Svar på tilbakemelding på avvik i inspeksjonsrapport. Påpeking av plikt til umiddelbar retting og varsel om at det vurderes å stanse virksomheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Svar på tilbakemelding på avvik i inspeksjonsrapport. Påpeking av plikt til umiddelbar retting og varsel om at det vurderes å stanse virksomheten"

Transkript

1 Norterminal Floating Storage AS Kielland Torkildsens gate KIRKENES Oslo, 12. mars 2015 Deres ref.: Arne B. Ramstad Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4978 Saksbehandler: Rune Andersen Svar på tilbakemelding på avvik i inspeksjonsrapport. Påpeking av plikt til umiddelbar retting og varsel om at det vurderes å stanse virksomheten Miljødirektoratet er ikke fornøyd med tilbakemeldingen på hvordan avvik etter inspeksjonen i januar 2015 er fulgt opp av virksomheten. Det er avgjørende for at det skal kunne drives oljeomlasting på en miljømessig forsvarlig måte at det etableres en god nok beredskap mot akutt forurensning. Per i dag er beredskapssituasjonen knyttet til avvik 2, 3 og 4 langt fra god nok. Virksomheten plikter umiddelbart å rette avvikene. Miljødirektoratet varsler at vi vil vurdere å vedta stans av virksomheten dersom vi ikke har mottatt dokumentasjon som viser at avvikene er rettet innen 24 mars. Miljødirektoratet viser til deres brev datert 27. februar 2015 med redegjørelse for hvordan avvikene i inspeksjonsrapport U.miljodir er behandlet av virksomheten. Bakgrunn Norterminal Floating Storage AS (NTFS) har tillatelse etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet til å drive omlasting av oljeprodukter i Bøkfjorden og Korsfjorden utenfor Kirkenes. Tillatelsen ble tatt i bruk med første omlasting den 17. oktober Som et ledd i oppfølging av vilkårene i tillatelsen gjennomførte Miljødirektoratet en uanmeldt inspeksjon ved NTFS i Kirkenes den 29. og 30. januar. Virksomheten driver oljeomlasting i en nasjonal laksefjord, omgitt av sårbar natur. Riktig beredskap er svært viktig for å minimere faren for hendelser som kan skade helse og miljø. Derfor stiller Miljødirektoratet alltid beredskapskrav når vi gir tillatelse til virksomhet som kan skade miljøet, så Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Grensesvingen 7, 0661 Oslo 1

2 også til denne virksomheten. Det ble under inspeksjonen påvist fire brudd på vilkår i tillatelsen. Miljødirektoratet mener alle avvik er å anse som alvorlige. I inspeksjonsrapporten ble virksomheten pålagt å sende inn en skriftlig redegjørelse innen 18. februar for avvik 1 og innen 28. februar 2015, som viste hvordan avvikene 2,3 og 4 er rettet. Vi mottok etter dette et brev datert 13. februar 2015 fra Advokatfirma Wikborg Rein med kommentarer til avvik 1 i inspeksjonsrapporten, der det fremkom at virksomheten ikke var enig i at bruk av omlastingsskip som mellomlager var ulovlig og i strid med tillatelsen. Det har senere også vært diverse korrespondanse på epost og avholdt 2 møter, henholdsvis 17. og 26. februar, for å diskutere dette forholdet. I det siste møtet ble også de øvrige avvikene i inspeksjonsrapporten diskutert. Disse gjaldt forhold knyttet til beredskapen. Endelig tilbakemelding på hvordan avvikene 2,3 og 4 er blitt fulgt opp ble mottatt i Miljødirektoratet den 27. februar. Miljødirektoratets vurdering Avvik 1 bruk av mellomlagerskip For avvik 1, som gjaldt bruk av et omlastingsskip som mellomlager i posisjon SS4, vil vi understreke at dette fortsatt anses å være et brudd med tillatelsen. Virksomheten har etter at forholdet ble påpekt, stanset bruk av mellomlagringsskip. Dette er bekreftet i brev fra NTFS via deres advokat av 18. februar der virksomheten opplyser at de ikke lenger bruker omlastningsskip. Avvik 1 er dermed rettet. Miljødirektoratet har imidlertid mottatt et nytt brev av 6. mars fra Morten Hugo Berger (Wikborg, Rein & CO.DA), der det blant annet gjentas at virksomheten opprettholder synet på avvik 1 om at de ikke er enige i Miljødirektoratets fortolkning av tillatelsen om at det ikke er tillatt å benytte et omlastingsskip for mellomlagring i posisjon SS4. Vi vil gi en egen tilbakemelding på denne henvendelsen. Avvik 2 Oppsamlingsvolum i lenseringen Under inspeksjonen kunne ikke virksomheten dokumentere at oppsamlingsvolumet i lenseringen som omslutter skipene ved omlasting, er tilstrekkelig til å ringe inn et oljeutslipp fra den største tanken på laste/losseskipet. Dette er et brudd på tillatelsen punkt 7.2 femte avsnitt: «Når losse- eller lagerskip ankommer, skal de lukkes inne i den samme lensen. Lensen skal være av tilstrekkelig størrelse og lengde til å ringe inn et oljeutslipp fra den største tanken på laste-/losseeller lagerskip.» Under tilsynet viste beregninger at krav til oppsamlingsvolum innenfor lensen ikke var tilstrekkelig i forhold til tillatelsens krav. Kravet i tillatelsen er at lenseringen skal kunne fange opp et utslipp fra den største tanken i skipene som inngår i omlastingen, dvs m 3 slik situasjonen var på inspeksjonsdagen. 2

3 I tilbakemeldingen peker virksomheten på at tap av oljeinnhold i en hel tank ikke er et risikobasert scenario, og at NTFS beredskapsplan peker på at samfunnets samlede beredskapsressurser skal benyttes. Videre skriver de at Miljødirektoratet har et urealistisk syn på hvordan lenseringens integritet og oppsamlende effektivitet vil være ved en stor ulykke der liv og helse vil stå sentralt. Virksomheten gir således uttrykk for at de mener kravet om å kunne fange opp tap av oljen i den største tanken ikke er relevant. Som sitert over, følger det uttrykkelig av tillatelsens punkt 7.2 femte avsnitt at lensen skal være av tilstrekkelig størrelse og lengde til å ringe inn et oljeutslipp fra den største tanken på laste-/losseeller lagerskipet. Dette kravet gjelder uavhengig av hvilke scenarier som virksomheten selv har risikobasert, og kravene er satt for å sikre at det finnes utstyr og planer dersom et stort uhell skulle skje. Norterminal har også tidligere stilt spørsmål om dimensjoneringen av beredskapen. I vårt brev pkt 7 svarte vi: «Uttrykket "utslipp fra den største tanken" skal forstås som et utslippsvolum som dimensjonerer beredskapen. Det er ikke hensikten at en bestemt tank skal få utslipp. Hvis lenseringen eller beredskapen ikke dimensjoneres ihht til kravet, krever dette en omgjøring av tillatelsen.» Tillatelsen er ikke endret på dette punktet. Lenseringen og beredskapen skal derfor dimensjoneres for et utslipp fra den største tanken på de skipene som inngår i operasjonen. Virksomheten har i sin tilbakemelding levert inn et regnestykke som de mener viser at kravet i tillatelsen uansett er oppfylt. Beregningene er imidlertid svært teoretiske og ikke relevant i forhold til en virkelig situasjon. Dette gjelder; Virksomheten har i sine beregninger i tilbakemeldingen lagt til grunn at lensen ligger som en sirkel rundt omlastingsskipene, noe som kun er en teoretisk betraktning. I en reell situasjon med skipene på svai, vil lensen legge seg langs skipssiden og således få en tilnærmet rektangelform. Dette har NTFS også lagt til grunn i sin egen miljørisiko- og beredskapsanalyse, mens de i tilbakemeldingen etter tilsynet benytter sirkel. Med sirkel oppnås et mye større teoretisk volum. I de beregninger som NTFS har gjort med lenseringen i en sirkel vil diameteren på sirkelen være 20 meter kortere enn lengden på det største skipet, noe som understreker at dette ikke er en relevant måte å gjøre beregningene på. Virksomheten har også lagt til grunn mindre skip enn de som var i bruk på inspeksjonsdagen. For å lukke avviket må virksomheten sørge for at lensen rundt skipene er tilstrekkelig lang for å kunne fange opp last fra største tank. Utgangspunktet for beregningen må være at lensen regnes som et tilnærmet rektangel rundt skipene med langsidene inn mot skipssidene. Dette vil være i samsvar med det som er beskrevet i miljørisiko- og beredskapsanalysen og som er den mest sannsynlige form på en lense som omringer skip som ligger på svai. Lensen på 800 meter som benyttes i dag, vil i henhold til dette være for kort for å tilfredsstille kravet i tillatelsen basert på en normal omlastingssituasjon ved bruk av shuttle tanker på ca dwt og en tankbåt på ca dwt. Avvik 3 - isforhold Det var under tilsynet betydelig mengder is og issørpe som lå tett inntil lenseringen rundt skipene mens omlastingen pågikk, noe som ville kunne påvirke en eventuell forurensningsaksjon negativt. Dette er et brudd på tillatelsen punkt 7.2 andre avsnitt: 3

4 «Det skal ikke gjennomføres omlastingsoperasjoner når det er fast eller oppbrudt is, issørpe, drivende isflak eller andre former for is på sjøen innenfor en avstand på 1 km fra omlastingsstedet dersom dette kan øke faren for forurensning eller påvirke en eventuell forurensningsaksjon negativt. Bedriften skal utrede og fastsette relevante avbruddskriterier under normal drift og i en uhellsituasjon for de ulike faser av omlastingssituasjonen.» NTFS skriver i tilbakemeldingen at det ikke er mulig å drive en industriell og helårlig operasjon i nordlige farvann dersom det opprinnelige vilkåret i tillatelsen fra Miljødirektoratet skulle opprettholdes. Virksomheten viser til Klima og miljødepartementet (KLD) sin avgjørelse i saken 11. juli 2014, der tillatelsen ble endret slik at NTFS selv skal vurdere når is representerer en økt risiko ved omlastingsoperasjonene. Dette er ifølge virksomheten på linje med krav som er stilt til andre aktører. NTFS peker også på isens betydning i en situasjon med olje på sjøen og viser til at dette ikke utelukkende vil ha en negativ effekt, men i noen tilfeller også en positiv effekt. KLDs klageavgjørelse fra juli 2014 medfører at NTFS nå løpende må foreta en vurdering av om is innenfor 1 km fra omlastningsstedet medfører økt forurensningsfare eller negativ påvirkning på en eventuell forurensningsaksjon, slik at de er pliktig til å stanse omlastningsaktiviteten. Slik Miljødirektoratet forstår tilbakemeldingen fra NTFS, mener virksomheten at KLDs klageavgjørelse må forstås slik at disse vurderingene ikke er gjenstand for kontroll av Miljødirektoratet. Tilsvarende gjelder kravet til utarbeidelsen av avbruddskriterier. Miljødirektoratet vil påpeke at det ikke er uvanlig at det stilles vilkår som innebærer skjønnsmessige vurderinger fra virksomhetens side. Dette innebærer imidlertid ikke at disse vurderingene ikke er underlagt kontroll av tilsynsmyndigheten. Som tilsynsmyndighet for NTFS ligger det innenfor Miljødirektoratets ansvarsområde å kontrollere at virksomheten driver i samsvar med krav i tillatelse, herunder vurderingene av isforhold og at utarbeidelsen av avbruddskriterier blir gjort på en forsvarlig måte. Det aktuelle vilkåret i tillatelsen er utformet på bakgrunn av at is vil kunne ha negativ påvirkning på en forurensningsaksjon. Vi viser her til KLDs klageavgjørelse av 11. juni 2014 hvor det sies at «is vil kunne begrense oljevernutstyrets effektivitet betydelig, og det er derfor nødvendig å begrense aktiviteten ved is i fjorden for å sikre en effektiv oljevernberedskap». Når NTFS i sin tilbakemelding i stor grad fokuserer på positive effekter virksomheten mener is kan ha for en forurensingsaksjon, viser dette at NTFS ikke forholder seg til kravet som er satt i tillatelsen. Miljødirektoratet vil bemerke at det kun er ved helt spesielle isforhold der det er fast is med en viss tykkelse, at denne vil kunne fungere som en lense og dermed kunne ha en viss positiv effekt på en forurensningsaksjon. Slike forhold er det svært vanskelig å tenke seg vil kunne oppstå i Bøkfjorden og Korsfjorden og vi kan derfor ikke se at dette vil være relevant i denne saken. Under tilsynet den 29. januar ble det observert betydelige mengder issørpe med innslag av isflak rundt og delvis inntil lensen som var lagt ut rundt skipene. Det ble også observert noe is/issørpe innenfor lensen. For nærmere beskrivelse av forholdene på tilsynstidspunktet, se inspeksjonsrapporten av 11. februar Vi mener det er klart at isforholdene den dagen tilsynet ble gjennomført ville påvirke en eventuell forurensningsaksjon negativt. Dette er et brudd på tillatelsens punkt 7.2 andre avsnitt. Når det gjelder utarbeidelsen av avbruddskriterier, følger det av tillatelsen at NTFS skal utrede og fastsette relevante avbruddskriterier for når is innenfor 1 km fra omlastingsstedet kan øke faren for forurensning eller påvirke en eventuell forurensningsaksjon. Etter Miljødirektoratets syn må det utledes av dette en plikt til å fastsettes klare og konkrete kriterier for når en omlastning skal avbrytes på grunn av is. 4

5 Av tilbakemeldingen fremkommer det at NTFS kun har fastsatt ett konkret kriterie knyttet til at «avbrudd vil finne sted i de tilfeller fastfrossen is er innenfor 100 meter av lensen som ikke lar seg fjerne.» I en slik situasjon vil det i tillegg til den fastfrosne isen være mye drivis og issørpe som vil kunne ha negativ betydning for lenseringens funksjon. Vi mener at dette kriteriet ikke er godt nok og at det ikke er tilstrekkelig til å oppfylle kravet i tillatelsen. I en slik situasjon mener vi dessuten at 2. linje beredskapens lenser og oljeopptagere heller ikke vil fungere. Avstanden på 100 meter er derfor for kort og må økes vesentlig. Det ble opplyst under tilsynet at utstyret aldri var blitt testet under slike forhold av NTFS. Det må også settes avbruddskriterier for andre typer is (drivende isflak, issørpe, tynne/tykke isflak osv) og hvor stor mengde av disse typene is som kan aksepteres (f.eks isdekket areal i forhold til åpent vann) samt i hvilke avstander fra skipene de ulike istypene kan aksepteres, om det skal tillates is av noe slag innenfor en bestemt avstand fra skipene, om det tillates is innenfor lenseringen osv. I vurderingen av hvilke avbruddskriterier som er relevante og tilstrekkelige i enhver situasjon, må det ses hen til ytelseskravene i tillatelsen punkt 7.2. NTFS må sikre at det tas høyde for ytelseskravene når avbruddskriterier settes. Kriteriene må settes slik at både første-, andre- og tredjelinjeberedskapen kan gjøre en effektiv innsats dersom et oljeutslipp skulle skje. Det bør også vurderes å sette avbruddskriterier for redusert sikt pga snøvær, tåke og lignende. Virksomheten må gjennom øvelser eller på annen måte dokumentere at ytelseskrav til beredskapen herunder lenser, oljeopptagere, pumper, lagerkapasitet for opptatt olje, skipene og deres utstyr etc, overholdes. NTFS skriver også i tilbakemeldingen at oljevernberedskapen har som formål å beskytte naturmiljøet gjennom avbøtende tiltak og at begrepet «oljevernberedskapen påvirkes negativt» må relateres til påvirkningen av det ytre miljøet og ikke til at oljevernaksjonen i seg selv blir fysisk krevende å gjennomføre. Vi vil understreke at ytelseskravene til beredskapen er i tillatelsen formulert slik at disse skal overholdes til enhver tid så lenge det foregår omlastingsoperasjoner. Dersom ett av ytelseskravene ikke kan oppfylles, f.eks som følge av isforhold, skal operasjonen avbrytes. Virksomheten må gjennom øvelser eller på annen måte dokumentere at ytelseskravene til beredskapen overholdes. Dette gjelder bl.a. krav til funksjonalitet for 1. lense, 2. linje lense (Current buster) og de aktuelle oljeopptagere under forskjellige isforhold. For å lukke avviket må virksomheten derfor fastsette klare kriterier for avbrudd og gjennomføre øvelser eller på annen måte dokumentere at ytelseskravene til beredskapen overholdes. Avvik 4 - ansvarsforhold Det var uklart blant dem som var involvert i losse- og lasteoperasjonen, hvem som har det overordnete ansvaret for å avgjøre stans i operasjonen pga. vær- og isforhold. Dette er et brudd på forskrift om systematisk helse-, og miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) 5 andre ledd punkt 5: «Internkontroll innebærer at virksomheten skal ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt» Dette skal dokumenteres skriftlig. 5

6 Virksomheten peker ikke på en enkelt posisjon i den operative organisasjonen som ansvarlig for å treffe beslutning om stans i omlasting som følge av at beredskapskravene ikke kan imøtekommes. De har i tilbakemeldingen pekt på en noe uklar tredeling av dette ansvaret, mellom skipskaptein, Mooring Master og leder av beredskapsbåtene. NTFS peker også på at skipskapteinenes rolle er suveren og at den ikke kan overprøves eller gjennomskjæres. Kapteinene skal ivareta skipets og mannskapenes sikkerhet og rederienes interesser. Kapteinene på det lossende og det lastende skipet kan derfor stanse omlastingen på denne bakgrunn. Som ansvarlig etter tillatelsen er det NTFS som til enhver tid er ansvarlig for at krav i tillatelsen er overholdt og at omlastingen blir stanset dersom ikke beredskapskravene kan imøtekommes. NTFS har derfor adgang til, men også en plikt til å avbryte en omlastingsoperasjon hvis et av kravene i tillatelsen ikke kan oppfylles. Det innebærer at NTFS må ha det siste ordet overfor en skipskaptein dersom denne ønsker å fortsette omlastningen til tross for at det vil medføre brudd på tillatelsen. Normalt vil det være en lavere terskel for å avbryte en omlastingsoperasjon pga svekkelse i de forebyggende tiltakene eller beredskapen enn forhold innen skipskapteinens ansvarsområde. For å sikre at de løpende vurderinger som må foretas av hensyn til beredskapssituasjonen blir gjort på en tilfredsstillende måte, og at den nødvendige beslutningen blir tatt, må det være klart hvem som til enhver tid har ansvaret for å avgjøre om omlastningen skal fortsette eller ikke. Det må også være formidlet så godt i organisasjonen at det er kjent blant alle som er på jobb hvem som til enhver tid har dette ansvaret. Vi mener dette ansvaret må legges på en bestemt funksjon som er tilstede under hele perioden mens en omlasting pågår. Det er en lang rekke forhold som må vurderes for å kunne avgjøre om en omlasting kan startes og gjennomføres, herunder beredskapens tilstedeværelse og effektivitet, is-/vær-/strøm- og siktforhold, skipenes og lenseringens bevegelser, om dampretursystemet virker etter hensikten etc. De fleste av disse forholdene tilsier at personen som skal ta avgjørelse om å utsette oppstart eller avbryte en pågående omlasting må være tilstede på omlastingsposisjonen. Ansvaret må knyttes til en bestemt funksjon som er tilstede, ikke til en bestemt person. Selv om omlastingene er en løpende operasjon, kan vi ikke se at dette skulle medføre noen konflikt med arbeidsmiljølovens krav. For å lukke avviket, må NTFS peke på en bestemt funksjon som har det overordnede ansvaret for å avgjøre om operasjonen skal stanses på grunn av vær- og isforhold. Dette må også dokumenteres skriftlig i virksomhetens internkontrollsystem. Konklusjon og videre oppfølging Miljødirektoratet anser at avvik 2, 3 og 4 ikke er rettet. Miljødirektoratet forstår bedriftens tilbakemelding slik at de ikke har til hensikt å etterkomme de påpekningene som Miljødirektoratet har kommet med inspeksjonsrapport U.miljodir. Slik vi forstår NTFS skyldes det at de ikke er enige i behovet for de vilkår som er stilt i tillatelsen eller at de er uenig i Miljødirektoratet sin tolkning av de aktuelle vilkårene i tillatelsen. Det er en forutsetning for å drive en virksomhet med tillatelse etter forurensningsloven at en virksomhet forholder seg til de kontrollrapporter som tilsynsmyndigheten kommer med og foretar nødvendige endringer i egen virksomhet for å få driften i tråd med tillatelsens krav. Dersom virksomheten mener vilkår i tillatelsen er urimelige eller uforholdsmessig tyngende må de søke om endring. Inntil en eventuell søknad er innvilget må imidlertid virksomheten sørge for at virksomheten drives i samsvar med de vilkår som er fastsatt i tillatelse og i annet regelverk. Den manglende viljen til å etterleve vilkårene i tillatelsen som NTFS nå viser, er etter Miljødirektoratet sitt syn bekymringsfullt. NTFS har tillatelse til å drive en virksomhet som løpende medfører en fare for forurensing i et område som er en nasjonal laksefjord, som har en rekke 6

7 sårbare fuglearter og med en rekke andre sårbare naturverdier. Det er avgjørende for at det skal kunne drives oljeomlasting på en miljømessig forsvarlig måte at det etableres en god nok beredskap mot akutt forurensning. Under tilsynet i slutten av januar og per i dag er beredskapssituasjonen knyttet til avvik 2, 3 og 4 langt fra god nok. Virksomheten plikter umiddelbart å rette avvikene. Miljødirektoratet varsler at vi vil vurdere å vedta stans av virksomheten dersom avvikene ikke er rettet innen 24 mars. Varsel om vedtak om stans Miljødirektoratet varsler at vi med hjemmel i forurensingsloven 7 fjerde ledd vil vurdere å vedta stans i omlastningsaktiviteten til NTFS i Bøkfjorden og Korsfjorden dersom vi ikke har mottatt dokumentasjon som viser at avvik 2,3 og 4 er tilfredsstillende rettet innen 24. mars. NTFS har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at varselet er mottatt. Hilsen Miljødirektoratet Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur Bjørn Bjørnstad avdelingsdirektør Einar Knutsen seksjonsleder 7

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norterminal Kirkenes

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norterminal Kirkenes INSPEKSJONSRAPPORT Norterminal Floating Storage AS Oslo, 11. februar 2015 Kielland Torkildsens gate 1 9900 Kirkenes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tommy Salmi Nilsen 2013/4978 Saksbehandler:

Detaljer

Begjæring om omgjøring av enkelte vilkår i tillatelse til omlasting i Korsfjorden i Sør- Varanger kommune

Begjæring om omgjøring av enkelte vilkår i tillatelse til omlasting i Korsfjorden i Sør- Varanger kommune Wikborg, Rein & Co Advokatfirma M.N.A. Postboks 1513 Vika 0117 OSLO Deres ref Vår ref Dato 526711-002 14/917 11.07.2014 Begjæring om omgjøring av enkelte vilkår i tillatelse til omlasting i Korsfjorden

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norterminal Floating Storage

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norterminal Floating Storage INSPEKSJONSRAPPORT NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS Oslo, 15. april 2016 Kielland Torkildsens gate 1 9900 Kirkenes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Odd Arne Haueng 2016/350 Saksbehandler: Rune

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norterminal Kirkenes

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norterminal Kirkenes INSPEKSJONSRAPPORT NORTERMINAL FLOATING STORAGE AS Oslo, 4. februar 2016 Kielland Torkildsens gate 1 9900 Kirkenes Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Odd Arne Haueng 2016/350 Saksbehandler: Rune

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr

Vedtak om endring av tillatelse for Knarr BG Norge AS Postboks 780 4004 STAVANGER Oslo, 6.07.2016 Deres ref.: BGN-2016-017-HS-MD Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1173 Saksbehandler: Bjørn A. Christensen Vedtak om endring av tillatelse for

Detaljer

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv

Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp ved lagring på Skarv Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 13.11.2017 Deres ref.: Aker BP-Ut-2017-0309 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/2945 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om endring av krav til VOC-utslipp

Detaljer

BRUKAV OMLASTINGSSKIPER I TRÅDMEDTILLATELSEN

BRUKAV OMLASTINGSSKIPER I TRÅDMEDTILLATELSEN Miljødirektoratet Att: Bjørn Bjørnstad Postboks 5672 Sluppen 7485 TRONDHEIM Også oversendt per e-post til: postmiljodir.no, ingvi1d.marthinsenmiljodir.no, tonje.j ohnsenmi1jodir.no, anne.stoltenbergmi1j

Detaljer

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU

Inspeksjonsrapport etter inspeksjon av Ringerike Septikservice AS, I.FMBU Vår dato: 1.juni 2016 Vår referanse: 2016/3359 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Nina Dahl Saksbehandler: Gro Angeltveit Innvalgstelefon: 32 26 69 13 Brevet er sendt per e-post til: nina@ringseptik.no Inspeksjonsrapport

Detaljer

Søknad om endring av vilkår i tillatelse til omlasting i Korsfjorden i Sør-Varanger kommune

Søknad om endring av vilkår i tillatelse til omlasting i Korsfjorden i Sør-Varanger kommune Norterminal Floating Storage AS Oslo, 06.06.2014 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4978 Saksbehandler: Lars Drolshammer Søknad om endring av vilkår i tillatelse til omlasting i Korsfjorden

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Esso Norge, Slagentangen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Esso Norge, Slagentangen INSPEKSJONSRAPPORT ESSO NORGE AS AVD RAFFINERIENE SLAGEN OG VALLØY Essoveien 100 3153 Tolvsrød Oslo, 27. september 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Øyvind Sundberg 2016/1432 Saksbehandler:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall ved HRS Metallco AS, Harstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall ved HRS Metallco AS, Harstad INSPEKSJONSRAPPORT HRS METALLCO AS Oslo, 31. mai 2016 Skavdalsveien 6 9409 Harstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Skog 2016/1553 Saksbehandler: Lise K. Svenning Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074

Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014. Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Norscrap Karmøy AS Postboks 2 3301 HOKKSUND Oslo, 27.6.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1074 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm Oppdatert avfallsvurdering av anodekull.

Detaljer

Revisjonsrapport: Revisjon ved Letebrønn 6507/3-12

Revisjonsrapport: Revisjon ved Letebrønn 6507/3-12 REVISJONSRAPPORT STATOIL PETROLEUM AS PL159B Oslo, 16. februar 2017 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Linn Bredal-Harstad 2016/10550 Saksbehandler: Per Antonsen Revisjonsrapport: Revisjon ved

Detaljer

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø AS Borgeskogen 3 3160 STOKKE Oslo, 18.12.2013 Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Grønt Punkt Norge, eksport eller import av avfall

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Grønt Punkt Norge, eksport eller import av avfall INSPEKSJONSRAPPORT GRØNT PUNKT NORGE AS Oslo, 19. mai 2017 Karenslyst Alle 9 A 0278 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Morten Hjorth-Johansen 2017/3580 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Wacker Chemicals Norway INSPEKSJONSRAPPORT WACKER CHEMICALS NORWAY AS Oslo, 19. mai 2015 7200 Kyrksæterøra Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Marit Bergh 2013/3401 Saksbehandler: Ole Jakob Birkenes Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hafslund Fjernvarme, Hoff Varmesentral Skøyen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hafslund Fjernvarme, Hoff Varmesentral Skøyen INSPEKSJONSRAPPORT HAFSLUND VARME AS Oslo, 2. desember 2015 Drammensveien 144 0277 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kenneth Arnesen 2013/3598 Saksbehandler: Sigrun Øen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sedimentopprydding i Nyhavna

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sedimentopprydding i Nyhavna INSPEKSJONSRAPPORT Trondheim kommune, miljøenheten Oslo, 20. mai 2015 Postboks 2300 Sluppen, 7004 Trondheim Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Silje Salomonsen 2013/3774 Saksbehandler: Ole Stian

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR AS avd. Sandnessjøen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR AS avd. Sandnessjøen INSPEKSJONSRAPPORT SAR AS avd. Sandnessjøen Oslo, 24. juni 2015 Limhaugveien 2 8805 Sandnessjøen Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Karen Aanestad 2013/4387 Saksbehandler: Ole Stian Bockelie Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GE Healthcare AS, Lindesnes Fabrikker INSPEKSJONSRAPPORT GE HEALTHCARE AS AVD LINDESNES Oslo, 17. november 2015 Ramslandsvågen 4521 Lindesnes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Siri Osestad 2013/7283 Saksbehandler: Ingrid Håøy Nygård

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Saint Jean Wheels AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Saint Jean Wheels AS INSPEKSJONSRAPPORT SAINT JEAN WHEELS AS Oslo, 17. mars 2017 Dalevegen 2 6993 Høyanger Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Inge Skrede 2016/1211 Saksbehandler: Ole Stian Bockelie Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Eramet Norway AS, Porsgrunn INSPEKSJONSRAPPORT Eramet Norway AS, Porsgrunn Oslo, 28. oktober 2015 Rolighetsvegen 11 3933 Porsgrunn Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Elke Kummer 2013/141 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Yara Norge AS, Avd Porsgrunn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Yara Norge AS, Avd Porsgrunn INSPEKSJONSRAPPORT YARA NORGE AS AVD PORSGRUNN Oslo, 11. oktober 2016 Hydrovegen 55 3936 Porsgrunn Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Annette Kuhn 2016/725 Saksbehandler: Alexander Kristiansen

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NOAH Langøya

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved NOAH Langøya INSPEKSJONSRAPPORT NOAH LANGØYA Oslo, 15. februar 2016 Havnegaten 7 3080 Holmestrand Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Margrete Eiken 2016/7 Saksbehandler: Alexander Kristiansen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nordox

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nordox INSPEKSJONSRAPPORT NORDOX AS Oslo, 25. august 2017 Østensjøveien 13 0661 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Lars Tomasgaard 2016/2418 Saksbehandler: Jorun Holme Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Glava AS, Askim

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Glava AS, Askim INSPEKSJONSRAPPORT Glava AS, Askim Oslo, 13. mars 2014 Nybråtveien 2 1832 Askim Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Lars Jørgen Krogh 2013/10338 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hellik Teigen AS avd Hokksund

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hellik Teigen AS avd Hokksund INSPEKSJONSRAPPORT HELLIK TEIGEN AS AVD HOKKSUND Loesmoveien 1 3300 Hokksund Oslo, 16. november 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Bjørn Rabo 2016/1553 Saksbehandler: Thor Jostein Dahlstrøm

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved 3B-Fibreglasss Norway AS INSPEKSJONSRAPPORT 3B-Fibreglasss Norway AS Oslo, 18. desember 2015 Tollenesveien 60 4760 Birkeland Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Cathrine Blichfeldt 2013/3473 Saksbehandler: Rune Aasheim

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Baker Hughes Drilling Fluids, Mongstad base

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Baker Hughes Drilling Fluids, Mongstad base INSPEKSJONSRAPPORT BAKER HUGHES NORGE AS AVD TANANGERVEGEN Oslo, 3. juli 2015 Tanangervegen 501 4056 Tananger Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Remmy Hopland 13/4215 Saksbehandler: Henning Gøhtesen

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Saneringsservice AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Saneringsservice AS INSPEKSJONSRAPPORT NORSK SANERINGSSERVICE AS Østensjøveien 15D 0661 Oslo Oslo, 16. september 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Gunvald Østhus 2016/2121 Saksbehandler: Alexander Kristiansen

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri

Rapport etter forurensningstilsyn ved Nilsen bilhuggeri Vår dato: 03.11.2010 Vår referanse: 2010/2771 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Nilsen bilhuggeri v/ Ole Nilsen Gomsrudveien 252 3610 KONGSBERG Innvalgstelefon: 32266819 Rapport

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Last AS i Øvre Eiker Vår dato: 14.11.2011 Vår referanse: 2011/4494 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Saksbehandler: Irene Tronrud Buskerud Last AS Postboks 52 3301 HOKKSUND Innvalgstelefon: 32266819 Rapport etter forurensningstilsyn

Detaljer

Boring og produksjon på Osebergfeltet

Boring og produksjon på Osebergfeltet Statoil ASA 4035 STAVANGER Oslo, 23.09.2015 Deres ref.: AU-OSE 00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1246 Saksbehandler: Anne-Grethe Kolstad Boring og produksjon på Osebergfeltet Vedtak om endring

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hadeland Glassverk A.S

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hadeland Glassverk A.S INSPEKSJONSRAPPORT HADELAND GLASSVERK AS Oslo, 13. juni 2014 Glassverkvegen 9 3520 Jevnaker Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Henning Flinta 2013/4164 Saksbehandler: Heidi Mollan Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Østfold Høytrykk

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Østfold Høytrykk INSPEKSJONSRAPPORT ØSTFOLD HØYTRYKK AS Oslo, 17. januar 2014 Strykerveien 20 1658 Torp Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Bjørn Fallang 2014/57 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sandnes Transport

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Sandnes Transport INSPEKSJONSRAPPORT SANDNES TRANSPORT AS Oslo, 1. januar 2014 Kløftaveien 100 1454 Fagerstrand Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Per Gärtner 2014/59 Saksbehandler: Hilde Sundt Skålevåg Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Matmortua avfallsanlegg - Containerservice Ottersøy AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Matmortua avfallsanlegg - Containerservice Ottersøy AS INSPEKSJONSRAPPORT CONTAINERSERVICE OTTERSØY AS Oslo, 2. mai 2017 Matmortua 7940 Ottersøy Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2017/4038 Saksbehandler: Håkon E. Larsen Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Halliburton, Fjordbase Florø

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Halliburton, Fjordbase Florø INSPEKSJONSRAPPORT HALLIBURTON AS AVD FLORØ Fjord Base Botnaneset 6900 Florø Oslo, 21. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Arild Ryland 2013/3811 Saksbehandler: Magdalena Kwarta

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 15.10.2015 2007/2053/GUGJ/471 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Guro Eidskrem Gjenstad, 71 25 84 29 Vår ref. Ålesund kommune

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon på Gudrun Statoil Petroleum AS - Drift Sørlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 30.november 2017 Deres ref.: AU-GUD-00022 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/535 Saksbehandler: Marte Braathen Vedtak

Detaljer

Inspeksjon ved Halliburton AS, avd. Florø

Inspeksjon ved Halliburton AS, avd. Florø INSPEKSJONSRAPPORT Halliburton AS, avd. Florø Oslo, 3. mai 2016 Botnaneset 6900 Florø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Arild Ryland 2013/3811 Saksbehandler: Bent Bolstad Inspeksjon ved Halliburton

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Bjølvefossen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Bjølvefossen INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS BJØLVEFOSSEN Oslo, 21. april 2015 Ålvikvegen 1055 5614 Ålvik Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): Merete Salvesen Wallevik 2013/1090 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Produksjon og drift av Edvard Grieg

Produksjon og drift av Edvard Grieg Lundin Norway AS Postboks 247 1326 LYSAKER Oslo, 16.12.2015 Att: Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4081 Saksbehandler: Angelika Baumbusch Produksjon og drift av Edvard Grieg

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rekom, eksport av avfall

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rekom, eksport av avfall INSPEKSJONSRAPPORT REKOM AS Oslo, 28. oktober 2015 O.J. Brochs gate 12 5006 Bergen Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jens Leo Iversen 2015/10544 Saksbehandler: Henning Gøhtesen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Bryggselv AS Sofiemyrveien SOFIEMYR Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3629

Bryggselv AS Sofiemyrveien SOFIEMYR Oslo, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3629 Bryggselv AS Sofiemyrveien 4 1412 SOFIEMYR Oslo, 13.11.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/3629 Saksbehandler: Alexander Kristiansen Påpeking av plikt til å merke kjemikalier

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alcoa Aluminium Lista - kvoter

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Alcoa Aluminium Lista - kvoter INSPEKSJONSRAPPORT ALCOA NORWAY ANS AVD LISTA Oslo, 26. november 2015 Lundevågen 4550 Farsund Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Svein Harry Samuelsen 2013/535 Saksbehandler: Sigrun Øen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A

Vedtak om tillatelse til aktivitet innen forurenset område ved Njord A Statoil Petroleum AS Postboks 8500 Forus 4035 Stavanger Oslo, 23.06.2017 Deres ref.: AU-NJO-00060 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1864 Saksbehandler: Håvar Røstad Vedtak om tillatelse til aktivitet

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Follo Truckutleie Regnbuen - Mottak av Farlig avfall Kontrollnummer: I.FMOA

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Follo Truckutleie Regnbuen - Mottak av Farlig avfall Kontrollnummer: I.FMOA Fylkesmannen i Oslo og Akershus FOLLO TRUCKUTLEIE AS Oslo, 29.08.2017 Tomterveien 41 1408 Kråkstad Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Bjørn Prytz 2017/27314 Saksbehandler: Kjersti Aastorp Hirth

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR Bergen

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved SAR Bergen INSPEKSJONSRAPPORT SAR AS AVD Bergen Oslo, 4. mai 2016 Sjøkrigsskoleveien 15 5165 Laksevåg Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tor Horn-Berg 2016/3337 Saksbehandler: Britt Endre Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall fra Grønt punkt Norge

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende forsendelser av avfall fra Grønt punkt Norge INSPEKSJONSRAPPORT GRØNT PUNKT NORGE AS Karenslyst Alle 9 A 0278 Oslo Oslo, 17. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Morten Hjorth-Johansen 2015/9384 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen

Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig forbruk og utslipp av rødt stoff på Draugen A/S Norske Shell Postboks 40 4098 Tananger Oslo, 29.09.2017 Deres ref.: 1712_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1281-74 Saksbehandler: Ann Mari Vik Green Vedtak om tillatelse til utvidet midlertidig

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme

Vedtak om tillatelse til bruk og utslipp av kjemikalier på Yme Repsol Norge AS Postboks 649 Sentrum 4003 STAVANGER Oslo, 18.08.2016 Deres ref.: REN-MDIR-2016-0012 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/840 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om tillatelse til

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Follo truckutleie

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Follo truckutleie INSPEKSJONSRAPPORT FOLLO TRUCKUTLEIE AS Oslo, 2. mai 2017 Regnbueveien 4 1405 Langhus Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jan Wells Bjørheim 2017/3542 Saksbehandler: Håkon E. Larsen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

13. september 2017 Ingrid Håøy Nygård Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef

13. september 2017 Ingrid Håøy Nygård Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef INSPEKSJONSRAPPORT DRAMMEN YARD AS AVD VERFTSVIRKSOMHET Oslo, 13. september 2017 Havnegata 83 3040 Drammen Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Trond Odden 2017/8572 Saksbehandler: Ingrid Håøy Nygård

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Revac AS, eksport eller import av avfall

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Revac AS, eksport eller import av avfall INSPEKSJONSRAPPORT REVAC AS Oslo, 17. februar 2016 Haukeveien 11 3174 Revetal Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Jørn Svinsholt 2013/8592 Saksbehandler: Brian Wennberg Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Tschudi Arctic Transit AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Tschudi Arctic Transit AS INSPEKSJONSRAPPORT TSCHUDI ARCTIC TRANSIT AS Oslo, 22. januar 2014 Stranden 50 1326 Lysaker Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tom Erik Økland (konsulent, Bergfald&Co AS) 2013/5261 Saksbehandler:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B

Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende teknologi ved lagring av råolje på Heidrun B Statoil ASA 4035 STAVANGER Trondheim, 27.06.2017 Deres ref.: AU-DPN ON KH-00040 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/502 Saksbehandler: Cecilie Østby Vedtak om midlertidig unntak fra krav om bruk av nmvocreduserende

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Yara Porsgrunn

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Yara Porsgrunn INSPEKSJONSRAPPORT YARA NORGE AS AVD PORSGRUNN Hydrovegen 55 3936 Porsgrunn Oslo, 8. desember 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Annette Kuhn 2013/498 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Justering av tillatelse

Justering av tillatelse Wikborg, Rein & Co Advokatfirma DA Oslo, 14.12.2015 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4978 Saksbehandler: Lars Drolshammer Justering av tillatelse Miljødirektoratet endrer kravene i Norterminals

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallsforsendelser fra HRS Miljø, Narvik ved Bjørnfjell tollstasjon

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallsforsendelser fra HRS Miljø, Narvik ved Bjørnfjell tollstasjon INSPEKSJONSRAPPORT HRS MILJØ AS AVD NARVIK Oslo, 30. august 2016 Djupvikveien 21 8517 Narvik Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kenneth Hågensen 2016/1553 Saksbehandler: Lise K. S. Jensen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune

Sak om disponering av avfallsmasser i forbindelse med utbygging av småbåthavn i Havnevågen i Frøya kommune l i 4..-71:. Måsøval fiskeoppdratt AS g- MILJØ- 7266 KVERVA Oslo, 07.09.2016 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): [Deres ref.] 2013/3236 Saksbehandler: Kristine Mordal Hessen Sak om disponering

Detaljer

Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957)

Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957) Inspeksjonsrapport fra butikkontroll med museog rottemidler (saksnummer 2016/9957) Informasjon om virksomheten Virksomhetens navn: Felleskjøpet Rogaland Agder, butikk 583 Organisasjonsnummer: Adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Tore

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hansa Borg Bryggerier, Kokstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hansa Borg Bryggerier, Kokstad INSPEKSJONSRAPPORT HANSA BORG BRYGGERIER AS HOVEDKONTOR/PROD KOKSTAD Kokstaddalen 3 5257 Kokstad Oslo, 11. desember 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Alf Inge Johannessen 2013/137 Saksbehandler:

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gasnor AS, avdeling Kollsnes

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Gasnor AS, avdeling Kollsnes INSPEKSJONSRAPPORT Gasnor AS, avdeling Kollsnes Oslo, 28. september 2017 5337 Rong Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Ole Lund 2016/1340 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport: Inspeksjon

Detaljer

Endring av tillatelse

Endring av tillatelse MM Karton FollaCell AS Industrivegen 1 7796 FOLLAFOSS Oslo, 15.01.2016 Deres ref.: Bengt Widegren Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/353 Saksbehandler: Olaug Bjertnæs Endring av tillatelse MM Karton

Detaljer

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun

Vedtak om endring av tillatelse til produksjon - Jotun Esso Norge AS Postboks 60 4064 STAVANGER Oslo, 08.07.2016 Deres ref.: S-38364 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/61 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om endring av tillatelse til produksjon

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GEMINOR, eksport og import av avfall

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved GEMINOR, eksport og import av avfall INSPEKSJONSRAPPORT GEMINOR AS Oslo, 29. oktober 2015 Helganesvegen 41 4262 Avaldsnes Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Tone Ingulstad 2015/10544 Saksbehandler: Britt Endre Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Flytting av sedimenter på Visund

Flytting av sedimenter på Visund Statoil Petroleum AS - Drift Vestlig og Nordlig Nordsjø Postboks 8500 Forus 4035 STAVANGER Oslo, 14.09.2017 Deres ref.: AU-VIS-00059 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/316 Saksbehandler: Marte Braathen

Detaljer

Rapport: Inspeksjon ved Ragn Sells avd Haugesund - Avfallssortering Kontrollnummer: I.FMRO

Rapport: Inspeksjon ved Ragn Sells avd Haugesund - Avfallssortering Kontrollnummer: I.FMRO Fylkesmannen i Rogaland RAGN SELLS AS AVD HAUGESUND Stavanger, 31.8.2017 Sundvegen 466 4250 Kopervik Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Kåre Pedersen 2017/9446 Saksbehandler: Margareta Skog Rapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Kontroll av Batteriretur sine forsendelser av grensekryssende avfall i Narvik og på Bjørnfjell,

Inspeksjonsrapport: Kontroll av Batteriretur sine forsendelser av grensekryssende avfall i Narvik og på Bjørnfjell, INSPEKSJONSRAPPORT AS BATTERIRETUR Oslo, 24. juni 2016 Bredmyra 4 1739 Borgenhaugen Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Terje Juliussen 2016/1553 Saksbehandler: Brian Wennberg Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dåvøya, matfisk Kontrollnummer: I.FMTR

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Dåvøya, matfisk Kontrollnummer: I.FMTR Fylkesmannen i Troms LERØY AURORA AS Tromsø, 21.11.2017 c/o Kystens Hus, Stortorget 1 9008 Tromsø Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Hugo Nilsen, Gudrun Gunnarsdottir 2016/609 Saksbehandler: Per

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norcem AS Brevik

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norcem AS Brevik INSPEKSJONSRAPPORT Norcem AS Sementfabrikk Dalen Oslo, 14. november 2016 Setrevegen 2 3950 Brevik Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Ida Husum 2013/662 Saksbehandler: Rune Aasheim Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Elkem Salten INSPEKSJONSRAPPORT ELKEM AS AVD SALTEN VERK Valjord 8226 Straumen Oslo, 28. september 2015 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): John Kristian Magnussen 2013/874 Saksbehandler: Rune Andersen Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Oredalen slamkompostering Kontrollnummer: I.FMBU

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Oredalen slamkompostering Kontrollnummer: I.FMBU Fylkesmannen i Buskerud LINDUM OREDALEN AS Lerpeveien 155 3036 Drammen Drammen, 10. april 2017 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Aud Helene Rosenvinge 2017/2480 Saksbehandler: Michel Brunes Berg

Detaljer

Rapporten er sendt per e-post til: Fylkesmannen avdekket 4 avvik under inspeksjonen. Vi ser alvorlig på avvikene.

Rapporten er sendt per e-post til: Fylkesmannen avdekket 4 avvik under inspeksjonen. Vi ser alvorlig på avvikene. Vår dato: 18.11.2016 Vår referanse: 2011/123 Arkivnr.: 461.3 Deres referanse: Jan Rundtom Saksbehandler: Tonje Røland Brasetvik Krødsherad kommune 3536 Noresund Innvalgstelefon: 32 26 68 15 Rapporten er

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallsforsendelser fra Ragn-Sells AS ved Svinesund grensestasjon uke 50 i 2015

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon av grensekryssende avfallsforsendelser fra Ragn-Sells AS ved Svinesund grensestasjon uke 50 i 2015 INSPEKSJONSRAPPORT RAGN SELLS AS AVD ADMINISTRASJON Oslo, 26. april 2016 Postboks 49 2001 Lillestrøm Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Magnus Bjerker 2016/1553 Saksbehandler: Lise K. Svenning

Detaljer

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS

Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Rapport etter kontroll ved Sutterø avfallsanlegg Isak D. Westgaard AS Virksomhet Virksomhetens Adresse Sutterø avfallsanlegg Industriveien 13, 7502 Stjørdal Organisasjonsnummer 971791764 Tidsrom for kontrollen

Detaljer

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis

Vedtak om midlertidig endring av tillatelse til boring og produksjon på Snorre og Vigdis Statoil Petroleum AS 4035 Stavanger Oslo, 05.04.2016 Deres ref.: AU-DPN OS SN-00038 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/722 Saksbehandler: Solveig Aga Solberg Vedtak om midlertidig endring av tillatelse

Detaljer

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai

Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Tillatelse til utfylling i Sørevågen for utviding av kai Fylkesmannen gir Marin Eiendomsutvikling AS tillatelse med hjemmel i forurensningsloven 11, jf. 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger

Detaljer

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS

Rapport fra tilsyn med pålegg om redegjørelse - Slipen Mekaniske AS Slipen Mekaniske AS post@slipen.no Saksb.: Solveig M. B. Lakså e-post: fmnosbe@fylkesmannen.no Tlf: 75531604 Vår ref: 2014/7109 Deres ref: Vår dato: 04.12.2014 Deres dato: Arkivkode: 461.3 Rapport fra

Detaljer

Oversendelse av inspeksjonsrapport-tilsynsetatenes fellesaksjon 2014-Nøgne Ø

Oversendelse av inspeksjonsrapport-tilsynsetatenes fellesaksjon 2014-Nøgne Ø Miljøvernavdelingen Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri Lunde Gamle Rygene Kraftstasjon 4885 GRIMSTAD Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2014/1620 / FMAAVSK 18.09.2014 Oversendelse

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved energigjenvinningsetatens anlegg på Klemetsrud, import av avfall

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved energigjenvinningsetatens anlegg på Klemetsrud, import av avfall INSPEKSJONSRAPPORT Oslo kommune, Energigjenvinningsetaten Oslo, 8. februar 2014 Klemetsrudanlegget 1278 Oslo Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2014/1283 Saksbehandler: Arnstein Flatlandsmo Inspeksjonsrapport:

Detaljer

Boring og produksjon på Norne

Boring og produksjon på Norne Statoil ASA 4035 Stavanger Oslo, 03.10 2016 Deres ref.: AU-NOR-00018 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/233 Saksbehandler: Tone Sørgård Boring og produksjon på Norne Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven

Detaljer

Vedtak om stans av driften ved Real Alloy Norway Raudsand

Vedtak om stans av driften ved Real Alloy Norway Raudsand Real Alloy Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 08.06.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/1617 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedtak om stans av

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hydro Aluminium Årdal Karbon

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Hydro Aluminium Årdal Karbon INSPEKSJONSRAPPORT HYDRO ALUMINIUM AS ÅRDAL METALLVERK KARBON Tangevegen 1 6885 Årdalstangen Oslo, 27. november 2014 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Hanne Hoel Pedersen 2013/624 Saksbehandler:

Detaljer

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Herøya industripark Herøya Industripark AS Postboks 1007 3905 PORSGRUNN Oslo, 10.03.2015 Deres ref.: T. Rabe Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/530 Saksbehandler: Ellen Margrethe Svinndal Tillatelse til virksomhet etter

Detaljer

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven

Tillatelse til bruk av kjemiske sporstoff på Brage. Oversendelse av tillatelse etter forurensningsloven Statoil Petroleum AS 4035 STAVANGER Att: Gisle Vassenden Oslo, 13.08.2013 Deres ref.: AU-DPN OW MF-00333 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/1216 Saksbehandler: Mihaela Ersvik Tillatelse til bruk av

Detaljer

Rapport: Uvarslet inspeksjon ved Asco Norge avd. Tananger Kontrollnummer: I.FMRO

Rapport: Uvarslet inspeksjon ved Asco Norge avd. Tananger Kontrollnummer: I.FMRO Fylkesmannen i Rogaland ASCO NORGE AS AVD TANANGER Stavanger, 31. august 2017 Risavika Havnering 235 4056 Tananger Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): 2017/9410 Rune Julfelt Saksbehandler: Margareta

Detaljer

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Indus Kjemisk Teknisk Fabrikk AS INSPEKSJONSRAPPORT AS INDUS KJEMISK TEKNISK FABRIKK Langerekkja 21 5262 Arnatveit Oslo, 1. desember 2016 Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Trond Andersen 2016/1274 Saksbehandler: Leni Lødøen

Detaljer

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP

Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier i sammenheng med komplettering på Ivar Aasen - Aker BP Aker BP ASA Postboks 65 1324 LYSAKER Oslo, 04.08.2017 Deres ref.: AkerBP-Ut-2017-0240 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/311 Saksbehandler: Ingeborg Rønning Vedtak om tillatelse til bruk av brønnkjemikalier

Detaljer

Høring av forslag nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning

Høring av forslag nytt kapittel i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning Alle kommuner, fylkesmenn, IUA lederforum, DSB, KYV, JD, KMD, SD, KS Oslo, 1.12.2016 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/11111-1 Saksbehandler: Roar Gammelsæter Høring av forslag

Detaljer

Endring av tillatelse til omlasting av oljeprodukter i Bøkfjorden

Endring av tillatelse til omlasting av oljeprodukter i Bøkfjorden Steenstrup Stordrange DA Postboks 1829 Vika 0123 Oslo Oslo, 09.09.2016 Deres ref.: Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2016/350 Saksbehandler: Lars Drolshammer Endring av tillatelse til omlasting av oljeprodukter

Detaljer