MØTEINNKALLING Eldrerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING Eldrerådet"

Transkript

1 Møtetid: kl Møtested: Ås kulturhus, Lille sal MØTEINNKALLING Eldrerådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og Saksliste Orientering 2 Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse v/biblioteksjef Marianne Selvik og service- og kommunikasjonssjef Anne Eid Informasjon fra leder og eventuelt 2 Side Saker til behandling 6/17 17/ tertialrapport /17 17/ Alternativ til vold 5 8/17 14/ Follo legevakt og forskriftsendring - en orientering 9 Drøfting Eldredagen, søndag 1. oktober Referatsaker Ås, Grethe Karusbakken leder Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes på tlf eller e-post v/vibeke Berggård. Vi sender personlig svar på forfall mottatt i e-post. Hvis du ikke får svar innen rimelig tid, må forfall meldes på telefon til sekretariatet. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 17/00128

2 Orientering Folkebibliotekene og eldres digitale deltakelse v/biblioteksjef Marianne Selvik og service- og kommunikasjonssjef Anne Eid Jf. referatsak 1/17 i Eldrerådet , 17/ Informasjon fra leder og eventuelt Dialogmøte Leve hele Livet! Nils Kolstad er valgt inn som representant fra Ås eldreråd til dialogmøtet på Hamar Jf. referatsak 2/17 i Eldrerådet , 17/ Eldrerådet Side 2 av 13

3 Saker til behandling ER-6/17 1. tertialrapport 2017 Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 17/ Saksgang Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 5/ Eldrerådet 6/ Hovedutvalg for helse og sosial 14/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 46/ Administrasjonsutvalget 9/ Formannskapet 36/ Kommunestyret 29/ Rådmannens innstilling: 1. tertialrapport 2017 tas til orientering. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalget Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1. tertialrapport 2017 v 0.14 Saksbehandler sender vedtaket til: Økonomisjefen Eldrerådet Side 3 av 13

4 Saksutredning: Fakta i saken: Tertialrapportene er bygd opp etter samme struktur som handlingsprogram Da det er vedtatt mange delmål og innsatsområder med tilhørende tiltak i fireårsperioden, gis det kun rapportering på tiltak med rapporteringsfrist i løpet av våren og høsten Økonomiske konsekvenser: Se egen sak om budsjettreguleringer 1. tertial Konklusjon med begrunnelse: Tertialrapport er fast rapportering til kommunestyret. Rådmannen anbefaler at 1. tertialrapport 2017 tas til orientering. Eldrerådet Side 4 av 13

5 ER-7/17 Alternativ til vold Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Saksgang Møtedato 1 Eldrerådet 7/ Hovedutvalg for helse og sosial 17/ Formannskapet 43/ Kommunestyret 38/ Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning til vedlagte forslag om å etablere et behandlingstilbud i Follo, basert på en bemanning med 4 årsverk, til utøvere av vold i nære relasjoner og deres familier, i regi av stiftelsen Alternativ til vold. 2. Etablering og drift av et behandlingstilbud fordrer at deltagende kommuner i Follo, står for den kommunale medfinansieringen som er nødvendig for å drifte tilbudet. 3. Etablering og drift av behandlingstilbud i Follo forutsetter tilsvarende statlig medfinansiering som det beløpet samarbeidskommunene deltar med. Ås, Trine Christensen Rådmann Marit Roxrud Leinhardt Helse- og sosialsjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Eldrerådet Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1. Utkast til driftsavtale med kommunene i Follo om ATV-tilbud fra Årsrapport Alternativ til Vold (ATV) Eldrerådet Side 5 av 13

