Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk"

Transkript

1 Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk Bruks- og monterings- anvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr

2 Innhold Sikkerhetsregler...3 Aktivt miljøvern...12 Beskrivelse av komfyrtoppene...13 KM 6002 / KM KM 6003 / KM 6013 / KM 6017 / KM KM KM KM Kokesonedata...16 Før første gangs bruk...18 Første rengjøring...18 Igangsetting...18 Kokesonenes funksjonsmåte...19 Betjening Inn- og utkobling...20 Restvarmeindikator...21 Innstillingsområder...22 Innkobling av utvidet varmekrets...23 Varmholdingssone...24 Betjeningsfelt...24 Kokekar Tips for energisparing...26 Overopphetingsbeskyttelse...27 Rengjøring og stell...28 Hvis feil oppstår...30 Kontroll av kokesonens effekt...31 Ekstrautstyr...33 Sikkerhetsregler for innbygging...34 Rammekomfyrtopper Planlimte komfyrtopper Beskyttelseshylle Tilkobling til stekeovn...51 Elektrotilkobling Service, typeskilt, garanti

3 Sikkerhetsregler Denne komfyrtoppen oppfyller de påbudte sikkerhetskrav. Ukyndig bruk kan likevel føre til skader på personer og gjenstander. Les bruks- og monteringsanvisningen nøye før du begynner å bruke komfyrtoppen. Den gir viktige råd angående montering, sikkerhet, bruk og vedlikehold. Du beskytter deg selv og unngår skader på apparatet. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen og gi den videre til en eventuell senere eier! 3

4 Sikkerhetsregler Forskriftsmessig bruk Denne komfyrtoppen er bestemt for bruk i husholdningen og husholdningsliknende steder. Denne komfyrtoppen er ikke beregnet for utendørs bruk. Komfyrtoppen skal kun brukes innenfor rammen av hva som er vanlig i en husholdning, til tilberedning og varmholding av mat. Annen bruk er ikke tillatt. Personer, som på grunn av sin psykiske eller fysiske tilstand eller pga. sin uerfarenhet eller uvitenhet ikke er i stand til å betjene komfyrtoppen på en sikker måte, må ikke bruke komfyrtoppen uten tilsyn. De får bare betjene komfyrtoppen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan håndtere den på en sikker måte. De må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. 4

5 Sikkerhetsregler Barn i husholdningen Barn under åtte år må holdes vekk fra komfyrtoppen, med mindre de er under konstant tilsyn. Barn over åtte år får bare betjene komfyrtoppen uten tilsyn, dersom betjeningen er forklart slik at de kan håndtere komfyrtoppen på en sikker måte. Barn må kunne se og forstå mulige farer ved feil betjening. Barn må ikke rengjøre komfyrtoppen uten tilsyn. Hold øye med barn som befinner seg i nærheten av komfyrtoppen. Ikke la barn leke med komfyrtoppen. Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Hold barn borte fra komfyrtoppen til den er så avkjølt, at enhver forbrenningsfare kan utelukkes. Fare for kvelning! Hvis barn leker med forpakningsmaterialer, kan de vikle seg inn i f.eks. folie, eller trekke den over hodet og kveles. Hold barn vekk fra forpakningsmaterialene. Fare for forbrenning! Ikke oppbevar gjenstander som kan være interessante for barn, over eller bak komfyrtoppen. Barna kan bli fristet til å klatre opp på komfyrtoppen. Fare for forbrenning og skålding! Plasser gryter og panner slik at barn ikke får mulighet til å rive dem ned og brenne seg. 5

6 Sikkerhetsregler Teknisk sikkerhet Installasjon, vedlikehold eller reparasjoner som er utført av ukyndige, kan føre til betydelig fare for brukeren, som produsenten ikke er ansvarlig for. Installasjons-, vedlikeholdsarbeider og reparasjoner skal kun foretas av fagfolk som er autorisert av Miele. En skadet komfyrtopp kan utsette brukeren for fare. Kontroller at komfyrtoppen ikke har synlige skader før den monteres. En skadet komfyrtopp må ikke tas i bruk. Sikkerheten for apparatets elektriske anlegg garanteres kun hvis det kobles til et forskriftsmessig installert jordingssystem. Det er meget viktig at denne grunnleggende sikkerhetsanordningen finnes. I tvilstilfelle bør en elektrofagmann kontrollere husinstallasjonen. Tilkoblingsdataene (spenning og frekvens) på typeskiltet må stemme overens med dataene for el-nettet, for at det ikke skal oppstå skader på apparatet. Sammenlign disse dataene før apparatet kobles til. Søk i tvilstilfelle råd hos en elektroinstallatør. Komfyrtoppen skal kun kombineres med bestemte stekeovner fra Miele. Ved kombinasjon med andre apparater opphører garantikravet, da garantien for forskriftsmessig bruk ikke er gitt. Komfyrtoppen skal kun brukes når den er bygd inn, slik at sikker funksjon er sikret. Denne komfyrtoppen må ikke brukes på ikke-stasjonære oppstillingssteder (f.eks. skip). 6

7 Sikkerhetsregler Berøring av strømførende deler og forandring i den elektriske og mekaniske oppbyggingen kan utsette brukeren for fare og kan muligens føre til funksjonsfeil på apparatet. Du må aldri åpne komfyrtoppens kabinett. Hvis ikke apparatet er reparert av servicefolk som er autorisert av Miele, tapes krav i forbindelse med garanti. Defekte deler må bare skiftes ut med originale Miele-reservedeler. Bare for disse delene kan vi garantere at de sikkerhetskravene vi stiller til våre apparater, blir oppfylt. Komfyrtoppen er ikke beregnet for bruk med et eksternt koblingsur eller et fjernbetjeningssystem. Ved installasjons- og vedlikeholdsarbeider samt reparasjoner, må apparatet kobles fra el-nettet. Det er kun koblet fra el-nettet når en av følgende betingelser er oppfylt: sikringene i husinstallasjonen er koblet ut, eller skrusikringene i husinstallasjonen er skrudd helt ut. Fare for støt! Ikke ta komfyrtoppen i bruk, slå den evt. av omgående, ved brudd, rifter eller sprekker i glasskeramikkflaten. Koble den fra el-nettet. 7

8 Sikkerhetsregler Bruk Varme gjenstander på sensortastene og indikatorene kan skade elektronikken som ligger under. Sett aldri varme gryter eller panner på sensortastene og indikatorene. Gjenstander i nærheten av den varme komfyrtoppen kan begynne å brenne pga. de høye temperaturene. Bruk aldri komfyrtoppen til oppvarming av rom. Ikke bruk komfyrtoppen til oppvarming av rom. Pga. de høye temperaturene, kan lett antennelige gjenstander i nærheten begynne å brenne. Dessuten vil komfyrtoppens levetid bli redusert. Komfyrtopprammen kan bli varm under påvirkning av følgende faktorer: Driftstid, høye effekttrinn, stort kokekar og antall kokesoner i drift. Komfyrtoppen blir varm under bruk, og er også varm en stund etter at den er slått av. Først når restvarmeindikatorene er sloknet, er forbrenningsfaren over. Du kan brenne deg på den varme komfyrtoppen. Beskytt hendene med grillvotter, grytekluter e.l. når du arbeider ved den varme komfyrtoppen. Pass på at disse tekstilene ikke er våte eller fuktige. Fuktighet gjør at de leder varmen bedre, og det kan oppstå forbrenninger pga. damp. Når komfyrtoppen er slått på, blir slått på ved en feil eller har restvarme, er det fare for at metalliske gjenstander som blir lagt på komfyrtoppen blir varme. Andre materialer kan smelte eller begynne å brenne. Fuktige kjelelokk kan suge seg fast. Ikke bruk komfyrtoppen som oppbevaringsplass. Slå av kokesonene etter bruk! 8

9 Sikkerhetsregler Metalliske gjenstander som oppbevares i en skuff under komfyrtoppen, kan ved lang og intensiv bruk av komfyrtoppen bli varme. Ikke oppbevar metalliske gjenstander i en skuff direkte under komfyrtoppen. Hvis sukker, sukkerholdig mat, kunststoff eller aluminiumsfolie skulle havne på komfyrtoppen mens den er varm, og smelter, vil det skade glasskeramikkflaten når den kjøles ned. Slå av komfyrtoppen omgående og skrap restene grundig av med en glass-skrape. Ta på deg grytevotter. Rengjør deretter kokesonen med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk, så snart den har blitt kald. Ikke varm opp eller hermetiser lukkede beholdere, f.eks. hermetikkbokser, på kokesonene. På grunn av overtrykket som oppstår, kan beholderne hhv. boksene eksplodere. Hvis du bruker et elektrisk apparat (f.eks. en håndmikser) i nærheten av komfyrtoppen, pass på at ledningen ikke kommer i kontakt med den varme komfyrtoppen. Isolasjonen i ledningen kan bli skadet. Dekk aldri til komfyrtoppen, f.eks. med deksler, kleder eller beskyttelsesfolie. Hvis komfyrtoppen slås på ved en feil, eller den har restvarme, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller smelte. Varm aldri opp servise uten innhold. Kjeler som kokes tomme kan føre til skader på glasskeramikkflaten. La aldri komfyrtoppen være uten tilsyn under bruk! 9

10 Sikkerhetsregler Olje og fett kan selvantenne ved overoppheting. Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når du arbeider med olje eller fett. Forsøk aldri å slokke olje- eller fettbranner med vann! Slå av komfyrtoppen og kvel flammen forsiktig med et kjelelokk eller et fuktig klede. Flammene kan antenne fettfiltrene i en ventilator. Flamber aldri under en ventilator. Servise av kunststoff eller aluminiumsfolie smelter ved høye temperaturer. Ikke bruk servise av kunststoff eller aluminiumsfolie. Hvis spraybokser, lett antennelige væsker eller brennbare materialer blir varme, kan de antennes. Oppbevar derfor ikke lett antennelige gjenstander i skuffer direkte under komfyrtoppen. Eventuelle bestikkskuffer må være av varmebestandig materiale. Hvis komfyrtoppen er montert bak en møbelfront (f.eks. en dør), må ikke fronten lukkes når komfyrtoppen er i bruk. Bak møbelfronten samler deg seg varme og fuktighet. Da kan komfyrtoppen, innbyggingsskapet og gulvet bli skadet. Ikke lukk møbeldøren før komfyrtoppen er fullstendig av kjølt. Varm aldri opp servise uten innhold, med mindre det uttrykkelig er tillatt av produsenten! Bruk aldri boosteren til oppvarming av servise. Kjeler som kokes tomme kan føre til skader på glasskeramikkflaten, som Miele ikke overtar noe ansvar for. La aldri komfyrtoppen være uten tilsyn under bruk! Gryter og panner med ru bunn lager riper i glasskeramikkflaten. Bruk bare gryter og panner med glatt bunn. 10

11 Sikkerhetsregler Salt, sukker eller sandkorn, f.eks. fra rensing av grønnsaker, kan forårsake riper hvis de havner under kjelebunnen. Pass på at glasskeramikkflaten og kjelebunnen er rene før du setter på kokekar. Varme gjenstander på restvarmeindikatorene og betjeningsfeltet for varmholdingssonen kan skade elektronikken som ligger under. Sett aldri varme gryter eller panner her. Gjenstander som faller ned på komfyrtoppen (også lette gjenstander, som saltbøsser), kan forårsake sprekker eller brudd i glasskeramikkflaten. Pass på at ingen gjenstander faller ned på glasskeramikkflaten. For å unngå at rester brenner seg fast, fjern søl så raskt som mulig og pass på når du setter på kokekar, at bunnen er ren, fettfri og tørr. Det er viktig at temperaturen blir jevnt fordelt i maten og at den er høy nok. Vend maten eller rør i den, slik at den varmes jevnt opp. Rengjøring og stell Dampen fra en damprenser kan trenge inn til strømførende deler i apparatet og forårsake en kortslutning. Bruk aldri damprenser til rengjøring av apparatet. Tilbehør Bruk bare originalt tilbehør fra Miele. Hvis andre deler monteres i eller til apparatet, tapes krav i forbindelse med garanti og/eller produktansvar. 11

12 Aktivt miljøvern Kassering av transportemballasjen Emballasjen beskytter apparatet mot transportskader. Emballasjematerialene er valgt med sikte på miljøvennlighet og avfallsbehandling og kan derfor gjenvinnes. Tilbakeføringen av emballasjen til materialkretsløpet sparer råstoff og reduserer avfallsmengden. Forhandleren tar vanligvis emballasjen i retur. Kassering av gamle apparater Gamle elektriske og elektroniske apparater inneholder ofte verdifulle materialer. De inneholder imidlertid også skadelige stoffer, som har vært nødvendige for apparatets funksjon og sikkerhet. I restavfallet eller ved feil behandling, kan disse stoffene være helseskadelige og skade miljøet. Kast derfor aldri apparatet som restavfall. Apparatet kan leveres gratis til forhandlere av samme type produkter eller til en kommunal gjenbruksstasjon. For mer informasjon, se Sørg for at apparatet oppbevares barnesikkert til det kjøres bort. 12

13 Beskrivelse av komfyrtoppene KM 6002 / KM 6012 Tokrets-kokesone Enkrets-kokesoner Restvarmeindikator KM 6003 / KM 6013 / KM 6017 / KM 6023 Tokrets-kokesone Enkrets-kokesoner Stekesone Restvarmeindikator 13

14 Beskrivelse av komfyrtoppene KM 6024 Enkrets-kokesoner Stekesone Restvarmeindikator KM 6031 Tokrets-kokesone Enkrets-kokesoner Stekesone Restvarmeindikator 14

15 Beskrivelse av komfyrtoppene KM 6032 b c g s a e d h Tokrets-kokesone Enkrets-kokesoner Stekesone Restvarmeindikator Varmholdingssone Betjeningsfelt for varmholdingssone 15

16 Beskrivelse av komfyrtoppene Kokesonedata Kokesone KM 6002 / KM 6012 i cm Effekt i watt ved 230 V 12,0 / 21,0 750 / , , , Totalt: 6400 Kokesone KM 6003 / KM 6013 KM 6017 / KM 6023 i cm Effekt i watt ved 230 V i cm KM 6024 Effekt i watt ved 230 V 12,0 / 21,0 750 / , , , ,0 / 17,0 x 26, / ,0 / 17,0 x 26, / , , Totalt: 7000 Totalt:

17 Beskrivelse av komfyrtoppene i cm KM 6031 KM 6032 Effekt i watt ved 230 V i cm Effekt i watt ved 230 V 14,5 / 21, / ,5 / 21, / , , ,0 / 17,0 x 26, / ,0 / 17,0 x 26, / 2400 Kokesone 18, , Varmholdingssone ,2 x 32,2 150 Totalt: 7600 Totalt:

18 Før første gangs bruk Kleb typeskiltet, som befinner seg blant underlagene, på det beregnede stedet i kapittel "Typeskilt". Første rengjøring Fjern evt. beskyttelsesfolier og klebemerker. Rengjør komfyrtoppen med en fuktig klut før du tar den i bruk første gang. Tørk den etterpå. Igangsetting Komponentene av metall er beskyttet med et pleiemiddel. Når apparatet tas i bruk for første gang, vil det derfor oppstå lukt og evt. røyk. Lukten og evt. røyk innebærer ikke feil tilkobling eller feil på apparatet og er ikke helseskadelig. 18

19 Kokesonenes funksjonsmåte Enkrets-kokesoner er utstyrt med et varmeelement, tokrets-kokesoner og stekeksoner med to varmeelementer. Avhengig av modell, kan varmeelementene være atskilt med en ring. Hver kokesone har en overopphetingsbeskyttelse (innertemperaturbegrenser), som forhindrer overoppheting av glasskeramikkflaten (se kapittel "Overopphetingsbeskyttelse"). Når et effekttrinn blir innstilt, kobles oppvarmingen inn og varmeelementet er synlig gjennom glasskeramikkflaten. Kokesonenes varmeeffekt er avhengig av det innstilte effekttrinnet og reguleres elektronisk. Dette fremkaller "taktstyringen" av en kokesone: oppvarmingen kobles inn og ut. Enkrets-kokesone Overopphetingsbeskyttelse Varmeelement Tokrets-kokesone Teknisk betinget, ingen defekt Overopphetingsbeskyttelse Ytre varmeelement Isoleringsring Indre varmeelement 19

20 Betjening Inn- og utkobling Stekeovnene har to forskjellige typer av kokesonebrytere: Bryter med stopper Disse kokesonene kobles inn ved å vri den tilhørende bryteren mot høyre til ønsket effekttrinn og kobles ut ved å vri bryteren mot venstre til " ". Bryter uten stopper kan vris 360 Disse kokesonene kobles inn ved å vri den tilhørende bryteren mot høyre eller venstre. Ikke la komfyrtoppen være uten tilsyn når den er i bruk! 20

21 Betjening Restvarmeindikator Når det ved innkobling av en kokesone, f.eks. venstre foran, oppnås en bestemt temperatur, lyser den tilhørende restvarmeindikatoren. En stund etter at kokesonen er koblet ut slokner restvarmeindikatoren. Komfyrtoppen blir varm under bruk og er også varm en stund etter at den er slått av. Først når restvarmeindikatorene er sloknet, er forbrenningsfaren over. Varme gjenstander på restvarmeindikatorene og betjeningsfeltet til varmholdingssonen kan skade elektronikken som ligger under. Ikke sett varme gryter og panner her. 21

22 Betjening Innstillingsområder Tilberedningsprosess Smelte smør, sjokolade etc. Løse opp gelatin Tilberede jogurt Lage saus av eggeplomme og smør Varme opp små mengder væske Varmholding av retter som lett setter seg fast Koke ris Varme opp flytende og halvfaste retter Lage saus, f.eks. jevnet saus eller hollandés Koke grøt Lage omelett og speilegg uten skorpe Dampe frukt Tine dypfryst mat Dampe grønnsaker, fisk Koke pasta, belgfrukter Koke korn Innstillingsområde Koke opp og viderekoke større mengder 7 Skånsom steking (uten overoppheting av fettet) av fisk, snitsel, 8-9 pølse, speilegg osv. Steke potetpannekaker, pannekaker osv 9-11 Koke store mengder vann Koke opp Disse verdiene er veiledende. De er basert på normale porsjoner for 4 personer. Ved tilberedning i høyere gryter, koking uten lokk og for større mengder, er et høyere innstillingsområde nødvendig. For mindre mengder velges en lavere innstilling. 22

23 Betjening Innkobling av utvidet varmekrets (kun for modeller som er utstyrt med dette) Du kan koble inn den andre varmekretsen i en tokrets-koke-sone eller stekesone, dersom du skal bruke stort kokeeller stekeservise. Vri kokesonebryteren mot høyre til den stopper. Vri deretter bryteren mot venstre til ønsket effekttrinn. Du kobler ut den andre varmekretsen ved å vri bryteren tilbake til " ". Ved ny innkobling av kokesonen blir den indre varmekretsen koblet inn igjen alene. 23

24 Betjening Varmholdingssone (kun for modeller som er utstyrt med dette) Du betjener varmholdingssonen ved å berøre den tilhørende sensortasten. Av sikkerhetsgrunner må du berøre to sensortaster for innkobling og én for utkobling. Betjeningsfelt Restvarmeindikator Utkobling av varmholdingssonen Berør sensortasten eller. Driftskontrollampen slokner. Restvarmeindikatoren slokner først når varmholdingssonen kan berøres uten fare. Hvis komfyrtoppen er tildekket, og blir slått på ved en feil eller har restvarme, er det fare for at materialet kan antenne, sprekke eller smelte. Dekk aldri til komfyrtoppen, f.eks. med deksler, kleder eller beskyttelsesfolie. Fare for forbrenning og brann! Vær oppmerksom på at restvarmeindikatoren ikke lenger lyser etter et strømbrudd, selv om varmholdingssonen er varm. Driftskontrollampe Sensortaster Innkobling av varmholdingssonen Berør først sensortasten. Driftskontrollampen for varmholdingssonen blinker. Berør deretter sensortasten. Driftskontrollampen lyser konstant, dvs. at varmholdingssonen er koblet inn. Ca. 8 minutter etter innkobling begynner restvarmeindikatoren å lyse. Pass på at det ikke er smuss eller gjenstander på sensortastene. Det kan føre til utilsiktede inn-/utkoblinger. Varme gjenstander på restvarmeindikatorene og betjeningsfeltet for varmholdingssonen kan skade elektronikken som ligger under. Sett aldri varme gryter eller panner her. 24

25 Kokekar Best egnet er metallgryter og panner med tykk bunn, som buer seg lett innover i kald tilstand. Når bunnen er varm, vil den ligge tett mot kokesonen. Det gjør at varmen ledes optimalt. kald varm Mindre egnet er kokekar av glass, keramikk eller steingods. Slike materialer leder varmen dårlig. Ikke egnet er servise av kunststoff/plast eller aluminiumsfolie. Det smelter ved høye temperaturer. Kokekar av aluminium eller med aluminiumbunn kan forårsake metallisk skimrende flekker. Slike flekker kan fjernes med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel "Rengjøring og stell"). Bruk bare gryter og panner med glatt bunn. Gryter og panner med ru bunn lager riper i glasskeramikkflaten. Løft kokekaret, ikke skyv det, når du skal sette det på. Da unngår du riper. Når du kjøper gryter og panner, vær oppmerksom på at det ofte er den maksimale eller øvre diameteren som blir oppgitt. Det er imidlertid bunnens diameter (som regel mindre) som er viktig. 25

26 Tips for energisparing Pass på at gryte- eller pannebunnen stemmer overens med størrelsen på kokesonen, eller er litt større. Da unngås unødig utstråling av varme. for liten passe Kok helst i lukkede gryter eller panner. Da forhindres unødig varmetap. Kok med lite vann. Skru tilbake til et lavere effekttrinn i tide etter oppkok hhv. bruning. Når maten skal koke lenge, skru av kokesonen allerede 5 til 10 minutter før tiden er ute. Da utnyttes restvarmen. Koketiden kan reduseres betydelig ved bruk av trykkoker. åpen lukket Velg en liten gryte for små mengder. En liten gryte på en liten kokesone trenger mindre energi enn en stor gryte med lite innhold på en stor kokesone. 26

27 Tips for energisparing Overopphetingsbeskyttelse Hver kokesone er utstyrt med en overopphetingsbeskyttelse (innertemperaturbegrenser). Denne kobler automatisk ut oppvarmingen av kokesonen før glasskeramikkflaten blir overopphetet. Når glasskeramikkflaten er tilstrekkelig avkjølt, kobles oppvarmingen inn igjen automatisk. Overopphetingsbeskyttelsen kan utløses hvis kokesonen blir skrudd på uten at det er satt på kokekar. kokekar uten innhold blir varmet opp. kokekarets bunn ikke ligger jevnt på kokesonen. kokekaret leder varmen dårlig. Ved komfyrtopper av glasskeramikk, gjenkjennes overopphetingsbeskyttelsen ved at oppvarmingen kobles inn og ut, også ved de høyeste innstillbare effekttrinnene. 27

28 Rengjøring og stell Damprenser må ikke brukes til rengjøring av komfyrtoppen. Dampen kan trenge inn til strømførende deler og utløse en kortslutning. Rengjør hele apparatet etter hver bruk. La apparatet avkjøles først. Tørk apparatet etter hver fuktig rengjøring, da unngås kalkrester. For å unngå skader på overflatene, ikke bruk håndoppvaskmiddel, rengjøringsmidler som inneholder soda-, alkali-, ammoniakk-, syre eller klorid, kalkløsende rengjøringsmidler, flekk- og rustfjerner, skurende rengjøringsmidler, f.eks. skurepulver, skuremelk, universalstein, løsemiddelholdige rengjøringsmidler, rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin, grill- og stekeovnsspray, glassrens, skurende, harde børster og svamper (f.eks. grytesvamper) eller brukte svamper som inneholder rester av skuremidler, spisse gjenstander (slik at pakningene mellom glasskeramikk og ramme hhv. mellom ramme og benkeplate ikke blir skadet). 28

29 Rengjøring og stell Ikke bruk håndoppvaskmiddel til rengjøring av komfyrtoppen. Da blir ikke alle flekker og matrester fjernet. Det vil dannes en usynlig film, som fører til misfarging av glasskeramikken. Disse misfargingene kan ikke fjernes. Rengjør komfyrtoppen regelmessig med et spesielt rengjøringsmiddel for glasskeramikk. Rengjør deretter kokesonen med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk når den er avkjølt. Fjern alle grove tilsmussinger med en fuktig klut. Smuss som sitter fast fjernes med en glass-skrape. Rengjør til slutt komfyrtoppen med Miele rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål (se kapittel "Ekstrautstyr") eller et vanlig rengjøringsmiddel for glasskeramikk, og et kjøkkenpapir eller en ren klut. Ikke påfør middelet når kokesonen er varm, da kan det oppstå flekker. Følg anvisningene fra produsenten av rengjøringsmiddelet. Vask til slutt over komfyrtoppen med en fuktig klut og tørk den. Pass på å fjerne alle rester etter rengjøringsmidler. Ved senere bruk vil restene brenne seg stadig mer fast og skade glasskeramikkflaten. Flekker som skyldes kalkrester, vann og aluminium (metallisk skimrende flekker) kan fjernes med et rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål. Hvis sukker, kunststoff eller aluminiumsfolie havner på komfyrtoppen når den er varm, skru av apparatet. Skrap grundig bort slike stoffer fra kokesonen med en glass-skrape omgående, altså mens kokesonen fortsatt er varm. Bruk grytevotter 29

30 Hvis feil oppstår Reparasjoner på elektriske apparater skal kun foretas av elektrofagfolk. Hvis ukyndige reparerer apparatet, kan det føre til betydelig fare for brukeren. Problem Årsak Retting Komyrtoppen blir ikke varm etter at den er slått på. Oppvarmingen av en kokesone kobles inn og ut. Du får inntrykk av, at det tar lang tid før innholdet i et kokekar begynner å koke. Sikringen er utløst. Under visse omstendigheter har det oppstått en teknisk feil. Denne "taktingen" i oppvarmingen er normal. Det skyldes den elektroniske reguleringen av varmeeffekten (se kapittel "Kokesonenes funksjonsmåte"). Aktiver sikringen (minste sikring se typeskiltet). Koble komfyrtoppen fra el-nettet i ca. 1 minutt, ved å skru av bryteren for den aktuelle sikringen hhv. skru smeltesikringen helt ut eller koble ut jordfeilbryteren. Hvis du, etter at du har koblet sikringen hhv. jordfeilbryteren inn igjen, fremdeles ikke kan bruke apparatet, kontakt elektrofagfolk eller Mieles serviceavdeling. Du kan kontrollere kokesonens effekt (se kapittel "Kontroll av kokesonens effekt"). 30

31 Kontroll av kokesonens effekt Du kan kontrollere effekten til en kokesone. Da kokes en bestemt mengde vann opp i en gryte og den nødvendige tiden blir målt. Gryten (med lokk) må være av rustfritt stål eller være emaljert. Bunndiameteren på gryten må stemme overens med kokesonen, og bunnen må være rett eller litt innoverbuet. Finn diameteren og effekten for den kokesonen som skal kontrolleres (se kapittel "Kokesonedata"). Fyll gryten med den mengden vann som er angitt i tabellen. Vannet skal ha en temperatur på ca. 20 C. Sett på lokket og sett gryten på kokesonen. Innstill høyeste effekttrinn. Mål tiden til vannet koker. Kokesonens effekt er i orden, hvis vannet begynner å koke innen den tiden som er angitt i tabellen. Tiden kan avvike betydelig, hvis - det foreligger under- eller overspenning - det blir brukt veldig kaldt vann - det blir brukt en uegnet gryte - det ikke blir brukt lokk. 31

32 Kontroll av kokesonens effekt Kokesone icm Effekt ved 230 V i watt Vannmengde i liter Tid* i minutter 10, ,5 11,0 12,0 700 / 750 1,0 13,0 14, / ,0 9,0 14, ,0 8,5 14, ,0 8,0 17, ,5 9,5 18, ,5 11,0 18, / ,5 9,0 21, ,0 10,5 21, / ,0 9,5 23, ,0 9,0 * Maksimal tid under ugunstige forhold. 32

33 Ekstrautstyr Miele har et bredt sortiment av tilbehør og rengjørings- og pleieprodukter tilpasset ditt apparat. Disse produktene kan enkelt bestilles i Mieles nettbutikk: De kan også kjøpes i Mieles deleavdeling eller hos din Mieleforhandler. Pleiemidler Rengjøringsmiddel for glasskeramikk og rustfritt stål, 250 ml Fjerner kraftige tilsmussinger, kalkflekker og aluminiumsrester Mikrofiberklut Fjerner fingeravtrykk og lette tilsmusinger 33

34 Sikkerhetsregler for innbygging Komfyrtoppen må kun bygges inn av kvalifiserte fagfolk og kobles til stekeovnen av elektrofagfolk. For å unngå skader på komfyrtoppen, må den ikke bygges inn før overskapene og ventilatoren er montert. Finér i benkeplaten må være forarbeidet med varmebestandig lim (100 C), for at den ikke skal løsne eller bli deformert. Avslutningslistene på vegger må være varmebestandige. Komfyrtoppen må ikke monteres over kjøleapparater, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og tørketromler. Det må sikres at komfyrtoppens tilkoblingsledning ikke kan berøres etter monteringen, og at den ikke blir utsatt for mekaniske belastninger. Kombinerbare stekeovner Miele komfyrtopper skal kun kombineres med tilhørende Miele stekeovner. Ta kontakt med forhandlere eller med Miele for opplysninger om kombinasjonsmuligheter. Ved kombinasjon med andre apparater, tapes krav i forbindelse med garanti, da sikkerheten for forskriftsmessig drift ikke lenger er garantert. Etter innbygging av komfyrtoppen, må det sikres at undersiden av komfyrtoppen ikke kan berøres. Av den grunn må det i bestemte tilfeller monteres et frontpanel og en beskyttelseshylle (se kapittel "Beskyttelseshylle"). De sikkerhetsavstandene som er oppført på de følgende sidene må overholdes nøyaktig. Ikke bruk fugetetningsmiddel, dersom det ikke uttrykkelig blir bedt om det. Apparatets tetningslist sikrer tilstrekkelig tetning mot benkeplaten. Alle mål er oppgitt i mm 34

35 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand ovenfor Hvis det er montert flere apparater under en ventilator, som det er oppgitt forskjellige sikkerhetsavstander for, skal du velge den største avstanden. Mellom apparatet og en ventilator som er plassert over, må den sikkerhetsavstanden som produsenten har angitt, overholdes. Hvis det mangler opplysninger fra produsenten av ventilatoren eller det er montert lett antennelige materialer over apparatet (f.eks. en hylle), må denne avstanden være min. 760 mm. 35

36 Sikkerhetsregler for innbygging Ved innbygging av en komfyrtopp, kan det på en side og på baksiden være skap eller vegger med vilkårlig høyde, på den andre siden må det ikke være skap eller apparater som er høyere enn komfyrtoppen (se tegninger). Følgende sikkerhetsavstander skal minst overholdes: 50 mm til høyre eller venstre fra utskjæringen i benkeplaten til en innredning ved siden av (f.eks. høyskap). 50 mm fra utskjæringen i benkeplaten til bakveggen. Ikke tillatt! Anbefales sterkt! Anbefales ikke! 36

37 Sikkerhetsregler for innbygging Sikkerhetsavstand til nisjeplate Hvis det skal monteres en nisjeplate, må en minimumsavstand mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten overholdes, da høye temperaturer kan forandre eller ødelegge materialer. Ved en nisjeplate av brennbare materialer (f.eks. tre) må minimumsavstanden mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm. Ved en nisjeplate av ikke brennbare materialer (f.eks. metall, naturstein, keramiske fliser) må minimumsavstanden mellom utskjæringen i benkeplaten og nisjeplaten være 50 mm minus tykkelsen på nisjeplaten. Eksempel: Tykkelse på nisjeplaten 15 mm 50 mm - 15 mm = minimumsavstand 35 mm Planlimte komfyrtopper Ramme-/fasettkomfyrtopper Murverk Nisjeplate Mål x = tykkelse på nisjeplaten Benkeplate Utskjæring i benkeplaten Minimumsavstand ved brennbare materialer 50 mm ved ikke brennbare materialer 50 mm - mål x 37

38 Rammekomfyrtopper Innbyggingsmål KM 6002 / KM b d 0 50 a a ßR c Klemfjærer Innbyggingshøyde Foran Rom for festeelementer og ledningstilførsel 38

39 Rammekomfyrtopper KM 6012 / KM b d 0 50 a a ßR c Klemfjærer Innbyggingshøyde Foran Rom for festeelementer og ledningstilførsel 39

40 Rammekomfyrtopper KM 6023 / KM b d 0 50 a a ß R c Klemfjærer Innbyggingshøyde Foran Rom for festeelementer og ledningstilførsel 40

41 Rammekomfyrtopper KM 6031 / KM b d 0 50 a a ß R c Klemfjærer Innbyggingshøyde Foran Rom for festeelementer og ledningstilførsel 41

42 Rammekomfyrtopper Innbygging Skjær ut benkeplaten iht. målskissen. Utskjæringsmål og måltoleranser må overholdes nøyaktig, slik at komfyrtoppen og glassplaten ikke får sidetrykk etter innbyggingen. Ta hensyn til sikkerhetsavstandene (se kapittel "Sikkerhetsregler for innbygging"). Benkeplate av tre Forsegl snittflatene med spesiell lakk, silikongummi eller støpeharpiks, for å unngå oppsvulming på grunn av fuktighet. De anvendte materialene må være temperaturbestandige. Pass på at slike midler ikke havner på benkeplatens overflate. Legg de medfølgende klemfjærene på den øvre kanten av utskjæringen. Nøyaktig posisjon er angitt i målskissen for den enkelte komfyrtoppen. Fest klemfjærene med de vedlagte skruene 3,5 x 25 mm. 42

43 Rammekomfyrtopper Benkeplate av naturstein For innbyggingen behøves kraftig, dobbeltsidig tape og silikon (følger ikke med ved levering). Smør silikon på sidekantene og underkanten av klemfjærene. Posisjoner og fest klemfjærene med kraftig, dobbeltsidig tape. 43

44 Rammekomfyrtopper Innsetting av komfyrtoppen Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten. Koble komfyrtoppen til stekeovnen (se kapittel "Tilkobling til stekeovn"). Legg komfyrtoppen løst oppå klemfjærene. Ta tak i kanten med begge hendene og trykk komfyrtoppen jevnt nedover til den tydelig fester seg. Pass på at komfyrtoppens pakning ligger inntil på benkeplaten. Bare da er det garantert tetningseffekt på alle sider. Ikke bruk fugetetningsmiddel (f.eks. silikon) i tillegg! Hvis ikke rammepakningen ligger riktig inntil benkeplaten ved hjørnene, kan hjørneradiene, R4, bearbeides forsiktig med en stikksag. Test komfyrtoppens funksjon. Komfyrtoppen kan bare tas ut med et spesialverktøy. 44

45 Rammekomfyrtopper Tetning mellom komfyrtopp og benkeplate Flislagt benkeplate Tetningsbåndet under kanten på apparatets overdel sikrer tilstrekkelig tetning mot benkeplaten. Apparatet må ikke tettes med ekstra fugetetningsmiddel (f.eks. silikon). Da kan apparatet og benkeplaten bli skadet, dersom apparatet må tas ut. Fugen og det skraverte området under rammen til komfyrtoppen må være glatt og jevn, slik at komfyrtoppen ligger jevnt og tetningsbåndet under kanten til apparatets øvre del gir tilstrekkelig tetning mot benkeplaten. 45

46 Planlimte komfyrtopper Innbyggingsmål KM 6017 Foran Innbyggingshøyde Rom for festeelementer og ledningstilførsel Trinnfresing Hjørneradius for utfrest benkeplate R4 utskjæringsmål for benkeplate av naturstein 46

47 Planlimte komfyrtopper En planlimt komfyrtopp er egnet for montering i naturstein (granitt, marmor), massivt tre og flislagte benkeplater. For benkeplater av andre materialer, forhør deg med produsenten av benkeplaten, om benkeplaten er egnet for en planlimt komfyrtopp. Lysåpningen i underskapet må være minst så bred som den innvendige utskjæringen i benkeplaten (se kapittel "Innbyggingsmål"), slik at komfyrtoppen er fritt tilgjengelig nedenfra etter innbyggingen og underkassen kan tas ut for vedlikehold. Hvis komfyrtoppen ikke er tilgjengelig nedenfra etter innbyggingen, må fugetetningsmiddelet fjernes, slik at komfyrtoppen kan tas ut. Komfyrtoppen kan settes direkte inn i en benkeplate av naturstein med tilsvarende utfresing. festes med trelister i utskjæringen i en benkeplate av massivt tre/flislagt benkeplate. Disse listene må skaffes på oppstillingsstedet og hører ikke med til leveringen. De påfølgende detaljtegningene for utskjæring av benkeplaten må følges! 47

48 Planlimte komfyrtopper Utskjæring av benkeplaten og innnsetting av komfyrtoppen Benkeplate av naturstein Benkeplate Komfyrtopp Fuge Skjær ut benkeplaten iht. tegningen. Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen. Koble komfyrtoppen til stekeovnen (se kapittel "Tilkobling til stekeovn"). Sett komfyrtoppen i utskjæringen og sentrer. Test komfyrtoppens funksjon. Sprøyt temperaturbestandig (minst 160 ºC) silikonfugetetningsmiddel i den resterende fugen. Bruk kun et silikonfugetetningsmiddel som er egnet for naturstein og følg rådene fra produsenten av fugetetningsmiddelet. Da glasskeramikkskiven og utskjæringen i benkeplaten er underlagt en viss måltoleranse, kan fugebredden variere (min. 1 mm). 48

49 Planlimte komfyrtopper Benkeplate av massivt tre / flislagt benkeplate Benkeplate Komfyrtopp Fugebredde Trelister 13 mm (følger ikke med ved levering) Da glasskeramikkskiven og utskjæringen i benkeplaten er underlagt en viss måltoleranse, kan fugebredden variere (min. 1 mm). Skjær ut benkeplaten iht. tegningen. Fest trelistene 7 mm under overkanten til benkeplaten (se tegning). Før komfyrtoppens nettledning nedover gjennom utskjæringen i benkeplaten. Koble komfyrtoppen til stekeovnen (se kapittel "Tilkobling til stekeovn"). Sett komfyrtoppen i utskjæringen og sentrer. Test komfyrtoppens funksjon. Sprøyt temperaturbestandig (minst 160 C) silikonfugetetningsmiddel i den resterende fugen. Følg rådene fra produsenten av fugetetningsmiddelet. For fliser av naturstein; bruk kun et silikonfugetetningsmiddel som er egnet for naturstein. 49

50 Beskyttelseshylle Etter at komfyrtoppen er bygd inn, må det sikres at undersiden av apparatet ikke kan berøres. Det må derfor monteres en frontplate og en beskyttelseshylle, hvis komfyrtoppen er bredere enn stekeovnen. stekeovnen ikke er montert direkte under komfyrtoppen. Minsteavstanden fra overkanten på benkeplaten til beskyttelseshyllen må være 55 mm. Mellom hyllen og bakveggen må det være en luftspalte på 10 mm. 50

51 Tilkobling til stekeovn Komfyrtoppens tilkoblingsledning har en plugg i enden. Stikk denne inn i stekeovnen. Jordledningstråden blir ført med i pluggen. Stekeovnen har stikkontakter. Pluggene og stikkontaktene er konstruert slik, at pluggene ikke kan byttes om. Forsøk ikke å stikke inn pluggen med makt. EMC-jordingen, som er festet til komfyrtoppens underkasse (modellavhengig), må forbindes med apparatet med kabelskoen. 51

52 Elektrotilkobling Tilkobling av apparatet til el-nettet må bare foretas av elektrofagfolk som følger gjeldende forskrifter. Miele overtar intet ansvar for indirekte eller direkte skader som oppstår på grunn av ukyndig utført installasjon, vedlikehold eller reparasjoner. Miele kan ikke gjøres ansvarlig for skader som skyldes manglende eller brutt jordledning (f.eks. elektrisk støt). Sikring Se bruks- og monteringsanvisningen for stekeovnen. Jordfeilbryter For å øke sikkerheten anbefales å koble en jordfeilbryter med en utløserstrøm på 30 ma til apparatet. Berøringsbeskyttelsen mot strømførende deler må være sikret etter monteringen! Totaleffekt Se typeskiltet Tilkoblingsdata og nett De nødvendige tilkoblingsdata finner du på typeskiltet. Disse dataene må stemme overens med dataene for el-nettet. 52

53 Elektrotilkobling Skilleanordninger Apparatet må kunne kobles fra nettet på alle poler med skilleanordninger! (I frakoblet tilstand må det være en kontaktavtand på minst 3mm!) Skilleanordningene er overstrømvern og jordingsbrytere. Skille apparatet fra nettet Hvis apparatets strømkrets skal skilles fra nettet, gjør følgende: Stikkontakt/støpsel Ta ut støpselet. eller: Smeltesikringer Ta sikringsinnsatsene helt ut av skruekappene. eller: Sikrings-skrueautomater Trykk kontrollknappen (rød) til midtknappen (sort) spretter ut. eller: Innbyggings-sikringsautomater Sikring, min. type B eller C!): Still vippearmen fra 1 (på) til 0 (av). eller: Jordfeilbryter Skru hovedbryteren fra 1 (på) til 0 (av) eller trykk kontrolltasten. Etter atskillelsen må nettet sikres mot gjeninnkobling. 53

54 Service, typeskilt, garanti Hvis det oppstår feil som du ikke kan rette på selv, ta kontakt med: Miele-forhandleren eller Mieles serviceavdeling. Telefonnummeret til Miele finner du på baksiden av denne bruksanvisningen. Serviceavdelingen trenger apparatets modellbetegnelse og fabrikasjonsnummer. Begge opplysningene finner du på det vedlagte typeskiltet. Fest det vedlagte typeskiltet her. Pass på at modellbetegnelsen stemmer overens med modellbetegnelsen på forsiden av denne bruksanvisningen. Garantitid og garantibetingelser Garantitiden er 2 år. Nærmere informasjon finner du i garantibetingelsene. 54

55 55

56 KM 6002 / KM 6003 / KM 6012 / KM 6013 / KM 6017 KM 6023 / KM 6024 / KM 6031 / KM 6032 no-no M.-Nr / 02

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6328 KM 6366 KM 6367 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Induksjons-wok CS 1223-1 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon

Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Komfyrtopper av glasskeramikk med induksjon KM 6113 / KM 6112 / KM 6115 KM 6116 / KM 6117 / KM 6118 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Gass-komfyrtopp KM 2356 KM 2357 Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K(S) 35222 id K(S) 37222 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 852 680 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap K 32122 i K 32142 if K 34122 i K 34142 if Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 11820 SD K 12820 SD K 12820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner

Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisning Stekeovner Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 853 410 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K(S) 35422 id K(S) 37422 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 13820 SD K 13820 SD edt/cs Bruks- og monteringsanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap

Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 824 240 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap

Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 058 090 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap

Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisning Vinskap Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 836 150 Innhold

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Fryseskap med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person-

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med DynaCool KF 37122 id KF 37132 id Bruks- og monteringsanvisningen no-no må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone og DynaCool K 14827 SD K 14827 SD ed/cs (-1) Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon med NoFrost-system KDN 12623 S-1 KDN 12823 S-1/-2 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruks-og monteringsanvisning

Bruks-og monteringsanvisning Bruks-og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon KD 12625 S KD 12625 S edt/cs KD 12823 S-1 KD 12823 S edt/cs-1 Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Kjøleskap med PerfectFresh-sone K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg

Detaljer

Bruksanvisning Mikrobølgeovn

Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisning Mikrobølgeovn Bruksanvisningen må leses før oppstilling - installasjon igangsetting.da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr. 09 920 010 Innhold Beskrivelse av mikrobølgeovnen...4

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon

Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisning Kjøl/frys-kombinasjon Bruks- og monteringsanvisningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. no-no M.-Nr.

Detaljer