Valg av nød- og ledesystem ved Sanderud sykehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Valg av nød- og ledesystem ved Sanderud sykehus"

Transkript

1 Til: Fra: Sykehuset Innlandet HF v/ Stig Anders Stensby, Terje Skogheim, Chay Håkonsen og Morten Bratlie Norconsult AS v/eirik Sperrud Dato Valg av nød- og ledesystem ved Sanderud sykehus Sammendrag Det skal installeres nytt ledesystem ved Sanderud sykehus. Det nye ledesystemet skal tilfredsstille dagens krav som følger av Plan- og bygningsloven og relevante forskrifter. Notatet inneholder beskrivelser av krav og forutsetninger for valg av nytt ledesystem til Sanderud sykehus. Det er også medtatt kortfattet beskrivelse av elektrisk basert ledesystem og etterlysende ledesystem, samt tilhørende krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold. Med utgangspunkt i møter, analyser og vurderinger er det utviklet et konseptuelt løsningsforslag for nytt ledesystem ved Sanderud sykehus. Forslag til løsning er at ledesystemet skal ta utgangspunkt i et høyt montert elektrisk basert ledesystem (tradisjonelt system) bestående av elektriske retnings- og utgangsmarkeringsskilt (grønne skilt), supplert med etterlysende lavt monterte ledelinjer. Elektrisk ledelys erstattes av allmennbelysning med strømforsyning fra både nettkraft- og reservekraft, samt etterlysende lavt monterte ledelinjer. Ledesystemet skal minst omfatte flukt- og rømningsveier. Vanligvis er dette begrenset til korridorer og trapperom. Løsningsforslaget er en kombinasjon av både elektrisk og etterlysende komponenter, og medfører at ledesystemet vil bestå av flere komponenter som oppfattes kontinuerlig, og systemet omfatter lavt montert rømningsmerking. Løsningsforslaget drar nytte av at det eksisterende reservekraftanlegget dekker hele den aktuelle bygningsmassen. Løsningsvalget tilfredsstiller relevante forskriftskrav samt VTEK-10 sin anbefaling om at ledesystemet skal bestå av lavt monterte komponenter Side 1 av 8

2 1. Innledning Norconsult AS er engasjert som brannteknisk rådgiver av Sykehuset Innlandet HF for å bistå i forbindelse med valg av nytt ledesystem ved Sanderud sykehus. Norconsults oppgave er å bistå med teknisk kompetanse og faglige innspill i beslutningsprosessen. Det er planlagt utskifting av ledesystemet i store deler av bygningsmassen ved Sanderud sykehus. Det er besluttet at det nye ledesystemet skal tilfredsstille dagens krav som følger av Plan- og bygningsloven og relevante forskrifter. Dette notatet er en oppsummering fra møte gjennomført hos SI HF i Brumunddal den 9. desember Prosessen vedrørende ledesystem har imidlertid pågått over flere år i SI HF. Dette notatet bygger derfor på tidligere prosesser, møter og avklaringer, samt kartlegging av lysnivåer i to eksisterende sykehus. Notatet bygger også på korrespondanse med leverandører av både elektrisk baserte og etterlysende ledesystemer, samt diskusjoner med elektrorådgivere hos Norconsult Hamar. Hensikten med notatet er å beskrive krav og forutsetninger for valg av nytt ledesystem til Sanderud sykehus. Notatet inneholder kortfattet beskrivelse av ulike alternativer og det utarbeidet et forslag til løsning for nytt nød- og ledesystem. Notatet er med å danne beslutningsgrunnlag for valg av løsning. Når systemløsningen er valgt kan det være behov for videre oppfølging og detaljering, og/eller analyser og dokumentasjon. Det anmerkes at notatet er overordnet og ikke inneholder alle relevante detaljer eller referanser. 2. Forskriftskrav Krav til ledesystem er beskrevet i Byggteknisk forskrift 2010 (TEK-10) 11-12, tredje ledd: I byggverk med mange personer eller hvor flukt- og rømningsveiene kan være lange og ha retningsendringer, skal rømningsveiene ha god belysning og være merket slik at rømning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem. Veiledningen til TEK-10 (VTEK-10) angir løsningsforslag og ytelser for å imøtekomme forskriftens krav om ledesystem. I henhold til VTEK-10 skal et ledesystem bidra til å lede personer raskt til et sikkert sted. Et ledesystem er ment som et hjelpemiddel i følgende enkeltscenarier eller en kombinasjon av disse: Retningsangivelse i tilfelle evakuering, også når det ikke er tegn til brann- eller røykutvikling i bygget. Ved rømning og evakuering ved bortfall av kunstig belysning. jf. også Arbeidsplassforskriften Ved rømning og evakuering som følge av uforutsette hendelser som brann og røykutvikling Komponenter i et ledesystem kan være elektriske, belyste eller etterlysende. Anbefalt løsning beskrevet i VTEK-10 er at ledesystemet i fluktveier og rømningsveier blant annet skal omfatte ledelinjer i form av lavtsittende komponenter på golv eller vegg som oppfattes kontinuerlig. Behovet for lavt monterte komponenter begrunnes med faren for at røykspredning kan medføre redusert synlighet og effekt av høyt monterte komponenter (røyk legger seg vanligvis oppunder taket). Arbeidsplassforskriften (FOR ) er også gjeldende for sykehusvirksomhet, og forskriftens 2-13 stiller krav om at rømningsveier og nødutganger skal ha tilstrekkelig nødlys i tilfelle svikt i den ordinære belysningen Side 2 av 8

3 VTEK-10 viser til NS 3926 for prosjektering av ledesystem og til NS-EN 1838 for prosjektering av nødbelysning. Det anmerkes at VTEK-10 sin løsningsbeskrivelse og anbefaling vedrørende ledesystem kan være gjenstand for tolkning. Blant annet gis begrepene ledesystem og nødbelysning ulike definisjoner i forskjellige avsnitt, samtidig presiserer også veiledningen at det er den helhetlige løsningen som er sentral for å oppfylle forskriftskravet i TEK-10. Norconsult vurderer at formuleringen i VTEK-10 gir brannrådgiver frihet til å velge den optimale og riktige løsningen med bakgrunn i planløsning, virksomhet og eventuelt andre brannverninstallasjoner. I risikoklasse 5 og 6 og store kompliserte byggverk er det viktig at ledesystemet oppfattes som kontinuerlig. 3. Problemstilling I henhold til TEK-10 og Arbeidsplassforskriften er det krav om både ledesystem og nødbelysning i sykehusbygg. VTEK-10 presiserer at i bygg hvor begge disse forskriftene skal legges til grunn, må forskriftene ses i sammenheng, og nød- og ledesystemet bør prosjekteres slik at installasjonene samlet sett gir de beste forutsetningene for rask og effektiv rømning. Kjernen i problemstillingen er hvor vidt man ved Sanderud sykehus skal installere etterlysende eller elektrisk basert ledesystem, eller en kombinasjon av de to. Følgene punkter anses som vesentlig ved valg av type ledesystem: Funksjon og effekt, herunder nødvendig ledeytelse og pålitelighet. Investeringskostnad. Kostnaden må sees i sammenheng med fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader, samt installasjonens levetid. Kostnader forbundet med drift og vedlikehold av installasjonen, inkl. rutinemessig kontroll og ettersyn. Slik kontroll må utføres iht. anvisninger i relevant standard, og må dokumenteres. 4. Reservekraft Ved Sanderud sykehus er det et reservekraftanlegg som dekker alle bygg med pasientbehandling. Reservekraftanlegget baserer seg på kraft fra to dieselaggregater. Ved strømbrudd vil systemet koble automatisk over på reservekraft, og det kan forutsettes normal strømtilgang/belysning innen sekunder. Reservekraft er kun en sekundær strømkilde, og tar utgangspunkt i det samme strømfordelingsnettet som ved normal strømdistribusjon i bygningsmassen. Reservekraft er derfor mindre pålitelig og mer sårbart enn for eksempel et UPS-anlegg. Det er etablert rutiner for funksjonstesting, kontroll og vedlikehold av reservekraftanlegget. Reservekraftanlegget medfører at behovet for et separat nødlysanlegg (ledelys) ikke vurderes som like stort sammenlignet med et bygg som ikke har denne type installasjon. Sannsynligheten for at bygningene blir helt mørklagt pga. svikt i både reservekraft og normalstrøm vurderes som liten. Hensikten med å opprettholde god belysning på et psykiatrisk sykehus er ofte av personsikkerhetshensyn uten at dette har noen sammenheng med brannsikkerhet. 5. Kort om kontroll, ettersyn og vedlikehold av ulike typer nød- og ledesystem Det er ulike krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold for elektriske og etterlysende ledesystem. Elektrisk basert ledesystem: kontroll minst én gang i året Etterlysende ledesystem: kontroll minst én gang hvert 5. år Side 3 av 8

4 Krav til kontroll og ettersyn av elektrisk basert ledesystem er beskrevet i NEK EN og For elektrisk baserte systemer med sentral overvåkning og selvtestfunksjon som samsvarer med krav i NEK EN 50172, kan kravene oppsummeres med følgende: Daglig visuell kontroll av at batteriforsyningen (ingen feilmeldinger) Månedlig kontroll o Anlegget utfører selvtest. Utskrift fra overvåkingsenhet skal loggføres (egen loggbok) o Ettersyn av komponenter i anlegget (visuell befaring av alle komponenter) Årlig kontroll av uavhengig tredjepart. Dokumenteres med eget kontrollskjema. Kontrollen omfatter blant annet test av batteripakken, visuell kontroll av armaturer, etc. Krav til kontroll og ettersyn av etterlysende ledesystem er beskrevet i NS Kontrollen bør utføres av foretak med spesialkompetanse og tilstrekkelig utstyr. Kontrollen kan gjennomføres mens det er drift i avdelingen/bygningen, og det er ikke nødvendig å slokke lyset for å gjennomføre kontrollen. Kontrollen dokumenteres med en kontrollrapport. Ettersyn av anlegget (visuell kontroll av alle komponenter) skal gjennomføres minst én gang i året. Ettersyn kan gjennomføres av virksomheten selv, og må også dokumenteres. I følge leverandører 1 av de ulike systemene er levetiden for både etterlysende og elektriske basert ledesystem anslagsvis omkring 15 år. Den anmerkes imidlertid at kvaliteten på produktene som velges har sammenheng med den levetiden som kan forventes. 6. Løsning med kun etterlysende komponenter (NS 3926) Ledesystem med kun etterlysende komponenter er gjennomførbart, men vil medføre utfordringer relatert til blant annet lading av de etterlysende komponentene. Andre forhold som estetikk, omfang av etterlysende materiale, skiltstørrelse, etc. bør også medtas i vurderingen. Basert på tidligere gjennomført kartlegging av ladelys i enkelte bygg på Sanderud sykehus (utført av Norconsult i 2014), er det funnet at eksisterende allmennbelysning i hovedsak gir tilstrekkelig ladelys for bruk av etterlysende ledesystem. Enkelte områder/bygg har imidlertid ikke tilfredsstillende ladelys. Det gjelder særlig over dører (høyt i rommet). Et annet element er at de fleste byggene på Sanderud sykehus ikke har sentral lysstyring. Rom som ikke er jevnlig i bruk kan være mørklagt store deler av døgnet, for eksempel enkelte korridorer, trapperom, lagerrom, tekniske rom, etc. (manuelle brytere på lyset). For å oppnå tilstrekkelig ladelys i slike rom eller arealer, vil det være behov for tekniske tiltak for å oppnå styring av allmennbelysning. Andre områder hvor ladelys er en utfordring både pga. lysstyrke og lysstyring er eksempelvis i kulvertsystemet, tekniske rom, leilighetsbygg uten bemanning, etc. En fullstendig kartlegging av oppgraderingsbehovet på eksisterende allmennbelysning forutsetter en detaljert gjennomgang av hver enkelt bygning iht. planlagt utforming av ledesystemet. Et ledesystem som baserer seg på ladelys fra eksisterende allmennbelysning vil medføre at rutiner for kontroll og vedlikehold av belysningen må tilpasses de krav som stilles for å dokumentere tilfredsstillende lading av det etterlysende ledesystemet. Det stilles krav om rutinemessig kontroll og vedlikehold av belysningen for minst å opprettholde ladelyset tilsvarende det som ble lagt til grunn ved prosjektering. Dette er forhold som må hensyntas ved fremtidig drift og vedlikehold av allmennbelysningen. 1 Telefonsamtaler med Honeywell Life Safety AS (ELTEK) v/odd Magne Stensby og Prolink International v/gunnar Eriksen den Side 4 av 8

5 7. Løsning med kun elektrisk baserte komponenter (NS EN 1838 og NEK EN 50172) Et høyt montert elektrisk basert ledesystem iht. overnevnte standarder består av både utgangs- og retningsmarkeringer (grønne skilt) og ledelys (hvite lamper). Dette er den tradisjonelle typen ledesystem i Norge. Et høyt montert elektrisk basert ledesystem medfører god belysning i rømningsvei og retningsanvisning. Overnevnte standarder stiller ikke krav til lavtmonterte komponenter/armaturer, og tar således ikke høyde for eventuell røykspredning til rømningsvei. Armaturer montert oppunder himling kan da bli vanskelige å se og kan få redusert belysningseffekt. Det anmerkes at flere leverandører av elektriske ledesystemer vil kunne prosjektere og levere et ledesystem som kun baseres på høyt monterte komponenter, og gå god for at dette er iht. føringer i TEK-10, med henvisning til VTEK Behovet for lavt monterte komponenter avhenger av mange forhold, som blant annet virksomhet og brukere, branntekniske installasjoner (eksempelvis brannalarmanlegg og automatisk slokkeanlegg), planløsning og bygningsstørrelse, etc. Gjennom tidligere møter har undertegnede i samråd med SI HF vurdert at lavt monterte komponenter vil være et godt supplement til et høyt montert ledesystem i de aktuelle byggverkene. Lavt monterte komponenter kan være elektriske i form av for eksempel LED-lister eller tilsvarende. En slik installasjon vil imidlertid være meget kostbar i både innkjøp og montering, og vil medføre omfattende bygningsmessige inngrep sammenlignet med for eksempel en etterlysende ledelinje. En slik installasjon er derfor vurdert som uforholdsmessig kostbar. Et komplett elektrisk ledesystem bestående av både markeringslys (grønne skilt) og ledelys (hvite lamper) medfører tre ledds redundans med hensyn til å sikre belysning av lokalene; normalstrøm, reservekraft og ledelys med UPS batteri-backup. For å tilfredsstille krav i relevante standarder vil antallet ledelysarmaturer (hvite skilt) erfaringsmessig være omtrent det samme som antallet markeringsskilt 2. Ledelysarmaturer vil med andre ord utgjøre en vesentlig andel av investeringskostnaden. Behovet for elektriske ledelys bør derfor sees i sammenheng med at hele sykehuset har reservekraft og nødvendig pålitelighet til et slikt system. 8. Forutsetninger og kortfattet analyse som danner grunnlag for valg av løsning For å komme fram til den løsningen som samlet sett gir de beste forutsetningene for rask og effektiv rømning, er det viktig at bygningsmessige og virksomhetsrelaterte forhold og forutsetninger tas med i vurderingen. I tillegg til det som er nevnt tidligere i notatet, har følgende forhold fremkommet i møter med SI HF. God belysning anses som det viktigste for å oppnå rask og sikker rømning. God belysning er en avgjørende faktor mht. assistert rømning, håndtering av pasientene og sikkerhet for de ansatte. Det kan forutsettes at de ansatte er godt kjent med rømningsveier i bygningene. Store deler av bygningsmassen er gammel og det kan være svakheter i brannskiller mot rømningsveier som kan medføre spredning av røyk- og branngasser til rømningsvei. Dette kan medføre at høyt monterte komponenter i ledesystemet ikke blir synlige og at lysavgivelsen fra allmennbelysningen reduseres. Ansatte/pasienter kan bli tvunget til å krype langs gulvet for å komme seg ut. I et slikt scenario kan lavt monterte ledelinjer bidra til å lede personer ut av 2 Telefonsamtale med Honeywell Life Safety AS (ELTEK) v/odd Magne Stensby den Side 5 av 8

6 bygningen. Lavt monterte ledelinjer er derfor vurdert som et godt og nødvendig supplement til høyt monterte komponenter. I en normalsituasjon vil elektriske retnings- og utgangsmarkeringsskilt skape større kontrast mot opplyste omgivelser sammenlignet med etterlysende skilt. Ledeytelsen til et slikt system (elektriske markeringsskilt) kan være bedre sammenlignet med et etterlysende system. Ved eventuell svikt i allmennbelysning vil elektriske markeringslys avgi lys i lokalene (minst 60 minutters varighet). Elektriske markeringsarmaturer vil vanligvis avgi mer lys i lokalene sammenlignet med et rent etterlysende system, og er derfor til større nytte ved assistert evakuering av pasienter. Behovet for tekniske tiltak for å oppnå tilfredsstillende ladelys av kun lavt monterte ledelinjer vil ikke være like omfattende sammenlignet med om hele ledesystemet var basert på etterlysende komponenter. Erfaringsmessig er ladelyset langs gulvet bedre enn langs taket og tilfredsstillende for lading av lavt monterte komponenter. Kontinuerlig merking av rømningsvei kan oppnås både vha. elektriske markeringsarmaturer (grønne skilt) i kombinasjon med allmennbelysning og vha. lavt monterte etterlysende ledelinjer. Reservekraftanlegget er mindre pålitelig og mer sårbart sammenlignet med et UPS-anlegg, jf. tidligere kapittel. Dette kan ivaretas ved at systemet får redundans vha. lavt monterte etterlysende ledelinjer. 9. Forslag til løsning På bakgrunn av de forhold som er oppsummert i dette notatet, er følgende forslag utredet for nytt nødog ledesystem ved Sanderud sykehus: Ledesystemet skal ta utgangspunkt i et høyt montert elektrisk basert ledesystem (tradisjonelt system) bestående av elektriske retnings- og utgangsmarkeringsskilt (grønne skilt), supplert med etterlysende lavt monterte ledelinjer. Elektrisk ledelys erstattes av allmennbelysning med strømforsyning fra både nettkraft- og reservekraft, samt etterlysende lavt monterte ledelinjer. Ledesystemet skal minst omfatte flukt- og rømningsveier. Vanligvis er dette begrenset til korridorer og trapperom. Løsningsforslaget begrunnes med følgende: - Løsningen drar nytte av de systemer som allerede er installert ved sykehuset. - Løsningen tilfredsstiller funksjonsbeskrivelse for ledesystem i TEK-10, samt at VTEK-10 anbefaler at ledesystemet skal bestå av lavt monterte komponenter. Arbeidsplassforskriftens krav vedrørende nødlys i rømningsveier og nødutganger vurderes også som ivaretatt med denne løsningen. - Løsningen viderefører eksisterende og tradisjonelle prinsipper for merking av rømningsveier og utganger. - Løsningen medfører flere lag av sikkerhet (redundans). Allmennbelysning anses som viktigst: Side 6 av 8

7 I tilfelle svikt i allmennbelysning vil markeringsskilt i kombinasjon med etterlysende ledelinje avgi lys og retningsindikasjon. I tilfelle spredning av røyk til rømningsvei vil ledelinje markere flukt- eller rømningsveien. - Løsningen omfatter to ulike systemer, med ulike krav til kontroll, ettersyn og vedlikehold. En del av rutinene kan gjennomføres samtidig for begge systemer, mens enkelte forhold må utføres særskilt for hvert system. Det vil i utgangspunktet være behov for kontraktfestet kontroll med to ulike foretak for utførelse og dokumentasjon av årlig/fem-årlig kontroll. Sanderud sykehus består blant annet av enkelte mindre boligbygg, kapellet, etc. I disse byggene kan det være behov for ledesystem i felles rømningsveier. Dersom det allerede er installert nytt adresserbart brannalarmanlegg i disse byggene, kan det vurderes å montere markeringsskilt på samme sløyfe som detektorene. Armaturene vil da ha sentral overvåkning (samme som brannalarmanlegget) og desentraliserte batteripakker Detaljer, kravspesifikasjon Omfang, stedspesifikke løsninger, detaljer og kravspesifikasjon kan vurderes og utarbeides i en senere fase med utgangspunkt i faktiske forhold og rømningsløsningen i det aktuelle bygget. Slike vurderinger bør utføres i samråd med byggherre, RiE, RiBr, etc. Gjennom møter og vurdering har det kommet fram at følgende løsninger foretrekkes (primærvalg): Elektriske markeringslysarmaturer med sentralisert overvåkning, sentral batteriforsyning og selvtestfunksjon. Etterlysende ledelinjer monteres på vegg i aluminiumsskinne med graders helning. Det etterlysende materialet skal være en løs remse som føres inn i skinnen (lettere utskifting). Det etterlysende materialet skal være av høy kvalitet for å oppnå god luminans og lang utladningstid. 10. Videre fremdrift Basert på dette notatet og tidligere møter vil SI HF fatte en beslutning vedrørende den type nød- og ledesystem de ønsker installert ved Sanderud sykehus. Videre må det legges en fremdriftsplan for utskifting av ledesystemet ved sykehuset. Det må utarbeides en anbudsunderlag som kan legges til grunn for innhenting av anbud fra ulike entreprenører. Ytterligere beskrivelser av spesifikke løsninger, produkter, plassering, etc. må avklares i en senere fase. Slike avklaringer anbefales styrt av byggherren i samråd med leverandør og brann- og elektrokonsulent. Entrepriseformen for anskaffelsen må blant annet velges på grunnlag av byggherrens mulighet til å påvirke løsningene som velges. Det anmerkes at dette notatet er begrenset i omfang og detaljering, og at det ikke skal legges til grunn som et prosjekteringsdokument. Notatets anvendelse må stå i samsvar med de forutsetninger som ble lagt til grunn innledningsvis i notatet Side 7 av 8

8 J For bruk EISPE JAL EISPE Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører Norconsult. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier Side 8 av 8

RISIKOVURDERING RIE PROSJEKTERING

RISIKOVURDERING RIE PROSJEKTERING RISIKOVURDERING RIE PROSJEKTERING Sykehuset Innlandet HF SI Sanderud. Nød- og ledesystemer Oppdragsnummer 21801001 Sweco Norge AS GJO Gjøvik EL Kjetil Berntsen Ove Bøyum 1 (10) repo03.docx 2012-03-29 Sw

Detaljer

Hvilke krav og løsninger finnes? Når er etterlysende systemer

Hvilke krav og løsninger finnes? Når er etterlysende systemer 1 Ledesystem i bygg Hvilke krav og løsninger finnes? Når er etterlysende systemer aktuelle? Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Hva er et ledesystem? 2 Brannrådgivning 3 Hva er kravet til ledesystem

Detaljer

Lover, normer, forskrifter og veiledninger

Lover, normer, forskrifter og veiledninger Lover, normer, forskrifter og veiledninger Security & Technology Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte 1 HVA BESTÅR ET LEDESYSTEM AV Lede system Talevarsling FG`s regelverk,

Detaljer

Valg av ledesystemer

Valg av ledesystemer Historikk Nyere forskning viser at gjennomlyste skilt fungerer dårlig i røykfylte arealer. Gjennomlyste skilt er helt avhengig av vedlikehold, noe som medfører at det i praksis vil være et betydelig antall

Detaljer

Nødlys og ledesystemer Lyskulturs publikasjon nr 7 6. utgave

Nødlys og ledesystemer Lyskulturs publikasjon nr 7 6. utgave Nødlys og ledesystemer Lyskulturs publikasjon nr 7 6. utgave Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2005-0009 Byggeteknisk Vinteruka\BV-2005 ledesystem.ppt Side 1 Utarbeidet av: NEK ESMI AS

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Detaljprosjektering av et

Detaljprosjektering av et Detaljprosjektering av et ledesystem? Siv.ing. Geir Drangsholt C:\My documents\prosjekter\2011-0029 VM i Skreifiske symposium 2011\ledesystem.ppt Side 1 Hva skal vi med et ledesystem e? Sikre at alle kommer

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat

Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Til: Fra: Jørund Houg Terje Hansen Dato 2017-06-20 Nedre Toppenhaug 50 - brannteknisk notat Beskrivelse Norconsult AS er engasjert av Jørund Houg for å utrede branntekniske krav i forbindelse med ominnredning

Detaljer

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte

Systemvalg. Elektrisk baserte. Systemer, produkter,overvåking. Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Systemvalg Elektrisk baserte Systemer, produkter,overvåking Foredragsholder: Daglig leder Nortek security & Technology AS, Øyvin Sylte Security & Technology VALG AV ARMATURER OG SYSTEMER DESENTRALISERTE

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg

2. Tiltak for å påvirke rømningstider. Røykvarsler. Brannalarmanlegg 2. Tiltak for å påvirke rømningstider Tiltak som reduserer nødvendig rømningstid vil f.eks. være utstyr for deteksjon av røyk og varme, varsling av brann, informasjon før og under rømning, merking og belysning

Detaljer

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold

Rapport Antipodes café Brannkonsept, 15. desember Innhold Innhold 1. Innledning... 3 2. Regelverk... 3 2.1 Identifisering av tiltaket...3 2.2 Ansvarsoppgave...3 2.3 Gjeldende regelverk...3 3. Dokumentasjonsform... 3 3.1 Fravik...3 3.2 Kvalitetssikring...3 4.

Detaljer

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg

Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Kontroll-, ettersyn- og vedlikeholdsmanual/loggbok for nødlysanlegg Batteriarmaturer m/testfunksjon Batteriarmaturer u/testfunksjon Batteriarmaturer m/sentralisert testfunksjon Sentralisert adresserbart

Detaljer

Forledet av ledesystem en vurdering av visuelle ledesystem for rømning i byggverk

Forledet av ledesystem en vurdering av visuelle ledesystem for rømning i byggverk Forledet av ledesystem en vurdering av visuelle ledesystem for rømning i byggverk Illustrasjon: Paul Kinsella Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund avd. Haugesund Ingeniørfag Studieretning:

Detaljer

11-13. Utgang fra branncelle

11-13. Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 11.10.2015 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to

Detaljer

Utgang fra branncelle

Utgang fra branncelle 11-13. Utgang fra branncelle Publisert dato 09.09.2013 11-13. Utgang fra branncelle (1) Fra branncelle skal det minst være én utgang til sikkert sted, eller utganger til to uavhengige rømningsveier eller

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner.

1.1 Revisjonshistorikk Dette er første versjon av dokumentet. Kompletteres ved eventuelle revisjoner. 2/9 1 INNLEDNING Dette dokumentet inngår i brannkonseptet for boligprosjektet Havblikk. Dokumentet er verifikasjon av at brannsikkerheten er forskriftsmessig når prosjektet gjennomføres i samsvar med forutsetninger,

Detaljer

E70/E75 sikre løsninger

E70/E75 sikre løsninger E70/E75 sikre løsninger Glamox E70/E75 - sikre løsninger I mer enn to generasjoner har Glamox utviklet, produsert og distribuert belysningsløsninger til det profesjonelle markedet. Nødbelysning er forbundet

Detaljer

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4)

N o t a t. (anbud) Endring fra risikoklasse 6 til 5. Trafikkterminal. Ingen endring 3. etasje (fortsatt risikoklasse 4) PROSJEKT: G 32 KRISTIANSAND STASJON SAK : BRANNTEKNISK PROJEKTERING NOTAT NR. RIBR 01 DATO :2010-08-25 DATUM REV: 2010-08-30 Objekt: Kristiansand Stasjon Tiltakshaver: Rom Eiendom AS Oppdragsgiver: Rom

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8

Kap.: 7. Utgitt: 01.01.08 Rev.: 5 Belysning Side: 1 av 8 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll

Maridalsveien 205. Brannteknisk kontroll Maridalsveien 205 Brannteknisk kontroll 1 BAKGRUNN FOR KONTROLL SWECO Norge as, avdeling Brann & Sikkerhet, er engasjert for å bistå med brannteknisk rådgivning i forbindelse med hovedombygging i Maridalsveien

Detaljer

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl.

Nødlysanlegg LOGGBOK/JOURNAL. Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste. Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. LOGGBOK/JOURNAL Nødlysanlegg (KRYSS AV FOR TYPE ANLEGG) Batteriarmaturer m/auto Test funksjon inkl. Armaturliste Batteriarmaturer u/testfunksjon inkl. Armaturliste Sentralisert PL 5000-D m/armaturliste

Detaljer

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10).

Bygget skal tilfredsstille de kravene som stilles til Kap 11 Sikkerhet ved brann i Forskrift om tekniske krav til byggverk 2010 (TEK10). Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2014-06-19 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Valmueveien Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Branntekniske momenter som bør med

Detaljer

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99

Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 8 Side: 2 av 8 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene prosjekteres slik at all aktivitet i og ved spor skjer på en sikker og trygg måte, at alle arbeidsplasser er tilstrekkelig

Detaljer

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene

Bærum kommune Eiendom. Søsterboligene Bærum kommune Eiendom Søsterboligene Brannteknisk notat med tiltakplan v/ Espen Viksjø 16.11.2015 Sammendrag Dette notatet beskriver de branntekniske løsningene som er lagt til grunn for prosjektet; videreføring

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes.

Vi gjør oppmerksom på at når det registreres avvik, skal det sendes en handlingsplan med tidsangivelse på når avvik skal lukkes. TINN KOMMUNE Enhet for brann Sykehuset Telemark HF 12 FEB 2010 Arkivsak: N.Tlbl1Aa Alll[ KOIiANIUNE Rjukan Sykehus v/ Arnfinn Lien SykEhusveien 6 3660 RJUKAN Deres ref: Vår ref Saksbeh: Arkivkode: Dato:

Detaljer

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu

BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE. Selbu sykehjem Selbu BRANNTEKNISK YTELSESBESKRIVELSE Selbu sykehjem Selbu Teknisk rapport 12.03.2015 Brannteknisk Ytelsesbeskrivelse Oppdragsnavn: Selbu Sykehjem Oppdragsgiver: Selbu Kommune Oppdragsnr: 15.002 Oppdragstittel:

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Hovedkontoret Regler for prosjektering Utgitt: 01.01.02 Belysning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning... 3 2.1.2 Armaturer og lamper...4 2.1.3 Plattformbelysning... 4 2.1.4 Arealbelysning...

Detaljer

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker

Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Trapperom og rømningssikkerhet i boligblokker Forumsmøte 5. desember 2006 Ulf Danielsen SINTEF NBL 1 2 1 Rapporter fra SINTEF NBL: Vålerenga Terrasse - Felt O3: Vurdering av sikkerhet ved brann. Rømning

Detaljer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer Nødlys med Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer med Eltek -serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek -armaturer. Vi har lyttet til både kundens -

Detaljer

Beskrivelse av oppdraget:

Beskrivelse av oppdraget: Beskrivelse av oppdraget: BrannSafe AS har fått i oppdrag å forestå brannteknisk prosjektering utført under ansvarsrett iht. pbl/sak10. Det er krav om uavhengig kontroll av prosjektering (KPR). Tiltaket

Detaljer

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd.

Tiltak bør derfor planlegges utfra at brannspredning skal håndteres iht TEK ledd. SIDE 2/5 Risiko for brannspredning i slike områder er stor. Dette som følge av at de fleste byggene er oppført i tre og at det ofte er mangelfulle brannskiller mellom byggene. Det vil være utfordrende

Detaljer

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7

1 OMFANG LYSKILDER LYSARMATUR NØDLYSANLEGG STYRING OG OVERVÅKNING MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 1 av 7 1 OMFANG...2 2 LYSKILDER...3 3 LYSARMATUR...4 4 NØDLYSANLEGG...5 5 STYRING OG OVERVÅKNING...6 6 MASTER OG STOLPER...7 Belysning Side: 2 av 7 1 OMFANG Feilmoder (fra generisk RCM-analyse)

Detaljer

Overordnet brannstrategi

Overordnet brannstrategi Postadresse: Tomterveien 60 1408 Kråkstad Telefon: 64863104 Telefax: 64863398 Mobil: 90589705 E- Post: brannkonsult@gmail.com Dato: 2013-09- 10 Prosjekt navn: Gropa Oppdragsgiver: Frogn kommune, eiendomsavdelingen

Detaljer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer

Hamsunsenteret Brannteknisk vurdering i forbindelse med nye kontorer NOTAT Oppdrag Kunde Notat nr. Til 1350007030 Hamsunsenteret Nordland fylkeskommune F-not-01/14 Nordland fylkeskommune v/ Michael Mikalsen Erik Langdalen Arkitektkontor AS v/ Erik F. Langdalen Øvrige RI

Detaljer

Omnico AS prosedyre 01/10. Visuelle ledesystemer for rømming i Byggverk. Montasje og på stedet dokumentasjon NS 3926-2:2009

Omnico AS prosedyre 01/10. Visuelle ledesystemer for rømming i Byggverk. Montasje og på stedet dokumentasjon NS 3926-2:2009 - 1 - Omnico AS prosedyre 01/10 Visuelle ledesystemer for rømming i Byggverk. Montasje og på stedet dokumentasjon NS 3926-2:2009 Omnico AS PB 3015 Hillevåg 4095 Stavanger - 2 - Vedlegg: Innledning Omico

Detaljer

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer?

Evakueringsplan Hva er det? Praktiske utfordringer? 1 Hva er det? Praktiske utfordringer? John Utstrand 1 Om brannkonsept/ PRO brann Brannkonsept (kbt.no); Sammenstilling av krav og ytelse som er grunnlaget for detaljprosjektering. 2 V. Stenstad, Kursdagene

Detaljer

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4 Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4 Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser : Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien Forflytning i korridor Forflytning i trapperom til

Detaljer

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E) Til: Larvik kommune, Eiendom Fra: Norconsult v Ole Petter Aasrum Dato: 2015-03-09 revidert 2015.04.14 Branntekniske krav til kravspesifikasjon. Dronningensgate 15A og 17. Larvik kommune, Eiendom (L.k.E)

Detaljer

TEK 10 med veiledning

TEK 10 med veiledning TEK 10 med veiledning Bakgrunn for endringene Gjennomgang av generelle endringer Særskilte forhold for Oslo kommune, tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats Ledesystem og universell utforming Evakueringsplaner

Detaljer

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei

4. Rømningsvei. Utforming av rømningsvei 4. Rømningsvei Rømning kan deles i følgende tre faser: Forflytning innen branncellen det rømmes fra. Denne forflytningen er ikke en del av rømningsveien. Forflytning i korridor. Forflytning i trapperom

Detaljer

Branner i byggverk - hva har vi lært? Brannsikkerhet i byggverk

Branner i byggverk - hva har vi lært? Brannsikkerhet i byggverk 1 Branner i byggverk - hva har vi lært? Brannsikkerhet i byggverk Hvordan ivaretar vi som profesjon erfaringer fra prosjektering, kontroll og erfaringer fra inntrufne branner? Feil som kan oppstå når brannkonsept

Detaljer

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2

ÅSE OMSORGSSENTER OG NY LEGEVAKT, TEKNISKE FAG: TILLEGGSOPPLYSNINGER, SPØRSMÅL OG SVAR. V.2 Spørsmålsnr Gjelder entreprise Spørsmål Svar Signert tilbyder 1 RØR 08:01:15: Sprinklerhoder. For post 33.34.3.3 kan benevnelsen på produktet føre til misforståelse. Vi mener rett benevnelse er: Sprinklerhode

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen

1/3. Det ble utført en befaring den 24.03.2011 av OPAK AS v/ Anthony S. Johansen Prosjekt Oslo/400053.1 13 1/3 120348-1 VIBES GATE 16 DATO: 03.05.2011 NOTAT: BRANNTEKNISK VURDERING MED TILTAKSPLAN OPAK AS er engasjert av borettslaget Vibes gate 16 for å utarbeide en brannteknisk vurdering

Detaljer

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006

røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt TekØk AS C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Trondheim bydrift juni 2006 Detaljprosjektering av røykventilasjon Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Røykventilasjon Røykventilasjon er et tiltak for å øke tilgjengelig rømningstid i bygninger

Detaljer

Fra Tegnebordet til Ferdigattest!

Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Fra Tegnebordet til Ferdigattest! Nye byggeforskrifter, nye materialer, nye utfordringer knyttet til analyser og vurderinger, samt grensesnitt mellom fagene Siviling. ili Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2004-0024\kut

Detaljer

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset

Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset SYKEHUSET INNLANDET HF SIHF - Gr. 2 rapport OPPDRAGSNUMMER 10296001 Sykehusene i Elverum, Gjøvik, Hamar, Kongsvinger, Lillehammer og Tynset HEO GJØVIK EL EYVIND SANDNES Sammendrag Generelt ved alle de

Detaljer

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Finnmark Fylkeskommune Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø Vardø Videregående skole Rehabilitering av tak administrasjonsbygg 2015-06-25 Oppdragsnr.: 5133234 24.06.2015 Vardø videregående skole -

Detaljer

Dagslys. Sunnaas sykehus Nytt tverrbygg. Beregninger og vurderinger Oppdragsnr.:

Dagslys. Sunnaas sykehus Nytt tverrbygg. Beregninger og vurderinger Oppdragsnr.: Dagslys Sunnaas sykehus Nytt tverrbygg Beregninger og vurderinger 2013-03-14 Oppdragsnr.: 5102493 F01 2013-03-14 For anskaffelse Filip Sørensen Grete Kjeldsen Eivind Wium Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet

Detaljer

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017

Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 Grunnlaget for godt systematisk brannvernarbeid Brannvernkonferansen 2017 TROND S. ANDERSEN, 25. april 2017 Tema Byggverkets forutsetninger Basissikkerhet byggverk God dokumentasjon er lønnsomt Videreføring

Detaljer

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81

O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 Prosjektnummer 1350009600 Dato 2017-04-06 O VE R O R N D E T B R AN N S TRATE GI M E L L O MI L A 79-81 U l van E i en dom AS Overordnet brannstrategi Oppdragsnr.:1350009600 Oppdragsgiver: Oppdragsleder

Detaljer

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av

Trondheim eiendom. Eberg skole paviljong. Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe. Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Eberg skole paviljong Brannteknisk konsept 27. mai 2016 Utført av Kirsti Rathe Rev. Dato Tekst Utført av Trondheim eiendom Side 3 av 6 1. Generell informasjon Paviljongen, som opprinnelig

Detaljer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer

Nødlysarmaturer. Nødlys med LED Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer Nødlys med Desentraliserte systemer Nødlysarmaturer med Eltek -serie Honeywell Life Safety har investert mye tid i utviklingen av våre Eltek -armaturer. Vi har lyttet til både kundens -

Detaljer

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99

Regler for bygging Utgitt: 01.01.99 Side: 1 av 6 Side: 2 av 6 Hensikten med kapittelet er å sikre at belysningsanleggene bygges slik at belysningsanlegget gir tilstrekkelig belysning for publikum og ansatte, slik at alle kan ferdes trygt

Detaljer

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt:

Jernbaneverket LAVSPENNING Kap.: 7 Banedivisjonen Regler for bygging Utgitt: Belysning Side: 1 av 6 1 HENSIKT OG OMFANG...2 2 BELYSNINGSANLEGG...3 2.1 Utendørsbelysning...3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Plattformbelysning...3 2.1.3 Arealbelysning...4 2.2 Innendørsbelysning...4

Detaljer

Bedre brannsikkerhet i bygninger

Bedre brannsikkerhet i bygninger Bedre brannsikkerhet i bygninger Ansvar i driftsfasen NTNU, Trondheim 3. januar 2012 Lars Haugrud senioringeniør Gråsonen mellom byggefase og drift Plan- og bygningsloven Brann- og eksplosjonsvernloven

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

Praktiske eksempler på gjennomføring av uavhengig kontroll med vekt på brannsikkerhet

Praktiske eksempler på gjennomføring av uavhengig kontroll med vekt på brannsikkerhet Praktiske eksempler på gjennomføring av uavhengig kontroll med vekt på brannsikkerhet - Blir det VM i prosjektering? Hvordan tror vi ordningen vil fungere? Multiconsult AS v/john Erling Strand Seksjonsleder

Detaljer

Brannsikre bygg riktig prosjektering:

Brannsikre bygg riktig prosjektering: Brannsikre bygg riktig prosjektering: Evakueringsplan hensikt og utforming (14) Bro mellom byggteknisk forskrift og driftsfasens forskrifter Premisser for brannsikkerhet i drifts- og bruksfase Grenseflater

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Konkurransegrunnlag Del II Bilag A2 ARBEIDSOMFANG Totalentreprise Innhold 1 Organisering av prosjektet... 3 1.1 Organisering generelt 3 1.2 Ansvarsroller iht. Plan- og bygningslov 3 1.3 Ansvarsroller iht.

Detaljer

Valg av spenningssystem

Valg av spenningssystem Valg av spenningssystem Sunnaas Sykehus - Nytt tverrbygg 2013-03-04 F01 2013-03-14 For anbud MVO JV WIUM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult

Detaljer

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014

TEK10 med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg. TROND S. ANDERSEN Brannvernkonferansen 2014 TEK med veiledning Røykkontroll og røykventilasjon -ventilasjonsanlegg TROND S ANDERSEN Brannvernkonferansen 4 Mye å tenke på Temaer > Prosjektering og ansvar > TEK med veiledning røykkontroll og røykventilasjon

Detaljer

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad

TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann. Vidar Stenstad TEK17 med veiledning Endringer i kap. 11 Sikkerhet ved brann Vidar Stenstad TEK17 2 Brannvegger og seksjoneringsvegger Nytt 11-6 (5) Brannvegg skal prosjekteres og utføres slik at den hindrer at brannen

Detaljer

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9

Kap.: 7. Utgitt: 01.07.10 Rev.: 8 Belysning Side: 1 av 9 Belysning Side: 1 av 9 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 BELYSNINGSANLEGG... 3 2.1 Utendørsbelysning... 3 2.1.1 Styring og overvåkning...3 2.1.2 Armaturer og lyskilder...4 2.1.3 Plattformbelysning...4 2.1.4 Arealbelysning...4

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Publisert dato 09.09.2013 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller materielle

Detaljer

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner

Teknisk regelverk for bygging og prosjektering. A-Overordnede spesifikasjoner Side: 1 / 5 Teknisk regelverk for bygging og prosjektering A-Overordnede spesifikasjoner 6. Brann/redning Side: 2 / 5 Innholdsfortegnelse A. 6. Brann/redning... 3 A. 6. 1. Overordnet... 3 A. 6. 2. Gangbane...

Detaljer

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap

11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.11.2015 11-17. Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap (1) Byggverk skal plasseres og utformes

Detaljer

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK "15/2290 Innspill TEK"

Funksjonskrav er nøkkelen til innovasjon og et regelverk som stimulerer til utvikling. DIBK 15/2290 Innspill TEK DIBK "15/2290 Innspill TEK" FREMTIDIG FORENKLING AV BYGGTEKNISK FORKSKRIFT INNSPILL FRA RAMBØLL FAGNETTVERK - BRANN OG SIKKERHET Rambøll Norges fagnettverk for brann og sikkerhet gleder seg over at DIBK

Detaljer

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune

OMSORGSBOLIGER PÅ SOLE, VESTBY. Tiltakshaver: Vestby Kommune MICHAEL BLUMLEIN AS Edvard Griegs vei 8, 1410 Kolbotn Rådgiver i byggesaker - spesielt brannteknikk Telefon: 66 80 03 60 Mobil: 90 92 38 14 micblum@online.no Organisasjonsnr. 897 835 762 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Beregning av persontall

Beregning av persontall W:\1 FSC\1 Prosjekter\108001-109000\108000 - Teknisk Intern - Midt\90 Buvik Skole Beregning av persontall Kulturhuset i Molde PROSJEKTNR: 107207 DATO: 13.01.17 ANSVARLIG: Jonas Segtnan Berg REVISJONSNUMMER:

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT

Byggeforskriftene. Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10. Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Byggeforskriftene Byggesaksforskrift SAK10 Byggteknisk forskrift TEK10 Vidar Stenstad STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Kursdagene Trondheim 2011 Temaer Arbeidsoppgaver og ansvar Fra strategi (konsept) til

Detaljer

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler

Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Rømningssikkerhet i forsamlingslokaler (risikoklasse 5), fastsettelse av persontall i forsamlingslokaler Brannvesenet legger til grunn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (n)og Forskrift om

Detaljer

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk

Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk Presentasjon av høringsforslaget: Tydeligere og enklere regelverk SJEFINGENIØR VIDAR STENSTAD, DIBK 22.11.2016 Høringsmøte om TEK17, Ingeniørenes hus Tydeligere og enklere regler Opprydding som gir en

Detaljer

12-6. Kommunikasjonsvei

12-6. Kommunikasjonsvei 12-6. Kommunikasjonsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.01.2016 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig og brukbar for den ferdsel og transport som

Detaljer

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert

Tilhørende brannplanskisser er basert på arkitekttegninger fra Pir II Oslo AS, datert Til : P-gruppen Kopi til : Tiltakshaver Fra : Hjellnes Consult as, v/ Espen Lunde Dato : 10. november 2014 Rev.dato : 9. september 2015 Prosjekt : Emne : SKOGTUN BMB - Forprosjekt og kravspesifikasjon

Detaljer

11-7. Brannseksjoner

11-7. Brannseksjoner 11-7. Brannseksjoner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.02.2016 11-7. Brannseksjoner (1) Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store

Detaljer

Tilsynets rolle Formålet med tilsyn er

Tilsynets rolle Formålet med tilsyn er Tilsynets rolle Kommunen har plikt til å føre tilsyn med at tiltaket gjennomføres i samsvar m lov/tillatelse ( 10-1, 25-1) Kommunen skal forfølge overtredelser ( 32-1) Formålet med tilsyn er: Å forvisse

Detaljer

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse

Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo. Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje. Brannteknisk notat. Innholdsfortegnelse Rapport utarbeidet av Brannteknisk notat Falbes gate 18, 0170 Oslo Dalsbergstien 22, 0170 Oslo Nye takterrasser og mezzanin/mellometasje Innholdsfortegnelse Venator AS Sinsenveien 53B 0585 Oslo Telefon

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997.

For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. KAP.2 Side 1 2.1 GENERELL BESKRIVELSE For beskrivelse av konstruksjoner/materialer, se også vedlegg bakerst i dette kapittel. Krav som er listet opp er angitt i Teknisk forskrift av 1997. 2.1.1 Bygningstype

Detaljer

For Grønstad & Tveito AS

For Grønstad & Tveito AS BRANNTEKNISK STATUSRAPPORT SAMMENDRAG Fromreide omsorgsboliger består av to rekkehus i to etasjer, rekke 1 har fellesarealer i underetasje og leiligheter i 1. etasje. Rekke 2 har leiligheter i begge etasjer.

Detaljer

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Byggteknisk forskrift (TEK17) Byggteknisk forskrift (TEK17) Forrige Neste Vis all veiledningstekst Skriv ut 12-6 II Inngangsparti, sikkerhet i bruk, kommunikasjonsvei, rom og lignende 12-6. Kommunikasjonsvei (1) Kommunikasjonsveier

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 03.11.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015

Tema. Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access. Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Tema Gir tekniske hjelpemidler dårligere brannsikkerhet?? Foto. Access Per Svanæs Brannforebyggende forum 09.09.2015 Ja, og noen må gjøre noe med det. Hvor er noen, og hvem tar ansvar for at noe blir gjort?

Detaljer

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på

Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger. Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på Ivaretagelse av sikkerhet for rednings- og slokkemannskaper ved nyprosjektering av bygninger Prosjektrapporten ligger tilgjengelig på www.nbl.sintef.no under knappene - Publikasjoner - Åpne rapporter Ivaretagelse

Detaljer

Befaring - brannteknisk vurdering

Befaring - brannteknisk vurdering Til: Anders Kaalhus, seksjon 3 Kent Pedersen, seksjon 2 Fra: Lise Steffensen Kristiansen Dato 2017-01-23 Befaring - brannteknisk vurdering Norconsult ved brannteknisk rådgiver Lise S Kristiansen og Ørjan

Detaljer

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter

Lighting people and places. Voyager Sigma. Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Lighting people and places Voyager Sigma Allsidig markeringslysarmatur med LED-varianter Performance, Efficiency, Comfort (PEC ytelse, effektivitet, komfort) for bedre belysning Voyager Sigma er et godt

Detaljer

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT

NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT NESBYEN BARNEHAGE BRANNTEKNISK NOTAT Oppdragsnummer: 1350013400 Kunde: Nes kommune i Buskerud Notat nummer: F-NOT-01 Til: Marius Franck (Rambøll) Roar Grøtjorden (Nes kommune) Fra: Jan Christian Lohne

Detaljer

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013

DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 DANVIK BORETTSLAG KONTROLL 2013 Rapport skrevet dato: 05.09.2013 Kontaktperson kunde: Lars Hjelmås Ansvarlig utførende: Mikael Floberg Adresse: 1.strøm Terasse 60 Kompetansenummer: L Postnummer og sted

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Planløsning Orientering Skilting Heis Trapp Belysning Lydforhold 12-6 (1) Kommunikasjonsvei skal være sikker, hensiktsmessig

Detaljer

Bruksendring, restaurering og ombygging

Bruksendring, restaurering og ombygging Bruksendring, restaurering og ombygging Byggtekniske krav Wilhelm Holst Skar seniorrådgiver 1 Ansvar i forhold til TEK10 - Prosjektering Pbl 23-5, jf SAK10 12-3 - Ansvarlig prosjekterende - Utførelse Pbl

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Plassering Glassdør Merking 12-15 (1) Dør, port og lignende skal være lett å se og bruke og utføres slik at de ikke skader

Detaljer