NOU. Norges offentlige utredninger 2013: 4. Kulturutredningen 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOU. Norges offentlige utredninger 2013: 4. Kulturutredningen 2014"

Transkript

1 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014

2 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014

3 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014

4 Norges offentlige utredninger 2013 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Det livssynsåpne samfunn. Kulturdepartementet. 2. Hindre for digital verdiskaping. Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet. 3. Pensjonslovene og folketrygdreformen III. Finansdepartementet. 4. Kulturutredningen 2014 Kulturdepartementet Alle illustrasjoner: Arne Nøst

5 NOU Norges offentlige utredninger 2013: 4 Kulturutredningen 2014 Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 18. mars Avgitt til Kulturdepartementet 4. mars Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning Oslo 2013

6 ISSN ISBN Aurskog AS

7 Til Kulturdepartementet Kulturutredningen 2014 ble oppnevnt ved kongelig resolusjon den 18. mars Utvalget er i mandatet bedt om å gjennomgå og vurdere kulturpolitikken etter Utvalget legger med dette fram sin rapport. Oslo, 4. mars 2013 Anne Enger (leder) Geir Berdahl Corinne Lyche Campos Marit Eikemo Anne Eriksen Karen Espelund Lene Hansen Tale Hungnes Kjell Magne Mælen Arne Nøst Eivind Nåvik Sjur Paulsen Martin Eia-Revheim Ingrid Røynesdal Erik Henningsen (utredningsleder) Live Nermoen Elisabeth Stavem

8 4 NOU 2013: Kulturutredningen 2014

9 Innhold 1 Innledning og sammendrag Kulturløftet Fellesskap, ytringsfrihet og kulturelt mangfold Utvalgets mandat Avgrensninger Utvalgets sammensetning og arbeidsmåte Dialog med aktørene i kulturlivet Utredningens struktur Sammendrag Del I Historisk bakgrunn Innledning til Del I Historisk bakgrunn Kulturell nasjonsbygging fra Innledning Statsdannelsen i Kulturpolitikkens nullpunkt Kirken og Forsvaret som kulturbærende institusjoner Institusjonsutvikling nedenfra Kulturpolitikk som samfunnsbygging Kulturens folkelige forankring Dikteren som nasjonal helt Motkultur og kulturstrid Fra norskdom til arbeiderkultur Nasjon og minoriteter Kulturpolitikk som velferdspolitikk Innledning Mellomkrigstidens kulturlover Kultur som offentlig velferdsoppgave Spredning av rikskultur Norsk kulturråd Samfunnshuset, idretten og det lokale kulturlivet Den nye desentraliserte kulturpolitikken Kunstnerpolitikken Kulturpolitikk i en liberaliseringstid Tilbake til sentrum Fra samfunnshus til kulturhus Kulturskoler og Den kulturelle skolesekken Kulturlivets verdikjede Kulturens sektorisering Kulturens institusjonalisering Kulturpolitiske tendenser på 2000-tallet Nye kilder til finansiering av kulturlivet Kulturnasjon og mangfold Kulturpolitiske utfordringer på 2000-tallet Del II Kulturpolitikkens berettigelse Innledning til Del II Kulturpolitikkens berettigelse 53 6 Kultur, ytringskultur og det kulturpolitiske kulturbegrepet Innledning Kultur som sivilisasjon, levemåte og kunst Kulturell kompleksitet Kulturbegrepet i norsk kulturpolitikk Det utvidede kulturbegrepet Fra det utvidede kulturbegrepet til ytringskultur Avslutning: ytringskultur som kulturpolitikkens ansvarsområde Kultur som samfunnsskapende kraft Innledning Samfunnsvirkninger og den ekspressive interessen Kulturvirksomhet og demokrati Deltakelse i kulturvirksomhet som grunnlag for sosiale fellesskap Kulturvirksomhet som kilde til økonomisk verdiskaping Avslutning: demokrati og rettferdighet som kulturpolitikkens fundament Kulturliv og samfunnsutvikling Innledning Endringskrefter Folkestyre i endring Levekår og ulikhet Økende kulturelt mangfold Lokal egenart som vekstkraft... 78

10 8.7 Digitalisering og hverdagslivets symbolske omgivelser Digital kultur Kulturell øyeblikksorientering Digitalisering og kulturell fragmentering Likedanning av kulturuttrykk Avslutning: mangfold og møteplasser Demokrati, rettferdighet, mangfold Innledning Ytringskultur som kulturpolitisk kulturbegrep Kulturpolitikkens nødvendighet Infrastruktur for demokrati Kulturelt medlemskap Demokrati, rettferdighet og armlengdeprinsippet Globalt kulturmangfold Del III Kulturpolitikken etter Innledning til Del III Kulturpolitikken etter Et helhetlig blikk på kulturpolitikken med utgangspunkt i budsjettutviklingen Måloppnåelse og bærekraft Den statlige kulturpolitikken etter Innledning Oversikt over budsjettutviklingen i kulturløftperioden Fordelingen mellom kulturområdene fra 2005 til Realøkningen i Kulturløftet Andel av realøkningen som går til institusjoner Bevilgninger til pensjonsutgifter, forvaltning, drift og vedlikehold m.m Geografisk fordeling Scenekunst Fordelingen av midler på scenekunstfeltet Utviklingen på scenekunstfeltet etter Virkninger av scenekunstpolitikken Utvalgets vurdering Musikk Fordelingen av midler på musikkområdet Utviklingen på musikkfeltet Virkninger på musikkfeltet Utvalgets vurdering Museum og kulturvern Fordelingen av midler på museums- og kulturvernfeltet Utviklingen på museums- og kulturvernfeltet Virkninger av museums- og kulturvernpolitikken Utvalgets vurdering Arkiv Fordelingen av bevilgninger på arkivfeltet Utviklingen på arkivfeltet Utvalgets vurdering Språk, litteratur og bibliotek Fordelingen av midler på språk-, litteratur- og bibliotekfeltet Utviklingen på området språk, litteratur og bibliotek Digitale satsinger Virkninger på området for språk, litteratur og bibliotek Utvalgets vurdering Billedkunst, kunsthåndverk og offentlige rom Fordelingen av midler på området for billedkunst, kunsthåndverk og offentlige rom Utviklingen på området for billedkunst og kunsthåndverk Virkninger av kunstpolitikken Utvalgets vurdering Kunstnerformål Fordelingen av midler på området for kunstnerformål Utviklingen på området for kunstnerformål Utvalgets vurdering Film Fordelingen av bevilgninger på filmfeltet Utviklingen på området for film og dataspill Virkninger på filmområdet Utvalgets vurdering Frivillighet Fordelingen av midler til frivillighetsformål Utviklingen på frivillighets- området Virkninger på frivillighetsfeltet

11 Utvalgets vurderinger Allmenne kulturformål Direktoratsfunksjoner på arkiv-, bibliotek- og museums-feltet Utvalgets vurdering Norsk kulturråd Utvalgets vurdering Spillemidlene Utvalgets vurdering Den kulturelle skolesekken og Den kulturelle spaserstokken Utvalgets vurdering Satsing på mangfold og inkludering i kulturlivet Utvalgets vurdering Satsing på kultur og næring Utvalgets vurdering Konklusjon: Den statlige kulturpolitikken etter Kommunal og fylkeskommunal kulturpolitikk Innledning Endringer i den kommunale kulturforvaltningen Kultur som kommunal «salderingssektor» Kulturloven Utviklingen i kommunenes kulturutgifter på 2000-tallet Kulturutgifter i kommunene etter inntektsnivå og kommune- størrelse Fordelingen av kommunenes kulturutgifter på ulike kultur- formål Aktivitetstilbud til barn og unge Bibliotek Idrett Musikk- og kulturskoler Andre kulturaktiviteter og kulturbygg Oppsummering: Kulturløft i den kommunale kultursektoren? Kultursektorens utydeliggjøring Kulturlov og kulturutgifter Utviklingen i det lokale kulturlivet etter Folkebibliotek Kulturskolene Kino Fritidsklubber og selvstyrte kulturarenaer for ungdom Det frivillige kulturlivet Kulturfestivaler Konsertscener i det lokale kulturlivet Oppsummering: utviklingen i lokalt kulturliv etter Utviklingen i den fylkeskommunale kulturpolitikken etter Fylkeskommunen som utviklingsaktør Utviklingen i fylkeskommunenes kulturutgifter på 2000-tallet Fylkeskommunale kulturoppgaver på 2000-tallet Samarbeid mellom fylkeskommuner og kommuner på kulturfeltet Samspill mellom fylkeskommuner og staten på kulturfeltet Utvalgets vurdering Del IV Kulturpolitikk etter Strategier for en bærekraftig kulturpolitikk Tid for et lokalt kulturløft Kunstproduksjon og publikum i sentrum Utvid det kulturelle medlemskapet Bærekraftig kunstnerpolitikk Kvalitet og kunnskap Utvid kulturlivets finansieringsgrunnlag Kulturinstitusjonenes samfunnsoppdrag Fra måling til vurdering Fra styringsdialog til samfunnsoppdrag Fra «regnskapsplikt» til offentlighet Kunnskapsbasert resultatvurdering Styrk den kulturelle grunnmuren et løft for det lokale kulturlivet Innledning Styrk den kulturpolitiske samordningen Styrk den lokale kunst- og kulturfaglige kompetansen Kulturskolen Den frivillige opplæringssektoren voksenopplæringen

12 15.4 Styrk fritidsdeltakelsen i kunst- og kulturlivet Lokalsamfunnets kulturelle arenaer Biblioteket Fritidsklubben Kirken Styrk den lokale kommersielle kulturproduksjonen Del V Tilrådinger Oppsummering av tilrådinger Referanser Vedlegg 1 Innspill til Kulturutredningen Møter med utvalgets leder, utvalget og/eller sekretariatet

13 NOU 2013: 4 9 Kulturutredningen 2014 Kapittel 1 Kapittel 1 Innledning og sammendrag 1.1 Kulturløftet 1 pst. av statsbudsjettet skal gå til kultur Vi mener det vil være umulig å innfri de mange målene på kulturområdet uten at det samtidig skjer en stor økning i bevilgningene til kulturen. Det er behov for en kraftig oppvurdering av den rollen kunsten og kulturen spiller, og vi har som mål at innen 2014 skal om lag 1 pst. av statsbudsjettet gå til kulturformål. 1 I november 2006 la regjeringen Stoltenberg fram en tilleggsproposisjon til statsbudsjettet for , som blant annet omfattet endringsforslag knyttet til Kulturløftet. Med denne tilleggsproposisjonen var Kulturløftet iverksatt. Satsingen var ikke avgrenset til én stortingsperiode, og før valget i 2009 ble Kulturløftet II lagt fram, denne gangen med 17 punkter. Punkt 1 var fremdeles at én prosent av statsbudsjettet skulle gå til kulturformål. Under dette punktet understrekes det nå at økningene i kulturmidlene skal komme hele kulturlivet og hele landet til gode: Figur 1.1 Våren 2004 presenterte de rød-grønne partiene et 15 punkters dokument for sin kulturpolitikk, under navnet Kulturløftet. Det første punktet i dokumentet var målsettingen om at én prosent av statsbudsjettet skulle gå til kulturformål innen Målsettingen var dels begrunnet i en vurdering om at kultursektoren var underfinansiert, og at det var et behov for økt ressursinnsats dersom man skal oppfylle målene som gjøres gjeldende på dette området. Dels ble målet begrunnet med henvisning til kulturens betydning og viktighet som arena i samfunnet. Som det heter i Kulturløftet I: 1 % av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014 Økningen skal komme alle kunstformer og sjangre til del. Det skal tilstrebes en jevnere fylkesvis fordeling av kulturmidlene. Stortingsmeldinger og handlingsplaner for perioden skal følges opp. Vi vil styrke kulturforskningen. 3 Årene etter 2005 har vært en ekspansiv periode i norsk kulturpolitikk med stor vekt på å styrke de økonomiske rammevilkårene for kulturlivet. I perioden har det vært presentert en lang rekke stortingsmeldinger som innenfor ulike delsektorer av kulturlivet har pekt på sektorspesifikke utfordringer og løsninger av disse. Det har imidlertid vært lagt liten vekt på mer overgripende analyser av de mål, virkemidler og tiltak som har vokst frem de siste årene. I liten grad har det vært undersøkt hvilken effekt mangfoldet av ordninger og tiltak har hatt for kulturlivet og for samfunnet som helhet Kulturløftet St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet Kulturløftet II 2009.

14 10 NOU 2013: 4 Kapittel 1 Kulturutredningen 2014 I mars 2011 nedsatte regjeringen et utvalg som skulle vurdere Kulturløftets mål, virkemidler og arbeidsformer. Utvalget skulle også behandle begrunnelsen for en kulturpolitikk, og legge vekt på sammenhengene mellom kulturpolitikk og samfunnsutvikling. Den betydelige styrkingen av kultursektoren som Kulturløftet har gitt, har ikke i samme grad vært ledsaget av diskusjoner om kulturpolitikkens samfunnsmessige begrunnelse eller av grundigere analyser av de kulturpolitiske virkemidlenes effekt og hensiktsmessighet. I tillegg til en evaluering av selve kulturløftet har utvalget derfor sett det som viktig å gjennomføre slike analyser, samt å utvikle begrunnelsene for kulturpolitikkens plass og betydning. Utvalget mener at dette har stor betydning for den fortsatte oppbyggingen av kultur som politikkfelt i Norge. 1.2 Fellesskap, ytringsfrihet og kulturelt mangfold Navnet Kulturutredningen 2014 henspiller på at det er dette året Kulturløftet skal være innfridd. I 2014 er det også to hundre år siden Norge fikk sin grunnlov. Utvalget har i sitt arbeid vært opptatt av denne historiske begivenheten, og av betydningen verdiene som er nedfelt i Grunnloven - demokrati, rettstat, menneskerettigheter - har hatt for kulturpolitikken som har blitt ført i Norge fra 1814 og fram til i dag. Utvalget ser det som avgjørende at kulturpolitikken bygger opp under disse verdiene også i framtiden. Terrorhandlingene i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 har også virket inn på utvalgets arbeid og vurderinger og bidratt til å prege de synspunktene på ytringsfrihet og kulturelt fellesskap som vi gir uttrykk for. Utvalget framhever betydningen av en kulturpolitikk som aktivt bidrar til et mangfoldig og inkluderende kulturliv, og som samtidig sikrer videreutviklingen av samlende og delte referanserammer innenfor et nasjonalt fellesskap. Utvalget vil framheve at et rikt og variert kulturliv er en forutsetning for et levende demokrati og for ivaretakelse av ytringsfriheten, og ser dette som en sentral begrunnelse for kulturpolitikken. Deltakelse i kulturaktiviteter gir den enkelte opplevelser og mulighet til utvikling som menneske og samfunnsdeltaker. Kulturaktivitetene gir arenaer for tilhørighet og sosialt fellesskap. Av stor betydning er det også at kulturaktiviteter gir skolering til deltakelse i det uenighetsfellesskapet som er en forutsetning for et fungerende demokrati. De bidrar til å utvikle en ytringskompetanse som både gjelder den enkeltes foretrukne kulturuttrykk og -former, og som dreier seg om å forholde seg til nye opplevelser og til smaks- og uttrykkspreferanser hos andre grupper og enkeltpersoner. En forutsetning for at kulturlivet skal fungere på denne måten, er imidlertid at verdier som dannelse, nyskaping, kvalitet, kritikk og mangfold tillegges stor vekt i kulturpolitikken. Et kulturliv som ikke etterstreber kvalitet, vil heller ikke kunne oppfylle andre samfunnsmessige oppgaver. Utvalget ser det som avgjørende viktig at kulturlivet bidrar til å skape og opprettholde en nasjonal offentlighet, og at kulturpolitikken gir den enkelte mulighet til deltakelse og delaktighet i den. Det er tilsvarende vesentlig at det nasjonale fellesskapet ikke brytes ned til en serie deloffentligheter uten kontakt med hverandre eller med omverdenen. Utvalget vil imidlertid ikke forsvare ensretting av kulturelle uttrykk og former, kanonisering av et bestemt kulturelt innhold eller opprettelse av kulturelle hierarkier. På samme måte som i den demokratiske offentligheten for øvrig må kulturlivet ha rom for et mangfold av stemmer og utsagn. En mangfoldig kulturoffentlighet vil både reflektere ytringsfriheten i samfunnet og bidra til å styrke den. Etter utvalgets mening representerer dette standpunkt videreføringen av en viktig tradisjon i norsk kulturliv. Helt siden 1814 har kulturlivet i Norge vært bygget opp ved et samvirke mellom folkekultur og elitekultur. Tilsvarende har den norske kulturoffentligheten historisk vært preget av en rekke motkulturer som har gjort seg gjeldende etter tur, og som har preget den nasjonale kulturen gjennom å inngå i den. Sentrale eksempler er lekmannsbevegelsen, målbevegelsen og arbeiderbevegelsen. Utvalget ser videreføringen av et slikt kulturmangfold som viktig i utviklingen av kulturlivet også i framtiden. 1.3 Utvalgets mandat Ved oppnevning 18. mars 2011 fikk utvalget følgende mandat: I kulturutredningen skal kulturpolitiske mål, virkemidler og tiltak i perioden etter 2005 gjennomgås. Både arbeidsformer og innretning av tiltak og virkemidler, samt effekten av disse på et bredt spekter av kulturvirksomhet og -konsum, skal vurderes. Juridiske, økonomiske, organisatoriske og informerende virkemidler og tiltak på statlig, regionalt og kommunalt nivå skal utredes. I denne

