Årsberetning og regnskap 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning og regnskap 2007"

Transkript

1 Årsberetning og regnskap 2007 Omdømmeprosjektet Åpning av Papirbredden Medlem nr 700 LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv!

2 Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2007 s 3 STYRET Daglig leders orientering om virksomheten Kap. 1 Organisasjonsforhold s 4 Kap. 2 Saker s 6 Kap 3 Media s 10 Kap. 4 Arrangementer s 11 Kap. 5 Forum og samarbeidspartnere s 17 Kap. 6 Nettverkene s 18 Kap. 7 Nedre Eiker Næringsråd s 22 Kap. 8 Lier Næringsråd s 24 Kap. 9 Øvre Eiker Næringsråd s 26 Kap. 10 Forretningsføreroppdrag Sekretariat Styrerepresentasjon s 28 Kap. 11 Kapital- og Byggefondet s 29 Kap. 12 Medlemmer s 29 Fra venstre foran: Regionsdirektør Dag Christensen fra Bilia Personbil AS, adm. direktør Geir Ivar Pettersen fra Ing. Ivar Pettersen AS (viseformann), adm. direktør Odd Eivind Gabrielsen fra Nor-Cargo Drammen AS (formann) og banksjef Kirsti Jensås fra Handelsbanken. Fra venstre bak: Daglig leder i DNF Hans-Petter Tonum, daglig leder Paal Engebretsen fra Engebret Sko AS, adm. direktør Steinar Haugerud fra Teck-Skotselv AS, direktør Trond I. Østgaard fra Handelshøyskolen BI Buskerud og markedssjef Lise Simensen fra Conexus AS (varamadlem). Ikke tilstede: Salgssjef Camilla Cereseto fra Automobil-Kompaniet AS (varamedlem). RÅDET Kap. 13 Resultatregnskap DNF 2007 s 33 Kap. 14 Balanse DNF pr s 34 Kap. 15 Årsregnskap Kapitalfondet s 35 Kap. 16 Årsregnskap Byggefondet s 36 Kap. 17 Revisors beretning s 37 Kap. 18 Budsjett DNF for 2008 s 38 Kap. 19 DNFs lover s 39 Kap. 20 DNFs Visjon Strategi Mål og Handlingsplan 2007 s 40 Kap. 21 DNFs Visjon Strategi Mål og Handlingsplan 2008 s 41 Kap. 22 Valgkomiteens instilling for 2008 s 43 DNF takker Papirbredden Eiendom AS og Fotograf Torbjørn Tanberg for utlån av foto fra åpningen av Papirbredden til DNFs årsberetning Rådet i DNF består av styret og tidligere formenn. Fra venstre foran sittende: Finn Grundt, Geir Ivar Pettersen, Torild B. Lothe, Kirsti Jensås, Odd Eivind Gabrielsen, Camilla Cereseto, Hans-Petter Tonum og Emil Onshuus. Fra venstre bak stående: Rolf A. Berg, Rolf B. Vedal, Knut Smeby, Paal Engebretsen, Steinar Asheim, Petter Langum, Steinar Haugerud, Dag Christensen, Trond I. Østgaard, Lise Simensen, John Erik Nilsen, Arild Kristensen, Ingvald Ingvaldsen og Jørgen R. Låker. Følgende rådsmedlemmer var ikke til stede: Sverre Bruusgaard, Per H. Burud og Trond Tostrup.

3 Styrets beretning for 2007 Drammen Næringslivsforening (DNF) sitt 160. år har igjen vært preget av et bredt tilbud til medlemmene, stort engasjement for regionens næringsliv og fortsatt kraftig medlemsvekst. Foreningens visjon sier at drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter, hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid. DNFs kontor er lokalisert i Drammen. Foreningens visjon, styrets strategi-, mål- og handlingsplan for 2007, resultat av medlemsundersøkelsen i 2007 og annen dialog med medlemmene har vært basis for styrets og administrasjonens prioriteringer i Arbeidet med å videreutvikle DNF som en regional næringslivsforening og samtidig styrke arbeidet for næringslivet i hver av de ulike kommunene, har stått sentralt også i Foreningens arrangementstilbud til medlemmene er opprettholdt på et høyt nivå med stor bredde og tilslutning. Arbeidet med å strukturere medlemsmassen i bransjenettverk har fortsatt i 2007 med etablering av ytterligere to nettverk. DNF har også i 2007 vært en sentral pådriver i mange små og store saker som har betydning for regionens næringsliv. DNF har befestet sin posisjon som næringslivets talerør for Drammensregionen lokalt og regionalt. Dette er gjort gjennom engasjement i næringsutviklingssaker, involvering i en rekke prosjekter og tverrpolitisk næringspåvirkning i forbindelse med partienes programmer til kommune- og fylkestingsvalget i Videre har DNF gjennom året avholdt faste dialogmøter med de politiske- og administrative ledelsene i Drammen-, Lier-, Nedre Eiker- og Øvre Eiker kommuner. Det er også avholdt møter med politikere og byråkrater fra Rådet for Drammensregionen, Papirbredden Innovasjon AS, Syvkantsamarbeidet, Buskerud fylkeskommune og Buskerudbenken på Stortinget. Det er avholdt regelmessige møter med våre kolleger i næringsrådene i Drammensregionen og i Næringsforum Oslofjord Vest (NOV). De fleste av sakene DNF har engasjert seg i har fått medieoppmerksomhet, særlig i Drammens Tidende, med over 100 artikler gjennom året, men også i økende grad i lokalaviser, radio og regionalt TV. Omdømmeprosjekt Drammen, som DNF er sentral i, har fått desidert størst og bredest medieomtale i Foreningen har i 2007 tilbudt medlemmene over 60 arrangementer som frokostmøter, kurser, seminarer, konferanser, nettverkssamlinger og sosiale sammenkomster som har vært godt besøkt. DNF har i 2007 utgitt 6 trykte utgaver av Info-bladet og lansert nye hjemmesider på internett som har vært svært godt besøkt. Foreningens sterke medlemsvekst har fortsatt i DNF hadde ved utgangen av året 702 bedriftsmedlemmer, hele 104 flere enn ved årets start og over målsetningen på 700. I tillegg hadde foreningen 12 personlige medlemmer, 7 pensjonistmedlemmer, 20 studentmedlemmer og Junior Chamber Drammen som eneste kollektive medlem ved årets slutt. DNF har 4 æresmedlemmer. Det ble i 2007 invitert til et eget arrangement for nye medlemmer. Det ble avholdt rådsmøte 15. februar og generalforsamling 21. mars. Styret har hatt 7 møter, samt en strategisamling. Formann har vært adm. dir. Odd Eivind Gabrielsen fra Nor-Cargo Drammen as. Hans-Petter Tonum er daglig leder. DNF har i 2007 videreført arbeidet som forretningsfører for Drammens Handelskammer, Stiftelsen Børsgården og Det Nederlandske konsulat. I tillegg har DNF sekretariatoppdrag for Lydia og Harald Lyches Fond, St. Olavs Klub, Nedre Eiker Næringsråd, Lier Næringsråd og Øvre Eiker Næringsråd. DNF har i 2007 hatt styrerepresentasjon i Stiftelsen Børsgården, Drammens Handelskammer, Lydia og Harald Lyches Fond, De norske skolehistoriske samlinger, Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond herunder Johan Bruusgaards Minde. Administrasjonen har i hele 2007 bestått av 5 ansatte som utgjør 4,1 årsverk som fordeler seg med tre kvinner og to menn. DNF har i tillegg videreført avtalen med Erik Dalheim om rådgivning. Tre av styrets åtte medlemmer, inklusive to varamedlemmer, er kvinner. Regnskapet for 2007 viser et overskudd på kr som tilføres egenkapitalen. Likviditeten er god. Foreningen er i 2007 tilført kr i driftstilskudd og Omdømmeprosjekt Drammen er tilført kr i prosjekttilskudd fra Kapitalfondet. DNFs bygavefond er tilført ytterligere kr fra Byggefondet i 2007 og har dermed en kapital på kr , med en ambisjon om å komme opp i kr DNF har i 2007 deltatt med en rettet emisjon i Papirbredden Innovasjon AS med kjøp av aksjer for kr , finansiert over DNFs drift. Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse fyllestgjørende informasjon og et riktig bilde av driften og stillingen ved årsskiftet. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2007 er satt opp under denne forutsetning. Alle verv i DNF er ulønnet. Revisor har vært Gulliksen, Holmen & Co, etter at DNFs mangeårige revisor Kjell Engh avsluttet sin revisjonsvirksomhet på slutten av Styret retter en stor takk til alle som har gjort en innsats for foreningen i Med bakgrunn i høy aktivitet og fortsatt økende medlemstall, ser styret lyst på fremtiden. Virksomhetens egenart medfører verken forurensing eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljøet. Styret er bevisst på likestilling og vil søke at krav som stilles til dette etterfølges. Drammen, den 31. desember 2007 /12. februar 2008 Odd Eivind Gabrielsen Geir Ivar Pettersen Trond Østgaard Kirsti Jensås Dag Christensen Formann Viseformann Styremedlem Styremedlem Styremedlem Paal Engebretsen Steinar Haugerud Camilla Cereseto Lise Simensen Hans-Petter Tonum Styremedlem Styremedlem Varamedlem Varamedlem Daglig leder - 3 -

4 Daglig leders orientering om virksomheten 1. Organisasjonsforhold Styret i DNF 2007 Formann: Adm. direktør Odd Eivind Gabrielsen, Nor-Cargo Drammen AS. Første gang valgt I Valgt som formann for 1 år. Viseformann: Adm. direktør Geir Ivar Pettersen, Ing. Ivar Pettersen AS. Gjenvalgt som styremedlem i 2006 for 2 år, første gang valgt i Valgt som viseformann for 2 år. Styremedlemmer: Regionsdirektør Dag Christensen, Bilia Personbil AS. Valgt som styremedlem for 1 år i 2006, første gang valgt i Valgt som styremedlem for 2 år. Daglig leder Paal Engebretsen, Engebret Sko AS. Valgt som varamedlem for 1 år i 2006, første gang valgt i Valgt som styremedlem for 2 år. Adm. direktør Steinar Haugerud, Teck-Skotselv AS. Ny. Valgt som styremedlem for 1 år. Direktør Trond I. Østgaard, Handelshøyskolen BI Buskerud. Valgt som styremedlem for 2 år i 2006, første gang valgt i Banksjef Kirsti Jensås, Handelsbanken. Valgt som styremedlem for 2 år i 2006, første gang valgt i Varamedlemmer til styret i DNF: Salgssjef Camilla Cereseto, Automobil-Kompaniet AS. Valgt som varamedlem for 1 år, første gang valgt i Markedssjef Lise Simensen, Conexus AS. Ny. Valgt som varamedlem for 1 år. Styrene i Kapitalfondet og Byggefondet 2007 Steinar Asheim (formann). Petter Langum (Viseformann). Rolf B. Vedal (styremedlem). Knut Smeby (varamedlem). Alle valgt i 2006 for 2 år. I tillegg er foreningens til en hver tids valgte formann og viseformann automatisk medlemmer i fondsstyrene. Revisor Revisorfirmaet Kjell Engh, valgt i 2007 for 1 år, første gang valgt Revisor Kjell Eng varslet imidlertid i desember at har legger opp som revisor og at han har overlatt revisjon for 2007 til revisjonsfirmaet Gulliksen, Holmen & Co AS. DNF tok dette til etterretning og har invitert revisjonsselskaper som er medlemmer i DNF om å gi tilbud på revisjon. Ny revisor velges på generalforsamlingen i Rådet Rolf A. Berg Sverre Bruusgaard Emil Onshuus Jørgen R. Låker Ingvald Ingvaldsen Per H. Burud Petter Langum Arild Kristensen Finn Grundt Steinar Asheim Rolf B. Vedal Æresmedlemmer Sverre Bruusgaard, utnevnt 1986, Rolf A. Berg, utnevnt 1997, Emil Onshuus, utnevnt 1997 og Jørgen R. Låker, utnevnt Valgkomité Torild B. Lothe (Formann), John Erik Nilsen og Trond Tostrup. Medarbeidere Daglig leder Hans-Petter Tonum Prosjektmedarbeider Arne Hjorth Kontormedarbeider Hilde Fevang Kontor- og regnskapsmedarbeider Nina Fjeldhaug Green Kontorassistent Toril Berg van Putten Rådgiver Erik Dalheim Forretningsadresse Næringslivssenteret i Børsen Bragernes Torg 13, 3017 Drammen Postboks 11, 3001 Drammen Tlf Fax Internettadresse: Knut Smeby Trond Tostrup John Erik Nilsen Torild B. Lothe Styret i DNF Medarbeidere: Hans-Petter Tonum Daglig leder Arne Hjorth Prosjektmedarbeider Hilde Fevang Kontormedarbeider Nina Fjeldhaug Green Kontor- og regnskapsmedarbeider Toril Berg van Putten Kontorassistent Erik Dalheim Rådgiver - 4 -

5 - 5 -

6 2. Saker Omdømmeprosjekt Drammen Omdømmeprosjekt Drammen er et samarbeidsprosjekt mellom Byen Vår Drammen AS, DNF, næringslivet og Drammen kommune. Prosjektet ble startet i 2005 og skal i første omgang gå frem til Målsetningen er å øke befolkningsveksten fra 0,9% (snitt ) til 1,5% årlig. Videre er målsetningen økt bolig og næringsetablering, samt en kraftig forbedring av byens omdømme. Til et budsjett på 2,5 mill kr fordelt på 45 partnere har vi i 2007 hatt følgende omdømmekampanjer: Nasjonal reklame TV2, VG og mars 2007 Stor bylogokonkurranse juni 2007, vinneren ble kåret i august DM-kampanje med utsending av DVD-filmer i august 2007 Visningsdag lørdag 25. aug Kampanjene har gitt enormt med redaksjonelle oppslag i rikspressen, og Drammen har blitt en snakkis. Befolkningsvekst i ,05 %. Kun Sandnes vokser raskere enn Elvebyen Drammen. Økt næringsetablering. Ble nr 2 i Dagens Næringslivs kåring av årets gaselle-kommune (nr 1 i 2006). Dokumentert bedring av omdømmet. Åpning av Papirbredden - fra papirproduksjon til innovasjon og kunnskapsproduksjon Papirbredden ble offisielt åpnet fredag 2. mars. De var der alle sammen, kunnskapsminister Øystein Djupedal, ordfører Tore Opdal Hansen, Buskerud fylkeskommune ved Unni Hennum Lie og rektor Kristin Ørmen Johnsen ved Høgskolen i Buskerud. De 500 inviterte gjester fikk oppleve et flott åpningsshow. Gjennom den påfølgende uken var det arrangementer og seminarer med god oppslutning. Åpningsuken ble avsluttet fredag 9. mars med studentenes dag. DNF har vært en av mange samarbeidspartnere for gjennomføring av arrangementer knyttet til åpningsuken. De 500 inviterte gjestene fikk oppleve et spektakulært åpningsshow på Papirbredden. Nytt studietilbud ved Høgskolen i Buskerud Høgskolen i Buskerud arbeider med utvikling av et masterstudium i ledelse, innovasjon og regional utvikling. Studiet skal tilbys ved Papirbredden. HiBu er blant de største norske utdanningsinstitusjoner innen økonomi, ledelse, innovasjon og entreprenørskap. Dette vil være grunnmuren i utviklingen av det nye studietilbudet der fagtilnærmingen skal ha relevans for alt fra tradisjonelle industrinæringer til nyere servicevirksomhet, varehandel, tjenesteproduksjon samt opplevelsesog kulturtilbud. Målet er å bli en hovedleverandør av ekspertise Foto: Fotograf Torbjørn Tanberg. både regionalt og nasjonalt samt at internasjonalt samarbeid skal forsterke tilbudene. DNF har deltatt i en referansegruppe knyttet til det nye studietilbudet. Innspill til partiprogrammene i forbindelse med kommuneog fylkestingsvalget Med føringer fra DNFs handlingsplanprosess ble det utarbeidet punktvise innspill til de politiske partienes programarbeid. Forslagene ble, for de fleste partiene, presentert i møter med disse. Forslagene var i sin form tilpasset en videreføring av det konstruktive samarbeid som var gjennomført i foregående periode. Resultatet av DNFs samspill med de politiske partiene ble igjen et bredt politisk gjennomslag for det alt vesentligste av våre forslag. Dette gir også en nødvendig sikring av at forutsigbarheten i de politiske rammebetingelser ikke skal svekkes ved et eventuelt varierende flertall. Bystyresamlingen i Gildehallen Etter konstitueringen av det nye bystyret i Drammen ble det, i likhet med starten på forrige periode, invitert til et dialogmøte i Gildehallen DNF presenterte sin Mål- og handlingsplan for det kommende år. De politiske partienes gruppeledere, med byens ordfører i spissen, presenterte sine svar på hvordan de ville sikre fortsatt gode rammebetingelser for byens næringsliv. Utdanning, et effektivt transportknutepunkt og sikring av nødvendige næringsarealer ble viet spesiell oppmerksomhet. Det var enighet om at man ut over en løpende kontakt i perioden skulle ha et tilsvarende møte halvveis i denne kommunevalgsperioden

7 Møte med Buskerudbenken DNF har også i denne årsmøteperioden invitert til møte med fylket s representanter på Stortinget. Temaene som har blitt tatt opp til drøfting er en videreutvikling av studietilbudet på Papirbredden med vekt på en fullfinansiering av Høyskoletilbudet, status for et intermodalt transportknutepunkt på Holmen og hovedveisystemet i Ytre Lier. Til møtet var NHO og LO i Buskerud invitert sammen med politisk og administrativ ledelse i de berørte kommuner. Ut over dette har det også vært kontakt med enkeltrepresentanter knyttet til enkeltsaker. Høringsuttalelse Fremtidig regional inndeling St.meld.nr.12 ( ) DNF har i samarbeid med Næringsforum Oslofjord Vest gitt innspill til de berørte fylkeskommuner om ny regional inndeling. Innspillet går ut på å utvikle en ny region tilpasset en optimal bærekraftig næringsutviklingen innenfor området Bærum, Ringerike, Kongsberg/ Notodden, Horten, Moss, Follo. Denne foreslåtte regionen representerer deler av fylkene Akershus, Buskerud, Østfold, Telemark og Vestfold. Det vises til at en region sør vest for Oslo i dag har en rekke fremtidsrettede samarbeidsstrukturer. Ringeriksregionen har et aktivt samarbeid med Bærum. Bærum har, sammen med Asker, et aktivt samarbeid med Drammensregionen og er i likhet med Drammensregionen knyttet opp mot Folloregionen gjennom Rv 23. Drammen er med sine fortrinn som intermodalt transportknutepunkt et viktig element i en bærekraftig transportstruktur syd for Oslo sammen med havner i Horten, Moss og Tofte. Universitetstilbudet i Ås og Høyskolemiljøene i Buskerud og Vestfold blir svært viktige for en framtidsrettet næringsutvikling i en ny region. Teknologisamarbeidet mellom Kongsberg og Horten representeres i dag med verdensledende bedrifter. Drammen Havn Transportmengden inn og ut av regionen vår er økende. Arbeidet med å effektivisere transportsystemet ved å samle transporten i et kommunikasjonsknutepunkt med mulighet til omlasting mellom båt, bil og bane, et intermodalt knutepunkt, er et viktig punkt i DNFs handlingsplan. Det er avklart at de direkte berørte kommuner, Drammen, Lier og Buskerud fylkeskommune ønsker en samlokalisering på Holmen. En flytting av nåværende godsterminal ut av Nybyen er et vesentlig element i denne sammenheng. Jernbaneverket har dette til vurdering. DNF forutsetter at elementer knyttet til lokalisering kommer til avklaring i behandlingen av NTP Motorveibrua åpnet med 4-felt 15. september 2007 ble den utbygde firefelts motorveibru på E18 offisielt åpnet med stor folkefest i den nye bruparken under motorveibrua ved Bangeløkka. Arbeidet med den 1,9 kilometer lange brua har pågått siden 19. mai 2003, og har totalt kostet rundt 1 milliard kroner. Etter fire år med bygging av ny bru, ombygging og forsterkning av eksisterende bru, utskifting av søyler og montering av himling på undersiden av brua, er Norges lengste firefelts motorveibru nå ferdig. Motorveibrua har representert en flaskehals i transport og ferdsel på E18 som har vært en belastning for Drammens omdømme og miljø. Utvidelsen av brua med utskifting til slankere runde søyler og en oval aluminiumsprofil under, har bidratt til et langt mer estetisk utseende enn tidligere. Områdene under brua har gitt plass til rekreasjonsområde og en av Norges flotteste skateparker. Bru og tilhørende områder er også kunstutsmykket. En årelang prosess, som også DNF har deltatt aktivt i, er endelig realisert. Våre nettsider fikk i løpet av 2007 ny drakt og nye muligheter. Bedre oversikt og informasjon om kommende arrangementer, bedre mulighet for medlemssøk, samt profilering av egne varer og tjenester, en mer strukturert meny og et friskere design var noen av nyhetene. Sidene har vært meget godt besøkt og tilbakemeldingene har vært udelt positive. Rullering av kommuneplan for Drammen DNF har fulgt alle holdeplasser knyttet til rulleringen av kommuneplanen med utgangspunkt i foreningens handlingsplaner. Infrastruktur og sikring av næringsarealer er i denne sammenheng de viktigste elementer. Vedtaket i bystyret 19. juni 2007 har gitt oss et plangrunnlag godt tilpasset næringslivets behov. Et kritisk element er sikring av nåværende næringsarealer og nødvendig tilgang på nye. Når det gjelder nye arealer må dette også sees i et regionalt perspektiv. En over tid mer formell samordning av kommuneplanarbeidet er en nødvendighet i denne sammenheng

8 Deltagere på byvandring i Enschede. EU-prosjektet VISP er avsluttet VISP er forkortelsen for Vitalizing City Centres through Integrated Spatial Planning. Drammensregionen har sammen med andre europeiske regioner deltatt i dette tre-årige prosjektet. Gjennom vår deltagelse har vi fått tilført nyttig læring, vi har knyttet kontakter rundt om i Europa og mange prosjekter i Drammensregionen har fått tilført prosjektmidler. DNF har vært representert i prosjektets lokale styringsgruppe. Den offisielle avslutningen av prosjektet skjedde i Enschede i Nederland 7. og 8. juni. Næringslivets gave til Drammen bys 200 års jubileum i 2011 DNF har tatt initiativet til innsamling av penger til en bygave ved byens jubileum i Gaven har i utgangspunktet en økonomisk ramme på 10 mill kr. Ved årsskiftet har det allerede kommet inn 8 mill kr. Intensjonen er å bidra til en kunstnerisks utsmykning av Strømsø torg. Mer enn hundre norske og internasjonale kunstnere har meldt seg interessert. Fem av disse er nå invitert til å til å komme med sin utkast våren Byens folkevalgte har ønsket gaven velkommen. Kommunen har startet sin planlegging av det nye torget. Sommerrevy i Børsen Drømmen om Drammen var tittelen på årets flotte sommershow som gledet mange besøkende gjennom åtte forestillinger i juni. Veslemøy Solberg og Torbjørn Pettersen m/flere hadde satt sammen et morsomt og musikalsk show med gode lokalpatriotiske innslag. Dette var andre året med sommershow i Drammen og DNF er stolt av begge årene å ha vært med å gjøre et slikt tilbud mulig. Rammen i Børsen med mulighet til å bestille full pakke med middag i forkant var flott. Selv hadde vi mange inviterte til premieren og mange av våre medlemmer bestilte billetter via oss. Sommerens musikalske humorshow: DRØMMEN OM DRAMMEN med: VESLEMØY SOLBERG, TORBJØRN PETTERSEN, CATHRINE ISAKSEN BAKKEN, TONNY LEHNE og MARIA BREKKE VOSS Orkester under ledelse av Sven Ohrvik Spilles i Børsen festlokaler i Drammen onsdag 13. juni, torsdag 14. juni, fredag 15. juni, lørdag 16. juni og onsdag 20. juni, torsdag 21. juni, fredag 22. juni og lørdag 23. juni. Alle dager kl Billetter kan kjøpes på Nyhetshjørnet på Bragernes torg, eller bestilles hos Cathrine på tlf.: , e-post: Billettpris: Kun show: kr. 295,- pr. person, (kr. 245,- med Drammens Tidende-kortet). Full pakke med show og lekker revymeny: kr. 545,- pr. person, (kr. 495,- med DT-kortet). Bespisning kl DNF 160 år 1. mars 1847 er stiftelsesdato for foreningen som i dag har utviklet seg fra å være en av landets første lokale handelsstandsforeninger under navnet Drammen Handelsstandsforening, til dagens regionale næringslivsforening for Drammensregionen med navnet Drammen Næringslivsforening. Dagen ble feiret på dagen 1. mars med en markering i Børsen hvor styret, ansatte og medlemmene var invitert. Formann Torild Lothe ønsket velkommen. Daglig leder Hans-Petter Tonum leste prolog forfattet av Øystein Berg. Operasangerinnen Marit Sehl, akkompagnert av Gunnar Sama på flygel, underholdt. Det ble servert snitter, bløtkake og kaffe. Sykehuset på Gullaug Et moderne sykehus med en samlokalisering av somatik og psykiatri på Gullaug har vært en viktig satsing også for næringslivet. Ringvirkningene av fagmiljøet et slikt sykehus vil bestå av vil være et vesentlig bidrag til kompetanseutviklingen i vår region. De reguleringsmessige forhold inklusiv veiløsningen er på plass. Helseministerens avslag på benyttelse av den kjøpsopsjon, som gikk ut , er sterkt å beklage. Det er presisert fra departementets side at det skal komme er nytt sykehus, men nye forhandlinger knyttet til tomtekjøp skaper usikkerhet om realisering. Bedriftsmedlem nr 700 DNF sitt medlemsmål for 2007 var å bli 700 medlemmer, og dette nådde vi like oppunder jul da Caveo ASA avd. Drammen takket ja til medlemskap. Caveo er nyetablert i Drammen, men har etter oppkjøp av Økonomiforvaltning allerede blitt Buskeruds største finansielle rådgivningskontor med 14 ansatte. De er i sin egen organisasjon det nest største kontoret i Norge (kun slått av Bergen) og satser tungt i Drammensregionen. For kun 10 år siden hadde foreningen 88 bedriftsmedlemmer, så veksten de siste årene har vært meget stor og har gitt helt nye muligheter til påvirkning. Styreleder Odd Eivind Gabrielsen overrekker markedsjef i Caveo Drammen, Espen Gulbrandsen en blomsterhilsen

9 Medlemsundersøkelser I 2007 utførte vi i DNF to større undersøkelser mot næringslivet og fikk god respons på begge. Det var en som gikk på spørsmål rundt den rullerende kommuneplanen for Drammen. Spørsmålene dreide seg bl.a om dagens lokalisering, utvidelsesmuligheter, ønske om relokalisering, tilgang på arbeidskraft, parkering, hotell til byen, betydning av flytog til Drammen etc. Innspillene ga vi videre til kommunen. Vi hadde også eget forkostmøte med dette som tema. Videre gjorde vi også en medlemsundersøkelse for å se hvor fornøyde medlemmene er med jobben vi gjør. Begge undersøkelsene dannet et viktig underlag for styrets strategisamling i juni. DNFs Hedersmerke Ordfører Tore Opdal Hansen og adm. dir. Trond Tostrup ble under DNFs 160-års markering i Børsen 1. mars tildelt foreningens Hedersmerke. Dette kan tildeles medlemmer som har innlagt seg særlig fortjeneste ved sin innsats for foreningen eller for handel og næringsliv i Drammensregionen. Likeledes kan Hedersmerke gis til andre som har ydet en spesiell innsats for næringslivet i vårt distrikt. Drammen Næringslivsforenings Hedersmerke er fra før tildelt 33 personer, siste gang under DNFs 155-års markering i Fra venstre: Ordfører Tore Opdal Hansen, adm dir Trond Tostrup og formann i DNF Torild B. Lothe. Priser Årets avgangsstudent I samarbeid med BI Drammen tildelte DNF Anniken Enger i august prisen Årets avgangsstudent. Hun har i tillegg til meget gode karakterer hatt et stort engasjement i studietiden med 2 år i BIS-styret, deltaker i mentorordningen, aktiv i PR-gruppe og hun er et typisk ja-menneske. Anniken er nå i jobb som trainee hos Tine, og vi ønsker lykke til videre. Årets avgansstudent Anniken Enger (i midten) mottar en velfortjent diplom fra BI Drammen v/ Trond Østgaard og DNF v/nina Fjeldhaug Green. Årets bedriftsutvikler Bryggeridirektør Terje Aass ble under Næringslivsdagene 2007 tildelt prisen Årets bedriftsutvikler. Prisen deles årlig ut av BI Drammen og DNF. Terje Aass fikk prisen for sin utrettelige innsats for å videreutvikle familiebedriften Aass Bryggeri, men også for sin innsats utenfor bryggeriet, som for eksempel Drammens Teater. I tillegg ble den samme prisen delt ut i kategori Innovativ oppstartsbedrift til Eiker Bio Energi AS i Øvre Eiker. Bedriften har tatt tak i de forretningsmuligheter som for tiden ligger i bioenergi, og hittil lykkes med dette. Årets logistikkbedrift Prisen Årets logistikkbedrift ble tildelt Back Up Shipping Service A/S i Lier. Bedriften ble etablert i 1994, og har spesialisert seg på å selge logistikkløsninger til små og mellomstore bedrifter. Også denne prisen deles ut av BI Drammen og DNF. Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond Herunder Johan Bruusgaards Minde I 2007 endret Drammens Handelsstandsforenings Stipendiefond navn til Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond. Samtidig ble legatet Johan Bruusgaards Minde innfusjonert. Tidligere kunne midler fra stipendiefondet tildeles ungdom fra Drammensregionen som søkte om tilskudd for å kunne oppholde seg i utlandet for arbeidsopplæring. Dette er for lengst endret til at det også kunne søkes om tilskudd til studieopphold ved universiteter og høyskoler i utlandet. I 2007 ble vedtektene endret slik at det også kan søkes om stipendier til studier ved universiteter og høyskoler i Norge. Dette gir bl.a. studenter ved Papirbredden anledning til å søke. I 2007 ble det også satt i gang en prosess for å øke kapitalen i stipendiefondet, som pr var på ca kr. Styret i Drammens Handelskammer vedtok i 2007 å tilføre stipendiefondet 1 mill. kr. i Likeledes vedtok styret å øremerke et halvt års avkastning av 1 mill. kr. (ca kr) for utdeling av stipendier fra stipendiefondet i DNFs Byggefond bevilget kr. i 2007 til ekstra utdeling i Det ble i 2007 gitt stipender til Tor Erik Freng Svendsen og Ingar Johnsrud. De ble innvilget kr hver. Styret i Drammen Næringslivsforenings Stipendiefond har i 2007 bestått av Jan T. Røkaas (formann), Sverre Bruusgaard, Rolf A. Berg og Kjell Lauritsen, hvorav de to sistnevnte er oppnevnt av DNF

10 3. Media

11 4. Arrangementer Andre arrangementer 5. februar Buskerud i verden NHO Buskeruds Årskonferanse på Union Scene. Fokus på Fremtidens Arbeidsliv i et globalt perspektiv. Foredrag av Statsråd Bjarne Håkon Hanssen. En hel dag med masse engasjement fra bl.a. politikere og representanter fra sentralt næringsliv. 6. februar Europa til Drammen Norge går så det suser. NHObedriftene har oppjustert arbeidskraftbehovet for både 2007 og NAV Eures jobber under høytrykk for å bistå bedrifter med rekruttering av arbeidskraft fra utlandet. Arr: NAV og DNF. Ledelsesfilosofi - Godset i Eliteserien Hyggelig SIF-lunsj med siste nytt fra SIF og Kjetil Siem som snakket om Godsets muligheter i eliteserien. Arr: DNF i samarbeid med SIF. Forvaltning av fripoliser og andre pensjonsordninger DNF inviterte til direkte og humoristisk foredrag av adm. dir. Mikkel Berg i Silver Pensjonsforsikring AS, med fokus på hvordan fripoliser oppstår, hvordan de beregnes og hvordan de best kan forvaltes. 7. februar Møteforum I samarbeid med Strømsgodset Toppfotball og DNF inviterte Norsk Møteforum AS til møteplass for bedrifter i Drammens-regionen. På en dag møtes over 100 bedrifter fra en rekke ulike bransjer. Hver bedrift avholdt inntil 16 møter i løpet av dagen. Reiseliv i Drammensregionen - store muligheter Drammensregionen som attraktivt reisemål er dette tom visjon eller virkelighet? Rådet for Drammensregionen inviterte til seminar om regionens muligheter innen reiseliv. 8. februar Langtidsfrisk slik skapes helse, effektivitet og lønnsomhet Langtidsfrisk er en ny holdning til medarbeidernes sykdom og sykmeldinger. Foredragsholder Birger Rexeds tanker om lederskap i den langtidsfriske organisasjonen bør prioriteres av alle med personellansvar. Arr: Waterhole Buskerud i samarbeid med Dias Omdømme & omdømmerisiko JCI Drammen delte ut prisen The Outstanding Young Person (TOYP) til skihopperen Anders Jacobsen. I samarbeid med Drammens Handelskammer, DNF og Conecto AS inviterte de til et spennende seminar om omdømmebygging med påfølgende enkel middag & sosial mingling. Foredrag ved Peggy Brønn, Andreas Engell og Richard Riekeles. 9. februar Verdikjedesamarbeid gir resultater Foredrag av Petter Vold og Ebbe Schnitler, hhv. Partner og Senior Manager i rådgivningsvirksomheten til PWC. Foredraget fokuserte på hvordan selskaper som er ledende innenfor Supply- og Demand Chain Management har oppnådd store inntekts- og kostnadsgevinster gjennom tett samhandling i verdikjeden. Arr: PricewaterhouseCoopers i samarbeid med DNF. Immaterielle verdier som strategisk mulighet Advokatfirmaet Svensson Nøkleby inviterte til et praktisk rettet seminar om immaterielle verdier som strategisk mulighet. Fordragsholdere var adv. Grete F. Stillum og Andreas Fuglesang. 23. januar Frokostmøte Papirbredden Infomøte for næringslivet i samarbeid med Nedre- og Øvre Eiker 25. januar Årskonferansen 2007 i Drammens Børs Stor deltagelse med aktuelle temaer. ETV-nettverket i Drammensregionen holdt halvdagskonferanse i Børsen med tema; Norges energibehov kjent teknologi i dag ny teknologi i morgen. Innlegg ved tidligere miljøvernminister Børge Brende, adm. dir. Pål Skjeggstad EB AS, fysikkprofessor Egil Lillestøl, produktog marketingsjef Steinar Sandu, Adax AS og prosjektleder Thor Husby InterProsjekt AS. 1. februar Multiservicenett i en moderne bedrift Frokostmøte i Børsen TDC Song ønsket å gi svar på de viktigste spørsmål og samtidig gi et innblikk i den fremtid som allerede ligger tilgjengelig i dagens marked. Medarr: TDC Song. 8. februar Konstituerende årsmøte Frokostmøte i Øvre Eiker. 15. februar Info om rullerende kommuneplan Drammen Frokostmøte i Børsen

12 1. mars Effektiv energiforvaltning og belysning i næringsbygg Frokostmøte i Børsen Medarr: NELFO El-løftet. Drammen Næringslivsforening 160 år 1. mars 1847 er stiftelsesdato for foreningen. Dagen ble feiret med markering i Børsen, hvor styret, medarbeidere og medlemmer var invitert. Prolog, underholdning og sist men ikke minst; DNF`s hederstegn ble utdelt til Ordfører Tore Opdal Hansen og adm. dir. Trond Tostrup. 2. mars Offisiell åpning av Papirbredden Alle var der, kunnskapsminister Øystein Djupedal, ordfører Tore Opdal Hansen, Unni Hennum Lie fra Buskerud fylkeskommune og rektor Kristin Ørmen Johnsen. 500 inviterte gjester fikk oppleve et flott åpningsshow. Foto: Fotograf Torbjørn Tanberg. 14. mars WC Sprintmiddag Børsen Hyggelig og uformell middag med tilbakeblikk på finaler. Medarr: Nor Engros. 15. mars Konfliktløsing Frokostmøte Waterhole Buskerud. Foredrag av adm. dir. Torunn Ødegård i Think Management AS. 17. mars Kreativitet, innovasjon og nytenkning Et humoristisk og nyttig seminar om hjerne og samspill kreativitet og nytenkning. Foredragsholder: Atle Gundersen som har holdt foredrag om nyskapning i 15 år. Medarr: JCI Drammen. 20. mars ETV-nettverket Årsmøte ETV-nettverket gjennomførte sitt årsmøte. Valg av styre. Arne Hjorth DNF ivaretar sekretærfunksjonen. 21. mars BIS Næringslivsdagen på Papirbredden Tema: Ledelsesfilosofi. Presentert av et knippe gode foredragsholdere. DNFs Generalforsamling Avholdt i Børsen. 22. mars Årsmøte ETV-nettverket ETV-nettverket gjennomførte sitt årsmøte. 19. april Frokostmøte Øvre Eiker Slik skapes forutsigbar vekst Frokostmøte i Waterhole Buskerud Fra trussel til ny vekst praktiske verktøy for strategiarbeidet. Foredrag av Lars Ole Mathisen, daglig leder i GainGrowth AS. 24. april Nettverkssamling Kreativ Arena Samling med hensikt å bli kjent med studiet for visuell kommunikasjon ved Høgskolen i Buskerud, Studiets leder, Birger Opstad ga en innføring i studiet som startet i Ny studieplan fra høsten Studiet ønsker å samarbeide med næringen i forhold til oppdragsgivere for studentprosjekter. 26. april Energi og Engasjement Seminar i samarbeid med JCI Drammen. Tema: Energi og Engasjement. Foredragsholder: Jorunn Horgen. Medarr: JCI Drammen. 7. mai Møteforum Bygg og Anlegg Medarr: SIF. 10. mai Frokostmøte i Nedre Eiker Tema: Humoristisk om motivasjon og ledelse. Foredragsholder: Skuespiller Eyolf Soot Kløvig. 12. mai Effektivitetsseminar planlegging og prioritering Kursholder: Rune Møller-Hansen Kiilstofte med bred erfaring innen trening og utvikling av menneskelige ressurser. Involverende, morsomt og nyttig kurs. I samarbeid med JCI Drammen

13 24. mai Vinnende strategier og moderne ledelse Frokostmøte i Børsen. Spennende og underholdene foredrag med tema som engasjerer, av Erik Wilberg. Han har en MBA og en doktorgrad i ledelse fra Hanley/Brunel University i England. 31. mai Frisklivsdag Guidet tur opp Kjøsterudjuvet, litt mat og drikke og et spennende foredrag om temaet Langtidsfrisk. Dr. Solberg i ny forkledning dukket også opp. Arrangementet var et samarbeid mellom Villmarksopplevelser og DNF. 1. juni Informasjonsmøte om bygaven til Drammens 200-års jubileum 2011 For utvalgte sentrale aktører i Drammen ble det holdt informasjonsmøte i Børsen. 5. juni Etablering av bransjenettverk Bygg og Anlegg Samling for bedrifter innen bygg og anlegg med over 50 påmeldte deltakere. Se på behovet og nytten av et bransjenettverk innen bygg og anlegg. Innlegg ved Bjørn Erik Pettersen fra Ing. Ivar Pettersen AS og nettverk for ElektroTeknisk Virksomhet. 13. juni Sommerrevy Se omtale side august Innflytterdagen i Drammen I regi av Omdømmeprosjekt Drammen, og med JCI Drammen som teknisk arrangør, ble Innflytterdagen 2007 gjennomført på Bragernes torg. En rekke av partnerne i omdømmeprosjektet, samt et utvalg kulturinstitusjoner og fritidsorganisasjoner viste seg frem fra stands for byens innbyggere og tilreisende. 6. september Begeistringskveld med Kjetil Andrè Aamodt Som en del av kompetanseuka fikk DNF i samarbeid med arrangørene anledning til å invitere til begeistringskveld med Kjetil Andre Aamodt. Begeistringskveld med påfyll, glede og begeistring i litt uvante og uformelle omgivelser. Frokostmøte med Røde Kors og Thorvald Stoltenberg Frokostmøte med fokus på bl.a. førstehjelps-kunnskap blant kollegaer hvor Yngve Frise hold et godt innlegg. Videre var det en nært og fint foredrag fra presidenten i Norges Røde Kors, Thorvald Stoltenberg. Morgendagens Lierstranda Frokostmøte på Haugestad Bjørn Rune Gjelsten holdt foredrag; Lierstranda om 10 år august Elvefestivalen 2007 Nok en Elvefestival har føyd seg inn i rekken av virkelige folkefester i Drammen. DNF er veldig glad for muligheten vi også i år fikk til å tilby våre medlemmer VIP-billetter til både fredagens og lørdagens konsertprogram. Dette fikk stor respons og hele 450 billetter fordelt på de to konsertdagene ble solgt via oss. Foto: Birgitte Simensen 13. september Personligutvikling, selvverd og selvledelse Et engasjerende og aktiverende seminar om deg selv og hvordan du kan påvirke din egen utvikling. Karin Hjertaker er en fantastisk foredragsholder og hun ble i 2006 kåret til Confex s beste foredragsholder blant over 500 kandidater

14 ༀ ༀЀԀ က ࠀ ĀȀ ЀԀ ᄀԀ ሀጀ ᔀ ༀ 19. september HMS-kurs for ledere Det er fra i år lovpålagt for ledere å kunne dokumentere HMS-opplæring så vi tok derfor i samarbeid med Gulliksen, Holmen & Co, initiativ til å arrangere et slikt kurs lokalt og til en rimelig penge. Kurset ble fullbooket på få dager med lange ventelister. Slik at flere kurs måtte settes opp for å dekke behovet. Kurset ble kjørt av AOF Buskeruds instruktør Ingvild Vatnelid. 20. september Frokostmøte i Waterhole Markedsføring på kanten Foredrag av Kåre Sandvik, professor i markedsføring, Høgskolen i Buskerud. Kåre Sandvik er kjent som en svært engasjerende foredragsholder som ikke er redd for å provosere og overraske. Foredraget ble spesielt fokusert på problemstillinger ut fra globalisering, etikk og miljø. 26. september Næringslivets dag 2007 Den syvende Næringslivets dag i rekken ble arrangert på First Hotel Ambassadeur med meget god oppslutning på utstillersiden, med hele 57 standplasser. I tillegg var TV aksjonen Sammen for barn tilstede. Foredragsholdere var nyansatt redaktør i DT Geir Arne Bore og treningsekspert, sykkelkommentator og businessmann Johan Kaggestad. Begge holdt gode foredrag og salen var fylt med mennesker. 27. september Frokostmøte Innvandrere kan ikke brukes i arbeidslivet I samarbeid med NAV, Manpower og Norsk senter for flerkulturell verdiskapning. Fokus for møtet var å bevisstgjøre og bekrefte for næringslivet at tittelen er en tilbakevist myte og at det blant innvandrerne finnes mange ubenyttede ressurser. 3. oktober HMS-kurs for ledere Se omtale under samme kurs 19. september. 8. oktober Frokostmøtet Waterhole Buskerud Statsbudsjettet 2008 Sjefsøkonom i DnB NOR Nils Terje Furunes innledet rundt tema med Økonomiske utsikter og regjeringens forslag til statsbudsjett Tom Berntzen ledet en panel debatt om Statsbudsjettet med følgende deltakere: Per Steinar Jensen - NHO Buskerud, Einar Enger - Konserndirektør NSB, Ulla Nævestad - ordfører Lier, Torgeir Michaelsen - Stortingsrepresentant (A) Buskerud. 10. oktober ᘀᜀᜀ Leder samfunns- og næringslivsledere samlet til JCI Norway sin årlige rundebordskonferanse hvor tema var Bedriftens Samfunnsansvar (CSR). DNF var medarrangør og JCI Drammen hadde prosjektlederansvaret. ࠀကȀ Ѐ က က ᄀሀࠀက ࠀༀ ࠀ ԀЀ ࠀȀ ࠀ ᤀĀȀ ЀԀ ࠀᰀကȀ Ѐᴀက ᄀḀ ЀЀࠀ က ࠀԀЀ Ȁࠀ ࠀ Ѐࠀᤀᨀᤀ ࠀ ࠀጀ ᔀᘀᜀ ᄀ ࠀကᴀἀ ᄀࠀ Ѐࠀကࠀ #" က ᄀሀࠀᰀ ࠀ! 23. oktober Fremtidsprat Norske bedrifter opplever en stadig tøffere konkurransesituasjon. Dette stiller store krav til innovasjonsevne, nytenking og rette veivalg. Patentstyret og Innovasjon Norge i samarbeid med DNF og NHO Buskerud inviterte til gratis møte om strategisk bruk av patent-, design- og varemerkebeskyttelse. 25. oktober Frokostmøte Misligheter og korrupsjon en økende trussel mot norske virksomheter Foredragsholder Geir Kvamme partner i PWC. Medarr: PriceWaterhouseCoopers

15 26. oktober Kulturaften med trøkk I samarbeid med Musikkens Venner og Drammens Teater inviterte vi til en kulinarisk opplevelse i vårt ærverdige teater. Foredrag av Arne Hjeltnes, sosial mingling rundt Tapas og tilhørende drikke. Islandske Mezzoforte sørget for trøkket. 31. oktober Regionskonferansen 2007 Bli en mer miljøvennlig virksomhet Mange virksomheter i næringslivet og det offentlige ønsker å ta et tydelig miljøansvar. Hvilke enkle, konkrete miljøtiltak kan iverksettes? Hvordan kan en miljøprofil ivaretas i alle deler av virksomheten? Dette var noen av spørsmålene som ble reist på halvdagskonferansen som ble arrangert i samarbeid med næringsrådene i Drammensregionen og Rådet for Drammensregionen. 1. november Frokostmøte i samarbeid med Varehandelgruppen DNF inviterte til et spennende frokostmøte om hvordan vår medieverden endrer seg i rasende fart. Foredrag: Johnny Hårberg fra PHD Network. 6. november Jobbmesse 2007 Å jobb med din glede DNF inviterte i samarbeid med NAV Drammen Arbeid, NHO Buskerud og Papirbredden, til speeddating mellom arbeidssøkere og arbeidsgivere. Dette var en messe som først og fremst tok sikte på å hjelpe arbeidsgivere med å skaffe relevant arbeidskraft. 8. november Waterhole Skap fremtidens næringsliv i Drammen. Dagens ungdom og morgendagens bedriftsledere var invitert til å drøfte fremtidens produkter. 14. november Ranskurs DNF arrangerte i samarbeid med Byen vår Drammen og Gjensidige ranskurs for næringslivet i byen. Populært tilbud. I tillegg til et godt faglig opplegg, fikk deltakerne på kurset også litt action i hverdagen da de fikk føle på kroppen hvordan det vør å bli møtt av maskerte menn og ekte våpen. Svein Hagen fra Sølvberget Sikkerhet holdt kurset. 15. november Frokostmøte i Nedre Eiker Næringsråd Næringslivet ble i dette frokostmøte kjent med Evy Thoresen, ny ordfører i Nedre Eiker. Rådmann Christian Vegard Dahl orienterte om sitt forslag til budsjett for Arrangement for nye medlemmer i Gildehallen Aass bryggeri og Gildehallen var arena for vårt årlige arrangement for våre nye medlemmer. Alle fikk tid til å gi en presentasjon av egen virksomhet. Vertskapet sørget så for at deltagerne fikk mat og drikke. Underholdning fra Yngve F. Kristiansen høstet stor applaus. 19. november Møteforum DNF og SIF var også i år medarrangører da Møteforum, som begynner å bli et innarbeidet begrep i Drammen, skulle avholdes på First Hotel Ambassadeur. Det var hektisk aktivitet da 101 bedrifter avholdt nesten 900 møter på en dag. Hver bedrift avholdt inntil 16 møter á 20 minutter i løpet av dagen

16 21. november Bransjetreff bygg- og anlegg Sosialt treff og informasjon om videre fremdrift for bygg- og anleggsnettverket på Pigen. Etter en presentasjonsrunde og en matbit ga ordfører Tore Opdal Hansen oss en presentasjon Byen som tok tilbake elven om byens utvikling de siste årene og om videre planer for Drammen mot byjubileet i Utviklingen har og vil fortsette å påvirke bygg- og anleggsbransjen. 22. november Fremtidens Scenario i finansnæringen Bjørn Walle, konserndirektør i Gjensidige Forsikring, tegnet et 10 års fremtidsbilde for oss frem mot et scenario i generelle og langsiktige trekk. Hva er viktig å foreta seg når man blir utsatt for tyveri Frokostmøte Øvre Eiker. Lensmann i Øvre Eiker, Målfrid Høivik og etterforsker Bård Olav Fossen la vekt på at man ved egenanmeldelser gir en god beskrivelse av stjålet gods, evt. person- og materiellskader, vitner til hendelsen samt tid og sted for tyveri. 29. november Fremtidens arbeidsmarked Foredrag v/odd-erik Marthinsen - Administrerende direktør i Personalhuset ga oss en status på dagens arbeidsmarked og tegnet et fremtidsbilde av arbeidsmarkedet fremover. Arbeidsglede om å få drive med det man trives med Jobben din skal gi deg overskudd og vekst, ikke tappe deg for krefter! Foredrag v/karen Lisbet Baldishol Brevig og Grete Nyborg Lande i Sollan. 5. desember HMS-kurs for ledere Se omtale under samme kurs 19. september. Møljeaften Det ble igjen en fantastisk oppslutning på DNFs tradisjonsrike Møljeaften i Børsen. Yngve L. Kristiansen underholdt oss med sine litt på kanten viser på dette populære førjulsarrangementet. Det var stor stemning og alle koste seg med både mat og godt selskap. Junior Chamber International (JCI) Drammen er en frivillig organisasjon med fokus på ledertrening og personlig utvikling av yngre mennesker mellom 18 og 40 år. DNF og JCI Drammen har i 2007 samarbeidet om et Businessnettverk med tema salgsinspirasjon. Sammen har vi også tilbudt en rekke spennende kveldsseminarer. JCI Drammen fikk i oppdrag for omdømmeprosjektet å være teknisk arrangør 25. august under dagen Bli kjent med Elvebyen Drammen samt at de sto for Leder 2010 i Børsen 10. oktober. Kontaktperson for JCI Drammen er Nina Fjeldhaug Green. Papirbredden Innovasjon AS (PI AS) PI AS er et regionalt utviklings- og innovasjonsselskap. Etablert i Forretningsidéen er å være en katalysator for kunnskapsbasert utviklingsarbeid og innovasjon i Drammensregionen. Selskapet har definert nærings-, samfunns- og helseinnovasjon som strategiske satsingsområder. Knut Brinchmann ble i 2007 ansatt som selskapets direktør. DNF har gått inn på eiersiden i selskapet og ser fram til et nært samarbeid knyttet til framtidig næringsutvikling i Drammensregionen

17 5. Forum og samarbeidspartnere Byen Vår Drammen as Byen Vår Drammen er et sentrumsselskap for Drammen og i kontorfellesskap med DNF i Næringslivssenteret, Børsen. DNF og Byen Vår Drammen har også i 2007 samarbeidet godt om flere saker hvor vi har hatt felles interesser. Samarbeidet har vært spesielt tett i Omdømmeprosjekt Drammen, hvor Byen Vår Drammen er sekretariat og DNF med i styringsgruppen. Kontaktutvalget med Drammen kommune Kontaktutvalget er et forum for næringslivet og den politiskeog administrative ledelsen i Drammen kommune. Utvalget ledes av Drammen kommune og har hatt tre møter i Utvalget har i 2007 hatt hovedfokus på Økonomiplan for Drammen kommune, rullering av kommuneplan for Drammen og utvikling av Lierstranda. Fra DNF møter formann og daglig leder. Syvpartsamarbeidet Syvpartsamarbeidet består av: Fylkesmann i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, Drammen kommune, Lier kommune, Jernbaneverket, Statens vegvesen region Sør og Drammen Havn. DNF er som eneste interesseorganisasjon invitert til samarbeidet med observatørstatus. Samarbeidsgruppen behandler samferdselspørsmål med regional tverrfaglig interesse. Det har i 2007 vært et møte hvor følgende temaer ble behandlet: Jernbaneverkets rapport om godsterminal på Holmen, Drammen Havns vurdering av et logistikknutepunkts betydning i miljø klimasammenheng og knutepunktets forhold til NTP DNF har spilt en sentral rolle i disse sammenhenger. DNF er representert i Syvpartssamarbeidet ved daglig leder Hans-Petter Tonum og rådgiver Erik Dalheim. NHO Buskerud NHO Buskerud og DNF har også i 2007 samarbeidet om flere sentrale saker av viktighet for Drammensregionen. Særlig har saker knyttet til videreutvikling av høyskoletilbudet på Papirbredden, intermodalt transportknutepunkt på Holmen og hovedvegsystemet i ytre Lier stått sentralt. I denne sammenheng har det vært avholdt felles møte med det offentlige på regionalt og nasjonalt plan. Næringsforum Oslofjord Vest (NOV) NOV er et forum for erfaringsutveksling blant lederne av næringsrådene i Drammensregionen samt Ringerike, Asker og Bærum. NOV ledes av Heidi Grundvig, Hurum Næringsråd, deltagere er: Bjørn Frodahl, Bærum Næringsråd, Lars Nordal, Asker Næringsråd, Hilde Thorud, Røyken Næringsråd, Jan Erik Gjerdbakken, Ringerike Næringsforum BA, Svein Edvardsen, Nordre Vestfold Næringsutvikling BA, Erik Dalheim, DNF og Arne Hjorth, DNF som har sekretærfunksjonen. Møter I løpet av 2007 er det gjennomført 7 styremøter. Møtene alternerer blant næringsrådene. Erfaringsutveksling og læring av hverandre har vært sentrale temaer i møtene. Samarbeid Vestregionen Sammen med Vestregionen ble det arrangert et næringspolitisk seminar på Papirbredden den 19. mars. Studietur til København 25. til 27. april NOV har tradisjon for studieturer både med faglig og sosialt program. Denne gangen var det faglige programmet besøk til Det økologiske Inspirationshus i København samt besøk til C4 Videncenter i Hillerød. Her fikk vi bl.a. høre om gode og dårlige erfaringer med regionsreformen i Danmark. Norsk Forum for Næringsutvikling DNF er medlem av Norsk Forum for Næringsutvikling (NFN). Dette er en nasjonal organisasjon for næringsråd, næringsselskaper og næringssjefer i kommuner og fylkeskommuner. Forumet har som mål å påvirke rammebetingelser fra myndigheter, innhente og utveksle erfaringer og informasjon mellom medlemmene, samt ivareta deres kompetansebehov. DNF ved daglig leder deltok på NFNs årsmøte i Langesund 24. mars. iport iport er en sammenslutning bestående av Rådet for Drammensregionen, Drammen Havn, Lier kommune, Drammen kommune, NHO Buskerud og DNF. iport har som eneste oppgave å arrangere den årlige nasjonale transportkonferansen iport i Drammen. Dette skulle vi gjort høsten 2007 for niende år på rad, men konferansen ble avlyst grunnet samarbeidsproblemer med teknisk arrangør. Arbeidet i iport ledes og administreres av DNF. Konferansen er planlagt gjennomført i Næringsrådene i Drammensregionen Et samarbeidsforum der næringsrådene i Drammensregionen, Rådet for Drammensregionen og NHO Buskerud deltar. Det holdes regelmessige møter der aktuelle temaer innen regional utvikling står på dagsorden. DNF leder disse møtene. Rådet for Drammensregionen Består av ordførerne i kommunene: Hurum, Røyken, Lier, Drammen, Svelvik, Sande, Nedre Eiker og Øvre Eiker. På de månedlige møtene i regionrådet møter både ordfører og rådmann fra hver kommune. Rådet skal utvikle interkommunalt samarbeid på de sektorer og på den måten som gir størst nytteverdi for kommunene, og skal bidra til nærings- og verdivekst på alle områder i regionen i samarbeid med næringslivet og andre relevante parter. DNF er en samarbeidspartner for utvikling av regionens næringsliv

18 6. Nettverkene Ledende bedrifter innen ElektroTeknisk Virksomhet Nettverket består av 57 bedrifter innen elektroteknisk virksomhet samt Høgskolen i Buskerud og BI Drammen. Nettverket er etablert med eget styre som ledes av Bjørn Erik Pettersen, Ing. Ivar Pettersen AS. DNF v/arne Hjorth har sekretærfunksjonen. De øvrige styremedlemmer er: Jostein Holdhus, Energiselskapet Buskerud AS, Jan Henning Quist, ECT AS, Bjørn Rosfjord, ASI Automatikk AS, Arvid Sigveland, Høgskolen i Buskerud, Trond I. Østgaard, BI Drammen og Erik Dalheim, DNF. Visjon Drammensregionen skal fremstå som det ledende kompetansemiljøet i Norge innen elektroteknikk. Styremøter Det er avholdt 8 styremøter og 46 saker har vært til behandling. Styremøtet 16. oktober ble holdt på hurtigruteskipet MS Trollfjord fra Oslo til Drammen. I tillegg har styret vært på besøk hos Institutt for Energiteknikk IFE (Haldenreaktoren) den 14. november. Foran fra venstre: Erik Kolstad, avd.sjef IFE, Lise Moen, forsker IFE, Bjørn Erik Pettersen, ETV, Arvid Siqveland, ETV. Bak fra venstre: Bjørn Rosfjord, ETV, Jostein Holdhus, ETV og Svein-Erik Christiansen, leder seksjon reaktoropresjon IFE (opprinnelig Drammenser). Årsmøte Avholdt 20. mars i St. Olavs Klub, Drammens Børs. Etter gjennomført årsmøte var det fordrag av Per Øyvind Mørk, daglig leder i Byen Vår Drammen AS. Tema: Omdømmebygging av Drammen hva kan elektrotekniske virksomheter få ut av dette? Faglige samlinger For medlemmene er avholdt tre faglige samlinger: 23. april vertskap Energiselskapet Buskerud AS. Tema: Et blikk inn i en spennende framtid. 18. september vertskap Husbanken. Tema: Husbanken mye mer enn en tradisjonell boligbank. Ass. regiondirektør Erik Foss ønsker velkommen til Husbanken. 22. november vertskap Høgskolen i Buskerud. Tema: Nytt studium. Årskonferansen 2007 Konferansen ble holdt i Drammens Børs 25. januar under denne overskriften: Norges energibehov kjent teknologi i dag ny teknologi i morgen! Fysikkprofessor Egil Lillestøl, Universitetet i Bergen, fikk meget stor oppmerksomhet knyttet til sitt foredrag om thorium, den nye snille kjernekraften. Næringslivets Dag på First Hotel Ambassadeur ETV-nettverket hadde egen stand under arrangementet den 26. september. En god markedsføring av nettverket og medlemsbedriftene. Ordfører Tore Opdal Hansen besøker ETVnettverkets stand under Næringslivets Dag. ETV-kompetanse Et forprosjekt innenfor utvikling av styringssystemer knyttet til belysning av uterom. Prosjektet har fått regionale utviklingsmidler fra Buskerud fylkeskommune. Prosjektleder er Thor Husby, InterProsjekt AS. Framtidens Bygg Prosjektet har som målsetting å sette fokus på universell utforming av boliger/leiligheter. I dette ligger og en målsetting om å høyne standarden på el.installasjoner. Prosjektet ledes av arkitekt Rina Ihlen, Husbanken. Øvrige deltagere er: Steinar Sandum, Adax AS, Agnar Holen, Nelfo, Bjørn Mosskull, Norsk Enøk og Energi AS. Arne Hjorth, DNF, har sekretærfunksjonen. Nytt studietilbud ved Høgskolen i Buskerud Fra høsten 2008 kan elever med fagbrev studere til bachelor samtidig som de får lønn. Høgskolen i Buskerud starter en helt ny bachelorutdanning sammen med ETVnettverket i Drammensregionen. Denne unike Industribachelorutdannelsen vil skaffe bedriftene arbeidskraft og gir elevene mulighet til å ta en spennende og relevant utdannelse, der de kombinerer studier med praktisk arbeid. Høgskolen og bedriftene har ambisjoner om å gjøre Drammen til Norges elektrotekniske hovedstad

19 Logistikkgruppen Logistikkgruppen er en arbeidsgruppe for samordning av næringsinteresser, varestrømmer og kunnskapsutvikling knyttet til etablering av et intermodalt transportknutepunkt i Drammensregionen og næringsarealer i tilknytning til dette. Arealene for transportknutepunktet med tilstøtende næringsarealer er i hovedsak lokalisert til Holmen, Brakerøya og Lierstranda, med etablering av ny omlastningsterminal for bane på Holmen. Gruppen skal bidra til nødvendige offentlige beslutninger knyttet til videreutvikling av nødvendige områder og infrastruktur gjennom kontakt med 7-part samarbeidet, berørte kommuner, fylke/regioner, statlige myndigheter og media. En vesentlig oppgave for gruppen er å frembringe analyser på eksisterende og fremtidige potensielle varestrømmer som naturlig kan tilføres det intermodale knutepunktet i vår region og næringslivets bidrag til dette. Arbeidsgruppen består av: Einar Olsen, Drammen Havn (leder), Erik Dalheim, DNF, Halvor Strøm, LTL, Heidi Grundvig, Næringsforum Oslofjord Vest, Trond Østgård, BI, Odd Eivind Gabrielsen, Nor Cargo, Lars Olsen, Autolink, Knut Sollund, Schianders. Buskerud Bilbransjeforening avd. Drammen Med bakgrunn i at Buskerud Bilbransjeforening ønsket et mer formalisert samarbeid blant bilforhandlere i Drammensregionen, tok DNF høsten 2004 initiativ til å skape nytt liv i Drammensavdelingen av Buskerud Bilbransjeforening. Det er etablert en arbeidsgruppe som forbereder fellesmøtene, denne består av: Svein Gundersen, Skotvedt AS, Wenche Albjerk, Chrisbjerk AS, Hans Erik Kosberg, Buskerud Bilsenter AS og Arne Hjorth, DNF. Sistnevnte har sekretærfunksjonen for bilbransjeforeningen. Fellesmøter Det har i 2007 blitt gjennomført 4 fellesmøter for medlemmene. Møtene blir holdt ute hos den enkelte bilforhandler. Vertskap for møtene i 2007 har vært: Kverneland Bil Drammen AS, Bertel O. Steen Buskerud AS (to møter), Chr. Opsahl Bil. Behandlede saker Her følger en oversikt over noen av de saker som er behandlet: Markedsaktiviteter og profilering av bilbransjen Rekruttering av kvalifisert arbeidskraft Prosjekt skole/næringsliv, et element i framtidig rekruttering av arbeidskraft Lønnsoppgjøret for 2007 Regionalt bilhistorisk senter under etablering i Øvre Eiker Utdanningsprogram i verkstedledelse ved Kongsberg Tekniske Fagskole Bilhistorie som et ledd i merkevarebygging og rekruttering Nytt fra Buskerud Bilbransjeforening Businessnettverket salgsinspirasjon I regi av JCI Drammen har det fjerde businessnettverket vært avholdt dette året med tema salgsinspirasjon. Rundt tyve deltakere på fire heldagssamlinger har fått påfyll innen temaet, delt egne erfaringer og dannet relasjoner. Tema på samlingene har vært: Egenmotivasjon i salg 6. juni Min salgsstrategi og kommunikasjon 29. august Innkjøperen og forhandlinger 3. oktober Key Account Management 19. november

20 Varehandelgruppen i DNF Varehandelgruppen i DNF består av senterlederne ved kjøpesentrene i Drammensregionen, daglig leder i Byen Vår Drammen AS og i DNF. Gruppen ble etablert i 2003 og samles om lag fire ganger pr. år for diskusjoner og faglig påfyll. Varehandelgruppen rapporterer kvartalsvise omsetningstall til Drammens Tidende via DNF. Felles arrangementer for varehandelen er tidvis gjennomført. Varehandelgruppen i DNF gjennomfører årlig en studietur hvor kommunalt ansatte som jobber med kjøpesenter- og byutvikling og sentrale medarbeidere i Mediehuset Drammens Tidenes markedsavdelinger inviteres med. I 2007 gikk turen til København og Malmø hvor kjøpesenter- og byutvikling stod på agendaen. En samling av senterledere fra alle kjøpesentrene i en region, som i Varehandelgruppen, er helt unik. Varehandelgruppen i DNF består av: Hans-Petter Tonum fra DNF, Per Øyvind Mørk fra Byen Vår Drammen, Finn-Ole Langø fra Gulskogen Senter, Tomas Oberg fra Buskerud Handelspark, Ingunn Brekke fra Liertoppen Kjøpesenter, Jan Karlsen fra Magasinet, Sissel Haug fra Torget Vest, Lene Bergli fra Maxi Storsenter og Kari Steffensen fra CC. Målet med Varehandelgruppen er å stimulere til økt samarbeid kjøpesentrene seg i mellom og overfor den øvrige varehandelen i Drammensregionen. Nettverk for Bygg og Anlegg Dette nettverket ble etablert etter et første møteforum for bare bygg- og anleggsbransjen i mai, samt en sosial samling i Gildehallen 5. juni. Her ble det nedsatt en arbeidsgruppe som består av: OKK Entrepenør AS Stig Berg Wilh. Kolstad AS Ellen Kolstad Kaare Mortensen AS Cato Mortensen Veidekke Entrepenør AS Steffen Fagerås Trio Entrepenør AS Kjell Magne Stølan Steen & Lund AS Jan B. Steen Arbeidsgruppen har avholdt 3 møter i løpet av høsten og Nina Fjeldhaug Green har fungert som koordinator og sekretær for nettverket. Nettverkets visjon: Vi skal gjøre hverandre bedre! De tre hovedmål for nettverket er: 1. Bedret omdømme for B&A bransjen i regionen 2. Felles tiltak for å øke rekruttering til bransjen 3. Utvikle B&A nettverket samt fremme samarbeid mellom bedrifter i nettverket Nettverket har i tillegg til de to aktivitetene før sommeren hatt et treff i november, hvor man kombinerte litt sosialt med et foredrag av ordfører Tore Opdal Hansen og litt informasjon fra arbeidsgruppen. Kreativ Arena Nettverket ble etablert under en samling på Pigen Café Bar 31. mai Det består av reklamebyråer, designere og grafisk bransje. Nettverkets visjon er: Kreativ Arena skal synliggjøre bransjen samt styrke miljøet gjennom kompetanseheving og inspirasjon. Det er etablert en arbeidsgruppe som består av: Trude Hansen, TO-BE MORE DA, Ståge Martinsen, A-Å Grafisk Design og Reklame AS, Jon Gjerde, Wildenschow Entertainment og Hilde Sørby, Bardus Design. Arne Hjorth i DNF har sekretærfunksjonen for nettverket. Arbeidsgruppen har avholdt åtte møter i Samlinger for medlemmene Sosial samling på Pigen Café Bar 16. mars. Faglig samling på Papirbredden 24. april. Studiet i Visuell kommunikasjon v/prodekan Birger Opstad, Høgskolen i Buskerud. Faglig samling hos Catapult Film AS 26. september. Presentasjon av Catapult Film og visning av den nye Drammensfilmen. Presentasjon av nye nettsider for Kreativ Arena. Noen av deltagerne i samling hos Catapult Film

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen

Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen Forprosjekt gründerskap og etablerertilbud i Drammensregionen «Hva finner en gründer når han leter etter etablerings- og starthjelp?» Utarbeidet for Drammen Næringslivsforening og Drammen kommune Av Mariann

Detaljer

Møtedato: Fra saksnr.: 0030/09 Kl Til saksnr.: 0041/09 Holmsbu Bad Hurum kommune. Forfall: Forfall:

Møtedato: Fra saksnr.: 0030/09 Kl Til saksnr.: 0041/09 Holmsbu Bad Hurum kommune. Forfall: Forfall: MØTEREFERAT Møtedato: 18.06.2009 Fra saksnr.: 0030/09 Kl. 12.30 14.30 Til saksnr.: 0041/09 Møtested: Holmsbu Bad Hurum kommune Regionrådets medlemmer: Ulla Nævestad, ordfører, Lier kommune (leder) Elly

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016

STRATEGI Vedtatt av styret 11. januar 2016 Vedtatt av styret 11. januar 2016 STRATEGI 2016-2019 Visjon: «Drammensregionen skal være et område med suksessrike bedrifter hvor innbyggerne trives i arbeid og fritid.» Misjon: «Utvikle Drammensregionen

Detaljer

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke!

Foto: Visit Tromsø-Region. Full pakke! Foto: Visit Tromsø-Region Full pakke! Velkommen til NESOs årsmøte i tromsø 14. 16. juni 2013 Foto: Wikimedia Norge Velkommen til NESOs årsmøte! Det er med stor glede jeg inviterer til NESOs årsmøte 2013

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2005

Årsberetning og regnskap 2005 Årsberetning og regnskap 2005 Drammen havn Elvebyen Drammen Bedriftsmedlem nr. 500 Nytt sykehus LIER NÆRINGSRÅD - veien til et sterkere næringsliv! Innholdsfortegnelse Styrets beretning for 2005 s 3 STYRET

Detaljer

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune

Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Rådhuset, Drammen kommune MØTEREFERAT Møtedato: 25.11.2010 Fra saksnr.: 0042/10 Kl. 12.45 15.15 T.o.m. saksnr.: 0051/10 Møtested: Rådhuset, Drammen kommune Regionrådets medlemmer: Ann Sire Fjerdingstad, ordfører, Øvre Eiker kommune

Detaljer

Styrets årsberetning for 2009

Styrets årsberetning for 2009 Styrets årsberetning for 2009 1. Aktiviteter, styremøter Det har vært avholdt fem styremøter i perioden mellom årsmøtet 2009 og 2010. Styremøtene har vært avholdt i Drammen og i Tønsberg. Utover dette

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3

1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 STRATEGI 2012-2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING 3 2. STRATEGIEN 3 3. STRATEGIARBEIDET 3 4. STRATEGISK FUNDAMENT 3 4.1. VISJON 3 4.2. HOVEDMÅL 3 5. ROLLE NARVIKREGIONEN NÆRINGSFORENING

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud SAK 48/08, VEDLEGG 1 Fylkesmannen i Buskerud Notat Vår dato Vår referanse 4. juli 2008 Ksp Utarbeidet av Arkiv nr. Deres referanse DIALOGKONFERANSE 24 SEPTEMBER NÆRINGSLIV ØVRE HALLINGDAL STATENS VEGVESEN,

Detaljer

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert?

Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Q1 I hvilken kommune er ditt firma lokalisert? Besvart: 396 Hoppet over: 0 500 400 300 273 200 100 47 35 17 14 11 17 0 Drammen Lier Nedre Eiker Sande Svelvik Øvre Eiker Annen kommune Drammen Lier Nedre

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter:

Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: Medlemsundersøkelsen 2014 - resultater Noen hovedpunkter: 295 av svarene fra bedrifter i Drammen (totalt 406 svar) 15 % av svarene fra konsulentvirksomheter 77 % foretrekker å møtes tidlig (frokostmøter)

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011

Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT. Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kvinner, nettverk og muligheter Berit Rian, adm. direktør NiT Jenter i Fokus, Nova 7. juni 2011 Kort om Næringsforeningen (NiT) Næringsforening for Trondheim, Malvik og Melhus; og Handelskammer for Midt-Norge

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

«Kommunereformen i Buskerud»

«Kommunereformen i Buskerud» Prosjekt: «Kommunereformen i Buskerud» Møte med Stortingsbenken 9. mars 2015 Fylkesmannens prosjektmål: Regjeringens mål for kommunereformen er innfridd i Buskerud Delmål I Alle kommunene i Buskerud har

Detaljer

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009

Protokoll. Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Protokoll Vest-Finnmark Regionråds møte 2. desember 2009 Møtet fant sted på Rica Hotel, Hammerfest kl. 13.00 og ut dagen. Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta: rådmann

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015

STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 STRATEGISK PLAN 2016 2020 VEDTATT AV GRAMART STYRE 9.12.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 2 2. STRATEGISK PLAN 2016 2020 3 MÅL & FOKUS 3 2.1 STRATEGISK KART 4 2.2 MEDLEMSPERSPEKTIVET 5 2.2.1 ARTISTPOLITIKK

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes

FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes FAGERNESSEMINAR FOR LEDERE 28.-30. januar 2015 på Quality hotell & resort Fagernes Tema: Kort presentasjon av seminarets forelesere Ole Hope, administrerende direktør i Business Region Bergen kom dit fra

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Nettverk - omdømme. Velkommen

Nettverk - omdømme. Velkommen Nettverk - omdømme Samling 24. og 25. september 2012 Velkommen Kommunal- og regionaldepartementet Seniorrådgiver Asbjørn L. Stavem KS Arbeidsgiverpolitikk Kommunal- og regionaldepartementet Program for

Detaljer

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008

OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 OPPSUMMERING AV ÅRSMØTET I KRISTIANSAND 5. 8. JUNI 2008 NHIFs årsmøte 2008 ble arrangert i Kristiansand 5. 8. juni med Kristiansand Havn KF som vertskap. I alt deltok 18 av foreningens medlemmer med 11

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009:

Årsrapport 2009 NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE. Styrets sammensetning for 2009: NORSK KJEMISK SELSKAP FAGGRUPPE FOR KATALYSE Årsrapport 2009 Styrets sammensetning for 2009: Leder: Stian Svelle UiO Oslo Nestleder: Thomas Sperle StatoilHydro Trondheim Sekretær: Knut Thorshaug SINTEF

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling "Quality Grand Hotell Kongsberg Torsdag 28. februar 2013 Program Kl 17.00-18.00 Kl 18.00-19.00 Kl 19.00-20.00 Middag Foredrag om SubseaValley, Møteplassen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: AKA Arena, Ringeriksgata 13 Tid: 24.mai 2017, kl. 09.00-1230 Møtedeltagere Merknad/evt. vara Forfall Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Tore

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 19 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere

REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere REGIONALE PLANER ET VERKTØY ELLER UNØDVENDIG RESSURSBRUK? KONFERANSE FOR ORDFØRERE OG RÅDMENN 21.05.15 Sissel Kleven og Erik Kathrud, Prosjektledere Disposisjon Felles innledning om planer Litt om "Næringsplanen"

Detaljer

Fjellkonferansen 2008

Fjellkonferansen 2008 Fjellkonferansen 2008 Velkommen til Radisson SAS Lillehammer Hotell Trenger vi en helhetlig fjellpolitikk? På hvilken måte kan dialogen mellom sentrale myndigheter og lokale og regionale myndigheter bedres?

Detaljer

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR.

FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. ÅRSBERETNING 2014 FOR NORSK DYSTONIFORENING ORG.NR. 980 202 453 1 ÅRSBERETNING FOR NORSK DYSTONIFORENING 2014 Årsberetningens innhold er basert på kravene i Regnskapsloven 3-3. Virksomhetens art og hvordan

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1

Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Handlingsplan NRNF 2016 Side 1 Side: Handlingsplan NRNF 2016 Side 2 God kunnskap om næringslivet og positive holdninger til verdiskaping er suksesskriterier for vekst og velferdsutvikling. Et godt lokalt

Detaljer

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med

Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk. med Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer (FOBE): Kommunen som aktør i eiendomsmarkedet for realisering av kommunale planer og politikk med Presentasjon av Oslo kommunes Metodehåndbok for Eiendomsutvikling

Detaljer

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk

Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk Handlingsplan Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk 2012 2013 Østafjellske kompetansesenter for rytmisk musikk sitt formål: ØKS skal være en partipolitisk uavhengig kompetanse- og samarbeidsorganisasjon

Detaljer

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen

ARSBERETNING 2012. Wenche SteenstruP. Kristel Brandser. Arne Johansen lrene Eggar Grønnevik Aina N. Rugelsjøen *.- -) I ARSBERETNING 2012 l. BUSKERIID I Årsmøtet i Mental Helse Buskerud ble holdt på Quality Hotell Kongsberg 22. april 2012. Mental Helse Buskerud hadde 497 medlemmer ved årsskiftet201212013 SryRET

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 030 &23 Arkivsaksnr.: 14/8469-22 Dato: 29.04.15 STATUS OM KOMMUNEREFORMARBEIDET I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING TIL FORMANNSKAP/BYSTYRET:

Detaljer

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i

NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i 2014 NAFO-rapport: Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen (KOMPASS) MARIT GJERVAN Kompetansetiltak for to- og flerspråklige assistenter i barnehagen 2013-2014 Bakgrunn for kompetansetiltaket

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2003

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2003 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2003 Drammen Næringslivsforening Stiftet 1847 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets beretning for 2003................. 3 STYRET Orientering om DNFs virksomhet 2003 Kap. 1 Organisasjonsforhold...........

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

Ruben Jensen adm. direktør NESO

Ruben Jensen adm. direktør NESO VELKOMMEN TIL NESOS HØSTMØTE I HARSTAD 31.OKT - 01.NOV 2014 Det er med stor glede jeg ønsker deg velkommen til NESOs 28. høstmøte som denne gang blir i Harstad. Byen er med sine vel 24 000 innbyggere den

Detaljer

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser.

REFERAT medlemsmøte. Om vi teller etter er det omkring 20 forskjellige foreninger og lignende som strever med å representere sine særinteresser. Sammen om gode vekstvilkår www.skiennf.no REFERAT medlemsmøte Sted: Skagerak Arena Dato: 03.03.15 Tema: Kundeutvikling Antall deltagere: ca 65 Informasjon fra Skien Næringsforening: Styreleder Tom Eigel

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Kommunereformen i Buskerud

Kommunereformen i Buskerud Kommunereformen i Buskerud www.fylkesmannen.no/buskerud http://prosjekt.fylkesmannen.no/kommunereform Prosjektorganisering Referansegruppe Styringsgruppe Helen Bjørnøy, fylkesmann Runar Schau Carlsen,

Detaljer

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet.

13. Valg av styre. Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. 13. Valg av styre Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene avgi sin innstilling til Landsmøtet for valg av Styret senest 2 uker før Landsmøtet. Valgkomiteens innstilling vil foreligge 13. oktober Valgkomiteens

Detaljer

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling

Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling Årsberetning for Tekna Lillehammer avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innholdsfortegnelse Årsberetning for...1 Tekna Lillehammer avdeling...1 2008...1 Avdelingslederen har ordet:...3

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen ombord m/s Crown Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen ombord m/s Crown Seaways Timeplan Program for Københavnstur 9-11. mars 2012 Dato Tid Aktivitet 9. mars 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00 Avgang

Detaljer

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling

Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Innkalling til ÅRSMØTE Tekna Kongsberg avdeling Sted: Det Lille Extra, Hyttegata 14 Tid: Torsdag 19. februar 2009 Program Kl 1700 Kl 1900 Årsmøte Middag Agenda 1. Åpning Valg av ordstyrer og godkjenning

Detaljer

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10

Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Innkalling styremøte NK Buskerud lørdag 16. januar 2016 kl 10 Sted: Tollboden Hotell Dato: 16.01.16 Tid: Kl. 10.00 Tilstede: Per Arthur Christensen, Kjell Egil Torgersen, Matthias Anger, Inger Johnsrud,

Detaljer

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo

onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Oslo INNKALLING TIL ÅRSMØTE Norsk Forening for Stålkonstruksjoner Vi innkaller herved personlige- og bedriftsmedlemmer til årsmøte onsdag 27. april kl. 1700 Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgt 17, 4. etg., Program:

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland

Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010. Gunnar Apeland Kommunens og næringslivets roller i næringsarbeidet Frokostmøte 3. desember 2010 Gunnar Apeland Spørsmål i avisinnlegg Kan de politiske partiene i Sørum gi informasjon om hvilken kontakt kommunen har hatt

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag

Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling - høring og offentlig ettersyn av planforslag UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 18.09.2014 Vår referanse: 2014/3687-2 Vår saksbehandler: Deres dato: «REFDATO» Deres referanse: «REF» Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Regional plan for verdiskaping

Detaljer

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold

Fremtidens Vestfoldbyer. Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Fremtidens Vestfoldbyer Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold Hvorfor finnes byen? NHOs visjon og oppdragsformulering "Styrker næringslivet. Former fremtiden." Ved politisk påvirkning, gjennomslag

Detaljer

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold

ÅRSMELDING KORT UTGAVE 2011 START i Vestfold ÅRSMELDING KORT UTGAVE START i Vestfold - Et nettverk av offentlige og kommersielle hjelpere for nyetablerere og småbedrifter i vekst og utvikling Perioden 01.01.11-31.12.11 Rapport for framdrift, kvalitet,

Detaljer

Lykke til med I.andsmøtet.

Lykke til med I.andsmøtet. NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING VELKOMMEN TIL STJØRDAL Jeg er svært glad for å få ønske Norges Døveforbunds landsmøte 1982 velkommen tii Stjørdal. Stjørdal er et kommunikasjonsmessig knutepunkt både i midt-norsk

Detaljer

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av:

Styret: Arbeidsutvalget : Administrasjon: Organisasjon og arbeidsrutiner: Side 2. Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Side 2 Styret: Etter årsmøtet 26.3.2001 har styret bestått av: Leder: Bjørg Opdal bondekvinnelaget (21.3.2001 30.3.2002) Styremedlem: John Holten eldrerådet (21.3.2001 30.3.2003) Styremedlem: Anne Marie

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Kongelig resolusjon Sammenslåing av HBV og HiT

Kongelig resolusjon Sammenslåing av HBV og HiT Kongelig resolusjon19.06.2016 Sammenslåing av HBV og HiT Høgskolen i Sørøst-Norge fra 1.1. 2016 Enhetlig flerkampusinstitusjon i Buskerud, Vestfold og Telemark Profesjons og arbeidslivsorientert hovedprofil

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen

Handlingsprogram for Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i Drammensregionen Handlingsprogram for næringsutvikling i 2006 2007 Side: 1 av 9 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG HENSIKT...3 2. STRATEGISK GRUNNLAG...3 3. RAMMER...4 4. SAMARBEIDSFORMER...4 5. ROLLER OG ANSVAR...4 6.

Detaljer

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo.

Strategisk næringsplan (SNP) for Follo. Strategisk næringsplan (SNP) for Follo www.follo.no Hvorfor strategisk næringsplan for Follo? En felles og framtidsrettet næringspolitikk, med konkret handlingsprogram Et konkret og målrettet styringsredskap

Detaljer

Styrets beretning 2013

Styrets beretning 2013 Styrets beretning 2013 STYRETS BERETNING FOR 2013 Styreutvikling Østfold Styreutvikling Østfold med kontor i Moss, er en non-profitt organisasjon og har som formål å være en pådriver og koordinator for

Detaljer

Møtedato: Fra saksnr.: 0052/09 Kl T.o.m. saksnr.: 0064/09 Drammen kommune - Rådhuset. Forfall: Intet

Møtedato: Fra saksnr.: 0052/09 Kl T.o.m. saksnr.: 0064/09 Drammen kommune - Rådhuset. Forfall: Intet MØTEREFERAT Møtedato: 26.11.2009 Fra saksnr.: 0052/09 Kl. 14.00 16.00 T.o.m. saksnr.: 0064/09 Møtested: Drammen kommune - Rådhuset Regionrådets medlemmer: Elly Therese Thoresen, ordfører, Nedre Eiker kommune

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 15. desember 2011 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: SAK 147/2011: BESLUTNINGSSAK VALG AV STYRE I BARNESTIFTELSEN, SAMMENSLÅING

Detaljer

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10

http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 ALLE ARTIKLER http://di2290.rotary.no/index.php?pageid=137&start=10 Page 1 of 1 24.06.2015 LEDELSESSEMINAR FOR UNGDOM 2015 (RYLA) 18.11.2014 Dette er et offisielt Rotaryprogam og har vært det siden 1971.

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen?

- kåret til Norges mest attraktive sted i 2014. Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? - kåret til Norges mest attraktive sted i 2014 Hva har skapt de gode resultatene? og hva har vært næringslivets rolle i utviklingen? Kongsberg? Hvor er det? Hva skjer der a? Næringsliv i mange bransjer

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune

FRIVILLIGHETSMELDING Askim kommune Hobøl kommune FRIVILLIGHETSMELDING 2017-2025 Askim kommune Hobøl kommune INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FRIVILLIGHET I NORGE, ASKIM OG HOBØL... 4 3. FRIVILLIGHETENS EGENART... 5 4. FRIVILLIGHETENS ROLLE... 5 5. VISJON

Detaljer

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør

Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * Byutviklingsdirektør SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: U01 Arkivsaksnr.: 11/7405-2 Dato: * STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR DRAMMEN - STATUS INNSTILLING TIL BYSTYRET: Administrasjonens innstilling: Saken tas til etteretning.

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling

Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling Årsberetning for Tekna Gjøvik avdeling 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Avdelingslederen har ordet: 2008 Et år med lek og alvor... 3 Styrets beretning... 4 Viktige begivenheter i året som

Detaljer

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet

Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Årsmelding 2011 Lean Forum Innlandet Innhold: 1. Om Lean Forum Innlandet 2. Forankring 3. Deltakere 4. Utførte aktiviteter 2011 5. Planlagte aktiviteter 2012 6. Økonomi 7. Nettverkets berettigelse 1. Om

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

ÅRSBERETNING 2007 / 2008

ÅRSBERETNING 2007 / 2008 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2007 / 2008 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder J. Martens AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer BKK AS Yngvil Woxen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2012 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005!

- et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! - et samarbeids- og interesseorgan! Stiftet 8. februar 2005! Samarbeidets formål i hht vedtektene: Være et samarbeids- og interesseorgan for de deltakende kommunene Arbeide for utvikling av regionen gjennom

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken

RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken RØYKEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL NR. 05/13 Protokollen publiseres med forbehold om godkjenning i neste møte i Region Vestviken Organ: Region Vestviken Møtedato: 21.10.2013 Innkalte: Funksjon Navn Forfall Vararepresentant

Detaljer