CQct CL STYRESAK # 51/10 STYREMØTET DEN Vedrørende: BUDSJEU 2012: REVIDERT ÅRSREGNSKAP ForsLag til vedtak:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CQct CL STYRESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 18.06.13. Vedrørende: BUDSJEU 2012: REVIDERT ÅRSREGNSKAP 2012. ForsLag til vedtak:"

Transkript

1 Kunst og deslgnhøgskolen i Bergen Bergen Academyof Art and Design STYRESAK # 51/1 Vedrørende: STYREMØTET DEN BUDSJEU 212: REVIDERT ÅRSREGNSKAP 212 ForsLag til vedtak: Styret godkjenner revidert årsregnskap 212 ved Kunst og designhøgsko/en i Bergen. Vedlegg: Utkast til revidertårsregnskap 212 med ledelseskommentarer, resultat, balanse og noter. Tidligere dokumenter: Saksfremlegg og vedtak i Sak 51/1 tidligere. Bergen, den CQct CL Kunst og designhøgskolen i Bergen, Bergen Academy of Art and Design A: Strømgaten 1, 515 Bergen, Norway T: +i F: io E: W:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: REVIDERTÅRSREGNSKAP FOR RESULTAT 3 2. BALANSE 4 3. KONTANTSTRØMSOPPSTILLING 6 4. NOTER TIL REGNSKAPET 7 5. RESULTAT OG BUDSJETTOPPSTILLING LEDELSESKOMMENTARER TIL REVIDERTÅRSREGNSKAP lnstitusjonens formål Vesentlige endringer i resultat og balanseposter Disponibel bevilgningsramme Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap Gjennomføringen av budsjettet relatert til tildelingsbrevet Utvikling i avsetninger Investeringer i perioden og planlagte investeringer Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Bekreftelse av regnskapet 34 REVISJON AV REGNSKAPET

3 Kunst og desgnhggskoien Bergen 1<. Bergen Academy start and Design REVIDERTÅRSREGNSKAP FOR 212 2

4 e Kunst og desgnhøgskoten i Bergen I( Bergen Acaderny niari and Design 1. RESULTAT Note Ref. Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser Tilskudd og overforinger fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs og lcieinntektcr Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter RE.1 RE RE.3 RE RE.5 5 RE RE.7 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsforte investeringer og plikostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader 2 3 4,5 4,5 4, RE.8 RE RElO REll i 562 RE.12 RE RE.14 Ordinært driftsresultat RE.15 Finansinntekter og finauskostnader Finansinntckter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader RE RE17 22 RE.18 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper mv. Sum inntekter fra eierandeler i selskaner m.v. RE.19 RE2 Resultat av ordinære aktiviteter RE21 Avregninger Avregnirig med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 Avregning statlig og bidragsfmansiert aktivitet (nettobuds 15 Sum avregninger RE RE RE24 Periodens resultat RE.25 Dispone ringer Tilført annen opptent virksomhctskapital Sum disponeringer 8 RE 26 RE.27 Innkre vningsvirks omhe t inntekter av gebyrer og avgitier direkte ti] statskassen Andre inntekter fra innkrevntngsvirksomhet Overforinger til statskassen Sum innkrevningsvirksomhel I) RE28 o RE.29 () RE.3 RE 31 Tils kuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltnino RE RE RE34 3

5 k l kunst og designhøgskole, i Bergri Bergen AcaderrryotArt and Desgn 2. BALANSE EIENDELER Note Ref. A. Anleggsrnidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utikiing 4 Al.1 Rettigheter og lignende immatenelle eiendeler Al.2 Sum immaterielle eiendeler Al.1 II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 I 6 I 6 All.1 Maskiner og transportmidler AII2 Drifisløsøre, inentar, verktøy og lignende AILO3 Anlegg under utførelse 5 AlI.4 Beredskapsanskaffelser 5 All.5 Sum varige driftsmidler All.1 lii Finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler AllI. i Sum anleggsrnidler AIV.1 B. Omløpsmidler I Varebeholdning og forskudd til leverandører Sum varebeholdning og forskudd til leverandører Bl.3 Il Fordringer Kundefordringer Bll.1 Andre fordringer i 19 BlI.2 Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 Bll.3 Sum fordringer 46 I 382 BlI.4 III Investeringer (ulike fondsmidler) 8 Blll.1 Sum finansielle omløpsmidler BlIl.i IV Kasse og bank Bankinnskudd på konsemkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd BlV.2 Andre kontanter og kontantek4lenter BIV.3 Sum kasse og bank Sum omløpsmidler BIV.5 SUM EIENDELER BV.1 4

6 k l Kunst og deslgnhegskolen i Bergen Bergen Acaderny ni Art and rtesign VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note Ref. C. Virksomhetskapital I INNSKUTT VIRSOMHETSKAPITAL Sum innskutt virksomhetskapital Il OPPTJENT VIRKSOMHETSKAPITAL Sum opptjent virksomhetskapital o o OC.2 OC.4 Sum virksomhetskapital OC.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført beiigning knyttet til anleggsmidler Andre asetninger for forpliktelser Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 4, DI.1 o ODI Dl.3 II Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld o o Dll.1 III Kortsiktig gjeld Leerandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Asatte fenepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV. Avregning med statskassen Aregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Aregning statlig og bidragsflnansiert akti Atet (nettob Ikke inntektsført betiigninger og bidrag (nettobudsjett Ikke inntektsførte gaver og gaforsterkninger Sum awegninger Sum gjeld SUM VIRKSOMHETSKAPTAL OG GJELD DIll DIIL DlIl DIII.4 16 DIIL Dlll DlII.7 7 ODIV DIV DIV.3 15 DIV DV DVI.1 5

7 k Kunst og designhegskolen I Bergen Be gen AcadernyntArt 5.95 Design 3. KONTANTSTRØMSOPPSTILLING Kontautsirommerfra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilaning (ntobudsjetterte) innbetalinger av skatter, avgifter og gebyter til stalskassen innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre innbelalinger fra salg av varer og tjenester innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser inrihetalinger av tilskudd og overforinger fra andre statsetater 22 innbetalinger av utbytte innbetalinger av renter innbetaftig av refusjoncr andre innbctalhiger 21 Sum innbetalinger ltbetalinger utbetalinger av lønn og sosinle kostnader utbetalinger varer og tjenester for videresalg og eget forbruk utbetalinøer av renter utbetalinger av skatter og oflèntlige avgifter utbetalinger og overfbringer til andre statsetater utbetalinger og overforinger til andre virksomheter andre utbetalinger Sum utbetalinger tir I Note I IRef LI L l5593l L4 L L L7 4 L8 2 6 L LI Lii L12 27 Ll L14A Li LII Netto kontantstiom fra operasjonelle aktiviteter * LIII Kontanisironunerfra inn esterin,gsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige drilismkllcr utbetalinger kjøp av snrigc drillstnidler innhetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre Ibretak utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter Netto kontantstnnm fra investeringsaktiviteter cd L L17 L18 Li 9 L2 L LIV Kontantstrom,,zerfrafinansieringsaktiviteter (ineitobudsjertertej innbetalinger av virksomhetskapital rilbakebetalinger av virksnmhe skapital utbetalinger av utbytte til statskassen Netto kontantstrom fra finansieringsaktiviteter Eflfrkt av valutakursendringer pii kontanter og konlantekvivalenter L22 L23 L24 LV L24A Netto endrùig i kontanter og kontantekvivalenter BeFoklnfrtg av kontanter og kontantekvivalenter ved perindens begynne Beboldning av kontanter og kontantekvivalente r ved pe,iodens LVI * 4 n stemming periodens resultat bok fort verdi ashcndede anlcggsrnkller ordinære asskrmminger nedskrivning av anlsggsnikller netto avregninger avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsrnidlet) endring i ilcke inntektsfort bevilgning knyttet til utsleggiinid ler endring i varelager endting i kundefbrdringer endting i ikke inntektsibrie hesilgriinger og bidrag cixlring i ikke ioiitektstisrte gaver og gavetbrsterkninger endring i leverandorgieki ellèkt an valutakurscndringer poster klassitisc,t som investerløgs eller finansterfrignaktnitvtcr endrirnz i andre tidsaverensningsposter Netto kontantstim rnota j 3t L29 L L31 >27) 222 L L37 L L L4 L41 (382) 994 L42 L L L47 fra ope rasjonelle aktiviteter LVII 6

8 Kunst og deslgnhagsko(en I Bergen 1< Bergen Academy of Art and Design 4. NOTER TIL REGNSKAPET Note : Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdeparternentets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets ti Ipasninger for universitet s og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 1. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og fort opp i avsnitt D IV. Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspurilctet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatfort i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsfort i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksornhet er behandlet etter inetoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Oniløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. poster er klassifisert som anleggsrniddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet øvrige 7

9 Kunst og deslgnhøgskoten Bergen BergenAcademyoArtand De.sign Ornløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Aksjer og Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 9post og aksjer anskaffet før I. 23 og som ble overført fra gruppe I til gruppe 2 fra I. 29, har motpost i Innskutt virksomhelskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av ekstemt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Varige driftsmidler andre finansielle eiendeler januar januar Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsrnidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningen e. Ved realisasjon/avgang av driftsrnidler resultatføres regnskapsrnessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi avforpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntektfra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estirnater utarbeidet og dokurnentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kultunninner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inidudert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle Ekstemt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost anleggsmidler. eiendeler Foipliktelser knyttet til Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i dermed resultatvirkningen av avskrivningene. takt med avskrivningene og utligner Vareheholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. 8

10 k Kuost og deslgnhegskolen I Bergen Bergrn Acaderiy ol Art and Design Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Ekstraordinære poster Transaksjoner som anses som uvanlige, uregehnessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Virksomhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjcne virksornhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet.. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassi fisert som virksomhetskapital ved enhetene. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Kunnskapsdepartementets kontoplan for virksomheter i universitets og høyskolesektoren er lagt til grunn. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å refiektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. 9

11 brutto utbetaling Kunst og deslgnhegskoten i Bergen 1<. Bergen Academy otart and Design Note I Spesifikasjon av driftsmntekter Inntekt fra bevilgn inger fra Kunnskapsdepartemen(et Periodens bevilgning fra Kunnskapsdeparternentet * benyttet til investeringsformål I varme driftsmidler av periodens bevilgning! driftstilskucld + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsrnidier + inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) av tilskudd til andre Andre poster som vedrorer bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) spesuitasion: Progra,nforkunstnensk u rik lmgsarbeid (prosjekt 7O) spesijikasjon: Stipendiater KHIB (prosjekt 71) o spesifikas/on: Prosfektprogrammid?er KH1B /prosjekt 72 ) Snitt i,,nteiitfra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Vesentlige tildellnger skal spesifiseres på egne lin/er Il N N N1.5 N1.6 N1.7 N N N1.1 Tilskudd og overforinger fra andre departement Sinn tilskudd og overfuringer fra andre departeme,,t N1.19 Sum inntektfra bevilgninger (linje li resultatregnskapet) Tilskudd fra andre statlige fori altningsorganer Perioderis tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond** Perioclens tilskudd /overforing fra NFR** Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige fiwva!tningsorganer (spesifiseres) Sum tilskudd og overferinger fra andre statlige forvaltningsorganer Vesentlige rildelinger skal spesifiseres pà egne linjer N1.2 Nl.22A N N N1.31 Tilskudd til anne,? bidragsfinansiert aktivitet Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EI) tilskudd/tildeling til undervisning og annet Stiftelser Andre Sum tilskudd til annen bidragslnanstert aktivitet Vesentlige bidrag skal spesifiserespå egne tinjer i egne arsniit. Midler som behandles ener forpliktelses,sodetlen og presenteres som i,vfreris,tttter benrites ut investeringer skal N N N1.34 N1.35 N N N N1.39 Tilsi redd fra gaver og gaveforsterk finger Sum tilskudd fra qaver on naveforsterkninner Nl.43 Sum tilskudd og overfønnger fra andre (linje 2 i resultatregnskapet) N1.44 Gevjnst med sale av eiendonl anlegg. niankin er mv. * Sum gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. (linje 3 i rsultatregnskapet) Jnntek tfia oppdragsfinansiert ak tisitet Andre Sum inntekt fra oppdrastinanstert aktivitet Andre salgs og leieinntek ler Salgsinnmekter I v v inntekter N N N N N1.57 Sum andre salgs og leieinntek ter N1.59 Sum salgs og leieinntekter (linje 4 i resultatregnskapet).1 nu/re inntekter Gaver som skal inntektsfnres O\ rige andre inntekter N1.6 N N1.62 Sum andre inntekter (linje Si resultat,enskapet) 32 5 N1.65 SUM DR1FTSJNTEKTER N1.66

12 k Kunst og de5ignhøgskoten Bergen Bergen Acderiy c,f Art ad Design Note 2 Lønn og sosiale kostnader Lønninger N2.1 Feriepenger N2.2 Arbeidsgiveravgift N2.3 Pensjonskostnader* N2.4 Sykepenger og andre refusjoner N2.5 Andre ytelser N2.6 Sum Iønnskostnader N2.7 Antall årsverk: N2.8 * Virksomheter som betaler pens/onspremie selv: Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 212 har vært 12,9 prosent. Preiniesats for 211 har vært 11,15 prosent. Note 3 Andre driftskostnader Husleie N3.1 Vedlikehold egne bygg og anlegg N3.2 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler N3.3 Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler N3.4 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv N3.5 Mindre utstyrsanskaffelser N3.6 Leie av maskiner, inventar og lignende N3.7 Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne N3.8 Reiser og diett N3.9 øvrige driftskostnader(*) N3.1 a Frakt ogtransportkostnader 52 b Kontorkostnad, trykksak og lignende c Telefon, porto og lignende 1 18 d Salgs, reklame ogreprentasjonskost. 47 e Kontingent, gave, forsikringspremie, lisens 914 Annet 191 Sum andre driftskostnader (*) Spesifiseres ytterligere deivoiz det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet N3.1l 11

13 Kunst og designhøgskoten Bergen Bergrn Acadrmy otari ord Design Note 4 Immaterielle eiendeler F&U Rettigheter rns SLM Anskaffelseskost (1B212) N41 Tilgang pr (kjøpt gjennom året) N4.2 Avgang anskaffelseskost pr N4.3 Anskaffelseskost N4.4 Akkumulerte nedskrivninger pr N4.5 Nedskrivningerpr N4.6 Akkumulerte avskrivninger (IB 212) N4.7 Ordinære avskrivninger pr N4.8 Akkumulerte avskrivninger (avgang) pr N4.9 Balanselbrt verdi N4.1 Virksomhets Avskrivningsatser(Ievetider) spesifikt 5 r/ lineiert Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser av anleggsmidler, skal oppgi hvilke imniaterielle eiendeler institusjonene har anskaffet i perioden når kostprisen overstiger kr. 3. (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetiden er over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader. Regnskapsposten bestar av investeringer og påkostninger for: Immaterielle eiendeler Sum investeringer og påkostningeri immateridile eiendeler N

14 bokført Kunst og deslgnhøgskoten I Bergen Bergen Academy ni Art atd l3esign Note 5 Varige drifinnsidler %lasksner, Annet Drillo (isvige Anlegg under Iufrnstrnktur Brrrrknjoo ernosport inrentar og TonOer botninger logeinger ntforebe eiendeler noruknifnlter under niotve SLM I Anskaffelseskosl (1 212) I 6 I N5 i Tllomg pr (kjopr giennran året) Avgang anokaffelsenkost pr o 53 Fra anlegg under utførelse til annen gruppe 5.4 Ansknffelsesloost3l Akkrnnrulsrtencdskrivningerpr3l N5.t Nedsluivoårgerpr N5.7 Akkumaborte avskrivninger (TO 212) N5.t Ordinære avsloivnineerpr I 639 I 793 N5. Akkntnulerle avskrivninger (nvgang) pr N5.l Balansefert verdi I ar 2t1kltar Irigul dc*enpnuerl rlrknnpoprrrl Ingen kirkonnirris. Vidrsnnlrrrs Av.knvnngsatscrtlosrtntrr) avskrrvrnnp tinejert t,nvva ar vinsmug spcsilikt.psvrnul 7.15 jr Inrevet 3IS jr ujevn Tiggsoprlssoieger når det er avheetdel anleggsrnkuer Vedertag ved avhrndint av anlegtrsmktler N5. 12 verdi av avtnrndrdr anleegsmidter 8 N Rnutnrorrdo *arptrktolsn rodrerendn baktnol snrdi av askoondndn anlnggsrnirttor nr rnntektstnri og øst noe I nora ntsott inntekt fra Inrpkklotse knyttet til insetulenngor, bnktno sordi nekendede anioggsnsidie på grunn av at dot er unrrnnynliqhrdetnroverkl for at natgonurnrnen hllallnr Konotbogoknien Oergnn. thor nr del er sunnsynlirthetsnvrrvekt fru ar saltrssummee ikke tilfaller virksomheten: toeslerende forpliktelse vedrørende bokforl verdi av avhrndede anleggsmidler er regnskapvfort direkte mot as regning med slatvkassen i batansen på groooe av ut det er sannsniigiietsovervekt far at salgssommen ikke tilfaller Kunslbogskoten i Bergen. Universiteter og hoyvkolcr som krælnadsforer anskaffvlrer og påkostninger. skal oppgi anskaffelver av andre varige drif)smid)er har ro koslpris slerre enn hr. 3 (dersom delte avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetid over 3 ar Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger knstnadsfares som andre dtiflskostnadcr. ran Regtskupspnnten består ar investeringer og påkoslninger lik !! E rendont ny6 gg (benvltes kne av de sunt eier egneb55)il Teknrvk data og underrnnmsutstsr Atdrggnmaskktrr og transprrtmidler Kotttomtaslâter og annet inventar (I Sum Investeringer eg pdkeslninger av varige driftsmldler

15 k Kunst og deuignhøgskoten i Bergen. BergenAcaderiyotArtand Uesign Note 6 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Renteinntekter Agio gevinst Annen finansinntekt Sum finansinnte kte r 6 6 N6.1 4 N6.2 N6.3 4 N6.4 Finans kos tnade r Rentekostnader Nedskrivning av aksjer Agio tap Annen finanskostnad Sum finanskonader N6.5 N6.6 5 N6.7 N N69 Utbytte fra selskaper Mottatt utbytte fra selskap XX Mottatt utbytte fra selskap YY Sum mottatt utbytte N6 1 N6.1 o N6.11 Grunnlag beregning av rentekostnad på in.estert kapital: Balanseført erdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi aiige drifismidler Sum Antall måneder pa rapporteringstidspunktet: (må fylles ut) Gjennomsnitilig kapitalbinding i âr 212 Fastsatt rente for år jGj.snitt i perioden Gjennomsnitt i penoden ! f I 12 I ,4% Beregnet rentekostnad pâ investert kapital : 219 Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er iriestert i Ârksomheten vises her i henhold til Utkast til eiledningsnotat om renter på kapital Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler, Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres. 14

16 k Kunst og deslgnhøgskolen Bergen Bergen Acaderny ut Art and Design Note 8 og (nettobudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksornhetskapital innenfor den bevilgningsfmansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent vfrksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdrags finansiert aktivitet. Innskutt opptjent virksomhetskapital Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsone virksomhet. Når virksoinhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Bunden virksomhetskapital: Bunden irksomhetskapitai N8.1 Ref Kjøp av aksjer N8.2 Salg av aksjer N8.3 Nedskriving av aksjer N8.4 Bunderi virksomhetskapital N8.5 Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital N8.6 Underskudd bevilgningsfmansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital N8.7 Overført fra periodens resultat N88 Overført til/fra bunden virksomhetskapital N8.9 Annen opptjent virksomhetskapital N8.1 Sum opptjentvirksomhetskapital N8.11 Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av annen opptjent virksomhetskapital (Gjelder f. eks, virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter) 15

17 UiS Stipendiatmidler KHiO Stipendiatmidler 67 I i 96 I 535 Overføringer tilskudd til andre, stipendiatprogrammet NMH, Stipendiatmidler Note 1 Tilskuddsforvaltning NTNU Stipendiatmidler UiB Stipendiatmidler HiL Stipendiatmidler N1.1 IB Tilskuddsforvaltning Ref k 16. Bergen Acadeery otart and Design Kunst ogdesignhøgskolen I Bergen Note II Inveslerrngei i aksjer og selskapsandeler Forretnings kontor Frvervsdato lllalansefort verdi Antall aksjer Eierandel Balanseført verdi i virksom Stemme Arets Banseført betens regnandel resultat* egenkapital skap Reranse N11.2 Gjelder bokført resultat i vedkusetende selskaps drsregnskap Gjelder bokført egenkapital i eedkonnende selskapo drsregnskap HiL Prosjektmidler Sum tilskuddsforvaltning N1.2 HiØ Prosjektrnidler NMH Prosjekirnidler KHiO Prosjektitiidler Overføringer tilskudd til andre, prosjektprogrammet NTNU Prosjektrnidler 2 N1O.1

18 k Kunst og designhpgskolen i Bergen Bergen Acaderry ut Art ung Design Note 12 Varebeholdnmger Ref amount amount Anskaffelseskost Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten Ni 2.1 Beholdninger beregnet på videresalg N12.2 Sum anskaffelseskost N12.3 Ukurans Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten NI 2.4 Ukurans i behoklriinger beregnet på videresalg N12.5 Sum ukurans N126 Sum varebeholdninger N127 Note 13 Kundefordringer Kundefordringer til pmydende N13.1 Avsatt til latent tap N13.2 Sum kundefordringer Ni3.3 Note 14 Andre kortsiktige fordringer Fordringer Forskuddsbetalt pj 24 N14.1 Reiseforskudd 21 9 N14.2 Personallån 85 N14.3 Andre fordringer på ansatte N14.4 Forskuddshetalte andre kostnader 925 N14.5 Andre fordringer 186 Ni46 Fordring på datterselskap m.v* N14.7 Sum 232 I 19 N14.8 * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. 17

19 se Kunst og deslgnhøgskoien i Bergen Berrn Academy at Art asd Design Note 15 Avregmng statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (neltobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: lnntektsførte bevilgninger og bidrag: Avsetning Avsetning Owrfort fr pr. sirksomhets pr kapital Endring i perioden Rot Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Dnft Investeringer Praktisk_pedagogisk_utdanning SUM utsatt virksomhet Strategiske formål 1723 v o 1139 Faglige tiltak i Andre strategiske tiltak i 957 i KHiB stipendiater (kap 281) KHiB prosjektprogramtildelinger (kap 281) Program for kunstnerisk utiklingsarbeid (kap 281) SUM strategiske formål Større investeringer SUM større investeringer Andre avsetninger Udisponert midler ved enhetene ljdisponerte midler ved styret SUM andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet r 7 N15LIa 654 N15LIa Ni5l.Ia 564 Ni 51.1 N15[2a N151.2a N15L2a Ni 51 2a Ni 51.2a Ni 51.2 N15L3 Ni 51.4a Ni 51.4a Ni 51.4 Ni5I.dsi Andre departementer og statlige etater Sum andre departementer og statlige etater Norges forskningsråd NFRprosjekler aktive Sum Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Sum regionaleforskningsfond Ni 51.5 Ni 51.6 Ni A Sum departementer og statlige etater Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Andre bidragsytere* Sum andre bidragsytere,,, Ni5[ds2 Ni51.7 Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bldragsflnansiert aktivitet NiSI.ds3 Tilført fra annen opptjent vrksomhetskapital note 8 Ni51 8 Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags og bevilgningsfiansiert aktivitet Ni 5[sum 18

20 k:) Kunst og de5ignhøgskolen i Bergen Bergen Acaderrry of An and Dedgn Note 15 Aregning statlig og Licfragsftnanslert akthitet mv. (netlotiidsjetterte irksomheter), forts Ikke jnntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Kunneapsdepartementet Kap 26 Ordinær rksomhet Kap 281 Utstyrsmidler Sum Kunnskapsdepartementel Ikke inntcktsfort pr (1 Ikke inntektsfort Endring perioden Ref NISIL1a 35 N15H1a T 35 N15IL1 Andre departementer Sum andre departementer Norges forskningåd Sum Norges forskningsràd Regionale forskningsfond Sum regionale forskningsfond Andre bidragsytere Bidrag stipendiater Bidragsprosjekter Sum andre bidragsytere Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag Gaver og gaveforsterkninger, Sum gaerog r gaaeforsterlnnlnger N15II 2 Ni Ni 5IL3A NI 5114a NI 5lL4a Ni N151I dsl N15II.5 Sum gaver og gaveforsterkninger () N151I.5 Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Ni 511.sum Note 16 Opptjentc, ikke fakturerte inntekter! Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fbrdnng N16.2 Forskuddsbetalte, ikke opptje nte inntekter Sum gjeld N16.4 Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende Innskudd statens konsemkonto (nettohudsjetterte virksomheter) N17.1 øvrige bankkonti 14 6 N17.2 Håndkasser og andre koinantbeholdninger 4 4 N17.3 Sum bankinnskudd og kontanter N

21 Annen gjeld til ansatte Annen kortsiktig gjeld Påløpte kostnader Skyldig lønn Skyldige reiseutgifier a Avsetning for forpliktelser ** b og Erasmus Nordplussstipend Gjeld til m.v* datterselskap * Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. Sum < Kunst og designhgskoten I Bergen Ni 8.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N18.6 N18.7. BergenAcadernyetArtand Oesgn lnnbetalinger fra EU til undervisning og andre formål Innbetalinger fra organisasjoner Innbetalinger fra næringsliv/private Innbetalinger fra stifielser Innbetalinger fra kommunale og Iilkeskommunalc etater Tilskudd til diverse hidragsjinansiert aktivitet Andre innbetalinge r Note 21 Spe s itikasjon av andre innbetalinge r (kontants trømopps tillinge n) ** Gjelder stipendiatmidler og prosjektmidler til fordeling av progjain for kunstnerisk utviklingsarbeid Alle vesentlige poster skal spesifiseres. Legg til flere linjer om nødvendig Referanse DEL I N N21.2 N21.3 N N21.6 N21.7 N21.8 N21.14 N21.4A N21.17 N21.4 N21.18 N21.19 øvrige innbetalinger Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 22) Sunt tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet DEL Il Snitt direkte tilskudd fra EUs ranimeprogram for forskning ni. v. N21.13 DEL III Sum netto tilskudd fra EUs ramineprogramforforsh tung in. v. DEL III (oppsummering) Tilskudd til diverse hidragsfinansicrt aktivitet (linje 14) Tilskudd fra Eus ranimeprogram lhr forskning mv. (linje 22) Sum (Indre innhetaliner Merknad: med note 21 ormålet er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til de tilskudd og o.erfønnger fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje N21.4A) som inngår i 2 flnansieringssystemet for uni ersitets og høyskolesektoren. Innbetalinger fra EUs ramnieprogram for forskning m. v. Innbetalinger fra andre Note 18 Annen kortsiktig gjeld

22 21 k Kunst og designhegskoien Bergen. Bergen AcadeniyotArl and Eiesigri Note 22 Spesifikasjon av innbetalinger fra andre statsetater (kontantstromoppstihlingen) DEL I Tilskudd og overfrwinger fra andre statsetater Direkte innbetalinger fra NER N22.la + innbetalinger fra NFR via andre statlige etater N22.lb + innbetalinger fra NFR via andre N22.ic Sum innbelalinger (brutto) fra NFR N22.i DEL Il Sum innbetalinger (brutto) fra NFR (linje 1) av tilskudd fra NFR til andre Sunt innbetalinger (netto) fra NER DEL Il Direkte innbetalinger fra RFF + innbetalinger fra REF via andre statlige etater + innbetalinger fra RFF via andre Sum innhetalinger (brutto) fra RFF DEL IV Sum innbetalinger (brutto) fra RFF (linje 21) utbetaling av tilskudd fra RFF til andre Sum innbetalinger (netto) fra RFF N222a N22.2 N223 N22.4a N22.4b N22.4c N22.4 N225a N22.5 N22.6 DEL V (Arstemming) Innbetalinger direkte fra NFR (linje 7) Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater (linje 8) Innhetalinger direkte fra RFF (linje 18) Innetalinger fra RFF via andre statlige etater (linje 19) øvrige innbetalinger fra andre statlige etater Sum innbetalinger fra andre statlige i tater N22.7a N227b N22.7c N22.7d N22.7e N22.7 Merknad. Formålet med flate 22 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrerie knyttet til tilskudd og oerføiinger fra Norges forskningsråd og regionale forskningsknd som inngår i finansieringssystemet for uniersitets og høyskolesektoren. For så rdt gjelder NFR skal linje N22.1 oenfor skal tilssare linje N1.23 i note i. Tilserende skal linje N22.2 oenfor tilsere linje Ni.29 i note i. Når det gjelder tilskudd og oerfønnger fra regionale forskningsfond skal linje N22.4 oenfortilsare linje N1.22A i note i. Tilssarende skal linje N22.5 ovenfor tilsvare linje Ni 22B i note i.

23 2 k Kunst og designtiegskolen I Bergon Bergen Acaderrry orari and Design. 5. RESULTAT OG BUDSJE1TOPPSTILLING Awik Regnskap budsjett! Regnskap. Resultat Budsjeftoppfølgingsrapport Bud9e pr. Dr: reanskao pr: Driftsinntekter lnntektfrabeilgninger 134 Gebyrer og lisenser o Tilskudd og oerfønnger fra andre i Ger.nst salg av eiendom, anlegg og maskiner o Salgs og leieinntekter Andre drittsinntekter Sum driftsinntekter ed Drlftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskoslnader Kostnadsførte inesteringer og pdkostninger Askrirninger Nedsknninger Sum driftskostnader i i i Ordinært dnftuesultat Finansinntekter og finanskostnader Finans inntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra I selskaper mv. Utbytte fra selskaper mv. Sum inntekter fra eierancieler i selskaper mv. eierandeler Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Aregning med statskassen (bruttobudsjetterte) AKegning statlig og bidragsllnansiert sorksomhet (nettobudsjetterte) Sum avregnlnger Perlodens resultat Dioneringer Tilført annen opptjent 4rksomhetskapital Sum disponeringer lnnkrevningsvlrksomhet Inntekter av agifter og gebyrer direkte til statskassen Andre inntekter fra innkreeiings irttsomhet O erføringer til statskassen Sum innkrevningsvirksomhet Tilskuddsforvaltning O erfednger fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tllskuddsiorialtning

24 23 k Kunst og desgnhegsko(en Bergen Sergen Academy n Afl and 3esign 6. LEDELSESKOMMENTARER TIL REVIDERTÅRSREGNSKAP 6.1. INSTITUSJONENS FORMÅL Kunst og designhøgskolen i Bergens formål er å tilby høyeste utdanning i Norge på feltene kunst og design, sikre at utdanningen er basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og erfaringskunnskap, drive kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, formidle kunnskap om virksomheten, utbre forståelse for kunst og design og være aktiv i debatten om hvilken rolle kunst og design spiller i dagens og fremtidens samfunn, samt gi eller organisere tilbud om etter og videreutdanning VESENTLIGE ENDRINGER I RESULTAT OG BALANSEPOSTER Kunst og designhøgskolens resultatregnskap for 212 viser et positivt resultat pr Resultatet innebærer at avsetningen øker noe. Dette gjelder både bevilgning kap 26 og kap 281. Resultatet som vedrører KHiBs ordinære rammebevilgning (kap 26) viser en svak økning i avsetningene. Dette er knyttet til en økning i avsatte reserver og investeringsmidler. Uten disse avsetningene pr , ville det vært problematisk for KHiB å planlegge for nødvendige strategiske formål, som organisasjonsutvikling i begge fagavdelinger og administrasjonen, arbeid for vitenskapelig høgskole, utvikling av læringsstøttesystem og andre administrative systemer, samt full kostnadseffekt av nye studieplasser tilført 29. Omtalte endringer i resultat og balanseposter relateres til sammenligning med 211tall: Resultatposter: Driftsinntektene viser økning i inntekt fra KDbevilgninger i forhold til 211. I tillegg til generell justering for prisvekst følger dette av siste konsekvensjustering av nye studieplasser og økning i KDs tildelinger til drift av stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Tilskudd og overføringer fra andre er derimot vesentlig lavere enn 211 som følge av lavere NERbevilgninger. Kostnadssiden viser en begrenset økning i lønn og sosiale kostnader i forhold til 211. Dette har sammenheng med en del vakanser i stillinger. Andre driftskostnader viser en nedgang i forhold til 211. Husleiekostnader viser en nedgang. Dette skyldes fjorårets leiekostnader i forbindelse med MAutstilling og NERprosjektet Kverdi. Kostnader til drift av eiendom og lokaler er også noe lavere enn 211. Forøvrig er det ingen vesentlige endringer i noen poster. KH1B har et positivt driftsresultat pr 212, dvs, at kostnadssiden er lavere enn inntektssiden. For 212 er dette som forventet. I forbindelse med budsjettprosessen for 213 har KHIB innen kap 26 planlagt med betydelige overførte midler fra 212. sepostet: Av KHiBs eiendeler viser anleggsmidler en liten økning i sammenheng med investeringsnivået (jfr. også note i). Kundetordringene er redusert siden forhold til balansen pr , og har

25 stipendiatmidler ved andre høgskoler og prosjektprogrammidler er ført som Annen kortsiktig gjeld balansen. i siden 211, som har sammenheng med økninger bevilgninger i til bl.a. program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Posten Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag øker siden 211. økningen skyldes 3,5 MNOK tildelingen har KHiB forutsatt bruk av disse midlene i 213. rapportering. KHiBs omløpsmidler/bankinnskudd i Norges Bank viser en betydelig økning i bankbeholdning KHiB5 kortsiktige gjeld er økt vesentlig og skyldes at bevilgningene som vedrører som KHiB i desember 212 ble tildelt i utstyrsmidler over kap 281. Som følge av tidspunktet for For å sikre samsvar/kongruens rapportering i er det noen endringer i hvordan regnskapsdetaljene for tidligere perioder ( ) vises nå i forhold til hvordan disse fremsto ved tidligere Drift. Investeringer. Stipendiatprogrammet Prosjektprogrammet budsjettoppfølging inntektsført med kr RESULTATBUDSJETT I FORHOLD TIL RESULTATREGNSKAP verdiskapning. I tillegg har KHiB mottatt NERmidler til 2 mindre prosjekter. er tilført kr og avsatt som forpliktelse i note 15 del II. er tilført kr 5. til drift og støtte til produksjon og kr kr Det er budsjettert med kr 2.6 til investeringsformål for DISPONIBEL BEVILGNINGSRAMME 212 Kunst og designhøgskoien i bergen Bergen Acadenry of Art and Design KHiBs rammebevi[gning på kap 26 er kr for 212. KHiB fordeler disponib[e midler på kap 26 til drifts og investeringsformål. Herunder forstås alle KHiBs ordinære aktiviteter unntatt investeringer. Av tilskuddet fra KD er kr fordelt til driftsformål (inkludert EVU og reserver). Over kap 281 er KHiB som operatør av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tilført kr , hvorav; er til 23 stipendiater i programmet. Over kap 281 mottok KHiB i desember 212 kr 3.5 i utstyrsmid Ler. Disse er forutsatt brukt i KHiB har mottatt NERbevilgninger knyttet til sluttfinansiering av prosjektet Kunstnerisk KHiB har pr inntektsført bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD) på til sammen kr (inkl. aktiverte investeringer og avskrivninger). KHiBs ordinære bevilgning over Kap 26 er inntektsført med kr pr , mens bevilgning gitt over Kap. 281 er inkludert Ved KHiB fordeles ikke tilskuddene fra KD (eller NFR) ut på budsjettenhetene som inntekter. Med I Resultat og tilskudd fra NFR for å balansere kostnadssiden, og saldert på posten Andre driftsinntekter. 24 vedlagt er likevel inntektssiden presentert med tildelinger fra KD drift av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. det menes at kunst og designhøgskolens budsjettenheter tildeles et kostnadsbudsjett, og ikke et resultatbudsjett.

26 Kunst og designhagskolen i Bergen Bergen Acaderny st Art and Design Pr er det ingen vesentlige avvik mellom resultatbudsjett og resultatregnskap på noen av kunst og designhøgskotens budsjettornråder. Imidlertid er resultatbudsjettet på et svært overordnet nivå og det er mer/mindreforbruk knyttet til ulike oppgaver. KHiB disponerer også midler avsatt fra 211 (avsetninger av statlig og bidragsfinansiert aktivitet), men disse er ikke lagt inn i resultatbudsjettet). Vedlagte resultatbudsjettoppfølgingsrapport har følgelig noe begrenset informasjonsverdi. Av den grunn er en oppstilling som viser KHiBs interne budsjettfordeling og regnskap pr tatt med. Tabell 2 under inngår ikke som en del av den obligatoriske regnskapsrapporteringen, men er tatt med for å orientere nærmere om KHiBs interne budsjettfordeling og resultater. Tabelt 2: Avsetning 211 Disponibelt %av Rest disponabelt Konto Kontobeskrivelse Budett 212 Regnskap 212 (disponert) budsjett 212 budsiett 212 Kap 26 Driftsrammer KHiB: Fellesnlvået % Avdeling for kunst % Avdeling fotdegn % Sum driftbudsjett % Kap 26 Investeringsramme KHIB: Sum investeringsbudsjett % Budsjett ufordelt (reseruer) SUMKAP26O % Kap 281 Stpendater og prosjektprogrammldler KHiB: SUM STIPENDIATER KHIB I % SUM PROSJEKTMIDLER KHlB % Kap 281 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid SUM PROGRAM KUNSTNERISK UTVIKLINGSA % SUMKAP28I % 64655_ NFRnidler % KHlBtotaft % Følgende resultater er viktig å bemerke: Kap 26 Driftsrammer: For begge fagavdelingene er regnskapet pr stort sett i bra balanse i forhold til disponible budsjettmidler. Avdelingene disponerer et rammebudsjett vedtatt av styret og kan innenfor denne rammen foreta disposisjoner mellom ulike budsjettformål. Det fremkommer følgelig mer/mindreforbruk på ulike budsjetterte aktiviteter innen hver avdeling. Avdeling for kunst: Sammenslåingen fra 2 til i kunstavdeling høsten 212 var utfordrende også i forhold til økonomistyring, men avdelingen har endt opp med et samlet merforbruk på ca. 1,5 % av bevilgning. Avdelingens merforbruk er dels knyttet til eksterne samarbeidsprosjekter. Avdelingfordesign: Regnskapetviser svært god budsjettbalanse pr med et regnskapsresultat på 1 % i forhold til budsjett. Avdelingen har mindreforbruk som følge av ledige driftsmidler, men dette motvirkes av merforbruk på et par eksterne prosjekter. Det forventes bidragsinntekter på de samme prosjektene, men av forsiktighetsprinsipp er inntektene ikke forskuttert i regnskapet for 212. Med disse inntektene ville avdelingen fremstå med et større mindreforbruk. 25

27 Re:place Pictogram.me Fellesnivået har stort sett regnskapsresultater innenfor tildelt budsjett. vitenskapelig høgskole, byggesak, samt faglige formål som KUprosjekter, publikasjoner og kompetansemidler. Store deler av mindreforbruket er forventet og forutsatt ved budsjettfordeling for 213. Dette er avsetninger til forpliktelser og midler som er forutsatt budsjettering 212 (kr 283 ) og midler som står ufordelt av styret pr (kr ). disponible for aktivitet i 213. Kunst og designhøgskolens øvrige budsjettenheter innen Fellesnivået har et større mindreforbruk som først og fremst er knyttet til strategiske og faglige formål. Dette gjelder strategiske formål som organisasjonsutvikling, arbeid med Budsjett ufordelt (reserver) viser kr 2,966 pr Dette e reserver avsatt ved Disse ufordelte midlene er uten bindinger og utgjør KHiBs planlagte reserver for 213. Kap 26 Investeringer: k Stipendiatmidler som vedrører KHiB5 egne stipendiater inntektsføres som bevilgning ved KHiB Regnskapet for KHiBs stipendiater viser samlet sett et mindreforbruk i forhold til disponible budsjettmidler. finansiering samt 3 nye stipendiater fra høsten 212. etter tildelingsbrev fra programledelsen. stipendiatmidler finansiert over kap Det gjelder 6 stipendiater hvorav i med siste års overføres til investeringsformål også for 213. investeringsmidler fra 212 til 213, og samtidig at ufordelte investeringsmidler skal 213. KHiB har i budsjettpremissene vedtatt at enhetene får overført ubrukte årsregnskap 212, og skyldes en feil som er rettet opp i til revidert årsregnskap. Kunst og designhøgskaten Bergen Bergen Acaderrry orart and Design KHiB har disponert kr til investeringsformål 212. i KHiB budsjetterte med kr 2.6 i nye budslettmid[er til investeringer og overførte investeringsmidler fra 211 med kr Videre vedtok styret i juni å avsette ytterligere kr 1.75 til investeringsformåt 212. i Regnskapet pr viser kr Dette er kr 24 høyere enn vist ved avlagt Noen investeringsprosjekter ble satt i gang høsten 212, men fikk regnskapseffekt først i Kap 281: KHIBs stipendiater: (se nedenfor), mens stipendiatmidlertil andre vertsinstitusjoner avsattes i balansen og utbetales Fra stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid har KH1B i 212 mottatt kr i KHiBs tildelinger fra prosjektprogrammet: Fra prosjektprogrammet er KHiB i 212 gitt tildeling til 2 prosjekter. er tildelt kr 438 i 212 og regnskapet pr viser et forbruk på kr 369. er tildelt kr 167, men er utsatt og har ikke kostnadsbelastning

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 30.04.2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 34 584 35 523 106 593 Gebyrer og lisenser 1 0 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Høgskolen i Sør-Trøndelag Org nr. 975 264 750 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 01.01.2010 31.12.2010 Alle beløp i NOK Alle beløp i hele tusen Regnskapsprinsipper Universiteter og høyskoler Versjon 20100120 RPS Generelle

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Regnskap pr. 1. tertial 2008

Regnskap pr. 1. tertial 2008 Høgskolen i Nord-Trøndelag Økonomitjenesten Saksframlegg Dato: Saksnr i 4.6.2008 2008/485 Joar Nybo 74112025 Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 2008/37 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 19.06.2008 IDF-utvalg

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter 6 44 163 180 Finanskostnader 6 37 0 11 Sum finansinntekter og finanskostnader 7 163 169 Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo. Note 31.08.2008 31.08.2007 31.12.2007 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 132 561 122 417 192 133 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: Virksomhet: Note 2005 2004 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 Gebyrer og lisenser 1 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 Gevinst ved salg av eiendom,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014

Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsår 2014 Samlet tildeling i henhold til tildelingsbrev Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Samlet tildeling xxxx [Formålet/Virksomheten] xx xxxx

Detaljer

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081

Ordinært driftsresultat 2 066-3 914-4 341-5 551 148 469 82-6 039-17 081 AFT AHS ALT TØH AITeL ASP AMMT HA SUM Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 37 009 35 997 34 759 16 929 13 698 30 188 23 213 151 271 343 064 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer

Detaljer

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo

Resultatregnskap Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Resultatregnskap Org.nr: 977027233 Note 31.08.2014 31.08.2013 31.12.2013 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 219 150 195 034 310 926 Inntekt fra gebyrer 1 0 0 0 Inntekt fra tilskudd og overføringer

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9

Ordinært driftsresultat -571-85 -4 176. Finansinntekter og finanskostnader Finanskostnader -27-2 -9 Sum finansinntekter og finanskostnader -27-2 -9 Resultatregnskap pr.: 1. tertial 2007 Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger KD - rammetildeling 1 68 438 67 950 204 589 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006

Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Resultatregnskap pr.: 31.08.2006 Universitetet i Stavanger Note 31.08.2006 2005 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 437 187 625 470 Gebyrer og lisenser 1 0 0 Tilskudd og overføringer fra andre statlige

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005

Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tertialrapportering - Høgskolen i Vestfold RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 01.01-31.08.2006 01.01-31.08.2005 2005 Tilskudd fra KD og andre departement 1 166 568 171 180 250 877 Tilskudd fra NFR 1 5 119

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS

Konsernregnskap. Morselskap: Høgskolen i Nord-Trøndelag. Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS Konsernregnskap 2007 Høgskolen i Nord-Trøndelag Datterselskap: Trøndelag Forskning og Utvikling AS 1 Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) 2 007 2 006 Note

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER

DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Kunst- og designhgskoien Rergen Bergc Acdemy uf Art and Design DELÅRSRAPPORT 1. TERTIAL 2016 KOM M ENTARER Innhold 1. Disponibel bevilgningsramme 2016 2 2. Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap

Detaljer

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640

Ordinært driftsresultat 135 163 143 569 37 640 Resultatregnskap Virksomhet: NTNU. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 1 994 997 1 994 320 3 053 824 Tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer 1 388 897 329 281 479 498

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 60 774 65 714 180 409 Tilskudd fra NFR 1 293 0 Inntekt fra ekstern finansiert virksomhet

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Follo Fotballklubb Resultatregnskap

Follo Fotballklubb Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Driftsinntekter 4 6 012 826 10 896 928 Andre inntekter 218 260 558 682 Sum inntekter 6 231 086 11 455 610 Varekostnad 5 372 112 432 455

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP

STYR ESAK # 61/IlA STYREMØTET DEN FORELØPIG REGNSKAP Kunst- og designhøgsko(en i Bergen STYR ESAK # 61/IlA Vedrørende: STYREMØTET DEN 18.06.13 BUDSJE1T 2013: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.13 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.13

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Avlagt årsregnskap 2014 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 13.02.2015 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Avlagt årsregnskap 2014 HS-V-02/15 Saksbehandler/-sted: SØR / økonomidirektør Tidligere sak(er):

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Vedlegg 1: Virksomhet: Nasjonalbiblioteket Rapport kjørt: 29.01.2016 09:53 Oppstilling av bevilgningsrapportering, 31.12.2015 Utgiftskapittel Kapittelnavn Post Posttekst Note Samlet tildeling* Regnskap

Detaljer

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial

Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial tertial Høgskolen i Oslo RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2.tertial 2006 2.tertial 2005 2005 Tilskudd fra KD, andre departement og statlig etater 1 600 577 608 062 894 402 Tilskudd fra NFR 1 10 873 10 149 17 226

Detaljer

2. tertialregnskap MVA

2. tertialregnskap MVA 2. tertialregnskap 2009 969 159 570 MVA 2. tertialregnskap 2009 Universitetet for miljø- og biovitenskap 969 159 570 MVA KOMMENTARER TIL REGNSKAPET Resultatregnskapet avlegges med et overskudd på 0,678

Detaljer

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader

Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Hedmark. Note 30.04.2012 30.04.2011 31.12.2011 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 164 245 156 865 416 982 Tilskudd og overføringer fra andre 1 7 038 9 533

Detaljer

Resultatregnskap pr.:

Resultatregnskap pr.: Resultatregnskap pr.: 31.12.2007 Virksomhet: Universitetet i Agder Note 31.12.2007 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 693 647 000 665 614 009 Gebyrer og lisenser 1 13 687 Tilskudd og

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005

Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tertialrapportering RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.04.2006 30.04.2005 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 54 309 53 556 142 429 Tilskudd fra NFR 1 751 602 1 035 Inntekt fra

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

1.tertial 2015 969 159 570 MVA

1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1.tertial 2015 969 159 570 MVA 1. tertialregnskap 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 969 159 570 MVA LEDELSESKOMMENTARER Institusjonens formål Kunnskap for livet Norges miljø- og biovitenskapelige

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000)

Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Konsernregnskap for Høgskolen i Nord-Trøndelag Organisasjonsnummer 971 575 905 RESULTATREGNSKAP (Beløp i NOK 1 000) Morselskap: 2005 2004 Note 2005 300 310 288 873 Tilskudd fra KD og andre departement

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning...2 Mål...2 Virkeområde...2 Definisjoner...3 Konkrete problemstillinger...3 Tilleggsopplysninger...5

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 2

Statlig RegnskapsStandard 2 Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen... 3 Ikrafttredelse...

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 2 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 2 Kontantstrømoppstilling Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Informasjon som skal presenteres i kontantstrømoppstillingen...

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen

FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen FORENKLING STATLIGE REGNSKAPSSTANDARDER (SRS) Peter Olgyai Grethe H. Fredriksen Bakgrunn for forenkling SRS Børmer-utvalget NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring Gul Bok 2017 Finansdepartementet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter:

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter: AVLAGT ÅRSREGNSiP 212 STYREMØTETDEN 12.2.13 BUDSJETT 212: Vedrørende: STYRESAK # 51/1 Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten i, goi Bergen, Norway T: +t 55 58 73 F: +47 55 8 73 1 E: khib@khib.no

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer