Kontantstøtte. Landsstyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontantstøtte. Landsstyret"

Transkript

1 Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Ingrid Ophaug Dahl og Anders Skyrud Danielsen, arbeidsutvalgsmedlemmer og Sara Marie Blichner, økonomiansvarlig 26. august 2012 LS Kontantstøtte Bakgrunn På landsstyremøtet i mai behandlet Landsstyret en sak om samfunnslønn. I det nåværende arbeidsprogrammet knyttes samfunnslønn tett til kontantstøtte. Etter at Landsstyret vedtok å ta bort punktet om samfunnslønn fra arbeidsprogrammet er det naturlig å se på om vi kan tenke oss å opprettholde ordningen med kontantstøtte på et annet grunnlag, om vi bør ta det bort, eller om den kan erstattes av andre ordninger. Medlemmer av Landsstyret har også ønsket å behandle saker om integreringspolitikk. Ordningen med kontantstøtte er en viktig del av denne debatten. Arbeidsutvalget mener også partiet trenger et mer grundig familiepolitisk program. På disse grunnlagene har Arbeidsutvalget meldt opp kontantstøtte som en sak til Landsstyret. Fra dagens arbeidsprogram: Miljøpartiet De Grønne vil... At ordninga med 2- årig kontantstøtte blir videreført inntil en samfunnslønnsreform er på plass. Av hensyn til integrering må barn av nye innvandrere som gjennomgår introduksjonskurs få tilbud om integreringsstøttende tiltak i perioden.

2 Kontantstøtte gis i dag for barn mellom 13 og 23 måneder som ikke går i barnehage på fulltid. For barn mellom 13 og 18 måneder er satsen 5000 kr i måneden, for barn mellom 18 og 23 måneder er den 3303 kr. Hvis barnet har barnehageplass mindre enn 20 timer i uka, kan foreldrene motta halv kontantstøtte. Støtten gis på bakgrunn av mulig tid i barnehage alene, det er altså ikke noe krav til mor og fars arbeidssituasjon. Har foreldrene barna hos dagmamma og jobber begge to, kan de fortsatt motta kontantstøtte. 1 Drøfting Historikk Kontantstøtte ble innført av sentrumsregjeringen Bondevik 1, bestående av Senterpartiet, Venstre og med Kristelig Folkeparti i spissen. Ønsket var å skape en mer verdibasert familiepolitikk som kunne stå i motsetning til den brede venstresidas institusjonstenkning. Med penger som en erstatning for barnehage, skulle foreldre få mer tid sammen med barna sine i en hektisk hverdag. Mange problemer har oppstått som en følge av ordningen, i hovedsak problemer med integrering og likestilling. Disse vil vi ta for oss i drøftingsdelen. I 1998 ble ordningen innført for foreldre som hadde barn opptil tre år. I 1999 trådte den også i kraft for foreldre med barn opptil fire år. Med andre ord toåringer og treåringer. Under dagens regjering har ordningen blitt innskrenket til å bare gjelde toåringer. Regjeringen har valgt å målrette og styrke ordningen for ettåringer i Soria Moria 2- erklæringen, politisk plattform for flertallsregjeringen fra AP ønsket sammen med SV å fjerne ordningen, SP ønsket derimot å beholde den. Kompromisset ble at ordningen, etter SPs ønske, ble styrket og mer målrettet for ettåringer og, etter AP og SVs ønske, fjernet for toåringer. Om man setter debatten på spissen, ønsker venstresida å avskaffe konstantstøtten så kjapt det lar seg gjøre, mens høyresiden ønsker å utvide den. Rødt, SV og AP argumenterer med at kontantstøtten hindrer likestilling og integrering. SP mener ordningen bør bestå da mange har innrettet seg etter den. Venstre vil samkjøre kontantstøtten med behovsprøvd barnetrygd. KrF, Høyre og FrP stemte imot å fjerne kontantstøtte for toåringer da det ble vedtatt i Stortinget. De mener en styrking av ordningen for ettåringer er bra, men mener at den burde bevares (nå settes inn igjen) og styrkes også for toåringer. De argumenterer for dette med at familiene selv bør ha valgfrihet til å organisere hverdagen sin, og at integrering og likestilling bør styrkes gjennom andre ordninger

3 Hva ønsker vi i Grønn Ungdom? Kontantstøtten er helt klart en skillelinje i den norske politikken som det er viktig å ta stilling til, og mange alternative løsninger finnes. Ønsker vi å forsette dagens politikk med kontantstøtte opp til barnet fyller to år? Ønsker vi å avskaffe løsningen helt? Ønsker vi å utvide den? Eller trenger vi kanskje en helt ny form for kontantstøtte? Barnetrygd og andre ytelser Det er viktig å vite hvilke andre ordninger som finnes i tillegg til kontantstøtteordningen. Barnetrygden er en ytelse som blir gitt til alle barn under 18 år. Her finnes det flere mulige utvidelser og tillegg som er ment å lette utgiftene ved å ha barn, og stimulere folk til å få barn og tilbringe tid med barna. Barnetrygden er en lav sats som er ment som et tillegg til ordinært arbeid, med utvidelser for bo- og omsorgssituasjon. I tillegg til barnetrygden finnes det foreldrepenger. Disse utbetales som en erstatning for lønn etter fødselen. En del av foreldrepengene kan kun mottas som en del av fedrekvoten. Denne kvoten er 12 av 47 uker og disse ukene kan ikke overføres til mor hvis far ikke ønsker å ta ut stønaden. Tall og fakta Vi ser en generell nedgang i mottakere av kontantstøtte. Sannsynlig årsak til dette er at regjeringen fra 2008 har hatt et mål om å nå full barnehagedekning. Med andre ord - alle familier som ønsker det, skal kunne få plass i barnehage fra barnet fyller ett år. I dag utbetales det kontantstøtte i 30 % av familiene som har barn i relevant aldersgruppe. Her er det store geografiske forskjeller: den minste andelen mottakere finner vi i Finnmark, med 19 %, Oslo ligger på landsgjennomsnittet, mens Agder- fylkene topper med over 40 % sammen med Oppland. Her kan vi bare gjette, men dette kan være en konsekvens av at noen fylker rett og slett er mer konservative enn andre. Stein Rokkan karakteriserte sørvestnorge som motkulturelle, preget av konservative familieverdier, religiøsitet og sterk motstand til alkohol I alt Tabell: Dette er oversikt over hvor mange som tok ut kontantstøtte i oppgitt år. Det er en vesentlig skjevhet i hvem som mottar kontantstøtte. I mars 2011 var 83,6 % av mottakerene kvinner. Vi ser likevel en positiv utvikling der far oftere tar ut kontantstøtte. Skjevheten kan ses i sammenheng med arbeidsmarkedet vårt. I grove 3 3

4 trekk jobber fedre mye, mens mødre reduserer sin arbeidstid. Som vi ser av tabellen under, er det ytterst få av de som benytter seg av kontantstøtte som er menn/fedre Kvinner Menn Tabell: Denne tabellen viser hvor mange kvinner og hvor mange menn som tok ut kontantstøtte i oppgitt år. Per 2012 oppholder 1300 av kontantstøttemottakerne seg i utlandet. 67 % av disse ytelsene havner i Polen. Dette er i all hovedsak fedre som jobber i Norge med hjemmeværende kone med barn hjemme i Polen. Figur: Dette er en oversikt over hvor innvandrerne som benytter seg av kontantstøtte kommer fra, og hvor mange prosent av de som benytter seg av den. Det er vår tolkning at Hele landet her betyr etnisk norske, uavhengig av bosted. Mors tilknyttning til arbeidslivet Det er en direkte sammenheng mellom mors inntekt året før hun fødte barnet og hvorvidt hun mottar kontantstøtte. Andelen mottakere er relativt sett meget høy for mødre som sto uten inntekt i året før de fødte. På den andre siden blir andelen 4 4

5 mottakere dramatisk redusert jo høyere lønn. Blant dem som mest sjeldent mottar kontantstøtte finner vi høyt utdannende som leger og ingeniører. De som oftest mottar kontantstøtte er de som har jobbet som renholdere, hjemmepleiere eller lignende arbeidskraftintensive turnusbaserte yrker. 5 6 Ufordringer I denne delen av utredningen skal vi ta for oss de ulike perspektivene og utfordringene de bringer med seg: likestilling, integrering og familie. Forskjellige miljøer i det norske politiske landskapet konsentrerer seg om enkelte perspektiver. Vi ønsker at Landsstyret står best mulig stilt til å fatte et vedtak som tar høyde for alle disse ulike vinklingene. På bakgrunn av dette vil vi forsøke å systematisk gå igjennom det vi har kommet over i arbeidet med kontantstøtteordningen. Mange av de positive effektene som kan tenkes målbare ved en kontantstøtteordning, forutsetter naturligvis at kontantstøtten ikke blir brukt til å betale svart for dagmamma eller inngår i en barnepassordning. Den må faktisk gjøre slik at mor eller far kan jobbe mindre for å ta seg av sine egne barn. I dag er det ingen krav til redusert arbeidstid i kontantstøtteytelsen, og det er derfor ingen automatikk i at ytelsen fører til et mindre arbeidstrykk hos foreldrene. Likestilling En stor svakhet ved dagens ordning er at den i all hovedsak benyttes av kvinner. Dette vil igjen føre til at kvinner faller utenfor arbeidsmarkedet i en periode og kan videre gjøre det vanskelig å delta i yrkeslivet senere og dermed påvirke deres mulighet til å orientere seg i samfunnet. Med denne ordningen holdes kvinner ute fra arbeidsmarkedet. Dette gjør det vanskeligere for kvinner å gjøre karriere, og kan bidra til at kun mannen står igjen med lederstillinger. Dette kan i særlig grad gå ut over kvinner med innvandringsbakgrunn, som statistisk sett allerede står dårlig i arbeidslivet. Slik sett står kontantstøtten i direkte motsetning til det norske samfunnets målsetning om å i større grad inkludere minoritetskvinner i samfunnet. Blant kontantstøttens mest skremmende effekter er den store geografiske forskjellen. I fylker der man relativt sett sliter med likestillingsspørsmål er det langt flere som mottar kontantstøtte. I Oppland og Agder- fylkene er det så mye som 40 % av barna som er hjemme med foreldre på kontantstøtte. Dette mot gjennomsnittlige 30 % på landsbasis. En mulig årsak til dette er mer konservative holdninger til kjønnsroller i det området som kalles bibelbeltet. Mødre er hjemme med barna eller jobber deltid, mens far er den store lønnsvinneren i familien. Dette er med på å gjøre kvinnen avhengig av mannen, og svekker kvinnens stilling etter en eventuell skilsmisse. At bare en av de to foreldrene deltar aktivt i stor- samfunnet er i seg selv et onde. Barn, språk og integrering På den andre siden kan det argumenteres med at kontantstøtten kan gjøre overgangen til det norske samfunnet mykere for noen innvandringsfamilier. Overgangen til det norske samfunnet og dets krav om deltakelse i arbeidslivet for å integreres i samfunnet 5 erd/_attachment/231927?=true&_ts=1273cf

6 står i skarp kontrast til landsbygda i Pakistan og på Afrikas Horn, der kvinner som oftest styrer husholdningen. Integreringsperspektivet er ikke begrenset til å handle om kjønn. Barn med innvarndrerforeldre vil generelt stille sterkere ved skolestart, både når det gjelder språk og kulturell forståelse, hvis de allerede har gått i barnehage noen år. De vil også få venner med andre bakgrunner enn seg selv, og dermed få en bredere forståelse for andre kulturer og levemåter. At barna er i barnehage, fører også til at foreldrene deres i større grad må involvere seg i det norske storsamfunnet. Vår oppgave er ikke assimilering, en prosess som gjør at en minoritet gir avkall på sin etniske identitet, men integrering av minoritetskvinner, der man i størst mulig grad får beholde sin egen kultur, men likevel blir en aktiv del av det norske samfunnet. Dette kan la seg gjøre uten å være en del av arbeidslivet, selv om arbeidsplassen som regel sees på som en svært viktig arena for integrering. Det kan virke overdrevent å påstå at alle innvandrerbarn må starte norskopplæring gjennom barnehage allerede før de fyller to år. Likevel kan det tenkes at mor får flere barn og hvis mor først er hjemme med ett, er det økonomisk gunstig om også de andre barna er hjemme. Det er dyrt å sende barn i barnehage, og barnetrygden mottar man uansett. Enkelte har vist at man kan gå så langt som å se at ufaglærte innvandrere kan få mer penger ved å utelukkende motta stønadsordninger, enn å gå ut å søke seg jobb. 7 Familiepolitisk Som de konservative grupperingene i politikken påpeker, er det ofte bra for barn å være mye hjemme med foreldrene sine tidlig i livet. Familie blir ofte sett på en viktig institusjon og kjerne i samfunnet vårt. Dette er noe vi grønne i prinsippet er enig i. Videre er det i tråd med grønne prinsipper at folk skal ha mulighet til å jobbe mindre og prioritere annerledes. Å insistere på at alle barn skal være i barnehage fra fylte 1 år er ingen løsning. Siden både barn og foreldre er forskjellige, trenger vi et fleksibelt system. Spørsmålet er om kontantstøtte gir de ønskede resultatene. Hvis det låser fast klasseskiller, kjønnsroller og virker negativt på integrering, kan det neppe sies å gi noe særlig med frihet eller muligheter. Det er mange som argumenterer for at barn har godt av å tilbringe sine første år i selskap med mor og far på dagtid, da dette er den mest utprøvde ordningen. Mange viser til at det er et forholdsvis nytt eksperiment å ha barn plassert i en institusjon fra tidlig alder. Allikevel heller nyere forskning mot at barn som tidlig begynner i barnehage klarer seg svært godt. En avhandling skrevet nylig av sosiolog Brita Bungum ved SINTEF konkluderer med at barn av yrkesaktive foreldre klarer seg best. 8 Et økonomisk spill i kommunene? Etter at staten sluttet å utbetale kontantstøtte for to- åringer, har 17 kommuner valgt å selv opprettholde den ordningen på lokalt nivå. Dette kan komme av familiepolitiske årsaker, da de fleste kommunene som går inn for dette, har et konservativt flertall i kommunestyret. Det er likevel viktig å få med det økonomiske perspektivet, nemlig at kommuner kan spare penger på ordningen. Her ved et eksempel fra Os kommune i

7 Hordaland ser vi hvor mye kommunene kan spare på at foreldre velger å benytte seg av kontantstøtte, heller enn å sende barna i barnehage: Fremlegget går nemleg ut på at foreldra får 5000 kroner i månaden i kommunal kontantstøtte. Dette gjev ei årleg utgift for kommunen på kroner. Til samanligning kostar ein barnehageplass for det same barnet kommunen kroner i året. 9 Arbeidsutvalgets mening Vi har kommet frem til at vi har tre alternativer som er beskrevet og argumentert for i det følgende. Mulige alternativer: Bevaring av dagens ytelse Fra et grønt perspektiv kan man tenke seg at jo lengre og mer foreldre er hjemme med barna, jo mindre bidrar de til økonomisk vekst i samfunnet. Det er også et prinsipp at folk skal ha mulighet til å jobbe mindre og leve mer. Kontantstøtte kan være et tiltak som hjelper folk til å kunne gjøre nettopp dette. Avskaffing av ordningen: Ettersom kontantstøtten ser ut til å ha flere negative enn positive konsekvenser, kan avskaffing være et alternativ. Selv om det i utgangspunket er bra at foreldre kan velge annerledes og være hjemme, heller enn å jage profitt, ser det heller ut til at kontantstøtten forsterker gamle klasseskiller og kjønnsrollemønsteret. En ny versjon - familiestøtte : Det er bra om familier kan få prioritere barn og tid sammen, men da må det være nettopp dette. Det er et alternativ å lage en ny familiestøtte der familien kan motta støtte mot at begge foreldre reduserer sin arbeidstid. I tillegg må barnet selvsagt gå mindre eller ingenting i barnehage. Ordningen vil gjelde til fylte tre år. Ordningen må følges opp med arbeidslivsreguleringer som gjør det enkelt å jobbe frivillig deltid. De praktiske detaljene angående stillingsprosent og utbetaling må selvsagt utredes. Det er arbeidsutvalgets mening at kontantstøtten, slik den er i dag, ikke på noen måte holder mål. Som det har kommet fram, har den mange negative konsekvenser og de mulig positive konsekvensene gjør seg i liten grad gjeldende. Ordningen bidrar aktivt til å opprettholde et gammeldags mønster der mor er hjemme og står for omsorgen, mens far er fraværende og står for pengene. I tillegg kommer integreringsproblematikken. Videre viser forskning at de som i størst grad tar ut kontantstøtte, er de som allerede har dårlig tilknytning til arbeidslivet, altså bidrar ordningen i mindre grad til at foreldre faktisk prioriterer annerledes. 9 7

8 Vi er et parti som er for mer tid med barna og kortere arbeidsdager, men vi er også et parti som ønsker at folk skal kunne tenke nytt og ikke være fanget i gamle mønstre. Derfor kan vi ikke ofre likestilling og integrering. Vi mener at en ny «familiestøtte» er det mest lovende tiltaket vi kan gå inn for. Med denne ordningen kan vi gi folk et initiativ til å jobbe mindre og være med på å legitimere frivillig deltid overfor arbeidsgivere. Ordningen vil heller ikke ha de negative konsekvensene for likestilling og integrering som kontantstøtten har. Punkter til diskusjon 1. Er kontantstøtte en grønn ordning? Hvorfor? Hvorfor ikke? 2. Trenger vi i det hele tatt en ordning for barnefamilier som ønsker å være mer hjemme, eller burde familiene kunne klare dette selv ved å jobbe deltid? 3. Vil en ny familiestøtte være et godt tiltak? Hvordan vil det kunne fungere med tanke på de hensynene som har kommet fram i utredningen? Forslag til vedtak Grønn Ungdom mener at F1: Grønn Ungdom ønsker å avskaffe kontantstøtteordningen og samtidig utrede hvorvidt den kan erstattes av en ny familiestøtte som favner om samme samfunnsgruppe. Familiestøtten forutsetter at begge foreldre reduserer sin arbeidstid og er hjemme med barna. F2: Sakutsutredningen sendes til Miljøpartiet De Grønnes programkomité. Vedlegg - Diskusjonsnotat fra arbeidsprogramkomiteen - Notat fra arbeidsutvalgets diskusjon Med vennlig hilsen Med vennlig hilsen Ingrid Ophaug Dahl Arbeidsutvalgsmedlem Anders Skyrud Danielsen Arbeidsutvalgsmedlem Sara Marie Blichner Økonomiansvarlig Grønn Ungdom 8

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00

TALE HELLEVIK. Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn før og etter kontantstøttens innføring TALE HELLEVIK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 2/00 Norsk institutt

Detaljer

Moderne familier - tradisjonelle valg

Moderne familier - tradisjonelle valg // Rapport // Nr 2 // 2009 Moderne familier - tradisjonelle valg - en studie av mors og fars uttak av foreldrepermisjon Moderne familier tradisjonelle valg 1 NAV-rapport 2/2009 Moderne familier tradisjonelle

Detaljer

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon

Elisabeth Rønning. Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og økonomi før innføring av kontantstøtte Hovedresultater og dokumentasjon 1 Forord Statistisk sentralbyrå legger her fram hovedresultatene

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge

Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Far gjør perspektiver på menn og omsorg i Norge Temaheft e f r a Ref or m r essur ssent er f or menn Nr 2 (2008) Innhold Innledning 3 Fenomenet 3 Antallet 5 Starten 6 Balansen 8 Nytten 10 Mangfold 12 Brudd

Detaljer

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013

SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 SPRÅKPOLITIKK OG SPRÅKBRUK I NORSKE PARTIPROGRAM 2013 En rapport i to deler Jostein Gripsrud Noen hovedpunkter: Språkpolitikk: Partiene er slående enige om at norsk språk er grunnleggende viktig for samfunnet

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet

Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 3/2011 Vi vil, vi vil men får vi det til? En kartlegging av tiltak mot ungdomsproblemer i Knutepunkt Sørlandet Ingunn Kvamme og Nina Jentoft Tittel Vi vil, vi vil men får vi det til?

Detaljer

Kvinners politiske interesse og deltakelse

Kvinners politiske interesse og deltakelse Prosjektrapport nr. 5/2013 Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine Svarstad Tittel Forfattere Kvinners politiske interesse og deltakelse May-Linda Magnussen og Christine

Detaljer

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid?

Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 30.mai 2011 Hva er verdien av Varig tilrettelagt arbeid? En samfunnsøkonomisk lønnsomhetsanalyse av arbeidsmarkedstiltaket VTA. Linn Renate S. Andersen og Margrete Laland

Detaljer

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv

Rapport 2010-026. Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Rapport 2010-026 Borger-/brukerstyrt personlig assistanse i et samfunnsøkonomisk perspektiv Econ-rapport nr. 2009-026, Prosjekt nr. 5Z090071.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-120-4 EBO/TTH/pil, EIW,

Detaljer

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser?

Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Pensjonsreformen: Hvilken effekt har den på uttaket av helserelaterte ytelser? Av: Ole Christian Lien Sammendrag Fra 2011 ble det innført nye fleksible uttaksregler for alderspensjon. Hovedprinsippet er

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet

10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Seniorer i Norge 010 Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Tor Morten Normann 10. Sosial kontakt og organisasjonsaktivitet Norske seniorer lever stort sett sosialt aktive liv. Sammenlignet med andre

Detaljer

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet?

Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Kvinner og menn, før og nå, hvor langt er vi kommet? Et hefte om likestilling, likebehandling, rettigheter og muligheter Oslo kommune 705513_01M.indd 1 Innhold 8. mars den internasjonale kvinnedagen side

Detaljer

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage

Meld. St. 24. (2012 2013) Melding til Stortinget. Framtidens barnehage Meld. St. 24 (2012 2013) Melding til Stortinget Forord En god barndom varer hele livet. Vi formes mest som mennesker når vi er yngst. Å bidra til at alle barn får en god start i livet er det viktigste

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune

Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Katrine Fangen Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ inntektssikring for flyktninger i Bærum kommune Fafo Katrine Fangen og Anne Britt Djuve Først til Mølla? Evaluering av alternativ

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007

Likestilling og livskvalitet 2007 Likestilling og livskvalitet 2007 av Øystein Gullvåg Holter, NIKK Helge Svare, AFI Cathrine Egeland, AFI AFI-rapport 1 / 2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S REPORT

Detaljer

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma

Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Liv og arbeid Delrapport 2 Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Heidi Gautun Arbeidstakere og omsorg for gamle foreldre den nye tidsklemma Delrapport 2 Liv og arbeid

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1

Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Barn nr. 2 2007:29 47, ISSN 0800 1669 2007 Norsk senter for barneforskning Ett år og klar for barnehagen? Foreldres forståelser av små barns omsorgsbehov 1 Sammendrag Spørsmålet i artikkelen er om et fokus

Detaljer

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt

Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sosial ulikhet i helse: En norsk kunnskapsoversikt Sammendragsrapport Espen Dahl, Heidi Bergsli og Kjetil A. van der Wel Fakultet for samfunnsfag/sosialforsk 2 Forord I 2008 kom Verdens helseorganisasjon

Detaljer

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF

Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Den samfunnsmessige avkastning av utdanning Erling Barth, ISF Innledning Det er bred politisk enighet om å prioritere utdanning. Vi bruker mer på utdanning enn de fleste andre land i verden. Utgiftene

Detaljer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer

Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer Én million ideer Veien fra drøm til å lykkes som gründer 2015 DNB Forskning levert av Menon Business Economics ved Leo Grünfeld, Jens Fredrik Skogstrøm og Marcus Gjems Theie i samarbeid med professor Hans

Detaljer

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000

Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 Møte i kontaktutvalget med arbeids- og sosialministeren 4. september klokken 1000 1 a) Økonomisk sosialhjelp: ministeren ønsker å se nærmere på den ulike praksisen som skjer rundt omkring i kommunene når

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer

Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon. mulige problemer Samordning mellom ny uføretrygd og offentlig tjenestepensjon mulige problemer Av Stein Stugu De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte September 2011 Innledning Notatet er skrevet på oppdrag fra Forsvar

Detaljer