Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Evaluering av Kunstløftet. Ole Marius Hylland, Telemarksforsking"

Transkript

1 Evaluering av Kunstløftet Ole Marius Hylland, Telemarksforsking

2 Utgangspunkt fra Kulturrådet Et todelt mål ved evalueringen: vurdere hensiktsmessigheten ved Kunstløftet som en arbeidsform for å realisere Kulturrådets mål om å utvikle profesjonell kunst for barn og unge bidra til økt kunnskap knyttet til kvalitetsaspektet ved kunst for barn og unge

3 Metode og materiale Kvalitative intervjuer (13) Dokumentstudier (rapporter, søknader, nettsider, nyhetsmedier) Innsyn i saksbehandlingsverktøy: e-room Spørreundersøkelse (til søkere som fikk avslag) Eksterne kritikere/kommentatorer til utvalgte kunstprosjekter (Tori Skrede, Line Ulekleiv, Arne Marius Samuelsen)

4 Temaer i rapporten Kunstløftet som kulturpolitisk prosjekt, Kunstløftets kulturpolitiske kontekst Kunstløftets organisering, ambisjoner og mål Kunstløftet i tall Kunst og kvalitet Kunnskapsutvikling og debatt Kunst, barn og prestisje Ambisjoner, arbeid og resultater

5 Søknader - nøkkeltall Antall søknader: fra 84 til 179 Innvilgelsesprosent: stabilt på ca. 26% (men varierer mellom kunstuttrykkene) Samlet for 2009 og 2010: Størst andel av søknader fra scenekunst: 45% av søknadene, 55% av det samlede omsøkte beløpet Bildekunst 23% av søknadene, musikk 17% Geografisk fordelt: 50% av søknadene fra Oslo (38%) og Akershus (12%) Justert for bosetning av kunstnere: god geografisk fordeling

6 Kulturpolitisk kontekst Kunstløftet står i forlengelsen av tidligere prosjekter med sammenlignbare mål: Profesjonalisering, kvalitetsheving, kunnskapsutvikling Støtter kunst og handler om kunst Kunstløftet avgrenser seg og avgrenses mot to områder: 1) Prosjektstøtte for barn og unge, 2) Den kulturelle skolesekken

7 Kunstløftet og kvalitet Eksplisitte kvalitetsmål, samsvarer med hovedmål for Kulturrådet Utdypinger av kvalitetsmålene: nyskapende, utprøvende, relasjonell kvalitet m.m. Utover vurdering av søknader i liten grad en kvalitetskontroll av faktiske prosjekter Vurdering av kritikere (få tilfeller): overveiende positive omtaler

8 Kunnskapsutvikling, debatt Mål: bidra til utvikling av diskusjon, debatt, kunnskap Midler: nettverksmøter, seminarvirksomhet, nettsider Nettverksmøter vanskelig å få gjennomført etter intensjonen, bl.a. pga manglende interesse Ambisiøs satsing på nettsidene: artikler, bestilte tekster, kunnskapsbase, redaksjonelt arbeid En god kanal for informasjon om Kunstløftet, støtteordningen og prosjektene en svakere kanal for refleksjon, lesning, debatt Viktig avveining mellom å skape en egen vs. delta på etablerte arenaer

9 Prestisjen Utgangspunkt: 1) kunst for barn har lavere prestisje, og 2) det er et mål å heve denne prestisjen Målsetning også for enkelte tidligere NKR-prosjekter Flere informanter (kunstnere) opplever prestisjen som lavere, men det er ikke entydig. En informant: prosjektet i KL er et av de mest prestisjefylte han har vært med på Prestisje: relasjonelt, oppstår mellom aktører: en anerkjennelse av de som man selv anerkjenner Autonomi anerkjennes mer enn heteronomi, og kunst for barn antas å ha en heteronom, avhengig komponent Seige strukturer

10 Utvalgte konklusjoner, 1 Utgangspunktet for Kunstløftet KL er et ambisiøst og flertydig prosjekt formål i flere retninger KL er preget av målsetninger og ambisjoner av en slik karakter at det er utfordrende å dokumentere hvorvidt disse målene er nådd KLs utgangspunkt er normativt og aksjonsrettet. Det er et utgangspunkt som preger prosjektet og som arbeidet i prosjektet må sees i lys av. Det er normativt og aksjonsrettet på disse måtene: Prosjektet har som plattform at 1) kvaliteten på kunsten som tilbys barn og unge ikke er god nok, samt at 2) KL skal gjennom tiltak agere og intervenere i kunstfeltet: både heve kvaliteten på kunsten, heve bevisstheten om kunst for barn og unge og heve kunnskapsnivået om denne kunsten.

11 Utvalgte konklusjoner, 2 Organisering av og arbeidet i Kunstløftet Kunstløftet er et prosjekt preget av en tydelig prosjektleder. Både prinsipielt: organiseringen av prosjektet innebærer at mye avhenger av prosjektlederen og hans/hennes arbeid. Og også rent personlig: nåværende prosjektleder identifiseres med Kunstløftet og har svært stor påvirkning på hvordan Kunstløftet gjennomføres i praksis. Det er gjennomgående svært gode vurderinger av prosjektlederarbeidet og organiseringen fra informanter Kunstløftet har bidratt til å skape og formidle refleksjoner om forholdet mellom kunst, barn, kvalitet og prestisje. Den primære kanalen for disse refleksjonene har vært Kunstløftets egne nettsider. Selv om kvaliteten på det skriftlige materialet som Kunstløftet har produsert (eller bidratt til å produsere) er god, er det mer usikkert om dette materialet har nådd ut på den måten ambisjonene tilsa.

12 Utvalgte konklusjoner, 3 Internt i Kulturrådet har Kunstløftet operert nokså fritt, og tilsynelatende har samarbeidet mellom Kunstløftet og de øvrige delene av rådet, særlig den prosjektbaserte støtten til barn og unge, fungert tilfredsstillende. Samtidig: Forholdet og arbeidsdelingen mellom KL og prosjektstøtten til barn og unge, samt kommunikasjonen utad om forskjellen mellom disse, kunne vært bedre. Dialogen med de øvrige fagområdene/-utvalgene, om deres arbeid med kunst for barn og unge, har forbedringspotensial. Kunstløftets rolle som kunnskapsaktør kunne vært tydeligere definert både i forhold til Kulturrådets eget FoU-arbeid og i forholdet til rådets mandat mer generelt. Er det riktig og effektivt at et og samme prosjekt både skal støtte kunstproduksjon og fremme en diskusjon om kunstproduksjon og forholdene for denne? Hvilke kanaler er det eventuelt fornuftig at slike diskusjoner foregår i? Den minst vellykkede delen av Kunstløftets arbeid har vært arbeidet med nettverkssamlinger og -møter.

13 Utvalgte konklusjoner, 4 Det er rimelig å anta at prestisjen som er knyttet til å arbeide med kunst for barn og unge vil stige med et økende antall av anerkjente prosjekter og kunstnere som retter seg mot denne målgruppen. Hvis denne antagelsen er riktig, vil dette trolig være den viktigste delen av måten Kunstløftet arbeider på i forhold til prestisjen for kunst for barn og unge. Det er også den arbeidsformen og det området hvor de involverte er mest på hjemmebane, og hvor deres kompetanse er sterkest. Prestisje på kunstfeltet er preget av seige strukturer, delvis implisitt i selve måten kunstfeltet, the art world, er bygget opp på. Det er ambisiøst over grensen til det urealistiske at et tidsavgrenset prosjekt som forvalter 6-7 millioner kroner skal kunne påvirke disse strukturene i stor grad.

14 Utvalgte konklusjoner, 5 Kunstløftet, kunsten og kunstnerne Kunstløftet har bidratt til å skape enkelte kunstproduksjoner av høy kvalitet, slik disse omtales av kritikere og profesjonelle anmeldere (Men: Kunstproduksjonene som har kommet ut av Kunstløftet har i liten grad blitt anmeldt i pressen.) Det er uklart hvordan og i hvor stor grad kunstprosjektene i Kunstløftet har nådd ut til målgruppene. Dette har ikke vært noe viktig fokus i oppfølgingen av og rapporteringen fra de enkelte prosjektene. Prosjektet og prosjekttittelen Kunstløftet har i svært liten grad vært omtalt i skriftlige medier, med noen unntak. Det har heller ikke vært noe mål for prosjektet at Kunstløftet som sådan skal bli et kjent prosjekt for allmennheten. Kjennskapen til Kunstløftet blant kunstnere og søkere/aktuelle søkere ser ut til å være god. Et tegn på at kjennskapen også er økende, er det økende antallet søknader til Kunstløftet.

Katedral, paviljong og børs

Katedral, paviljong og børs Katedral, paviljong og børs En evaluering av UDs delegerte støtteordninger og av støtten til Music Export Norway OLE MARIUS HYLLAND OG OLA K. BERGE TF-rapport nr. 296 2012 Tittel: Katedral, paviljong og

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Mars 2010 Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Mars 2010 Forfatter: HB Sist lagret: 12.03.2010 11:29:00 Sist utskrevet: 12.03.2010 11:29:00 O:\Aktive

Detaljer

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene

To mål to midler. Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene. Januar 2010. Virkemidler for kulturnæringene Virkemidler for kulturnæringene To mål to midler Økt kunnskap om virkemidlene for kulturnæringene Januar 2010 Forfatter: hbo Sist lagret: 13.01.2010 11:32:00 Sist utskrevet: 13.01.2010 11:34:00 O:\Aktive

Detaljer

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik

Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor. Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik Syng ut! Evaluering av korforbundets støtteordning Aktivitetsmidler for kor Stine Meltevik og Marthe Rosenvinge Ervik FORFATTERE Stine Meltevik er utdannet statsviter med spesialisering innen organisasjonsanalyser

Detaljer

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud

Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud R Evaluering av ordningen med øremerkede stimuleringstilskudd til kulturskoler/kulturtilbud Rapport 2012-12 Proba-rapport nr. 2012-12, Prosjekt nr. 12001 ISSN: 1891-8093 TT/PDS, HB, 04.02.13 Offentlig

Detaljer

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14

Kultur får elever til å blomstre. Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud. Rapport 2013-14 Kultur får elever til å blomstre Evaluering av ordning med stimuleringsmidler til kulturskoler og kulturtilbud Rapport 2013-14 Proba-rapport nr. 2013-14, Prosjekt nr. 13011 ISSN: 1891-8093 TT,PDS,SK/HB

Detaljer

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2

Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli. Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar. Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt Djuve og Hanne Cecilie Kavli Krafttak for norskopplæring et første inntrykk Rapportering fra kvalitative intervjuer ved skolene som deltar Krafttak for norskopplæring delrapport 2 Anne Britt

Detaljer

Sammenslåing av Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord

Sammenslåing av Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord Sammenslåing av Nordisk Kulturfond og Kulturkontakt Nord Kulturpolitiske vurderinger Georg Arnestad N-NR 3/2014 Høgskulen i Sogn og Fjordane NOTAT Postboks 133, 6851 SOGNDAL telefon 57676000 telefaks 57676100

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE

Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE Politisk gehør? Evaluering av Kristiansand kommunes satsing på rytmisk musikk i 2009 2011 BÅRD KLEPPE TF-notat nr. 15/2012 Tittel: Politisk gehør? Undertittel: Evaluering av Kristiansand kommunes satsing

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud

Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud RAPPORT Bistandstorget i samarbeid med Norsk Utenrikspolitisk Institutt Bruk og videreformidling av kompetanse ervervet gjennom Bistandstorgets tilbud Resultater fra spørreundersøkelse blant Bistandstorgets

Detaljer

ByPass Oslo løpende evaluering

ByPass Oslo løpende evaluering ByPass Oslo løpende evaluering Statusrapport desember 2002 Av Knut Aarvak Fredrikstad desember 2002 1 RAPPORTFORSIDE Rapportnr: OR 36.02 ISBN nr: 82-7520-471-2 ISSN nr: 0803-6659 Rapporttype: Oppdragsrapport

Detaljer

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond

Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Rapport 2007:7 Evaluering av tilskuddsordningen for Samisk utviklingsfond Vigdis Nygaard Sigrid Skålnes Oppsummering med tilrådinger Oppsummering av evalueringens hovedfunn Denne evalueringen tar for seg

Detaljer

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid

«Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står mye på spill» En evaluering av Videreutdanning i veiledning i flerkulturelt helsearbeid Miriam Latif Sandbæk, Ida Hjelde og Jon Rogstad «Det står

Detaljer

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET

INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET Innovasjon Norge Rapport Oktober, 2010 INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DE- SIGNPROGRAMMET INNOVASJON NORGE EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET EVALUERING AV DESIGNPROGRAMMET INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag

Detaljer

Norad. Gjennomgang av Norads informasjonsstøtte til Femmergruppen. Endelig rapport

Norad. Gjennomgang av Norads informasjonsstøtte til Femmergruppen. Endelig rapport Norad Gjennomgang av Norads informasjonsstøtte til Femmergruppen Endelig rapport Norad Norwegian Agency for Development Cooperation P.O. Box 8034 Dep, NO-0030 OSLO Ruseløkkveien 26, Oslo, Norway Phone:

Detaljer

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst

Meld. St. 23. (2011 2012) Melding til Stortinget. Visuell kunst Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 23 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold Del I Hovedmål... 9 1 Det visuelle kunstfeltet i Norge... 11 1.1 Bakgrunn for og hovedspørsmål som

Detaljer

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND

Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND Skolekonserter i videregående skole Kartlegging og erfaringer OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 23/2010 TF-notat Tittel: Skolekonserter i videregående skole. Kartlegging og erfaringer TF-notat nr: 23/2010

Detaljer

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4

Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 1 Forsøk med språkkartlegging av førskolebarn på helsestasjoner med bruk av SPRÅK 4 Kartlegging av flerspråklige barn Spredning av erfaringer fra de tre første årene Årsrapport 2009 Innledning... 4 Det

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner.

Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Uten en tråd? Bruk av ny teknologi for formidling av informasjon blant Osloregionens kulturorganisasjoner. Innhold 04 05 Forord Sammendrag 09 10 Avgrensninger og definisjoner Metode 11 11 11 12 13 13 14

Detaljer

da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND

da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND da ars møtte techne En deskriptiv evaluering av Norsk nettverk for teknologi i musikk og kunst (NOTAM) OLE MARIUS HYLLAND TF-notat nr. 31/2009 TF-notat Tittel: Da ars møtte techne. En deskriptiv evaluering

Detaljer

ALLE TELLER MER. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart

ALLE TELLER MER. En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart ALLE TELLER MER ALLE TELLER MER En evaluering av hvordan Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver blir innført, brukt og erfart SOLVEIG ØSTREM HARALD BJAR LINE RØNNING FØSKER HILDE DEHNÆS HOGSNES

Detaljer

stimulerer klyngebasert næringsutvikling

stimulerer klyngebasert næringsutvikling Arena-programmet Rapport stimulerer klyngebasert næringsutvikling MENON-PUBLIKASJON NR. 26/2011 8. oktober 2011 av Erik Jakobsen, Lisbeth Iversen, Olav R. Spilling og Una Sjørbotten Innhold Forord... 3

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Kunnskapssenter for likestilling

Kunnskapssenter for likestilling Kunnskapssenter for likestilling - Likestillingstest av Verdiskapingsprogrammet for Rein Anne Galand Karin Hovde Rapport 5-2003 Fredrikkes Hage INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. BAKGRUNN... 4 1.1. Verdiskapingsprogrammet

Detaljer

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge

Arts and Cultural Education in Norway. Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Arts and Cultural Education in Norway Professor Anne Bamford Sammendrag på norsk av kartleggingen Kunst- og kulturopplæring i Norge Foto: Odd Mehus Innledning Kort om bakgrunn Rapporten «Arts and Cultural

Detaljer