Bruks- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av apparatet....4 Standardutstyr...5 Sikkerhetsregler...6 Aktivt miljøvern...15 Før første gangs bruk...16 Induksjon...17 Funksjonsmåte Støy...18 Kokekar...18 Betjening Inn- og utkobling...19 Restvarmeindikator...19 Innstillingsområder...20 Oppkoksautomatikk...20 Boosterfunksjon...21 Sikkerhetsinnretninger...22 Sperremekanisme...22 Sikkerhetsutkobling...23 Overopphetingsbeskyttelse Rengjøring og stell...25 Hvis feil oppstår...27 Ekstrautstyr...29 Sikkerhetsregler for innbygging

3 Innhold Apparatmål...35 CS Klargjøring av benkeplaten...36 Innbygging av flere apparater...37 Festing av klemfjærer og mellomlister...40 Innsetting av apparatet/apparatene...42 Generelle innbyggingsråd...43 Elektrotilkobling Service / typeskilt / garanti

4 Beskrivelse av apparatet Wokflate ( 300 mm / effekt: 2400 W med booster: 3200 W) Wokpanne Bryter Indikatorelementer Display Indikatorelementer Driftsindikator Boosterindikator Restvarmeindikator 4

5 Beskrivelse av apparatet Display ß A F C / 0 I H L Manglende wokpanne Oppkoksautomatikk Feilmelding (se kapittel "Hvis feil oppstår") Sikkerhetsutkobling (se kapittel "Sikkerhetsinnretninger") Booster i drift Overopphetingsbeskyttelse (se kapittel "Sikkerhetsinnretninger") Sperremekanisme (se kapittel "Sikkerhetsinnretninger") Standardutstyr Wokpanne CSWP 1400 Stativ 5

6 Sikkerhetsregler Denne woken oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis den ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar woken i bruk. Den gir viktige opplysninger om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! 6

7 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Denne woken er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne woken er ikke beregnet for utendørs bruk. Woken skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til tilberedning og varmholding av mat. Annen bruk er ikke tillatt. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene woken på en sikker måte, må ikke bruke woken uten tilsyn. De får kun bruke woken uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan betjene den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. 7

8 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra woken, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene woken uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik, at de kan bruke den på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn får ikke rengjøre woken uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av woken. Ikke la barn leke med apparatet. Woken blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er skrudd av. Hold barn borte fra woken til den er så avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes. Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold forpakningsmaterialene vekk fra barn. Fare for forbrenning! Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over eller bak woken. Barna kan bli fristet til å klatre opp på apparatet. Fare for forbrenning og skålding! Drei håndtak på gryter og panner til siden, over arbeidsflaten, slik at barn ikke kan rive dem ned og brenne seg. Benytt sperremekanismen, slik at barn ikke skrur på woken utilsiktet. 8

9 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Installasjons-, vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren. Installasjons- og vedlikeholdsarbeider eller reparasjoner skal bare utføres av fagfolk som er autorisert av Miele. Skader på woken kan sette din sikkerhet i fare. Kontroller at ikke woken har synlige skader. Et skadet apparat må ikke tas i bruk. Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes. I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere husinstallasjonen. Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet må stemme overens med dataene for el-nettet, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Sammenlign disse dataene før apparatet kobles til. Søk i tvilstilfelle råd hos en elektroinstallatør. Apparatet må ikke kobles til el-nettet via flerveis-stikkontakter eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Apparatet skal kun brukes når det er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Denne woken må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 9

10 Sikkerhetsregler Berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og mekaniske oppbyggingen, kan utsette brukeren for fare og kan føre til skader på apparatet. Du må aldri åpne apparatets kabinett. Hvis ikke apparatet er reparert av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater, blir oppfylt. Woken er ikke beregnet for bruk med et eksernt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem. Hvis støpselet blir fjernet fra tilkoblingsledningen eller tilkoblingsledningen ikke er utstyrt med støpsel, må woken kobles til el-nettet av elektrofagfolk. Hvis tilkoblingsledningen skal skiftes ut, må den skiftes ut med en spesiell tilkoblingsledning. Se kapittel "Elektrotilkobling". Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må apparatet kobles fra el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, støpselet (hvis apparatet har støpsel) er trukket ut av stikkontakten. Ta tak i støpselet, ikke i ledningen, for å trekke ut støpselet. Fare for støt! Ikke ta apparatet i bruk hvis det er brudd, rifter eller sprekker i glasskeramikkflaten. Koble apparatet fra el-nettet. 10

11 Sikkerhetsregler Bruk Olje og fett kan selvantenne ved overoppheting. Ikke la woken være uten tilsyn når du arbeider med olje eller fett. Forsøk aldri å slokke olje- eller fettbranner med vann! Skru av apparatet og kvel flammen forsiktig med et kjelelokk eller et fuktig klede. Flammene kan antenne fettfiltrene i en ventilator. Flamber aldri under en ventilator. Hvis spraybokser, lett antennelige væsker eller brennbare materialer blir varme, kan de antennes. Oppbevar derfor ikke lett antennelige gjenstander i skuffer direkte under apparatet. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale. Varm aldri opp servise uten innhold. Dekk aldri til apparatet, f.eks. med deksler, kleder eller beskyttelsesfolie. Hvis apparatet skrus på ved en feil, eller det har restvarme, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller smelte. Hvis du bruker et elektrisk apparat (f.eks. en håndmikser) i nærheten av woken, pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med den varme woken. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet. 11

12 Sikkerhetsregler Hvis woken er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk møbeldøren før restvarmeindikatorene er sloknet. Woken blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er skrudd av. Først når restvarmeindikatorene er sloknet, er det forbrenningsfaren over. Du kan brenne deg på den varme woken. Beskytt hendene med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme woken. Pass på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige. Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger pga. damp. Ved innbygging av flere apparater ved siden av hverandre Ikke plasser varme gryter eller panner på listene mellom apparatene. Da kan tetningslistene bli skadet. Hvis woken er skrudd på, blir skrudd på ved en feil eller har litt restvarme, er det fare for at metalliske gjenstander blir varme. Andre materialer kan smelte eller begynne å brenne. Ikke bruk woken som oppbevaringsplass. Skru av woken etter bruk! Hvis sukker, sukkerholdig mat, kunststoff eller aluminiumsfolie skulle havne på woken mens den er varm, og smelter, vil det skade glasseramikkflaten når den kjøles ned. Skru av woken omgående og skrap restene grundig av med en glass-skrape. Ta på deg grytevotter. Rengjør deretter woken med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk, så snart den har blitt kald. 12

13 Sikkerhetsregler En wokpanne som er kokt tom, kan føre til skader på glasskeramikkflaten. Ikke la woken være uten tilsyn under bruk! Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensing av grønnsaker, kan forårsake riper hvis de havner under pannebunnen. Pass på at glasskeramikkflaten er ren før du setter på en panne. Gjenstander som faller ned på woken (også lette gjenstander, som saltbøsser), kan forårsake sprekker eller brudd i glasskeramikkflaten. Pass på at ingen gjenstander faller ned på glasskeramikkflaten. Varme gjenstander kan skade elektronikken som ligger under displayet. Sett aldri varme gryter eller panner i displayområdet. På grunn av induksjonens høye oppvarmingshastighet, kan det hende at temperaturen i kokekaret i løpet av kort tid når selvantennelsestemperaturen til olje og fett. La aldri woken være uten tilsyn under bruk! Varm opp fett og olje i maks. 1 minutt og bruk aldri boosteren til dette. Bare for personer med pacemaker: Vær oppmerksom på at det i umiddelbar nærhet av det innkoblede apparatet oppstår et elektromagnetisk felt. Det er ikke sannsynlig at pacemakeren blir påvirket av dette. Hvis du imidlertid er i tvil, henvend deg til produsenten av pacemakeren eller til legen. 13

