CQct CL STYRESAK # 51/10 STYREMØTET DEN Vedrørende: BUDSJEU 2012: REVIDERT ÅRSREGNSKAP ForsLag til vedtak:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "CQct CL STYRESAK # 51/10 STYREMØTET DEN 18.06.13. Vedrørende: BUDSJEU 2012: REVIDERT ÅRSREGNSKAP 2012. ForsLag til vedtak:"

Transkript

1 Kunst og deslgnhøgskolen i Bergen Bergen Academyof Art and Design STYRESAK # 51/1 Vedrørende: STYREMØTET DEN BUDSJEU 212: REVIDERT ÅRSREGNSKAP 212 ForsLag til vedtak: Styret godkjenner revidert årsregnskap 212 ved Kunst og designhøgsko/en i Bergen. Vedlegg: Utkast til revidertårsregnskap 212 med ledelseskommentarer, resultat, balanse og noter. Tidligere dokumenter: Saksfremlegg og vedtak i Sak 51/1 tidligere. Bergen, den CQct CL Kunst og designhøgskolen i Bergen, Bergen Academy of Art and Design A: Strømgaten 1, 515 Bergen, Norway T: +i F: io E: W:

2 INNHOLDSFORTEGNELSE: REVIDERTÅRSREGNSKAP FOR RESULTAT 3 2. BALANSE 4 3. KONTANTSTRØMSOPPSTILLING 6 4. NOTER TIL REGNSKAPET 7 5. RESULTAT OG BUDSJETTOPPSTILLING LEDELSESKOMMENTARER TIL REVIDERTÅRSREGNSKAP lnstitusjonens formål Vesentlige endringer i resultat og balanseposter Disponibel bevilgningsramme Resultatbudsjett i forhold til resultatregnskap Gjennomføringen av budsjettet relatert til tildelingsbrevet Utvikling i avsetninger Investeringer i perioden og planlagte investeringer Trender og utvikling i inntekter og sentrale kostnader Bekreftelse av regnskapet 34 REVISJON AV REGNSKAPET

3 Kunst og desgnhggskoien Bergen 1<. Bergen Academy start and Design REVIDERTÅRSREGNSKAP FOR 212 2

4 e Kunst og desgnhøgskoten i Bergen I( Bergen Acaderny niari and Design 1. RESULTAT Note Ref. Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Gebyrer og lisenser Tilskudd og overforinger fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs og lcieinntektcr Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter RE.1 RE RE.3 RE RE.5 5 RE RE.7 Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskostnader Kostnadsforte investeringer og plikostninger Avskrivninger Nedskrivninger Sum driftskostnader 2 3 4,5 4,5 4, RE.8 RE RElO REll i 562 RE.12 RE RE.14 Ordinært driftsresultat RE.15 Finansinntekter og finauskostnader Finansinntckter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader RE RE17 22 RE.18 Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper mv. Sum inntekter fra eierandeler i selskaner m.v. RE.19 RE2 Resultat av ordinære aktiviteter RE21 Avregninger Avregnirig med statskassen (bruttobudsjetterte) 7 Avregning statlig og bidragsfmansiert aktivitet (nettobuds 15 Sum avregninger RE RE RE24 Periodens resultat RE.25 Dispone ringer Tilført annen opptent virksomhctskapital Sum disponeringer 8 RE 26 RE.27 Innkre vningsvirks omhe t inntekter av gebyrer og avgitier direkte ti] statskassen Andre inntekter fra innkrevntngsvirksomhet Overforinger til statskassen Sum innkrevningsvirksomhel I) RE28 o RE.29 () RE.3 RE 31 Tils kuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltnino RE RE RE34 3

5 k l kunst og designhøgskole, i Bergri Bergen AcaderrryotArt and Desgn 2. BALANSE EIENDELER Note Ref. A. Anleggsrnidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utikiing 4 Al.1 Rettigheter og lignende immatenelle eiendeler Al.2 Sum immaterielle eiendeler Al.1 II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom 5 I 6 I 6 All.1 Maskiner og transportmidler AII2 Drifisløsøre, inentar, verktøy og lignende AILO3 Anlegg under utførelse 5 AlI.4 Beredskapsanskaffelser 5 All.5 Sum varige driftsmidler All.1 lii Finansielle anleggsmidler Sum finansielle anleggsmidler AllI. i Sum anleggsrnidler AIV.1 B. Omløpsmidler I Varebeholdning og forskudd til leverandører Sum varebeholdning og forskudd til leverandører Bl.3 Il Fordringer Kundefordringer Bll.1 Andre fordringer i 19 BlI.2 Opptjente, ikke fakturerte inntekter 16 Bll.3 Sum fordringer 46 I 382 BlI.4 III Investeringer (ulike fondsmidler) 8 Blll.1 Sum finansielle omløpsmidler BlIl.i IV Kasse og bank Bankinnskudd på konsemkonto i Norges Bank BIV.1 Andre bankinnskudd BlV.2 Andre kontanter og kontantek4lenter BIV.3 Sum kasse og bank Sum omløpsmidler BIV.5 SUM EIENDELER BV.1 4

6 k l Kunst og deslgnhegskolen i Bergen Bergen Acaderny ni Art and rtesign VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note Ref. C. Virksomhetskapital I INNSKUTT VIRSOMHETSKAPITAL Sum innskutt virksomhetskapital Il OPPTJENT VIRKSOMHETSKAPITAL Sum opptjent virksomhetskapital o o OC.2 OC.4 Sum virksomhetskapital OC.1 D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Ikke inntektsført beiigning knyttet til anleggsmidler Andre asetninger for forpliktelser Sum avsetning for langsiktige forpliktelser 4, DI.1 o ODI Dl.3 II Annen langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld o o Dll.1 III Kortsiktig gjeld Leerandørgjeld Skyldig skattetrekk Skyldige offentlige avgifter Asatte fenepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld IV. Avregning med statskassen Aregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Aregning statlig og bidragsflnansiert akti Atet (nettob Ikke inntektsført betiigninger og bidrag (nettobudsjett Ikke inntektsførte gaver og gaforsterkninger Sum awegninger Sum gjeld SUM VIRKSOMHETSKAPTAL OG GJELD DIll DIIL DlIl DIII.4 16 DIIL Dlll DlII.7 7 ODIV DIV DIV.3 15 DIV DV DVI.1 5

7 k Kunst og designhegskolen I Bergen Be gen AcadernyntArt 5.95 Design 3. KONTANTSTRØMSOPPSTILLING Kontautsirommerfra operasjonelle aktiviteter Innbetalinger innbetalinger av bevilaning (ntobudsjetterte) innbetalinger av skatter, avgifter og gebyter til stalskassen innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre innbelalinger fra salg av varer og tjenester innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser inrihetalinger av tilskudd og overforinger fra andre statsetater 22 innbetalinger av utbytte innbetalinger av renter innbetaftig av refusjoncr andre innbctalhiger 21 Sum innbetalinger ltbetalinger utbetalinger av lønn og sosinle kostnader utbetalinger varer og tjenester for videresalg og eget forbruk utbetalinøer av renter utbetalinger av skatter og oflèntlige avgifter utbetalinger og overfbringer til andre statsetater utbetalinger og overforinger til andre virksomheter andre utbetalinger Sum utbetalinger tir I Note I IRef LI L l5593l L4 L L L7 4 L8 2 6 L LI Lii L12 27 Ll L14A Li LII Netto kontantstiom fra operasjonelle aktiviteter * LIII Kontanisironunerfra inn esterin,gsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige drilismkllcr utbetalinger kjøp av snrigc drillstnidler innhetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre Ibretak utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter Netto kontantstnnm fra investeringsaktiviteter cd L L17 L18 Li 9 L2 L LIV Kontantstrom,,zerfrafinansieringsaktiviteter (ineitobudsjertertej innbetalinger av virksomhetskapital rilbakebetalinger av virksnmhe skapital utbetalinger av utbytte til statskassen Netto kontantstrom fra finansieringsaktiviteter Eflfrkt av valutakursendringer pii kontanter og konlantekvivalenter L22 L23 L24 LV L24A Netto endrùig i kontanter og kontantekvivalenter BeFoklnfrtg av kontanter og kontantekvivalenter ved perindens begynne Beboldning av kontanter og kontantekvivalente r ved pe,iodens LVI * 4 n stemming periodens resultat bok fort verdi ashcndede anlcggsrnkller ordinære asskrmminger nedskrivning av anlsggsnikller netto avregninger avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsrnidlet) endring i ilcke inntektsfort bevilgning knyttet til utsleggiinid ler endring i varelager endting i kundefbrdringer endting i ikke inntektsibrie hesilgriinger og bidrag cixlring i ikke ioiitektstisrte gaver og gavetbrsterkninger endring i leverandorgieki ellèkt an valutakurscndringer poster klassitisc,t som investerløgs eller finansterfrignaktnitvtcr endrirnz i andre tidsaverensningsposter Netto kontantstim rnota j 3t L29 L L31 >27) 222 L L37 L L L4 L41 (382) 994 L42 L L L47 fra ope rasjonelle aktiviteter LVII 6

8 Kunst og deslgnhagsko(en I Bergen 1< Bergen Academy of Art and Design 4. NOTER TIL REGNSKAPET Note : Generelle regnskapsprinsipper Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdeparternentets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets ti Ipasninger for universitet s og høyskolesektoren. Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 1. Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt. Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og fort opp i avsnitt D IV. Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen. Bevilgninger og tilskudd fra statlige virksomheter som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen. Bidrag fra andre som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsførte bidrag i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling). Tilsvarende gjelder for gaver og gaveforsterkninger. Inntekter som forutsetter en motytelse behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent. Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspurilctet. Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår. Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatfort i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse. Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsfort i samme periode. Prosjekter innen oppdragsvirksornhet er behandlet etter inetoden løpende avregning uten fortjeneste. Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader. Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter. Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert. For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap. Oniløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. poster er klassifisert som anleggsrniddel/langsiktig gjeld. Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet øvrige 7

9 Kunst og deslgnhøgskoten Bergen BergenAcademyoArtand De.sign Ornløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Aksjer og Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til historisk anskaffelseskost på transaksjonstidspunktet. Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 9post og aksjer anskaffet før I. 23 og som ble overført fra gruppe I til gruppe 2 fra I. 29, har motpost i Innskutt virksomhelskapital. Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av ekstemt oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital. Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer. Mottatt utbytte og andre utdelinger er inntektsført som annen finansinntekt. Varige driftsmidler andre finansielle eiendeler januar januar Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Varig driftsrnidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler. Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningen e. Ved realisasjon/avgang av driftsrnidler resultatføres regnskapsrnessig gevinst/tap. Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet. Resterende bokført verdi avforpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntektfra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1. For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler. Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen. For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estirnater utarbeidet og dokurnentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer. Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kultunninner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen. Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten. Finansieringen av varige driftsmidler, som er inidudert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse. Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker. For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen. Immaterielle Ekstemt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost anleggsmidler. eiendeler Foipliktelser knyttet til Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i dermed resultatvirkningen av avskrivningene. takt med avskrivningene og utligner Vareheholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans. 8

10 k Kuost og deslgnhegskolen I Bergen Bergrn Acaderiy ol Art and Design Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet. Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK). Det er lagt til grunn en forenklet regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over eller underdekning i pensjonsordningen. Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK. Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Ekstraordinære poster Transaksjoner som anses som uvanlige, uregehnessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære. Virksomhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjcne virksornhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet.. Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen. Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassi fisert som virksomhetskapital ved enhetene. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter. Kontoplan Kunnskapsdepartementets kontoplan for virksomheter i universitets og høyskolesektoren er lagt til grunn. Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør. Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å refiektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser. Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning. Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank. 9

11 brutto utbetaling Kunst og deslgnhegskoten i Bergen 1<. Bergen Academy otart and Design Note I Spesifikasjon av driftsmntekter Inntekt fra bevilgn inger fra Kunnskapsdepartemen(et Periodens bevilgning fra Kunnskapsdeparternentet * benyttet til investeringsformål I varme driftsmidler av periodens bevilgning! driftstilskucld + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsrnidier + inntekt til pensjoner (gjelder virksomheter som er med i sentral ordning) av tilskudd til andre Andre poster som vedrorer bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) spesuitasion: Progra,nforkunstnensk u rik lmgsarbeid (prosjekt 7O) spesijikasjon: Stipendiater KHIB (prosjekt 71) o spesifikas/on: Prosfektprogrammid?er KH1B /prosjekt 72 ) Snitt i,,nteiitfra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Vesentlige tildellnger skal spesifiseres på egne lin/er Il N N N1.5 N1.6 N1.7 N N N1.1 Tilskudd og overforinger fra andre departement Sinn tilskudd og overfuringer fra andre departeme,,t N1.19 Sum inntektfra bevilgninger (linje li resultatregnskapet) Tilskudd fra andre statlige fori altningsorganer Perioderis tilskudd/overføring fra regionale forskningsfond** Perioclens tilskudd /overforing fra NFR** Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige fiwva!tningsorganer (spesifiseres) Sum tilskudd og overferinger fra andre statlige forvaltningsorganer Vesentlige rildelinger skal spesifiseres pà egne linjer N1.2 Nl.22A N N N1.31 Tilskudd til anne,? bidragsfinansiert aktivitet Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EI) tilskudd/tildeling til undervisning og annet Stiftelser Andre Sum tilskudd til annen bidragslnanstert aktivitet Vesentlige bidrag skal spesifiserespå egne tinjer i egne arsniit. Midler som behandles ener forpliktelses,sodetlen og presenteres som i,vfreris,tttter benrites ut investeringer skal N N N1.34 N1.35 N N N N1.39 Tilsi redd fra gaver og gaveforsterk finger Sum tilskudd fra qaver on naveforsterkninner Nl.43 Sum tilskudd og overfønnger fra andre (linje 2 i resultatregnskapet) N1.44 Gevjnst med sale av eiendonl anlegg. niankin er mv. * Sum gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. (linje 3 i rsultatregnskapet) Jnntek tfia oppdragsfinansiert ak tisitet Andre Sum inntekt fra oppdrastinanstert aktivitet Andre salgs og leieinntek ler Salgsinnmekter I v v inntekter N N N N N1.57 Sum andre salgs og leieinntek ter N1.59 Sum salgs og leieinntekter (linje 4 i resultatregnskapet).1 nu/re inntekter Gaver som skal inntektsfnres O\ rige andre inntekter N1.6 N N1.62 Sum andre inntekter (linje Si resultat,enskapet) 32 5 N1.65 SUM DR1FTSJNTEKTER N1.66

12 k Kunst og de5ignhøgskoten Bergen Bergen Acderiy c,f Art ad Design Note 2 Lønn og sosiale kostnader Lønninger N2.1 Feriepenger N2.2 Arbeidsgiveravgift N2.3 Pensjonskostnader* N2.4 Sykepenger og andre refusjoner N2.5 Andre ytelser N2.6 Sum Iønnskostnader N2.7 Antall årsverk: N2.8 * Virksomheter som betaler pens/onspremie selv: Pensjoner kostnadsføres i resultatregnskapet basert på faktisk påløpt premie for regnskapsåret. Premiesats for 212 har vært 12,9 prosent. Preiniesats for 211 har vært 11,15 prosent. Note 3 Andre driftskostnader Husleie N3.1 Vedlikehold egne bygg og anlegg N3.2 Vedlikehold og ombygging av leide lokaler N3.3 Andre kostnader til drift av eiendom og lokaler N3.4 Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv N3.5 Mindre utstyrsanskaffelser N3.6 Leie av maskiner, inventar og lignende N3.7 Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne N3.8 Reiser og diett N3.9 øvrige driftskostnader(*) N3.1 a Frakt ogtransportkostnader 52 b Kontorkostnad, trykksak og lignende c Telefon, porto og lignende 1 18 d Salgs, reklame ogreprentasjonskost. 47 e Kontingent, gave, forsikringspremie, lisens 914 Annet 191 Sum andre driftskostnader (*) Spesifiseres ytterligere deivoiz det er andre vesentlige poster som bør fremgå av regnskapet N3.1l 11

13 Kunst og designhøgskoten Bergen Bergrn Acadrmy otari ord Design Note 4 Immaterielle eiendeler F&U Rettigheter rns SLM Anskaffelseskost (1B212) N41 Tilgang pr (kjøpt gjennom året) N4.2 Avgang anskaffelseskost pr N4.3 Anskaffelseskost N4.4 Akkumulerte nedskrivninger pr N4.5 Nedskrivningerpr N4.6 Akkumulerte avskrivninger (IB 212) N4.7 Ordinære avskrivninger pr N4.8 Akkumulerte avskrivninger (avgang) pr N4.9 Balanselbrt verdi N4.1 Virksomhets Avskrivningsatser(Ievetider) spesifikt 5 r/ lineiert Universiteter og høyskoler som kostnadsfører anskaffelser av anleggsmidler, skal oppgi hvilke imniaterielle eiendeler institusjonene har anskaffet i perioden når kostprisen overstiger kr. 3. (dersom dette avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetiden er over 3 år. Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger kostnadsføres som andre driftskostnader. Regnskapsposten bestar av investeringer og påkostninger for: Immaterielle eiendeler Sum investeringer og påkostningeri immateridile eiendeler N

14 bokført Kunst og deslgnhøgskoten I Bergen Bergen Academy ni Art atd l3esign Note 5 Varige drifinnsidler %lasksner, Annet Drillo (isvige Anlegg under Iufrnstrnktur Brrrrknjoo ernosport inrentar og TonOer botninger logeinger ntforebe eiendeler noruknifnlter under niotve SLM I Anskaffelseskosl (1 212) I 6 I N5 i Tllomg pr (kjopr giennran året) Avgang anokaffelsenkost pr o 53 Fra anlegg under utførelse til annen gruppe 5.4 Ansknffelsesloost3l Akkrnnrulsrtencdskrivningerpr3l N5.t Nedsluivoårgerpr N5.7 Akkumaborte avskrivninger (TO 212) N5.t Ordinære avsloivnineerpr I 639 I 793 N5. Akkntnulerle avskrivninger (nvgang) pr N5.l Balansefert verdi I ar 2t1kltar Irigul dc*enpnuerl rlrknnpoprrrl Ingen kirkonnirris. Vidrsnnlrrrs Av.knvnngsatscrtlosrtntrr) avskrrvrnnp tinejert t,nvva ar vinsmug spcsilikt.psvrnul 7.15 jr Inrevet 3IS jr ujevn Tiggsoprlssoieger når det er avheetdel anleggsrnkuer Vedertag ved avhrndint av anlegtrsmktler N5. 12 verdi av avtnrndrdr anleegsmidter 8 N Rnutnrorrdo *arptrktolsn rodrerendn baktnol snrdi av askoondndn anlnggsrnirttor nr rnntektstnri og øst noe I nora ntsott inntekt fra Inrpkklotse knyttet til insetulenngor, bnktno sordi nekendede anioggsnsidie på grunn av at dot er unrrnnynliqhrdetnroverkl for at natgonurnrnen hllallnr Konotbogoknien Oergnn. thor nr del er sunnsynlirthetsnvrrvekt fru ar saltrssummee ikke tilfaller virksomheten: toeslerende forpliktelse vedrørende bokforl verdi av avhrndede anleggsmidler er regnskapvfort direkte mot as regning med slatvkassen i batansen på groooe av ut det er sannsniigiietsovervekt far at salgssommen ikke tilfaller Kunslbogskoten i Bergen. Universiteter og hoyvkolcr som krælnadsforer anskaffvlrer og påkostninger. skal oppgi anskaffelver av andre varige drif)smid)er har ro koslpris slerre enn hr. 3 (dersom delte avviker fra benyttet sats, skal faktisk sats oppgis) og levetid over 3 ar Vedlikehold og mindre investeringer og påkostninger knstnadsfares som andre dtiflskostnadcr. ran Regtskupspnnten består ar investeringer og påkoslninger lik !! E rendont ny6 gg (benvltes kne av de sunt eier egneb55)il Teknrvk data og underrnnmsutstsr Atdrggnmaskktrr og transprrtmidler Kotttomtaslâter og annet inventar (I Sum Investeringer eg pdkeslninger av varige driftsmldler

15 k Kunst og deuignhøgskoten i Bergen. BergenAcaderiyotArtand Uesign Note 6 Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Renteinntekter Agio gevinst Annen finansinntekt Sum finansinnte kte r 6 6 N6.1 4 N6.2 N6.3 4 N6.4 Finans kos tnade r Rentekostnader Nedskrivning av aksjer Agio tap Annen finanskostnad Sum finanskonader N6.5 N6.6 5 N6.7 N N69 Utbytte fra selskaper Mottatt utbytte fra selskap XX Mottatt utbytte fra selskap YY Sum mottatt utbytte N6 1 N6.1 o N6.11 Grunnlag beregning av rentekostnad på in.estert kapital: Balanseført erdi immaterielle eiendeler Balanseført verdi aiige drifismidler Sum Antall måneder pa rapporteringstidspunktet: (må fylles ut) Gjennomsnitilig kapitalbinding i âr 212 Fastsatt rente for år jGj.snitt i perioden Gjennomsnitt i penoden ! f I 12 I ,4% Beregnet rentekostnad pâ investert kapital : 219 Beregning av rentekostnader på den kapitalen som er iriestert i Ârksomheten vises her i henhold til Utkast til eiledningsnotat om renter på kapital Gjelder bare institusjoner som balansefører anleggsmidler, Beregnet rentekostnad på investert kapital skal kun gis som noteopplysning. Den beregnede rentekostnaden skal ikke regnskapsføres. 14

16 k Kunst og deslgnhøgskolen Bergen Bergen Acaderny ut Art and Design Note 8 og (nettobudsjetterte virksomheter) Nettobudsjetterte virksomheter kan ikke etablere virksornhetskapital innenfor den bevilgningsfmansierte aktiviteten, se note 15. Opptjent vfrksomhetskapital tilsvarer dermed resultatet fra oppdrags finansiert aktivitet. Innskutt opptjent virksomhetskapital Universitet og høyskoler kan anvende opptjent virksomhetskapital til å finansiere investeringer i randsone virksomhet. Når virksoinhetskapital er anvendt til dette formålet, er den å anse som bundet virksomhetskapital, dvs den kan ikke anvendes til å dekke eventuelle underskudd innenfor den løpende driften. Bunden virksomhetskapital: Bunden irksomhetskapitai N8.1 Ref Kjøp av aksjer N8.2 Salg av aksjer N8.3 Nedskriving av aksjer N8.4 Bunderi virksomhetskapital N8.5 Annen opptjent virksomhetskapital: Annen opptjent virksomhetskapital N8.6 Underskudd bevilgningsfmansiert aktivitet belastet annen opptjent virksomhetskapital N8.7 Overført fra periodens resultat N88 Overført til/fra bunden virksomhetskapital N8.9 Annen opptjent virksomhetskapital N8.1 Sum opptjentvirksomhetskapital N8.11 Nettobudsjetterte virksomheter kan eventuelt supplere med ytterligere spesifikasjon og gruppering av annen opptjent virksomhetskapital (Gjelder f. eks, virksomheter som fordeler opptjent virksomhetskapital til underliggende driftsenheter) 15

17 UiS Stipendiatmidler KHiO Stipendiatmidler 67 I i 96 I 535 Overføringer tilskudd til andre, stipendiatprogrammet NMH, Stipendiatmidler Note 1 Tilskuddsforvaltning NTNU Stipendiatmidler UiB Stipendiatmidler HiL Stipendiatmidler N1.1 IB Tilskuddsforvaltning Ref k 16. Bergen Acadeery otart and Design Kunst ogdesignhøgskolen I Bergen Note II Inveslerrngei i aksjer og selskapsandeler Forretnings kontor Frvervsdato lllalansefort verdi Antall aksjer Eierandel Balanseført verdi i virksom Stemme Arets Banseført betens regnandel resultat* egenkapital skap Reranse N11.2 Gjelder bokført resultat i vedkusetende selskaps drsregnskap Gjelder bokført egenkapital i eedkonnende selskapo drsregnskap HiL Prosjektmidler Sum tilskuddsforvaltning N1.2 HiØ Prosjektrnidler NMH Prosjekirnidler KHiO Prosjektitiidler Overføringer tilskudd til andre, prosjektprogrammet NTNU Prosjektrnidler 2 N1O.1

18 k Kunst og designhpgskolen i Bergen Bergen Acaderry ut Art ung Design Note 12 Varebeholdnmger Ref amount amount Anskaffelseskost Beholdninger anskaffet til internt bruk i virksomheten Ni 2.1 Beholdninger beregnet på videresalg N12.2 Sum anskaffelseskost N12.3 Ukurans Ukurans i beholdninger til internt bruk i virksomheten NI 2.4 Ukurans i behoklriinger beregnet på videresalg N12.5 Sum ukurans N126 Sum varebeholdninger N127 Note 13 Kundefordringer Kundefordringer til pmydende N13.1 Avsatt til latent tap N13.2 Sum kundefordringer Ni3.3 Note 14 Andre kortsiktige fordringer Fordringer Forskuddsbetalt pj 24 N14.1 Reiseforskudd 21 9 N14.2 Personallån 85 N14.3 Andre fordringer på ansatte N14.4 Forskuddshetalte andre kostnader 925 N14.5 Andre fordringer 186 Ni46 Fordring på datterselskap m.v* N14.7 Sum 232 I 19 N14.8 * gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. 17

19 se Kunst og deslgnhøgskoien i Bergen Berrn Academy at Art asd Design Note 15 Avregmng statlig og bidragsfinansiert aktivitet mv. (neltobudsjetterte virksomheter) Den andel av bevilgninger og midler som skal behandles tilsvarende som ikke er benyttet ved regnskapsavslutningen, er å anse som en forpliktelse. Det skal spesifiseres hvilke formål bevilgningen forutsettes å dekke i påfølgende termin. Vesentlige poster spesifiseres på egen linje. Det er foretatt følgende interne avsetninger til de angitte prioriterte oppgaver/formål innenfor bevilgningsfinansiert aktivitet og aktivitet som skal behandles tilsvarende: lnntektsførte bevilgninger og bidrag: Avsetning Avsetning Owrfort fr pr. sirksomhets pr kapital Endring i perioden Rot Kunnskapsdepartementet Utsatt virksomhet Dnft Investeringer Praktisk_pedagogisk_utdanning SUM utsatt virksomhet Strategiske formål 1723 v o 1139 Faglige tiltak i Andre strategiske tiltak i 957 i KHiB stipendiater (kap 281) KHiB prosjektprogramtildelinger (kap 281) Program for kunstnerisk utiklingsarbeid (kap 281) SUM strategiske formål Større investeringer SUM større investeringer Andre avsetninger Udisponert midler ved enhetene ljdisponerte midler ved styret SUM andre avsetninger Sum Kunnskapsdepartementet r 7 N15LIa 654 N15LIa Ni5l.Ia 564 Ni 51.1 N15[2a N151.2a N15L2a Ni 51 2a Ni 51.2a Ni 51.2 N15L3 Ni 51.4a Ni 51.4a Ni 51.4 Ni5I.dsi Andre departementer og statlige etater Sum andre departementer og statlige etater Norges forskningsråd NFRprosjekler aktive Sum Norges forskningsråd Regionale forskningsfond Sum regionaleforskningsfond Ni 51.5 Ni 51.6 Ni A Sum departementer og statlige etater Sum avsatt andel av tilskudd til statlig finansiert aktivitet Andre bidragsytere* Sum andre bidragsytere,,, Ni5[ds2 Ni51.7 Sum avsatt andel av tilskudd til statlig og bldragsflnansiert aktivitet NiSI.ds3 Tilført fra annen opptjent vrksomhetskapital note 8 Ni51 8 Resultatført endring av avsatt andel av tilskudd til bidrags og bevilgningsfiansiert aktivitet Ni 5[sum 18

20 k:) Kunst og de5ignhøgskolen i Bergen Bergen Acaderrry of An and Dedgn Note 15 Aregning statlig og Licfragsftnanslert akthitet mv. (netlotiidsjetterte irksomheter), forts Ikke jnntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver: Kunneapsdepartementet Kap 26 Ordinær rksomhet Kap 281 Utstyrsmidler Sum Kunnskapsdepartementel Ikke inntcktsfort pr (1 Ikke inntektsfort Endring perioden Ref NISIL1a 35 N15H1a T 35 N15IL1 Andre departementer Sum andre departementer Norges forskningåd Sum Norges forskningsràd Regionale forskningsfond Sum regionale forskningsfond Andre bidragsytere Bidrag stipendiater Bidragsprosjekter Sum andre bidragsytere Sum ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag Gaver og gaveforsterkninger, Sum gaerog r gaaeforsterlnnlnger N15II 2 Ni Ni 5IL3A NI 5114a NI 5lL4a Ni N151I dsl N15II.5 Sum gaver og gaveforsterkninger () N151I.5 Sum ikke inntektsførte bevilgninger, bidrag og gaver mv Ni 511.sum Note 16 Opptjentc, ikke fakturerte inntekter! Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fbrdnng N16.2 Forskuddsbetalte, ikke opptje nte inntekter Sum gjeld N16.4 Note 17 Bankinnskudd, kontanter og lignende Innskudd statens konsemkonto (nettohudsjetterte virksomheter) N17.1 øvrige bankkonti 14 6 N17.2 Håndkasser og andre koinantbeholdninger 4 4 N17.3 Sum bankinnskudd og kontanter N

21 Annen gjeld til ansatte Annen kortsiktig gjeld Påløpte kostnader Skyldig lønn Skyldige reiseutgifier a Avsetning for forpliktelser ** b og Erasmus Nordplussstipend Gjeld til m.v* datterselskap * Gjelder også tilknyttet selskap (TS) og felleskontrollert virksomhet. Sum < Kunst og designhgskoten I Bergen Ni 8.1 N18.2 N18.3 N18.4 N18.5 N18.6 N18.7. BergenAcadernyetArtand Oesgn lnnbetalinger fra EU til undervisning og andre formål Innbetalinger fra organisasjoner Innbetalinger fra næringsliv/private Innbetalinger fra stifielser Innbetalinger fra kommunale og Iilkeskommunalc etater Tilskudd til diverse hidragsjinansiert aktivitet Andre innbetalinge r Note 21 Spe s itikasjon av andre innbetalinge r (kontants trømopps tillinge n) ** Gjelder stipendiatmidler og prosjektmidler til fordeling av progjain for kunstnerisk utviklingsarbeid Alle vesentlige poster skal spesifiseres. Legg til flere linjer om nødvendig Referanse DEL I N N21.2 N21.3 N N21.6 N21.7 N21.8 N21.14 N21.4A N21.17 N21.4 N21.18 N21.19 øvrige innbetalinger Direkte innbetaling fra EUs rammeprogram for forskning (linje 22) Sunt tilskudd til diverse bidragsfinansiert aktivitet DEL Il Snitt direkte tilskudd fra EUs ranimeprogram for forskning ni. v. N21.13 DEL III Sum netto tilskudd fra EUs ramineprogramforforsh tung in. v. DEL III (oppsummering) Tilskudd til diverse hidragsfinansicrt aktivitet (linje 14) Tilskudd fra Eus ranimeprogram lhr forskning mv. (linje 22) Sum (Indre innhetaliner Merknad: med note 21 ormålet er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrene knyttet til de tilskudd og o.erfønnger fra EUs rammeprogram for forskning m.v. (linje N21.4A) som inngår i 2 flnansieringssystemet for uni ersitets og høyskolesektoren. Innbetalinger fra EUs ramnieprogram for forskning m. v. Innbetalinger fra andre Note 18 Annen kortsiktig gjeld

22 21 k Kunst og designhegskoien Bergen. Bergen AcadeniyotArl and Eiesigri Note 22 Spesifikasjon av innbetalinger fra andre statsetater (kontantstromoppstihlingen) DEL I Tilskudd og overfrwinger fra andre statsetater Direkte innbetalinger fra NER N22.la + innbetalinger fra NFR via andre statlige etater N22.lb + innbetalinger fra NFR via andre N22.ic Sum innbelalinger (brutto) fra NFR N22.i DEL Il Sum innbetalinger (brutto) fra NFR (linje 1) av tilskudd fra NFR til andre Sunt innbetalinger (netto) fra NER DEL Il Direkte innbetalinger fra RFF + innbetalinger fra REF via andre statlige etater + innbetalinger fra RFF via andre Sum innhetalinger (brutto) fra RFF DEL IV Sum innbetalinger (brutto) fra RFF (linje 21) utbetaling av tilskudd fra RFF til andre Sum innbetalinger (netto) fra RFF N222a N22.2 N223 N22.4a N22.4b N22.4c N22.4 N225a N22.5 N22.6 DEL V (Arstemming) Innbetalinger direkte fra NFR (linje 7) Innbetalinger fra NFR via andre statlige etater (linje 8) Innhetalinger direkte fra RFF (linje 18) Innetalinger fra RFF via andre statlige etater (linje 19) øvrige innbetalinger fra andre statlige etater Sum innbetalinger fra andre statlige i tater N22.7a N227b N22.7c N22.7d N22.7e N22.7 Merknad. Formålet med flate 22 er å etablere beregningsgrunnlaget for parametrerie knyttet til tilskudd og oerføiinger fra Norges forskningsråd og regionale forskningsknd som inngår i finansieringssystemet for uniersitets og høyskolesektoren. For så rdt gjelder NFR skal linje N22.1 oenfor skal tilssare linje N1.23 i note i. Tilserende skal linje N22.2 oenfor tilsere linje Ni.29 i note i. Når det gjelder tilskudd og oerfønnger fra regionale forskningsfond skal linje N22.4 oenfortilsare linje N1.22A i note i. Tilssarende skal linje N22.5 ovenfor tilsvare linje Ni 22B i note i.

23 2 k Kunst og designtiegskolen I Bergon Bergen Acaderrry orari and Design. 5. RESULTAT OG BUDSJE1TOPPSTILLING Awik Regnskap budsjett! Regnskap. Resultat Budsjeftoppfølgingsrapport Bud9e pr. Dr: reanskao pr: Driftsinntekter lnntektfrabeilgninger 134 Gebyrer og lisenser o Tilskudd og oerfønnger fra andre i Ger.nst salg av eiendom, anlegg og maskiner o Salgs og leieinntekter Andre drittsinntekter Sum driftsinntekter ed Drlftskostnader Lønn og sosiale kostnader Varekostnader Andre driftskoslnader Kostnadsførte inesteringer og pdkostninger Askrirninger Nedsknninger Sum driftskostnader i i i Ordinært dnftuesultat Finansinntekter og finanskostnader Finans inntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader Inntekter fra I selskaper mv. Utbytte fra selskaper mv. Sum inntekter fra eierancieler i selskaper mv. eierandeler Resultat av ordinære aktiviteter Avregninger Aregning med statskassen (bruttobudsjetterte) AKegning statlig og bidragsllnansiert sorksomhet (nettobudsjetterte) Sum avregnlnger Perlodens resultat Dioneringer Tilført annen opptjent 4rksomhetskapital Sum disponeringer lnnkrevningsvlrksomhet Inntekter av agifter og gebyrer direkte til statskassen Andre inntekter fra innkreeiings irttsomhet O erføringer til statskassen Sum innkrevningsvirksomhet Tilskuddsforvaltning O erfednger fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tllskuddsiorialtning

24 23 k Kunst og desgnhegsko(en Bergen Sergen Academy n Afl and 3esign 6. LEDELSESKOMMENTARER TIL REVIDERTÅRSREGNSKAP 6.1. INSTITUSJONENS FORMÅL Kunst og designhøgskolen i Bergens formål er å tilby høyeste utdanning i Norge på feltene kunst og design, sikre at utdanningen er basert på det fremste innen kunstnerisk utviklingsarbeid, forskning og erfaringskunnskap, drive kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, formidle kunnskap om virksomheten, utbre forståelse for kunst og design og være aktiv i debatten om hvilken rolle kunst og design spiller i dagens og fremtidens samfunn, samt gi eller organisere tilbud om etter og videreutdanning VESENTLIGE ENDRINGER I RESULTAT OG BALANSEPOSTER Kunst og designhøgskolens resultatregnskap for 212 viser et positivt resultat pr Resultatet innebærer at avsetningen øker noe. Dette gjelder både bevilgning kap 26 og kap 281. Resultatet som vedrører KHiBs ordinære rammebevilgning (kap 26) viser en svak økning i avsetningene. Dette er knyttet til en økning i avsatte reserver og investeringsmidler. Uten disse avsetningene pr , ville det vært problematisk for KHiB å planlegge for nødvendige strategiske formål, som organisasjonsutvikling i begge fagavdelinger og administrasjonen, arbeid for vitenskapelig høgskole, utvikling av læringsstøttesystem og andre administrative systemer, samt full kostnadseffekt av nye studieplasser tilført 29. Omtalte endringer i resultat og balanseposter relateres til sammenligning med 211tall: Resultatposter: Driftsinntektene viser økning i inntekt fra KDbevilgninger i forhold til 211. I tillegg til generell justering for prisvekst følger dette av siste konsekvensjustering av nye studieplasser og økning i KDs tildelinger til drift av stipendiatprogram for kunstnerisk utviklingsarbeid. Tilskudd og overføringer fra andre er derimot vesentlig lavere enn 211 som følge av lavere NERbevilgninger. Kostnadssiden viser en begrenset økning i lønn og sosiale kostnader i forhold til 211. Dette har sammenheng med en del vakanser i stillinger. Andre driftskostnader viser en nedgang i forhold til 211. Husleiekostnader viser en nedgang. Dette skyldes fjorårets leiekostnader i forbindelse med MAutstilling og NERprosjektet Kverdi. Kostnader til drift av eiendom og lokaler er også noe lavere enn 211. Forøvrig er det ingen vesentlige endringer i noen poster. KH1B har et positivt driftsresultat pr 212, dvs, at kostnadssiden er lavere enn inntektssiden. For 212 er dette som forventet. I forbindelse med budsjettprosessen for 213 har KHIB innen kap 26 planlagt med betydelige overførte midler fra 212. sepostet: Av KHiBs eiendeler viser anleggsmidler en liten økning i sammenheng med investeringsnivået (jfr. også note i). Kundetordringene er redusert siden forhold til balansen pr , og har

25 stipendiatmidler ved andre høgskoler og prosjektprogrammidler er ført som Annen kortsiktig gjeld balansen. i siden 211, som har sammenheng med økninger bevilgninger i til bl.a. program for kunstnerisk utviklingsarbeid. Posten Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag øker siden 211. økningen skyldes 3,5 MNOK tildelingen har KHiB forutsatt bruk av disse midlene i 213. rapportering. KHiBs omløpsmidler/bankinnskudd i Norges Bank viser en betydelig økning i bankbeholdning KHiB5 kortsiktige gjeld er økt vesentlig og skyldes at bevilgningene som vedrører som KHiB i desember 212 ble tildelt i utstyrsmidler over kap 281. Som følge av tidspunktet for For å sikre samsvar/kongruens rapportering i er det noen endringer i hvordan regnskapsdetaljene for tidligere perioder ( ) vises nå i forhold til hvordan disse fremsto ved tidligere Drift. Investeringer. Stipendiatprogrammet Prosjektprogrammet budsjettoppfølging inntektsført med kr RESULTATBUDSJETT I FORHOLD TIL RESULTATREGNSKAP verdiskapning. I tillegg har KHiB mottatt NERmidler til 2 mindre prosjekter. er tilført kr og avsatt som forpliktelse i note 15 del II. er tilført kr 5. til drift og støtte til produksjon og kr kr Det er budsjettert med kr 2.6 til investeringsformål for DISPONIBEL BEVILGNINGSRAMME 212 Kunst og designhøgskoien i bergen Bergen Acadenry of Art and Design KHiBs rammebevi[gning på kap 26 er kr for 212. KHiB fordeler disponib[e midler på kap 26 til drifts og investeringsformål. Herunder forstås alle KHiBs ordinære aktiviteter unntatt investeringer. Av tilskuddet fra KD er kr fordelt til driftsformål (inkludert EVU og reserver). Over kap 281 er KHiB som operatør av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid tilført kr , hvorav; er til 23 stipendiater i programmet. Over kap 281 mottok KHiB i desember 212 kr 3.5 i utstyrsmid Ler. Disse er forutsatt brukt i KHiB har mottatt NERbevilgninger knyttet til sluttfinansiering av prosjektet Kunstnerisk KHiB har pr inntektsført bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (KD) på til sammen kr (inkl. aktiverte investeringer og avskrivninger). KHiBs ordinære bevilgning over Kap 26 er inntektsført med kr pr , mens bevilgning gitt over Kap. 281 er inkludert Ved KHiB fordeles ikke tilskuddene fra KD (eller NFR) ut på budsjettenhetene som inntekter. Med I Resultat og tilskudd fra NFR for å balansere kostnadssiden, og saldert på posten Andre driftsinntekter. 24 vedlagt er likevel inntektssiden presentert med tildelinger fra KD drift av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid. det menes at kunst og designhøgskolens budsjettenheter tildeles et kostnadsbudsjett, og ikke et resultatbudsjett.

26 Kunst og designhagskolen i Bergen Bergen Acaderny st Art and Design Pr er det ingen vesentlige avvik mellom resultatbudsjett og resultatregnskap på noen av kunst og designhøgskotens budsjettornråder. Imidlertid er resultatbudsjettet på et svært overordnet nivå og det er mer/mindreforbruk knyttet til ulike oppgaver. KHiB disponerer også midler avsatt fra 211 (avsetninger av statlig og bidragsfinansiert aktivitet), men disse er ikke lagt inn i resultatbudsjettet). Vedlagte resultatbudsjettoppfølgingsrapport har følgelig noe begrenset informasjonsverdi. Av den grunn er en oppstilling som viser KHiBs interne budsjettfordeling og regnskap pr tatt med. Tabell 2 under inngår ikke som en del av den obligatoriske regnskapsrapporteringen, men er tatt med for å orientere nærmere om KHiBs interne budsjettfordeling og resultater. Tabelt 2: Avsetning 211 Disponibelt %av Rest disponabelt Konto Kontobeskrivelse Budett 212 Regnskap 212 (disponert) budsjett 212 budsiett 212 Kap 26 Driftsrammer KHiB: Fellesnlvået % Avdeling for kunst % Avdeling fotdegn % Sum driftbudsjett % Kap 26 Investeringsramme KHIB: Sum investeringsbudsjett % Budsjett ufordelt (reseruer) SUMKAP26O % Kap 281 Stpendater og prosjektprogrammldler KHiB: SUM STIPENDIATER KHIB I % SUM PROSJEKTMIDLER KHlB % Kap 281 Program for kunstnerisk utviklingsarbeid SUM PROGRAM KUNSTNERISK UTVIKLINGSA % SUMKAP28I % 64655_ NFRnidler % KHlBtotaft % Følgende resultater er viktig å bemerke: Kap 26 Driftsrammer: For begge fagavdelingene er regnskapet pr stort sett i bra balanse i forhold til disponible budsjettmidler. Avdelingene disponerer et rammebudsjett vedtatt av styret og kan innenfor denne rammen foreta disposisjoner mellom ulike budsjettformål. Det fremkommer følgelig mer/mindreforbruk på ulike budsjetterte aktiviteter innen hver avdeling. Avdeling for kunst: Sammenslåingen fra 2 til i kunstavdeling høsten 212 var utfordrende også i forhold til økonomistyring, men avdelingen har endt opp med et samlet merforbruk på ca. 1,5 % av bevilgning. Avdelingens merforbruk er dels knyttet til eksterne samarbeidsprosjekter. Avdelingfordesign: Regnskapetviser svært god budsjettbalanse pr med et regnskapsresultat på 1 % i forhold til budsjett. Avdelingen har mindreforbruk som følge av ledige driftsmidler, men dette motvirkes av merforbruk på et par eksterne prosjekter. Det forventes bidragsinntekter på de samme prosjektene, men av forsiktighetsprinsipp er inntektene ikke forskuttert i regnskapet for 212. Med disse inntektene ville avdelingen fremstå med et større mindreforbruk. 25

27 Re:place Pictogram.me Fellesnivået har stort sett regnskapsresultater innenfor tildelt budsjett. vitenskapelig høgskole, byggesak, samt faglige formål som KUprosjekter, publikasjoner og kompetansemidler. Store deler av mindreforbruket er forventet og forutsatt ved budsjettfordeling for 213. Dette er avsetninger til forpliktelser og midler som er forutsatt budsjettering 212 (kr 283 ) og midler som står ufordelt av styret pr (kr ). disponible for aktivitet i 213. Kunst og designhøgskolens øvrige budsjettenheter innen Fellesnivået har et større mindreforbruk som først og fremst er knyttet til strategiske og faglige formål. Dette gjelder strategiske formål som organisasjonsutvikling, arbeid med Budsjett ufordelt (reserver) viser kr 2,966 pr Dette e reserver avsatt ved Disse ufordelte midlene er uten bindinger og utgjør KHiBs planlagte reserver for 213. Kap 26 Investeringer: k Stipendiatmidler som vedrører KHiB5 egne stipendiater inntektsføres som bevilgning ved KHiB Regnskapet for KHiBs stipendiater viser samlet sett et mindreforbruk i forhold til disponible budsjettmidler. finansiering samt 3 nye stipendiater fra høsten 212. etter tildelingsbrev fra programledelsen. stipendiatmidler finansiert over kap Det gjelder 6 stipendiater hvorav i med siste års overføres til investeringsformål også for 213. investeringsmidler fra 212 til 213, og samtidig at ufordelte investeringsmidler skal 213. KHiB har i budsjettpremissene vedtatt at enhetene får overført ubrukte årsregnskap 212, og skyldes en feil som er rettet opp i til revidert årsregnskap. Kunst og designhøgskaten Bergen Bergen Acaderrry orart and Design KHiB har disponert kr til investeringsformål 212. i KHiB budsjetterte med kr 2.6 i nye budslettmid[er til investeringer og overførte investeringsmidler fra 211 med kr Videre vedtok styret i juni å avsette ytterligere kr 1.75 til investeringsformåt 212. i Regnskapet pr viser kr Dette er kr 24 høyere enn vist ved avlagt Noen investeringsprosjekter ble satt i gang høsten 212, men fikk regnskapseffekt først i Kap 281: KHIBs stipendiater: (se nedenfor), mens stipendiatmidlertil andre vertsinstitusjoner avsattes i balansen og utbetales Fra stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid har KH1B i 212 mottatt kr i KHiBs tildelinger fra prosjektprogrammet: Fra prosjektprogrammet er KHiB i 212 gitt tildeling til 2 prosjekter. er tildelt kr 438 i 212 og regnskapet pr viser et forbruk på kr 369. er tildelt kr 167, men er utsatt og har ikke kostnadsbelastning

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter:

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter: AVLAGT ÅRSREGNSiP 212 STYREMØTETDEN 12.2.13 BUDSJETT 212: Vedrørende: STYRESAK # 51/1 Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten i, goi Bergen, Norway T: +t 55 58 73 F: +47 55 8 73 1 E: khib@khib.no

Detaljer

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design /nntektsførte Ikke k Kunst- i Bergen Bergen Academy of Art and Design ogdesigrihøgskolen LEDELSESKOMMENTARER TIL AVLAGT ÅRSREGNSKAP 213 INNHOL.DSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål 2 2. Vesentlige endringer

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 LED ELSESKOMM ENTARER

ÅRSREGNSKAP 2014 LED ELSESKOMM ENTARER Årsregnskap 214 Fra 1% Norway by Bergen Academy of Art and Design i London. The Passivation Project av Everything Elevated. Fotograf: Kyrre Kristoffersen k. Kunst og deslgnhpgskolen I Bergen. Bergen Academy

Detaljer

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene

I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene Fortegnsregler i oppgjørspakken I resultatregnskapet og balanseoppstillingene bestemmes fortegnet av teksten på den enkelte regnskapslinje. I disse oppstillingene skal derfor alle tall være positive. 17.12.2013

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Avlagt årsregnskap 2014 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar årsregnskap 2014 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre kunnskapens

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 1. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 30. april 2011 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 102/2011 SAKSANSVARLIG: ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen Universitetet i Bergen Årsregnskap for 2007 120608 1 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Detaljer

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30.

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Møteinnkalling Oslo, 05.06.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE 13. 6.2014 Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Innkallingsbrev

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 116/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Saksnr: 15/05898-2 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi- og virksomhetsdirektør Møtedag: 01.10.2015

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte.

Tor-Helge Allern har meldt forfall og i hans sted bes Svein-Halvard Jørgensen møte. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Campus Nesna, seminarrom G-1030 Dato: 11.03.2013 Tidspunkt: 09:30 15:30 Det kalles herved inn til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag 11.

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 08.03.2013 Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Det vil

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Konsernregnskap 2012 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) ber om at institusjoner som eier selskaper per

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag og tirsdag 2. og 3. juni på Thon hotel Brønnøysund, Valveien 11.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna mandag og tirsdag 2. og 3. juni på Thon hotel Brønnøysund, Valveien 11. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: Thon hotell, Brønnøysund Dato: 02.06.- 03.06.2014 Tidspunkt: Frammøte 02.06 ca. kl. 12:45. Avreise 03.06 kl. 13:30 Det innkalles herved til møte

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer