behov og bidrar til forutsigbare rammebetingelser. En slik partner ønsker vi å være, og det er også en del av vårt ansvar. Med stadig vekst i den lokale næringsaktiviteten og positive tilbakemeldinger føler vi at vi er på rett vei. Det gledeligste av alt er at bedriftene som flytter til Asker de blir! Som ordfører er jeg selvsagt veldig stolt av kommunen min, Ordfører i Asker og Bærum, Lene Conradi og enda stoltere blir jeg når jeg opplever ekte engasjement for lokale forhold. Slik som i dette eksempelet, en e-post sendt til meg fra en av våre store, internasjonalt orienterte næringsaktører: «Nå har vi lyst til å gjøre alvor av noe vi har snakket om lenge, nemlig finne et prosjekt som både er samfunnsnyttig og samtidig gir oss hjelp til selvhjelp. Vi ønsker å bidra til å øke interessen for realfag, og gjerne i kommunen der vi selv holder til. Kan vi få et møte med dere for å diskutere mulige idéer til et samarbeid om dette? Her gjelder det å spille på lag! Intet ville være bedre enn om vi klarte å gi et verdifullt bidrag til barn og unge i vår kommune som samtidig gagner en ingeniørtung bedrift som vår på litt sikt!» En kommune på lag med næringslivet og et næringsliv på lag med kommunen bedre blir det ikke. Bli med!

3 4 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 5 næring Det handler om å fange vinden Stadig flere virksomheter velger å lokalisere eller relokalisere seg i Asker. Dette gir svaret på at Asker er et godt sted å drive næring. Men denne situasjonen er ikke noen selvfølge den er basert på en god næringsplanlegging, et godt samarbeid mellom ulike aktører og en dynamisk vilje til næringsutvikling og vekst. Vi er vel alle opptatt av «den gode historien». I Asker dreier denne seg om å foreta en seilas med en «loggbok» som beskriver et lokalsamfunn i næringsutvikling og vekst. En god seilas betinger at kartet studeres, kursen settes, besetningen hyres, "skuta" utrustes, seglene trimmes og vinden fanges. Asker har en av landets mest velutdannede arbeidsstokker. Kommunens beliggenhet i et infrastrukturelt perspektiv er god. Dette gir solide kartreferanser. Situasjonen er imidlertid at vi morgen-eksporterer store deler av vår kunnskapskapital ut av bygda for arbeid. Dette gir grunnlag for å sette kursen. Kursen er at vi ønsker å bidra til at det skapes flere arbeidsplasser i Asker tilpasset befolkningens utdanningsnivå såkalte Kunnskapsarbeidsplasser. Vår beliggenhet tilsier at vi også kan «høste» arbeidskraft fra vest før køen på E-18 og motstrømskøen fra øst. Et godt utgangspunkt for å velge Asker som lokasjon! I Asker er det stor vilje til samspill mellom politisk ledelse, kommuneadministrasjon, næringsliv og andre samfunnsaktører. Dette samspillet er en nødvendighet for å kunne gjennomføre den gode seilasen. Besetningen er dermed hyret og mannskapet ser mot felles horisont. Å utruste skuta handler i næringssammenheng om å gjøre tilgjengelig næringsområder, forsterke næringsmiljøer, drive miljø- og samfunnsutvikling samt blant annet å bidra til kompetansebygging og erfarings-overføring. Asker har i dag det meste på plass med tilrettelagte næringsarealer, et urbant sentrum, gode skole- og oppvekstmiljøer. Dette gir gode forutsetninger for næringslivet. Trimming av seglene er en forutsetning for god fremdrift. I næringssammenheng er det viktig at ambisjoner settes, at næringsmessig attraksjonskraft høynes og at næringsmiljøer stimuleres. I Asker er vi langt fra «herjet av medgang» - vi ønsker næringsvekst og et variert og konkurransekraftig næringsliv. Vår innsats prioriteres i retning av stadig å skape bedre forutsetninger for næringslivet. Det å fange vinden er det viktigste suksesskriterium i all seilas så også i «næringsseilasen». Asker har de siste årene tiltrukket seg flere kunnskapsbaserte «flaggskip» ikke minst innen olje- og gass-sektoren. Vi har tilrettelagt seilasen Asker har fanget en sterk vind! Lars O. Nordal, direktør i Asker Næringsråd

4 6 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 7 Unikt samarbeid mellom kommunen og næringslivet Asker kommune ønsker å legge til rette for at næringsaktører kan etablere og utvikle seg her hos oss. Lokalpolitikerne ser kommunen som en viktig samfunnsbygger, og prioriterer gode rammebetingelser for et variert og attraktivt næringsliv. Asker har i dag flest handels- og kunnskapsarbeidsplasser. Kommunen fikk et løft da oljefunn i Nordsjøen brakte en rekke prosjekteringsmiljøer i verdensklasse hit, og med disse bedriftene fulgte begrepet «Engineering Valley». De siste ti årene har flere olje- og gassbedrifter kommet til, og vi opplever en ny boom i bransjen. Med en sentral plassering mellom Oslo og Drammen er Asker en del av arbeids- og boligmarkedet i Osloregionen. Det er lett å ta seg til Asker både fra øst, vest og sør. Vi har gode løsninger for både vei, jernbane og buss, og dette er en stor fordel i rekrutteringsprosesser. Et attraktivt bomiljø er også viktig for medarbeidere. For eksempel holder både barnehager, skoler, idrettsanlegg og tilbudet av butikker, restauranter og aktiviteter høyt nivå i Asker. I tillegg har vi etablert en Internasjonal skole som blant annet skal være et godt tilbud til barn av ansatte i internasjonalt rettede bedrifter. Det systematiske samarbeidet mellom skolene og næringslivet i Asker har gitt mange resultater, og i 2012 ble Asker kåret til landets beste entreprenørskapskommune. Ønskedrømmen er at skoleelever i Asker møter et lokalt næringsliv som stimulerer og motiverer dem til læring og søken etter ny kunnskap, slik at de blir attraktive medarbeiderne for bedriftene våre om noen år. Gjennom samlinger, møter og seminarer skapes nettverk. Kommunen og næringsrådet samarbeider om å synliggjøre bredden og omfanget av det lokale næringslivet. Asker har yrkesaktive innbyggere, og vi har et uttalt mål om å gjøre flest mulig av dem til kortreiste arbeidstakere med jobb innenfor kommunegrensen. Brukerundersøkelsene våre viser at bedriftene er fornøyd med kommunen som tilrettelegger, at vi er lydhøre og interesserte i å bidra til gode vilkår for næringslivet. Vi tror på dialog, og kommunen og næringsrådet samarbeider tett om å stimulere og tilrettelegge for lokal og regional næringsutvikling. Næringssjef i Asker kommune, Morten Bastrup, legger opp til et svært aktivt samarbeid mellom kommune og næringsliv. People going further HRG Nordic Ditt lokale forretningsreisebyrå! Alfheim 7, 1384 Asker - Tel People going further

5 8 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 9 Sammen om næringsutviklingen Næringspolitikken i Asker har målsetning om å øke antallet kompetansearbeidsplasser som også kan gi flere kortreiste arbeidstakere. Det viktigste kommunen gjør i denne sammenheng er å ta vare på det eksisterende næringslivet, tilpasse arealplaner for vekst der det er behov og muligheter for det, samt bidra til knoppskyting i de relevante bransjene. Rådmann Lars Bjerke Dine supporttjenester vår kjernevirksomhet Kommunen har i denne sammenheng en viktig rolle som planlegger og forvalter. Næringslivet selv er de nærmeste til å formulere sine behov for samarbeid og tilrettelegging. Asker kommune samarbeider derfor tett med Asker Næringsråd i prosjekter og tiltak som har utgangspunkt i vedtatte planer. Som paraplyorganisasjon for næringslivet i Asker har Næringsrådet en spesiell posisjon. Asker Næringsråd favner alle bransjer og næringer blant sine medlemmer og kan derfor representere bredt med innspill, deltakelse og tiltak i den lokale næringsutviklingen. Konseptet til AskersHus har ambisjoner om å være en ny næringslivsressurs. Et samlet kompetansemiljø som driver egen virksomhet, men som også kan brukes i særskilte prosjekter og samarbeidsformer, gir nye muligheter. En spennende samarbeidsarena for næringsutvikling og vekst I det gamle Tomra-bygget på Drengsrud bygger Asker Næringsråd opp serviceaktiviteter knyttet til næringsutvikling, entreprenørskap og samfunns- og kunnskapsutvikling gjennom sitt selskap AskersHus AS. Asker kommune har lokalisert sitt Kunnskapssenter i dette bygget og målsettingen er å oppnå synergier mellom dette senteret og AskersHus. Gjennom ressursmiljøer tilknyttet AskersHus, vil større og bredere ressurser kunne settes inn i næringsutviklingen og ambisjonen er å skape et kunnskapsmiljø og et næringsrettet servicepool for offentlig og privat virksomhet. Sammen med kommunens Kunnskapssenter, vil AskersHus representere en spennende, operativ og innovativ kommunal/privat samspillsarena for idéutvikling, prosjektutvikling og entreprenørskap. Samtidig vil det etableres et læringsmiljø og en næringsrettet servicefunksjon for informasjon, kommunikasjon og nettverksbygging i samarbeid med lokale og regionale nettverksoperatører. En offensiv kommune En viktig samarbeidspartner for Asker Næringsråd, er Asker Kommune. De ser samarbeidet som en av flere løsninger på mange av de utfordringene vi står overfor i samfunnet fremover: - Vi hå ha bedre bærekraft i samfunnet. Dette krever en kraftig fornying av måten vi jobber på. Vi mener at vi kan finne mange av svarene på utfordringene ved å jobbe systematisk med utvikling og innovasjon i et samarbeid mellom det offentlige, det private næringslivet, frivillige organisasjoner og innbyggere. Ordene tilhører Lars Bjerke, som er rådmann i Asker kommune. Han representerer en kommune som har stor tro på det private initiativ og hva dette kan tilføre kommunen: - Mange av løsningene ligger i grensesnittet mellom offentlig, privat og frivillig sektor, forklarer Bjerke. - Ved å bygge nye arenaer for samarbeid mellom likeverdige partnere, skaper vi miljøer som kan komme opp med løsninger vi kanskje ikke har tenkt på tidligere. Ulike aktører har ulik kompetanse, og ved å sette sammen disse oppnår vi mer enn vi kunne klart på egenhånd. Vi er avhengige av å være en attraktiv kommune for næringsutvikling for å kunne tiltrekke oss kompetanse som bedriftene igjen har glede av. Dette gjensidige avhengighetsforholdet mellom aktører er noe vi dyrker og jobber hardt for å videreutvikle som grobunn for samfunnsutviklingen i Asker, avslutter rådmannen. Verdensledende innen måltidsrelaterte tjenester og andre supporttjenester. Postboks Nesbruveien Nesbru - Tlf: DØRÅPNER TIL ET FRISKERE LIV Veien til et friskere liv er ofte ikke så lang som du tror. Det handler om å ta tak i seg selv. Kanskje er det de små kiloene som plager deg, stresset på jobben, ryggplagene, det manglende overskuddet eller de negative tankene som av og til tar overhånd. Friskvernklinikken på Trekanten er et treningssenter for alle og et rehabiliteringssenter med spesialkompetanse på muskel og skjelettlidelser, idrettsskader, treningsveiledning, vektproblematikk og lettere psykiske lidelser. Vi kan gi gode råd om hvor du bør sette inn støtet, enten det bare er en tilpasset treningsøkt på treningssenteret eller en tverrfaglig tilnærming av hele situasjonen. Friskvernklinikken er alltid tilgjengelig og alltid i nærheten en døråpner til et friskere liv for folk flest i Asker og Bærum. Høy faglig kvalitet representert av spesialist i fysikalsk medisin, psykologer, klinisk ernæringsfysiolog, manuell terapeut, fysioterapeuter og personlig trenere. Ta kontakt for påmelding/informasjon: Tlf: E-post: Knud Askers vei 20, 1383 Asker

6 10 11 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD Hjelp til selvhjelp For FMC Technologies var ikke valget vanskelig da de ble bedt om å bidra økonomisk til oppstarten av Asker Internasjonale Skole: Med over 4000 ansatte fra 50 nasjonaliteter i Norge kan en internasjonal skole i nærmiljøet være utslagsgivende for å tiltrekke seg ny arbeidskraft. F MC Technologies ga i 2012 tilsagn på et bidrag på en million kroner til oppstarten av skolen. Før dette hadde selskapet også, sammen med Western Geco og National Oilwell Geco, vært med på å finansiere forprosjektet til skolen: - En internasjonal skole hjelper oss til å tiltrekke oss den arbeidskraft og kompetanse som vi behøver, forteller markeds- og kommunikasjonssjef i FCM Technologies, Kjersti Løken. - Vår lokalisering i Asker er ideell med tanke på nærhet til hovedflyplass på Gardermoen og tilhørende kommunikasjon. Et internasjonalt skoletilbud betyr mye for utenlandske arbeidstakere og gir oss et konkurransefortrinn. Men den økonomiske støtten er ikke kun gjort av ren egeninteresse: - Vårt engasjement er også et bidrag til lokalmiljøet i Asker hvor vi er etablert. Dette er en bevisst strategi fra vår side. Vi var også instrumentelle i oppstarten av Kongsberg Internasjonale Skole, og ville bidra på lik måte også i Asker, avslutter Løken. Asker Internasjonale Skole åpner dørene for sitt første kull elever 19. august Asker internasjonale skole Den 19. august 2013 inviterer Asker internasjonale skole (AIS) det første kullet med elever til første skoledag. Mange års planlegging og arbeid ligger bak åpningen, som har sine røtter i ønsket om å kunne tilby en engelskspråklig skole til barn av utenlandske arbeidere som flytter til kommunen. Markeds- og kommunikasjonssjef i FCM Technologies, Kjersti Løken D et første året skal mellom 50 og 60 elever fra i overkant av 20 forskjellige nasjonaliteter fordeles på 1. til 5. klassetrinn. Men dette er bare en begynnelse, og planen er å øke volumet på både klassetrinn og elever: - I 2018 er planen at vi skal tilby alle 10 klassetrinn i grunnskolen, forteller rektor ved AIS, Robert Browne. Vi har tillatelse fra myndighetene til å ta inn 400 elever, og har også muligheter til å utvide de lokalene vi bruker i dag. Samarbeid Som så mye annet i Asker kommune, er også denne skolen et samarbeid mellom det private næringslivet og kommunen. Selv om det er stat og kommune som dekker de aller fleste utgiftene knyttet til utbygging og drift, har flere bedrifter også bidratt med penger for å realisere prosjektet. Skolen er organisert som en stiftelse. Kostnadene dekkes derfor med 85% av Utdanningsdirektoratet. Resten må dekkes av foreldrene. Asker internasjonale skole blir en svært velkommen tilvekst til skolemiljøet i Asker. Rektor Browne står i spissen for en stab som teller 6 lærere. 5 av disse er kontaktlærere og en er norsklærer. Selv om undervisningen skal foregå på engelsk, er Browne opptatt av å formidle at dette ikke kun er en skole for utlendinger: Hos oss er alle velkomne, smiler rektoren. Vi gleder oss til å undervise barn fra alle bakgrunner på en moderne og fremtidsrettet skole! Photo Gallery As the demand for energy rises, the world s leading oil and gas operators are turning to FMC Technologies now more than ever for innovative solutions to maximize oil and gas production. And that means incredible opportunity for our company and our people. Photo Gallery Photo Gallery 1 min ago Photo Gallery 20 min ago FMC Technologies announced a subsea equipment order from Photo Gallery read Are you looking for a career with a global company with many opportunities? Hear what Marius and other read more» Photo Gallery My Story Photo Gallery My Story Video Photo Gallery Photo Gallery My Story

7 12 Tilgang på arbeidskraft For bedriftseiere er det flere ting som er viktigere når de bestemmer seg for hvor bedriften skal plasseres. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft, god geografisk plassering og en velutviklet infrastruktur er tre av de viktigste faktorene i denne prosessen. I Asker finner du alt dette! I Asker kommune bor det rundt mennesker. I nabokommunen Bærum bor det i overkant av , og Oslo har over innbyggere. Med andre steder i nærheten bor det tett oppunder en million mennesker i nærheten av Asker. Det er også i disse områdene du finner den største tettheten av høyt utdannede nordmenn, så tilgangen på kvalifisert arbeidskraft er meget høy. Lett å nå Å komme seg til Asker er enkelt. De aller fleste veier fører til Asker, og du kan nå oss ved å kjøre bil, ta buss og tog, eller du kan sykle. For arbeidstakere i og rundt distriktet er det også en kjempefordel å jobbe i kommunen. Å bo i den samme kommunen som du jobber, eller å pendle mot trafikken, er noe som vil kunne utgjøre forskjellen mellom å takke ja og å takke nei til en jobb for mange mennesker. I Asker har vi definert begrepet kortreist arbeidskraft for å understreke hvor stort konkurransefortrinn dette kan være for mange bedrifter. Sammen med nærheten til hovedtransportårer som Gardermoen og markedene i Norge og i utlandet, stiller Asker svært langt fremme i kampen om lokalisering av arbeidsplasser. Asker har tilgang på svært mange kompetente arbeidere i mange slags yrker. KONFERANSE ELLER KONSERT? Asker kulturhus tilbyr begge deler. Kultur og næringsliv For utleie og informasjon ring servicetorget på eller se askerkulturhus.no. Revidert regnskap en kvalitetssikring Stiansen & Co AS Statsautoriserte revisorer Regnskap, revisjon og rådgivning Hold fokus på å skape inntekter og la oss ta hånd om regnskap og formalia. Kvalitetssikret informasjon bygger tillit og troverdighet til din virksomhet. Vi er høyt kvalifiserte sparringpartnere i økonomiske spørsmål. Vi tilbyr alt innen regnskapsføring og revisjon og har et globalt nettverk. Etablert i Asker siden 1986 og holder til på Nesbru med gode kommunikasjoner og parkeringsforhold. Stiansen & Co AS Statsautoriserte revisorer Tlf Besøksadresse Fekjan 15A, 1378 Nesbru

8 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD Med lokalisering som konkurransefortrinn Fra Bærum til Asker Vitari er et konsulentselskap i IT-bransjen. I Norge ble de Årets Visma Partner i 2012 og 2013, det vil si Vismas største partner innen forretningssystemer. Bedriften teller ca. 85 ansatte. Hovedkontoret ligger i Asker, hvor det arbeider i overkant av 50 personer. I 2012 flyttet FORCE Technology fra Sandvika til Asker. De valgte å følge etter flere andre større bedrifter som har gjort det samme i løpet av kort tid. Men hva er det som trekker kunnskapsbedrifter til Asker? -Vi har alltid holdt til i Asker, forteller adm. dir i Vitari, Asle Sjørbotten. - Vi som startet opp selskapet kom i stor grad fra områdene rundt, og da var det naturlig for oss å legge den nye virksomheten til Asker. Vi har aldri angret på at vi etablerte selskapet og dets hovedkontor i Asker. Kommunen har et interessant og kompetent næringsliv, og plasseringen er strategisk både i forhold til å nå kunder i Buskerud / Vestfold og Oslo-området. Vitari er et selskap som er avhengig av medarbeidere med høy kompetanse. For å kunne utføre oppdragene sine, må de har arbeidskraft med riktig utdanning og sertifisering. Lokalisering er derfor et våpen de bruker aktivt i kampen om de kloke hodene: - Yngre mennesker er veldig opptatt av at vi er lett tilgjengelige fra alle kanter, istemmer Sjørbotten. - Å pendle motsatt vei er ganske håpløst siden du må påregne å stå i kø i lang tid for å komme deg inn til Oslo i rushtiden. Da er det en stor fordel å kunne tilby en moderne arbeidsplass på et sted som det er relativt enkelt å komme seg til, avslutter toppsjefen i Vitari. er ingen enorm forskjell på Bærum og Asker, men vi oppfatter at det er en dynamisk oljenæringsklynge rundt -Det Asker sentrum, ikke minst for teknologi- og kompetansebedrifter, som vi gjerne vil være en del av, forteller Henning Arnøy i FORCE Technology. - Et annet viktig moment er at vi har behov for kombinasjonslokaler til virksomheten vår. Det er meget vanskelig å finne egnede lokaler i nærheten av oljeklyngen i Bærum. I Asker finnes det større muligheter, og vi oppfatter også at kommunen har en offensiv og dynamisk næringspolitikk. Det virker som om det er en viktig og prioritert oppgave for kommunen å tiltrekke seg kompetansebedrifter, og det gjør at vi føler oss ønsket. Som så mange andre som holder til i regionen, peker Arnøy på E18 som en stor utfordring for området: - E18 er helt klart den største utfordringen regionen står ovenfor når det gjelder næringsutvikling, bekrefter han. Bosetting i nærmiljøet oppfattes også som en betydelig utfordring, og spesielt for yngre mennesker. - I rekrutteringsprosesser blir det også brukt mot oss at det er for få stopper på lokalstasjonen mellom Sandvika og Asker. Men heldigvis har vi et rykte på oss for å være en kompetansebedrift som har et godt arbeidsmiljø og produkter og tjenester helt i toppen innenfor våre segmenter. Det gjør at vi uansett klarer oss godt i kampen om både de unge talentene og de mer erfarne arbeidstakerne, avslutter sjefen i Force Technology. Asle Sjørbotten Les mer om oljeleting på norsk sokkel: concedo.no Knowing and creating Leangbukta, Asker Tlf

9 16 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 17 Et levende sentrum i en blomstrende kommune Gjensidig påvirkning og avhengighet Det skjer mye spennende i Asker for tiden. Næringslivet blomstrer og det skapes attraktive selskaper i alt fra enklere servicebedrifter til noen av verdens mest teknologisk avanserte selskaper. Sentrumsvirksomhetene i Asker sentrum og resten av næringslivet i kommunen er gjensidig avhengige. Næringslivet trenger et levende og attraktivt sentrum for å tiltrekke seg arbeidskraft, og sentrum trenger mennesker å tilby sine varer og tjenester til. Denne avhengigheten er sentral i arbeidet til både politikere, representanter for næringslivet og for sentrumsforeningen. Skal vi kunne skape et levende sentrum og ikke bare opprettholde, men også videreutvikle det aktivitetsnivået som er i sentrum i dag, er vi avhengige av engasjement fra alle parter, forklarer Glosli. Tanken om at samarbeid på tvers av organer, virksomheter og organisasjoner er nødvendig for utvikling, ligger til grunn for det meste som skjer i Asker kommune. At fokuset gir resultater, viser blant annet tildelingen av Bymiljøprisen fra Miljøverndepartementet i Trekanten Flere arbeidsplasser gjør at det kommer flere mennesker til kommunen, og mer varierte arbeidsplasser gjør at kommunen får en stadig mer differensiert befolkning. Da er det viktig å ha et levende sentrum som kan tilby innbyggerne de varene og tjenestene som de etterspør! Asker Sentrum AS er en organisasjon for handelsstanden i Asker sentrum. Med 147 medlemsbedrifter, inkludert over 80 butikker/ servicetilbud, jobber de for å gjøre sentrum av Asker til et levende og pulserende sted i stadig utvikling. - Med en stadig økende og mer differensiert befolkning, ser vi at vi til enhver tid har et behov for utvikling, forklarer daglig leder i Asker Sentrum AS, Vibeke Glosli. - Det som var nok til å gjøre sentrum til et naturlig møtested for kommunens befolkning for år siden, holder ikke i dag. Vi må til stadighet prøve å strekke oss lengre, sånn at vi kan gi kommunens flotte befolkning det sentrum de fortjener. Derfor samarbeider vi tett med kommunen, Trekanten, Securitas, frivillige og andre aktører om arrangement, aktiviteter, informasjon og utvikling av sentrum. En annen suksesshistorie er Trekanten senter. Senteret ligger sentralt i Asker, og fremstår som en naturlig forlengelse av gågaten og sentrumshandelen i byen. Senteret er et populært samlingspunkt og er med sine over 80 butikker og kunder i uken et moderne kjøpesenter, godt integrert med de øvrige butikkene i Asker sentrum. De siste årene har ledelsen fokusert på å få et tilsig av bedrifter som tilbyr nye varer og tjenester for å kunne møte nye behov. Trekanten befester dermed tanken om det gjensidige avhengighetsforholdet mellom et levende sentrum og et velutviklet næringsliv. Mette Killerich tar hver uke i mot rundt kunder i Trekanten senter. Vil du bli en av Norges mest fornøyde bankkunder? Norske bankkunder har talt: Ingen bank gir bedre service enn Handelsbanken*. Prøv oss du også! Vi lover deg at vi skal stå på for å gi deg den bankopplevelsen du fortjener. Smuget 1, Asker Tlf handelsbanken.no/asker Vibeke Glosli ønsker velkommen til Asker sentrum. *ref. EPSI Nordens og Norges største tilfredshetsundersøkelse blant bankkunder. Undersøkelsen omfatter de største bankene i Norge.

10 SIDE både store og små. SIDE SIDE LEdER SidE 2 SIDE 13 SIDE Lars Hjemdal (t.v.) og Sassybeat SIDE NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 19 Tilrettelegging av næringsarealer En effektiv bruk av næringsarealer og en strategisk og aktiv tilrettelegging for nyetablering og vekst, er en forutsetning for et velfungerende næringsliv. Asker har som kommune i mange tiår utvist en aktiv næringspolitikk som har tatt næringslivets behov som utgangspunkt for sitt arbeid. I Asker kommune er det svært mange bedrifter som jobber innenfor olje- og gassbransjen. Dette er en høyteknologisk virksomhet som er svært lønnsom, og hvor det har vært stor vekst gjennom mange år. For å kunne imøtekomme denne veksten, har kommunen vært forutseende og satt av store arealer til næringsvirksomhet kvadratmeter Kommuneplanen tilrettelegger for utbygging av m 2 næringsareal i området rundt Asker sentrum. Utbyggingen var planlagt å skje i og rundt sentrum, med et sterkt fokus på utviklingen av knutepunktene rundt sentrum. En av årsakene til at kommunen stiller så store områder til disposisjon, er som nevnt for å kunne ta av for veksten i oljeog gassnæringen. Men like viktig er det å sørge for å ha kapasitet også for nyetablerere og for bedrifter som vil flytte til kommunen. Asker trenger et differensiert næringsliv, og da er det viktig at forholdene legges til rette for at bedrifter av alle slag har gode rammebetingelser. Alle er velkomne Vi har i lang tid sett eksempler på bedriftsledere som velger å flytte bedriften de eier til Asker. Dette gjelder både mennesker som har sin bakgrunn fra kommunen, og for andre som i utgangspunktet ikke har noen spesiell tilknytning til oss. De som ikke kommer herfra, flytter hit på grunn av de gode rammebetingelsene som tilbys, og den gode tilgangen på velutdannet arbeidskraft. De som har røtter i byen flytter gjerne bedriften hjem for å slippe pendling. En skal ikke undervurdere hvilket konkurransefortrinn det er å slippe og pendle til jobb hver dag. Uansett hvilke motiver en bedrift har for å starte opp, utvide eller relokere, og uansett i hvilken bransje de driver, skal de vite at de alltid er velkomne til Asker. Vi gjør alt vi kan for å legge forholdene til rette for at bedrifter skal kunne vokse og trives hos oss. Vi vet at næringsarealer med god beliggenhet og en effektiv infrastruktur er en forutsetning for mange bedrifter, og jobber derfor målbevisst for å kunne tilby dette. Foretrukket leverandør av forretningssystemet Microsoft Dynamics NAV. Bransjeløsninger og forretningsprosesser Produksjon Service Faghandel Prosjekt Vi holder deg oppdatert Nå kan du selv velge hvordan du vil oppleve lokalavisen din! Se mer på De foreslåtte tiltakene virker å ha urimelige konsekvenser for de næringsdrivende på Vøyenenga. TiRSdAG 12. ApRiL 2011 Ingen frykt for hotellkonkurranse direktør Olav Brommeland ved Radisson Blu park Hotel får to nye konkurrenter neste år etter en årrekke med hotellmonopol på Fornebu. Vi synes det er hyggelig å få selskap av konkurrerende virksomheter, sier Brommeland. Fredag fyller hotellet 40 år. Vil kutte ut apparater på Kalvøya SIDE 7 turnet våren inn Ingen garanti for barnehage UKE 15 NR ÅRGANG LØSSALG KR. 15,- Maia Tandberg-Johansen og resten av Asker-turnerne rundet av sesongen med en våroppvisning i Holmenhallen som begeistret ikke garantert barnehageplass i høst. FOTO: KNUT BJERKE Forsvarsklippe med elitepotensial Morten Ruud irgens (24) har kjempet seg til en nøkkelrolle i Bærums midtforsvar, og har imponert trener Morten Tandberg så mye at Tandberg snakker høyt om eliteseriespill. Første sjanse til å overbevise kommer i kveldens serieåpning på Kadettangen. UtEn BarnEhagEplaSS: Barna til (fra venstre) Synne Engh-Hellesvik, Kathrine Ayling, Anna Håkans og Anja Jackson er alle født like etter 1. september og disse fire barna ble født like etter 1. september søkere til barnehageplass i Asker og Bærum må i fjor. dermed må mødrene deres trolig se langt flere foreldre belage seg på avslag. Full barnehagedekning er et fryktelig provoserende begrep, etter barnehageplass når barselpermisjonen er over. det er nemlig bare barn født før 1. september sier Kathrine Ayling fra Hosle. som er garantert barnehageplass. Med Store vyer for nygård prosjektleder Henrik J. Mette (midten) fikk mange spørsmål fra Berit Hætta, Kåre Harborg og de andre interessentene som var møtt frem på Nygård mandag. 11 nye potensielle drivere var møtt frem, og planene for utfartsstedet var mange og varierte. Sikret seg Budstikkastipendene

11 20 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 21 Valget falt på Asker Da servicegiganten Aibel skulle ha nye lokaler til Oslokontoret, stod valget mellom Aker Brygge, Lysaker, Sandvika og Asker. Etter en lengre og grundig prosess, falt valget på Asker. Det er menneskene som jobber i selskapet svært godt fornøyd med i dag! Fra Asker til Asker Da National Oilwell Varco hadde behov for nye og mer funksjonelle kontorlokaler, satte de i gang en grundig prosess for å finne ut hvor bedriften skulle ligge. Prosessen endte opp med at de valgte å forbli i Asker, og da først og fremst på grunn av beliggenhet: -Vi flyttet inn i de nye lokalene for halvannet år siden, forteller konserndirektør i Aibel, Stig Jessen. De nye lokalene ligger kun noen få hundre meter fra togstasjonen og sentrum. Med sine m 2 er det plass til at rundt tusen personer kan ha sin arbeidsplass i lokalene. Det jobber rundt 900 personer i avdelingen i dag, og flyttingen til Asker har vært en stor suksess. Vi ser at antallet arbeidere som velger å slutte hos oss har falt fra rundt 8%, til i underkant av 6%, forklarer en fornøyd sjef. - Grunnen til nedgangen er en kombinasjon av at vi er blitt bedre, beliggenheten til de ny lokalene og de nye lokalene i seg selv. Alt er tilrettelagt for at våre ansatte skal kunne yte sitt beste hele arbeidsdagen gjennom. Aibel er en av mange svært spennende bedrifter som har valgt Asker som base. - Vi synes det er spennende å være en del av det som skjer i næringslivet i Asker for tiden. Da vi satte i gang prosessen med flytting, opplevde vi en svært aktiv og engasjert politisk ledelse. Ordfører Lene Conradi stod i spissen for en gruppe som gjorde at vi følte oss godt mottatt av en kommune som virket svært opptatt av å legge forholdene til rette for næringslivet, avslutter en fornøyd direktør. Konserndirektør i Aibel, Stig Jessen oss er det svært viktig med beliggenhet, bekrefter visepresident i National Oilwell Varco, Yn- -For gve Bastesen. - Det å være synlige i nærmiljøet er viktig for oss, og vi skal sette vårt preg på nærmiljøet. Rekruttering for å sikre et teknologi ledende firma som vårt er viktig, så vi ser at beliggenhet i «ringrommet» rundt byområder som Oslo og Drammen er strategisk riktig. Det at det også er flere firmaer i samme bransjen i området er også utelukkende positivt. Før flyttingen jobbet i underkant av 180 mann i selskapet. I dag er antallet rundt 220. For de ansatte har flytting vært en Trives du suksess, og dette med reisevei er noe som trekkes frem som positivt av mange. - Det er ingen tvil om at Askers beliggenhet er nesten perfekt for vår del, bekrefter Bastesen. - Grovt sett kan du si at omtrent 1/3 av våre ansatte er fra Oslo, 1/3 fra Asker og 1/3 fra Drammen og andre steder i Buskerud. For de to sistnevnte er plasseringen vår gunstig, og de som bor i Oslo pendler også mot trafikken. Ut fra rekrutteringsmuligheter er dette et viktig argument, og dette var en viktig del av beslutningsgrunnlaget da vi valgte å forbli i byen, avslutter Bastesen. på dypt vann? Visepresident i National Oilwell Varco, Yngve Bastesen National Oilwell Varco DET ER VIKTIG Å GI FOLK MULIGHETER National Oliwell Varco er en internasjonalt anerkjent leverandør av innovative, høyteknologiske løsninger og vi i Asker er stolte av å kunne si at vi har utviklet noen av bransjens mest innovative borevæskesystemer. Dette kan være plassen for deg som ønsker å jobbe i en bransje i vekst, er opptatt av spennende teknologi og ønsker en hyggelig arbeidsplass. Du finner oss i vårt nye og moderne bygg på Drengsrud. Se alle ledige stilinger her: National Oilwell Varco Norway AS Drengsrudhagen 4, 1385 Asker Tlf.: AIBEL GJØR DET Aibel AS er et ledende oljeserviceselskap og er etablert innenfor fornybar energi. Selskapet har 5700 medarbeidere og virksomhet i fem land, inkludert to verft i verdensklasse. Aibel er en ingeniørbedrift som prosjekterer, bygger, oppgraderer og vedlikeholder plattformer, fartøyer og produksjonsanlegg i olje- og gassindustrien.

12 22 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD Reiselivsrådet inntar byen 2. april 2013 åpnet Akershus Reiselivsråd sitt tredje kontor. Asker ble valgt som hovedsete for avdelingen som skal betjene Asker og Bærum. Avdelingen ledes av Kristin Lunde, som er regionsansvarlig i rådet. Akershus Reiselivsråd er en medlemsorganisasjon med ca. 125 medlemmer tilknyttet reiselivsnæringen i fylket. Medlemsmassen inneholder alt fra store bedrifter som OSL og Tusenfryd, til mindre bedrifter som for eksempel bondegårder som har turisme som biintekt. - Asker kommune har over lengre tid kjørt en prosess for å finne ut hva de ønsker å gjøre med reiselivet. I denne prosessen ble mulige løsninger og potensielle samarbeidspartnere vurdert. Vi innså tidlig i prosessen av både Asker kommune, næringen i regionen og vi i hovedsak har samme mål. Derfor var det naturlig for oss å etablere et nytt kontor i nettopp Asker, forteller daglig leder i Akershus Reiselivsråd, Knut Aandal. - Markedsføring, kompetanseheving og hjelp til nettverksbygging og samarbeid er noe av det viktigste vi jobber vi. Vår visjon er å skape situasjoner hvor alle ved å jobbe sammen mot et felles mål kan oppnå nå enn de kunne på egenhånd. Ved å legge til rette for at for eksempel opplevelsesbedrifter og institusjoner kan samarbeide med for eksempel overnattingssteder, mener vi å kunne tilføre begge samarbeidspartnerne merverdi i form av en økt kundemasse. - Vi håper å kunne bidra til å øke både kunnskap om, og kjennskapen til, hva Asker og Bærum har å tilby. Våre mål sammenfaller i stor grad med både kommunens og næringens, noe som er et svært godt utgangspunkt for et fruktbart samarbeid, avslutter Aandal. VELKOMMEN TIL SEM! Kurs og Konferanser En 20 minutters kjøretur fra støv og støy i Oslo eller Drammen, ligger et annerledes hotell idyllisk til i landlige omgivelser. Omgitt av en vakker eplehage og som en del av et århundregammelt kulturlandskap, er Sem Gjestegård noe helt for seg selv. I dette landskapet er Sem Gjestegård en del av naturen, og naturen en del av opplevelsen du får hos oss som gjest. Her kan du strekke på bena i hagen eller rusle en tur i egne tanker på stien rundt Semsvannet. Her er fred og ro. Både vi som jobber her og naturen som omgir oss, har lagt forholdene til rette slik at du kan hente inspirasjon og nye krefter. Sem Gjestegård er et strålende utgangspunkt for deg som er turgåer, badenymfe, skientusiast, jogger, syklist, padler eller deg som bare ønsker ro til å lade batteriene. Vi kan tilby konferanselokaler fra 2 til 140 personer. Standard teknisk utstyr til fri disposisjon. Vi har gratis trådløst nettverk i alle bygninger. Akershus Reiselivsråd skal bidra til økt aktivitet i næringslivet i Asker gjennom blant annet å hjelpe bedrifter med å bli bedre på blant annet samhandling. Semsveien , 1384 ASKER Tlf: Vi er også på Facebook.

13 24 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 25 Olje og gass Asker har gjennom årene utviklet seg til å bli et område med mange aktører innen olje- og gassindustrien. Det kommer stadig til nye bedrifter i de samme bransjene, og kommunen er for lengst etablert som en olje- og gasshub. Asker har vært med på det norske oljeeventyret siden oppstarten. Begrepet Engineering Valley, som du kan lese mer om på de neste to sidene, var rettet mot de miljøene som vokste opp rundt den hurtigvoksende oljeog gassindustrien på slutten av 1970-tallet. Selv om bransjen opplevde store problemer mot slutten av 1980-tallet, er kompetansen forblitt i distriktet. I dag høster både kommunen, regionen og landet fruktene av dette ved at vi har et miljø som er attraktivt nok til å tiltrekke ikke bare noen av verdens største bedrifter, men også noen av verdens mest kvalifiserte arbeidstakere! Fordeler Det finnes mange grunner til at selskaper i oljeog gassbransjen velger å etablerer seg i Asker: Tilgang på arbeidskraft I Asker og området rundt finnes det svært mange mennesker med kompetanse og erfaring fra olje- og gass-sektorene. Geografisk plassering Asker ligger nærmere Oslo, og det er også svært enkelt å komme seg til Gardermoen. Vi liker å si at Asker er «i tøffelavstand til Houston». Det er ingen steder som ikke er lett tilgjengelige for kommunen vår! For arbeidstakere som både bor og jobber i kommunen, er det en kjempefordel at de slipper å pendle for å komme på jobb. Skal du inn til Oslo om morgenen, må du regne med å stå i kø fra Asker. Det tar gjerne en times tid å komme seg på jobb på denne måten, og dette er tid som mange svært gjerne vil bruke til andre ting. De som bor i Oslo og jobber her, pendler mot trafikken og sparer dermed også mye tid på jobbreisen. Miljø I Asker finner du mange av de største bedriftene i bransjen, og et meget sterkt faglig miljø. Her finner du de aller beste muligheter for faglig utvikling og nye utfordringer! Rekruttering til faste stillinger, prosjekt og vikariater. Kontakt Sandvikakontoret på tlf , eller mail: Vi tar miljøvern på alvor! Daglig renhold Byggrengjøring Hovedrengjøring Oppskuring/boning Vinduspuss Besøksadresse: Ensjøveien Oslo Tepperens Trappevask Brakkevask Vikarrenhold Vaktmestertjeneste Tlf Fax Gardinrens Rens av arbeidstøy Mopper og matteutleie Gulvvedlikehold Kontoradresse: Slyngveien Asker Besøksadresse: Strømsveien 185, 0665 Oslo - Postadresse: Postboks 351, 1372 Asker Tlf Faks Logomatter Arbeidstøy Betjeningstøy Matter Mopper Gardiner Tepper Tlf: Faks: Mobil: Besøksadresse: Strømsveien 185, 0665 Oslo - Postadresse: Postboks 351, 1372 Asker

14 26 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 27 Engineering Valley Funnet av olje i Nordsjøen har hatt svært mye å si for samfunnsutviklingen i Norge. Vi er blitt tilført store verdier og har rettet mye av næringslivet vårt mot denne virksomheten. I området mellom Aker Brygge og Asker vokste det tidlig frem et miljø som skulle vise seg å være svært sentralt i utviklingen av oljeindustrien. Engineering Valley er en betegnelse som blir brukt om konsentrasjonen av olje- og gassbedrifter i Asker og inn mot Oslo. Begrepet ble aldri formalisert gjennom noen stiftelse eller organisasjon, men brukt om miljøet rundt bedrifter som Norwegian Petroleum Consultants (NPC), Aker, Kværner, Statoil, Saga Petroleum Hydro og Norwegian Contractors. Engineering på de mange offshoreprosjektene på norsk sokkel ble utført i nettopp denne regionen. Fra skip til plattformer Da Erik Klausen begynte som ingeniør i Aker i 1977, ble det fremdeles bygd skip på Aker Brygge. Skipsbygging hadde lenge vært en stolt norsk tradisjon, men sterk konkurranse fra utlandet gjorde at mye av denne virksomheten forsvant. - Det var i denne perioden at begrepet Engineering Valley oppstod, erindrer Klausen. - Regionen hadde en stor ingeniørkompetanse og en mulighet til å kjøre store prosjekter som de på denne tiden ikke hadde i Stavanger. Da vi skulle mobilisere mann over 2 måneder for å jobbe med et prosjekt, trengte vi god kontorkapasitet. Dette fant vi blant annet på Drengsrud, Nesbru og i Solbråtveien. Å kjøre prosjektene midt i Oslo ble dyrt, og det var derfor naturlig å legge arbeidet til utsiden av hovedstaden. Til grunn for vekst ligger først og fremst kompetanse, og det fantes det mye av i dette området, forklarer Klausen, som i dag jobber i oljeselskapet Concedo. Da oljeprisen falt til 20 dollar fatet i 1986 og 10 dollar i 1998, ble mye av grunnlaget for bransjen endret. De store selskapene valgte i stor grad å være forsiktige og la nye prosjekter på is. Den lave prisen førte også til at det ble et økt fokus på kostnader i bransjen, og subsea-utviklingen startet for fullt på denne tiden. Dette ser vi blant annet resultatet av i dag i form av klyngen Subsea Valley, som Asker også er en del av. Engineers in Asker Asker har gjennom flere tiår vist at de er en kommune som kan huse gjennomføring av store prosjekter. Engineering Valley var viktig for utviklingen av både kompetanse og næringsliv i regionen. Dette har kommunen bygd på og huser i dag de nasjonale hovedkontorene til flere store ingeniørbedrifter og seismikkselskaper. Selv om begrepet Engineering Valley ikke er noe som brukes ofte i dag, er Asker fremdeles et av de mest attraktive steder for ingeniører som finnes. Kombinasjonen av attraktive arbeidsplasser, geografisk beliggenhet og gode service- og kulturtilbud, gjør kommunen til et førstevalg for ingeniører fra hele verden!

15 28 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 29 Etablererveiledning Etablerertjenesten i Asker og Bærum skal bidra til å skape levedyktige virksomheter og derigjennom flere arbeidsplasser og styrket næringstilbud i de to kommunene. Kreativitet + kunnskap = entreprenørskap Alle bedrifter som eksisterer i dag er tuftet på en idè og et initiativ. Grûndere som har vist evne og vilje til å gjøre idèen til et forretningsmessig lønnsomt foretak er selve «ryggraden» innen verdiskaping og vekst i samfunnet. Etablerertjenestens mål er først og fremst å øke robusthetsgraden/overlevelsesevnen for nystartede firmaer i en kritisk oppstartfase. Dette gjøres ved å tilrettelegge et helhetlig tilbud som omfatter individuell veiledning til grûndere, grunnkurs knyttet til det å starte egen virksomhet, temakurs innen ulike relevante emner, samtaleordning med erfarne fagpersoner, møteplass (Grûnderforum) samt tilbud om gratis kontorplass i etableringsfasen. Etablerertjenesten administreres av Asker Næringsråd i samarbeid med Bærum Næringsråd og Kvinner i Business. Oppdragsgiver er Asker kommune og Bærum kommune og Etablerertjenesten finansieres av Akershus Fylkeskommune og Innovasjon Norge. Etablerertjenesten har også et samarbeid med NAV som medfører at tjenesten foretar såkalte næringsfaglige vurderinger for personer som søker dagpenger under etablering av egen virksomhet. Etablerertjenesten har også innledet samarbeid med enkelte av de videregående skolene i kommunene. Elever som planlegger å starte Ungdomsbedrifter har anledning til å benytte seg av tilbudene fra Etablerertjenesten i Asker og Bærum på lik linje med andre. Lars O. Nordal er direktør i Asker Næringsråd Ane Maria Haug Mjaaseth, Bærum Næringsråd, Lars O. Nordal, Asker Næringsråd og Toril Flåskjer, Kvinner i Business. Ved at nettverksoperatørene i Asker og Bærum har det administrative og operative ansvaret for Etablerertjenesten, sikres samspillet mellom nyetablerte virksomheter og det mer etablerte næringslivet. Dette kan gi viktige erfaringseffekter for grûndere og vil sikre at disse har muligheten til å bli en del av næringsnettverkene i de to kommunene. Det å skape et godt grunnlag for kunnskapstilførsel til grûndere innen bedriftsetablering er hensikten med den Etablerertjenesten som drives i Asker og Bærum. I tillegg kan vi tidvis også spe på med litt tilførsel av kreativitet der det er behov for dette. Vårt estimat er at personer årlig vil benytte seg av de tilbudene som Etablerertjenesten kan tilby i Asker og Bærum. Dette omfatter opp til ti timer gratis veiledning, deltakelse på grunnkurs innen etablering samt temakurs, «Gründerforum» og lån av inkubatorkontor. Vår oppgave er å bistå i utvikling av forretningsplaner, gi praktiske råd, kople personer mot ulike miljøer og ressurser - og ikke minst å skape gode nettverk. Ved gjennomarbeidede planer øker muligheten for å overleve en kritisk oppstartfase. Vi er mer opptatt av å bidra til økt overlevelsesgrad enn kvantitativt å telle antall nyetableringer. Det er de mest robuste virksomheter som overlever i et konkurranseutsatt marked. Det er mange ulike brukere av Etablerertjenesten og motivene for ønsket om å etablere egen virksomhet varierer. Hovedvekten av brukere utvikler forretningsidèer innen tjenesteytende sektor regionalt, noen av disse har relativt høy innovasjonsgrad. Men vi opplever også å møte personer som har idéer med potensial langt ut over det regionale markedet, nær sagt på verdensmarkedet. Motivene for start av egen virksomhet kan være alt fra det å se en markedsmulighet til ønsket om «selvrealisering». Vår jobb er å realitetsorientere, stimulere og dokumentere grunnlaget for etablering, først og fremst person deretter idé. Vi ønsker dermed å fremme godt Entreprenørskap i Asker og Bærum stimulere kreativiteten, tilby erfaring og tilføre kunnskap.

16 30 NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD Tid til å hente ut potensialet i virksomheten? posisjon.no Professor med starthjelp Morten Flate Paulsen driver i dag Campus NooA, som er et internasjonalt senter for nettkurs. Paulsen er professor i nettbasert utdanning, og er også president i European Distance and E-Learning Network. Men til og med han hadde behov for hjelp da han skulle gjøre idèen sin til en forretning. Campus NooA (www.nooa.no) tilbyr i dag 30 nettkurs. En forfatterskole i samarbeid med en dansk skole var det første som ble tilbudt elevene, og nå er også en nettbasert videregående skole på luften. Men før skolen kom i gang, søkte Morten Flate Paulsen hjelp hos veiledningstjenesten i kommunen: - Jeg trengte hjelp til å starte opp bedriften, forteller professoren. - Jeg fikk råd og veiledning omkring dette, og fikk også hjelp til praktiske ting som leie av kontorplass og tilgang på kontorutstyr. Det har vært veldig verdifullt for meg å komme inn i miljøet her i Drammensveien 915. Både faglig og sosialt har jeg hatt stort utbytte av dette, og bare det å være en del av miljøet rundt næringsrådet og de aktivitetene de tilbyr, er svært givende. Når jeg nå bygger opp Campus NooA, håper jeg å kunne gi noe tilbake til andre som er i oppstartsfasen, ved å kunne bidra med råd og veiledning til dem, avslutter en travel, men godt fornøyd grunder. Vitaris viktigste oppgave er å gi kundene mer tid. Tid til å tenke nytt. Til å utvikle. Våre konsulenter har god innsikt i forretningsprosesser og solid kompetanse innen økonomi og forretningssystemer. Sammen finner vi gode it-løsninger som tar hånd om de manuelle og rutinemessige oppgavene. Slik at du får tid til å tenke fremover. Vitari leverer konsulenttjenester og it-løsninger for økonomi og virksomhetsstyring. Ved vårt kontor i Asker står over 50 medarbeidere klare til å hjelpe med å hente ut potensialet i din virksomhet. Systemene skal ikke ta tid, de skal gi tid. til jobben er gjort Vitari AS Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad tel

17 32 PRIVAT / ASKER NÆRINGSRÅD 33 PRIVAT Asker for store Asker for små Etter snart tretti år som næringsdrivende innen kontormøbler, tør jeg påstå at jeg vet en del om hva som er viktig for å få en bedrift til å gå bra. Tidligere i dette magasinet har dere lest om større selskaper som har gjort suksess i Asker. For meg som leder av en småbedrift er jeg selvsagt glad for at næringslivet rundt meg blomstrer, selv om jeg ikke nødvendigvis har så mye til felles med mange av de store bedriftene i kommunen. Jeg drev en kontormøbelforretning på Skøyen i mange år. For ti år siden valgte jeg å etablere en ny forretning. Denne kalte jeg for Kontor og Hjem AS, og la den til Leangbukta. Lokasjonen er fantastisk, og med 250 m2 utstilling langs bryggekanten er det ikke mange konkurrenter som kan slå meg på dette området. Men hovedgrunnen til at jeg valgte å legge butikken til Asker, var at jeg da slapp å sitte i bilen i kø inn til Oslo hver dag. Som bedriftseier og menneske er jeg avhengig av å trives både på jobb og på hjemmebane for å få ut mitt potensiale. Etableringen i Asker gjorde at jeg mistet litt av nærheten til markedet i Oslo, men ga meg samtidig en økt livskvalitet ved at jeg fikk etablert en kortreist arbeidsplass for meg selv og mine ansatte. Asker har mye å by på, både for privatpersoner, småbedriftseiere og for ledere i større bedrifter. Med nærhet til både markeder og natur, trygge og gode oppvekstvilkår, et godt kulturtilbud og mye annet, fremstår Asker som en kommune som kan tilby mye av det samme som Oslo, samtidig som du slipper en del utfordringer som du møter daglig i hovedstaden. Det er nå drøye ti år siden jeg flyttet bedriften min tilbake til kommunen hvor jeg tilbrakte mine ungdomsår. For meg har valget jeg tok da fungert meget bra, og jeg har ikke vurdert å flytte ut av kommunen igjen. Dan Kildal driver Kontor og Hjem AS i Leangbukta. For ti år siden valgte han å flytte virksomheten tilbake til kommunen hvor han vokste opp, og han har aldri sett seg tilbake!

18 34 PRIVAT / ASKER NÆRINGSRÅD 35 ASKER attraktivt for bedrifter og mennesker Gode bedrifter i lønnsom vekst Asker er en bygd med mange lønnsomme, ledende og også internasjonalt orienterte bedrifter. Dette er ikke tilfeldig. Kommunen ligger sentralt plassert i den tettest befolkede delen av landet, med godt utbygd infrastruktur og kort avstand til attraktive arbeidsplasser, både i det offentlige og i det private næringslivet. Sammen med nærheten til sjø og skog, gjør dette Asker attraktiv som bostedskommune for en kjøpesterk befolkning med høy utdannelse og solid kompetanse. Det finnes noen fellesnevnere for de bedriftene som er lønnsomme over tid. Geografisk plassering er ofte en av disse. En annen er kompetente medarbeidere i gode bedrifter som klarer å skape verdier for sine kunder. Klarer du å tilføre kundene dine noe ekstra, legger du grunnlaget for en langvarig og verdifull kunderelasjon. Virksomheter som er bevisste og tydelige på sitt verdiforslag til kunder og samarbeidspartnere og som er positivt tydelige på sine konkurransefortrinn, inngir gjerne tillit og trygghet og er lønnsomme over tid. ADVnor er et selskap som jobber sammen med bedriftseiere for å skape lønnsom vekst og dermed høyere verdi på deres selskaper. Selskapets filosofi er at gode og lønnsomme bedrifter er det beste for alle, det være seg ansatte, styre, ledelse, kunder, leverandører og samfunnet ellers. ADVnor jobber med å finne løsninger på de utfordringene selskaper møter i en vekstfase. Bjørn Skare og hans medarbeidere har gjennom sitt arbeid prøvd å definere noen kriterier som må ligge til grunn for at vekst skal oppstå, og for at den skal være sunn: - Det viktigste er selvsagt å skape reelle verdier, forteller Skare. - Klarer du å skape noe som kundene er villige til å betale en god pris for, er sannsynligheten stor for at du bygger et lønnsomt og langsiktig kundegrunnlag. Lykkes du med dette over lang tid, har du også lagt grunnlaget for en verdifull merkevare. En annen ting som ADVnor mener er svært viktig i forhold til å kunne skape en god og forutsigbar vekst, er tydelig kommunikasjon: - Vær tydelig i ditt budskap med kundene dine de nye, så vel som de eksisterende, forklarer Skare. - Legg vekt på at dere er med på å skape varige verdier. Pass på at budskapet du kommuniserer stemmer overens med hva kundene faktisk opplever hver dag. Forutsigbarhet skaper tillit og tillit bygger langsiktighet, avslutter Skare. Bedrifter hjemmehørende i Asker burde ha de beste forutsetninger for å lykkes fremover. ADVnor og lignende selskap står klare til å hjelpe bedrifter med vekstambisjoner i området med å få ut sitt potensial. Bjørn Skare er partner i ADVNor. A Analyse D Drift og utvikling V Verdirealisering VI SKAPER VERDIER FOR EIERE I PRIVATE SELSKAPER. Hvordan skape en mer lønnsom og bedre bedrift? Hvilke verdidrivere kan du påvirke med høy virkningsgrad, lav kostnad og lav risiko? Bedrifter som blir kjøpt får ofte en høyere verdi enn de bedrifter som blir solgt - hvordan posisjonere din bedrift riktig i markedet? Hvis du og din bedrift kan ha nytte av en konstruktiv diskusjon på noen av disse temaene, kontakt oss for et uforpliktende møte, vi er lokalisert rett ved Askers flotte torg (stasjonsbygningen). Torvveien 4, 1372 Asker I Tlf: I I

19 PRIVAT / ASKER NÆRINGSRÅD Frivilligheten blomster i asker Vårt lokalsamfunn er fylt med nyttige ideer og mye inspirasjon, og er en utrolig kraftkilde for Askers framtid. Både vi selv, våre barn og våre barnebarn kan og vil dra nytte av ideene og inspirasjonen som ligger bak innbyggernes innsats. Frivillighetsarbeidet i Asker er basert på et samarbeid mellom frivillige, kommunen og næringslivet med det formål å aktivt styrke lokalsamfunnet gjennom å bidra aktivt i samarbeidet. Frivilligheten blomstrer i Asker takket være en enorm innsats fra innbyggerne i kommunen og et velutviklet samarbeid mellom kommunen, næringslivet og aktive innbyggere. Mye av det absolutt viktigste arbeidet i en kommune utføres av frivillige. Hvordan ville det for eksempel vært for barna å vokse opp i en kommune hvor det ikke fantes speiderledere eller fotballtrenere? Hva hadde det gjort med trygghetsfølelsen i samfunnet om det ikke fantes mennesker som stilte opp som frivillige i det lokale brannvesenet eller Røde Kors? I Asker er vi svært opptatte av at vi skal være en inkluderende kommune som gir trygghet i hverdagen for alle. Samtidig skal vi også kunne tilby aktiviteter og tjenester som er med på å gi hverdagen innhold. Mye av dette har vi fått til i Asker. Dette er vi svært stolte av, men vi hadde aldri klart dette uten innbyggerne våre som stiller opp og legger ned et enormt antall timer i året, både for barn og for voksne! En aktiv kommune For å bidra til å skape gode rammevilkår og å sørge for en målrettet innsats for frivilligheten, har Asker kommune tatt en aktiv rolle i utviklingen av det frivillige arbeidet i kommunen. Med en uttalt målsetning om å finne ut av hvordan en best samarbeider for å skape levende og inkluderende partnerskap mellom frivillige, kommunen og næringslivet, jobber kommunen frem en frivillighetsmelding i Som en del av dette arbeidet arrangeres det to dialogkonferanser hvor alle med tilknytning til og interesse for det frivillige arbeidet har muligheten til å involvere seg. Asker er et samfunn hvor svært mange engasjerer seg i frivillig arbeid på ulike plan. Nysgjerrig, spesialisert og inkluderende. FORCE Technology er en internasjonal rådgiver og tilbyder av spesialteknologi og spesialkunnskap til olje-, gass-, og landbasert industri. FORCE Technology leverer blant annet rådgivning og analyser som bidrar til sikker og kostnadseffektiv design og drift av installasjoner, prosessanlegg og rørledninger for olje & gassvirksomhet. Våre tjenester og produkter er løsninger med fokus på fagområder som teknisk integritet (asset integrity management), material-, korrosjons- og konstruksjonsteknikk samt inspeksjon-og vedlikeholdsplanlegging og utførende inspeksjon til offshore så vel som til landbaserte installasjoner. Vi er lokale, men leverer globalt. FORCE Technology Norway AS er i sterk vekst. og har ca 205 ansatte ved sine kontorer i Asker, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Harstad, Tromsø og Hammerfest. FORCE Technology har totalt ca 1200 ansatte i Norge, Danmark, Sverige, Russland, Singapore og Kina. Nye Vakåsvei 32, 1395 Hvalstad Tel.: Fax.: forcetechnology.com

20 38 PRIVAT / ASKER NÆRINGSRÅD NÆRING / ASKER NÆRINGSRÅD 39 Asker Frivilligsentral HASSELBAKKEN Asker Frivilligsentral Hasselbakken samler og organiserer mennesker som vil bruke noe av sin tid til å hjelpe andre med å få en bedre hverdag! Sentralen inviterer alle som vil treffe nye mennesker til å være med på å lage en møteplass hvor alle frivillige kan være med på å sette egne og andres idèer ut i livet. Vi gjør Norge friskere På Hasselbakken arrangeres det en rekke ulike aktiviteter: Du kan bli medlem i en av organisasjonene, jobbe frivillig på cafè eller bli med i ulike grupper som arbeider for Hasselbakken drift. Du kan selvsagt også velge kun å delta i noe av det som arrangeres. Dette er noe av det som arrangeres av Asker Frivilligsentral Hasselbakken: Damedager Frihjelpen Vedutdeling Dugnadsgruppe Praktisk hjelp Kafé på Hasselbakken Reiseklubb Utdanningsrådgivning for unge voksne Besøksvenner og telefonkontakt Språk- og leksekafé Alle er velkomne! Frivilligsentralen er en møteplass og et kraftsenter for enkeltmennesker, frivillige organisasjoner og det offentlige. Den er åpen for alle frivillige uavhengig av alder, livssyn, politikk og yrkesinteresser, og tanken er at mennesker fra alle lag av Asker-samfunnet skal være med på å utvikle sentralen sammen. Uavhengig av om du er en som vil bruke din fritid på andre, er blitt pensjonist og vil ha noe å fylle dagene med, er ung og vil øke din livserfaring gjennom kontakt med andre mennesker, er arbeidssøker og ønsker å gjøre noe positivt i en vanskelig jobbsøkingstid eller om du ønsker å være et medmenneske som stiller opp for andre, er du hjertelig velkommen til Asker Frivilligsentral Hasselbakken! Nycomed ble etablert i Norge i Da startet farmasøyten Morten Nyegaard med import av farmasøytiske produkter. Bedriften Nyco ble etablert i 1890, og skiftet navn til Nycomed i Vi har vært etablert i Asker siden 1990 da vi kjøpte Collett Marwell Hauge AS i Drammensveien. Der har vi i dag vårt norske hovedkontor og ett av våre to produksjonsanlegg i Norge, totalt ca 300 medarbeidere. Siden 2011 har vi vært en del av det globale farmasøytiske selskapet Takeda. I dag er Takeda Nycomed Norges største leverandør av legemidler målt i volum. En rekke av markedets mest kjente medisiner, både reseptfrie og reseptpliktige, kommer fra oss. Over 70 prosent av det vi produserer i Norge går til eksport. Vår lange tradisjon og suksessfulle vekst er inspirasjon for fremtiden. Vi vil fortsette å være en god og aktiv nabo i lokalsamfunnet mens vi arbeider videre mot det samme målet: Et stadig friskere Norge.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen

Hele bilaget er en annonse utgitt av Kunnskapsbyen Lillestrøm som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045. Lillestrømregionen som distribueres med Aftenposten i januar 2015 GENERASJON 2045 Lillestrømregionen BY- OG NÆRINGSUTVIKLING FOR FREMTIDEN FORSKNING OG TEKNOLOGIMILJØ I VERDENSKLASSE OSLOREGIONENS MEST ATTRAKTIVE BY LILLESTRØM

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

Der innflytteren tas vare på

Der innflytteren tas vare på Prosjektrapport nr. 7/2003 Der innflytteren tas vare på En studie av utvikling, strategisk tenkning og praktisk arbeid med inn- og tilbakeflytting i Tinn kommune Hanne Mari Førland SERA Hans Kjetil Lysgård

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com

DET NORSKE OLJEEVENTYRET. - og det er her vi er virkelig gode. www.subseavalley.com Et annonsebilag utgitt av Subsea Valley. Distribuert med Dagens Næringsliv i mars 2015 og på Subsea Valley Conference 2015 DET NORSKE OLJEEVENTYRET HAR NÅDD BUNNEN - og det er her vi er virkelig gode.

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17

Nr. 9-2013 - 96. årgang. Nord- Norges finanstopp. Side 17 Nr. 9-2013 - 96. årgang Nord- Norges finanstopp Side 17 N Y H E T E R Nå lager vi BankID 2.0! Thorbjørn Sundbøe er prosjektleder for «BankID 2.0», et av de største løftene som er gjort i BankID siden

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv

Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Norge som vertskap For et attraktivt næringsliv Side 3 Leder Innhold Hva er kjernen i norsk vertskapsattraktivitet? 03 Leder Bjørn Arne Skogstad, programansvarlig for NCE Hvorfor har Kongsberg Automotive

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love

MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk. Petter Stordalen Å lykkes i Sverige. To Sweden with love 03 MERCUR- din partner i verdens største forretningsnettverk 2013 Petter Stordalen Å lykkes i Sverige Magnus Reitan To Sweden with love Tema å lykkes i Sverige Leder Kjære leser! Denne gangen står Sverige

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet

PENGEVIRKE. Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank. Tema: Starte egen virksomhet PENGEVIRKE Tidsskrift for ny bankkultur Utgis av Cultura Bank nr. 2 2015 Tema: Starte egen virksomhet Å starte egen virksomhet Av Jannike Østervold Som etablerer må du være innstilt på lange arbeidsdager

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle

Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle ÅRSRAPPORT 2014 Medlemmer kan delta på frokostmøter med faglige og aktuelle emner, småbedrifts- og lederforum, nettverkssamlinger, sosiale aktiviteter, kulturelle events, kurs, seminar og konferanser.

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1.

En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing. Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling. 1. En Helhetlig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing Innsatsområde: Fra idé til verdiskapning maritim forretningsutvikling 1. utgave Dato: 2010-04-12 Forord Den maritime næringen skal innen utløpet av

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber.

BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012. transport. // TEma. Løser problemene det offentlige ikke klarer. fremste drivkraft. www.bergen-chamber. BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 6 // 2012 // TEma transport Løser problemene det offentlige ikke klarer Vellykket 16. november Bybanen er Bergens fremste drivkraft www.bergen-chamber.no // TEma Løser problemene

Detaljer