Bruks- og monteringsanvisning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr

2 Innhold Beskrivelse av komfyrtoppene...5 Modeller...5 KM KM 6112 / KM 6115 / KM KM KM Betjeningsfelt...9 Kokesonedata...11 Sikkerhetsregler...13 Aktivt miljøvern...19 Før første gangs bruk...20 Første rengjøring...20 Igangsetting...20 Induksjon...21 Funksjonsmåte...21 Støy...22 Kokekar...23 Betjening Betjeningsprinsipp Innkobling...25 Innstillingsområder...26 Oppkoksautomatikk...27 Boosterfunksjon...29 Varmholdingsfunksjon...31 Utkobling og restvarmeindikator...32 Tips for energisparing

3 Innhold Timer...34 Varselur...34 Automatisk utkobling av kokesonen...35 Bruk av timerfunksjonene samtidig...36 Sikkerhetsinnretninger...37 Låsemekanisme / elektronisk barnesikring Sikkerhetsutkobling...39 Overopphetingsbeskyttelse Rengjøring og stell...42 Tilleggsfunksjoner...44 Reset...44 Programmering...45 Hvis feil oppstår...48 Ekstrautstyr...52 Sikkerhetsregler for innbygging...53 Innbyggingsmål...59 KM KM KM KM KM KM Innbygging...65 Elektrotilkobling Tilkoblingsledning...67 Tilkoblingsskjema...68 Service, typeskilt, garanti

4 Beskrivelse av komfyrtoppene Modeller KM 6113 Kokesone med TwinBooster Kokesoner med booster Betjeningsfelt 4

5 Beskrivelse av komfyrtoppene KM 6112 / KM 6115 / KM 6116 Kokesone med TwinBooster Kokesoner med booster Betjeningsfelt 5

6 Beskrivelse av komfyrtoppene KM 6117 Kokesone med TwinBooster Kokesoner med booster Betjeningsfelt 6

7 Beskrivelse av komfyrtoppene KM 6118 Kokesone med TwinBooster Kokesoner med booster Betjeningsfelt 7

8 Beskrivelse av komfyrtoppene Betjeningsfelt 8 i j k l e g h d a f c b 8

9 Sensortaster Inn-/utkobling av komfyrtoppen - Innstilling av effekttrinn - Låsemekanisme - Innstilling av tid Booster / TwinBooster Valg av kokesone - Valg av timer - Veksling mellom timer-funksjonene - Valg av en utkoblingstid (se kapittel "Automatisk utkobling av kokesonen") Kontrollamper Booster / TwinBooster Beskrivelse av komfyrtoppene Kokesonedisplay 0 = Kokesonen klar til bruk ^ = Varmholdingsfunksjon 1 til 9 = Effekttrinn f = Trinn 1 TwinBooster h = Booster / trinn 2 TwinBooster ß = Manglende eller uegnet kokekar (se kapittel "Induksjon") # = Restvarme F = Feil (se kapittel "Sikkerhetsutkobling") A = Oppkoksautomatikk ved utvidet omfang for effekttrinnene Kontrollampe for oppkoksautomatikk eller utvidet omfang for effekttrinnene (se kapittel "Programmering"), f.eks. kokesonen høyre bak Timerdisplay 00 til 99 = Tid i minutter 0.^ til 9^ = Tid i timer Kontrollampe for de forskjellige kokesonene, f.eks. kokesonen høyre bak Kontrollampe for varseluret Kontrollampe for halve timer ved en varselurtid på mer enn 99 minutter 9

10 Beskrivelse av komfyrtoppene Kokesonedata Kokesone KM 6113 Minimal til maksimal Effekt i watt ved 230 V** i cm* Normal TwinBooster, trinn 1 TwinBooster, trinn Normal Booster Normal Booster Totalt: 7400 Kokesone KM 6112 / 6115 / KM 6116 / KM 6118 Minimal til maksimal Effekt i watt ved 230 V** i cm* Normal TwinBooster, trinn 1 TwinBooster, trinn Normal Booster Normal Booster Normal Booster Totalt:

11 Beskrivelse av komfyrtoppene Kokesone KM 6117 Minimal til maksimal Effekt watt ved 230 V** i cm* Normal TwinBooster, trinn 1 TwinBooster, trinn Normal Booster 14-20/ 20x30 Normal TwinBooster, trinn 1 TwinBooster, trinn 2 Normal TwinBooster, trinn 1 TwinBooster, trinn Normal Booster Totalt: 7400 * Innenfor det angitte området kan gryter med hvilken som helst bunndiameter brukes. ** Den angitte effekten kan variere med kokekarets størrelse og materiale. 11

12 Sikkerhetsregler Denne komfyrtoppen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke komfyrtoppen. Den gir viktige råd angående montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! Forskriftsmessig bruk Denne komfyrtoppen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder, som f.eks.: i butikker, på kontorer og liknende steder på gårdsbruk av kunder i hoteller, moteller og andre typer bofellesskap. Komfyrtoppen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig innen husholdning, til tilberedning og varmholding av mat. Annen bruk er ikke tillatt og kan innebære fare. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes ureglementert bruk eller feil betjening. Komfyrtoppen er ikke beregnet for utendørs bruk. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene apparatet på en sikker måte, må ikke bruke dette apparatet uten tilsyn eller veiledning fra en ansvarlig person. 12

13 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Bruk låsemekanismen, slik at barn ikke slår på komfyrtoppen utilsiktet eller endrer innstillinger. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av komfyrtoppen. Ikke la barn leke med komfyrtoppen. Barn får bare bruke komfyrtoppen uten tilsyn, når betjeningen er forklart slik at de kan håndtere komfyrtoppen på en sikker måte, og kjenner til mulige farer ved feil betjening. Pass på at barn ikke får mulighet til å rive ned varme gryter og panner. Drei håndtakene til siden, over arbeidsflaten, for å forhindre forbrenning og skålding! Et spesielt beskyttelsesgitter for barn (som kan kjøpes i faghandelen) reduserer faren. Emballasjedeler (f.eks. folie, styropor) kan være farlige for barn. Fare for kvelning! Oppbevar emballasjedelene utenfor barns rekkevidde og fjern dem så raskt som mulig. Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Hold barn borte fra komfyrtoppen til den er så avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes. Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over eller bak komfyrtoppen. Barna kan bli fristet til å klatre opp på komfyrtoppen. Fare for forbrenning! 13

14 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Kontroller at komfyrtoppen ikke har ytre, synlige skader før den monteres. En skadet komfyrtopp må ikke tas i bruk. Det kan utsette brukeren for fare. Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes. I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere husinstallasjonen. Produsenten kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Før komfyrtoppen tilkobles, må tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet sammenlignes med dataene for el-nettet. Disse dataene må stemme overens, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Søk i tvilstilfelle råd hos en elektroinstallatør. Komfyrtoppen må bare brukes når den er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Du må aldri åpne komfyrtoppens kabinett. Eventuell berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og mekaniske oppbyggingen kan utsette brukeren for fare og kan føre til skader på apparatet. Installasjons-, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal kun foretas av fagfolk som er autorisert av Miele. Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må apparatet kobles fra el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. tilkoblingsledningen er koblet fra el-nettet. For apparater med støpsel; ta tak i støpselet, ikke i ledningen, for å koble apparatet fra el-nettet. 14

15 Sikkerhetsregler Hvis komfyrtoppen er utstyrt med en kommunikasjonsmodul (ikke aktuelt i Norge), må kommunikasjonsmodulen også være koblet fra el-nettet ved installasjonsarbeider, vedlikehold og reparasjoner på komfyrtoppen. Reparasjoner av apparatet i garantitiden må bare utføres av servicefolk autorisert av Miele, ellers gjelder ikke noe garantiansvar ved påfølgende skader. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater blir oppfylt. Hvis tilkoblingsledningen er skadet, må den byttes ut av en elektrofagmann. Den må byttes ut med en spesiell tilkoblingsledning av type H 05 VV-F (PVC-isolert), som kan kjøpes hos produsenten. Komfyrtoppen må ikke kobles til el-nettet via flerveis-stikkontakter eller skjøtekabler. De gir ikke nødvendig sikkerhet (f.eks. fare for overoppheting). Ikke ta komfyrtoppen i bruk, skru den evt. av omgående, ved brudd, rifter eller sprekker i glasskeramikkflaten. Koble den fra el-nettet, ellers er det fare for elektrisk støt! Forskriftsmessig bruk Bare for personer med pacemaker: Vær oppmerksom på at det i umiddelbar nærhet av det innkoblede apparatet oppstår et elektromagnetisk felt. Det er ikke sannsynlig at pacemakeren blir påvirket av dette. Hvis du imidlertid er i tvil, henvend deg til produsenten av pacemakeren eller til legen. Magnetiserbare gjenstander, f.eks. kredittkort, disketter, lommekalkulatorer, må ikke oppbevares i umiddelbar nærhet av komfyrtoppen når den er i bruk. Da kan funksjonen til disse gjenstandene bli påvirket. Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er skrudd av. Først når restvarmeindikatorene er sloknet, kan forbrenningsfaren utelukkes. Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når den er i bruk! Kjeler som er kokt tomme kan føre til skader på glasskeramikkflaten, som produsenten ikke overtar noe ansvar for. Overopphetet fett eller olje kan selvantennes og forårsake brann. Hvis varmt fett eller varm olje skulle antennes, forsøk aldri å slokke med vann! Kvel flammen, f.eks. med et kjelelokk, et fuktig kjøkkenhåndkle eller lignende. 15

16 Sikkerhetsregler Beskytt hendene med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme komfyrtoppen. Pass på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige. Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger. Flamber aldri under en ventilator. Flammene kan antenne ventilatoren. Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass. Du må ikke legge kniver, gafler, skjeer osv. på den. Hvis den er skrudd på, blir skrudd på ved en feil eller har litt restvarme, er det fare for at metalliske gjenstander blir varme (fare for forbrenning). Andre gjenstander kan avhengig av materiale smelte eller begynne å brenne. Fuktige kjelelokk kan suge seg fast. Skru av kokesonene etter bruk! Dekk aldri komfyrtoppen med et klede eller stekefolie. Den kan bli så varm at det er fare for brann. Ikke bruk kokekar av kunststoff eller aluminiumsfolie. De smelter ved høye temperaturer. Dessuten er det brannfare! Ikke varm opp lukkede beholdere, f.eks. hermetikkbokser, på kokesonene. På grunn av overtrykket som oppstår, kan beholderne hhv. boksene eksplodere, og det er fare for skade og skålding! Bruk bare gryter og panner med glatt bunn. Gryter og panner med ru bunn lager riper i glasskeramikkflaten. Varm aldri opp kokekar uten innhold, hvis ikke kokekarprodusenten uttrykkelig tillater det. På grunn av induksjonens høye oppvarmingshastighet, kan det hende at temperaturen i grytebunnen i løpet av kort tid når selvantennelsestemperaturen til olje og fett. Hold komfyrtoppen ren. Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensing av grønnsaker, kan forårsake riper. Ikke sett varme gryter eller panner på betjeningsfeltet. Elektronikken som ligger under kan bli skadet. Pass på at ingen gjenstander eller kokekar faller ned på glasskeramikkflaten. Også lette gjenstander (f.eks. en saltbøsse) kan forårsake sprekker eller brudd i glasskeramikkflaten. 16

17 Sikkerhetsregler Hvis sukker, sukkerholdig mat, kunststoff eller aluminiumsfolie skulle havne på komfyrtoppen mens den er varm, må du skru av komfyrtoppen. Fjern restene av slike stoffer omgående med en glass-skrape, mens kokesonene fortsatt er varme, ellers vil glasskeramikkflaten bli skadet når den kjøles ned. Forsiktig, fare for forbrenning! Rengjør kokesonen én gang til når den er blitt kald. Hvis du bruker en stikkontakt i nærheten av komfyrtoppen, pass på at ledningen på det elektriske apparatet ikke kommer i kontakt med den varme komfyrtoppen. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet. Fare for støt! Apparatet er utstyrt med en kjølevifte. Hvis det er en skuff under apparatet, må det sørges for tilstrekkelig avstand mellom innholdet i skuffen og undersiden av apparatet, slik at ventilasjonen er sikret. Spisse eller små gjenstander, samt papir, må ikke oppbevares i skuffen. De kan trenge hhv. suges inn i apparatet via lufteventilene og skade viften eller påvirke kjølingen. Hvis det er en skuff under komfyrtoppen, må det ikke oppbevares spraybokser, lett antennelige væsker eller andre brennbare materialer i skuffen. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale. Metalliske gjenstander som oppbevares i en skuff under komfyrtoppen, kan bli varme ved langvarig, intensiv bruk av apparatet. Varm alltid opp maten tilstrekkelig. Eventuelle bakterier i maten uskadeliggjøres bare ved tilstrekkelig høye temperaturer og tilstrekkelig lang virketid. Bruk aldri to kokekar samtidig på en koke- hhv. stekesone. Hvis komfyrtoppen er montert bak en møbeldør, må den kun brukes når møbeldøren er åpen. Ikke lukk møbeldøren før komfyrtoppen er skrudd av og restvarmeindikatorene er sloknet. Hvis komfyrtoppen er montert over en stekeovn med pyrolyse, må du ikke bruke komfyrtoppen under pyrolyseprosessen. Da kan overopphetingsbeskyttelsen til komfyrtoppen utløses (se tilsvarende kapittel). Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. 17

18 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 18

19 Før første gangs bruk Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene, på det beregnede stedet i kapittel "Typeskilt". Første rengjøring Fjern evt. beskyttelsesfolier og klebemerker. Rengjør komfyrtoppen med en fuktig klut før du tar den i bruk første gang. Tørk den etterpå. Igangsetting Kun for fasettkomfyrtopper (med slipt glasskant): I de første dagene etter monteringen kan en liten spalte mellom komfyrtoppen og benkeplaten være synlig. Den vil bli mindre ved bruk. Den elektriske sikkerheten til komfyrtoppen er alltid garantert, til tross for den lille spalten. Første gangen komfyrtoppen tas i bruk, vil det oppstå lukt, og det kommer evt. ut litt røyk. Lukten vil etter hvert bli svakere og til slutt forsvinne helt. Lukten og evt. røyk innebærer ikke feil tilkobling eller feil på apparatet og er ikke helseskadelig. Vær oppmerksom på at oppvarmingstiden for induksjonskomfyrtopper er mye raskere enn for vanlige komfyrtopper. 19

20 Induksjon Funksjonsmåte Under en induksjonskokesone er det en induksjonsplate. Når kokesonen blir skrudd på, produserer denne platen et magnetfelt, som virker direkte på grytebunnen og varmer den opp. Kokesonen oppvarmes bare indirekte ved hjelp av varmen fra gryten. Kokesoner med induksjon virker bare når det er satt på kokekar med magnetiserbar bunn (se kapittel "Kokekar"). Induksjonen tar automatisk hensyn til størrelsen på det påsatte kokekaret, dvs. den virker bare på den flaten som er dekket av kokekaret. Kokesonen virker ikke, hvis den blir skrudd på uten eller med uegnet kokekar (kokekar med ikke magnetiserbar bunn). hvis bunndiameteren på det påsatte kokekaret er for liten. hvis kokekaret fjernes fra en kokesone som er skrudd på. I dette tilfellet blinker først symbolet ß vekselvis med det innstilte effekttrinnet i kokesonens display, og etter en stund er det kun symbolet ß som lyser statisk. Hvis det blir satt på egnet kokekar i løpet av 3 minutter, slokner ß, og du kan fortsette som vanlig. Hvis det ikke blir satt på kokekar, eller kokekaret er uegnet, kobles kokesonen hhv. komfyrtoppen automatisk ut etter 3 minutter. Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass for kniver, gafler, skjeer osv. eller andre gjenstander som inneholder metall. Hvis komfyrtoppen er skrudd på eller blir skrudd på utilsiktet eller har restvarme, er det fare for at gjenstandene blir varme (fare for forbrenning). Skru av kokesonene etter bruk. 20

21 Induksjon Støy Når induksjonskokesoner er i drift, kan det oppstå følgende lyder i kokekaret, avhengig av materialet og bunnens utførelse: Brumming kan oppstå ved høye effekttrinn. Den blir svakere eller forsvinner, når effekttrinnet reduseres. Spraking kan oppstå for kokekar som har bunn av forskjellige materialer (f.eks. sandwichbunn). Piping kan oppstå, hvis de kokesonene som er forbundet med hverandre (se kapittel Boosterfunksjon) er i drift samtidig, og det på disse er plassert kokekar med bunn av forskjellige materialer (f.eks. sandwichbunn). Klikking kan oppstå når effekttrinnet kobler seg inn og ut, spesielt ved lave effekttrinn. For å øke elektronikkens levetid, er apparatet utstyrt med en kjølevifte. Hvis apparatet blir brukt intensivt, kobler viften seg inn og du hører surring. Kjøleviften kan også fortsette etter at du har skrudd av apparatet. 21

22 Induksjon Kokekar Følgende kokekar er egnet: rustfritt stål med magnetiserbar bunn emaljert stål støpejern Følgende kokekar er ikke egnet: rustfritt stål med ikke magnetiserbar bunn aluminium, kobber glass/keramikk, steingods Hvis du ikke er sikker på om en gryte eller panne er egnet for induksjon, kan du kontrollere det ved å teste om en magnet fester seg på bunnen av kokekaret. Hvis magneten blir sittende, er kokekaret egnet. Vær oppmerksom på at kokekarbunnens bruksegenskaper kan ha innflytelse på hvor jevnt koke-/stekeresultatet blir. For optimal utnyttelse av kokesonen, bør du velge kokekar som passer mellom den innerste og ytterste markeringen på kokesonen. Hvis kokekaret er mindre enn den innerste markeringen, kan det hende at induksjonen ikke virker. Da vil kokesonen reagere som om det ikke var satt på noe kokekar. Vær oppmerksom på at det ofte er den maksimale eller øvre diameteren som oppgis for gryter og panner. Det er imidlertid bunnens diameter (som regel mindre) som er viktig. Sett kokekaret midt på koke- hhv. stekesonen. Hvis kokekaret kun står delvis på koke- hhv. stekesonen, kan håndtakene under visse omstendigheter bli svært varme. 22

23 Betjeningsprinsipp Betjening Komfyrtoppen er utstyrt med elektroniske sensortaster som reagerer på fingerkontakt. Komfyrtoppen betjenes ved å berøre sensortastene med fingeren. Hver reaksjon fra tastene blir kvittert med et akustisk signal. Kokesonene og timeren må være "aktive", hvis du vil innstille hhv. endre effekttrinn eller tid. For å aktivere en kokesone eller timeren, berør valgtasten til den aktuelle kokesonen hhv. timeren. Etter at du har berørt valgtasten, begynner det tilhørende kokesone- hhv. timerdisplayet å blinke. Så lenge displayet blinker, er kokesonen hhv. timeren "aktiv" og du kan innstille effekttrinn hhv. tid. Unntak: Hvis det kun er én kokesone som er i drift, kan effekttrinnet endres uten aktivering. Det må ikke være smuss eller gjenstander på betjeningsfeltene. Da reagerer ikke sensortastene, eller det kan forekomme utilsiktede koblinger, eventuelt kan komfyrtoppen til og med bli koblet ut automatisk (se kapittel "Sikkerhetsutkobling"). Du må ikke sette varme kokekar på sensortastene. Elektronikken under tastene kan bli skadet. 23

24 Betjening Innkobling Du må først skru på komfyrtoppen og deretter ønsket kokesone. Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når den er i bruk! Slik skrur du på komfyrtoppen Berør sensortasten. I displayene for alle kokesonene vises 0, i timerdisplayet vises 00. Hvis ikke ytterligere inntasting skjer, kobles komfyrtoppen av sikkerhetsgrunner ut igjen etter noen få sekunder. Slik skrur du på en kokesone og innstiller effekttrinn Berør kort valgtasten for ønsket kokesone. 0 blinker i kokesonens display. Så lenge 0 blinker, kan du innstille effekttrinn ved å berøre sensortasten - eller +. Hvis du begynner med -, velger du koking med oppkoksautomatikk (se kapittel "Oppkoksautomatikk"), hvis du begynner med +, velger du koking uten oppkoksautomatikk Det innstilte effekttrinnet blinker i noen sekunder, deretter lyser det konstant. Slik endrer du effekttrinn Berør kort valgtasten for ønsket kokesone. Effekttrinnet blinker. Innstill ønsket effekttrinn ved å berøre sensortasten - eller +. 24

25 Innstillingsområder Fra fabrikken er komfyrtoppen programmert med 9 effekttrinn. Hvis du ønsker en finere avstemt innstilling for effekttrinnene, kan du utvide effekttrinnenes omfang (se kapittel "Programmering"). Mellomtrinnene vises med et lysende punkt ved siden av tallet. Fra fabrikken (9 effekttrinn) Innstillingsområde Utvidet (17 effekttrinn) Varmholding h h Smelte smør Løse opp gelatin Koke grøt Varme opp små mengder væske Koke ris Tine grønnsaker i blokk Bløte opp korn Varme opp flytende og halvfaste retter Lage omelett og speilegg uten skorpe Dampe frukt Koke pasta Dampe grønnsaker, fisk 5 5 Tining og oppvarming av dypfryst mat Koke opp store mengder, f.eks. gryterett Lage saus, f.eks. jevnet saus eller hollandaise Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av speilegg osv. Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av fisk, snitsel, pølse Steke potetpannekaker, pannekaker osv Bruning av stek osv. som deretter skal surre i gryte eller langtidsstekes i ovnen Koke store mengder vann Koke opp 9 9 Betjening Disse verdiene er veiledende. Effekten på induksjonsplaten varierer avhengig av størrelse og materiale på kokekarets bunn. Det er derfor mulig at effekttrinnene kan avvike litt for ditt kokekar. Ved praktisk bruk finner du de optimale innstillingene for ditt kokekar. 25

26 Betjening Oppkoksautomatikk Aktivere Når oppkoksautomatikken er aktivert, varmes kokesonen automatisk opp med høyeste effekt (hurtigoppkok) og kobles så tilbake til det innstilte effekttrinnet = viderekokingstrinn. Oppkokstiden er avhengig av innstilt viderekokingstrinn (se tabellen). Berør kort valgtasten for ønsket kokesone. Kokesonens display blinker. Innstill ønsket viderekokingstrinn ved å berøre sensortasten -, f.eks. 6. Under oppkokstiden lyser en kontrollampe til høyre ved siden av viderekokingstrinnet. Etter at denne tiden er gått, slokner den. Ved utvidet omfang for effekttrinnene (se kapittel "Programmering") blinker A vekselvis med viderekokingstrinnet under oppkokstiden. Ved å endre viderekokingstrinnet deaktiveres oppkoksautomatikken automatisk. Deaktivere Du kan koble ut hurtigoppkoket før oppkokstiden er forløpt. Berør kort valgtasten for ønsket kokesone. Effekttrinnet blinker. Innstill et annet effekttrinn. 26

27 Betjening Viderekokingstrinn* Oppkokstid i minutter og sekunder (ca.) 1 0: :15 2 0: :15 3 0: :25 4 0: :50 5 2: :50 6 5: :50 7 2: :50 8 2: : * Viderekokingstrinnene med punkt gjelder kun ved utvidet omfang for effekttrinnene (se kapittel "Programmering"). 27

28 Betjening Boosterfunksjon Kokesonene er utstyrt med en booster eller TwinBooster (se "Beskrivelse av komfyrtoppene"). Boosterfunksjonen er en effektforsterkning, for rask oppvarming av store mengder, f.eks. pastavann. Når boosteren er innkoblet, arbeider kokesonene innenfor et tidsrom på 15 minutter med ekstra høy effekt. Boosterfunksjonen kan kun brukes for to kokesoner samtidig, en på venstre side og en på høyre side. Hvis boosteren blir koblet inn når det ikke er innstilt effekttrinn, kobles det automatisk tilbake til effekttrinn 9 når boostertiden er ferdig, eller hvis boosteren blir koblet ut før tiden. et effekttrinn er innstilt, kobles det automatisk tilbake til det innstilte effekttrinnet når boostertiden er ferdig, eller hvis boosteren blir koblet ut før tiden. Hvis kokekaret fjernes i løpet av boostertiden, avbrytes boosterfunksjonen. Den fortsetter, hvis kokekaret settes på kokesonen igjen i løpet av 3 minutter. For å få effekten på boosteren, må en del av effekten fra en annen kokesone brukes i løpet av boostertiden. Derfor er to kokesoner forbundet med hverandre, som vist under: Innkobling av booster/twinbooster trinn 1 fører til følgende for de to kokesonene som er forbundet med hverandre: hvis oppkoksautomatikken er aktivert, blir den deaktivert. hvis effekttrinn 9 er innstilt for den kokesonen som er forbundet med kokesonen du kobler inn booster/twinbooster for, blir effekttrinnet redusert. Innkobling av TwinBooster trinn 2, fører til at den kokesonen som er forbundet med kokesonen du kobler inn TwinBooster for, blir koblet ut. 28

29 Betjening Innkobling av booster Berør valgtasten for ønsket kokesone. Innstill evt. et effekttrinn. Berør sensortasten B I/II. Kontrollampen for booster tennes, og i kokesonens display begynner h å blinke. Etter noen få sekunder lyser h konstant og kontrollampen slokner. Innkobling av TwinBooster Trinn 1 Berør valgtasten for ønsket kokesone. Innstill evt. et effekttrinn. Berør sensortasten B I/II. Kontrollampen for booster tennes og i kokesonens display blinker f. Etter noen sekunder lyser f konstant, og kontrollampen slokner. Trinn 2 Berør valgtasten for ønsket kokesone. Innstill evt. et effekttrinn. Berør sensortasten B I/II to ganger. Kontrollampen for booster tennes og i kokesonens display blinker h. Etter noen sekunder lyser h konstant og kontrollampen slokner. Utkobling av booster / TwinBooster Berør valgtasten for ønsket kokesone. Berør sensortasten B I/II så mange ganger, at kontrollampen for booster slokner og det innstilte effekttrinnet vises i kokesonens display. Eller Berør valgtasten for ønsket kokesone. Innstill et annet effekttrinn. 29

30 Betjening Varmholdingsfunksjon Alle kokesonene er utstyrt med en varmholdingsfunksjon. Funksjonen "h" ligger mellom effekttrinnene "0" og "1". Hvis varmholdingsfunksjonen er innstilt, kobles kokesonen ut etter maksimalt 2 timer. Varmholdingstrinnet kan brukes til å holde mat varm rett etter at den er tilberedt, altså mens den fortsatt er varm. Det kan ikke brukes til å varme opp igjen kald mat! Tips Bruk kun kokekar (gryte/panne) for å holde maten varm. Bruk lokk. Det er ikke nødvendig å røre i maten mens den holdes varm. Tapet av næringsstoffer starter med en gang du begynner å tilberede maten, og fortsetter under varmholdingen. Jo lengre maten holdes varm, jo større er tapet av næringsstoffer. Bruk derfor så kort varmholdingstid som mulig. 30

31 Utkobling og restvarmeindikator Betjening Slik skrur du av en kokesone: Berør valgtasten for ønsket kokesone to ganger. I kokesonens display lyser en 0 i noen sekunder. Hvis kokesonen fortsatt er varm, vises deretter restvarmen. Utkobling av komfyrtoppen: Berør sensortasten. Nå er alle kokesonene utkoblet. I displayene til de kokesonene som fremdeles er varme, lyser restvarmeindikatorene. Restvarmeindikator Strekene på restvarmeindikatoren slokner etter hverandre etter hvert som kokesonene kjøles ned. Den siste streken slokner først når kokesonene kan berøres uten fare. Så lenge restvarmeindikatorene lyser, må du ikke berøre kokesonene eller legge varmeømfintlige gjenstander på dem. Fare for forbrenning og brann! 31

32 Tips for energisparing Kok helst i gryter eller panner med lokk. Da forhindres unødig varmetap. uten lokk med lokk Velg en liten gryte for små mengder. En liten gryte behøver mindre energi enn en stor gryte med lite innhold. Bruk lite vann. Reduser effekttrinnet i tide etter oppkok eller bruning. Koketiden kan reduseres betydelig ved bruk av trykkoker. 32

33 Timer Komfyrtoppen må være skrudd på når timeren skal benyttes. Timeren har to funksjoner. Den kan brukes til: - å innstille en varselurtid - å skru av en kokesone automatisk. Du kan innstille en tid fra 1 minutt (01) til 9 1 / 2 (9.^) timer. Ved en tid på mer enn 99 minutter (99) skjer innstillingen i halvtimesskritt. De halve timene blir fremstilt med et punktum bak tallet. Med sensortasten - reduserer du tiden fra 9.^ til 00, med sensortasten + øker du tiden fra 00 til 9^. Ved 2h hhv. 99 er det en stopp. For å fortsette med innstillingen, ta fingeren vekk fra sensortasten en kort stund og berør den deretter på nytt. Etter at den innstilte tiden er gått, vises 00 i noen sekunder på timerens display, samtidig høres et signal i noen sekunder. Hvis du vil avbryte signalet tidligere, berør sensortasten. Varselur Innstille en tid for varseluret Berør sensortasten. På timerens display blinker 00 og kontrollampen for varseluret. Hold sensortasten - eller + inne, til ønsket tid vises, f.eks. 15 minutter. Den innstilte tiden forløper minuttvis. Resttiden kan leses av på timerens display. Endre tiden for varseluret Berør sensortasten. Innstill ønsket tid med sensortasten - eller +. Slette tiden for varseluret Berør sensortasten. Berør sensortastene - og + samtidig. 33

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648 220 2 Innhold

Detaljer

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111

Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisning Tørketrommel med varmepumpe T 8861 WP Edition 111 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09

Detaljer

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ

WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ WIP90SQ / WIF90SQ WIP100SQ / WIF100SQ Brugsanvisning DK Induktionskogeplade Bruksanvisning NO Induksjonsplatetopp Bruksanvisning SE Induktionshäll Käyttöohje FIN Keraaminen induktiokeittotaso WIP60SQ / WIF60SQ WIP70SQ / WIF70SQ WIP78SQ / WIF78SQ

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 648

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 10 162 360 Aktivt miljøvern Kassering

Detaljer

Bruksanvisning Oppvaskmaskin

Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisning Oppvaskmaskin Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no HG05 M.-Nr. 09 959

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP

Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruks- og monteringsanvisning Tørketrommel med varmepumpe PT 5137 WP Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no - NO, DK, SE M.-Nr. 09 706 720 Aktivt miljøvern

Detaljer

Bruksanvisning Vaskemaskin

Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisning Vaskemaskin Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-nds M.-Nr. 09 845 210 Innhold Aktivt miljøvern...

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

BRUKSANVISNING KOMFYRER

BRUKSANVISNING KOMFYRER BRUKSANVISNING KOMFYRER GENERELLE ADVARSLER Takk for at du valgte et av våre produkter. For at du skal få størst mulig glede av komfyren, anbefaler vi at du gjør følgende: Les denne bruksanvisningen nøye.

Detaljer

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862

Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisning Rengjørings- og desinfeksjonsautomat G 7862 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 07 156

Detaljer

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn

Bruksanvisning Combi-Steam XSL. Combi-dampovn Bruksanvisning Combi-Steam XSL Combi-dampovn Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til å lese denne bruksanvisningen. På

Detaljer

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG

GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG GEBRAUCHS- UND MONTAGEANWEISUNG BRUGS- OG MONTAGEVEJLEDNING INSTRUCTIONS FOR FITTING AND USE BRUKS- OG MONTERINGSANVISNING BRUKS- OCH MONTERINGSANVISNING KÄYTTÖ - JA ASENNUSOHJE Einbau-Glaskeramik-Kochfeld

Detaljer

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON FARE ADVARSEL NORSK Installasjon Side 2 Bruksanvisning Side VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET ER MEGET VIKTIG Denne bruksanvisningen og selve apparatet er utstyrt med viktige sikkerhetsmeldinger,

Detaljer

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039

Din bruksanvisning GAGGENAU ED230610 http://no.yourpdfguides.com/dref/3544039 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel!

Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! Elektrisk komfyr til montering i innebygd kjøkken Advarsel! 1. Ved førstegangs bruk av den elektriske komfyren bør de gjøre dem kjent med bruksanvisningen og sikkerhetsforskriftene. 2. Komfyren er bygget

Detaljer