6 Saksutredning: Bakgrunn for saken Follorådet ble på sitt rådsmøte den gitt en presentasjon av Alternativ til vold (heretter ATV) med sikte på å vurdere kommunenes medvirkning i oppretting av et ATV-tilbud i Follo. Alternativ til Vold er et kompetanse- og behandlingssenter, med særlig fokus på vold i nære relasjoner. ATV er organisert som en stiftelse. Follo med en befolkning på om lag mennesker er i dag den eneste regionen rundt Oslo som ikke har et ATV-kontor. Alternativ til vold Høsten 2016 la regjeringen frem en opptrappingsplan mot vold og overgrep. I statsbudsjettet for 2017 er det vedtatt å jobbe videre med å utvikle og etablere et tilbud i familievernet til voldsutsatte barn og familier og til unge og voksne voldsutøvere. Ordningen med tilskudd til stiftelsen Alternativ til Vold (ATV) er videreført. Alternativ til Vold er en privat stiftelse med finansiering både fra offentlige og private givere. ATV startet i 1987, da som det første behandlingstilbudet i Europa til menn som har volds- eller aggresjonsproblemer mot samlivspartner. De er nå et behandlings- og kompetansesenter på vold med særlig vekt på nære relasjoner, og definerer sin aktivitet rundt tre hovedoppgaver: drive behandlingstilbud som retter seg til utøvere av, og utsatte for vold i nære relasjoner, både voksne og barn kunnskapsutvikling (forskning og klinikkbaserte metodeutviklingsprosjekter) kunnskapsformidling/utadrettet virksomhet (undervisning, kurs, veiledning, studiebesøk mv). ATV tilbyr behandling både individuelt og i grupper, og kan vise til gode resultater. Tilbudet er et lavterskeltilbud, det vil si at innbyggerne ikke trenger henvisning for å benytte seg av tjenestene. ATV er etablert 11 steder over hele landet ( og ønsker nå å opprette et kontor i Follo, med lokalisering i Ski. Felles for alle kontorene i ATV er behandlingstilbudet til utøvere av vold i nære relasjoner, samt i noen grad deres familier. Per hadde ATV 46 ansatte fordelt på 11 avdelinger med til sammen 43,3 årsverk, og totalt 1147 klienter mottok behandling i ATV veiledet og underviste personer fordelt på 199 oppdrag i løpet av Drift Ved opprettelse av et behandlingstilbud i Follo inngås èn samarbeidsavtale mellom stiftelsen Alternativ til Vold og Follokommunene. Avtalen underskrives av alle de syv Follokommunene og stiftelsen. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter, og spesifisering av behandlingskapasitet. I forslag til avtale for Follo kommunene er behandlingskapasiteten minimum 20 klienter per årsverk per år. ATV står for den totale driften, og er både faglig, økonomisk og administrativt ansvarlig for tilbudet som gis. Hver kommune stiller en kontaktperson til disposisjon. Det avholdes halvårlige møter eller årlige dialogmøter. ATV leverer årsrapport og revisjonsgodkjent regnskap. Eldrerådet Side 6 av 13

7 ATV-kontoret legger til grunn et behov for 4 årsverk på Follo-kontoret. Oppgaver i avtaler ATV har med andre kommuner hjemler blant annet terapeutisk arbeid samt at ATV skal inngå i samarbeidsrelasjoner med relevante faginstanser som f.eks. Politi, barnevern, familievern, Krise- og incestsenter, legetjenesten m.m. Tilskuddet fra samarbeidskommunene skal gå til å dekke drift av behandlingstilbudet som gis. Eventuelle veilednings- og undervisningsopplegg fra kommunale instanser ytes mot vederlag. Klientene betaler egenandel til ATV enten per time eller per gruppeterapi de deltar i. Økonomiske konsekvenser Etablering og drift av et ATV-tilbud baserer seg på et forutsigbart driftsgrunnlag. Dette betinger medfinansiering fra samarbeidskommunene etter en fordelingsnøkkel som må besluttes nærmere med deltakende kommuner. Samarbeidet mellom stat og kommuner forutsetter en delingsmodell 50/50. ATV-stiftelsen står for søknaden til staten om delfinansieringen på 50 %. Kostnadene i tabellen under er andel av driftstilskuddet til den enkelte samarbeidskommune beregnet forholdsmessig ut fra innbyggertallet: Oppstart Helårsdrift %-vis Kommune Befolkning fordeling Oppegård ,3 % Enebakk ,8 % Ski ,0 % Ås ,9 % Vestby ,2 % Frogn ,3 % Nesodden ,5 % SUM driftstilskudd % Kostnadsoverslaget baserer seg på en bemanning på 4 årsverk. Med helårsvirkning i 2018 utgjør totalt tilskudd fra stat og Follokommunene 5 mill kr. Samarbeidende Follokommuner vil måtte stå for halvparten, det vil si 2,5 mill kr., som er de samlende kommunale kostnadene for drift av et ATV kontor uavhengig av antall kommuner som ønsker å delta. Det beregnes 1,6 mill kr til første driftsår (halvårsvirkning 2017), samt kr i etableringskostnader. Etablering av tilbudet innebærer istandsetting av sentralt beliggende kontorlokaler, anskaffelser, driftsmateriell m.m. Kostnadsberegningen bygger på erfaringen med etablering av nye ATV-tilbud de senere årene (Tromsø, Bergen og Nedre Romerike). Per i dag er det statens deflator som legges til grunn for den årlige prisjusteringen. Inngåelse av avtalen forutsetter tilslutning og finansiering fra samarbeidskommunene, og en statlig delfinansiering. Der ATV-stiftelsen har inngått kommunale driftsavtaler, er det i avtalene eksplisitt formulert at kommunal medfinansiering forutsetter tilsvarende statlig medfinansiering. Erfaringen så langt (mer enn 10 år) er at staten har videreført medfinansieringen av ATV`s behandlingstilbud. Etablering av et ATV-tilbud i Follo medfører en årlig utgift for Ås på ca. kr basert på fordelingsnøkkelen i tabellen med 4 årsverk forutsatt deltagelse fra alle kommunene. Eldrerådet Side 7 av 13

8 Antall årsverk og behandlingskontakter varierer mellom ATV-enhetene, for eksempel har ATV Asker og Bærum to årsverk og 41 behandlingskontakter. ATV Nedre Romerike har tre årsverk og 89 behandlingskontakter totalt (jfr. årsrapporten 2015). ATV uttrykker et behov for fire årsverk for å kunne etablere et kontor i Follo. Oppgaven med å forvalte familiemandatet som følger med den statlige medfinansieringen fordrer en minimumsbemanning på 4 årsverk, i følge ATV. I tillegg til at tilbudet behøver en rimelig kapasitet og et fagmiljø som ikke er for sårbart. Fem ATV-kontorer har fått et fjerde årsverk på inneværende års styrkingsmidler fra staten, i tillegg til at det er stilt midler til disposisjon for etablering av to nye ATVtilbud. En full implementering av familiemandatet vil måtte skje over flere år i planperioden. Dette er skriftlig uttrykt i Opptrappingsplanen mot vold og overgrep. Vurdering ATV er et lavterskeltilbud som betyr at alle som mener de har et behov for hjelp kan henvende seg direkte til kontoret. Offentlige instanser kan med samtykke fra klienten henvise for behandling. Opprettelse av et ATV-kontor er et tilbud til voldsutøvere og innbyggere i Folloområdet som utsettes for vold i nære relasjoner. Rådmannen vurderer tjenesten som et godt samfunnsmessig tiltak og et viktig tilbud for de enkeltpersoner og familier som rammes av vold. Hjelp og behandling av voldsutøvere gir likeledes forebyggende effekter ved å hindre lærte reaksjonsmønstre blant annet hos barn av voldsutøvere, og reduserer skadevirkninger på sikt. I presentasjonen gitt av ATV-stiftelsen kom det frem et behov for 4 årsverk ved etablering i Follo. Rådmannen ser at opptrappingsplanen mot vold og overgrep og oppgaven med å forvalte familiemandatet krever et ATV kontor med 4 årsverk. Staten har gjennom flere år signalisert at den ønsker å medfinansiere ATV-tilbudet, samtidig betinger drift av et ATV-kontor i Follo kommunal samfinansiering. Dersom en av kommunene ikke ønsker å delta i medfinansieringen vil dette endre fordelingsnøkkelen og kostnadene til øvrige kommuner vil øke. Ikrafttredelse: Umiddelbart Eldrerådet Side 8 av 13

9 ER-8/17 Follo legevakt og forskriftsendring - en orientering Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 14/ Saksgang Møtedato 1 Eldrerådet 8/ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 9/ Hovedutvalg for helse og sosial 18/ Formannskapet 45/ Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Ås kommune tar saken til orientering. 2. Saken må følges opp i forbindelse med arbeidet med budsjett og handlingsprogram Ås, Trine Christensen Rådmann Marit Leinhardt Helse og sosialsjef Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Eldrerådet Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Hovedutvalg for helse og sosial Formannskapet Kommunestyret Vedlegg: 1. Vurdering av døgnkontinuerlig legevaktstilbud i Follo Øvrige relevante dokumenter som ligger i saken: Ingen Saksbehandler sender vedtaket til: Kommuneoverlegen Eldrerådet Side 9 av 13

10 Saksutredning: Sammendrag: Akuttforskriften regulerer drift av legevakt i kommunen. Forskriften ble vedtatt endret i 2015, og gir kommunene nye føringer og konkrete krav som må være ivaretatt innen mai Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjelder fra 2017, og regulerer kompetansekrav ved legers tiltredelse i blant annet fastlegehjemler og stillinger ved kommunale legevakter. Disse endringene medfører konsekvenser for kommunene. Forskriftsendringene medfører økte krav til drift av legevakt og til kompetansen til kommunalt ansatte leger, og gjelder uavhengig av hvordan legevakten er organisert. For Follo sin del betyr det at kravene gjelder både for daglegevakter og for Follo lokalmedisinske senter. De økte kravene vil medføre merkostnad uansett hvordan kommunene velger å innfri kravene. Fakta i saken: Akuttforskriften regulerer drift av legevakt i kommunen. Forskriften ble vedtatt endret i 2015, og gir kommunene nye føringer og konkrete krav som må være ivaretatt innen mai Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjelder fra 2017, og regulerer kompetansekrav ved legers tiltredelse i blant annet fastlegehjemler og stillinger ved kommunale legevakter. Disse endringene medfører konsekvenser for kommunene. Follo kommunene drifter daglegevakttilbudet ( ) sitt ulikt. Legevakten ved Follo lokalmedisinske senter ivaretar legevakttilbudet i Follo fra kl , samt i helger og helligdager, og drifter telefonsentral hele døgnet samt mottar anrop på nødnettradio for alle kommunene. I Ås kommune driftes daglegevakt på rullering mellom alle fastlegene under 60 år. Etter 60 år kan man søke fritak. Kommuneoverlegen forvalter ordningen og informasjon om hvem som har legevakt distribueres servicetorg, Follo legevakt og AMK. Ordningen med delt drift av legevakt har vart over flere år og har fungert godt. Nå er forskrifter som regulerer legetjenesten i kommunene endret og det er behov for en orientering om konsekvensene av dette. Forskriftsendringene medfører økte krav til drift av legevakt og til kompetansen til kommunalt ansatte leger, og gjelder uavhengig av hvordan legevakten er organisert. For Follo sin del betyr det at kravene gjelder både for daglegevakter og for Follo lokalmedisinske senter. De økte kravene vil medføre merkostnad uansett hvordan kommunene velger å innfri kravene. Eldrerådet Side 10 av 13

11 Forskriftsendringer som vil få betydning for drift av legevakt: Akuttmedisinforskriften: Kompetansekravene til leger som skal ha legevakt forsterkes. Det betyr at behovet for bakvakt til legevakt, kan bli større. Det kan også bety at kommunenes fastleger ikke har den kompetansen som kreves for å være legevaktslege. Det blir krav til at lege og helsepersonell som arbeider ved legevakt, skal ha gjennomført kurs i akuttmedisin og kurs i volds- og overgrepshåndtering. Akuttforskriften setter også krav til at kommunen skal sørge for at legevakten er forsvarlig utstyrt og i større grad foretar sykebesøk. Legevaktsordningen skal også kunne yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner. Akuttmedisinforskriften beskriver krav til organisering og bemanning av legevaktsentraler. Den beskriver at virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester skal sikre at personellet som utfører tjenestene får nødvendig opplæring og trening i å utføre egne arbeidsoppgaver og trening i samhandling og samarbeid mellom alle leddene i den akuttmedisinske kjeden. Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten: Forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten gjelder fra og regulerer kompetansekrav ved legers tiltredelse i fastlegehjemler, stillinger ved kommunale legevakter og andre stillinger med oppgave om å yte helsehjelp etter helse- og omsorgstjenesteloven. Kommunen skal sikre at leger som tiltrer en fastlegehjemmel, stilling ved kommunal legevakt eller annen stilling med oppgave om å yte helsehjelp i medhold av helse- og omsorgstjenesteloven, har spesialist godkjenning i allmennmedisin eller er under spesialisering. Spesialiseringen må resertifiseres hvert 5. år. Vurdering: Forskriftsendringene setter nye krav til drift av legevakt både når det gjelder oppgaver, lokaler, utstyr og kompetanse. Dagens drift av legevakt må justeres for å ivareta kravene, noe som vil medføre økonomiske konsekvenser. Å ivareta kravene for hver enkelt kommune alene vil bli både kostbart og utfordrende. Kommunene kan få utfordringer med å ha tilstrekkelig med leger som innfrir kompetansekravene for å ha legevakt. Videre er det en utfordring å få til samtrening mellom personell som skal ha legevakt når oppgaven er lagt ut på hvert fastlegekontor. Kommunen har et ansvar for å sikre at de har kvalifisert personell. Kravet til spesialisering for leger og resertifisering av spesialisering vil by på en betydelig utfordring. Legevaktsordningen skal også kunne yte hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner og det setter krav til nødvendig lokaliteter, utstyr og kompetanse for å ivareta oppgaven. For at legevaktsordningen skal bidra til at befolkningen ved behov for øyeblikkelig hjelp mottar forsvarlige og koordinerte akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, er det behov for en å se på nye muligheter for å organisere legevakt. Helsegruppen i Follo samarbeider om helsefaglige kommune-overbyggende arbeid og har i den forbindelse laget et notat som beskriver krav til legevakts drift, endringer Eldrerådet Side 11 av 13

12 i forskrifter, og kvalitets og kompetanse behov på legevaktstjenesten. Notatet er vedlegg til saken. Økonomiske konsekvenser: De økte kravene vil medføre merkostnad uansett hvordan kommunene velger å innfri kravene i forskriften. Merkostnadene avhenger av hvilken løsning som velges i fremtiden, både driftsløsninger og innhold / profil på legevakten. Konklusjon med begrunnelse: Ås kommune har 12 fastleger. 9 av disse ivaretar i dag daglegevaktsfunksjonen lokalt, da 3 er over 60 år og dermed fritatt fra legevaktsarbeid jfr. regelverket. Kommunen vokser raskt og presset på daglegevakten blir stadig større. Med den nye forskriften øker også kravene til drift av legevakt både når det gjelder oppgaver, lokaler, utstyr og kompetanse. Rådmannen anbefaler at man jobber videre med forslaget om en felles legevakt 24 timer i døgnet, 365 dager pr. år. Rådmannen anbefaler også at man ser på denne løsningen for de kommuner som velger å delta i dette samarbeidet, selv om det skulle være noen kommuner som ønsker å løse oppgaven selv. Dette slik at forslaget ikke står og faller på «alle eller ingen». Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Eldrerådet Side 12 av 13

13 Drøfting Eldredagen, søndag 1. oktober 2017 Referatsaker 4/17 17/ Ordførers svar - Interpellasjon Velferdsteknologi i eldreomsorgen Eldrerådet Side 13 av 13

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 06.06.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/ Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 17/02998-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial 01.11.2017 Formannskapet 08.11.2017

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 09.11.2016 kl. 16.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Eldrerådet

MØTEPROTOKOLL Eldrerådet MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtetid: 06.06.2017 kl. 15.30 17.30. Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Aud Raastad (V) Egil Ørbeck (H) Inger Ekern

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 06.05.2014 kl. 15:30 Møtested: Store salong, kulturhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Møtetid: 03.06.2015 kl. 17.00 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Administrasjonsutvalget Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 24.08.2016 kl. 16.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 14.02.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 28.03.2017 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 02.05.2017 kl. 15:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Dato: 01.11.2016 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Dato: 15.02.2017 kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Ignagard 2. etg. Dato: 01.09.2009 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial Dato: 01.11.2017 kl. 18:30 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal. 24.08.2011 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Lille sal 24.08.2011 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING Valgstyret

MØTEINNKALLING Valgstyret MØTEINNKALLING Valgstyret Møtetid: 10.05.2017 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med Formannskapets møte Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 27.05.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: 09.11.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus - kulturhuset, Store sal 16.02.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 18.08.2015 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Store sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften

Fylkesmannen i Telemark. Akuttmedisinforskriften Akuttmedisinforskriften 4. Samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske tjenester Kommunene og de regionale helseforetakene skal sikre en hensiktsmessig og koordinert innsats i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending

MØTEINNKALLING. Formannskap - ettersending MØTEINNKALLING Dato: 01.03.2017 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap - ettersending Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 29.03.2016 kl. 15:30-17:30 Møtested: Rådhuset 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING-tilleggssak Formannskapet

MØTEINNKALLING-tilleggssak Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING-tilleggssak Møtetid: 04.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 14.02.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

Vurdering av døgnkontinuerlig legevaktstilbud i Follo:

Vurdering av døgnkontinuerlig legevaktstilbud i Follo: Vurdering av døgnkontinuerlig legevaktstilbud i Follo: På oppdrag fra helselederne i Follo kommunene ønskes det en vurdering av om det er grunnlag for å se på utvidede åpningstider ved Follo lokalmedisinske

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og sosial MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og sosial Møtetid: 07.06.2017 kl. 18:30-20:45 Sted: Moer sykehjem, 1. etasje Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Malin Karusbakken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunereformgruppen (Formannskapets medlemmer samt KrF og R)

MØTEINNKALLING. Kommunereformgruppen (Formannskapets medlemmer samt KrF og R) Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunereformgruppen (Formannskapets medlemmer samt KrF og R) Møtetid: 27.01.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 05.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 17.01.2017 kl. 15:30-17:30 Sted: Ås rådhus, 2.etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås kulturhus, Lille sal 11.04.2012 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eldrerådet

MØTEINNKALLING. Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 22.08.2017 kl. 15.30 Møtestedted: Ås kulturhus, Lille sal Eldrerådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING. Ungdomsrådet MØTEINNKALLING Dato: 16.08.2016 kl. 15:30-17:30 Sted: Rådhuset 2.etasje Ungdomsrådet Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk.

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Dato: 24.08.2016 kl. 18.30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet

MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Ås kommune MØTEINNKALLING Ungdomsrådet Møtetid: 19.05.2015 kl. 15:30-17:30 Møtested: 1.etasje Rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING Ås eldreråd

MØTEINNKALLING Ås eldreråd Ås kommune MØTEINNKALLING Ås eldreråd Møtetid: 06.10.2015 kl. 15.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem.

Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Endringer i lovverket - Økt behov for iverksettelse av forprosjekt for utvidelse av Moer sykehjem. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02353-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016

Detaljer

Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/

Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser. Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/ Åpning av Ås Demenssenter - Stillingshjemler og sykehjemsplasser Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 16/02352-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Eldrerådet 16.08.2016 Hovedutvalg for helse og

Detaljer

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Møtetid: 17.02.2016 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING Møtetid: 05.11.2013 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING Plankomiteen

MØTEINNKALLING Plankomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plankomiteen Møtetid: 26.03.2015 kl. 18:30 Møtested: Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr. Ås kommune Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/00472-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus. 05.06.2012 kl. 17.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Store salong i Ås rådhus 05.06.2012 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskap

MØTEPROTOKOLL Formannskap Ås kommune Møtetid: 23.10.2013 kl. 18.30 20.55 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: A: Johan Alnes, Ivar Ekanger V: Jorunn Nakken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 05.04.2017 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Administrasjonsutvalget Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING-Ettersendt sak. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING-Ettersendt sak Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 31.10.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 22.10.2014 kl. 16.30 17.35 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

Sektor helse og velferd

Sektor helse og velferd Sektor helse og velferd Forskrift om krav til og organisering av kommunal legevaktordning, ambulansetjeneste, medisinsk nødmeldetjeneste mv. (akuttmedisinforskriften) 1 Formål Forskriften skal bidra til

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Ås kommune MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalg Møtetid: 06.04.2016 kl. 16.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet. Møtetid: kl Ås kulturhus, Lille sal. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7.

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet. Møtetid: kl Ås kulturhus, Lille sal. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Ås kommune MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtetid: 16.08.2016 kl. 15.30 17.20 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 6 av 7. Møtende medlemmer: Grazyna Englund (Ap) Aud Raastad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom kl

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING har møte i Moer sykehjem, 1. etasje, møterom 1-2 26.10.2010 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

Alternativ til vold - etablering av kontor i Bodø

Alternativ til vold - etablering av kontor i Bodø Helse- og omsorgsavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2017 554/2017 2017/3442 Saksnummer Utvalg Møtedato Råd for funksjonshemmede 01.06.2017 Bodø eldreråd 06.06.2017 Ruspolitisk

Detaljer

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE

MØTEINNKALLING ÅS KOMMUNE ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Valgstyret (formannskapet) har møte i Ås kulturhus, Lille sal 29.08.2012 kl. 18.30 NB! Møtet holdes i sammenheng med formannskapets møte. Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Dato: 15.02.2017 kl. 18:30 Sted: Ås kulturhus, Store salong Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for helse og sosial MØTEINNKALLING Møtetid: 22.01.2014 kl. 18:30 Møtested: Moer sykehjem Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges til gjennomsyn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

MØTEINNKALLING. Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne MØTEINNKALLING Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Dato: 22.08.2017 kl. 17:30 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte

MØTEINNKALLING. Formannskap ekstraordinært møte Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskap ekstraordinært møte Under drøftingssaken inviteres også gruppelederne fra SV, KrF og Rødt til å delta. Møtetid: 12.10.2016 kl. 16.30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille

Detaljer

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet. Møtetid: kl Ås kulturhus, Lille sal. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7.

Ås kommune. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet. Møtetid: kl Ås kulturhus, Lille sal. Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Møtetid: 22.08.2017 kl. 15.30 16.55 Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 7. Møtende medlemmer: Grazyna Englund (Ap) Aud Raastad (V) Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal, Kulturhuset kl

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal, Kulturhuset kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Lille sal, Kulturhuset 14.05.2013 kl. 17.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 22.05.2008 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 50 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING DEL 2 Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 15.04.2015 kl. 17.30 20.10 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Evaluering av kulturområdet Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/01632-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 20.05.2015 Ås eldreråd 19.05.2015 Administrasjonsutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 23.08.2007 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 23.08.2007 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen

MØTEINNKALLING. Plan- og byggekomiteen Ås kommune MØTEINNKALLING Plan- og byggekomiteen Dato: 05.10.2016 kl. 19.00 Sted: Rådhuset, møterom 2. etasje Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet

Detaljer

Ås kommune. Saksutskrift. Møteplan Formannskap og Kommunestyre

Ås kommune. Saksutskrift. Møteplan Formannskap og Kommunestyre Saksutskrift Møteplan 2016 - Formannskap og Kommunestyre Saksbehandler: Jeanette Karlsen Saksnr.: 15/01757-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato 1 Formannskap 2011-2015 61/15 20.08.2015 2 Formannskap 2015-2019

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 15.02.2012 Fra F-sak: 8/12 Fra kl.: 18.30 Til F-sak: 9/12 Til kl.: 20.35 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg

MØTEINNKALLING. Ås kontrollutvalg MØTEINNKALLING Dato: 13.06.2017 kl. 18:00 Sted: Lille sal i Kulturhuset Ås kontrollutvalg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet. Møtedokumenter er publisert

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 25.09.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 25.09.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2.

Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett , vedlegg 2. Ås kommune Oppfølging av kommunestyrevedtak K-sak 94/14, vedtatte endringer i driftsbudsjett 2015-2018, vedlegg 2. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 15/00980-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Ås rådhus, Lille sal 26.10.2011 Fra F-sak: 59/11 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 60/11 Til kl.: 19.40 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal kl

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 18.01.2012 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Formannskapet

MØTEPROTOKOLL Formannskapet Ås kommune Møtetid: 08.10.2015 kl. 18.30 21.40 Sted: Ås kulturhus, Lille sal MØTEPROTOKOLL Formannskapet Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Ap: Johan Alnes, Ivar Ekanger

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom kl ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte Moer sykehjem, 1. etg. møterom 1-3 17.02.2010 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus. 04.06.2012 kl. 15.00

MØTEINNKALLING. Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus. 04.06.2012 kl. 15.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås eldreråd har møte i Lille sal i Ås rådhus 04.06.2012 kl. 15.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtetid: 06.10.2015 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Ås kommune Møtetid: 08.10.2015 kl. 16.30 18.15 Sted: Ås kulturhus. Lille sal. MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 25.03.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov. Saksdokumentene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal, Kulturhuset kl

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Lille sal, Kulturhuset kl MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Lille sal, Kulturhuset 13.05.2013 kl. 15.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til lov.

Detaljer

MØTEINNKALLING Eldrerådet

MØTEINNKALLING Eldrerådet MØTEINNKALLING Møtetid: 02.03.2015 kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg.

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte. 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte 07.02.2012 kl. 1200, Org./- og pers.avd. møterom, Erik Johansenbygget, 3. etg. Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt

Detaljer

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke

Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Akuttmedisinforskriften Samhandling og samvirke Merete Ellefsen Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste Formål- Virkeområde Akuttforskriften regulerer kommunenes og de regionale helseforetakenes akuttmedisinske

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskap

MØTEINNKALLING Formannskap MØTEINNKALLING Møtetid: 07.04.2014 kl. 15:30 Møtested: Oscarsborg møterom, rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 20.05.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget

MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalget Møtetid: 01.03.2017 kl. 16.30 17.50. Sted: Ås kulturhus, Lille sal Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 9. Møtende medlemmer: Arbeidsgiverrepresentanter:

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtetid: 07.04.2015 kl. 16:30 NB! Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 28.09.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede

MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås kommune MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede Møtetid: 18.08.2015 kl. 17:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet,

Detaljer

MØTEINNKALLING 3 Formannskap

MØTEINNKALLING 3 Formannskap Møtetid: 04.06.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar" MØTEINNKALLING 3 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter legges

Detaljer

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning Arkivsaknr: 2017/886 Arkivkode: Saksbehandler: Anne-Grete Mosti Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 05.09.2017 Orientering om konsekvensen av nye forskrifter om krav til og organisering av kommunal legevaktsordning

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannens møterom 2.etg. Rringeklokke i borggården. 22.03.2011 kl. 18.

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannens møterom 2.etg. Rringeklokke i borggården. 22.03.2011 kl. 18. ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Rådhuset, rådmannens møterom 2.etg. Rringeklokke i borggården 22.03.2011 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Formannskapet Moer sykehjem 21.11.2012 2. et., møterom 1-2 Fra F-sak: 77/12 Fra kl.: 16.30 Til F-sak: 80/12 Til kl.: 18.15 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer