Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-1 A3 Orientering om prosjektet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-1 A3 Orientering om prosjektet"

Transkript

1 Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-1 A3 Orientering om prosjektet Orientering om prosjektet Arbeidene består i hovedsak å etablere understøttelse av eksisterende stålfagverk ved Bodøterminalen på oppdrag for ANS Bodøterminalen. Entrepriseform er totalentreprise. Understøttelsen vil bestå i hovedsak av to avlastningssøyler av plasstøpt betong med underliggende fundamentering av plasstøpt betong. Mellom topp betongsøyler og eksisterende undergurt av stål skal det monteres søyler av stål. Bodø havn har ISPS-sikring, med sperring av området og adgangskontroll. Forut for arbeidene skal denne sikringen ombygges, og fungere som byggeplass-sikring i byggeperioden. Når arbeidene er ferdige skal sikringen reetableres tilsvarende som i dag. Rapporter/notater: Grunnforhold er beskrevet i geoteknisk rapport: Datarapport geotekniske undersøkelser Torgkaia, Bodø Havn (boreresultater for Bodøterminalen inngår i rapporten). Tegninger: B-101 Bodøterminalen - Tilstandsregistrering av stålkonstruksjon. Forslag til utbedring av eks. konstruksjoner. Fase 1. E3.1 Prissammendrag Kapittel: kr 01 Rigg og drift 02 Rivingsarbeider 03 Graving, Sprengning 05 Betongarbeid 07 Stålkonstruksjoner Sum eksklusive merverdiavgift % merverdiavgift Tilbudt sum inkl. merverdiavgift

2 Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 00-2 E3 Tilbudsskjema E3.2 Påslag og timepriser Adminstrasjon av sideentrepriser (når det er aktuelt) Administrasjon og fremdriftskontroll:... % påslag Tiltransport (når det er aktuelt) Vårt påslag på tiltransportert kontrakter er... % av det endelige og totale vederlaget eksklusiv merverdiavgift til tiltransportert entreprenør. Regningsarbeider For eventuelle regningsarbeider og pålagt overtid gjelder følgende priser og påslag: Fagarbeider Hjelparbeider Lærling Normaltid Overtid 50 % Overtid 100% E3.3 Underskrift Dette tilbudet er supplert med tilbudsbrev datert den Underskrift og stempel

3 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01.1 AB1 FORSIKRING AV ANSVAR Rund sum Nei 01.2 AB2 FORSIKRING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Nei 01.3 AE1 SIKKERHETSSTILLELSE FOR KONTRAKTSFORPLIKTELSER Rund sum Nei RS RS RS Rigging osv AV4.1A TILRIGGING FOR EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Her medtas alle kostnader forbundet med tilrigging for eget kontraktsarbeid AV5.1A NEDRIGGING ETTER EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Akkumulert Kapittel 01 Rigg og drift:

4 Gjelder nedrigging og avvikling av alle installasjoner etter eget kontraktsarbeid Drift av byggeplass Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 01-2 Kapittel: 01 Rigg og drift AV2.1A DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Her medtas alle kostnader med planlegging, ledelse, drift, administrasjon av alt utstyr og personell i hele anleggsperioden. Drift/vedlikehold av sperringer skal også inngå her. Videre må det påregnes byggemøter, hyppighet avtales med byggherren AM1.31A HOVEDBEDRIFT Rund sum RS Denne posten omfatter ivaretakelse av alle forhold knyttet til HMS generelt og SHA for egne ansatte, evt. underentreprenører, og besøkende på anlegget. Herunder utarbeidelse av SHA-plan for egne arbeider, gjennomføring av vernerunder i samsvar med planen, etablering og vedlikehold av nødvendige førstehjelps- og verneutstyr for alle arbeidstakere/besøkende, etablering av varslingsrutiner, alle nødvendige oppslag, adgangskontroll i samsvar med Byggherreforskriften. Det henvises her også til de generelle delene av konkurransegrunnlaget, som også inneholder spesifikke krav til arbeidsomfanget i denne posten. Sum Kapittel 01 Rigg og drift:

5 02 Rivingsarbeider Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Entreprenøren skal innhente gravemelding i god tid før arbeidene starter. Det tillates ingen grave- og rivingsarbeider før en slik gravemelding foreligger. Det må påregnes kabler i grunnen CD A RIVING - AREAL Areal m 2 91,50 Bygningsdel: Veger og plasser Riving asfalt. Tilgjengelighet: Innenfor sikret område. Materialer: Asfalt Byggeår: Ukjent Dimensjon: Antatt tykkelse t=80 mm. Konstruksjon/bæring: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende deler: Gjenstående kanter skal ikke være skadet. Inklusive opplasting, transport til godkjent deponi og deponikostnader. Entreprenør er selv ansvarlig for godkjent deponi. x) Mengderegler Reguleres. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 02-1 Kapittel: 02 Rivingsarbeider 02.2 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Rund sum Bygningsdel: Støttemurer og andre murer Midtrabatt og sperring Tilgjengelighet: Innenfor sikret område. Konstruksjon: Jerseystein Byggeår: Ukjent Materialer: Betong RS Akkumulert Kapittel 02 Rivingsarbeider:

6 Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Eksisterende Jerseystein skal demonteres, danne midlertidig sperring i byggeperioden, og reetablering av sperring etter byggeperioden. Omfang bestemmes på tilbudsbefaringen CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall stk 3 Bygningsdel: Skilter Tilgjengelighet: Utenfor sikret område. Konstruksjon: Byggeår: Materialer: Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Inklusive stenger og skiltfundamenter. Etter arbeidene er ferdige skal skiltene reetableres CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Antall stk 2 Bygningsdel: Gjerder, porter og bommer Rulleporter. Tilgjengelighet: Innenfor/utenfor sikret område Konstruksjon: Kabler og rørføringer. Byggeår: Materialer: Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Eksisterende rulleporter og tablå for adgangskortkontroll inklusive rør og kabler skal demonteres. Lagres på anvist sted. Det vises til tilbudsbefaringen for omfang. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 02-2 Kapittel: 02 Rivingsarbeider Akkumulert Kapittel 02 Rivingsarbeider:

7 Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 02-3 Kapittel: 02 Rivingsarbeider 02.5 CD A DEMONTERING AV BYGNINGSDELER - ANTALL Rund sum Bygningsdel: Gjerder, porter og bommer Tilgjengelighet: Konstruksjon: Sikringsgjerde. Byggeår: Materialer: Dimensjon: Spesielle konstruktive forhold og faremomenter: Sluttilstand for gjenværende bygningsdeler: Skal midlertidig remonteres. RS Sikringsgjerde skal demonteres, danne midlertidig sperring i byggeperioden, og reetablering av sperring etter byggeperioden. Omfang bestemmes på tilbudsbefaringen. Sum Kapittel 02 Rivingsarbeider:

8 03 Graving, Sprengning Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Det er utført geotekniske undersøkelser. Geoteknisk rapport er vedlagt som en del av tilbudsgrunnlaget. Grunnen er opplyst å bestå i hovedsak av løsmasser. Byggherren vurderer grunnforholdene som gode. PRØVEGRAVING Prøvegraving ansees ikke nødvendig, men kan vurderes i forbindelse med tilbudsbefaringen. I den forbindelse vurderes evt. telefare. GRAVEMELDING Gravemelding skal fremvises før noen som helst form for arbeider tillates igangsatt. MENGDER Mengder i dette kapittel er regulerbare. Entreprenør skal i sine RIGG OG DRIFT priser inkludere kostnader for nødvendige oppmålinger for å kunne gjøre eventuelle mengderegulering etter faktisk forbruk. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 03-1 Kapittel: 03 Graving, Sprengning 03.1 FD A GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER Prosjektert fast volum m 3 94,00 Omfang: Inkludert opplasting Utførelse: Uavstivet Graveskråning: 1:2 Formål: Graving for fundament. Grunnforhold: Iht. geoteknisk rapport. x) Mengderegler Reguleres. Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning:

9 03.2 FM A TRANSPORT UTENFOR ANLEGGSOMRÅDET - FAST VOLUM Prosjektert fast volum m 3 94,00 Opplastingssted: Gravested Total transportlengde: Uspesifisert Gravemasser. Leveringssted: Entreprenør overtar massene. Type masser: Gravemasser ifm gravingen. x) Mengderegler Reguleres FF1.2377A AVRETTING UTEN TILFØRING AV MASSER Areal m 2 66,00 Overflate: Traubunn Tillatt høydeavvik: ± 50 mm Tillatt planhetsavvik: ± 50 mm Traubunn. Masser i underlaget: Tilfylte masser. x) Mengderegler Reguleres GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL Areal m 2 131,00 Brukskrav: Bruksklasse 4 Traubunn. Anvendelse: Byggegrop x) Mengderegler Reguleres FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 5,60 Type lag: Underlag for isolasjon Type masse/sortering: Grus Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Underlag for isolasjon under fundament. Underlag: Byggegrop. Tykkelse: 100 mm Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 03-2 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning:

10 x) Mengderegler Reguleres FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 64,50 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 22/120 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Tilfylling omkring fundament Type konstruksjon: Fundamenter og søyler. Underlag: Nivå/kote: Toleranse: Inklusive komprimering. x) Mengderegler Reguleres FS A TILBAKEFYLLING MED LØSMASSER MOT KONSTRUKSJON - VOLUM Prosjektert anbrakt volum m 3 4,50 Type utlegging: Gjenfylling Type masser/sortering: 0/11 Levering: Eksterne masser Komprimering: Normal komprimering Kontroll av komprimering: Normal kontroll Underlag for asfalt og trafikkøy. Type konstruksjon: Underlag: Kult, beskrevet i posten foran. Nivå/kote: Toleranse: Inkludert komprimering. x) Mengderegler Reguleres JH A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m 2 65,00 Formål: Veg Asfalttype : Agb Nominell steinstørrelse : 16 Lag : Bindlag Belastning: Belastning Tykkelse: 40 mm Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 03-3 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Akkumulert Kapittel 03 Graving, Sprengning:

11 Bindemiddel: I henhold til Håndbok 018. Steinkvalitet: I henhold til Håndbok 018 x) Mengderegler Reguleres JH1.311A KLEBING Areal m 2 65,00 Klebemiddel : BE50R Mellom binde- og forsterkningslag. Forbruk: iht. leverandør. x) Mengderegler Reguleres JH A VARMPRODUSERT ASFALTDEKKE Areal m 2 65,00 Formål: Veg Asfalttype : Agb Nominell steinstørrelse : 16 Lag : Slitelag Belastning: Belastning Tykkelse: 40 mm Bindemiddel: Steinkvalitet: x) Mengderegler Reguleres. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 03-4 Kapittel: 03 Graving, Sprengning Sum Kapittel 03 Graving, Sprengning:

12 05 Betongarbeid Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 05-1 Kapittel: 05 Betongarbeid MATERIALKVALITETER/KONTROLL Generelt gjelder følgende material- og kontrollkrav: Armeringskvalitet: Kamstål: B500NC. Betongens fasthetsklasser: Fundamenter og søyler: B35. Miljøklasser: M60. Eksponeringsklasser: Utvendig ubeskyttet betong: XS1. Fundamenter: XS3. Kontrollomfang: For fasthetsklasse B35 gjelder NORMAL KONTROLL. Nominell overdekning: M60-betong: Monteringsstenger: 35 mm +/- 10 mm. Konstruktiv armering: 35 mm +/- 10 mm. Mot grunn: 50 mm +/- 10 mm. TOLERANSER Sammensatt byggeplassavik på 15 mm i følge NS3420 utgave 4 gjelder generelt og overstyrer krav til loddavvik/helningsavvik. OVERFLATEKRAV Betongen skal på synlige flater fremstå som en karakteristisk flate for den valgte forskalingstype. I utgangspunktet skal flaten framstå som feilfri, og grater, sprang, steinreir, separasjon og støpesår, Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

13 konsentrasjon av luftblærer etc. skal ikke forekomme. Eventuelle utbedringsarbeider skal utføres slik at den ferdige flate framstår som en naturlig flate uten støpefeil. Metoder for utbedring av eventuelle ikke aksepterte flater skal forelegges og godkjennes av byggherre. Kostnader for slike utbedringer bæres av entreprenør. MATERIALKONTROLL Det skal fortløpende tas prøver både på betongblandestasjon og på byggeplass. Dette skal være inkludert i enhetsprisene. Betongleveranser som ikke tilfredsstiller kravene skal returneres. Materialkontroll kan også bli utført av byggherren. Byggherren vil kunne stanse produksjonen på byggeplassen dersom det er åpenbart at de oppsatte kravene ikke tilfredsstilles. Det vises forøvrig til kapittel L i NS3420:2010. HMS Oppstikkende jern skal sikres ihht. "Veiledning til Arbeidsmiljøloven" fra Arbeidstilsynet. Alle ekstra sikringstiltak som f.eks. ekstra kapplengder for kroker etc. skal generelt innkalkuleres i enhetsprisene. OPPGJØR/MENGDEREGULERING I poster merket Reguleres er mengdene antatte og oppgjøres etter medgått mengde iflg. materiallister, oppmålinger etc. HØYDER ETC. Før arbeidene påbegynnes plikter entreprenøren å kontrollmåle grunnen, og sørge for nødvendige tilpasninger ved eventuelle avvik. BRANNKRAV Brannkrav til bærende primærkonstruksjoner er R90. INNSTØPINGSGODS Alle innstøpte stålplater i plasstøpte konstruksjoner er lagt i kapittel 07 Stålkonstruksjoner. LEVETID Dimensjonerende levetid for betongkonstruksjoner er 50 år. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 05-2 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

14 05.1 SB ISOLERING AV BYGNINGSDELER I GRUNNEN MED CELLEMATERIALER Isolert areal m 2 47,00 Isolasjonsmateriale: XPS Montasje: Under fundament Tykkelse: 100 mm Under fundament av betong. Krav til fysiske egenskaper: Krav til beskyttelse: Nei 05.2 LB FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 15,50 Forskalingsoverflate: Valgfri Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Fundament under søyler. Dimensjon: B=2000, L=13500, H=500 mm. Nei 05.4 LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 1,90 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Trafikkøy. Krum forskaling. Dimensjon: r=600, L=13500, t=500 mm. Begge kortsider har krum forskaling. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 05-3 Kapittel: 05 Betongarbeid 05.5 LB1.1112A FORSKALING AV FUNDAMENT Areal forskaling m 2 12,30 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Vertikal Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Trafikkøy. Rett forskaling. Dimensjon: B=1200, L=13500, t=500 mm. Begge kortsider har krum forskaling, som er beskrevet i annen post. Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

15 05.6 LB1.2122A FORSKALING AV SØYLE Areal forskaling m 2 31,00 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Sirkulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Søyler under stål. Gjelder sirkulær forskaling i begge ender av søylene. Dimensjon: B=800 x r=400 x H=6200 mm. Antall: 2 stk søyler. Innstøpingsgods i topp søyler er beskrevet i annen post, kapittel 07 Stålkonstruksjoner. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 05-4 Kapittel: 05 Betongarbeid 05.7 LB1.2112A FORSKALING AV SØYLE Areal forskaling m 2 20,00 Forskalingsoverflate: Glatt Forskalingstype: Rektangulær Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Søyler under stål. Gjelder forskaling i beggelangside av søylene. Dimensjon: B=800 x D=800 x H=6200 mm. Antall: 2 stk søyler. Innstøpingsgods i topp søyler er beskrevet i annen post, kapittel 07 Stålkonstruksjoner LC1.1302A ARMERING MED KAMSTENGER Masse kg 3855,00 Armeringsklasse: B500NC Diameter: Uspesifisert Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Armering for fundament, trafikkøy og 2 stk søyler. x) Mengderegler Reguleres. Gjøres opp etter bøyelister som utarbeides senere. Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

16 05.9 LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 13,50 Konstruksjonsdel: Fundament Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Fundament under søyler. Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 14,20 Konstruksjonsdel: Søyle Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Støp av søyler. Nei LG PLASSTØPT NORMALBETONG Volum m 3 8,00 Konstruksjonsdel: Trafikkøy Fasthetsklasse: B35 Bestandighetsklasse: M60 Kloridklasse: Cl 0,40 Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Herdetiltak: Valgfritt etter NS-EN NA Støp av trafikkøy. Nei LG8.5332A OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 2,90 Konstruksjonsdel: Søyle Overflatebearbeiding: Stålglatting Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Topp søyle med innstøpningsgods. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 05-5 Kapittel: 05 Betongarbeid Akkumulert Kapittel 05 Betongarbeid:

17 05.13 LG8.5922A OVERFLATEBEARBEIDING Areal m 2 12,60 Konstruksjonsdel: Trafikkøy Overflatebearbeiding: Brettskuring Utførelse og kontroll: Utførelsesklasse 2 Trafikkøy. Det skal etableres tverrfall for vannavrenning, som skal inkluderes i enhetsprisen. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 05-6 Kapittel: 05 Betongarbeid Sum Kapittel 05 Betongarbeid:

18 07 Stålkonstruksjoner Generelt Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser til de bestemmelser i standardene som gjelder for de enkelte delprodukter. Spesifiserende tekster etter Norsk Standard er vist med versaler (store bokstaver). Der hvor ytelser/delprodukter ikke er kodet gjelder likevel standardens krav der disse er relevante. Tegninger og beskrivelse utfyller hverandre. Ved uoverstemmelser gjelder beskrivelsen fremfor tegninger. MENGDER Angitte stålvekter er basert på en massetetthet lik 8000 kg/m3. Vekt av forbindelser og detaljer er inkludert i mengdene dersom de ikke er beskrevet i egne poster. VERKSTEDTEGNINGER Entreprenøren er selv ansvarlig for utarbeidelse av verkstedtegninger og kapplister med basis i arbeidstegninger fra RIB. Sveiseprosedyrer, geometrikontroll ved utlegg i verksted og montasjeprosedyrer er entreprenørens ansvar. MATERIALKVALITETER/SVEISEKVALITETER: Hvor ikke annet er oppgitt: Valsede bjelker: S 355 JO Plater: S 355 J2 Mutterskruer: 8.8 Mutre og underlagsskiver: 8.8 Alle sveiseforbindelser forsegles (plateender, dekkplater etc.) med forseglingssveiser, a=3 mm. Sveisearbeider inngår i enhetsprisene. De er indikert på en del detaljer, men kan også bli endret og vil bli supplert til arbeidstegninger. FORBINDELSESMIDLER Entreprenøren tar selv ut riktige boltelengder. TOLERANSER Toleranser gjelder iht. NS-EN : Krav til toleranser beskrevet i den enkelte post. Hull- og boretoleranse styrer krav til boltegrupper. For boltegrupper: 3 mm. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 07-1 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:

19 For bolter internt i grupper: 1 mm. Mal skal brukes. OVERFLATEBEHANDLING Overflatebehandling er beskrevet i egne poster. Prisene skal inkludere evnt. flikk og reparasjoner. Spesifikasjonene omfatter ferdig konstruksjon inkl. alle forbindelser. AVSTIVNINGER, FORANKRINGER, MONTASJE: Arbeider i forbindelse med montasje og midlertige avstivninger er entreprenørens ansvar og skal være inkludert i enhetsprisene. KONTROLL Det skal utføres egenkontroll NDT av sveiser med tilhørende protokoller, iht. krav i NS-EN Dette skal være inkludert i enhetsprisen. Byggherren skal ha adgang til ekstrern NDT og kvalitetsrevisjon. Protokoller etter alle kvalitetskontroller forelegges for byggherren til ettersyn fortløpende. Et sett protokoller inngår også i sluttdokumentasjonen. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 07-2 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner 07.1 PB8.129A LEVERING AV MEKANISKE FESTEMIDLER - ANTALL Antall stk 2 Festemiddel: Boltegrupper Betegnelse: Gjengestenger M24-4 stk pr. boltegruppe, inklusive plater med hull, skive og muttere. Dimensjoner: 2 stk plater 700x700 mm med hull Ø27 mm for bolter, med hull Ø400 i senter plate som blir innstøpt i betongen. Materiale: Overflatebehandling/korrosjonsbeskyttelse: Mengden angir antall boltegrupper PB1.112A STÅLSØYLER Masse kg 309,50 Profil: Valseprofiler Utførelsesklasse: EXC2 Dimensjoner: 2 stk HE500A med 20 mm topplate, som vist på detalj 2, tegning B-101. Materiale: Antall: Utførelseskrav: Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:

20 Påsveist 20 mm toppplate. Inklusive nødvendig shims for evt. tilpasninger. Dimensjoner plater: - topplate 490x500 mm. Søylene sveises til bunnplate på stedet, og sveisen overflatebehandles iht. annen post. Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 07-3 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner 07.3 PR1.35A RENSING AV STÅL Rund sum Rusttilstand: Rustgrad C Forbehandlingsgrad: Sa 2½ Stålkonstruksjon: Dimensjoner: RS Ved tidspunkt for arbeidsoppstart PR5.5249A KORROSJONSBESKYTTENDE MALING PÅ STÅL KORROSIVITETSKATEGORI C4 Rund sum Behandling: Primer 60 µm, KORR.HIND. GRUNNINGSSTRØK 150 µm, MELLOMSTRØK 150 µm, TOPPSTRØK 60 µm Underlag: Dimensjoner: Se detalj 2, tegning B-101. RS Gjelder søyle, topplate og bunnplate (over søyletopp). Site-sveiser skal i hovedsak unngås, det benyttes prefabrikerte, ferdig overflatebehandlede elementer med skruforbindelser på byggeplassen. Nedenfor listes endel produsenter på korrosjonssystem: HEMPEL Primer: Hempadur Grunnstrøk: Hempadur 457HS Mellomstrøk: Hempadur Akkumulert Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:

21 Toppstrøk: Hempathane JOTUN Primer: Penguard Special Grunnstrøk: Jotabuild HB Stayer Mellomstrøk: Jotabuild HB Stayer Toppstrøk: Hardtop AS SIGMA Primer: 7681 Sigmacap Primer ZP Grunnstrøk: 7427 Sigmacover CM Miocoat Mellomstrøk: 7682 Sigmacap Coating EP Toppstrøk: 7528 Sigmadur Gloss STÅL KORROSIVITETSKATEGORI C4. HOLDBARHETSINTERVALL L Prosjekt: ANS Bodøterminalen - Utbedring stålkonstruksjon Side 07-4 Kapittel: 07 Stålkonstruksjoner Sum Kapittel 07 Stålkonstruksjoner:

22

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Dimensjon Rådgivning AS Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: 1098 Skulebekken bro over bekk Side 01-1 Nivå 1: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: kulvert bygging og riving Nei 01.2 AV2.1

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1

A Økt toalettkapasitet pir øst. Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Økt toalettkapasitet pir øst OSLO LUFTHAVN AS 31.01.2014 Kap.: 03 Graving, Sprengning Side 03-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 03 Graving, Sprengning ORIENTERING

Detaljer

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1

14.12.2014 72612 Forenklet transfer - bygg Bilag B3 Ytelsesbeskrivelse. Kap.: 03 Graving, sprenging Side 03-1 03 Graving, sprenging Redigering av beskrivelsen Postnummerstrukturen er aa.bbb.ccc, der - aa er kapittelnummer iht. NS3450:2006 Tillegg A, - ccc er løpenummer, 3 siffer. Unntak: generelle bestemmelser

Detaljer

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 02-1 Kapittel: 02 BYGNING Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum 06.10.011 Prosjekt: Oppgave 1. Løsningsforslag Side: 0-1 Kapittel: 0 BYGNING 0 BYGNING 0.03 Betongarbeider Arbeidet omfatter: - 1 Fundamenter - 3 Yttervegger - 4 Innervegger - 5 Dekker 0.03.1 Grunn og

Detaljer

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

DBC AS Prosjekt: Elvefaret kulvert Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Elvefaret kulvert Side 01-1 Kapittel: 01 Grunnarbeid 01 Grunnarbeid 01.21 Grunn og fundamenter 01.21.1 GENERELT Alle poster i dette kapittelet er regulerbare. 01.21.14 FD1.13113 GRAVING TIL GENERELLE

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1

Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 22.03.2014 Prosjekt: NARDO SKOLE - NYTT BALLFELT Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 7 UTOMHUS... 7-1 70 RIGG OG DRIFT... 7-1 71 TERRENGBEHANDLING... 7-2 76 VEI- OG PLASSARBEIDER... 7-4 77 PARK OG HAGE... 7-5

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune

Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune Lenden Skole Rehabilitering Stavanger Kommune 15.02.2013 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Lenden skole Side 00-2 00 Generell del INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og

Detaljer

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1

Hjellnes Consult AS Prosjekt: Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 Prosjekt: 500233 Rigg og forberedende arbeider - Ørland Side 76-1 76 Veier og plasser 76.01 Tekniske bestemmelser 76.01.1 76 VEIER OG PLASSER Generelt Dette kapitlet omfatter alle arbeider, materialer

Detaljer

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012

RIB-01. Gangbro Brandaneset. Askøy 01.02.2012 RIB-01 Gangbro Brandaneset Askøy Prosjekt: Brandaneset Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 Generell del... 1 1 Anbudssammendrag... 2 2 Teknisk beskrivelse... 3 3 Arbeidsomfang entreprise... 4 4 Tegningsliste...

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-1 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon AVF 03 03.20 03.20.1 AVFALLSBEHANDLING GRUNNARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle

Detaljer

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Skjold Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 På Skjold leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus og re-asfalteres.

Detaljer

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Setermoen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 00 Orientering 00.1 Orientering I Setermoen leir skal asfalterte områder A-D rehabiliteres. Dette gjøres ved at asfalt innenfor skjærte områder fjernes, området avrettes og tilføres beskrevne mengder knustgrus

Detaljer

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Grense Jakobselv, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT

Detaljer

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 03-1 03 Graving, Sprengning 03.1 DETTE KAPITTEL - Grunnarbeider og fundamenter 03.2 PRISGRUNNLAG, beskrivelser 0.0: Konkurransegrunnlag (eget dokument) 1.0: Rigg og drift

Detaljer

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt

01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS Riving for klargjøring av tomt Prosjekt: Mo i RANA 2017-02 Side: 01-1 Område: 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01 ALT.1 MURÅPNING MED GLASS 01.02 Riving for klargjøring av tomt 01.02.1 CH1.13A HULLTAKING Antall hulltakinger... Materiale:

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 05 Betongarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeider Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er kapittelnummer

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Asplan Viak AS Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Beskrivelse_Alfeimkrysset Side 1 Kapittel: 1 Sykkelveg over Tromsøya Delprosjekt 1: Alfheimkrysset/Kirkegårdsvegen. Tromsø kommune ved Sykkelbyen Tromsø skal etablere en sykkelveg over Tromsøya,

Detaljer

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: Stålkonstruksjoner Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til

Detaljer

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del

Kunstgressbane Giske grunn_betong. 00 Generell del Side Generell del Kunstgressbane Giske grunn_betong 00 Generell del Side 00-1 00 Generell del Det skal bygges en kunstgressbane ved eksisterende grusbane/parkeringsareal mellom Giske barneskole og Giske barnehage. Det er

Detaljer

Terningen Arena Uteanlegg

Terningen Arena Uteanlegg Terningen Arena Idrett og Kultur AS Terningen Arena Uteanlegg Tilbudsforespørsel, totalentreprise Generelle bestemmelser Side 1 TEKNISK BESKRIVELSE Grunnarbeider Terningen Arena Uteanlegg 2299 - Terningen

Detaljer

Marnadal kommune, Marnarheimen

Marnadal kommune, Marnarheimen Marnadal kommune, Marnarheimen Marnarheimen Marnardal kommune Beskrivelse 12.07.2013 Marnadal kommune, Marnarheimen 01 RIGG OG DRIFT Side 01-1 01 RIGG OG DRIFT Dette kapitel omfatter alle arbeider som

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være

Detaljer

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong

NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus. E20 Grunn og betong 16.03.01 Prosjekt: NTNU Ringve Botaniske hage - Nytt Veksthus Side: 00-1 Fag: 00 Alminnelig Del Postnr 00 Alminnelig Del 00.00 FORSIDE Tekst NTNU Ringve Botaniske Hage Nytt Veksthus E0 Grunn og betong

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1

A Utvidelse non-schengen. Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 OSLO LUFTHAVN AS 27.11.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 05-1 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid ORIENTERING Kapittelet omfatter arbeider forbundet med

Detaljer

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 05 Betongarbeid Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 05 Betongarbeid Orientering Kapitlet omfatter arbeider forbundet med betongarbeider,

Detaljer

Asplan Viak AS Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Asplan Viak AS Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Steinesjøen mengdebeskrivelse Side 1 1 A Etablering, drift og avvikling av bygge- eller anleggsplass Rigg og drift er beskrevet som sammensatte arbeider. Entreprenøren kan spesifisere de enkelte

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.07 Stålkonstruksjoner Side 28 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.07 Stålkonstruksjoner ORIENTERING Dette kapitlet omfatter stålarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 2 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen

Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Ombygging av adminstrasjonsbygg i Lodalen Generalentreprise Rev.0 11.05.2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ombygging av administrasjonsbygg i Lodalen Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift:

Detaljer

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1

Stærk & Co AS Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Prosjekt: Bomuldsfabriken kunsthall - Gangbaner Torbjørnsbu gruver Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker. for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, fors. og sikker.

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Redigering av beskrivelsen Postnummersystemet er KK.BBB.LL, der - KK er

Detaljer

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1

Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Prosjekt: Molo Berlevåg, skadereparasjon Side 1-1 Delprosjekt: 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG, DRIFT og FELLESYTELSER RIGG, DRIFT og NEDRIGGING GENERELT Postene

Detaljer

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG

Ibestad kommune. Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Ibestad kommune Renovering Ibestad svømmehall BETONGRENOVERING SVØMMEBASSENG Del III - Teknisk mengdebeskrivelse (NS3420-ver.2016) Betongrenovering svømmebasseng, luftsiden 25.11.2016 Prosjekt: Renovering

Detaljer

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum

Prosjekt: Blakstadvassdraget Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Rund sum Prosjekt: Blakstadvassdraget Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og Drift 01 Rigg og Drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: Anleggsområdet Nei 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS 06.07.2013 Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side AVF-5 Område:AVF AVFALLSBEHANDLING Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 05 05.20 05.20.1 BETONGARBEIDER Bygning, generelt Generelle tekniske bestemmelser - Se kapittel 00 Generelle bestemmelser

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-1 RIB - Grunn- og utomhusarbeider - Betong- og stålarbeider Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS

ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Side A-1 A ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING AV BYGGE- ELLER ANLEGGSPLASS Dette kapittel er basert på NS 3420, 4 utgave (2016). Kodene ved de

Detaljer

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet.

Fundamenter Det er forutsatt at eksisterende, plasstøpte fundamenter i grunnen skal benyttes i sin helhet. Trønder-plan as 0625 YSTERHAGAN BOFELLESKAP Rådg.ing. MRIF KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE 7800 NAMSOS Tilbud 08.12.2009 KONSTRUKSJONSTEKNISK BESKRIVELSE. 20 GENERELT Dette kapitlet beskriver følgende

Detaljer

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag

01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag Prosjekt: Andøy kommune - ny fendring industrikai Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING

SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING BERGEN KOMMUNALE BYGG SANDGOTNA SKOLE - SVØMMEANLEGG REHABILITERING OG OMBYGGING Tilbudsbeskrivelse juni 2010 Entreprise BY-01 Hovedentreprise bygningsmessige arbeider tilbyder:.. (Firmastempel) prosjekteringsgruppe:

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN

OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER, BETONGARBEIDER, STÅLARBEIDER PREFAB. ELEMENTER NYSKOLEN 13.09.011 Prosjekt: 1044 SULITJELMA K0-1 HOVED Side: 00-1 Kapittel: 00 ALMINNELIG DEL Postnr 00 ALMINNELIG DEL Tekst SULITJELMA SKOLE, FAUSKE KOMMUNE. K01- RIB-ARBEIDER OMBYGGING GAMMELSKOLEN GRUNNARBEIDER,

Detaljer

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1

Prosjektråd Innlandet AS Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE / Ny ungdomsklubb, personalavd. og kulturavd. Side 18-1 Prosjektråd Innlandet AS.6.6 Prosjekt: KONGSVINGER KOMMUNE /, personalavd. og kulturavd. Side 8- Kapittel: 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8 Bygningsmessige hjelpearbeider for VVS 8. Arbeider

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider

Norconsult AS Prosjekt: Returpunkt 12 for flyavfall. Arkitekt og bygningstekniske arbeider Side OVB-9 07 07.22 07.22.1 07.22.2 STÅLARBEIDER Bæresystemer PB1.322A FAGVERK MED SVEISTE FORBINDELSER Masse kg 6443,80 Lokalisering: Inkluderer oppsveiste fagverk i takkonstruksjon. Profil/dimensjoner:

Detaljer

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS

A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB. Utvidelse Sentrallager Administrasjonsbygning. Oslo Lufthavn AS A115384 Tilbudsspesifikasjon RIB Oslo Lufthavn AS 28.06.2013 Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For

Detaljer

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE

Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Eidsvoll kommune RÅHOLT UNGDOMSSKOLE Kapt. 2 Bygningsmessige beskrivelse Del 2ii Nytt tilbygg Kristin Jarmund Arkitekter AS Kap. 2ii Nytt tilbygg: GENERELLE BESTEMMELSER Ferdig bygning skal tilfredsstille

Detaljer

Prosjekt: P hus Brundalen Side 1-1

Prosjekt: P hus Brundalen Side 1-1 Prosjekt: P hus Brundalen Side 1-1 Fag: 1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon 1 RIGG OG DRIFT AV BYGGEPLASS GENERELT Dette kapittel er basert på NS 3420, 4. utgave. Kodene

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

15.06.2006 Prosjekt: Fygle Skole Side 1.01-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 GRUNNARBEIDER GENERELT For beskrivelsen gjelder generelt gjelder NS 3420- F, 3.2 utg., mars 2003. Arbeidene i dette kapitlet omfatter utgraving, samt tilfylling under bygg med tilhørende arbeider som

Detaljer

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav

Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav OSLO LUFTHAVN AS 16.01.2014 Kap.: 07 Stålkonstruksjoner Side 20 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 07 Stålkonstruksjoner Orientering Kapitelet omfatter levering og

Detaljer

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1

Sum denne side: Akkumulert Kapittel 01 RIGG OG DRIFT: I:\10078 Norheimsund\Dok\06-Anbud\01-Beskrivelse\Norheimsund barneskule.ga1 RIGG OG DRIFT GENERELLE BESTEMMELSER Følgende gjelder for alle de etterfølgende fagkapitler: 1. GENERELLE FORUTSETNINGER Mål på tegninger og angitte lengder og arealer i beskrivelsen som har betydning

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS

Yttervegger. 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09a - 1 09a Yttervegger 09a.45 Leca Ringmur 35 cm med EPS 09a.45.1 NB2.2393332A (2013) MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering:

Detaljer

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Grindaker AS Prosjekt: Apalløkka turvei Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Apalløkka turvei Side 70-1 Kapittel: 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70 Utendørs generelt, rigg og drift 70.1 AV1.1A ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum RS Det må påberegnes bruk av

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 490010 Isi Avfallsanlegg - Entreprise K770 Skilt, infotavler Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG OG DRIFT Denne beskrivelsen er basert på NS3420, 4. utgave (200801) med veiledning. Kodene

Detaljer

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA

09 Murerarbeid. 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.44 Leca Ringmur 35 cm med LWA 09.44.1 NB2.2393332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 5 MPa Eksponering: Eksponeringsklasse

Detaljer

Prosjekt: HOF FENGSEL - NYTT PALLELAGER Side 1-1. Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: HOF FENGSEL - NYTT PALLELAGER Side 1-1. Postnr NS-kode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HOF FENGSEL - NYTT PALLELAGER Side 1-1 Kapittel: 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING 1 ETABLERING, DRIFT OG AVVIKLING GENERELT Bestemmelser og spesifikasjoner i henhold til NS 3420- A:2009+AC:2010.

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.01 Rigg og drift Side 3 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00 00.01 Rigg og drift GENERELT For riggforhold og spesielle forhold på byggeplass henvises til

Detaljer

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1

Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 Prosjekt: Ekeberg skole - Flerbrukshall Side 19-1 19. METALLARBEIDER Kapittelet omfatter følgende: - Hjørnebeslag - Rekkverk - Tak over inngangsparti - Trappenese i utvendig amfi Spesifikasjon PRISGRUNNLAG

Detaljer

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: A-549 Rehabilitering av eksisterende Hyggenveien Side 01-1 : 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER 01 FORBEREDENDE OG DIVERSE ARBEIDER Beskrivelse etter NS 3420, utg.4, 2011. 01.4 AB1 FORSIKRING

Detaljer

Prosjekt: Gryllefjord Kunstgressbane - Entreprise I: Grunnarbeider Side 12. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Gryllefjord Kunstgressbane - Entreprise I: Grunnarbeider Side 12. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Gryllefjord Kunstgressbane - Entreprise I: Grunnarbeider Side 12 Kapittel: 01 RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS 01 RIGGING OG DRIFT AV BYGGEPLASS 01.01 KAPITALYTELSER GENERELT Denne bygningsdelen

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Prosjekt: Tårnet barnehage - Bygningsmessige arbeider RIB Side 00-1 00 FORSIDE Tårnet barnehage, Vikna kommune HOVEDENTREPRISE ANBUDSSKJEMA: - Bok 2.1 Grunn, betong og stålarbeider Prosjekt: Tårnet barnehage

Detaljer

Tretten sjukeheim - BOK 1.1

Tretten sjukeheim - BOK 1.1 ARKÍS Arkitekter / Verkis Tretten sjukeheim - BOK 1.1 ARK / RIB / LARK, ombygg-tilbygg Øyer kommune 11.06.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE ARKÍS Arkitekter / Verkis 11.06.2014 Bygg Prosjekt: Tretten

Detaljer

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1

Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Sweco Norge AS Prosjekt: B1 Harstad Narvik lufthavn Evenes Anleggsarbeider II Side 00-1 Kapittel: 00 GENERELT ENDRING: RIA-01 Konsekvens av endring: Supplering av tilbudsgrunnlag Årsak til endring: Tillegg

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as

RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE. mai 2014. Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as RISSA OMSORGSBOLIGER HELSETUNET TILBUDSGRUNNLAG GENERALENTREPRISE mai 2014 Prosjektutvikling Midt-Norge as - 3de arkitektur & design as Prosjekt: Omsorgsbolig Helsetunet Side 00-1 00 Innholdsfortegnelse

Detaljer

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT

TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Prosjekt: Lillestrøm VGS Side 00-1 Kapittel: 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT Postnr Tekst 00 TILBUDSSKJEMA OG PRISGRUNNLAG GENERELT 00.1 TILBUDSKJEMA FOR DETTE DOKUMENT Hit overføres sum tilbud

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: BOK2 Bygg aust - Førde Sentralsjukehus Side GENERELL INNLEDENDE TEKSTER

Norconsult AS Prosjekt: BOK2 Bygg aust - Førde Sentralsjukehus Side GENERELL INNLEDENDE TEKSTER BYGG AUST E01 Bygningsmessig arbeid ARK - Nordplan RIA - Nordplan v/cowi RIB - ivest Consult RIE - Sweco RIV - Norconsult RIBr - Norconsult RIG - Norconsult LARK - Norconsult Prosjekt: BOK2 Bygg aust -

Detaljer

HFK BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR. Bok 1 Beskrivelse HFK

HFK BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR. Bok 1 Beskrivelse HFK HFK-13-0022 BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR Bok 1 Beskrivelse HFK-13-0022 BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR Bok 1 Beskrivelse HFK-13-0022 BYSTASJONEN AS TERMINAL SØR Bok 1 Beskrivelse Punkt Tekst INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse

Revisjonsnummer: 0. P Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer. Konkurransegrunnlag. Del III E 1 A: Massivtreleveranse Revisjonsnummer: 0 P 2455405- Iskuras forlegnings- og oppholdsdel Massivtreelementer Konkurransegrunnlag Del III E 1 A: Massivtreleveranse Dato: 10.04.14 Side 2 Oppbygging av beskrivelsen Postnummer i

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE

GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE Gjøvik kommune Gjøvik barnehage Entreprise 214321 Bygningsmessig hovedentreprise GJØVIK KOMMUNE GJØVIK BARNEHAGE 215321 BYGNINGSMESSIG HOVEDENTREPRISE BOK D - ANBUDSBESKRIVELSE Anbudsgrunnlaget består

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.05 Betongarbeider Side 13 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.05 Betongarbeider ORIENTERING Dette kapitlet omfatter betongarbeidene knyttet til etablering

Detaljer

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1

K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Nybygg Abel Meyers gt. 14 Private boliger med utleieleiligheter. 06.02.2012 Prosjekt: Stein Evensen, Nybygg Abel Meyers gt.14 Side 00-1 01 Forside K201 General entreprise Tilbudsskjema Bok 1 Q:\WEB-Prosjekt\1703_Abel_Meyers_gt_14\[B]

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1

Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Prosjekt: Operativt Treningssenter, PHS Sæter Gård Side 01-1 Kapittel: 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer

Detaljer

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Ivest Consult AS Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: Gymsal Kalvåg Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene til de spesifiserende tekstene viser

Detaljer

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon)

09 Murerarbeid Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.15 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.15.1 NB2.2333332A MURT MASSIV VEGG Murprodukt: Lettklinkerblokk Murproduktets trykkfasthet: 4 MPa Eksponering:

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: test ns3420-2012 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2013) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv på grunnen Fasthetsklasse:

Detaljer

Prosjekt: Omsorgsboliger Beinskardet Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Omsorgsboliger Beinskardet Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 03 Graving, Sprengning GRUNNARBEIDER FOR ALLE BYGG Kapitlet er beskrevet etter NS 3420 utg. 4 (201101) Alle poster i dette kapitlet skal reguleres. Det er tatt med egen post for utarbeidelse av målebrev.

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1. Spesifikasjon Prosjekt: Horten Medisinske Senter - nybygg Side 07-1 Spesifikasjon P STÅL- OG METALLARBEIDER Beskrivelse av arbeidene og statisk virkemåte Dette kapitlet gir de overordnede tekniske bestemmelsene for

Detaljer

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 Kapittel: 09 Murerarbeid Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Weber-produkter Side: 09-1 09 Murerarbeid 09.23 Yttervegger 09.23.12 Leca Ringmur med EPS (gulvisolasjon) 09.23.12.1 NV1.11333923A SANDWICHVEGG MURPRODUKT: LETTKLINKER-BLOKK TRYKKFASTHET: 4 MPa

Detaljer

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen.

Detaljutførelser det hersker tvil om forutsettes forelagt og avklart med byggherren i rimelig tid før selve utførelsen. Kap. A Generelt Overordnede Krav Enhetsprisene skal omfatte følgende kostnader i den grad disse ikke er tatt med i poster for rigg og drift av byggeplassen: 1. Materialer og hjelpematerialer 2. Arbeidslønn

Detaljer

Ibestad kommune. IBESTAD SKOLE Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider Tilbud U2 ARKITEKTER AS COWI AS

Ibestad kommune. IBESTAD SKOLE Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider Tilbud U2 ARKITEKTER AS COWI AS Ibestad kommune IBESTAD SKOLE Entreprise K201 Bygningsmessige arbeider Tilbud 15.02.15 U2 ARKITEKTER AS COWI AS U2 ARKITEKTER AS - COWI AS 1. Tilbudsinnbydelse 1.01 Innbydelse og orientering Ibestad kommune

Detaljer

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm

09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm Prosjekt: SAINT-GOBAIN BYGGEVARER-TEKSTER, NS 3420:2016 Side: 09f - 1 09f Våtrom 09f.41 Våtrom med Leca Lettvegg 118 mm 09f.41.1 LG1.1211223 (2016) PLASSTØPT NORMALBETONG Volum... Konstruksjonsdel: Gulv

Detaljer

AVFALLSPLAN Gjelder fortløpende behandling av avfall fra byggeplassen under anleggsperioden Olav Kyrres gate og Vangslunds gate RS

AVFALLSPLAN Gjelder fortløpende behandling av avfall fra byggeplassen under anleggsperioden Olav Kyrres gate og Vangslunds gate RS Prosjekt: anbud1 Side: 9-1 9 MENGDEBESKRIVELSE 9.0 Mengdebeskrivelse er inndelt i hovedposter 9.1-9.6 som omfatter. 9.1 A Rigg og drift 9.2 C Forberedende ytelser 9.3 F Grunnarbeider - del 1 9.4 J Dekke

Detaljer

Buøy skole - Grunn og betongarbeider

Buøy skole - Grunn og betongarbeider Buøy skole - Grunn og betongarbeider BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE INNLEDNING TIL TEKNISK BESKRIVELSE For anbudets priser, krav til materialer og til arbeidets utførelse, regler for mengdeberegning

Detaljer

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Arkitektene Berg og Østvang AS Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Prosjekt: Røros kommune Servicetorg Side 01-1 01 Rigg og drift RIGG OG DRIFT, BYGGENTEPRENØR Til orientering for under- og sideentreprenører Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420A-2009

Detaljer

Riving av internatbygg

Riving av internatbygg Riving av internatbygg Øksnevad Videregående Skole Rogaland Fylkeskommune 25.01.2011 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE 1 Rigg og drift Side 1-1 1 Rigg og drift 1.1 AB1 FOIKRING AV ANSVAR Nei 1.2 AB2 FOIKRING

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1

Multiconsult AS Prosjekt: Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Prosjekt: 417634 Sorgenfri Etablering av 2 overgrunnstanker Side 00-1 Kapittel: 00 Veiledning 00 Veiledning 00.1 Generelle bestemmelser Ytelsene er spesifisert i henhold til siste gjeldende utgave av NS3420,

Detaljer