OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER"

Transkript

1 NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside: Seksjon. Versjon/NAref. Utgivelsesdato Fire 1.0/CD OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER Noralarm veiledning: Funksjonskravene for brannvarslig i forhold til universell utforming er i all hovedsak relatert til målgruppen døve mennesker. Med dette menes de mennesker som har denne diagnose, og som ikke er i besittelse av en hørselsevne som kan forbedres ved bruk av tekniske hjelpemidler. (Høreapparater, teleslynger og lignende). Denne kategori mennesker kan nytte seg av akustisk varsling med tradisjonelle alarmorganer eller talevarsling ved utløst brannalarm, og er ikke avhengig av optisk varsling for å oppfatte alarmsituasjonen. I følge tilgjengelige tall utgjør helt døve som er avhengig av optisk varsling rundt 5000 personer på landbasis. Dette utgjør ca 1 promille av befolkningen. Noralarm ønsker med dette skriv å informere om krav til produktene og å gi en veiledning om bruksomfang som vi mener oppfyller forskriftenes krav og intensjon om tilrettelegging for at også disse personer skal kunne oppfatte et varsel om brann. Optisk varsling reguleres av to forhold: Produkter: Testing iht. krav i EN Produktet er da sertifisert og dette gir grunnlag for å CE merke produktet og omsette lovlig. CE merking forutsetter således at testing/sertifisering er foretatt. Anvendelse: Krav til anvendelse og bruk reguleres gjennom nasjonale forskrifter. Det er vel her vi finner de fleste og største utfordringene. optisk varsling, krav til anvendelse og produkter 1 (5)

2 Det er ikke alltid slik at f. eks. et produkt må være utført iht. en standard. En standard blir ikke et krav med mindre den refereres til i en forskrift/spesifikasjon, eller den er harmonisert (med Byggevareforordningen, tidligere Byggevaredirektivet) slik som de ulike standardene i EN 54 er. Alle produkter som benyttes til varsling må, på samme måte som andre produkter i et brannalarmanlegg være CE merket (og således sertifisert) iht relevant del av EN 54. Produkter Man behøver ikke bekymre seg om kravene i EN standarden eller andre deler av EN 54, det er produsentene som må forholde seg til disse. Som bruker/prosjekterende må man kun påse at det aktuelle produkt er CE merket i henhold til standarden. Dette gjelder generelt for alle produkter som omfattes av en harmonisert standard. For produkter som er sertifisert iht. del 23 må produsenten, i motsetning til hva som gjelder for akustiske alarmorganer, detaljert angi hvilken ytelse produktet har innenfor en eller flere av kategoriene C, W eller O. Dette fordi EN 54-3 for akustiske alarmorganer funksjonsmessig kun krever en gitt lydstyrke i en gitt avstand, mens man for optiske krever produktet testes i et definert fysisk rom der man måler lysnivå på omhyllingsflatene. Det lysnivået som kreves er 0,4 lux uavhengig av belysning for øvrig. Anvendelse, optisk varsling i forhold til universell utforming: Forskriftstekst (utdrag): Generelle krav om rømning og redning (1) Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning. Det skal tas hensyn til personer med funksjonsnedsettelse Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (2) Byggverk skal ha utstyr for tidlig oppdagelse av brann slik at nødvendig rømningstid reduseres. Følgende skal minst være oppfylt: a) Byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 2 til 6 skal ha brannalarmanlegg. Veiledningstekst (utdrag): Til annet ledd Utstyr for tidlig oppdagelse av brann omfatter utstyr for deteksjon og varsling. Utstyr for deteksjon og varsling må være tilpasset bruken og brukerne av byggverket. I tillegg til lydvarsling må det i byggverk for publikum og arbeidsbygninger være varsling ved lyssignal. Beskrevne ytelser for deteksjon og varsling vil ikke nødvendigvis imøtekomme et hvert behov for tilrettelegging for evakuering og rømning for personer med ulike type funksjonsnedsettelser. Det kan være behov for å supplere med ytterligere funksjoner for å sikre tidlig varsling og evakuering i disse tilfellene optisk varsling, krav til anvendelse og produkter 2 (5)

3 NORALARM: Basert på funksjonskravene i TEK10/VTEK10 er de praktiske forhold for varsling med optisk funksjon for brannalarm beskrevet i NS3960, Norsk standard for brannalarm, som følger: NS3960, pkt 4.3.4: Veiledning til teknisk forskrift omfatter krav til optisk varsling som supplement til akustisk varsling. Målet er at alle, inklusive døve personer, skal sikres varsling slik at sikker evakuering kan skje. Optisk varsling etableres for å tilfredsstille kravene til universell utforming. NS3960, pkt 5.10: Optisk varsling av brann må vurderes ut fra ulike betraktninger, og det må foretas individuelle vurderinger om aktuelt behov. Tekniske løsninger må ses i forhold til formålet med byggverket og forutsetningene hos de som skal bruke bygget. Generelt bør optisk varsling av brann vurderes ut fra: 1. Akustisk varsling som suppleres med optisk varsling i bygg hvor det antas at enkeltindivider oppholder seg i rom alene. Dette på en slik måte at en del av rommene (anslagsvis 10 %) defineres for opphold i forhold til universell utforming og utstyres med optisk varsling i tillegg til akustisk varsling. 2. Fellesarealer, hvor det antas at flere mennesker oppholder seg over lengre tid, som utstyres med optisk varsling i tillegg til akustisk varsling. 3. Rømningsveier, hvor det antas at mennesker ikke oppholder seg over lengre tid, utstyres ikke med optisk varsling. 4. Sanitærrom utstyres normalt ikke med optisk varsling. Konklusjon: For å harmonisere funksjonskravene i TEK10 med prosjekteringsanvisningene i NS3960 mener Noralarm at de arealene i bygningen som vurderes nødvendig å sikre med supplerende optisk varsling utover akustisk varsling (ref punkttabell 1-4 i NS3960, pkt 5.10 over) skal prosjekteres med produkter som er godkjente i henhold til EN Hver enkelt produsent vil angi det maksimale rom alarmorganet kan dekke og disse data legges til grunn for prosjekteringen. I og med at prosjektering for detektorplassering tar utgangspunkt i sikret gulvareal og prosjektering for optisk varsling tar utgangspunkt i sikrede omhyllingsflater, er det ikke nødvendigvis sammenfallende fysisk plassering av detektor som optisk alarmgiver. optisk varsling, krav til anvendelse og produkter 3 (5)

4 Bakgrunn: EN 54-23, ny standard med spesifikke krav til optiske alarmorganer. Kort oppsummert: Fra 1. januar 2014 gjelder EN som stiller spesifikke krav til lysnivå for optisk varsling og det må benyttes alarmorganer som er CE merket iht. denne standarden. Standarden omfatter alle anlegg der varsling av brann med optiske alarmorganer er primær varsling sidestilt med akustiske. Standarden omfatter ikke optiske signalgivere brukt til andre formål så som optiske varslingsorganer som indikerer aktuell angrepsvei, optiske indikatorer o.l Flatene i området som alarmorganet dekker skal belyses med min. 0,4 lux. Standarden stiller store krav til lysutbytte i dekningsområde og fører til at de fleste LED baserte alarmorganer ikke vil tilfredsstille de nye krav. Målsetningen er å forsikre seg om at individer med nedsatt hørsel effektivt blir varslet ved utløst brannalarm. Dette inkluderer også steder hvor hørselen midlertidig er påvirket av stor bakgrunnsstøy og/eller ved bruk av hørselvern. I disse tilfellene er ikke akustiske signalgivere effektive nok og må suppleres med optisk varsling. Hittil har det ikke vært noen spesifikk produktstandard for optiske alarmorganer. Det har resultert i at løsninger med optisk varsling har variert fra leverandør til leverandør. Dette vil EN54-23 rette på ved å klart spesifisere krav til lysutbytte og dekningsområde. Det er verd å merke seg at EN prinsipielt skiller seg fra EN 54-3 for akustiske alarmorganer da del 23 krever en gitt optisk ytelse fra produktet installert i et miljø mens del 3 kun ser på akustisk ytelse målt i en fast avstand fra alarmorganet. Hva sier EN 54-23? Standarden stiller spesifikke krav til hvilken lysmengde (Lux) det optiske alarmorganet (OA) gir på en gitt flate og ikke hvilken lysstyrke (Lumen) den avgir. Noe tilsvarende slik man dimensjonerer med nødlys eller dekningsarealet for en detektor. Det er 3 kategorier: - C (ceiling), takmonterte - W (wall), veggmonterte - O (open class) fritt monterbare Generelt skal veggmonterte belyse flatene i en boks (vegg, tak) mens takmonterte skal belyse en sylindrisk form. For klasse O kan produsenten selv velge form, det gir større fleksibilitet og kan også være aktuelt for spesielle anvendelser. Kravet er en lysmengde på min. 0,4 lux på hele flaten som OA skal dekke. Det kan benyttes rødt eller hvit lys. Hvit lys gir mye større dekningsområde for samme effekt enn rødt. Det skal kun benyttes en farge innenfor ett og samme bygg. Blinkfrekvensen skal være mellom 0,5 og 2Hz optisk varsling, krav til anvendelse og produkter 4 (5)

5 De ulike klasser Opplysninger om klasse og dekningsareal for de enkelte OA angis i datablad i tillegg til øvrige data. Klasse C Denne betegnes med C-x-y. x er maks takhøyde, enten 3, 6, eller 9 meter. y er diameteren på dekningsområdet. Klasse W Denne betegnes med W-x-y. x er maks montasjehøyde, y dekningsområdets lengde/bredde. Klasse O Betegnes O-x-y. - Veggmontert: x er maksimum høyde og bredde for veggarealet dekket av enheten og y er maksimum dybde på volumet, - Takmontert: x er maksimum lengde og bredde på gulvarealet dekket av alarmorganet og y er maks takhøyde. For alarmorganer med denne betegnelsen kan man fritt (innenfor angitt ytelse) velge hvor man plasserer enheten. Dette er da de mest fleksible alarmorganene da man ikke behøver å ta hensyn til om enheten skal plasseres i tak eller på vegg. optisk varsling, krav til anvendelse og produkter 5 (5)

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS

Lyskultur. Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS Lyskultur Detaljprosjektering basert på sikkerhetsfilosofi Sivilingeniør Geir Drangsholt TekØk AS SIKKERHETSFILOSOFI Hvorfor har vi nødbelysning og ledesystem? Når evakuerer vi? Hva er betydningen av tid?

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013

Glass og TEK 10. Tekniske krav Universell. Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 Glass og TEK 10 Tekniske krav Universell Sverre Tangen Glass og Fasadeforeningen 2013 1.1.2012 skiftet Statens bygningstekniske etat (BE) navn til Direktoratet for byggkvalitet Nytt godkjenningsmerke,

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten

Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten RAPPORT Automatiske slokkeanlegg øker personsikkerheten Erfaringer fra brann i rehabiliteringssenter i Tysvær kommune i 2014 Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

Om FDV-dokumentasjon

Om FDV-dokumentasjon 23.010 3-2011 - En kort innføring om dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk og tekniske installasjoner INNHOLD Om FDV-dokumentasjon... 4 Bakgrunn... 4 Hva er egentlig FDV-dokumentasjon?...

Detaljer

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis

Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 11. Krav til utdanning og praksis Innledning Kapittel 11 inneholder krav til utdanning og praksis.

Detaljer

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming

Kristin Margarete Crawford. Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Kristin Margarete Crawford Veien til tilgjengelighet - en håndbok for deg som skal jobbe med tilgjengelighet og universell utforming Bildene er hentet fra Lillehammer kommunes bildearkiv. Opplag: 3.000

Detaljer

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling

Veileder 12. Veiledning om godkjenning av laserpekere. Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder 12 Veiledning om godkjenning av laserpekere Veiledning til forskrift om stålevern og bruk av stråling Veileder nr. 12 Om godkjenning av laserpekere Forskrift 29. oktober 2010 nr. 1380 om strålevern

Detaljer

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG

KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG KONTROLL, VEDLIKEHOLD OG ETTERSYN AV BRANNALARMANLEGG Noralarm har utarbeidet en felles norm for bransjen når det gjelder kontroll, vedlikehold og ettersyn av brannalarmanlegg. Dette for å tilby anleggseiere

Detaljer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer

FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer FG-regler for automatiske innbrudds- og overfallsalarmsystemer Krav til: Prosjektering, installasjon og vedlikehold av automatiske innbrudds- og overfallssystemer Næringsinstallasjoner Boliginstallasjoner

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk

11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 11-6. Tiltak mot brannspredning mellom byggverk (1) Brannspredning mellom byggverk skal forebygges

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån

HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1. Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 1 Veileder til Husbankens grunnlån HB 7.B.14 - juli 2011 Side: 2 Innledning... 4 1 Formål... 4 2 Hva kan det gis lån til... 5 2.1 Oppføring av nye boliger... 5 2.2 Utbedring

Detaljer

Se på - ta på - høre på

Se på - ta på - høre på Se på - ta på - høre på Pantone Pantone Om tilgjengelighet og formidling. Erfaringer fra Bergen Byarkiv. 459 c6 m7 y55 k0 r242 g255 b140 #F2E18C 151 484 c0 m43 y87 k0 r249 g161 b58 #F9A13A Pantone c0 m87

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager

Forskriftskrav til radon i skoler og barnehager Foto: fotolia Radonkonsentrasjonen i en bygning varierer over tid, og en radonmåling må fange opp denne naturlige variasjonen. Grenseverdiene for radon viser til årsmiddelverdien, altså gjennomsnittlig

Detaljer

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse

Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse Brannsikring av 1890- bygårder med stor bevaringsinteresse BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, Brannteknikk Av: Roger Alne Kand. nr 20 Roald Hovet Steig

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere

Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere Renovasjonsløsninger ved nybygging og rehabilitering av boligbebyggelse Retningslinjer for utbyggere, arealplanleggere og byggesaksbehandlere September 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE0 01. INNLEDNING... 3 1.1

Detaljer

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger

En veiledning. Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger En veiledning Sikkerhets- og beredskapstiltak mot terrorhandlinger Utgitt av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste Sikkerhetsråd 01 Gjennomfør en risikovurdering

Detaljer

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN

VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN VEILEDER I UTARBEIDING OG BRUK AV SPØRRESKJEMA I FORVALTNINGSREVISJON I RIKSREVISJONEN Innholdsfortegnelse: 1. Innledning s.2 2. Når skal vi bruke spørreskjema? s.2 3. Hvem skal spørreskjemaet rettes til?

Detaljer

Veiledning om lakkeringskabiner for

Veiledning om lakkeringskabiner for Veiledning om lakkeringskabiner for Bilde: Spies Hecker person-, varebiler og tunge kjøretøyer samt forarbeidsoner Norges Bilbransjeforbund September 2008 Utarbeidet i samarbeid med lakkleverandørene og

Detaljer