Universitetet i Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet i Bergen"

Transkript

1 Universitetet i Bergen Årsregnskap for

2 Innholdsfortegnelse SIDE 1 LEDELSESKOMMENTARER 3 2 REGNSKAPSPRINSIPPER 4 3 RESULTATREGNSKAPET 7 4 BALANSE 8 5 NOTER 11 6 LIKVIDITET - KONTANTSTRØMOPPSTILLING 24 7 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING FOR NETTOBUDSJETTERTE VIRKSOMHETER 25 8 PERIODISERT BUDSJETT 26 2

3 1 LEDELSESKOMMENTARER Universitetet i Bergens formål er å drive forskning, utdanning og formidling Regnskapet for 2007 er avlagt i samsvar med reglene i relevante statlige regnskapsstandardene, jf kapittel 2 Det er ikke foretatt vesentlige endringer i resultat- eller balanseoppstilling i forhold til regnskapet I 2007 ble UiBs basisbevilgning redusert med 30 mill Inntektene fra KD samlet, økte med 2,2% i 2007, eller ca 1 % høyere dersom endringen som skyldes bortfallet av utstyrsmidler til Studentsenteret tas ut De faste lønnskostnadene knyttet til grunnbudsjettet økte med 8,1% i 2007 Veksten i fast lønn var for tredje år på rad høyere enn veksten i tilskuddet fra KD Kostnadene økte 6,8 % når overføring av gaveforsterkningsmidler til Bergen forskningsstiftelse holdes utenfor Investeringene var 45% høyere enn i 2006 Den økonomiske aktiviteten var generelt høy i 2007 Innenfor den departementsfinansierte delen av virksomheten (grunnbudsjettet) var budsjettavviket på under 0,5 % for inntekter og kostnader målt mot periodisert budsjett For eksternt finansierte prosjekter fra Forskningsrådet og andre, ble både inntekter og kostnader høyere enn budsjettert UiB har i 2007 økt antall universitetsstipendiater med 43, og har nå tilsatt 368 stipendiater i departementets øremerkede stillinger, som svarer til 99% av de øremerkete stillingene Avsetningene til forpliktelser til KD og andre departementer gikk ned med 66 mill i 2007 UiBs avsetninger er redusert med nesten 150 mill siden 2002 UiB har målrettet bygget ned overføringene Avregning av inntekter fra Forskningsrådet økte med 35 mill Dette henger sammen med at prosjektinntektene økte med 41 % i 2007 Det oppstår da en midlertidig økning overføringsnivået Samlet sett ble avsetningene redusert med 31 mill i 2007 UiB investerte 44 mill mer enn verdifallet for vitenskapelig utstyr og øvrige utstyrsgrupper Dermed opprettholder og øker UiB verdien innefor disse anleggsgruppene Innenfor byggområdet var verdifallet 106 mill høyere enn investeringene Statsbyggs investeringer må tas med når nødvendig reinvesteringstakt på bygg skal vurderes, noe som ikke er med i tallene over Vurderingen må også gjøres over noen år UiBs foreløpige beregninger viser at reinvesteringene i bygg må økes i årene fremover for å opprettholde verdien, også når Statsbyggs del av investeringene tas med I 2007 var de samlede avskrivningene 241 mill kroner, mens det ble aktivert investeringer for 180 mill kroner Inntektene fra Forskningsrådet økte med 41 % når gaveforsterkningsbevilgninger holdes utenfor Inntektsøkningen var størst ved Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet og ved Det medisinske fakultet UiB hadde stagnasjon i de ordinære inntektene fra Forskningsrådet i 2006, så økningen i 2007 er svært gledelig Det er også vekst i inntektene fra EU og andre eksterne kilder Til en del eksterne inntektene er det knyttet betingelser om egeninnsats fra institusjonene selv, og dette kan representere noen budsjettmessige utfordringer 3

4 UiB økonomiske stilling er solid Høy aktivitet i økonomien for å bygge ned overføringer, økte faste lønnskostnader og til stipendiater, behovet for økte bygginvesteringer og økte egenandeler i eksterne prosjekter, gir utfordringer for UiBs grunnbudsjett 4

5 2 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er satt opp i samsvar med Statlige Regnskapsstandarder (SRS) og veiledningsnotater som er utarbeidet i forbindelse med Finansdepartementets utprøving av periodiseringsprinsippet i utvalgte statlige virksomheter med Kunnskapsdepartementets tilpasning for universitets- og høyskolesektoren Anvendte regnskapsprinsipper Inntekter Tildelinger uten motytelse eller med utsatt motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 10 Dette innebærer at bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og tilskudd fra Norges forskningsråd er presentert i regnskapet i den perioden tilskuddet er mottatt Bevilgninger og tilskudd fra Kunnskapsdepartementet, andre departement, statlige etater og Norges forskningsråd som ikke er benyttet på balansedagen er klassifisert som forpliktelse og ført opp i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balanseoppstillingen (motsatt sammenstilling) Tilsvarende gjelder for andre statlige bevilgninger og tilskudd som gjelder vedkommende periode og som ikke er benyttet på balansedagen Bevilgninger og tilskudd som uttrykkelig er forutsatt benyttet i senere perioder, er klassifisert som forskudd og presentert som ikke inntektsført bevilgning i avsnitt D IV Avregning med statskassen i balansen Inntekter som forutsetter en motytelse er behandlet etter bestemmelsene i SRS 9 og er resultatført i den perioden rettigheten til inntekten er opptjent Slike inntekter måles til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet Inntekter fra salg av tjenester anses som opptjent på det tidspunktet krav om vederlag oppstår Kostnader Kostnader ved virksomhet som er finansiert av bevilgninger eller midler som skal behandles tilsvarende, er resultatført i den perioden kostnaden er pådratt eller når det er identifisert en forpliktelse Kostnader som vedrører transaksjonsbaserte inntekter er sammenstilt med de tilsvarende inntekter og kostnadsført i samme periode Prosjekter innen oppdragsvirksomhet er behandlet etter metoden løpende avregning uten fortjeneste Fullføringsgraden er målt som forholdet mellom påløpte kostnader og totalt estimerte kontraktskostnader Tap Det er ikke foretatt en generell vurdering knyttet til latente tap i aktive oppdragsprosjekter Eventuelle tap konstateres først ved avslutning av prosjektet og er som hovedregel kostnadsført når en eventuell underdekning i prosjektet er endelig konstatert For aktive prosjekter hvor det er konstatert sannsynlig tap, er det avsatt for latente tap Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld Fordringer er klassifisert som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år etter utbetalingstidspunktet Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet Aksjer og andre finansielle eiendeler Aksjer og andre finansielle eiendeler er balanseført til anskaffelseskost Aksjer og andeler som er anskaffet med dekning i bevilgning over 90-post og aksjer anskaffet før 1 januar 2003, har motpost i Innskutt virksomhetskapital Aksjer og andeler som er finansiert av overskudd av ekstern oppdragsvirksomhet, har motpost i Opptjent virksomhetskapital Dette gjelder både langsiktige og kortsiktige investeringer Mottatt utbytte og andre utdelinger vil bli inntektsført som annen finansinntekt 5

6 Aksjer anskaffet etter som ikke er bokført i statens kapitalregnskap og er finansiert ved opptjent virksomhetskapital er balanseført til kostpris Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over drifismidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående Varige driftsmidler balanseføres med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene Ved realisasjon/avgang av driftsmidler resultatføres regnskapsmessig gevinst/tap Gevinst/tap beregnes som forskjellen mellom salgsvederlaget og balanseført verdi på realisasjonstidspunktet Resterende bokført verdi av forpliktelse knyttet til anleggsmiddelet på realisasjonstidspunktet er vist som Utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler i note 1 For eiendeler som inngår i åpningsbalansen er bruksverdi basert på gjenanskaffelsesverdi lagt til grunn for verdifastsettelsen, mens virkelig verdi benyttes når det gjelder finansielle eiendeler Ved fastsettelse av gjenanskaffelsesverdi er det tatt hensyn til slit og elde, teknisk funksjonell standard og andre forhold av betydning for verdifastsettelsen For tomter, bygninger, infrastruktur er gjenanskaffelsesverdien dels basert på estimater utarbeidet og dokumentert av virksomheten selv, og dels på kvalitetssikring fra og verdivurderinger utarbeidet av uavhengige tekniske miljøer Verdi knyttet til nasjonaleiendom og kulturminner, samt kunst og bøker er i utgangspunktet ikke inkludert i åpningsbalansen Slike eiendeler er inkludert i den grad det foreligger en reell bruksverdi for virksomheten Finansieringen av varige driftsmidler, som er inkludert i åpningsbalansen for første gang, er klassifisert som en langsiktig forpliktelse Denne forpliktelsen løses opp i takt med avskrivningen på de anleggsmidler som finansieringen dekker For omløpsmidler, kortsiktig gjeld samt eventuelle øvrige forpliktelser som inkluderes i åpningsbalansen, er virkelig verdi benyttet som grunnlag for verdifastsettelsen Immaterielle eiendeler Eksternt innkjøpte immaterielle eiendeler er vurdert til anskaffelseskost og avskrives over driftsmidlets forventede levetid, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående Immaterielle eiendeler er balanseført med motpost Forpliktelser knyttet til anleggsmidler Forpliktelsen som etableres på investeringstidspunktet oppløses i takt med avskrivningene og utligner dermed resultatvirkningen av avskrivningene Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost Det er foretatt nedskriving for påregnelig ukurans Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene I tillegg er det for kundefordringer gjort en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap Internhandel Alle vesentlige interne transaksjoner og mellomværender innen virksomheten er eliminert i regnskapet Pensjoner De ansatte er tilknyttet Statens Pensjonskasse (SPK) Det er lagt til grunn en forenklet 6

7 regnskapsmessig tilnærming, og det er ikke foretatt beregning eller avsetning for eventuell over- eller underdekning i pensjonsordningen Årets pensjonskostnad tilsvarer årlig premie til SPK Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt Ekstraordinære poster Transaksjoner som anses som uvanlige, uregelmessige og vesentlige klassifiseres som ekstraordinære Virksomhetskapital Universiteter og høyskoler kan bare opptjene virksomhetskapital innenfor sin oppdragsvirksomhet Deler av de midlene som opptjenes innenfor oppdragsvirksomhet kan føres tilbake til og inngå i virksomhetens tilgjengelige midler til dekning av drift, anskaffelser eller andre forhold innenfor formålet til institusjonen Midler som gjennom interne disponeringer er øremerket slike formål, er klassifisert som virksomhetskapital ved enhetene Kontantstrom Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode tilpasset statlige virksomheter Kontoplan Kunnskapsdepartementets kontoplan for virksomheter i universitets- og høyskolesektoren er lagt til grunn Selvassurandørprinsipp Staten er selvassurandør Det er følgelig ikke inkludert poster i balanse eller resultatregnskap som søker å refiektere alternative netto forsikringskostnader eller forpliktelser Statens konsernkontoordning Statlige virksomheter omfattes av statens konsernkontoordning, Konsernkontoordningen innebærer at alle bankinnskudd / utbetalinger daglig gjøres opp mot virksomhetens oppgjørskontoer i Norges Bank 7

8 RESULTATREGNSKAP 8

9 4 BALANSEREGNSKAP 9

10 10

11 Bergen, 12 juni 2007 Professor Sigmund Grønmo Rektor Professor Dag L Aksnes Professor Gro Therese Lie Stipendiat Inger Lise Teig Førstekonsulent Gry Kibsgaard Student Martin Skarra Student Even O Sørland Administrerende direktør Gerd Halmø Generalsekretær Anne Lise Ryel Administrerende direktør Arne Skauge Professor Gunnar Öquist Kari Tove Elvbakken Universitetsdirektør 11

12 5 NOTER 12

13 13

14 14

15 15

16 Note 7, 8 9 og 10 er ikke aktuelle for UiB 16

17 17

18 18

19 19

20 Universitetet i Bergen 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 Universitetet i Bergen 6 LIKVIDITET KONTANTSTRØMANALYSE 26

27 7 STATSREGNSKAPSRAPP FOR NETTOBUDSJETTERTE VIRKSOMHETER 27

28 8 PERIODISERT BUDSJETT Periodisert budsjett er satt opp iht til mal fra peiodiseringsprosjektet Andre driftsinntekter inkluderer inntekter fra eksternt finansiert virksomhet 28

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA

Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Detaljer

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014

Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 Styrets kommentar regnskapet pr 1. tertial 2014 1. NTNUs formål NTNUs visjon er Kunnskap for en bedre verden. NTNU skal legge premisser for kunnskapsutviklingen og skape verdier i og for samfunnet økonomisk,

Detaljer

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter:

cct LL STYRESAK # 51/10 STYREMØTETDEN 12.02.13 Vedrørende: BUDSJETT 2012: AVLAGT ÅRSREGNSiP 2012 ForsLag til vedtak: Ved Legg: TidLigere dokumenter: AVLAGT ÅRSREGNSiP 212 STYREMØTETDEN 12.2.13 BUDSJETT 212: Vedrørende: STYRESAK # 51/1 Bergen Academy ofart and Design A: Strømgaten i, goi Bergen, Norway T: +t 55 58 73 F: +47 55 8 73 1 E: khib@khib.no

Detaljer

Overføring av midler til 2015

Overføring av midler til 2015 US 26/2015 Årsregnskap NMBU for 2014 Overføring av midler til 2015 Universitetsledelsen Saksansvarlig: økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan Aldal Arkiv nr: 15/00851-1 Vedlegg: 1. Avlagt årsregnskap

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010

Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente. Årsrapport 2010 Vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente Årsrapport 2010 Årsrapport Årsberetning 2010 Innhold Universitetet i Stavanger 2 Sammendrag 3 Innledning 4 Utdanning og internasjonalisering 4 Forskning

Detaljer

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design

ogdesigrihøgskolen i Bergen Bergen Academy of Art and Design /nntektsførte Ikke k Kunst- i Bergen Bergen Academy of Art and Design ogdesigrihøgskolen LEDELSESKOMMENTARER TIL AVLAGT ÅRSREGNSKAP 213 INNHOL.DSFORTEGNELSE: 1. Institusjonens formål 2 2. Vesentlige endringer

Detaljer

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30.

Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Møteinnkalling Oslo, 05.06.2014 INNKALLING TIL STYREMØTE 13. 6.2014 Det innkalles til styremøte 13.6.2014 kl. 12.00 på møterom 140 i første etasje på Majorstuen. Lunsj vil bli servert fra kl. 11.30. Innkallingsbrev

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000)

Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Regnskapsmal for universitet og høyskoler RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Høgskolen i Nesna Note Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 79 065 107 437 Tilskudd fra NFR 1 1 225 1 413 Inntekt

Detaljer

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005

Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Regnskap 2.tertial - Høgskolen i Hedmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 30.08.2006 2005 Tilskudd fra UFD og andre departement 1 245 476 318 311 Tilskudd fra NFR 1 2 272 4 208 Inntekt fra oppdragsvirksomhet

Detaljer

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005

Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Regnskapsmal for universitet og høyskoler Høgskolen i Finnmark RESULTAT (Beløp i NOK 1000) Note 2006 2005 Tilskudd fra UFD, andre departement og statlig etater 1 165 420 157 308 Tilskudd andre statlige

Detaljer

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012

SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 SEPARATE VEDLEGG styremøte nr. 4/2012 Tertialrapport 1/2012 Rapport om kvalitetsarbeid 2011 Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HiG Notat om benchmarking 2012 Tertialrapport 1-2012 Innhold 1 Innledning...

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013

Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 36/13 Sak nr.: ' Møte: 20.06.2013 Konsernregnskap 2012 Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) ber om at institusjoner som eier selskaper per

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Note 0 - Regnskapsprinsipper Note 0 - Regnskapsprinsipper Generelt om regnskapet Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Vest-Agder sykehus HF, Aust-Agder sykehus HF og Lister sykehus

Detaljer

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER

NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER Generelt om regnskapet Årsregnskapet er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. De regionale helseforetakene ble stiftet med basis i helseforetaksloven i forbindelse

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 1

Statlig RegnskapsStandard 1 Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Kvalitative egenskaper ved virksomhetsregnskapet...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet

ÅRSRAPPORT 2013. til Landbruks- og matdepartementet ÅRSRAPPORT 2013 til Landbruks- og matdepartementet 1 KONTAKTPERSONER Administrerende direktør: Harald Lossius Forskningsdirektør: Nils Vagstad Forskningssjef: Olav Arne Bævre Kommunikasjonsdirektør: Ragnar

Detaljer

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF

Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Alle tall i 1000 NOK Resultatregnskap HELSE STAVANGER HF Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 2,3 3 537 667 3 894 080 Aktivitetsbasert inntekt 2,3 2 002 958 1 550 999 Annen driftsinntekt

Detaljer

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter

Rapport per 2. tertial. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Tertialregnskap per 31. august 2012 oversendt KD 2. Budsjettenhetenes rapporter 1302 1901 US-SAK NR: 116/2012 SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIR. JAN OLAV AASBØ SAKSBEHANDLER(E): ASS. ØKONOMIDIR. HANS CHR SUNDBY UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no

Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder. Mai 2011. www.sfso.no Anbefalte, men ikke obligatoriske, statlige regnskapsstandarder Mai 2011 www.sfso.no Innholdsfortegnelse: SRS 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse SRS 2 Kontantstrømoppstilling SRS 3 Spesifikasjon

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer