Årsregnskap MVA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap 2009 969 159 570 MVA"

Transkript

1 Årsregnskap MVA

2

3 INNHOLD LEDELSESKOMMENTARER 5 Sammendrag 5 Økonomistyringens formål ved UMB 5 Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene 5 Omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter 5 Resultatregnskapet 5 Balansen 6 Gjennomføringen av budsjettet for Prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet 6 Utviklingen i avsatt andel av tilskudd (ubrukte midler) 7 Status for viktige forhold i dialogen mellom Kunnskapsdepartementet og UMB 8 Gjennomførte investeringer i 2008 og planlagte investeringer i seinere perioder 8 Utvikling i inntekter og sentrale kostnader 8 Inntekter 8 Kostnader 9 RESULTATREGNSKAP 11 BALANSE 12 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 STATSREGNSKAPSRAPPORTERING 16 NOTER 17 GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER 37 Side 3 av 41

4 Side 4 av 41

5 LEDELSESKOMMENTARER Sammendrag av regnskapet Årets regnskap gjøres opp med et underskudd på 1,570 mill kroner. Virksomhetskapitalen er som følge av dette redusert til 17,3 mill kroner, hvorav 16,9 mill kroner er udisponert. Inntekter fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet viser en svak nedgang (-1,5 %). Avsetningene av midler tildelt av Kunnskapsdepartementet og NFR ble i 2009 redusert med 21,7 mill kroner til 42,9 mill kroner. Dette er resultat av et målrettet, flerårig arbeid for å redusere ubrukte midler. I tillegg bidro underkompensasjon i forhold til lønnsoppgjøret i 2008 og sterk vekst i pensjonsutgifter i 2009 til UMBs nedgang i avsetningene. Reservene er nå på et nivå som styret har sett som hensiktsmessig, og bør ikke reduseres ytterligere. På bakgrunn av UMBs resultater i 2009 og vedlagte regnskaps mener vi at UMB i 2009 har løst samfunnsoppdraget som er lagt til grunn for tildelingsbrevet. En mer utfyllende resultatvurdering vil bli gitt i dokumentet Rapport og planer ( ). Økonomistyringens formål ved UMB Økonomistyringen ved UMB støtter opp om UMBs visjon som et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling. Strategisk plan , har vedtatt følgende kjerneområdene for UMB: Grunnleggende og anvendt biovitenskap, Bioproduksjon, inklusive akvakultur Bruk og vern av natur Miljø, klima og fornybar energi Utviklingsstudier og globalisering Landskapsarkitektur og arealplanlegging Matproduksjon og mattrygghet Teknologi Økonomi og samfunnsfag Lærerutdanning i realfag og naturbruk Helse for dyr og mennesker Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Regnskapet for 2009 er avlagt etter reglene i de statlige regnskapsstandardene som gjelder for UMB. Omtale av vesentlige endringer i resultat- og balanseposter Resultatregnskapet Resultatregnskapet er gjort opp med et underskudd på 1,570 mill kroner. Resultatet er belastet virksomhetskapitalen. Resultatet er sammensatt av overskudd fra den ordinære oppdragsaktiviteten på 1,444 mill kroner, tap som følge av nedskrivning av aksjer i Bioparken AS på 1,925 mill kroner og utgifter i forbindelse med første etappe av nytt biobrenselanlegg ved UMB på 1,088 mill kroner. Overskuddet fra oppdragsfinansiert aktivitet på 1,444 mill kroner tilsvarer en resultatgrad i forhold til omsetningen innenfor oppdragsaktivitet på 3,6 %. Resultatgraden er redusert i forhold til foregående år. Følgende vesentlige endringer i resultatregnskapet omtales: Side 5 av 41

6 Beløp i 1000 kroner Endring %-vis endring Lønn og sosiale kostnader ,5 % Lønnsutgiftene økte fra 2008 med 46,7 mill kroner (8,5 %). Til grunn for økningen ligger en vekst i antall årsverk fra 940 til 964, dvs. 2,5 % (se note 2). I tillegg har UMB blitt pålagt en økning i arbeidsgivers andel av pensjonsinnskuddet fra 10,43 % i 2008 til 12,28 % i Dette utgjør rundt 1,5 % av veksten i lønnsutgifter. Beløp i 1000 kroner Endring %-vis endring Resultat av ordinære aktiviteter ,7 % UMB hadde i 2009 et underskudd fra ordinære aktiviteter på 26,0 mill kroner mot et overskudd i 2008 på 9,5 mill kroner. Dette skyldes målrettede tiltak for å redusere ubrukte midler. Samtidig hadde UMB en vekst i utgiftene uten tilsvarende inntektsøkning. UMB fikk således ikke tilstrekkelig kompensasjon i forhold til lønnsoppgjøret i 2008, og veksten i pensjonsutgifter i 2009 ikke ble ikke kompensert. Beløp i 1000 kroner Endring %-vis endring Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) ,7 % Avregningen av bevilgningsfinansiert virksomhet var 24,4 mill kroner. Dette innebærer at UMB i 2009 reduserte ubrukte tildelinger overfor Kunnskapsdepartementet, andre departementer og Norges forskningsråd. I 2008 hadde UMB en svak økning av avsetningene på 4,0 mill kroner. 32,8 mill kroner av Kunnskapsdepartementets bevilgninger var brukt ved årsavslutningen (se note 15). Balansen Beløp i 1000 kroner Endring %-vis endring Sum varige driftsmidler ,2 % Endring knytter seg i stor grad til de årlige avskrivninger av åpningsbalansen. Beløp i 1000 kroner Endring %-vis endring Opptjent virksomhetskapital ,8 % UMB har en virksomhetskapital på 17,3 mill kroner etter at årets resultat er belastet. 0,4 mill kroner av virksomhetskapitalen er bundet i aksjer. Omtale av vesentlige avvik mellom periodisert resultatbudsjett og resultatregnskap Det er ikke vesentlige avvik i 2009 mellom resultatbudsjett og resultatregnskap. Driftsutgiftene steg noe mer enn forutsatt og har medført en noe større reduksjon av avsetningen overfor Kunnskapsdepartementet enn budsjettert. Det vises til omtale av utviklingen i avsatt andel av tilskudd. Gjennomføring av budsjettet for 2009 Prioriterte oppgaver i tildelingsbrevet Sentrale aktivitetsindikatorer viser følgende utvikling for 2009 sammenliknet med 2008: Utviklingen i sentrale aktivitetsindikatorer Aktivitetsindikator studiepoengsenheter Doktorgrader EU-tilskudd rammeprogram 5,8 mill kr 4,3 mill kr NFR-tilskudd 112,8 mill kr 116,3 mill kr Oversikten over publiseringspoeng vil først være klar 1. mars. Side 6 av 41

7 Antall avlagte doktorgrader sank fra 67 til 49 (-29,8 %). Med unntak av EU-omsetningen og avlagte doktorgrader viser de øvrige aktivitetsindikatorene en tilfredsstillende utvikling. EU-omsetningen burde vært høyere. Når det gjelder utviklingen i doktorgrader så var 2008 et topp år for UMB ligger på omtrent samme nivå som de foregående år. Antall stipendiater er nå høyere enn noensinne (420) og tiden stipendiatene bruker før de avlegger graden er lavere enn gjennomsnittet ved universitetene. Universitetsstyret vurderer nedgangen i 2009 som tilfeldig. NFR-omsetningen viser i 2009 igjen en økning. Det er positivt. For ytterligere vurdering av oppnådde resultater sett i forhold til tildelingsbrevet, vises det til eget dokument Rapport og planer ( ) som oversendes Kunnskapsdepartementet 1. mars Utviklingen i avsatt andel av tilskudd (ubrukte midler) Ubrukte midler har vist følgende utvikling: Utvikling ubrukte midler 100,0 90,0 m i l l 80,0 70,0 60,0 Avsetninger NFR Avsetninger KD og andre dep. k r o n e r 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0, Figuren viser at ubrukte midler har blitt redusert fra totalt 95,8 mill kroner i 2006 til 42,9 mill kroner i Av dette er ubrukte midler overfor Kunnskapsdepartementet redusert fra 62,0 mill kroner i 2006 til 32,8 mill kroner i 2009 (se note 15). Reduksjonen i ubrukte midler har dels funnet sted på UMBs budsjettenheter og dels ved at Universitetsstyret har gjennomført større infrastrukturutbedringer utover budsjettets ramme. Ved utgangen av 2009 har Universitetsstyret akkumulert følgende overdisponeringer av budsjettet knyttet til infrastrukturformål: 10 mill kroner Klargjøring av erstatningslokaler i forbindelse med rehabilitering av Sørhellingabygget 7,7 mill kroner Rehabilitering av undervisningsbygget Ormen Lange 2,1 mill kroner Klargjøring av lokaler for et laboratorium for bruk av virtual reality i undervisning og forskning. Side 7 av 41

8 UMB er til dels tilfreds med utviklingen i ubrukte midler. Dette er et resultat av målrettet arbeid for å redusere avsetningene. Samtidig ligger noe av reduksjonen i at UMB hatt en vekst i utgiftene uten tilsvarende inntektsøkning. UMB ikke har fått tilstrekkelig kompensasjon i forhold til lønnsoppgjøret i 2008 og at veksten i pensjonsutgifter i 2009 ikke er kompensert. Da avsatt tildeling overfor KD nå er 32,8 mill kroner har UMB nådd den nedre grense UMB har satt seg som mål for ubrukte midler. UMB, som har en høy andel ekstern finansiering utover statsbudsjettets tildeling, er sterkt konkurranseutsatt og trenger buffere til å møte eventuell inntektssvikt. UMBs styret har indikert at en forsvarlig nedre grense ligger på ca. 5 % av KDs tildeling, det vil si ca 30 mill kroner. Status for viktige forhold i dialogen mellom Kunnskapsdepartementet og UMB I forhold til prosesser som har stått sentralt i dialogen mellom KD og UMB er status pr : Fusjon og samlokalisering med NVH Interimstyret med sekretariat ble etablert i Interimsstyret vil fungere til 28. februar 2010 og vil da levere sluttrapport. Fusjonsarbeidet har høy oppmerksomhet i universitetsstyret og krever store ressurser fra UMBs ledelse. Nærmere redegjørelse vil man finne i Rapport og planer ( ). Oslofjordalliansen UMB etablerte i 2007 sammen høgskolene i Østfold, Vestfold og Buskerud Oslofjordalliansen. I første omgang er det satt i gang arbeid med en teknologipilot med samordning av studieovergangen fra høyskolene til universitetet. Det er i tillegg startet opp arbeid med en pilot innen lærerutdanning i Nærmere redegjørelse vil man finne i Rapport og planer ( ). Randsone Det ble 9. desember 2009 avholdt ekstraordinær generalforsamling i Bioparken AS hvor det ble besluttet å avvikle selskapet. UMB anser derfor at disse aksjene ikke lenger har noen verdi og har skrevet de ut av balansen. Tapet inngår i årets resultat og belastes virksomhetskapital bundet i aksjer. Biobrenselanlegg Universitetsstyret vedtok i juni 2008 å starte arbeidet med etablering av et biobrenselanlegg for å erstatte dagens varmesentral med ny, miljøvennlig energi. UMB har i planleggingen mottatt tydelige positive signaler fra Kunnskapsdepartementet, inkludert politisk nivå, til etablering av biobrenselanlegget. For ikke å forsinke prosessen har UMB som første etappe i tilpasning til nytt varmetransportsystem investert 1,1 mill kroner i fjernvarmeanlegget i Da man ikke anser dette for å være direkte knyttet til den bevilgningsfinansierte virksomheten, har man valgt å belaste disse kostnadene på årets resultat og derigjennom redusert UMBs virksomhetskapital. Per dags dato foreligger det ennå ikke avklaringer fra sentralt statlig hold om å igangsette prosjektet. Gjennomførte investeringer i 2009 og planlagte investeringer i seinere perioder Det er i 2009 gjennomført investeringer i bygningsmasse og tilknyttet infrastruktur på 7,3 mill kroner. Investeringer dekker forhold fra oppgradering av læresaler og kontorarealer til oppgraderinger av avløpsnettet. Man forventer bygningsmessige investeringer på ca 10 mill kroner i Side 8 av 41

9 Av øvrige investeringer i 2009 knytter det seg omtrent 7,6 mill kroner til ulike typer vitenskapelig utstyr og 16,3 mill kroner til annet utstyr og inventar. Den store posten i denne sammenhengen utgjør anskaffelser knyttet til datautstyr med 6,4 mill kroner og laboratorieutstyr med 4,3 mill kroner. Det er forventet at investeringsnivået i 2010 vil ligge på omtrent samme nivå. Utvikling i inntekter og sentrale kostnader Inntekter Utover de ordinære tildelinger fra Kunnskapsdepartementet og andre departementer, utgjør UMBs øvrige inntekter 277,5 mill kroner i 2008 mot 281,7 mill kroner i a) Norges forskningsråd og EU Tildelinger i 2008 fra Norges forskningsråd og EU utgjør hhv 116,3 og 4,3 mill kroner. Tabell 2: Utvikling i tilskudd fra Norges forskningsråd og rammeprogrammidler fra EU (Beløp i mill kr) Tilskudd fra NFR 92,0 99,4 112,8 116,3 Tilskudd fra EU (rammeprogram) 5,5 5,4 5,8 4,3 Tabellen viser at midlene fra Norges forskningsråd øker også i UMB har satt som mål over tid å doble tildelingene fra EU i forhold til nivået i Resultatet fra 2009 er ikke tilfredsstillende i forhold til å nå dette målet. b) Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet Inntektene fra bidrags- og oppdragsfinansierte aktivitet (BOA) har vist slik utvikling i 2009: Tabell 3: Utvikling bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA), splittet på bidragsfinansiert aktivitet (BA) og oppdragsfinansiert aktivitet (OA) (Beløp i mill kr) Inntekt fra bidragsfinansiert aktivitet (BA) 187,3 187,9 Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet (OA) 44,6 40,6 Sum bidrags- og oppdragsfinansiert (BOA) 231,9 228,5 Overskudd på oppdragsfinansiert aktivitet 5,8 1,4 Resultatgrad 13,0 % 3,4 % Tabellen viser at inntektene fra BOA er redusert med 2 % fra 2008 til Resultatgraden er betydelig dårligere og anses ikke som tilfredsstillende. Tabell 4: Utvikling i prosjektgjeld ( ordrereserve ) på bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (BOA) (ekskl Norges forskningsråd) (Beløp i mill kr) Prosjektgjeld 18,0 20,1 Ikke inntektsførte bidrag 40,6 42,7 Sum ordrereserve bidrags- og oppdragsaktivitet 58,6 62,8 Tabellen viser at forskuddsbetalte inntekter knyttet til bidrags- og oppdragsaktivitet viser en svak økning sammenliknet med Forskuddbetalte inntekter er også et uttrykk for en ordrereserve Side 9 av 41

10 inn mot Forskuddsbetalte inntekter (ordrereserve) på 62,8 mill kroner tilsvarer noe i overkant av ½ års omsetning innenfor bidrags- og oppdragsfinansierte aktiviteter (ekskl NFR). c) Løpende inntekter over driften Løpende inntekter over driften i 2009 var 48,9 mill kroner. De største inntektene var knyttet til kurs innenfor etter- og videreutdanning (8,9 mill kroner) og leieinntekter (7,0 mill kroner). Kostnader a) Lønnskostnader - årsverk Det vises til kommentarene innledningsvis. Lønnskostnadene har i 2009 steget omtrent som forventet, men vi ser fortsatt effekter av lønnoppgjøret i På bakgrunn av den manglende kompenasjonen for lønnsoppgjøret i 2008 og de økte pensjonsutgiftene i 2009 vil enkelte av enhetene ved UMB måtte bruke både 2010 og 2011 på å hente inn denne veksten i lønnsutgifter. b) Kapitalslit og reinvesteringer Avskrivninger knyttet til bygningsmassen utgjør 61 mill kroner, nesten 65 mill kroner hvis infrastruktur som for eksempel el.- og fiberkabel, vann og kloakk inkluderes. Kort sagt betyr dette at UMB for å opprettholde dagens verdier står overfor et årlig reinvesteringsbehov på et tilsvarende millionbeløp. Til sammenligning reinvesterte UMB 7,3 mill kroner i bygg og anlegg i Dette innebærer at man står overfor en betydelig økonomisk utfordring for å opprettholde de verdier man besitter per i dag. Når det gjelder de øvrige kategorier av eiendeler (alt fra vitenskapelig utstyr til datautstyr og kontorinventar), er det et betydelig gap mellom reinvesteringer i nye anleggsmidler og avskrivninger. Tilgang var i ,8 mill kroner og avskrivningene var 32,1 mill kroner. Det er en konstant utfordring å finansiere nødvendige nyanskaffelser og oppgraderinger av vitenskapelig utstyr og UMB mener at departementet sammen med universitetene må finne bærekraftige løsninger på de store kapitalslitutfordringene knyttet til bygninger og vitenskapelig utstyr. Ås, 15. februar 2009 Side 10 av 41

11 Resultatregnskap Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger Tilskudd og overføringer fra andre Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner Salgs- og leieinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønn og sosiale kostnader Andre driftskostnader Avskrivninger 4, Nedskrivninger 4,5 - - Sum driftskostnader Ordinært driftsresultat (24.135) Finansinntekter og finanskostnader Finansinntekter Finanskostnader Sum finansinntekter og finanskostnader (1.870) (1.163) Inntekter fra eierandeler i selskaper m.v. Utbytte fra selskaper m.v Sum inntekter fra eierandeler i selskaper m.v Resultat av ordinære aktiviteter (26.005) Ekstraordinære inntekter og kostnader Ekstraordinære inntekter Ekstraordinære kostnader Sum ekstraordinære inntekter og kostnader - - Avregninger Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avregning statlig og bidragsfinansiert aktivitet (nettobudsjetterte) (4.014) Sum avregninger (4.014) Innkrevningsvirksomhet Inntekter av avgifter og gebyrer direkte til statskassen Andre inntekter fra innkrevningsvirksomhet Overføringer til statskassen Sum innkrevningsvirksomhet - - Tilskuddsforvaltning Overføringer fra statskassen til tilskudd til andre Utbetalinger av tilskudd til andre Sum tilskuddsforvaltning - - Periodens resultat (1.570) Disponeringer 12 Belastet annen opptjent virksomhetskapital (1.570) Annen opptjent virksomhetskapital anvendt til dekning av kostnader i bevilgningsfinansiert virksomhet - (311) Sum disponeringer (1.570) Side 11 av 41

12 Balanse Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap EIENDELER Note A. Anleggsmidler I Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Rettigheter og lignende immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler II Varige driftsmidler Bygninger, tomter og annen fast eiendom Maskiner og transportmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende Anlegg under utførelse Beredskapsanskaffelser Sum varige driftsmidler III Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer - - Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler B. Omløpsmidler I Varebeholdninger og forskudd til leverandører Varebeholdninger Forskuddsbetalinger til leverandører Sum varebeholdninger og forskudd til leverandører II Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Opptjente, ikke fakturerte inntekter Sum fordringer III Kasse og bank Bankinnskudd på konsernkonto i Norges Bank Andre bankinnskudd Andre kontanter og kontantekvivalenter Sum kasse og bank Sum omløpsmidler Sum eiendeler Side 12 av 41

13 Balanse Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap VIRKSOMHETSKAPITAL OG GJELD Note C. Virksomhetskapital I Innskutt virksomhetskapital Innskutt virksomhetskapital Sum innskutt virksomhetskapital II Opptjent virksomhetskapital Opptjent virksomhetskapital Sum opptjent virksomhetskapital Sum virksomhetskapital D. Gjeld I Avsetning for langsiktige forpliktelser Forpliktelser knyttet til anleggsmidler 4, Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for langsiktige forpliktelser II Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld - - Sum annen langsiktig gjeld - - III Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldig skattetrekk og andre trekk Skyldige offentlige avgifter Avsatte feriepenger Forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter Annen kortsiktig gjeld 20 (3.827) Sum kortsiktig gjeld IV Avregning med statskassen Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte) Avsetning statlig og bidragsfinansiert aktivitet Ikke inntektsførte bevilgninger og bidrag (nettobudsjetterte) Ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger Sum Sum gjeld Sum virksomhetskapital og gjeld Side 13 av 41

14 Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Note Innbetalinger innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte) innbetalinger av skatter, avgifter og gebyrer til statskassen - - innbetalinger fra statskassen til tilskudd til andre - - innbetalinger fra salg av varer og tjenester innbetalinger av avgifter, gebyrer og lisenser - - innbetalinger av tilskudd og overføringer fra andre statsetater innbetalinger av utbytte 6-23 innbetalinger av renter 8 5 innbetaling av refusjoner andre innbetalinger Sum innbetalinger Utbetalinger utbetalinger av lønn og sosiale kostnader utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk utbetalinger av renter utbetalinger av skatter og offentlige avgifter utbetalinger og overføringer til andre statsetater utbetalinger og overføringer til andre virksomheter - - andre utbetalinger - - Sum utbetalinger Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter * Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter innbetalinger ved salg av varige driftsmidler utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak - - utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak - - utbetalinger ved kjøp av andre investeringsobjekter - - innbetalinger ved salg av andre investeringsobjekter - - Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (32.368) (46.038) Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter (nettobudsjetterte) innbetalinger av virksomhetskapital - - tilbakebetalinger av virksomhetskapital - - utbetalinger av utbytte til statskassen - - Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter - - Effekt av valutakursendringer på kontanter og kontantekvivalenter 328 (1.024) Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (19.212) (26.564) Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Side 14 av 41

15 * Avstemming Note periodens resultat (1.570) bokført verdi avhendede anleggsmidler ordinære avskrivninger nedskrivning av anleggsmidler - - netto avregninger (24.435) inntekt fra bevilgning (bruttobudsjetterte) - - arbeidsgiveravgift/gruppeliv ført på kap 5700/ avsetning utsatte inntekter (tilgang anleggsmidler) (32.868) (45.109) resultatandel i datterselskap - - resultatandel tilknyttet selskap - - endring i forpliktelser knyttet til anleggsmidler (63.951) (38.217) endring i varelager 675 (723) endring i kundefordringer (27) endring i leverandørgjeld (12.261) effekt av valutakursendringer (328) inntekter til pensjoner (kalkulatoriske) - - pensjonskostnader (kalkulatoriske) - - poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter endring i andre tidsavgrensningsposter 183 (24.662) Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Side 15 av 41

16 Statsregnskapsrapportering for nettobudsjetterte virksomheter Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Periode: Regnskapsførerkonto: Regnskap I Inngående beholdning II Endring i perioden (19.312) III Utgående beholdning Side 16 av 41

17 Virksomhet: Universitetet for miljø- og biovitenskap Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet Periodens bevilgning fra Kunnskapsdepartementet * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (29.736) (46.666) + utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling av tilskudd til andre - - Andre poster som vedrører bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet (spesifiseres) - - Sum inntekt fra bevilgninger fra Kunnskapsdepartementet * Vesentlige tildelinger skal spesifiseres på egne linjer. Tilskudd og overføringer fra andre departement Periodens tilskudd/overføring fra andre departement * brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling av tilskudd til andre - - Andre poster som vedrører tilskudd og overføringer fra andre departement (spesifiseres) - - Sum tilskudd og overføringer fra andre departement - - * Vesentlige tilskudd/overføringer skal spesifiseres på egne linjer Sum inntekt fra bevilgninger Tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer * Periodens tilskudd /overføring Periodens tilskudd /overføring Periodens tilskudd /overføring fra NFR brutto benyttet til investeringsformål / varige driftsmidler av periodens bevilgning / driftstilskudd (3.132) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer (avskrivninger) utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler utbetaling av tilskudd til andre (18.539) (20.202) Andre poster som vedrører tilskudd fra andre statlige forvaltningsorganer Periodens tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer * Vesentlige tilskudd/tildelinger skal spesifiseres på egne linjer Tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner - - Næringsliv/privat EU tilskudd/tildeling fra rammeprogram for forskning EU tilskudd/tildeling til undervisning og annet Stiftelser Andre utenlandske Sum tilskudd til annen bidragsfinansiert aktivitet Tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger* Mottatte gaver/gaveforsterkninger i perioden - ikke inntektsførte gaver og gaveforsterkninger + utsatt inntekt fra mottatte gaver/gaveforsterkninger Sum tilskudd fra gaver og gaveforsterkninger Sum tilskudd og overføringer fra andre Side 17 av 41

18 Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter forts Gevinst ved salg av eiendom, anlegg, maskiner mv. Salg av eiendom Salg av maskiner, utstyr mv Salg av andre driftsmidler - - Gevinst ved salg av eiendom, anlegg og maskiner mv Salgs- og leieinntekter Inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet: Statlige etater Kommunale og fylkeskommunale etater Organisasjoner - - Næringsliv/privat Stiftelser Utenlandske Sum inntekt fra oppdragsfinansiert aktivitet Andre salgs- og leieinntekter Leieinntekter Landbruksprodukter Sum andre salgs- og leieinntekter Sum salgs- og leieinntekter Andre inntekter: Gaver som skal inntektsføres - - Kursavgifter fra etter- og videreutdanning Øvrige andre inntekter Sum andre inntekter Sum driftsinntekter Side 18 av 41

19 Note 2 Lønn og sosiale kostnader Lønninger Feriepenger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader 1) Sykepenger og andre refusjoner (20.051) (18.241) Andre ytelser Sum lønnskostnader Antall årsverk (gjennomsnitt for året): ) Arbeidsgivers andel i pensjonsinnbetaling økte med 1,87 prosentpoeng fra 10,41 % i 2008 til 12,28 % i Dette utgjør en vekst i pensjonskostnadene på nærmer 18 %. Side 19 av 41

20 Note 3 Andre driftskostnader Husleie Vedlikehold egne bygg og anlegg Drift av eiendom og lokaler Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv Mindre utstyrsanskaffelser Leie av maskiner, inventar og lignende Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne Reiser og diett Øvrige driftskostnader Øvrige driftskostnader, såfrø, gjødsel oa. gårdsbruk Øvrige driftskostnader, representasjon/markedstiltak Øvrige driftskostnader, kontorkostnader, tele og data Øvrige driftskostnader, tidsskrifter, publikasjoner, bøker, trykking m.m Øvrige driftskostnader, laboratorierekvisita Sum andre driftskostnader Side 20 av 41

21 Note 4 Immaterielle eiendeler F&U Rettigheter mv. *) SUM Anskaffelseskost Tilgang i Avgang anskaffelseskost i Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger Nedskrivninger i Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger i Akk. avskrivning avgang i Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) spesifikt 5 år / lineært *) Knytter seg til innkjøpt programvare Side 21 av 41

22 Note 5 Varige driftsmidler Tomter Øvrige bygninger Anlegg under utførelse Infrastruktureiendeler Driftsbygninger Beredskapsanskaffelser Maskiner, Annet inventar transportmidler og utstyr Sum Anskaffelseskost Tilgang i Avgang anskaffelseskost i Fra anlegg under utførelse til annen gruppe Anskaffelseskost Akkumulerte nedskrivninger pr Nedskrivninger i Akk avskrivninger Ordinære avskrivninger i Akk. avskrivninger avgang i Balanseført verdi Avskrivningsatser (levetider) Ingen avskrivning år dekomponert år dekomponert Ingen avskrivning Virksomhetsspesifikt Virksomhetsspesifikt 3-15 år lineært 3-12 år lineært Tilleggsopplysninger når det er avhendet anleggsmidler: Vederlag ved avhending av anleggsmidler bokført verdi av avhendede anleggsmidler* 339 Regnskapsmessig gevinst/tap (180) * Resterende forpliktelse vedrørende bokført verdi av avhendede anleggsmidler er inntektsført og vist i note 1 som "utsatt inntekt fra forpliktelse knyttet til investeringer, bokført verdi avhendede anleggsmidler" på grunn av at det er sannsynlighetsovervekt for at salgssummen tilfaller virksomheten. Deler av det solgte utstyret utgjør utstyr som ikke var ansett å ha noen verdi og inngikk derfor ikke i åpningsbalansen. Side 22 av 41

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter

UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter UNIVERSITETET I OSLO Regnskap 1.tertial 2015 Ledelseskommentar Noter Side 2 Ledelseskommentar regnskap 1.tertial 2015 1. Universitetet i Oslos formål Universitetet i Oslo (UiO) har en visjon om å utfordre

Detaljer

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011

65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Møtedato 29.09.11 Saksbehandler Økonomi- og driftsdirektør Jan Aasen Arkivreferanse - 65/11: Regnskapsrapport pr 2. tertial 2011 Forslag til vedtak Styret godkjenner regnskapsrapporten med kommentarene

Detaljer

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14

Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Universitetsstyret Universitetet Arkivkode: Styresak: 39a114 Sak nr.: Møte: 28.05.14 Regnskap for Universitetet første tertial 2014 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges med dette frem for universitetsstyret

Detaljer

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013

Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 2013 Universitetsstyret Universitetet i Bergen Arkivkode: Styresak: 37a113 Sak nr.: 211/4918 Møte: 2.6.13 Regnskap for Universitetet i Bergen første tertial 213 Bakgrunn Regnskapet for første tertial legges

Detaljer

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9

Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 Å R S R E G N S K A P 2 0 0 9 NORSK SENTER FOR STUDIER AV PROBLEMATFERD OG INNOVATIV PRAKSIS AS Org. 985 638 187 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote

Detaljer

De statlige regnskapsstandardene

De statlige regnskapsstandardene Periodiseringsprosjektet i staten: De statlige regnskapsstandardene Artikkelen omtaler erfaringer fra det statlige periodiseringsprosjektet samtidig som den redegjør for de viktigste forskjellene mellom

Detaljer

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013

Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Eksempler på bokføringer i henhold til Statlige Regnskaps Standarder(SRS) Versjon per 23.08.2013 Distribusjonsliste Organisasjon Navn Funksjon Endringslogg Versjon Dato Endret av Berørte Kort beskrivelse

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til de statlige regnskapsstandardene (SRS) Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning...

Detaljer

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009

Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet. Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 Sluttrapport fra periodiseringsprosjektet Senter for statlig økonomistyring, 30. april 2009 RAPPORT 6/2009 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Formålet med utprøvingen... 5 1.3

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230.

Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Styremedlemmer Oslo, 1. mars 2013 INNKALLING TIL STYREMØTE 08.03.2013 Det innkalles til styremøte 08.03.2013 kl. 13:00 på møterommet i 1.etasje, på Majorstua. Lunsj vil bli servert fra kl. 1230. Det vil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Styret Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 09:00 ca 15.30 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern Paul Birger

Detaljer

Resultatregnskap 01.01-31.12

Resultatregnskap 01.01-31.12 Resultatregnskap 01.01-31.12 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Basisramme 1 1 491 019 1 464 775 Aktivitetsbasert inntekt 1 942 212 875 891 Annen driftsinntekt 1 122 971 138 990 Sum driftsinntekter

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning.

100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. 100 % av alle nye pensjonister skal få sin første pensjon senest en måned etter siste lønning. I 2013 ble 8 av 19 544 nye pensjoner betalt for sent. Det betyr at 99,9 % ble betalt i tide. 50 Årsregnskap

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 1 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 1 Oppstillingsplaner for resultatregnskap og balanse Innholdsfortegnelse Endring i forhold til tidligere utgave... 2 Innledning... 3 Mål... 3 Virkeområde...

Detaljer

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013

ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 ÅRS- OG SAMFUNNSRAPPORT 2013 Resultatregnskap Tall i mill. kr. Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 21 641,2 19 245,1 Andre driftsinntekter 2 26,6 34,2 SUM DRIFTSINNTEKTER 21 667,8 19 279,3

Detaljer

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning

Helse Midt-Norge RHF. Årsregnskap og styrets årsberetning Årsregnskap og styrets årsberetning 2012 Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømanalyse Noter Årsregnskap 2012 - Resultatregnskap (Beløp i hele 1 000) 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER

Note 2010 2009 2008 Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER RESULTATREGNSKAP Note Beløp i mill. kr. DRIFTSINNTEKTER Spillinntekter 1 14 749,8 12 574,7 10 578,7 Andre driftsinntekter 2 47,8 100,2 49,0 SUM DRIFTSINNTEKTER 14 797,6 12 674,9 10 627,6 DRIFTSKOSTNADER

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter

Saksnr.: 2009/2843. Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets årsberetning, resultat, balanse og noter Økonomi Styresak nr. 14/10 Styresak Årsregnskap 2009 Saksnr.: 2009/2843 Dato: 15.03.2010 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Årsregnskap 2009 styrets

Detaljer

1 Baneservice regnskap 2008

1 Baneservice regnskap 2008 1 Baneservice regnskap 2008 Baneservice AS Regnskap 2008 Nøkkeltall 2008 Beløp i millioner kroner 2008 2007 2006 Omsetning 581,1 470,5 495,2 Resultat før skatt -45,3-2,9 8,9 Resultatgrad (%) -6,9 0,3 2,3

Detaljer

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning

Oslo Vognselskap AS. Årsregnskap 2011. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Oslo Vognselskap AS Årsregnskap 2011 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Styrets årsberetning 2011 Virksomheten... 3 Bakgrunn og oppgaver... 3 Styrets sammensetning,

Detaljer

Veiledning til Føringskontoplanen

Veiledning til Føringskontoplanen Veiledning til Føringskontoplanen Prosjekt: Regnskapsprogrammet Prosjekt Løsning Dato 04.12.2013 Side 1 av 89 Konto Endringslogg Dato R-102 Oppdatering gjennomført etter endringer tatt inn i R-102 av 13.

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

UNIRAND AS Org. 985 163 049

UNIRAND AS Org. 985 163 049 K O N S E R N R E G N S K A P 2 0 1 1 UNIRAND AS Org. 985 163 049 Innhold Forside Side 2: Resultat Side 3: Balanse Side 5: Kontantstrøm Side 6: Prinsippnote Side 8: Noter Konsernregnskap 2011 - UniRand

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som fører regnskapet i henhold til Januar 2015 Innhold 1 Innledning... 2 Formål og virkeområde... 2 Målgruppe... 3 Oppbygging av notatet...

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer