Bruks- og monteringsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Apparatet er også tillat for bruk i andre land enn de som er oppgitt på apparatet. Apparatets landspesifikke utførelse og tilkoblingsmåte har vesentlig innvirkning på problemfri og sikker drift. For drift i et annet land enn det som er oppgitt på apparatet, ta kontakt med serviceavdelingen i det aktuelle landet. El aparato está autorizado para el uso en países diferentes a los países de destino indicados. La ejecución específica para cada país y el tipo de conexión del aparato influyen de forma decisiva en el funcionamiento correcto y seguro. Para el funcionamiento en un país diferente al país de destino indicado en el aparato, consulte al Servicio Post-venta autorizado para el país. Cet appareil est également homologué dans des pays différents de ceux mentionnés sur l appareil. Pour que l appareil fonctionne parfaitement et en toute sécurité, il est important de disposer de l exécution spécifique au pays et du type de raccordement approprié. Pour le fonctionnement dans un pays autre que celui spécifié sur l appareil, veuillez vous adresser au service après-vente du pays où sera installé l appareil. This appliance can be used in countries other than those specified on the appliance. It is, however, set up for connection to the gas and electricity supplies in the countries specified. For use in other countries please contact the Miele spare parts or customer service department in your country. L apparecchio può essere usato anche in paesi diversi da quello indicato sull apparecchio stesso. Tuttavia, le varianti specifiche di un determinato paese e il tipo di allacciamento alla rete hanno un importanza fondamentale per il suo sicuro e corretto funzionamento. Per questo se si vuole usare l apparecchio in un paese diverso rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele del paese in cui si intende usarlo. Het apparaat is ook toegelaten voor gebruik in andere landen dan de landen die op het apparaat vermeld staan. De specifieke uitvoering en de aansluitwijze zijn van groot belang voor het goed en veilig functioneren. Neem daarom contact op met de Technische Dienst van de fabrikant in uw land als u het apparaat in een land wilt gebruiken dat niet op het apparaat vermeld staat. 2

3 Innhold Beskrivelse av komfyrtoppen...5 Tilbehør...7 Sikkerhetsregler...8 Aktivt miljøvern...16 Før første gangs bruk...17 Betjening Hurtigtenningssystem...18 Bryter...18 Innkobling...19 Regulering...20 Utkobling: Kokekar Wokring Kombiinnsats...22 Tips for energisparing...23 Sikkerhetsinnretninger...24 Termoelektrisk tennsikring...24 Sikkerhetsutkobling...24 Rengjøring og stell...25 Hvis feil oppstår...29 Ekstrautstyr...31 Sikkerhetsregler for innbygging

4 Innhold KM Innbyggingsmål...37 Innbygging KM Innbyggingsmål...40 Innbygging Festing av apparatet...45 Etter innbyggingen...45 Elektrotilkobling Gasstilkobling...48 Brennereffekt...50 Endring til en annen gasstype (kun for fagpersonell)...51 Dysetabell...51 Skifting av hoveddyser...52 Skifting av fininnstillingsdyser...54 Kontrollere funksjonen...55 Service, typeskilt, garanti

5 Beskrivelse av komfyrtoppen Sparebluss Sterkbluss Wokbluss Normalbluss Normalbluss Rist (3-delt) Brytere for gassblussene: Venstre foran Venstre bak Midten Høyre bak Høyre foran 5

6 Beskrivelse av komfyrtoppen Brennere Wokbluss Spare-, normal-, sterkbluss a Brennerdeksel b Brennerholder a Utvendig brennerdeksel b Innvendig brennerdeksel c Brennerholder d Brennerunderdel e Flammevakt f Tennelektrode 6 c Flammevakt d Tennelektrode e Brennerunderdel

7 Beskrivelse av komfyrtoppen Tilbehør Standardutstyr og annet tilbehør kan etterbestilles ved behov (se kapittel "Ekstrautstyr"). Wokring Den medfølgende wokringen sørger for ekstra stabilitet for kokekaret. Spesielt godt egnet for wok med rund bunn. Kombiinnsats (for wokbluss) For lite og stort kokekar, se kapittel "Kokekar". 7

8 Sikkerhetsregler Denne komfyrtoppen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis komfyrtoppen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar komfyrtoppen i bruk. Den gir viktige opplysninger om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk Denne komfyrtoppen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Komfyrtoppen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til tilberedning og varmholding av mat. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Denne komfyrtoppen er ikke beregnet for utendørs bruk. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene komfyrtoppen på en sikker måte, må ikke bruke komfyrtoppen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. 8

9 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av komfyrtoppen. Ikke la barn leke med komfyrtoppen. Barn under 8 år må ikke være i nærheten av komfyrtoppen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over 8 år får bare betjene eller rengjøre komfyrtoppen uten tilsyn, dersom komfyrtoppens betjening er forklart slik, at de kan betjene og rengjøre den på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er fortsatt varm en stund etter at den er skrudd av. Hold barn borte fra komfyrtoppen til den er så avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes. Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over eller bak komfyrtoppen. Barn kan bli fristet til å klatre opp på komfyrtoppen. Fare for forbrenning! Pass på at barn ikke får mulighet til å rive ned varme gryter eller panner. Drei håndtakene til siden, over arbeidsflaten, for å forhindre forbrenning og skålding. Et spesielt beskyttelsesgitter for barn (som kan kjøpes i bransjeforretninger) reduserer faren. Emballasjedeler (f.eks. folie, styropor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasjedelene utenfor barns rekkevidde og fjern dem så raskt som mulig. 9

10 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Kontroller at komfyrtoppen ikke har ytre, synlige skader før den monteres. En skadet komfyrtopp må ikke tas i bruk. Det kan utsette brukeren for fare! Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes. I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Før komfyrtoppen kobles til, må tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Søk i tvilstilfelle råd hos en elektroinstallatør. Komfyrtoppen må bare brukes når den er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Gasstilkoblingen må foretas av fagfolk. Hvis støpselet blir fjernet, må apparatet også monteres og tilkobles av en elektrofagmann. Bruk bare fagfolk som kjenner og følger gjeldende forskrifter. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes feil ved montering eller tilkobling. Du må aldri åpne komfyrtoppens kabinett. Eventuell berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og mekaniske oppbyggingen kan utsette brukeren for fare og kan føre til skader på apparatet. Installasjons-, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal kun foretas av fagfolk som er autorisert av Miele. Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren, som Miele ikke er ansvarlig for. 10

11 Sikkerhetsregler Ved installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må apparatet kobles fra gassforsyningen og el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For apparater med støpsel; ta tak i støpselet, ikke i ledningen, for å koble apparatet fra el-nettet. Reparasjoner av apparatet i garantitiden må bare utføres av servicefolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Komfyrtoppen er ikke beregnet for bruk med et eksternt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut av en elektrofagmann. Den må byttes ut med en spesiell tilkoblingsledning av type H 05 VV-F (PVC-isolert), som kan kjøpes hos produsenten. Komfyrtoppen må ikke kobles til el-nettet via flerveis-stikkontakter eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Ikke ta komfyrtoppen i bruk, skru den evt. av omgående, hvis den er ødelagt. Koble den fra el-nettet og gassforsyningen. Tilkall service. 11

12 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Komfyrtoppen blir varm når den er i bruk, og er fortsatt varm en stund etter at den er skrudd av. Pass på at du ikke berører komfyrtoppen så lenge den fortsatt kan være varm. La aldri gassblusset brenne uten at det er satt over kokekar. En ventilator over apparatet kan skades av den sterke varmen fra flammene eller begynne å brenne. Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når den er i bruk! Overopphetet fett eller olje kan selvantennes og forårsake brann. Hvis varmt fett eller varm olje skulle antennes, forsøk aldri å slokke med vann! Kvel flammen, f.eks. med et kjelelokk, et fuktig kjøkkenhåndkle eller lignende. Ikke bruk apparatet til oppvarming av rom. På grunn av høye temperaturer, kan lett antennelige gjenstander i nærheten begynne å brenne. Dessuten kan apparatets levetid reduseres. Flamber aldri under en ventilator. Flammene kan antenne ventilatoren. Beskytt hendene med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme komfyrtoppen. Pass på at disse tekstilene ikke kommer i nærheten av flammene. Ikke bruk for store grytekluter, kjøkkenhåndklær eller lignende. Pass også på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige. Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger. Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass. Hvis den blir skrudd på ved en feil eller har litt restvarme, er det fare for at gjenstander som er plassert på komfyrtoppen avhengig av materiale blir varme (fare for forbrenning), begynner å smelte eller brenne. 12

13 Sikkerhetsregler Dekk aldri til komfyrtoppen, f.eks. med deksler, kleder eller beskyttelsesfolie. Hvis komfyrtoppen slås på ved en feil, eller den har restvarme, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller smelte. Ikke bruk kokekar av kunststoff eller aluminiumsfolie. Det smelter ved høye temperaturer. Dessuten er det brannfare! Ikke varm opp lukkede beholdere, f.eks. hermetikkbokser, på blussene. På grunn av overtrykket som oppstår, kan beholderne hhv. boksene eksplodere, og det er fare for skade og skålding! Ikke tenn gassblusset før alle brennerdelene er riktig sammensatt. Bruk bare kokekar som har en diameter som verken over- eller underskrider de angitte målene (se kapittel "Kokekar"). Hvis diameteren er for liten, står ikke kokekaret støtt nok. Hvis diameteren er for stor, kan de varme avgassene som strømmer ut under bunnen på kokekaret skade benkeplaten eller en vegg som ikke er varmebestandig, f.eks. hvis den er kledd med panel. Disse avgassene kan også skade deler av apparatet. Miele overtar intet ansvar for slike skader. Pass på at flammen fra brenneren ikke rager ut over bunnen på kokekaret og slår oppover på utsiden av kokekaret. Ikke bruk kokekar med for tynn bunn og varm aldri opp kokekar uten innhold, dersom ikke kokekarprodusenten uttrykkelig tillater det. Hvis dette ignoreres, kan komfyrtoppen bli skadet. Bruk alltid den medfølgende risten. Kokekaret må ikke settes direkte på blussene. Ikke oppbevar lett antennelige gjenstander i nærheten av apparatet. Fjern fettsprut og andre brennbare (mat-)rester så snart som mulig fra komfyrtoppens overflate. Ellers er det brannfare. 13

14 Sikkerhetsregler Sett ristene på loddrett, for å unngå riper. Bruk av gassbluss fører til dannelse av varme, fuktighet og forbrenningsprodukter i oppstillingsrommet. Sørg for god ventilasjon av rommet, spesielt når apparatet er i drift; hold de naturlige ventilasjonsåpningene åpne, eller installer en mekanisk lufteinnretning, f.eks. en ventilator. Intensiv og langvarig bruk av apparatet kan gjøre det nødvendig å lufte rommet ekstra, f.eks. ved å åpne et vindu, eller oppnå effektiv utluftning ved å innstille ventilatoren på en høyere effekt. Når gass-komfyrtoppen er i drift, må det brukes en ventilator med utluftningsdrift eller et ventilasjonssystem som er i boligen. Hvis du bruker et elektrisk apparat, f.eks. en håndmikser, i nærheten av komfyrtoppen, pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med den varme komfyrtoppen. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet. Fare for støt! Hvis det er en skuff under komfyrtoppen, må det verken oppbevares spraybokser, lett antennelige væsker eller andre brennbare materialer i skuffen. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale. Ikke bruk stekeformer, panner eller grillsteiner som er så store, at de dekker flere brennere. Den varmeansamlingen som da oppstår, kan skade apparatet. Pass på at saltholdig mat eller væsker ikke søles på komfyrtoppen. Hvis det skjer, må disse stoffene fjernes grundig med én gang, for å unngå korrosjon. 14

15 Sikkerhetsregler Hvis komfyrtoppen er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk møbeldøren før komfyrtoppen er skrudd av. Hvis komfyrtoppen ikke har vært i bruk på uvanlig lang tid, må den rengjøres grundig før den tas i bruk igjen, og en autorisert fagmann skal kontrollere om den virker forskriftsmessig. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 15

16 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 16

17 Før første gangs bruk Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene, på det beregnede stedet i kapittel "Typeskilt". Første rengjøring Fjern evt. beskyttelsesfolier. Vask de avtagbare delene til brenneren med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Tørk delene og sett brenneren sammen igjen (se kapittel "Rengjøring og stell"). Vask apparatet med en fuktig klut og tørk det før du tar det i bruk. Metalldelene er beskyttet med et pleiemiddel. Første gang apparatet tas i bruk, vil det derfor forbigående oppstå lukt. Lukten og eventuell dunst forsvinner etter kort tid, og innebærer ikke feil tilkobling eller feil på apparatet. Det er ikke helseskadelig. 17

18 Betjening Hurtigtenningssystem Apparatet er utstyrt med et hurtigtenningssystem, som virker på følgende måte: Hurtigtenning uten at bryteren må trykkes og holdes inne samtidig. Automatisk gjentenning Bryter Hvis flammen skulle slokne pga. trekk etc., blir brenneren automatisk tent igjen. Hvis gjentenningen ikke er vellykket, blir gasstilførselen automatisk sperret (se kapittel "Sikkerhetsutkobling"). Med bryteren tenner du brenneren og regulerer styrken på flammen. Spare-, normal-, sterkbluss Gasstilførselen er sperret Sterkeste flamme Svakeste flamme Wokbluss Gasstilførselen er sperret Sterkeste flamme: indre og ytre brenner brenner på høyeste trinn. Sterk flamme: ytre brenner på svakeste trinn, indre brenner på høyeste trinn. Svak flamme: ytre brenner av, indre brenner på høyeste trinn. Svakeste flamme: ytre brenner av, indre brenner på svakeste trinn. 18

19 Betjening Innkobling Når gass-komfyrtoppen er i drift, må det brukes en ventilator med utluftningsdrift eller et ventilasjonssystem som er i boligen. For å tenne brenneren, trykk den tilhørende bryteren og vri den mot venstre til det største flammesymbolet. Tennelektroden "klikker" og tenner gassen. Når en bryter betjenes, kommer det automatisk en gnist på alle blussene. Dette er normalt og betyr ikke at det er noe feil med apparatet. Hvis brenneren ikke tenner, vri bryteren til " ". Luft rommet eller vent minst 1 minutt før du forsøker å tenne på nytt. Hvis brenneren heller ikke tenner ved andre forsøk, vri bryteren til " " og les kapitlet "Hvis feil oppstår". Det kan forekomme, at det i løpet av innkoblingen kommer en kort gjentenning (1-2 x klikk), hvis flammen en kort stund skulle slokne på flammevakten eller flammevakten ennå ikke er tilstrekkelig oppvarmet, f.eks. ved trekk. 19

20 Betjening Regulering Reguler flammen slik at den ikke rager ut over kokekaret. Da den ytre delen av gassflammen er mye varmere enn flammekjernen, skal flammespissene være under bunnen på kokekaret. Flammespisser som rager ut, avgir unødig varme til luften, kan skade grytehåndtak og øker faren for forbrenning. Brennerne kan reguleres trinnløst mellom den sterkeste og svakeste flammen. Unntak: wokbrenner. På wokbrenneren er det en sperre mellom høy og lav innstilling, på klokken 6-stilling. For å kunne skifte fra høy til lav innstilling, må du trykke inn bryteren for å komme forbi denne sperren. For å skifte fra høy til lav innstilling, vri bryteren mot venstre til sperren. Trykk inn bryteren, vri den over sperren og slipp. Nå kan du innstille ønsket effekt. For å skifte fra lav til høy innstilling, vri bryteren mot høyre til sperren. Trykk inn bryteren, vri den over sperren og slipp. Nå kan du innstille ønsket effekt. Utkobling: Vri bryteren mot høyre til " ". Gasstilførselen stanser, flammen slokner. Ikke vri bryteren mot høyre over. 20

21 Kokekar Brenner Sparebluss Normalbluss Sterkbluss Wokbluss Sparebluss Normalbluss Sterkbluss Wokbluss Min. bunndiameter panner/gryter i cm Maks. øvre diameter panner/gryter i cm Uten Med Kombi-innsats Overhold de målene som er angitt i tabellen. Hvis bunndiameteren er for liten, står ikke kokekaret støtt nok. Hvis den øvre diameteren er for stor, kan de varme avgassene som strømmer ut under bunnen, skade benkeplaten eller en vegg som ikke er varmebestandig, f.eks. hvis den er kledd med panel. Deler av apparatet kan også bli skadet. Produsenten overtar ikke noe ansvar for slike skader. Ved kjøp av gryter og panner bør du være oppmerksom på at det som regel er den øvre diameteren som blir oppgitt, ikke bunndiameteren. Du kan bruke alle kokekar som er varmebestandige. Bruk helst kokekar med tykk bunn, da blir varmen godt fordelt. Ved kokekar med tynn bunn er det fare for at maten blir punktvis overopphetet. Rør derfor ofte i maten. Sett alltid kokekaret på den medfølgende risten. Kokekaret må ikke settes direkte på brenneren. Plasser kokekaret på risten slik at det ikke kan velte. Det er ikke til å unngå, at kokekaret kan vippe litt. Ikke bruk gryter eller panner med bunn som er ujevn eller buer innover. 21

22 Kokekar Wokring Bruk den vedlagte wokringen for å gi ekstra stabilitet til kokekaret. Den er spesielt godt egnet for wok med rund bunn. Pass på at wokringen plasseres riktig, slik at den ligger støtt. Se tegningen. Woken representerer en særegenhet når det gjelder kokekar. Den har en liten bunndiameter og en stor øvre diameter (som regel cm). Kombiinnsats Kombiinnsatsen må brukes, når du på wokblusset ønsker å bruke mindre kokekar (min. bunndiameter) enn det som er oppgitt i tabellen. Da står kokekaret støtt på kokefeltet og kan ikke tippe. ønsker å bruke større kokekar. Da unngår du skader på arbeidsflaten hhv. misfarging av stålet. Følg tabellen. 22

23 Tips for energisparing Kok helst i lukkede gryter eller panner. Da forhindres unødig varmetap Kok med lite vann. Koketiden kan reduseres betydelig ved bruk av trykkoker. Reguler ned flammen i tide etter oppkok eller bruning. Velg heller brede, lave gryter enn smale, høye gryter. De varmes raskere opp. 23

24 Sikkerhetsinnretninger Termoelektrisk tennsikring Komfyrtoppen er utstyrt med termoelektrisk tennsikring. Det betyr at hvis gassflammen skulle slokne (f.eks. hvis mat koker over eller pga. trekk) og hvis påfølgende gjentenning ikke er vellykket, blir gasstilførselen sperret, for å forhindre videre utstrømming av gass. For å bruke gassblusset igjen, vri bryteren mot høyre til " " og skru deretter på som vanlig. Sikkerhetsutkobling Hvis et gassbluss har vært varmt i uvanlig lang tid (ca. 4 timer), kobler det seg automatisk ut. For å ta det i bruk igjen, vri bryteren mot høyre til " " og skru deretter på som vanlig. 24

25 Rengjøring og stell Damprenser må absolutt ikke brukes til rengjøring av apparatet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler og utløse en kortslutning. Rengjør hele apparatet etter hver bruk. La apparatet avkjøles først. Tørk apparatet etter hver fuktig rengjøring, da unngås kalkavleiringer. Bløt opp smuss som sitter svært godt fast på forhånd. Fjern søl med en gang! Mat som har kokt over på det varme apparatet kan føre til misfarginger på brennerdelene og stålflaten. Overflatene til brennerdelene og risten vil bli noe mattere med tiden. Dette er helt normalt, og betyr ikke at det er noe feil med materialet. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda-, alkali-, ammoniakk-, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, flekk- og rustfjerner, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin, grill- og stekeovnsspray, glassrens, skurende, harde børster og svamper (f.eks. grytesvamper) eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler, spisse gjenstander (slik at pakningene mellom ramme og benkeplate ikke blir skadet) 25

26 Rengjøring og stell Rustfri stålflate Rister Brytere Brennerdeksler Brennerholder Rengjøring Rengjør stålflaten med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann Ved behov kan du bruke den ru siden på oppvasksvampen og Miele rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr"). Pass på å bruke middelet utelukkende i sliperetningen (rilleretningen). For å forhindre rask tilsmussing igjen, anbefaler vi å bruke Miele pleiemiddel for rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr"). Påfør middelet i et tynt lag med en myk klut. Ta av ristene. Vask dem i oppvaskmaskinen eller med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Ved behov kan du bruke den ru siden på oppvasksvampen. Rengjør bryterne med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Rengjør brennerdekslene med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Ved behov kan du bruke den ru siden på oppvasksvampen. Rengjør brennerholderne med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Ved behov kan du bruke den ru siden på oppvasksvampen. Henvisninger Trykk (flammensymboler) Trykket kan bli ødelagt, dersom smuss (f.eks. mat som inneholder koksalt eller væsker, olivenolje) får virke lenge. Fjern slike flekker omgående! Ikke bruk rengjøringsmiddel for rustfritt stål på dette området. Trykket kan bli gnidd av. Tåler ikke maskinoppvask. Tåler ikke maskinoppvask. Tåler ikke maskinoppvask. Pass på at flammeåpningene er helt tørre etter rengjøringen. Tennelektrode Flammevakt Tørk forsiktig over tennelektroden og flammevakten med en godt oppvridd klut. Tennelektroden må ikke bli våt, da uteblir gnisten. 26

27 Slik settes spare-, normal- og sterkbrennerne sammen igjen Rengjøring og stell Sett brennerholderen på brennerunderdelen slik at tennelektroden og flammevakten fører gjennom boringene i brennerholderen. Brennerholderen må feste seg ordentlig. Legg brennerdekselet jevnt på brennerholderen. I riktig posisjon kan ikke brennerdekselet forskyve seg. 27

28 Rengjøring og stell Slik settes wokbrenneren sammen igjen Sett brennerholderen på brennerunderdelen slik at flammevakten og tennelektroden fører gjennom boringene i brennerholderen. Brennerholderen må kneppe riktig på plass. Legg på brennerdekslene og. Pass på at delene til brenneren settes sammen i riktig rekkefølge. 28

29 Hvis feil oppstår De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelp til å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektro- og gassapparater skal bare utføres av elektro- og gassfagfolk. Ukyndig utførte reparasjoner kan medføre betydelig fare for brukeren. Problem Årsak Retting Brenneren lar seg ikke tenne ved første igangsetting eller hvis apparatet har vært ute av drift i lengre tid Det kan være luft i gasslangen. Gjenta tenningen evt. flere ganger. Vent minimum 1 minutt mellom hver gang du forsøker å tenne, for å forhindre ansamling av uforbrent gass. Brenneren lar seg ikke tenne etter flere forsøk Brenneren er ikke satt sammen riktig. Gasskranen er ikke åpnet. Brenneren er våt og/eller skitten. Flammeåpningene er tilstoppet og/eller våte. Still alle bryterne på " " og stans strømforsyningen til apparatet i noen sekunder. Sett brenneren riktig sammen. Åpne gasskranen. Rengjør og tørk brenneren. Rengjør og tørk flammeåpningene 29

30 Hvis feil oppstår Problem Årsak Retting Strømbrudd under drift Gassflammen slokner igjen etter tenningen Gassflammen endrer seg Gassflammen slokner under drift Brennerens elektriske tenninnretning virker ikke lenger Flammene berører ikke flammevakten under tenning: Den blir ikke varm nok. - Brennerdelene ligger ikke riktig på - Det er smuss på flammevakten. Brennerdelene ligger ikke riktig på. Det er smuss på brennerholderen eller hullene i brennerdekselet. Brennerdelene ligger ikke riktig på Sikringen i husinstallasjonen er utløst. - Matrester mellom tennelektroden og brennerdekselet - Matrester på flammevakten Strømbrudd Drei alle bryterne mot høyre til " ". Når strømmen er tilbake igjen, kan du betjene apparatet som vanlig. Legg brennerdelene riktig på. Fjern smuss fra flammevakten. Legg brennerdelene riktig på. Fjern smusset. Legg brennerdelene riktig på. Kontakt elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling. Fjern matrestene. (Se kapittel "Rengjøring og stell"). Drei alle bryterne mot høyre til " ". Når strømmen er tilbake igjen, kan du betjene apparatet som vanlig. 30

31 Ekstrautstyr Miele har et bredt sortiment av tilbehør og rengjørings- og pleieprodukter tilpasset ditt apparat. Disse produktene kan enkelt bestilles i Mieles nettbutikk: De kan også kjøpes i Mieles deleavdeling eller hos din Mieleforhandler. Pleieprodukter Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og lette misfarginger Pleiemiddel for rustfritt stål 250 ml Enkel fjerning av vannstriper, flekker og fingeravtrykk. Forhindrer rask tilsmussing igjen Mikrofiberklut Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger 31

32 Sikkerhetsregler for innbygging For å unngå skader på apparatet, må det ikke monteres før overskapene og ventilatoren er montert. Finér i benkeplaten må være forarbeidet med varmebestandig lim (100 C), for at den ikke skal løsne eller bli deformert. Avslutningslistene mot vegger må være varmebestandige. Dette apparatet må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). På grunn av mulig flammeroverslag, må en gass-komfyrtopp ikke monteres direkte ved siden av en elektrisk frityrkoker. Det må være en avstand på minst 300 mm mellom apparatene. Det er ikke tillatt å montere en gass-komfyrtopp over kjøle-/fryseskap, oppvaskmaskiner, samt vaskemaskiner eller tørketromler. Pass på at gasslangen og nettilkoblingsledningen ikke berører varme deler av apparatet etter montering. Da kan det oppstå varmeskader på gasslangen og på ledningen. Tilkoblingsledningen og en fleksibel gasstilkoblingsledning må være plassert slik at de ikke kommer i berøring med bevegelige deler i kjøkkeninnredningen (f.eks. en skuff) og ikke blir utsatt for mekaniske belastninger. De sikkerhetsavstandene som er oppført på de følgende sidene skal overholdes nøyaktig. Ikke bruk fugetetningsmiddel dersom det ikke uttrykkelig blir bedt om det. Apparatets tetningsbånd gir tilstrekkelig tetning til benkeplaten. 32

33 Oppstillingsrom Rommet der gasskomfyrtoppen plasseres må Sikkerhetsregler for innbygging ha et rominnhold på minst 25,2 m 3. ha minst en dør eller et vindu som fører ut i friluft og som kan åpnes ha en ventilator for utluftningsdrift eller ha et kontrollert ventilasjonssystem i boligen (ikke omluftsdrift), som har en kapasitet på minimum 189 m 3 /h. ha nødvendige lufttilførselsåpninger. Alle mål er oppgitt i mm 33

34 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand over apparatet Mellom apparatet og en ventilator som er plassert over, må den sikkerhetsavstanden som produsenten har angitt, overholdes. Hvis det mangler opplysninger, eller det er montert lett antennelige materialer (f.eks. en hylle) over apparatet, må det være en sikkerhetsavstand på minst 760 mm. Hvis det i bruks- og monteringsanvisningen er oppgitt forskjellige sikkerhetsavstander for forskjellige apparater under en ventilator, f.eks. gass-komfyrtopp og elektrisk komfyrtopp, skal du velge den største avstanden. 34

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216

Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 6200 / 6202 / 6203 KM 6204 / 6206 / 6207 / 6208 KM 6212 / 6213 / 6215 / 6216 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning TepanYaki CS 1327 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk CS 1112 CS 1122 CS 1134 Bruks- og monteringsanvisnigen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Elektrisk grill CS 1312 CS 1322 Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monterings- anvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no

BRUKSANVISNING XKM RS232. no-no BRUKSANVISNING XKM RS232 no-no Bruksanvisningen må leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 700 890 Innholdsfortegnelse Sikkerhetsregler

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon CS 1212-1 CS 1221-1 CS 1222 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopp av glasskeramikk med induksjon CS 1234-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 7000 D Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 734 520 Innhold

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk KM 5600 / KM 5603 / KM 5604 KM 5607 / KM 5612 / KM 5613 KM 5617 / KM 5618 Bruksanvisningen må leses no-no før oppstilling - installasjon - igangsetting.

Detaljer

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136

Din bruksanvisning ZANUSSI ZC6685W http://no.yourpdfguides.com/dref/648136 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for ZANUSSI ZC6685W. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på ZANUSSI ZC6685W i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2150, DA 2170 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 723 530

Detaljer

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse.

Dobbel frityrkoker. Bruksanvisning. Prod.nr. IT015493. Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Dobbel frityrkoker Prod.nr. IT015493 Bruksanvisning Les bruksanvisningen nøye og oppbevar den for senere referanse. Sikkerhetsanvisninger Les alle instruksjoner nøye. Dette produktet kan kun kobles til

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

Bruks- og montasjeanvisning

Bruks- og montasjeanvisning Bruks- og montasjeanvisning GW 10 ELEKTRISKGRILLVOGN 00 00 00 00 Informasjon Les nøye gjennom informasjonene i dette heftet. Disse gir viktige henvisninger for sikkerhet, bruk og vedlikehold av grillvognen.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 871 250 Innhold

Detaljer

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning

Grillovn. Prod.nr. IT Bruksanvisning Grillovn Prod.nr. IT014258 Bruksanvisning Introduksjon Denne praktiske grillovnen kan brukes til både baking, steking og grilling. Ovnen har varmeelement oppe og nede og praktisk tilbehør. Gjør deg kjent

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 353WK-M Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 353WK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 353WK-M i bruksanvisningen

Detaljer

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold

Innhold. Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold NO Innhold Beskytte miljøet Beskrivelse av varmeskuffen Sikkerhetstips Installasjon Montering Bruke varmeskuffen Rengjøring og vedlikehold BESKYTTE MILJØET: Emballasjen som brukes til dette apparatet,

Detaljer

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54

INHOLDSFORTEGNELSE PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 INHOLDSFORTEGNELSE N PRODUKTBESKRIVELSE SIDE 52 FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK SIDE 53 GENERELLE RÅD SIDE 54 BRUK AV DEN KERAMISKE PLATETOPPEN SIDE 55 BRUK AV DEN DOBLE KOKESONEN SIDE 55 KOKETIPS

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 http://no.yourpdfguides.com/dref/603516 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61000M- WRAB7. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61000M-WRAB7 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 766 430 Innhold

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 30 SG2 T 30 SGW1 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING T 30 SGW1 T 30 SG2 EFFEKT GASSBLUSS Type brenner T30 SG2 Mini 1stk.1000W

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3360 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725 920 Innhold

Detaljer

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6.

Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN. Dimensjon 110 X 545 X 305. H X B X D(mm) Gassforbruk (kg/t) Vekt (kg) 6. Brukermanual A. SPESIFIKASJONER KOKEAPPARAT I STØPEJERN Type gass L.P.G. /PROPAN Dimensjon H X B X D(mm) 110 X 545 X 305 Gassforbruk (kg/t) 0.43 Vekt (kg) 6.5 Tenning Gasstilførsel Piezo-elektrisk Gummislange,

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater

Montering og vedlikehold. av laminat benkplater Montering og vedlikehold av laminat benkplater KVALITET VARER LENGST Hos Møbelkjøkken vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft

Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisning Downdraft Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 194 470 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6350 / KM 6351 KM 6352 / KM 6354 KM 6380 / KM 6382 / KM 6383 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling

Detaljer

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne

Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne Monteringsog bruksanvisning for Ecco hjørne 650 mm min. Generelt Innstallering Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av feilaktig innstallering. Minimum sikkerhetsavstand

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 31000M http://no.yourpdfguides.com/dref/617093 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6316 KM 6319 KM 6321 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions

LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426. Assembly Instructions 00426 rev. juni. 07 1 Assembly Instructions GRILL CHEF LANDMANN LAVASTEIN- GASSGRILLVOGN MODELL 00426 L Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk.

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 710 040 Innhold

Detaljer

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361

Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 12361 11/01 bt 1 Monteringsanvisning for Kulegassgrill Art.Nr. 12361 Les nøye igjennom monterings- og bruksanvisningen før du tar din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame.

Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Bruksanvisning og sikkerhets instruksjoner for Biopeis Lounge og Table Lounge fra GardenFlame. Behold denne instruksjonsboken gjennom hele livet til produktet. Dette produktet kan bare selges med den tilhørende

Detaljer

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER

MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER MONTERING OG VEDLIKEHOLD AV LAMINAT BENKEPLATER KVALITET VARER LENGST Hos Nygård vil du finne benkeplater i en rekke materialer og overflater. Materialene som er brukt er av beste kvalitet og er tilpasset

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopper CS 1011 CS 1021 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING

KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING KJØLEBOKS 35 Liter. 12v - 230v - gass BRUKERVEILEDNING Viktig: les denne brukerveiledningen nøye før utstyret settes i drift. Behold denne brukerveiledningen for fremtidig referanse. Installasjon av kjøleboks.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 289-4, DA 289-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 200

Detaljer

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD

RÅD OG VINK. Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD RÅD OG VINK Bruksanvisning for gass topp for : T 60 SG4 T 70 SGW5 T 70 EGW5 INSTRUKSJONER FOR BRUK, INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLD BRUKSANVISNING Apparat i overensstemmelse med direktivene: - 73/23 CEE -

Detaljer

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02

GRAM PLUS/TWIN/EURO 76-504-0862 01/02 GRAM LUS/TWIN/EURO Betjeningsvejledning DK... 5 Instructions for use GB... 11 Bedienungsanweisung D... 17 Mode d'emploi F... 23 Gebruiksaanwijzing NL... 29 Bruksanvisning S... 35 Bruksanvisning N... 41

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV DEN KERAMISKE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 61300M- MCW23. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 61300M-MCW23 i bruksanvisningen

Detaljer

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad

Bruksanvisning_vannbad_174.doc. Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning_vannbad_174.doc Bruksanvisning for Nicro Vannbad Bruksanvisning Nicro Vannbad type:1740 Innholdsfortegnelse: 1. Utpakking, kontroll og tilkobling side 2 2. Transport og flytting side 2 3.

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 420-4, DA 420-4 EXT DA 420-4 U DA 424-4, DA 424-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60

VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING 50 X 50 50 X 60 VERA GASSKOMFYR BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN... S. 3 BESKRIVELSE... S. 4 BRUK AV KOKEBLUSS OG STEKEOVN...

Detaljer

004419 For innebygging Monteringsanvisning

004419 For innebygging Monteringsanvisning 004572 02/02 bt 1 004419 For innebygging Monteringsanvisning Gjør deg godt kjent med innholdet i denne håndboken før du monterer sammen og bruker din grill. Hvis du har noen spørsmål angående denne håndboken,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8

TERRASSEVARMER ELEKTRISK INNHOLD. Advarsler 3. Spesifikasjoner og utpakning 4. Installasjon av varmeelementene 5. Montering 6-8 INNHOLD SOLARYS GULVMODELL OG BORDMODELL Advarsler 3 ELEKTRISK TERRASSEVARMER Spesifikasjoner og utpakning 4 Installasjon av varmeelementene 5 Montering 6-8 Betjening, rengjøring og oppbevaring 9 2 Advarsler

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX 6310DK-M http://no.yourpdfguides.com/dref/618608 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for AEG-ELECTROLUX 6310DK-M. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på AEG-ELECTROLUX 6310DK-M i bruksanvisningen

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

HP8180

HP8180 Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8180 NO Brukerhåndbok Norsk Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr,

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Gasstopper

Bruks- og monteringsanvisning Gasstopper Bruks- og monteringsanvisning Gasstopper Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 400 410 2

Detaljer

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK

FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK BRUKSANVISNING FØR DEN KERAMISKE PLATETOPPEN TAS I BRUK INSTALLASJON ELEKTRISK TILKOBLING TIPS FOR ENERGISPARING MILJØINFORMASJON FORHOLDSREGLER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL PLATETOPPEN RENGJØRING OG

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator

Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisning Ventilator Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 10 110 150 Innhold

Detaljer

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 75. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 75 NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Detaljer

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL

VENTILATOR TRIO. METIS, INFINITY BRUKSANVISNING MODELL VENTLATOR TRO. METS, NFNTY BRUKSANVSNNG MODELL 1 3 4 2 8 7 1 3 5 4 6 6 5 7 8 6 5 1-Luftutløpsgap 2-Glass 3-ntern skorstein 4-Ekstern skorstein 5-Hoveddel 6-Kontrollpanel 7-Halogenlampe 8-Kassettfilter

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER

BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER BRUKSANVISNING FOR TERMOELEKTRISK VINKJØLER Viktige Sikkerhetsregler Når du bruker en elektrisk vare bør man alltid ta disse forhåndsreglene: Les alle instruksjonene før du bruker vinkjøleren _ Ikke bruk

Detaljer

Register your product and get support at HP8697. Brukerhåndbok

Register your product and get support at  HP8697. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8697 Brukerhåndbok o n a m b l k c d j e Salon i f g h p q 24 r 3 4 7~10 sec. 7~10 5 7~10 sec. 6 sec. 7 7~10 sec. Norsk Gratulerer med

Detaljer

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT

RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT BRUKSANVISNING RENGJØRINGS- OG DESINFEKSJONSAUTOMAT Typ Boy, Master System D3 Oppbevares for senere bruk! Art. 315560-0808 - 2 - Sikkerhetsregler Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Den

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

LINEO, LONO Edelrührer

LINEO, LONO Edelrührer LINEO, LONO Edelrührer no Bruksanvisning 56 Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Apparatet kan brukes av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer som mangler

Detaljer

Egenkontroll av sikkerhet

Egenkontroll av sikkerhet Egenkontroll av sikkerhet Innledning Den enkelte andelseier/beboer er ansvarlig for at boligen er i forsvarlig stand, og at den brukes og vedlikeholdes på en slik måte at det ikke oppstår fare for beboere

Detaljer

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren

BRUK AV FRYSEREN. Igangsetting av fryseren BRUK AV FRYSEREN I denne fryseren kan man både oppbevare frosne varer og fryse inn ferske matvarer. Igangsetting av fryseren Det er ikke nødvendig å stille inn termostaten. Den er forhåndsinnstilt fra

Detaljer

IKEA 365+ gryter og panner

IKEA 365+ gryter og panner IKEA 365+ gryter og panner Hverdagen i hjemmet stiller store krav til gryter og panner. IKEA 365+ gryter og panner er grundig testet for å tåle hverdagsbruk. Vi garanterer for funksjonen til IKEA 365+

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING

ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING ELEKTRISK GASSKOMFYR BRUKSANVISNING Kjære kunde! Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha vifteovn VT 620 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vifteovn Kjære kunde Denne håndboken gjelder for vifteovn. For å sikre høyest mulig produktkvalitet har Beha valgt å bruke Nemko for sertifisering av vifteovnen. Dette for

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011

HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 NO HEVESKAP 83P 83PE 84P 84PE 94P 94PE 95P 95PE BRUKSANNVISNING REV00 - LE001-09/2011 1 2 Innholdsliste NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen 1 - Innledning 1.1 Innledning 4 1.2 Generell

Detaljer