14 Sikkerhetsregler Når woken er skrudd på, kan det elektromagnetiske feltet påvirke magnetiserbare gjenstander. Kredittkort, lagringsmedier, lommekalkulatorer osv. må ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av komfyrtoppen når den er skrudd på. Metalliske gjenstander som oppbevares i en skuff under woken, kan bli varme ved langvarig, intensiv bruk av apparatet. Ikke oppbevar metalliske gjenstander i en skuff direkte under woken. Apparatet er utstyrt med en kjølevifte. Hvis det er en skuff under apparatet, må det sørges for tilstrekkelig avstand mellom innholdet i skuffen og undersiden av apparatet, slik at ventilasjonen er sikret. Spisse eller små gjenstander, samt papir, må ikke oppbevares i skuffen. De kan trenge hhv. suges inn i apparatet via lufteventilene og skade viften eller påvirke kjølingen. Bruke bare den medfølgende wokpannen. Andre wokpanner skal av sikkerhetsgrunner ikke brukes. Se kapittel "Induksjon - kokekar". Rengjøring og stell Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler i apparatet og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring av apparatet. Hvis woken er montert over en stekeovn med pyrolyse, må du ikke bruke woken under pyrolyseprosessen. Da kan overopphetingsbeskyttelsen til woken utløses (se tilsvarende kapittel). 14

15 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 15

16 Før første gangs bruk Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene for woken, på det beregnede stedet i kapittel "Typeskilt". Første rengjøring Fjern evt. beskyttelsesfolie og klebemerker. Rengjør apparatet med en fuktig klut og tørk det. Ikke bruk oppvaskmiddel til rengjøring av woken, det kan føre til blivende blålige misfarginger. Igangsetting Første gang du tar woken i bruk eller etter et strømbrudd, lyser alle indikatorelementene i ca. 1 sekund for testformål. Så snart disse indikatorene har sloknet, kan du begynne å bruke apparatet. Når apparatet blir tatt i bruk for første gang, vil det oppstå lukt og evt. røyk. Lukten reduseres for hver gang du tar apparatet i bruk, og vil til slutt forsvinne helt. Lukten og evt. røyk innebærer ikke feil tilkobling eller feil på apparatet og er ikke helseskadelig. 16

17 Induksjon Funksjonsmåte Under induksjons-woken er det en induksjonsplate. Når apparetet blir koblet inn, produserer denne platen et magnetfelt som virker direkte på bunnen i wokpannen. Wokplaten varmes bare opp indirekte ved hjelp av varmen fra wokpannen. Induksjons-woken virker bare med den medfølgende wokpannen (se kapittel "Kokekar"). Induksjonen virker ikke, hvis apparatet kobles inn uten at wokpannen er satt på. hvis wokpannen blir fjernet fra det innkoblede apparatet. Da blinker symbolet ß i displayet. Hvis du setter wokpannen på igjen etter i løpet av 3 minutter, slokner ß, og du kan fortsette å bruke induksjons-woken. Hvis wokpannen ikke settes på igjen, kobles induksjons-woken automatisk ut etter 3 minutter. I displayet blinker 0 vekselvis med C. Bryteren må stilles på "0", for å ta induksjons-woken i bruk igjen. Ikke bruk induksjons-woken som oppbevaringsplass for kniver, gafler, skjeer osv. eller andre gjenstander som inneholder metall. Hvis induksjons-woken er skrudd på eller blir skrudd på utilsiktet eller har restvarme, er det fare for at gjenstandene blir varme (fare for forbrenning). Skru av apparatet etter bruk. Det er ikke tilstrekkelig å bare fjerne wokpannen fra kokesonen. 17

18 Induksjon Støy Når induksjons-woken er i drift, kan det oppstå følgende lyder i wokpannen: Brumming kan oppstå ved høye effekttrinn. Den blir svakere eller forsvinner, når effekttrinnet reduseres. Klikking kan oppstå når effekttrinnet kobler seg inn og ut, spesielt ved lave effekttrinn. For å øke elektronikkens levetid, er apparatet utstyrt med en kjølevifte. Hvis apparatet blir brukt intensivt, kobler viften seg inn og du hører surring. Kjøleviften kan også fortsette etter at du har skrudd av apparatet. Kokekar Bruk kun den medfølgende wokpannen for tilberedning av mat. Denne wokpannen er laget spesielt for dette apparatet. Ved bruk av andre wokpanner er det fare for ekstrem overoppheting av stekefettet hhv. maten, som da kan begynne å brenne. 18

19 Betjening Inn- og utkobling Induksjons-woken blir koblet inn, ved å vri bryteren mot høyre til ønsket effekttrinn, og koblet ut, ved å vri bryteren mot venstre til "0". Restvarmeindikator Restvarmeindikatoren fortsetter å lyse så lenge apparatet er varmt. Den slokner først når apparatet kan berøres uten fare. Så lenge restvarmeindikatoren lyser, må du ikke berøre induksjons-woken og ikke legge varmeømfintlige gjenstander på den. Forbrennings- og brannfare! Bryteren må ikke vris mot høyre forbi BI til "0". Etter innkobling av induksjons-woken, lyser driftsindikatoren, og etter en stund også restvarmeindikatoren. Etter at apparatet er skrudd av, slokner også driftsindikatoren. 19

20 Betjening Innstillingsområder Tilberedning Innstillingsområde Holde maten varm, 1-2 smelte sjokolade. Varme opp retter. 3-6 Rask steking av typiske, kinesiske 7-9 retter. Oppkoksautomatikk Viderekokingstrinn Oppkokstid i minutter og sekunder (ca.) 1 0:15 2 0:15 3 0:25 4 0:50 5 2:00 6 5:50 7 2:50 8 2: Hvis wokpannen blir fjernet i løpet av oppkokstiden, avbrytes oppkoksautomatikken. Den fortsetter hvis wokpannen settes på igjen i løpet av 3 minutter. Aktivere oppkoksautomatikken Vri bryteren mot venstre til den stopper. Hold den der, til A vises i displayet. Hvis du holder bryteren for lenge, vises en L i displayet og sperremekanismen er aktiv (se kapittel "Sperremekanisme"). Vri bryteren mot høyre til ønsket viderekokingstrinn. Hvis du ikke velger viderekokingstrinn i løpet av 5 sekunder, er ikke oppkoksautomatikken aktiv. Det er kun mulig å endre viderekokingstrinnet i løpet av 10 sekunder etter aktivering av oppkoksautomatikken. Etter at denne tiden har gått, vil en endring føre til deaktivering av oppkoksautomatikken. Under oppkokstiden vises A i displayet. Når oppkoksautomatikken er aktivert, varmes induksjons-woken automatisk opp med høyeste effekt (hurtigoppkok) og kobles så tilbake til det valgte trinnet for viderekoking. Oppkokstiden avhenger av det valgte trinnet for viderekoking (se tabellen). 20

21 Betjening Boosterfunksjon Induksjons-woken er utstyrt med en boosterfunksjon, dvs en effektforsterkning. Når boosteren er innkoblet, arbeider induksjons-woken i 10 minutter ved effekttrinn 9 med økt effekt. Hvis wokpannen blir fjernet fra fra induksjons-woken, avbrytes boosterfunksjonen. Den fortsetter hvis wokpannen settes på apparatet igjen i løpet av 3 minutter. Hvis wokpannen når den høyeste tillatte temperaturen før de 10 minuttene har gått, kobles boosterfunksjonen ut og det kobles tilbake til effekttrinn 9. Det er kun den medfølgende wokpannen som har denne sikkerhetsfunksjonen, som sørger for utkobling ved for høy temperatur. Innkobling av boosteren: Vri bryteren forbi effekttrinn 9 til symbolet BI og tilbake til 9. I displayet vises I og på driftsindikatoren lyser B. Etter 10 minutter kobles det automatisk tilbake til effekttrinn 9, og B og symbolet I slokner i displayet. Utkobling av boosteren Du kan koble ut boosteren før tiden. Vri bryteren forbi effekttrinn 9 til BI; eller reduser effekttrinnet. 21

22 Sikkerhetsinnretninger Sperremekanisme For at woken ikke skal kunne skrus på utilsiktet eller innstillinger forandres, er den utstyrt med en sperremekanisme. Deaktivere sperremekanismen: Vri bryteren mot venstre til den stopper, og hold den der til L slokner i displayet og 0 vises kort. Aktivere sperremekanismen: Vri bryteren mot venstre til den stopper og hold den der, til L vises i displayet. Hver gang bryteren nå betjenes, vises en L i displayet i 3 sekunder. 22

23 Sikkerhetsinnretninger Sikkerhetsutkobling Woken er utstyrt med en sikkerhetsutkobling. Hvis woken blir varmet opp i uvanlig lang tid (se tabellen) med uforandret effekttrinn, kobles den automatisk ut. I displayet blinker C vekselvis med 0. For å ta woken i bruk igjen, må bryteren stilles på "0". Driftsindikatoren og visningen i displayet slokner. Effekttrinn Maksimal driftstid i timer

24 Sikkerhetsinnretninger Overopphetingsbeskyttelse Induksjonsplaten til woken er utstyrt med en overopphetingsbeskyttelse. Før induksjonsplaten blir overopphetet, setter overopphetingsbeskyttelsen i gang ett av følgende tiltak: Hvis boosterfunksjonen er koblet inn, blir den avbrutt. Hvis temperaturen fortsetter å stige etter av boosterfunksjonen er avbrutt, blir effekttrinnet redusert. Hvis temperaturen fortsetter å stige etter at effekten er redusert, kobles woken ut og H vises i displayet. Still bryteren på "0". Først når H er sloknet, kan woken tas i bruk igjen som vanlig. Hvis bryteren ikke stilles på "0", blinker C vekselvis med 0 i displayet, så snart woken er tilstrekkelig avkjølt. For å ta woken i bruk igjen, må du stille bryteren på "0". Induksjonsplaten til woken kan bli overopphetet, hvis apparatet blir brukt med maksimal effekt i for lang tid. apparatet ikke har tilstrekkelig lufting. Hvis det er en skuff under woken, sørg for at avstanden mellom innholdet i skuffen og undersiden av apparatet er tilstrekkelig stor, slik at tilstrekkelig ventilasjon er sikret. Hvis overopphetingsbeskyttelsen utløses på nytt, tilkall service. 24

25 Rengjøring og stell Damprenser må absolutt ikke brukes til rengjøring av apparatet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler og utløse en kortslutning. Rengjør hele apparatet etter hver bruk. La apparatet avkjøles først. Tørk apparatet etter hver fuktig rengjøring, da unngås kalkavleiringer. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda-, alkali-, ammoniakk-, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, flekk- og rustfjerner, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, maskinoppvaskmiddel, grill- og stekeovnsspray, glassrens, skurende, harde børster og svamper (f.eks. grytesvamper) eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler, spisse gjenstander (slik at pakningene mellom ramme og benkeplate ikke blir skadet) 25

26 Rengjøring og stell Glaskeramikk Ikke bruk håndoppvaskmiddel til rengjøring. Da blir ikke alle flekker og matrester fjernet. Det vil dannes en usynlig film, som fører til misfarging av glasskeramikken. Disse misfargingene kan ikke fjernes. Rengjør woken regelmessig med et spesielt rengjøringsmiddel for glasskeramikk. Hvis sukker, kunststoff eller aluminiumsfolie havner på woken når den er varm, skru av woken. Skrap grundig bort slike stoffer omgående, altså mens woken fortsatt er varm. Forsiktig, fare for forbrenning! Rengjør deretter woken når den er avkjølt, som beskrevet tidligere. Fjern alle grove tilsmussinger med en fuktig klut. Smuss som sitter fast fjernes med en glass-skrape. Rengjør til slutt woken med Miele rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr") eller et vanlig rengjøringsmiddel for glasskeramikk og et kjøkkenpapir eller en ren klut. Ikke påfør middelet når kokefeltet er varmt, da kan det oppstå flekker. Følg anvisningene fra produsenten av rengjøringsmiddelet. Tørk til slutt over woken med en fuktig klut og gni den tørr med en ren klut. Pass på å fjerne alle rester etter rengjøringsmidler. Ved påfølgende kokeprosesser vil restene brenne seg stadig mer fast og skade glasskeramikkflaten. Flekker som skyldes kalkrester, vann og aluminium (metallisk skimrende flekker) kan fjernes med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål. Rustfritt stål Et ikke-skurende rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål er egnet til rengjøring (se kapittel "Ekstrautstyr"). For å forhindre rask tilsmussing igjen, anbefaler vi et pleiemiddel for rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr"). Påfør middelet i et tynt lag med en myk klut. Ikke bruk rengjøringsmiddel for rustfritt stål i området rundt trykket. Trykket kan bli gnidd av. Rengjør området kun med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. 26

27 Hvis feil oppstår Reparasjoner på elektriske apparater skal bare utføres av elektrofagfolk. Ukyndig utførte reparasjoner kan medføre betydelig fare for brukeren. Induksjons-woken blir ikke varm Undersøk om sperremekanismen er aktivert. Koble den evt. ut (se kapittel "Sperremekanisme"). sikringen i husinstallasjonen er utløst. overopphetingsbeskyttelsen er utløst (se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse"). demonstrasjonsmodus er aktivert. Når demonstrasjonsmodus er aktivert, vises symbolet "d" i et sekund i displayet når du skrur på apparatet. For å deaktivere, vrir du bryteren 2 x kort mot venstre (<1 sek.) til den stopper, deretter nok en gang, og da holder du den der i ca. 3 sekunder. Hvis problemet deretter ikke kan løses, still bryteren på "0" og koble apparatet fra el-nettet i ca. 1 minutt. Hvis du etter at du har koblet/skrudd sikringen hhv. jordfeilbryteren inn igjen, fremdeles ikke kan ta apparatet i bruk, kontakt en elektrofagmann eller Mieles serviceavdeling. I displayet vises ß Undersøk om den tomme induksjons-woken er utilsiktet innkoblet. I displayet blinker F vekselvis med 01 Kontroller om bryteren er skadet eller klemt. Hvis det ikke er tilfelle, tilkall service. I displayet blinker en F vekselvis med et tall Tilkall service. Induksjons-woken kobler seg ut automatisk Sikkerhetsutkoblingen eller overopphetingsbeskyttelsen er utløst (se kapittel "Sikkerhetsutkobling", "Overopphetingsbeskyttelse"). 27

28 Hvis feil oppstår En av følgende feil inntreffer: Boosterfunksjonen blir automatisk avbrutt for tidlig. I displayet blinker C vekselvis med 0. Overopphetingsbeskyttelsen er utløst (se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse"). Kjøleviften fortsetter etter utkoblingen Det er ingen feil! Viften fortsetter til apparatet er avkjølt og kobles så ut automatisk. Når oppkoksautomatikken er innkoblet, begynner ikke innholdet i wokpannen å koke Dette kan skyldes at store mengder matvarer varmes opp. Velg et høyere trinn for viderekoking. 28

29 Ekstrautstyr Miele har et bredt sortiment av tilbehør og rengjørings- og pleieprodukter tilpasset ditt apparat. Disse produktene kan enkelt bestilles i Mieles nettbutikk: De kan også kjøpes i Mieles deleavdeling eller hos din Mieleforhandler. Wokpanne CSWP 1400 Rengjørings- og pleiemidler Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og aluminiumsrester Pleiemiddel for rustfritt stål 250 ml Enkel fjerning av vannstriper, flekker og fingeravtrykk. Forhindrer rask tilsmussing igjen Mikrofiberklut Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger 29

30 Sikkerhetsregler for innbygging For å unngå skader på komfyrtoppen, må den ikke bygges inn før overskapene og ventilatoren er montert. De sikkerhetsavstandene som er oppført på de påfølgende sidene må overholdes nøyaktig. Alle mål er angitt i mm. Finér i benkeplaten må være forarbeidet med varmebestandig lim (100 C), for at den ikke skal løsne eller bli deformert. Avslutningslistene på vegger må være varmebestandige. Det må sikres at apparatets tilkoblingsledning ikke blir utsatt for mekaniske belastninger, f.eks. av en skuff. Det er ikke tillatt å montere apparatet over kjøle- og fryseapparater, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler. De til dels høye strålingstemperaturene kan skade slike apparater. Innbygging over en Miele stekeovn er kun mulig hvis benkeplaten er minst 40 mm høy. 30

31 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand ovenfor Hvis det i bruks- og monteringsanvisningen er oppgitt forskjellige sikkerhetsavstander for forskjellige apparater under en ventilator, f.eks. wokbrenner og elektrisk komfyrtopp, velg den største avstanden. Mellom apparatet og en ventilator som er plassert over, må den sikkerhetsavstanden som produsenten har angitt, overholdes. Hvis det mangler opplysninger fra produsenten av ventilatoren eller det er montert lett antennelige materialer over apparatet (f.eks. en hylle), må denne avstanden være min. 760 mm. 31

32 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand til siden Ved innbygging av en komfyrtopp kan det på en side og på baksiden være skap eller vegger med vilkårlig høyde. På den andre siden må det ikke være innredning eller apparater som er høyere enn komfyrtoppen (se tegninger). På grunn av strålingstemperaturen, må det være en sikkerhetsavstand på minst 50 mm fra utskjæringen i benkeplaten til bakveggen. Mellom utskjæringen i benkeplaten og kjøkkenskapene ved siden av, f.eks. et høyskap på høyre eller venstre side, skal følgende sikkerhetsavstander overholdes: 40 mm ved CS 1212 / CS CS 1221 / CS CS 1234 / CS CS 1223 / CS CS mm ved CS 1112 CS 1122 CS 1134 CS 1326 CS 1327 CS mm ved CS 1012 / CS mm ved CS 1421 CS 1312 CS mm ved CS 1034 / CS mm ved CS 1011 CS 1021 Anbefales sterkt! Anbefales ikke! Ikke tillatt! 32

33 Sikkerhetsregler for innbygging Minsteavstand nedenfor For å sikre luftingen av apparatet, må det under apparatet være en minsteavstand til en stekeovn, en mellomhylle eller en skuff. Minsteavstanden fra underkanten av komfyrtoppen til overkanten av en stekeovn må være 15 mm. overkanten av en mellomhylle må være 15 mm. Bunnen i en skuff må være 75 mm. Mellomhylle Montering av en mellomhylle under komfyrtoppen er ikke nødvendig, men tillatt. I det bakre området må det være en luftspalte på 10 mm for plassering av tilkoblingsledningen. For bedre lufting av komfyrtoppen anbefaler vi en luftspalte på 20 mm foran. 33

34 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand til nisjeplate Hvis det skal monteres en nisjeplate, må en minimumsavstand mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten overholdes, da høye temperaturer kan forandre eller ødelegge materialer. Ved en nisjeplate av brennbare materialer (f.eks. tre) må minimumsavstanden mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm. Ved en nisjeplate av ikke brennbare materialer (f.eks. metall, naturstein, keramiske fliser) må minimumsavstanden mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm minus tykkelsen på nisjeplaten. Eksempel: Tykkelse på nisjeplaten 15 mm 50 mm - 15 mm = minimumsavstand 35 mm Murverk Nisjeplate Mål x = tykkelse på nisjeplaten Benkeplate Utskjæring i benkeplaten Minimumsavstand ved brennbare materialer 50 mm ved ikke brennbare materialer 50 mm - mål x 34

35 Apparatmål CS Klemfjærer Foran Innbyggingshøyde Tilkoblingsledning, L = 2000 mm 35

36 Klargjøring av benkeplaten Skjær ut benkeplaten for ett eller flere apparatet iht. målskissen. Ta hensyn til minsteavstanden til bakveggen og til en sidevegg på høyre eller venstre side. Se kapittel "Sikkerhetsregler for innbygging". For benkeplater av tre: forsegl snittflatene med spesiell lakk, silikongummi eller støpeharpiks, for å unngå oppsvulming på grunn av fuktighet. De anvendte materialene må være temperaturbestandige. Pass på at slike midler ikke havner på benkeplatens overflate. Hvis det blir fastslått ved innbyggingen at rammepakningen ikke ligger riktig inntil benkeplaten ved hjørnene, kan hjørneradiene, R4, bearbeides forsiktig med en stikksag. 36

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT

Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON INDUKSJON NO Veiledning for installasjon og bruk av induksjonstopp T 301 IT og T 603 IT 220-240 V 50Hz 9963 3542 06/04 Innhold Trygg bruk av induksjonstoppen...3 Trygg installasjon

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål

Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Monterings- og bruksanvisning for Alabama-gassgrillen med 4 brennere i rustfritt stål Disse instruksene vil sikre din sikkerhet. Vennligst les dem nøye før bruk og oppbevar slik at de kan henvises til

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com

Bruksanvisning. www.qlocktwo.com Bruksanvisning www.qlocktwo.com NO Nyt tiden Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye før du tar QLOCKTWO TOUCH i bruk for første gang og følg sikkerhetsanvisningene på slutten av denne veiledningen. Du

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNHOLDSFORTEGNELSE Side Viktige henvisninger Generelt 4 Sikkerhet 4 Transport 4 Miljøvern

Detaljer

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler

Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Cerafit Fusion stekepanner, sett i 7 deler Kjære Tvins-kunde! Du har akkurat gått til innkjøp av et produkt av topp kvalitet Cerafit Fusion-settet fra Emerald Green Edition. Aluminium og keramikk er kombinert

Detaljer