TEK 10 med veiledning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TEK 10 med veiledning"

Transkript

1 TEK 10 med veiledning

2

3 Bakgrunn for endringene Gjennomgang av generelle endringer Særskilte forhold for Oslo kommune, tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats Ledesystem og universell utforming Evakueringsplaner

4 Bakgrunn for endringene Antall omkomne ved brann i Norge,

5 Bakgrunn for endringene Anslått utbetaling ved brann i Norge Mrd NOK

6 Døde i boligbranner , per innb. 3,8 0,6 0,8 70+ <70 Alle

7 Personer med funksjonsnedsettelse Sykehus, sykehjem, pleieinstitusjoner, omsorgsboliger etc. Vanlige boligbygninger

8 Når hukommelsen svikter en dårlig kombinasjon!

9 Når bein og armer svikter og sekundene teller en dårlig kombinasjon!

10 Når bein og armer svikter og sekundene teller en dårlig kombinasjon!

11 Og en dårlig kombinasjon som kan gi et dårlig resultat!

12 En røyker stumpet sigaretten i en tørr blomsterpotte. Boligblokk på Kattem i Trondheim. 16. juni 2012.

13 Uheldig løsning av svalgang. I strid med preaksepterte ytelser og løsninger

14 Vik Torg, juli Feil bruk av sandwichpaneler med brennbar isolasjon

15 Vik Torg, juli Feil bruk av sandwichpaneler med brennbar isolasjon

16 Brann i ungboleiligheter, Sundvollen, 2007 Feil-, mangelfull- eller ingen brannteknisk prosjektering?

17 Brann i ungboleiligheter, Sundvollen, 2007

18 Endringer fra TEK 07 TEK 10 Forbedret struktur Vesentlig flere detaljkrav (mindre funksjonsbasert enn TEK97/07). Bruk av modale hjelpeverb er kraftig innskjerpet (skal, kan, må, bør, kan). Den gyldige versjon finnes bare på internett (www.dibk.no) Hyppigere revisjoner, med sporbarhet.

19 Endringer fra TEK 07 TEK 10 Krav til universell utforming og økt tilgjengelighet i byggverk, for å redusere brannrisiko mht aldersutviklingen i befolkningen. Det er et ønske om, og samfunnsmessig lønnsomt, at flere eldre bor hjemme så lenge som mulig. Antall eldre >70 år øker fra ca i dag til ca. 1,2 mill. i 2050 (kilde: SSB). Dødshyppigheten i boligbranner hos personer >70 år er 4-5 ganger høyere enn hos den øvrige del av befolkningen. Det er derfor valgt å treffe tiltak som øker tilgjengelige rømningstid. Det mest effektive tiltaket er automatisk brannslokkeanlegg.

20 Endringer fra TEK 07 TEK 10 Kapittel 11 - Innledning Ved ferdigattest skal det etter pbl foreligge dokumentasjon for byggverkets og byggeproduktenes egenskaper som grunnlag for FDV. Denne dokumentasjon skal gi et tilstrekkelig grunnlag for at eier selv kan utarbeide en manual for bruksfasen. Stikkord er forutsetninger, betingelser og begrensninger for bruken av bygningen som er lagt til grunn i prosjekteringen. Ansvarlig søker (SØK) skal påse at all dokumentasjon samles inn fra prosjekterende og utførende og overlevere dette til eier mot kvittering.

21 Endringer fra TEK 07 TEK og 11-7 Brannvegg og seksjoneringsvegg Isolasjon i brannvegg og seksjoneringsvegg klasse A2- s1,d0 [ubrennbar] og må kunne motstå mekanisk påkjenning. Isolasjonsmaterialer som ikke tilfredsstiller klasse A2- s1,d0 [ubrennbar] kan likevel benyttes når det er dokumentert ved prøving at materialet ikke blir involvert i brannen i den forutsatte brannmotstandstiden. Eksempel betongsandwichelementer må være dokumentert gjennom prøving og sertifisering. Det er ikke lenger tilstrekkelig med beregninger eller antagelse.

22 Endringer fra TEK 07 TEK Brannceller Brannspredning mellom brannceller i ulike plan (mot kaldt tak) Takfoten må i hele lengden utføres som branncellebegrensende konstruksjon for brannpåvirkning nedenfra med mindre byggverket har automatisk slokkeanlegg.

23 Endringer fra TEK 07 TEK Brennbar isolasjon Enetasjes lager/industribygg, med bærende konstruksjoner i stål (uten brannisolering), betinger at isolasjon på tak er ubrennbar. Skal brennbar isolasjon benyttes må bærende konstruksjoner utføres med 15 minutter brannmotstand. Dette innebærer at stålkonstruksjoner må brannisoleres eller at godstykkelse på stålet økes vesentlig.

24 Brann i IKEA, Tel Aviv 2. februar 2011.

25 Endringer fra TEK 07 TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Byggverk, eller del av byggverk, i risikoklasse 4 (bolig, fritidsbolig) hvor det kreves heis, skal ha slokkeanlegg. Bygning med 3 etasjer som har boenhet skal ha heis. Velger man å installere heis i en toetasjes horisontaldelt bolig utløses uansett sprinklerkravet. Kravet gjelder også ved installering av heis i eksisterende bygninger, gitt at heisen utføres som båreheis (1100 x 2100). Byggverk i risikoklasse 6 (hotell, sykehjem, sykehus, fengsel, asyl, transittmottak, omsorgsboliger) skal ha slokkeanlegg.

26 Endringer fra TEK 07 TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Antall Antall Sprinkling Vindu som Dimensjonere for Type trapperom etasjer trapperom påkrevet rømningsvei litf/stigebil <3 1 Nei Ja Nei Tr Ja Ja Ja Tr Ja Nei Nei Tr1 >8 2 Ja Nei Ja Tr3 Inntil 5 m fra uk vindu til planert terreng er forskriftsmessig rømningsvei. Inntil 7,5 m fra uk vindu til planert terreng er leider med ryggbøyle, skjermet 2 m til hver side med branncellebegrensende yttervegg, en forskriftsmessig rømningsvei. Inntil 10 m kan brann- og redningsetatens bærbar stige være en redningsvei, et forhold som må verifiseres dersom aktuelt.

27 Endringer fra TEK 07 TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Byggverk beregnet for virksomhet i Rkl 2-6 (dvs. stort sett alle bygg) skal ha brannalarmanlegg. I byggverk beregnet for få personer og byggverk av mindre størrelse, kan det brukes røykvarslere dersom rømningsforholdene er særlig enkle og oversiktlige. Røykvarslere skal være tilknyttet strømforsyningen og ha batteribackup.

28 Endringer fra TEK 07 TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Røykvarslere kan benyttes i (utdrag): Barnehager i én etasje med inntil 50 barn. Skoler i én etasje når elevtallet er < 150 i barneskoler, og < 300 i ungdomsskoler, videregående skoler o.l. Eneboliger, to- til firemannsboliger, rekkehus og kjedehus. Kontor, industri- og lagerbygninger med samlet bruttoareal inntil 1200 m 2 og hvor rømningsforholdene er enkle og oversiktlige. Byggverk i risikoklasse 5 med samlet bruttoareal inntil 600 m 2 hvor rømningsveiene er oversiktlige og fører direkte til terreng.

29 Endringer fra TEK 07 TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider I tillegg til lydvarsling må det i byggverk for publikum og arbeidsbygninger være varsling ved lyssignal. Følgende ytelser er nødvendige for boligbygg: Detektorer i leiligheter i boligbygninger må dekke områdene kjøkken, stue og sone utenfor soverom. Det må være minst én detektor pr. etasje. Optiske signalgivere må plasseres slik at de til enhver tid er synlig fra kjøkken og stue. Detektorer må installeres i trapperom, kjeller og loft. Akustiske signalgivere skal monteres i disse områdene. Alarm utløst i leilighet varsler kun i leiligheten. Alarm utløst i fellesarealer varsler alle. Ved utløst slokkeanlegg skal alle varsles.

30 Endringer fra TEK 07 TEK Rømningsvei I boligbygning med krav til heis, flerbolighus med tilgjengelig boenhet og byggverk med krav om universell utforming skal korridor og svalgang etter 12-6 ha fri bredde på minimum 1,5 m. I lange korridorer skal det avsettes tilstrekkelig areal til at to rullestoler kan passere hverandre. Dette tilsvarer bredde på 1,8 m. Korte strekninger under 5,0 m, der det ikke er dør, kan ha fri bredde på minimum 1,2 m.

31 Endringer fra TEK 07 TEK Rømningsvei Svalganger > 30 m må oppdeles med branncellebegrensende bygningsdeler med innbyrdes avstand < 30 m for å begrense horisontal brannspredning. For Rkl 5 og 6 (forsamlingslokaler og overnattingslokaler) gjelder at dør som krever manuell åpningskraft > 20 N må ha åpningsautomatikk, jf Dette innebærer i praksis alle dører med krav til selvlukkere.

32 Endringer fra TEK 07 TEK Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Parkeringskjeller uten slokkeanlegg og bruttoareal > 400 m² må ha røykventilasjon, dimensjonert slik at lufthastighet i alle deler av rommet hindrer tilbakestrømming av brannrøyk, normalt minimum 1,0 m/s. For å sikre brannvesenet radiokommunikasjon må det i byggverk uten innvendig radiodekning, og hvor det kan bli behov for røykdykking, tilrettelegges med teknisk installasjon slik at brannvesenet kan benytte eget samband. Angrepsveier til parkeringskjellere med plan under øverste kjellergulv må ha brannsluse med tørropplegg for slokkevann på hvert plan. Automatiske garasjeanlegg må ha slokkeanlegg.

33 Særskilte forhold Oslo kommune

34 Brann- og redningsetaten i Oslo Brannvesenet som redningsvei for bolig, ett trapperom + sprinkling Begrenset til øverste gulv inntil 23 m over oppstillingsplass. Minst ett vindu/balkong i hver leilighet tilgjengelig for brannvesenets stigemateriell. Unntaksvis kan det aksepteres bruk av bærbare stiger til vinduer/balkong inntil 10 m over planert terreng for eksisterende bygninger. Innsats via vinduer og skrå takflate For nye tiltak/byggesaker vurderes vindu i skrå takflate ikke å gi tilfredsstillende tilgjengelighet for rednings- og slokkeinnsats. For å sikre brukbar tilgjengelighet må innsats og redning skje via vertikalstående vinduer hvor det er kort avstand til takfoten, eller takterrasse/balkong.

35 Brann- og redningsetaten i Oslo Tiltak for å unngå at parkering av biler ol. hindrer brannvesenets bruk av kjøreveier og oppstillingsplasser. Oppstillingsplasser markeres/skiltes for å sikre snørydding og at det ikke henstilles andre biler eller gjenstander på plassen. For oppstillingsplass over dekke (eks over parkeringskjeller) må det anvises hvilke laster som dekket er beregnet for, og hvor det kan kjøres og stilles opp høyderedskap. Oppstillingsplass merkes best ved å sette opp skilt i hver ende av plassen. Nødvendig bredde på oppstillingsplass bør også angis på skiltet. Avstand fra senter på oppstillingsplass inn til byggets fasade bør ikke være mindre enn 6 m.

36

37 Ledesystem og universell utforming

38 Rammebetingelser TEK 10 Arbeidsplassforskriften Veiledning til TEK 10 o NS 11001, NS 3926, NS-EN 1838

39 TEK og Byggverk skal ha en planløsning som gjør det lett å orientere seg og utføres slik at man sikrer rask og trygg rømning for alle brukere av bygget. Det skal tas hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne. Byggverk med mange personer, eller der flukt- og rømningsveiene er lange og uoversiktlige, skal sikres god belysning og merkes slik at rømning og redning kan skje på en rask og effektiv måte. Store byggverk og byggverk beregnet for et stort antall personer, samt byggverk beregnet for virksomhet i risikoklasse 5 og 6, skal ha ledesystem

40 Arbeidsplassforskriften 2-13 Arbeidsplasser hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen, skal være forsynt med nødbelysning av tilstrekkelig styrke. Rømningsveier og nødutganger skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen. Fastsatt av Arbeidsdepartementet Utgitt av Direktoratet for arbeidstilsynet Forskrift om utforming og innretting av arbeidsplasser og arbeidslokaler. Sist endret ved forskrift av 11. januar 2013 nr 28.

41 VTEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Et ledesystem kan omfatte markeringsskilt, retningsskilt og ledelinje for å lede personer raskt til et sikkert sted. Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende. I fluktveier og rømningsveier må ledesystemet omfatte ledelinjer i form av lavtsittende komponenter på golv eller vegg som oppfattes kontinuerlig

42 VTEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Må installeres i store uoversiktlige brannceller som salgslokaler og andre lokaler med mange personer, kontorlandskap, undervisningsbaser, store boligbygg med flere boenheter i mer enn 2 etasjer der beboerne har felles rømningsveier, byggverk med behov for assistert rømning. Der det ikke er spesielt tilrettelagte fluktveier i branncellen fram til rømningsveiene, må hele branncellen utstyres med ledesystem tilsvarende som for rømningsveiene. Byggverk eller del av byggverk som er offentlig tilgjengelig og ligger under terreng, må ha ledesystem. Det kan være nødvendig at ledesystemet omfatter automatisk taleinformasjon.

43 VTEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Komponenter i systemet kan være elektriske, belyste eller etterlysende. Der det kan bli røyk i fluktveier og rømningsveier, skal ledesystemet omfatte ledelinjer i form av lavtsittende komponenter på golv eller vegg som oppfattes kontinuerlig. Alle byggverk må ha utgangsskilt plassert over alle utganger til og i rømningsvei. Unntak kan gjøres for utgang fra boenheter.

44 NS Krav til universell utforming og økt tilgjengelighet i byggverk. Med universell utforming menes tilrettelegging av hovedløsningen for byggverk slik at det kan benyttes av flest mulig. Prosjektering av universell utforming tar utgangspunkt i: mennesket som barn, ung, voksen, eldre mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og miljøforhold mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming

45 NS Ledelinjer skal oppfylle tre funksjoner; gi retningsinformasjon, for eksempel en gangrute fra ett målepunkt til et annet forbinde vesentlige interessepunkter, sentrale funksjoner og viktige rom i et byggverk varsle om steder hvor ulykker kan skje

46 NS 3926 Ledesystem består av utgangs- og retningsskilt lavtsittende ledelinje merking (dørhåndtak, opp langs dør mm.). Et lavtsittende system muliggjør rømning i røykfylte lokaler. Etterlysende produkter må gi en ytelse på luminansverdi på minst 10 mcd/m 2 (grenseverdien for inntil 30 minutter for byggverk i Bkl 1, og 60 minutter for byggverk i Bkl 2 og 3).

47 NS EN 1838 Nødlys bestående av utgangs- og retningsskilt samt ledelys (eller antipanikklys) Systemene skal aktiviseres automatisk ved brudd i strømforsyningen. Markerings- og nødlys skal oppnå minst 50 % av minimumskravet til belysningsstyrke innen 5 s, og full belysningsstyrke innen 60 s. Dersom det velges kun høytmontert ledesystem må det dokumenteres at røyk fra brann ikke vil være tilstede i rømningsrutene (fluktvei og rømningsvei). NB! Med ikke røykfylt menes fritt for røyk innenfor tilgjengelig rømningstid innenfor aktuelle arealer (NS-3926 kap 4.4).

48 Dette vil vi unngå

49 Dette vil vi unngå

50 Evakueringsplaner

51 Endringer fra TEK 07 TEK Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider For byggverk i Rkl 5 og 6, samt byggverk for publikum og arbeidsbygninger, skal det foreligge evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. En evakueringsplan må blant annet omfatte: o Prosedyrer for rapportering av brann o.a. situasjoner som krever evakuering. o Beskrive scenarier som krever evakuering. o Beskrive kommandolinjer for intern organisasjon. o Oppgavebeskrivelser ved evakueringen, som skal inkludere hensyn til alle personers mobilitet o.a. o Plan for øvelser. o Rømningsplaner.

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad

BRANNSTRATEGI Lunner kommune, Omsorgsboliger Frøystad Lunner kommune BRANNSTRATEGI, Omsorgsboliger Frøystad Utgave 1 Rammesøknad Prosjekt: Ansv. søker: RIBr: KPR brann: Pro.nr: Dato 19.09.14 SG Arkitektur ved Ove Mork Roar Jørgensen AS Q177-1 Brannstrategi

Detaljer

Gystadmarka boligsameie, FELT B2

Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Gystadmarka boligsameie, FELT B2 Ullensaker kommune BRANNKONSEPT Revisjon 3 Oslo 13.06.13 ÅF Norge AS Brann & Risiko OSLO BRANNKONSEPT OBJEKT/OPPDRAG BYGGHERRE/OPPDRAGSGIVER DISTRIBUSJON Gystadmarka Boligsameie,

Detaljer

BRANNTEKNISK VURDERING

BRANNTEKNISK VURDERING BRANNTEKNISK VURDERING RAPPORT Brannteknisk vurdering av rømningsveier, Casinetto Borettslag Oslo Gnr: 217 Bnr: 415 Mars, 2015 Baskerudberget 18 3531 KROKKLEIVA Orgnr: 997834534 MVA Epost: post@brannstrategi.no

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-8. Brannceller 11-8. Brannceller Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.10.2015 11-8. Brannceller (1) Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av brannalarmanlegg i alle typer bygg beregnet for virksomhet

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM

TRIMVEIEN 6 OSLO. Brannteknisk hovedutforming. B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM TRIMVEIEN 6 OSLO Brannteknisk hovedutforming C 9.3.2012 TILBUDSUNDERLAG JG ØM ØM B 22.2.2012 Krav til overflater/kledning kjøkken/avstillingsbryter JG ØM ØM A 15.2.2012 Brannteknisk hovedutforming - prosjektutviklingsfase

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 21.03.2012 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.10.2015 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei

Veiledning om tekniske krav til byggverk 11-14. Rømningsvei 11-14. Rømningsvei Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.10.2015 11-14. Rømningsvei (1) Rømningsvei skal på oversiktlig og lettfattelig måte føre til sikkert sted. Den skal ha tilstrekkelig bredde

Detaljer

TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 - Forskrift om tekniske krav til byggverk Kap 11 Sikkerhet ved brann Siviling. Geir Drangsholt C:\My documents\pro\2006-0050\forskrifter.ppt Side 1 Lover/Forskrifter/Veiledninger Fire lovverk Pbl

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4

Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse. Lørenskog kommune. BRANNRAPPORT Revisjon 4 Kjenn ungdomsskole rehabilitering/utvidelse Lørenskog kommune BRANNRAPPORT Revisjon 4 Oslo 09.04.2010 Brannrapport Side 1 av 23 ÅF-Consult AS Brann & Risiko OSLO BRANNRAPPORT OBJEKT/OPPDRAG Kjenn ungdomsskole

Detaljer

Brannsikkerhet i bygninger

Brannsikkerhet i bygninger Brannsikkerhet i bygninger Hva må vi tenke på, og når? Hva er arkitektens ansvar? Elin Tørlen Lønvik Senioringeniør NEAS Brannconsult AS Mars 2009 Elin Tørlen Lønvik 1 Først litt brannteori Branntrekanten

Detaljer

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV SIDE 2/7 1 RISIKOKLASSE OG BRANNKLASSE Risikoklasse 3 for skole. Risikoklasse 2 for kontor, lager og tekniske rom. Skolen defineres i brannklasse 1 som følge av 1 tellende etasje. 2 OPPSUMMERING AV BRANNKRAV

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN

VEDLEGG 2: BRANNTEKNISK RAMMEPLAN Konkurransegrunnlag totalentreprise Omsorgsboliger Tanabru VEDLEGG 2: BRNNTEKNISK RMMEPLN Omsorgsboliger - Tanabru Denne rapporten gir en overordnet presentasjon av de branntekniske krav som vil stilles

Detaljer

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk

TEK10. Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 Utdrag fra Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK10 1-1. Formål Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god visuell kvalitet, universell utforming

Detaljer

Innledning til byggeforskrift 1985

Innledning til byggeforskrift 1985 Byggeforskrift 1985 FOR 1984-11-15 nr 1892 Opphevet Tittel: Byggeforskrift 1985 Fastsatt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 15. november 1984, i medhold av 6 i bygningsloven av 18. juni 1965. 1 Innledning

Detaljer

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012

Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Moveien 111-113 Forretninger og boliger Brannteknisk konsept Dato: 21.03.2012 Oppdragsgiver: Kontaktperson: Dokument utarbeidet av: Kontrollør av dokument: Kokkersvold AS Camilla Maktabi Johan Ulriksen

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport

Gjerdrum Bo- & Behandlingssenter. Brannteknisk tilstandsrapport GRUNNLAG & FORUTSETNINGER... 3 1.1 Beskrivelse av oppdraget (omfang, avgrensinger m.v.)... 3 1.2 Beskrivelse av objektet... 4 1.3 Dokumentasjon av sikkerhet & retting av avvik i eldre bygninger... 6 1.4

Detaljer

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper

Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø 9-2 Helse- og miljøskadelige stoffer 9-3 Forurensning i grunnen 9-4 Utvalgte naturtyper Kap 9 Ytre miljø 9-1 Generelle krav til ytre miljø Byggverk skal prosjekteres, oppføres, driftes og rives, og avfall håndteres, på en måte som medfører minst mulig belastning på naturressurser og det ytre

Detaljer

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10

1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10 1.10.2013: Endringer i veiledningstekst til TEK10 Endringene i veiledningsteksten vises i kursiv. Bestemmelse Ny veiledningstekst Gammel veiledningstekst 3-7. Løfteinnretning Til bestemmelsen: Henvisning

Detaljer

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk

Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 08.07.2015 Kapittel 12. Planløsning og bygningsdeler i byggverk Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser

Detaljer

Mur og betong i bygningsmessig brannvern

Mur og betong i bygningsmessig brannvern Publikasjon nr. 34 Mur og betong i bygningsmessig brannvern Prosjekteringsanvisning 2014 Revidert utgave 2014 brannvernsamarbeidet mur og betong FORORD Utgitt av: Brannvernsamarbeidet mur og betong (BMB)

Detaljer

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113

Historikk. 1 2014-09-30 Endelig versjon. VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 0 2014-06-27 Første utkast for kommentar RAPPORTNR SPFR A14113 Rømning i brann Funksjonen til ulike visuelle ledesystemer Karolinaa Storesund, Ragni F. Mikalsen n, Herbjørg M. Ishol SP Fire Research AS Foto: Kristian Hox (SP Fire Research AS) Illustrasjon: Grafonaut

Detaljer

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn av 26. juni 2002 er utarbeidet og fastsatt av Direktoratet for brann- og elsikkerhet (DBE),

Detaljer

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER

OPTISK VARSLING, KRAV TIL ANVENDELSE OG PRODUKTER NORALARM VEILEDNING veiledning SAMMENSLUTNING AV NORSKE PRODUSENTER OG LEVERANDØRER AV BRANN OG SIKKERHETSANLEGG ASSOCIATION OF NORWEGIAN MANUFACTURERS AND DISTRIBUTORS OF FIRE AND SECURITY SYSTEMS Hjemmeside:

Detaljer