15 NOU 2013: 4 11 Kulturutredningen 2014 Kapittel 1 sammenhengen må det særlig vektlegges at kulturpolitikken skal ha hele landet som nedslagsfelt. Det frivillige kulturlivet skal vurderes som del av kulturpolitikken. På idrettsfeltet og medieområdet pågår det egne utredningsarbeider, delvis i meldingsform. Det skal ikke foretas en fullstendig gjennomgang av disse områdene, men temaer som representerer klare grenseflater mellom kulturlivet og idretts- og medieområdet skal identifiseres og sees nærmere på. FAD, som ansvarlig for IKT-politikken, har satt i gang et arbeid med sikte på å utrede digitalt innhold med fokus på gode rammebetingelser for tjenesteutvikling og verdiskaping. Kulturutredningen skal ikke på noen måte begrense FADs arbeid, og vil på noen områder kunne bli komplementerende. Innenfor dette mandatet skal følgende aspekter vurderes spesielt: Relevansen av de nasjonale kulturpolitiske målene sett i lys av samfunnsutviklingen Lokal/regional kontra sentral beslutningsmyndighet, herunder samspillet mellom de tre forvaltningsnivåene stat, fylkeskommune og kommune. Rolle- og funksjonsdeling mellom kunst- og kulturfaglige og politiske beslutningstakere. Forholdet mellom kulturuttrykk med smalt nedslagsfelt og den brede kulturaktiviteten. Kulturpolitikk i en digital tid. Kulturpolitikkens mangfoldsdimensjoner. Samspillet mellom kulturpolitikken og andre samfunnsområder, herunder helse og omsorg, utdanning, arbeidsliv, integrering og regional utvikling og næringsliv. Frivillig sektors rolle i kulturpolitikken. Utviklingen i den geografiske fordelingen av kulturmidler, og betydningen av fordelingen for kulturtilbud i ulike deler av landet. På bakgrunn av vurderinger som blir gjort, kan det i kulturutredningen fremmes forslag om endringer i mål, virkemidler og tiltak. Utgangspunktet for slike endringsforslag er at de skal kunne gjennomføres innenfor gjeldende ressursrammer til kulturformål. Utredningsarbeidet må gjennomføres i åpen dialog med aktørene i kulturfeltet ved blant annet å legge til rette for strukturert erfarings- og meningsutveksling på tvers av kunst- og kulturfaglige disipliner Avgrensninger I mandatet avgrenses utvalgets arbeid fra idrettsog mediefeltet. Parallelt med utvalgets utredningsarbeid har det foregått et arbeid i Kulturdepartementet og Utenriksdepartementet med en stortingsmelding om det utenrikskulturelle feltet, som legges fram etter Kulturutredningen. Utvalget har på bakgrunn av dette har valgt å ikke gå nærmere inn på det utenrikskulturelle feltet. Utvalgets valg av perspektiver og tilnærmingsmåter til de ulike utredningsoppgavene som inngår i mandatet gjøres nærmere rede for i innledningskapitlene til Del I, II og III av utredningen. 1.4 Utvalgets sammensetning og arbeidsmåte Utvalgets medlemmer Anne Enger, (leder) fylkesmann i Østfold, Rygge Geir Berdahl, forlagssjef Forlaget Oktober A/S, Oslo Corinne Lyche Campos, dansekunstner og produsent, frilanser, Oslo Marit Eikemo, forfatter og journalist, leder Litteratursymposiet i Odda Anne Eriksen, professor i kulturhistorie, Universitetet i Oslo Karen Espelund, fylkesdirektør for kultur og kommunikasjon, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Trondheim. Lene Hansen, grunnlegger av Riddu Riđđu- festivalen, Troms fylkeskommune, Tromsø Tale Hungnes, (tidl.) generalsekretær LNU Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, Oslo Kjell Magne Mælen, dekan ved Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsø Arne Nøst, maler, grafiker, musiker med mer. Teatersjef Rogaland Teater, Stavanger Eivind Nåvik, rektor for Lillehammer kulturskole og Konsulent Norsk kulturskoleråd Oppland Sjur Paulsen, daglig leder, Filmkraft Invest AS, Stavanger Martin Eia-Revheim, hussjef Sparebankstiftelsen DNB NOR, Oslo Ingrid Røynesdal, direktør Edvard Grieg Museum Troldhaugen, Bergen Sekretariat Erik Henningsen (utredningsleder) Live Nermoen Elisabeth Stavem (fra til ) Knut Bergem, Anne Eriksen, Tale Hungnes, Per Mangset, Kjell Magne Mælen og Tony Sandset

16 12 NOU 2013: 4 Kapittel 1 Kulturutredningen 2014 har bidratt til å skrive utredningen. Alle illustrasjoner er av Arne Nøst. Arbeidsmåte Utvalget har hatt elleve møter, fordelt som følger over sytten dager: 2011: 12. april KUD, Oslo 10. juni KUD, Oslo 8. september KUD, Oslo desember Lysebu, Oslo 2012: februar Stockholm 27. april KUD, Oslo juni Losby, Lørenskog 17. august KUD, Oslo oktober Refsnes Gods, Moss 13. desember KUD, Oslo 2013: 23. januar KUD, Oslo Utvalget har bestilt og fått utført følgende delrapporter: Arnestad, Georg (2012) Tala i Kulturløftet Del I og Del II. Breivik, Jan-Kåre og Christophersen, Catharina (2012) Den kulturelle skolesekken et utredningsnotat for Kulturutredningen Eriksen, Anne (2012) Utviklingen på museumsfeltet. Gran, Anne-Britt og Røyseng, Sigrid (2012) Scenekunsten i Kulturløftet. Håkonsen, Lars og Løyland, Knut (2012) Kulturutgifter i kommunene TF-rapport nr Lorentzen, Håkon (2013) Frivillig kulturarbeid i møtet med det moderne. Mangset, Per (2012) En armlengdes avstand eller statens forlengede arm? Et notat om armlengdesprinsippet i norsk og internasjonal politikk. Vestby, Guri-Mette (2012) Fylkeskommunens rolle i kulturpolitikken. Delrapportene er lagt til grunn for fremstillingen i utredningen. Delrapportene er tilgjengelige på Kulturutredningens nettside, 1.5 Dialog med aktørene i kulturlivet Gjennom en strukturert dialog har utvalget innhentet innspill og synspunkter fra omkring 60 organisasjoner i kulturlivet, deriblant et stort antall paraplyorganisasjoner. Aktørene er blitt bedt om å gi innspill til følgende tre hovedproblemstillinger: Beskriv de viktigste endringene kulturpolitikken etter 2005 har skapt innenfor filmområdet, slik organisasjonens medlemmer opplever det. I hvilken grad og på hvilke måter har kulturpolitikken etter 2005 endret arbeidsbetingelsene for medlemmene? På hvilke måter har eventuelle endringer i arbeidsbetingelser påvirket deres muligheter til å oppfylle målene om at alle skal ha tilgang til kulturopplevelser og om økt kvalitet? Liste over dem som har mottatt slik henvendelse fra Kulturutredningen, samt andre som har kommet med innspill, er vedlagt utredningen. Innspillene er lagt ut på Kulturutredningens nettside, Utvalgets leder og sekretariat har i tillegg hatt en omfattende møtevirksomhet med aktører i kulturlivet. Liste over aktører som Kulturutredningen har vært i kontakt med er vedlagt. Utvalget vil rette en stor takk til alle personer og organisasjoner i kulturlivet som har bidratt med innspill til vårt arbeid. 1.6 Utredningens struktur Sammendrag av utredningens kapitler følger nedenfor. For utvalgets konklusjoner og anbefalinger henvises det til kapittel 16. Utredningen er delt i fem hoveddeler. Hver av hoveddelene har en innledning som gjør nærmere rede for hovedlinjer i kapitlene og som presenterer de begreper og perspektiver som brukes. Etter innledning og sammendrag følger hoveddel I med en historisk gjennomgang av kulturpolitikken i Norge fra 1814 og fram til i dag. Den kulturpolitiske tradisjonen som utvalget mener bør videreføres, blir skissert her. I hoveddel II følger en drøfting av kulturbegrepet. Målet er å utvikle prinsipielle begrunnelser for norsk kulturpolitikk. Begrepet ytringskultur blir presentert her. Hoveddel III er en evaluering av kulturpolitikken under Kulturløftet Kapittel 11 omhandler statlig kulturpolitikk, mens kapittel 12 tar for seg kommunal og fylkeskommunal kulturpolitikk. Gjennom hele hoveddel III legges det vekt på hvordan ressurstildelingen har vært fordelt, og hvilken effekt et styrket kulturbudsjett har hatt for kultursektorens ulike felt.

17 NOU 2013: 4 13 Kulturutredningen 2014 Kapittel 1 Hoveddel IV drøfter en bærekraftig kulturpolitikk for framtiden. Det knyttes an til begrepet ytringskultur som ble lansert i del II, og utvalget presenterer sine tilrådinger. Hoveddel V inneholder utvalgets tilrådinger. 1.7 Sammendrag Del I: Historisk bakgrunn Kapittel 3. Kulturell nasjonsbygging fra Vurdert ut fra omfanget av den offentlige støtten var kulturpolitikken norske myndigheter utøvde fra 1814 og fram til mellomkrigstiden, nokså ubetydelig. Vurdert ut fra kulturpolitikkens samfunnspolitiske konsekvenser framstår perioden derimot som svært betydningsfull. Det uttalte målet for kulturpolitikken fra 1814 var å bidra til en oppbygging av landet som en kulturnasjon. Landet skulle ha nasjonale kulturinstitusjoner som teatre, orkestre, museer og bibliotek, og en litterær tradisjon. Det var maktpåliggende å vise at nasjonen var et fellesskap tuftet på felles språk og kulturarv. Kirken og Forsvaret var lenge de viktigste kulturinstitusjonene i det norske samfunnet. Fra siste del av århundret fikk skoleverket en nøkkelrolle som kulturbærende institusjon i samfunnet, blant annet gjennom utbredelsen av den nasjonale litteraturen. Folkeligheten fikk tidlig en framtredende plass i kulturlivet. Dette har bidratt til at skillet mellom høy og lav kultur vært mindre skarpt i norske kultur enn i mange andre europeiske land. Mot slutten av 1800-tallet innledes en kulturpolitisk konfliktperiode. Sentralt i konfliktene sto de motkulturelle folkebevegelsene. Deres kulturpolitiske betydning knytter seg både til at de var et identitetspolitisk distriktsopprør, og til deres rolle som kulturorganisasjoner i snevrere forstand. De la grunnlaget for sivilsamfunnet av demokratisk oppbygde medlemsorganisasjoner, som har vært en bærebjelke i det norske demokratiet fram til nå. Kapittel 4. Kulturpolitikk som velferdspolitikk. Kulturpolitikk i form av systematisk politisk arbeid med formål om å styrke kulturlivet gjennom økonomiske støtteordninger og lovreguleringer fikk Norge i siste halvdel av 1900-tallet. I 1945 utformet en tverrpolitisk gruppe et Kulturbrev til regjeringen, med en rekke krav om økt statlig innsats i kulturlivet. Kulturbrevet la til grunn at staten måtte ha et ansvar for å sikre produksjon og distribusjon av kunst og kultur som en del av det velferdsstatlige tjenestetilbudet. Mange av disse kravene ble innfridd av myndighetene i årene som fulgte. Etterkrigstidens norske kulturpolitikk utviklet seg langs to hovedlinjer, henholdsvis forsvaret for og spredning av «høykulturen» og vektlegging av det «sosiokulturelle», det vil si de sosiale, miljømessige og lokale aspektene ved kulturen. Den høykulturelle linjen illustreres blant annet gjennom etableringen av riksinstitusjonene og gjennom etableringen av Norsk kulturråd. Den sosiokulturelle linjen illustreres blant annet av utbyggingen av samfunnshus og idrettsanlegg som tok til etter annen verdenskrig, og av den «nye kulturpolitikken» på 1970-tallet. Kulturmeldingene på 1970-tallet la grunnlag for en desentralisering av kulturpolitisk myndighet gjennom etablering av den kommunale og fylkeskommunale kulturforvaltningen. Kulturmeldingen fra 2002 bærer bud om flere endringer i kulturpolitikken etter årtusenskiftet: Det er en økt vektlegging av den kommersielle dimensjonen ved kulturen og av private kilder til finansiering av kulturlivet. Mens det å verne den nasjonale enhetskulturen fra utenlandsk påvirkning har vært et selvsagt mål for kulturpolitikken fram til dette, blir nå globalisering og mangfold kulturpolitiske nøkkelord. Et annet selvsagt mål for kulturpolitikken har vært å være en motvekt til den kommersielle kulturindustrien. Dette premisset utfordres nå av en økende kulturpolitisk anerkjennelse av populærkulturen. Kulturpolitikken i Norge har siden 1814 dreid seg om å bygge landet som en kulturnasjon. Når tanken om å fremme en norsk enhetskultur erstattes av ønsket om å fremme kulturelt mangfold kan man spørre om begrepet kulturnasjon har mistet sin kulturpolitiske relevans. Hvis man med kulturnasjon mener et snevert register av norske kulturuttrykk er svaret på dette spørsmålet, ja. Men kulturnasjon kan også forstås på en mer dynamisk måte, som en oppbyggingsoppgave som aldri kan ferdigstilles. Etter utvalgets oppfatning viser kulturnasjon til det kulturpolitiske ansvaret vi har overfor kommende generasjoner for å ta vare på og stadig utvide mangfoldet av uttrykksformer i kulturlivet. I avslutningen av kapitlet pekes det på fem strukturelle utfordringer som etter utvalgets oppfatning gjorde seg gjeldende i kulturpolitikken ved inngangen til kulturløftperioden: mangfoldsutfordringen, digitaliseringsutfordringen, utfordringer knyttet til kostnadsveksten ved kulturinstitusjonene, utfordringer knyttet til kunstneres levekår og utfordringer knyttet til å innlemme kvalitetsvurderinger av kulturvirksomhet i kulturpolitikken. Disse utfordringene kan på ulike måter sies å true bærekraften i kulturpolitikken og avkrever derfor en aktiv kulturpolitisk håndtering.

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13

Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Originalspråk: Norsk Ášši/Sak NKK 004/13 Ášši/Sak SP 023/13 Sametingsmelding om samisk kunst og kultur Arkivsaknr. 12/1085 Behandlinger Politisk nivå Møtedato Saksnr. Sametingsrådet 23.01.13 SR 14/13 Nærings-

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 300 342 Inntektskapitler: 3300 3342 Innhold Del I Innledning... 1 Utfordringer på kultur og kirkefeltet... 2 Regjeringens politikk på kultur

Detaljer

Gjennomgang av Norsk kulturråd

Gjennomgang av Norsk kulturråd Gjennomgang av Norsk kulturråd Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet nedsatte i desember 2013 en utredningsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå Norsk kulturråd. Utredningsgruppen legger med dette

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

Kunstens autonomi og kunstens økonomi

Kunstens autonomi og kunstens økonomi Kunstens autonomi og kunstens økonomi Til Kulturdepartementet Kulturdepartementet igangsatte i mars 2014 en utredning om kunstnerøkonomien. Det skulle utarbeides en rapport som skulle beskrive aktuelle

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005

KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 KLAR, FERDIG, GÅ! TYNGRE SATSING PÅ DE SMÅ! Rapport fra arbeidsgruppe om kvalitet i barnehagesektoren BFD 8. mars 2005 1 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn, arbeidsgruppas mandat, sammensetning og arbeid....

Detaljer

lan for kultur i nordområdene

lan for kultur i nordområdene es landsdel - Handlingsplan lan for kultur i nordområdene Mulighetenes landsdel - handlingsplan for kultur i Nordområdene Kart over det baltiske området. Cartographer/Designer Philippe Rekacewicz, UNEP/GRID-Arendal

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 18. Rett til læring NOU Norges offentlige utredninger 2009: 18 Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning 1. Individ og integritet. Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator?

Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Håkon Lorentzen Frivilligsentralen i nærmiljøet: Konkurrent eller katalysator? Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:4 Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31 Postboks

Detaljer

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence

Kultur. roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland. rapport 3/2013 ideas2evidence Kultur roner reativitet Kunst- og kultursektorens økonomiske og samfunnsmessige betydning i Bergen og Hordaland Malin Dahle Jostein Ryssevik Asle Høgestøl Simon Musgrave rapport 3/2013 ideas2evidence JOSTEIN

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009

Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 Handlingsplan FOR FILM 2006-2009 INNHOLD 1. Innledning...5 2. Visjon og mål...6 3. Norsk filmpolitikk og overordnede planer...7-8 4. Status for filmmiljøet i Stavangerregionen...9-10 5. Det offentliges

Detaljer

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B

Kultur og næring T I LT A K K U LT U R. Handlingsplan. Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet. Publikasjonsnummer K-0698B Handlingsplan Utgitt av : Nærings- og handelsdepartementet Publikasjonsnummer K-0698B Design: Millimeterpress AS Foto: Terje Heiestad, Millimeterpress AS Trykk: Stens Trykkeri Kultur og næring Handlingsplanen

Detaljer

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583

Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer. Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Statlig styring av kommunene Om utviklingen i bruken av juridiske virkemidler på tre sektorer Rapport 2010:4 ISSN 1890-6583 Forord På oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet har Direktoratet for

Detaljer

Flyktningguiden som døråpner

Flyktningguiden som døråpner Veronika Paulsen Kristin Thorshaug Mette Portaas Haugen Berit Berg Flyktningguiden som døråpner Nasjonal evaluering av Flyktningguiden i Røde Kors Veronika Paulsen, Kristin Thorshaug, Mette Portaas Haugen

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

«Litt vanskelig at alle skal med!»

«Litt vanskelig at alle skal med!» «Litt vanskelig at alle skal med!» Rapport 1: Evaluering av leksehjelpstilbudet 1. 4. trinn MARIE LOUISE SEEBERG, IDUNN SELAND & SAHRA CECILIE HASSAN Rapport nr 3/12 NOva Norsk institutt for forskning

Detaljer

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar

Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo. Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar Strategi for utvikling av kulturnæring i Oslo Kulturmeglerne AS, desember 2013 Anne Berentsen, Monica Larsson, Svanhild Sørensen, Tom Ottmar På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdeling for kultur og næring

Detaljer

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg

Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Barentssamarbeidet hva nå? - en kortfattet evaluering som tar for seg utfordringer og videre veivalg Evalueringsrapport av Barentssamarbeidet utført av Erling Fløtten på oppdrag fra Utenriksdepartementet

Detaljer

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om

Mer makt. til mang foldet. viktigheten av mangfold i styrer. og ledelse i kulturlivet. En publikasjon om Mer makt En publikasjon om viktigheten av mangfold i styrer og ledelse i kulturlivet til mang foldet Innhold Forord 3 Intervju med Hannah Wozene Kvam om prosjektet Styrende Mangfold 4 Fem kursdeltagere

Detaljer

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL

2 Bakside omslag. Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 KAPITTEL 2 Bakside omslag 3 Publisert av Byrådsavdeling for kultur, kirke og idrett Design av Grandpeople Trykket av A2G Grafisk Opplag 500 April 2011 5 6 Forord 7 Innledning Forord Kultur byråden Med denne rulleringen

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser

Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid. Utfordringer og endringsprosesser Trygve Gulbrandsen og Guro Ødegård Frivillige organisasjoner i en ny tid Utfordringer og endringsprosesser Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Oslo/Bergen 2011 Senter for forskning

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET

SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET Til Husbanken Dokumenttype Sluttrapport Dato Desember 2011 HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL ØKT BOLIGSOSIAL HANDLINGS- KAPASITET HUSBANKEN REGION MIDT-NORGE SAMHANDLING SOM KILDE TIL

Detaljer

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305

Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO. TF-rapport nr. 305 Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom KARIN GUSTAVSEN OG LARS U. KOBRO TF-rapport nr. 305 2012 Tittel: Sosialt entreprenørskap som ledd i innsatsen mot fattigdom Undertittel: TF-rapport

Detaljer

NOU. Fremtidens skole. Norges offentlige utredninger 2015: 8. Fornyelse av fag og kompetanser

NOU. Fremtidens skole. Norges offentlige utredninger 2015: 8. Fornyelse av fag og kompetanser NOU Norges offentlige utredninger 2015: 8 Fornyelse av fag og kompetanser Norges offentlige utredninger 2015 Seriens redaksjon: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Informasjonsforvaltning

Detaljer

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 En rapport i to deler Jostein Gripsrud Noen hovedpunkter: Språkpolitikk: Partiene er slående enige om at norsk språk er grunnleggende viktig for samfunnet

Detaljer