Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rekom, eksport av avfall

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rekom, eksport av avfall"

Transkript

1 INSPEKSJONSRAPPORT REKOM AS Oslo, 24. september 2018 O.J. Brochs gate 12 (JE) 5006 Bergen Deres ref.: Vår ref.(bes oppgitt ved svar): Yngvil Woxen 2018/10309 Saksbehandler: Leni Lødøen Grebstad Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Rekom, eksport av avfall Kontrollnummer: I.miljodir Kontaktpersoner ved inspeksjonen: Fra virksomheten: Yngvil Woxen Andre deltagere fra virksomheten: Eirik Fjeldstad Fra Miljødirektoratet: Leni Lødøen Grebstad Andre deltagere fra Miljødirektoratet: Henning Gøhtesen Resultater fra inspeksjonen Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rekom, eksport av avfall (Rekom) den 28. august Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt. Miljødirektoratet avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen. Avvik: Virksomheten har mangler ved sine avtaler og kontrakter for grønnlistet avfall Virksomhetens internkontroll har mangler Anmerkninger: Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4. Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift Postadresse: postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim Tel: / Faks: Org.nr: Besøksadresse Oslo: Grensesvingen 7, 0661 Oslo Besøksadresse Trondheim: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim E-post: Internett:

2 24. september 2018 Leni Lødøen Grebstad Einar Knutsen dato kontrollør Miljødirektoratet seksjonssjef Kopi av rapporten sendes til: Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 2 av 6

3 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten Ansvarlig enhet Navn: REKOM AS Organisasjonsnr.: Eies av: Bransjenr. (NACE-kode): Engroshandel med avfall og skrap Kontrollert enhet Navn: Rekom, eksport av avfall Anleggsnr.: Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Anleggsaktivitet: Avfallsmegler Tillatelse gitt: 24. august 2018 Sist endret: 2. Bakgrunn for inspeksjonen Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for avfallseksportører. Formålet med inspeksjonen er å kontrollere at virksomheten gjennomfører aktiviteten i henhold til gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av Forurensningsloven. Aksjon avfallseksportører er en del av Miljødirektoratets tilsynsarbeid rettet mot aktører som er underlagt forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 13 om grensekryssende avfallsforsendelser og 13A om avfallstransportører, -forhandlere og meglere. Avfallsforskriften kapittel 13 tar inn EUs rådsforordning 1013/2006 (grensekryssregelverket) i norsk regelverk. Regelverket åpner for muligheter til eksport av avfall til gjenvinning i land innen EU/EFTA under forutsetning av at regelverket følges. Eksport av annet enn grønnlistet avfall fra Norge til land utenfor EU/EFTA er underlagt strenge restriksjoner. Inspeksjonstema Styringssystem eksport av avfall Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus. Definisjoner Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov. Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger. Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 3 av 6

4 3. Oppfølging etter inspeksjonen Rekom plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Rekom innen 30. november 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet. Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post til Miljødirektoratet v/leni Lødøen Grebstad. 4. Vedtak om gebyr Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 31. mai Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften 39-7 og På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Rekom bli ilagt et gebyr på kr ,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen. Klageadgang Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert. 5. Offentlighet i forvaltningen Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på (jf. offentleglova). 6. Avvik Vi fant følgende avvik under inspeksjonen: Avvik 1 Virksomheten har mangler ved sine avtaler og kontrakter for grønnlistet avfall Avvik fra: EU-forordning no. 1013/2006 om grensekryssende forsendelser av avfall, artikkel 2 (15), artikkel 18 (2) jf. avfallsforskriften kapittel 13 Kommentarer: Fullmakt til eksport av grønnlistet avfall Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 4 av 6

5 Det fremgår av EU-forordningen at det skal foreligge en fullmakt/avtale til eksport av avfallet der avfallsprodusenten benytter en megler/forhandler for eksportere av sitt avfall. For grønnlistet avfall, har Rekom en kontrakt med sine avfallsprodusenter, men det mangler en skriftlig fullmakt/avtale mellom aktørene som viser til at virksomheten kan eksportere avfallet på vegne av produsenten. Kontrakt mellom eksportør og importør Ved forsendelse av grønnlistet avfall skal det foreligge en kontrakt mellom eksportør og importør som sier at "dersom forsendelsen viser seg å være ulovlig, eller behandlingsanlegget av andre grunner ikke kan behandle avfallet tar eksportøren ansvar for: å ta avfallet tilbake eller sørge for alternativ behandling å sørge for midlertidig lagring ved behov Dersom eksportøren ikke er i stand til å til å gjennomføre forsendelsen eller gjenvinningsoperasjonen, og avfallet er underveis har importøren ansvar for punktene ovenfor. Virksomheten har en kontrakt med importør av grønnlistet avfall, men teksten som er beskrevet ovenfor mangler. Avvik 2 Virksomhetens internkontroll har mangler Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) 5, 2.ledd punkt 6 og 7 Kommentarer: Virksomhetens internkontroll skal sørge for at systematiske tiltak gjennomføres for å sikre at aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, og sikkerhetslovgivningen. Det er den ansvarlige for virksomheten som skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll i virksomheten og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Rekom har etablert et internkontrollsystem, og det ble under tilsynet foretatt en gjennomgang av relevante deler av internkontrollen. Med bakgrunn i denne gjennomgangen ble det avdekket følgende mangler: Miljørisikovurdering I IK-forskriften 5, annet ledd punkt 6 fremgår det at virksomheten er pliktig å kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Rekom har gjennomført en risikovurdering for aktiviteten "trading med avfall". I risikovurderingen er det vurdert konsekvens og sannsynlighet for ulike uønskede hendelser. Miljødirektoratet mener imidlertid at de identifiserte uønskede hendelsene er på et for overordnet nivå og det fremgår ingen skriftlige risikovurderinger av uønskede hendelser som ligger lenger ned i årsakskjeden til at en hendelse får uønskede påvirkninger på ytre miljøforhold. Det ble underveis i revisjonen nevnt flere risikoer knyttet til eksport av avfall, som feil behandling av avfallet, feil klassifisering av avfall og Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 5 av 6

6 ulike risikoer ved forsendelse av grønnlistet avfall. De nevnte risikoene fremgår ikke tydelig i risikovurderingen. Rutiner I henhold til forskriftens 5, annet ledd punkt 7 skal virksomheten ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i regelverket. Miljødirektoratet har avdekket at Rekom ikke har skriftlige rutiner for: forsendelser av grønnlistet avfall kontrollrutine for at avfall og dokumentasjon er i samsvar for den aktuelle avfallstransport. Avvikshåndtering Rekom har etablert et avvikssystem, der det er gitt en intern frist på 60 dager for å lukke avvik. Det ble under kontrollen avdekket mange åpne avvik som ikke var lukket enda. De eldste var datert tilbake til februar Virksomheten informerer om at de er i gang med et arbeid med avvikssystemet. Det ble gjennomgått noen stikkprøver av hendelser som er avvikshåndtert. En av hendelsene omhandlet en manglende avfallsprodusent på avfallsprodusentlisten, definert med kategori "kvalitet" i systemet. Miljødirektoratet mener at et brudd på grensekryss-regelverket også vil være et miljø-avvik. Miljødirektoratet bemerker at avviket er delvis gjentagende fra forrige tilsyn i I tilbakemeldingene vi mottok fra virksomheten i 2015 ble det opplyst at tilfredsstillende korrigerende tiltak var iverksatt for alle påpekte forhold, noe nytt tilsyn viser at ikke er tilfelle. Miljødirektoratet gjør oppmerksom på at vi fremover vil vurdere nye tilsyn hos virksomheten for å kontrollere at tilfredsstillende retting blir gjennomført. 7. Anmerkninger Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen. 8. Dokumentunderlag Lovgrunnlaget for inspeksjonen var: Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Inspeksjonsrapport I.miljodir Side 6 av 6