Bruks- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Apparatet er også tillat for bruk i andre land enn de som er oppgitt på apparatet. Apparatets landspesifikke utførelse og tilkoblingsmåte har vesentlig innvirkning på problemfri og sikker drift. For drift i et annet land enn det som er oppgitt på apparatet, ta kontakt med serviceavdelingen i det aktuelle landet. El aparato está autorizado para el uso en países diferentes a los países de destino indicados. La ejecución específica para cada país y el tipo de conexión del aparato influyen de forma decisiva en el funcionamiento correcto y seguro. Para el funcionamiento en un país diferente al país de destino indicado en el aparato, consulte al Servicio Post-venta autorizado para el país. Cet appareil est également homologué dans des pays différents de ceux mentionnés sur l appareil. Pour que l appareil fonctionne parfaitement et en toute sécurité, il est important de disposer de l exécution spécifique au pays et du type de raccordement approprié. Pour le fonctionnement dans un pays autre que celui spécifié sur l appareil, veuillez vous adresser au service après-vente du pays où sera installé l appareil. This appliance can be used in countries other than those specified on the appliance. It is, however, set up for connection to the gas and electricity supplies in the countries specified. For use in other countries please contact the Miele spare parts or customer service department in your country. L apparecchio può essere usato anche in paesi diversi da quello indicato sull apparecchio stesso. Tuttavia, le varianti specifiche di un determinato paese e il tipo di allacciamento alla rete hanno un importanza fondamentale per il suo sicuro e corretto funzionamento. Per questo se si vuole usare l apparecchio in un paese diverso rivolgersi al servizio di assistenza tecnica Miele del paese in cui si intende usarlo. Het apparaat is ook toegelaten voor gebruik in andere landen dan de landen die op het apparaat vermeld staan. De specifieke uitvoering en de aansluitwijze zijn van groot belang voor het goed en veilig functioneren. Neem daarom contact op met de Technische Dienst van de fabrikant in uw land als u het apparaat in een land wilt gebruiken dat niet op het apparaat vermeld staat. 2

3 Innhold Beskrivelse av komfyrtoppen...5 Tilbehør...7 Sikkerhetsregler...8 Aktivt miljøvern...16 Før første gangs bruk...17 Betjening Hurtigtenningssystem...18 Bryter...18 Innkobling...19 Regulering...20 Utkobling: Kokekar Wokring Kombiinnsats...22 Tips for energisparing...23 Sikkerhetsinnretninger...24 Termoelektrisk tennsikring...24 Sikkerhetsutkobling...24 Rengjøring og stell...25 Hvis feil oppstår...29 Ekstrautstyr...31 Sikkerhetsregler for innbygging

4 Innhold KM Innbyggingsmål...37 Innbygging KM Innbyggingsmål...40 Innbygging Festing av apparatet...45 Etter innbyggingen...45 Elektrotilkobling Gasstilkobling...48 Brennereffekt...50 Endring til en annen gasstype (kun for fagpersonell)...51 Dysetabell...51 Skifting av hoveddyser...52 Skifting av fininnstillingsdyser...54 Kontrollere funksjonen...55 Service, typeskilt, garanti

5 Beskrivelse av komfyrtoppen Sparebluss Sterkbluss Wokbluss Normalbluss Normalbluss Rist (3-delt) Brytere for gassblussene: Venstre foran Venstre bak Midten Høyre bak Høyre foran 5

6 Beskrivelse av komfyrtoppen Brennere Wokbluss Spare-, normal-, sterkbluss a Brennerdeksel b Brennerholder a Utvendig brennerdeksel b Innvendig brennerdeksel c Brennerholder d Brennerunderdel e Flammevakt f Tennelektrode 6 c Flammevakt d Tennelektrode e Brennerunderdel

7 Beskrivelse av komfyrtoppen Tilbehør Standardutstyr og annet tilbehør kan etterbestilles ved behov (se kapittel "Ekstrautstyr"). Wokring Den medfølgende wokringen sørger for ekstra stabilitet for kokekaret. Spesielt godt egnet for wok med rund bunn. Kombiinnsats (for wokbluss) For lite og stort kokekar, se kapittel "Kokekar". 7

8 Sikkerhetsregler Denne komfyrtoppen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Hvis komfyrtoppen ikke brukes forskriftsmessig, kan det likevel føre til skade på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du tar komfyrtoppen i bruk. Den gir viktige opplysninger om montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk Denne komfyrtoppen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Komfyrtoppen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til tilberedning og varmholding av mat. Annen bruk er ikke tillatt. Miele er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Denne komfyrtoppen er ikke beregnet for utendørs bruk. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene komfyrtoppen på en sikker måte, må ikke bruke komfyrtoppen uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. 8

9 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av komfyrtoppen. Ikke la barn leke med komfyrtoppen. Barn under 8 år må ikke være i nærheten av komfyrtoppen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over 8 år får bare betjene eller rengjøre komfyrtoppen uten tilsyn, dersom komfyrtoppens betjening er forklart slik, at de kan betjene og rengjøre den på en sikker måte. Barn må kunne forstå mulige farer ved feil betjening. Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er fortsatt varm en stund etter at den er skrudd av. Hold barn borte fra komfyrtoppen til den er så avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes. Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over eller bak komfyrtoppen. Barn kan bli fristet til å klatre opp på komfyrtoppen. Fare for forbrenning! Pass på at barn ikke får mulighet til å rive ned varme gryter eller panner. Drei håndtakene til siden, over arbeidsflaten, for å forhindre forbrenning og skålding. Et spesielt beskyttelsesgitter for barn (som kan kjøpes i bransjeforretninger) reduserer faren. Emballasjedeler (f.eks. folie, styropor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasjedelene utenfor barns rekkevidde og fjern dem så raskt som mulig. 9

10 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Kontroller at komfyrtoppen ikke har ytre, synlige skader før den monteres. En skadet komfyrtopp må ikke tas i bruk. Det kan utsette brukeren for fare! Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes. I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere husinstallasjonen. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Før komfyrtoppen kobles til, må tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Søk i tvilstilfelle råd hos en elektroinstallatør. Komfyrtoppen må bare brukes når den er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Gasstilkoblingen må foretas av fagfolk. Hvis støpselet blir fjernet, må apparatet også monteres og tilkobles av en elektrofagmann. Bruk bare fagfolk som kjenner og følger gjeldende forskrifter. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes feil ved montering eller tilkobling. Du må aldri åpne komfyrtoppens kabinett. Eventuell berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og mekaniske oppbyggingen kan utsette brukeren for fare og kan føre til skader på apparatet. Installasjons-, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal kun foretas av fagfolk som er autorisert av Miele. Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren, som Miele ikke er ansvarlig for. 10

11 Sikkerhetsregler Ved installasjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider må apparatet kobles fra gassforsyningen og el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut, tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For apparater med støpsel; ta tak i støpselet, ikke i ledningen, for å koble apparatet fra el-nettet. Reparasjoner av apparatet i garantitiden må bare utføres av servicefolk som er autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Komfyrtoppen er ikke beregnet for bruk med et eksternt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut av en elektrofagmann. Den må byttes ut med en spesiell tilkoblingsledning av type H 05 VV-F (PVC-isolert), som kan kjøpes hos produsenten. Komfyrtoppen må ikke kobles til el-nettet via flerveis-stikkontakter eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Ikke ta komfyrtoppen i bruk, skru den evt. av omgående, hvis den er ødelagt. Koble den fra el-nettet og gassforsyningen. Tilkall service. 11

12 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Komfyrtoppen blir varm når den er i bruk, og er fortsatt varm en stund etter at den er skrudd av. Pass på at du ikke berører komfyrtoppen så lenge den fortsatt kan være varm. La aldri gassblusset brenne uten at det er satt over kokekar. En ventilator over apparatet kan skades av den sterke varmen fra flammene eller begynne å brenne. Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når den er i bruk! Overopphetet fett eller olje kan selvantennes og forårsake brann. Hvis varmt fett eller varm olje skulle antennes, forsøk aldri å slokke med vann! Kvel flammen, f.eks. med et kjelelokk, et fuktig kjøkkenhåndkle eller lignende. Ikke bruk apparatet til oppvarming av rom. På grunn av høye temperaturer, kan lett antennelige gjenstander i nærheten begynne å brenne. Dessuten kan apparatets levetid reduseres. Flamber aldri under en ventilator. Flammene kan antenne ventilatoren. Beskytt hendene med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme komfyrtoppen. Pass på at disse tekstilene ikke kommer i nærheten av flammene. Ikke bruk for store grytekluter, kjøkkenhåndklær eller lignende. Pass også på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige. Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger. Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass. Hvis den blir skrudd på ved en feil eller har litt restvarme, er det fare for at gjenstander som er plassert på komfyrtoppen avhengig av materiale blir varme (fare for forbrenning), begynner å smelte eller brenne. 12

13 Sikkerhetsregler Dekk aldri til komfyrtoppen, f.eks. med deksler, kleder eller beskyttelsesfolie. Hvis komfyrtoppen slås på ved en feil, eller den har restvarme, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller smelte. Ikke bruk kokekar av kunststoff eller aluminiumsfolie. Det smelter ved høye temperaturer. Dessuten er det brannfare! Ikke varm opp lukkede beholdere, f.eks. hermetikkbokser, på blussene. På grunn av overtrykket som oppstår, kan beholderne hhv. boksene eksplodere, og det er fare for skade og skålding! Ikke tenn gassblusset før alle brennerdelene er riktig sammensatt. Bruk bare kokekar som har en diameter som verken over- eller underskrider de angitte målene (se kapittel "Kokekar"). Hvis diameteren er for liten, står ikke kokekaret støtt nok. Hvis diameteren er for stor, kan de varme avgassene som strømmer ut under bunnen på kokekaret skade benkeplaten eller en vegg som ikke er varmebestandig, f.eks. hvis den er kledd med panel. Disse avgassene kan også skade deler av apparatet. Miele overtar intet ansvar for slike skader. Pass på at flammen fra brenneren ikke rager ut over bunnen på kokekaret og slår oppover på utsiden av kokekaret. Ikke bruk kokekar med for tynn bunn og varm aldri opp kokekar uten innhold, dersom ikke kokekarprodusenten uttrykkelig tillater det. Hvis dette ignoreres, kan komfyrtoppen bli skadet. Bruk alltid den medfølgende risten. Kokekaret må ikke settes direkte på blussene. Ikke oppbevar lett antennelige gjenstander i nærheten av apparatet. Fjern fettsprut og andre brennbare (mat-)rester så snart som mulig fra komfyrtoppens overflate. Ellers er det brannfare. 13

14 Sikkerhetsregler Sett ristene på loddrett, for å unngå riper. Bruk av gassbluss fører til dannelse av varme, fuktighet og forbrenningsprodukter i oppstillingsrommet. Sørg for god ventilasjon av rommet, spesielt når apparatet er i drift; hold de naturlige ventilasjonsåpningene åpne, eller installer en mekanisk lufteinnretning, f.eks. en ventilator. Intensiv og langvarig bruk av apparatet kan gjøre det nødvendig å lufte rommet ekstra, f.eks. ved å åpne et vindu, eller oppnå effektiv utluftning ved å innstille ventilatoren på en høyere effekt. Når gass-komfyrtoppen er i drift, må det brukes en ventilator med utluftningsdrift eller et ventilasjonssystem som er i boligen. Hvis du bruker et elektrisk apparat, f.eks. en håndmikser, i nærheten av komfyrtoppen, pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med den varme komfyrtoppen. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet. Fare for støt! Hvis det er en skuff under komfyrtoppen, må det verken oppbevares spraybokser, lett antennelige væsker eller andre brennbare materialer i skuffen. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale. Ikke bruk stekeformer, panner eller grillsteiner som er så store, at de dekker flere brennere. Den varmeansamlingen som da oppstår, kan skade apparatet. Pass på at saltholdig mat eller væsker ikke søles på komfyrtoppen. Hvis det skjer, må disse stoffene fjernes grundig med én gang, for å unngå korrosjon. 14

15 Sikkerhetsregler Hvis komfyrtoppen er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk møbeldøren før komfyrtoppen er skrudd av. Hvis komfyrtoppen ikke har vært i bruk på uvanlig lang tid, må den rengjøres grundig før den tas i bruk igjen, og en autorisert fagmann skal kontrollere om den virker forskriftsmessig. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke blir fulgt. 15

16 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 16

17 Før første gangs bruk Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene, på det beregnede stedet i kapittel "Typeskilt". Første rengjøring Fjern evt. beskyttelsesfolier. Vask de avtagbare delene til brenneren med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Tørk delene og sett brenneren sammen igjen (se kapittel "Rengjøring og stell"). Vask apparatet med en fuktig klut og tørk det før du tar det i bruk. Metalldelene er beskyttet med et pleiemiddel. Første gang apparatet tas i bruk, vil det derfor forbigående oppstå lukt. Lukten og eventuell dunst forsvinner etter kort tid, og innebærer ikke feil tilkobling eller feil på apparatet. Det er ikke helseskadelig. 17

18 Betjening Hurtigtenningssystem Apparatet er utstyrt med et hurtigtenningssystem, som virker på følgende måte: Hurtigtenning uten at bryteren må trykkes og holdes inne samtidig. Automatisk gjentenning Bryter Hvis flammen skulle slokne pga. trekk etc., blir brenneren automatisk tent igjen. Hvis gjentenningen ikke er vellykket, blir gasstilførselen automatisk sperret (se kapittel "Sikkerhetsutkobling"). Med bryteren tenner du brenneren og regulerer styrken på flammen. Spare-, normal-, sterkbluss Gasstilførselen er sperret Sterkeste flamme Svakeste flamme Wokbluss Gasstilførselen er sperret Sterkeste flamme: indre og ytre brenner brenner på høyeste trinn. Sterk flamme: ytre brenner på svakeste trinn, indre brenner på høyeste trinn. Svak flamme: ytre brenner av, indre brenner på høyeste trinn. Svakeste flamme: ytre brenner av, indre brenner på svakeste trinn. 18

19 Betjening Innkobling Når gass-komfyrtoppen er i drift, må det brukes en ventilator med utluftningsdrift eller et ventilasjonssystem som er i boligen. For å tenne brenneren, trykk den tilhørende bryteren og vri den mot venstre til det største flammesymbolet. Tennelektroden "klikker" og tenner gassen. Når en bryter betjenes, kommer det automatisk en gnist på alle blussene. Dette er normalt og betyr ikke at det er noe feil med apparatet. Hvis brenneren ikke tenner, vri bryteren til " ". Luft rommet eller vent minst 1 minutt før du forsøker å tenne på nytt. Hvis brenneren heller ikke tenner ved andre forsøk, vri bryteren til " " og les kapitlet "Hvis feil oppstår". Det kan forekomme, at det i løpet av innkoblingen kommer en kort gjentenning (1-2 x klikk), hvis flammen en kort stund skulle slokne på flammevakten eller flammevakten ennå ikke er tilstrekkelig oppvarmet, f.eks. ved trekk. 19

20 Betjening Regulering Reguler flammen slik at den ikke rager ut over kokekaret. Da den ytre delen av gassflammen er mye varmere enn flammekjernen, skal flammespissene være under bunnen på kokekaret. Flammespisser som rager ut, avgir unødig varme til luften, kan skade grytehåndtak og øker faren for forbrenning. Brennerne kan reguleres trinnløst mellom den sterkeste og svakeste flammen. Unntak: wokbrenner. På wokbrenneren er det en sperre mellom høy og lav innstilling, på klokken 6-stilling. For å kunne skifte fra høy til lav innstilling, må du trykke inn bryteren for å komme forbi denne sperren. For å skifte fra høy til lav innstilling, vri bryteren mot venstre til sperren. Trykk inn bryteren, vri den over sperren og slipp. Nå kan du innstille ønsket effekt. For å skifte fra lav til høy innstilling, vri bryteren mot høyre til sperren. Trykk inn bryteren, vri den over sperren og slipp. Nå kan du innstille ønsket effekt. Utkobling: Vri bryteren mot høyre til " ". Gasstilførselen stanser, flammen slokner. Ikke vri bryteren mot høyre over. 20

21 Kokekar Brenner Sparebluss Normalbluss Sterkbluss Wokbluss Sparebluss Normalbluss Sterkbluss Wokbluss Min. bunndiameter panner/gryter i cm Maks. øvre diameter panner/gryter i cm Uten Med Kombi-innsats Overhold de målene som er angitt i tabellen. Hvis bunndiameteren er for liten, står ikke kokekaret støtt nok. Hvis den øvre diameteren er for stor, kan de varme avgassene som strømmer ut under bunnen, skade benkeplaten eller en vegg som ikke er varmebestandig, f.eks. hvis den er kledd med panel. Deler av apparatet kan også bli skadet. Produsenten overtar ikke noe ansvar for slike skader. Ved kjøp av gryter og panner bør du være oppmerksom på at det som regel er den øvre diameteren som blir oppgitt, ikke bunndiameteren. Du kan bruke alle kokekar som er varmebestandige. Bruk helst kokekar med tykk bunn, da blir varmen godt fordelt. Ved kokekar med tynn bunn er det fare for at maten blir punktvis overopphetet. Rør derfor ofte i maten. Sett alltid kokekaret på den medfølgende risten. Kokekaret må ikke settes direkte på brenneren. Plasser kokekaret på risten slik at det ikke kan velte. Det er ikke til å unngå, at kokekaret kan vippe litt. Ikke bruk gryter eller panner med bunn som er ujevn eller buer innover. 21

22 Kokekar Wokring Bruk den vedlagte wokringen for å gi ekstra stabilitet til kokekaret. Den er spesielt godt egnet for wok med rund bunn. Pass på at wokringen plasseres riktig, slik at den ligger støtt. Se tegningen. Woken representerer en særegenhet når det gjelder kokekar. Den har en liten bunndiameter og en stor øvre diameter (som regel cm). Kombiinnsats Kombiinnsatsen må brukes, når du på wokblusset ønsker å bruke mindre kokekar (min. bunndiameter) enn det som er oppgitt i tabellen. Da står kokekaret støtt på kokefeltet og kan ikke tippe. ønsker å bruke større kokekar. Da unngår du skader på arbeidsflaten hhv. misfarging av stålet. Følg tabellen. 22

23 Tips for energisparing Kok helst i lukkede gryter eller panner. Da forhindres unødig varmetap Kok med lite vann. Koketiden kan reduseres betydelig ved bruk av trykkoker. Reguler ned flammen i tide etter oppkok eller bruning. Velg heller brede, lave gryter enn smale, høye gryter. De varmes raskere opp. 23

24 Sikkerhetsinnretninger Termoelektrisk tennsikring Komfyrtoppen er utstyrt med termoelektrisk tennsikring. Det betyr at hvis gassflammen skulle slokne (f.eks. hvis mat koker over eller pga. trekk) og hvis påfølgende gjentenning ikke er vellykket, blir gasstilførselen sperret, for å forhindre videre utstrømming av gass. For å bruke gassblusset igjen, vri bryteren mot høyre til " " og skru deretter på som vanlig. Sikkerhetsutkobling Hvis et gassbluss har vært varmt i uvanlig lang tid (ca. 4 timer), kobler det seg automatisk ut. For å ta det i bruk igjen, vri bryteren mot høyre til " " og skru deretter på som vanlig. 24

25 Rengjøring og stell Damprenser må absolutt ikke brukes til rengjøring av apparatet. Dampen kan trenge inn til strømførende deler og utløse en kortslutning. Rengjør hele apparatet etter hver bruk. La apparatet avkjøles først. Tørk apparatet etter hver fuktig rengjøring, da unngås kalkavleiringer. Bløt opp smuss som sitter svært godt fast på forhånd. Fjern søl med en gang! Mat som har kokt over på det varme apparatet kan føre til misfarginger på brennerdelene og stålflaten. Overflatene til brennerdelene og risten vil bli noe mattere med tiden. Dette er helt normalt, og betyr ikke at det er noe feil med materialet. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder soda-, alkali-, ammoniakk-, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, flekk- og rustfjerner, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin, grill- og stekeovnsspray, glassrens, skurende, harde børster og svamper (f.eks. grytesvamper) eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler, spisse gjenstander (slik at pakningene mellom ramme og benkeplate ikke blir skadet) 25

26 Rengjøring og stell Rustfri stålflate Rister Brytere Brennerdeksler Brennerholder Rengjøring Rengjør stålflaten med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann Ved behov kan du bruke den ru siden på oppvasksvampen og Miele rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr"). Pass på å bruke middelet utelukkende i sliperetningen (rilleretningen). For å forhindre rask tilsmussing igjen, anbefaler vi å bruke Miele pleiemiddel for rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr"). Påfør middelet i et tynt lag med en myk klut. Ta av ristene. Vask dem i oppvaskmaskinen eller med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Ved behov kan du bruke den ru siden på oppvasksvampen. Rengjør bryterne med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Rengjør brennerdekslene med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Ved behov kan du bruke den ru siden på oppvasksvampen. Rengjør brennerholderne med en svampklut, litt håndoppvaskmiddel og varmt vann. Ved behov kan du bruke den ru siden på oppvasksvampen. Henvisninger Trykk (flammensymboler) Trykket kan bli ødelagt, dersom smuss (f.eks. mat som inneholder koksalt eller væsker, olivenolje) får virke lenge. Fjern slike flekker omgående! Ikke bruk rengjøringsmiddel for rustfritt stål på dette området. Trykket kan bli gnidd av. Tåler ikke maskinoppvask. Tåler ikke maskinoppvask. Tåler ikke maskinoppvask. Pass på at flammeåpningene er helt tørre etter rengjøringen. Tennelektrode Flammevakt Tørk forsiktig over tennelektroden og flammevakten med en godt oppvridd klut. Tennelektroden må ikke bli våt, da uteblir gnisten. 26

27 Slik settes spare-, normal- og sterkbrennerne sammen igjen Rengjøring og stell Sett brennerholderen på brennerunderdelen slik at tennelektroden og flammevakten fører gjennom boringene i brennerholderen. Brennerholderen må feste seg ordentlig. Legg brennerdekselet jevnt på brennerholderen. I riktig posisjon kan ikke brennerdekselet forskyve seg. 27

28 Rengjøring og stell Slik settes wokbrenneren sammen igjen Sett brennerholderen på brennerunderdelen slik at flammevakten og tennelektroden fører gjennom boringene i brennerholderen. Brennerholderen må kneppe riktig på plass. Legg på brennerdekslene og. Pass på at delene til brenneren settes sammen i riktig rekkefølge. 28

29 Hvis feil oppstår De fleste feil som oppstår ved daglig bruk, kan du rette på selv. I mange tilfeller kan du spare tid og kostnader, siden du slipper å tilkalle service. De følgende tabellene skal hjelp til å finne årsaken til en feil og til å rette på feilen. Vær imidlertid oppmerksom på dette: Reparasjoner på elektro- og gassapparater skal bare utføres av elektro- og gassfagfolk. Ukyndig utførte reparasjoner kan medføre betydelig fare for brukeren. Problem Årsak Retting Brenneren lar seg ikke tenne ved første igangsetting eller hvis apparatet har vært ute av drift i lengre tid Det kan være luft i gasslangen. Gjenta tenningen evt. flere ganger. Vent minimum 1 minutt mellom hver gang du forsøker å tenne, for å forhindre ansamling av uforbrent gass. Brenneren lar seg ikke tenne etter flere forsøk Brenneren er ikke satt sammen riktig. Gasskranen er ikke åpnet. Brenneren er våt og/eller skitten. Flammeåpningene er tilstoppet og/eller våte. Still alle bryterne på " " og stans strømforsyningen til apparatet i noen sekunder. Sett brenneren riktig sammen. Åpne gasskranen. Rengjør og tørk brenneren. Rengjør og tørk flammeåpningene 29

30 Hvis feil oppstår Problem Årsak Retting Strømbrudd under drift Gassflammen slokner igjen etter tenningen Gassflammen endrer seg Gassflammen slokner under drift Brennerens elektriske tenninnretning virker ikke lenger Flammene berører ikke flammevakten under tenning: Den blir ikke varm nok. - Brennerdelene ligger ikke riktig på - Det er smuss på flammevakten. Brennerdelene ligger ikke riktig på. Det er smuss på brennerholderen eller hullene i brennerdekselet. Brennerdelene ligger ikke riktig på Sikringen i husinstallasjonen er utløst. - Matrester mellom tennelektroden og brennerdekselet - Matrester på flammevakten Strømbrudd Drei alle bryterne mot høyre til " ". Når strømmen er tilbake igjen, kan du betjene apparatet som vanlig. Legg brennerdelene riktig på. Fjern smuss fra flammevakten. Legg brennerdelene riktig på. Fjern smusset. Legg brennerdelene riktig på. Kontakt elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling. Fjern matrestene. (Se kapittel "Rengjøring og stell"). Drei alle bryterne mot høyre til " ". Når strømmen er tilbake igjen, kan du betjene apparatet som vanlig. 30

31 Ekstrautstyr Miele har et bredt sortiment av tilbehør og rengjørings- og pleieprodukter tilpasset ditt apparat. Disse produktene kan enkelt bestilles i Mieles nettbutikk: De kan også kjøpes i Mieles deleavdeling eller hos din Mieleforhandler. Pleieprodukter Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål 250 ml Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og lette misfarginger Pleiemiddel for rustfritt stål 250 ml Enkel fjerning av vannstriper, flekker og fingeravtrykk. Forhindrer rask tilsmussing igjen Mikrofiberklut Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmussinger 31

32 Sikkerhetsregler for innbygging For å unngå skader på apparatet, må det ikke monteres før overskapene og ventilatoren er montert. Finér i benkeplaten må være forarbeidet med varmebestandig lim (100 C), for at den ikke skal løsne eller bli deformert. Avslutningslistene mot vegger må være varmebestandige. Dette apparatet må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). På grunn av mulig flammeroverslag, må en gass-komfyrtopp ikke monteres direkte ved siden av en elektrisk frityrkoker. Det må være en avstand på minst 300 mm mellom apparatene. Det er ikke tillatt å montere en gass-komfyrtopp over kjøle-/fryseskap, oppvaskmaskiner, samt vaskemaskiner eller tørketromler. Pass på at gasslangen og nettilkoblingsledningen ikke berører varme deler av apparatet etter montering. Da kan det oppstå varmeskader på gasslangen og på ledningen. Tilkoblingsledningen og en fleksibel gasstilkoblingsledning må være plassert slik at de ikke kommer i berøring med bevegelige deler i kjøkkeninnredningen (f.eks. en skuff) og ikke blir utsatt for mekaniske belastninger. De sikkerhetsavstandene som er oppført på de følgende sidene skal overholdes nøyaktig. Ikke bruk fugetetningsmiddel dersom det ikke uttrykkelig blir bedt om det. Apparatets tetningsbånd gir tilstrekkelig tetning til benkeplaten. 32

33 Oppstillingsrom Rommet der gasskomfyrtoppen plasseres må Sikkerhetsregler for innbygging ha et rominnhold på minst 25,2 m 3. ha minst en dør eller et vindu som fører ut i friluft og som kan åpnes ha en ventilator for utluftningsdrift eller ha et kontrollert ventilasjonssystem i boligen (ikke omluftsdrift), som har en kapasitet på minimum 189 m 3 /h. ha nødvendige lufttilførselsåpninger. Alle mål er oppgitt i mm 33

34 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand over apparatet Mellom apparatet og en ventilator som er plassert over, må den sikkerhetsavstanden som produsenten har angitt, overholdes. Hvis det mangler opplysninger, eller det er montert lett antennelige materialer (f.eks. en hylle) over apparatet, må det være en sikkerhetsavstand på minst 760 mm. Hvis det i bruks- og monteringsanvisningen er oppgitt forskjellige sikkerhetsavstander for forskjellige apparater under en ventilator, f.eks. gass-komfyrtopp og elektrisk komfyrtopp, skal du velge den største avstanden. 34

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning

V-ZUG Ltd. Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE. Bruksanvisning V-ZUG Ltd Avtrekksvifte DW-SE/DI-SE Bruksanvisning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen.

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning

Norsk. Absorpsjonskjøleskap for bobiler. Bruksanvisning Norsk Bruksanvisning Absorpsjonskjøleskap for bobiler RM 8400 RM 840 RM 8405 RM 8500 RM 850 RM 8505 RM 8550 RM 855 RM 8555 RMS 8400 RMS 840 RMS 8405 RMS 8460 RMS 846 RMS 8465 RMS 8500 RMS 850 RMS 8505

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX FAV44080IA http://no.yourpdfguides.com/dref/813315 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser

15.08.05. Monteringsveiledning kjøkken og bad. Anvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser 5.08.05 Monteringsveiledning kjøkken og bad nvisning for riktig montering og vedlikehold, samt garantibestemmelser Innhold: Generell informasjon side 2 Målskisser - kjøkken side 3 Plassering av lettvegger

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK

FØR DU BRUKER APPARATET MILJØVENNLIG BRUK FØR DU BRUKER APPARATET Apparatet som du har kjøpt har blitt laget for å brukes til husholdningsbruk, og også til følgende bruk: - på kjøkkenet på arbeidssteder, butikker og/eller kontorer, - på gårder,

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

Bruksveiledning Campingvogn

Bruksveiledning Campingvogn Bruksveiledning Campingvogn Version 07/2011 N Kjære caravanist. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-campingvogn. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda flere nye

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER

DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER Utgave 12.2003 Trykket 07.2004 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 500 MA P PARAFINBRENNER (POTTEBRENNER) INNHOLD Presentasjon...2 Målskisse med tekniske spesifikasjoner...2 Sikkerhetsanmerkninger...3

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 878 780 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 878 780 da... 3 no... 24 sv... 45 fi... 66 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860

Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit HS15. M.-Nr. 09 752 860 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit HS15 M.-Nr. 09 752 860 da... 3 no... 25 sv... 46 fi... 68 2 da - Indhold Råd om sikkerhed

Detaljer

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen!

Boiler B 10 / B 14. Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Bruksanvisning Oppbevares i bilen! Boiler B 10 / B 14 Varmtvannsbereder for propan (Spesialversjon B 10 EL, B 14 EL med ekstra eloppvarming 230 V, 850 W) Monteringseksempel 1 Truma-Vannvarmer

Detaljer

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk

mz-18 / mz-24 BRUKSANVISNING 14+ 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005 / S1006 INNOVATION & TECHNOLOGY norsk ! ACHTUNG Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Enthält Kleinteile, die verschluckt werden können. (Erstickungsgefahr!) BRUKSANVISNING mz-18 / mz-24 9 hhv. 12 kanals HoTT fjernstyring Best.-nr. S1005

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin

UH 240-A batteridrevet slagbormaskin UH 240-A batteridrevet slagbormaskin Det er viktig at bruksanvisningen leses før maskinen brukes for første gang. Oppbevar alltid bruksanvisningen sammen med maskinen. Pass på at bruksanvisningen ligger

Detaljer

Monteringsanvisning for bad

Monteringsanvisning for bad Monteringsanvisning for bad Stegvis montering av skap Vi gjør mye grunnarbeid slik at det skal bli enklest mulig for deg å sette sammen og montere de nye baderomsmøblene dine selv. Vi designer til og med

Detaljer

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011

Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta. Version 08/2011 Bruksanvisning Bobiler VAN og Siesta N Version 08/2011 Innledning Kjære campere. Gratulerer med kjøpet av din nye HOBBY-bobil. Det at du har tiltro til oss motiverer og forplikter oss til å utarbeide enda

Detaljer