Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse"

Transkript

1 ISO Miljø AS Borgeskogen STOKKE Oslo, Deres ref.: Hans Erik Borge Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/553 Saksbehandler: Eli Mathisen Tonje Johnsen Vedtak om stans i mottak og behandling av farlig avfall, og varsel om trekking av tillatelse Miljødirektoratet vedtar stans i mottak og behandling av vaskevann fra innvendig rengjøring av transporttanker og tankbiler ved ISO Miljøs anlegg i Stokke, herunder innvendig rengjøring av transporttanker og tankbiler. Mottak må stanses umiddelbart og behandling må stanses innen 19. desember Alt avfall som står lagret ved anlegget må leveres videre til godkjent mottak innen tre uker etter at vedtak er fattet. Kopi av deklarasjonsskjema for levering av farlig avfall skal sendes Miljødirektoratet. Vedtaket kan påklages innen fire uker til Miljøverndepartementet. Miljødirektoratet varsler videre at vi tar sikte på å tilbakekalle tillatelse av 25. februar 2013 med umiddelbar og permanent virkning. Kommentarer til dette varslet må sendes Miljødirektoratet innen fem uker etter at dette brev er mottatt. Miljødirektoratet viser til varsel om vedtak om stans og viderelevering av farlig avfall av 18. november 2013, og inspeksjonsrapport av 18. november 2013 etter kontroll ved ISO Miljø AS (ISO Miljø) den 18. og 19. september Miljødirektoratet viser også til tillatelse av 25. februar 2013 og tidligere inspeksjonsrapporter etter kontroller ved anlegget. Det vises også til ISO Miljøs kommentarer til varsel om stans og viderelevering av farlig avfall i e-post av 6. desember 2013 med vedlegg og til møte i Miljødirektoratet den 16. desember Sakens bakgrunn Resultatet fra den siste kontrollen ved ISO Miljø sitt anlegg viser svært alvorlige og omfattende brudd på tillatelsen til mottak og behandling av farlig avfall fra rengjøring av transporttanker og tankbiler. Vår kontroll avdekket mange brudd på kravene til lagring av farlig avfall blant annet knyttet til system for å hindre overfylling, krav til oppsamlingsbasseng, merking av farlig avfall og krav til lagring på fast dekke, jf. avvik 2 i inspeksjonsrapporten. Farlig avfall blir lagret på andre typer tanker enn det som er tillatt, herunder på kollisjonsskadde/utrangerte tankbiltilhengere, både på og Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Telefon: 03400/ Faks: E-post: Internett: Organisasjonsnummer: Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim Strømsveien 96, 0663 Oslo 1

2 utenfor eget anleggsområde, jf. avvik 1 i inspeksjonsrapporten. Det blir tatt imot andre typer farlig avfall enn de ISO Miljø har tillatelse til å ta imot, og farlig avfall lagres lengre enn tillatt, jf. avvik 4 og 5 i inspeksjonsrapporten. Samlet gjør dette at håndteringen av farlig avfall fremstår som uforsvarlig. Kontrollen avdekket også ulovlig utslipp av bly, jf. avvik 6 i inspeksjonsrapporten. Prøve tatt under inspeksjonen indikerer også ytterligere problemer med renseanlegget. Det ble tatt en stikkprøve av vann i bioreaktor som viser ekstremt høyt nivå av oppløst organisk materiale (størrelsesorden mg/l). Verdiene er så høye at de er utenfor måleområdet for analysen. Vannet var også svært misfarget. Etter vårt syn viser prøveresultatet at det biologiske renseanlegget ikke fungerer som det skal, enten som følge av overbelastning eller at det ikke er egnet til å rense denne typen avfall. På bakgrunn av dette frykter vi at ISO Miljø også kan ha hatt ulovlige utslipp av oppløst organisk materiale (KOF) i tillegg til bly. Ettersom det også foreligger brudd på kravene til måleprogram og utslippskontroll, jf. avvik 7 i inspeksjonsrapporten, har ISO Miljø heller ikke god nok kontroll over hvordan renseanlegget driftes og hva som faktisk slippes ut fra anlegget. ISO Miljø oppfyller ingen av kompetansekravene i tillatelsen, jf. avvik 3 i inspeksjonsrapporten, og det foreligger brudd på internkontrollregelverket, blant annet knyttet til risikovurdering av lagringav farlig avfall, jf. avvik 8 og 9. Som en følge av disse omfattende bruddene på regelverket varslet vi 18. november at vi tok sikte på å vedta stans i mottak og behandling av farlig avfall og pålegg om å levere farlig avfall videre til godkjent mottak. Det ble samtidig orientert om at Miljødirektoratet ville komme tilbake med et formelt varsel om trekking av tillatelsen. ISO Miljøs kommentarer til varsel om stans og viderelevering av farlig avfall ISO Miljø stiller seg bak Miljødirektoratets vurderinger av de fleste avvikene som er beskrevet i inspeksjonsrapporten av 18. november De fremhever at en full revisjon av rutiner og oppfølgning av driften på daglig basis må på plass og vesentlig forbedres. Dette ble ytterligere understreket på møte den ISO Miljø sier at de ser at skal de drive videre med behandling av farlig avfall må det foretas omfattende og øyeblikkelige tiltak ved bedriften. Dette skal være igangsatt, og de har utarbeidet en tiltaksplan for lukking av avvik. ISO Miljø er blant annet i gang med å avvikle den ulovlige lagringen av farlig avfall, jf. avvik 1. Avviklingen av ulovlig lagring har delvis skjedd ved behandling av farlig avfall i eget anlegg. Når det gjelder avvik 4, som omhandler mottak og behandling av andre avfallstyper enn de har tillatelse til, sier ISO Miljø at de likevel ikke har mottatt avfall innenfor avfallskode Det avfallet som under inspeksjonen ble funnet deklarert med kode var feildeklarert og skulle vært deklarert som kode som ISO Miljø har tillatelse til å behandle. Videre sier ISO Miljø at de ikke har tatt i mot avisingsvæske fra avising av fly. De har tatt i mot vann som er samlet opp etter avising av fly. ISO Miljø viser til at BioForsk konkluderer med at dette avfallet ikke er farlig avfall, men avfall med høyt innhold av organisk materiale, egnet for biologisk behandling og de mener at ISO Miljøs behandlingsanlegg er godt egnet til effektiv nedbryting av denne typen avfall. Niels R. K. Nielsen er konstituert som fagansvarlig i bedriften og skal ta det faglige ansvaret for at ISO Miljø overholder lover og regler og driver på forsvarlig vis. Det er også inngått en intensjonsavtale med Danish Water Solution AS (DWS) hvor det tas sikte på at DWS skal involveres og være ansvarlig for driften av renseanlegget. Det planlegges også en oppgradering av renseanlegget. Samarbeidet med DWS skal etter planen igangsettes medio januar ISO Miljø opplyser at de også har knyttet til seg konsulenter som skal bistå i arbeidet med å kvalitetssikre driften og oppdatere risikoanalyser ved virksomheten. 2

3 DWS har også utarbeidet en vedlagt rapport om renseanlegget. I rapporten konkluderes det med at anleggets generelle tilstand tilsier et behov for oppgradering for optimal drift. Videre konkluderes det med at mangel på kunnskap om kjemi er en vesentlig årsak til at anlegget ikke har renset optimalt og dermed til bruddene på utslippskravene i tillatelsen. Samtidig konkluderes det med at anlegget i seg selv er velegnet til behandling av denne typen avfall. ISO Miljø understreker at en stans i driften, selv kortvarig, vil få store konsekvenser for driftsgrunnlaget til ISO Miljø og for transportører i bransjen som er avhengig av å kunne vaske sine tankbiler på kort varsel på et godkjent vanskeanlegg. Miljødirektoratets vurdering Etter forurensningsloven 7 fjerde ledd kan forurensningsmyndigheten pålegge den ansvarlige å treffe tiltak for å hindre forurensning og å treffe tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningene av inntrådt forurensning. I denne saken står vi overfor svært omfattende brudd på tillatelsen som omfatter store deler av driften av virksomheten. Farlig avfall blir verken håndtert eller behandlet forsvarlig. Dette har medført et vedvarende ulovlig utslipp av bly til kommunalt nett med fare for utslipp til Tønsbergfjorden, og vi frykter at det også kan ha ført til ulovlige utslipp av andre stoffer som f.eks. oppløst organisk materiale (KOF). Håndtering av farlig avfall skal skje på en forsvarlig måte. Per i dag er driften av behandlingsanlegget for farlig avfall ved ISO Miljø langt fra å være i tråd med tillatelsens krav. Den tiltaksplanen som fremgår av ISO Miljøs kommentarer av 6. desember er svært mangelfull. Fristene i tiltaksplanen fremstår også som svært urealistiske sett i lys av omfanget av det arbeidet som gjenstår. Samlet gir dette et inntrykk av at ISO Miljø ikke har den nødvendige forståelsen av hva som skal til for å drive et anlegg for behandling av farlig avfall på en forsvarlig måte. ISO Miljø har for eksempel ikke presentert noen plan for å nå kompetansekrav i tillatelsen til alle ansatte som håndterer farlig avfall, jf. avvik 3. Dette til tross for at rapporten fra DWS konkluderer med at renseanlegget ikke fungerer som det skal og rapporten sier at: "viden om kemi er en væsentlig årsag til de afvigelser, der er konstatert i udslips værdier ". Vi vil også påpeke at planen ikke omtaler avvikling av den ulovlige lagringen innendørs på to tanker på 14 m3. Vi ser av ISO Miljø sin tilbakemelding at det skal være kjørt store menger farlig avfall gjennom renseanlegget den siste tiden som ledd i å avvikle den ulovlige lagringen av farlig avfall. Vi er svært kritiske til at ISO Miljø har valgt å benytte eget renseanlegg etter at det har blitt påpekt gjennom vårt varsel av 19. november at renseanlegget ikke fungerer som det skal og dette senere også har blitt bekreftet gjennom DWS rapport om renseanlegget. Vi ser alvorlig på at ISO Miljø med dette kan ha forårsaket en ytterligere ulovlig forurensing fra anlegget sitt. Når det gjelder avvik 4, som er det ene avviket som ISO Miljø ikke stiller seg bak, så vil vi påpeke at ISO Miljø ikke har tillatelse til å ta imot avfallsvann fra oppsamling av avisingsvæske eller andre typer avfall som ikke er vaskevann fra tankvask. ISO Miljø søkte om å få ta imot denne typen avfall i forbindelse med ny tillatelse i februar 2013, men fikk kun innvilget tillatelse til å ta imot ulike typer vaskevann etter innvendig spyling/vasking av transporttanker/tankbiler, jf. tillatelsen punkt 1.1 og punkt 1.2. Det er da uten betydning at renseanlegget teknisk sett er egnet til å behandle denne typen avfall. På møtet den 16. desember kom det også frem at ISO Miljø har tatt imot langt flere avfallsfraksjoner enn det tillatelsen omfatter. ISO Miljø er per i dag ikke i stand til å sikre en forsvarlig håndtering og behandling av farlig avfall ved sitt anlegg. Det er en uholdbar situasjon. Vi ser at et vedtak om stans vil kunne få store konsekvenser for driftsgrunnlaget til ISO Miljø, herunder konsekvenser for arbeidsplasser og den totale behandlingskapasiteten i området på vaskevann. I lys av omfanget og konsekvensene av de bruddene som foreligger mener vi det likevel er riktig å vedta stans. Ettersom avvikene retter seg mot 3

4 hele driften av anlegget vil vedtak om stans omfatte både mottak av transporttanker og tankbiler for innvendig rengjøring og behandling av vaskevann fra denne typen rengjøring. Vedtak om stans og viderelevering av farlig avfall Miljødirektoratet vedtar stans i mottak og behandling av vaskevann fra innvendig rengjøring av transporttanker og tankbiler ved ISO Miljø sitt anlegg i Stokke, herunder innvendig rengjøring av transporttanker og tankbiler. Mottak må stanses umiddelbart og behandling må stanses innen 19. desember Alt avfall som står lagret ved anlegget må leveres videre til godkjent mottak innen tre uker etter at vedtak er fattet. Kopi av deklarasjonsskjema for levering av farlig avfall skal sendes Miljødirektoratet. Hjemmel for vedtaket er forurensningsloven 7 fjerde ledd. Vedtaket kan påklages innen fire uker til Miljøverndepartementet. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Miljødirektoratet. Ved en eventuell klage kan det ikke påregnes at iverksetting av vedtaket utsettes, jf. forvaltningsloven 42. Varsel om trekking av tillatelse ISO Miljø har i årevis hatt store problemer med å overholde vilkårene i tillatelsen. Miljødirektoratet, tidligere SFT og Klima- og forurensningsdirektoratet, har vært på en rekke kontroller ved bedriften de siste ti årene. De samme avvikene har blitt påvist flere ganger til tross for lovnader om tiltak som skal iverksettes. Blant annet har det flere ganger tidligere vært tilsvarende brudd på kravene til lagring av farlig avfall, herunder brudd på kravene til lagringstid. Det har også vært gjentatte avvik på driften av renseanlegget. Totalt viser resultatene fra disse kontrollene at ISO Miljø løpende har hatt store problemer med å overholde kravene i tillatelsen og at kjennskapen til krav i tillatelse og regelverk for øvrig er for dårlig. Vi ser at ISO Miljø har knyttet til seg fagkompetanse utenifra ved en konstituert fagansvarlig, DWS og øvrige konsulenter. Det har også tidligere vært inne ekspertise utenfra som har resultert i at ISO Miljø har hatt perioder med bedre drift av anlegget. For å kunne drive et behandlingsanlegg for farlig avfall er det imidlertid en forutsetning at ledelsen og eierne har evne og vilje, herunder nødvendige faglige forutsetninger for å kunne drive i henhold til tillatelsens krav og forståelse av hva om skal til for å drive denne typen virksomhet. Midlertidig bidrag utenifra er ikke tilstrekkelig. De gjentatte og alvorlige brudd på regelverket som ISO Miljø har hatt gjennom lang tid gjør at vi ikke har den nødvendige tillitt til at dagens eiere og ledelse i ISO Miljø er i stand til å drive et behandlingsanlegg for farlig avfall på en forsvarlig måte og i tråd med gjeldende krav. Miljødirektoratet varsler derfor at vi tar sikte på å tilbakekalle tillatelse av 25. februar 2013 med umiddelbar virkning. Hjemmel for et vedtak om tilbakekalling av tillatelse vil være forurensningsloven 18 første ledd nr. 6. 4

5 Kommentarer til varsel om permanent trekking av tillatelse må sendes Miljødirektoratet innen fem uker etter at dette brev er mottatt. Hilsen Miljødirektoratet Ingvild Marthinsen seksjonsleder Eli Mathisen sjefingeniør Kopi til: Fylkesmannen i Vestfold Postboks Tønsberg Stokke kommune Postboks Stokke Arbeidstilsynet Sør- Norge Postboks 4720 Sluppen 7468 TRONDHEIM 5

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen

Hammerfest LNG-endring av vilkår i tillatelsen Statoil ASA Hammerfest LNG Postboks 413 9615 Hammerfest Oslo, 22.10.2013 Deres ref.: AU-DPN ON SNO-00207 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/5194 Saksbehandler: Ingrid Bjotveit Hammerfest LNG-endring

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Hæhre Auto AS i Modum kommune Vår dato: 24.03.2015 Vår referanse: 2015/1787 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Hans Tomter Saksbehandler: Kirsten Kleveland Hæhre Auto AS Postboks 203 3371 VIKERSUND Innvalgstelefon: 32266815 Rapport etter

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab

Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Fylkesmannen i Møre og Romsdal atab Vår dato 09.04.2015 2007/1543/ANKL/473 Saksbehandler, innvalgstelefon Deres dato Deres ref. Overingeniør Anne Grete Kleven, tlf 71 25 84 77 Vår ref. Tofte Gjenvinning

Detaljer

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo

Oversendelsesbrev - tillatelse til kverning av avfall - Franzefoss Gjenvinning AS avd. Haraldrud - Haraldrudveien 34 - Oslo Miljøvernavdelingen Franzefoss as Pb 53 1309 RUD Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer

Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Forslag om endring av avfallsforskriften kapittel 11 Oppsummering av høringsuttalelser med Miljødirektoratets kommentarer Norsk forening for farlig avfall (NFFA) Fjerning av innsamlerbegrepet / kravet

Detaljer

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS

Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet - Goldberg Partners AS Advokatfirmaet Grette DA Karl Rosén Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Deres ref Vår ref Dato 12/2826-10.07.2015 Vedtak i klagesak vedrørende tilbakekall av tillatelse til å drive forsikringsmeglingsvirksomhet

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.:

NOAH AS. Oslo, 08.07.2014. for farlig. I endret. Det skal. framgår: landskap. Saksbehandler: Deres ref.: NOAH AS Serviceboks H 3081 HOLMESTRAND Oslo, 08.07.2014 Deres ref.: Sverre Andersen Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/ 541 Saksbehandler: Eli Mathisen Oversendelse av endret tillatelse NOAH Langøya

Detaljer

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015

Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn D5 mot Ormen Lange Landanlegg i 2015 A/S Norske Shell Postboks 40 4098 TANANGER Oslo, 25.03.2015 Deres ref.: Mdir1501_1 Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/4196 Saksbehandler: Sissel Wiken Sandgrind Tillatelse til oppstart av produksjonsbrønn

Detaljer

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak Gjensidige Forsikring ASA Postboks 276 1326 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00328-20/CBR 20. september 2013 Gjensidige Forsikring ASA endelig kontrollrapport og vedtak

Detaljer

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012

Rapport fra inspeksjon 24. oktober 2012 Sakshandsamar, innvalstelefon Britt Solheim, 55572334 Vår dato 22.11.2012 Dykkar dato Vår referanse 2012/14100 Dykkar referanse Alireza Soltani Anto Bil Helldalshaugen 22 5222 NESTUN Rapport fra inspeksjon

Detaljer

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen

Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse av en tiltaksplan for PFAS forurenset grunn som følge av brannøving på lufthavnen AVINOR AS Postboks 150 2061 Gardemoen Oslo, 17.12.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2014/14533 Saksbehandler: Vanja Alling Evenes lufthavn- Varsel om pålegg om utarbeidelse

Detaljer

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013

INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Sosial- og familieavdelingen 28.02.13 INFORMASJONSSKRIV NR 2 / 2013 Sosialtjenesteloven 20. Vilkår Fylkesmannen hadde opplæring for NAV-ansatte i Lov om sosiale tjenester

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE

VEDTAK OM TILBAKEKALL AV BEVILLING FOR Å INNDRIVE FORFALTE PENGEKRAV PÅ VEGNE AV ANDRE Intrum Justitia AS v/styret Postboks 6354 Etterstad 0604 OSLO Stein Tore Næprud Dir. tlf.: 22 93 98 07 Vår referanse: 07/7944 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 641.1 Dato: 28.11.2007 VEDTAK OM

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003)

Innst. S. nr. 126. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innst. S. nr. 126 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 3:7 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse

Detaljer

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 25.04.2012 2012/7063 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Øystein Eriksen tlf 905 84 879 CITYMAID HJEMMESERVICE AS Ulvenveien 88 A 0581 OSLO TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009

Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 Acta Kapitalforvaltning ASA Børehaugen 1 4000 STAVANGER Jøran Nygaard Dir. tlf.: 22 93 98 16 Vår referanse: 08/9537 Saksbehandler: Deres referanse: Arkivkode: 454.1 Dato: 11.05.2009 MERKNADER - ENDELIG

Detaljer

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr-

VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO POLITIDIREKTORATET 20 DES 2010. Ar. Arkivkidcoo. 77- r);;, nr- VAR DATO 14.12.2010 DERES DATO 2010/7402 DERES REFERANSE Arbeidstilsynet VAR SAKSBEHANDLER Helen Bergsvik tlf 90106928 Kristin Austad tlf 97543738 Politidirektoratet v/ Politidirektøren Postboks 8051 Dep

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart

Vedrørende stans av Aleris Aluminium Norway Rausand. Mottatt dokumentasjon er tilstrekkelig for oppstart Aleris Aluminium Norway AS Rødvika Industriområde 6460 EIDSVÅG I ROMSDAL Oslo, 01.08.2014 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/681 Saksbehandler: Anne-Margit Bull Vedrørende stans

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet - KONTROLLRAPPORT Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1379.01 2013.340.I.FMOA 2013/ 22814 09/12-2013 Opplysninger om virksomheten

Detaljer

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

14/00406-11/KBK 30.04.2015. Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet Eigersund kommune 4370 EGERSUND Deres referanse Vår referanse Dato 15/8889 / 14/605 /FE-060, Ti-&58 14/00406-11/KBK 30.04.2015 Vedtak - Endelig kontrollrapport - Eigersund kommune - Internkontroll og informasjonssikkerhet

Detaljer