PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE mars 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2008 26. mars 2008"

Transkript

1 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE mars KONSTITUERING Det var 44 beboere tilstede hvorav 35 stemmeberettigede, 4 møtte med fullmakter - totalt 39 stemmeberettigede. Innkalling: Ingen anmerkninger til innkallingen. Valg av ordstyrer: Ragnar Hafsøe valgt. Valg av protokollfører: Gunnar Norby valgt. Valg av to personer til å Kari Smith nr 24 undertegne protokollen: Camilla Bergaust nr 65 Valg av to personer til tellekorps: Eddie Grossmann nr 28 Patric Gobel nr ÅRSBERETNING Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer. 3. INNKOMNE FORSLAG Forslag nr 1 Fra nr 146, 149, 148, 118, 154, 155, 144, 117 og 140 Forslag om justering av fartsdumper langs hovedvei Det kom spørsmål om det var mulig å ta opp fartsdumper inne på feltet. Det var ikke mulig som del av dette forslaget. Det kom spørsmål om fortau ved barnehagen, siden det var nevnt i det innsendte forslaget, men ikke i styrets forlag til vedtak. Det kom fram en del argumenter for fortau inn mot barnehagen. Styreleder kommenterte at i forslagsteksten ble styret anmodet om å vurdere fortau. Fortau inntil gjerdet til barnehagen vil kreve omlegging av kjøreveien. Styret vil se nærmere på muligheter for å anlegge fortau i inneværende år. Fartsdump ved ne 115 har blitt modifisert av andre enn styret, og har blitt så høy og skarp at den er farlig for syklister. Styret vil se nærmere på denne sammen med arbeidet med de øvrige fartsdumpene. Forlaget enstemmig vedtatt.

2 Nyjordet Vel Protokoll fra Årsmøte 2008 Side 2 av 5 Forslag nr 2 - Fra Per Espen Hansen i nr 143 Forslag å fjerne betongsteiner Festing av hellene med bolter kan tas på dugnad. Forlaget enstemmig forkastet. Forslag nr 3 - Fra Oscar Christoffersen og Eirin Haave-Johansen i nr 101 Forslag til bedre lys Styreleder opplyste at det har blitt skiftet til sparepærer i alle stolper. Disse gir dårligere lys. Styret forslag er begrunnet med at det er dyrt å anlegge nye lyspunkter, så man ønsker å prøve med vask av glass og sterkere pærer i første omgang. Følgende steder med dårlig lys ble påpekt: kjørevei i bakken fra garasjehus nord der gangvei munner ut i kjørevei ved nr 43/44 ved barnehagen Lysstolpene står inne i hagene, og er kan være dekket av busker. Der dette er tilfelle må eier pålegges å klippe busker som skjermer for belysningen Lyktene lyser for mye oppover, til dels med sjenerende virkning for de som har lyktene på sin tomt. Kan det byttes ut reflektorer/kasse på eksisterende stolper. Philips kan kontaktes for å få foretatt lysberegning på området, og komme med forslag til tiltak. Styret pålegges å kontakt Philips for å få utført lysberegning av vårt område, og komme med enhetlig budsjettforslag til neste årsmøte Forlaget ble enstemmig vedtatt. Forslag nr 4 - Fra Stine og René Büchner i nr 173 og Linn Fagerberg i nr 123 Forslag til endringer på lekeplass på grend 3 Stigen må være godkjent Styreleder kommenterte at alt på våre lekeapparater skal være godkjent. Vi gjennomfører årlige kontroller og retter opp de påpekte mangler. Forlaget ble enstemmig vedtatt. Forslag nr 5 - Fra styret Forslag om bomiljøvakthold De fleste boligeiere har alarm. Dessuten passer naboer på. Det har vært noen innbrudd i biler i garasjehusene, men det har ikke vært tegn til at portene har blitt brutt opp. Dette tyder på at tyvene enten har hatt nøkkel, eller at de har snaket seg inn mens porten har stått åpen. Vær vennlig å sørg for at porten har gått igjen før dere forlater garasjehusene. Flere fjernkontroller kan bestilles fra styret. Forlaget ble enstemmig forkastet. 2

3 Nyjordet Vel Protokoll fra Årsmøte 2008 Side 3 av 5 Forslag nr 6 - Fra styret Forslag til endrede vedtekter parkering/framkommelighet Det var spørsmål om henger. Det står 3 henger på gresset ved papircontaineren på grend 3. Disse hengerne er til kollektiv bruk av beboere på grende3. Styreleder svarte at forslaget var for å ha hjemmel for å kunne fjerne henger, men betyr ikke at de vil bli fjerne omgående. Det kom ønske om ikke å ta inn 14.9 og i det hele tatt. Ordlyden i er for streng. Det ble bemerket at fra veien går 50 cm utenfor asfaltkant. En del beboere har satt opp gjerder og murer innenfor disse 50 cm, av og til helt inn til asfaltkant. Dette skaper problemer når to biler skal passere hverandre og ved snøbrøying. Styrets rett til å ordne opp i dette bør inn i vedtektene. Det ble stilt spørsmål om hvor gjesteparkeringsplassen var. De er ved innkjøringen til feltet, ved nr 12 Det ble besluttet å stemme over hver paragraf for seg Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt Enstemmig vedtatt 14.9 Vedtatt med 27 mot 6 stemmer Følgende tekst på framsatt av Henrik Berg, nr 133. Endring fra opprinnelig tekst er markert med uthevet skrift Uregistrerte kjøretøy av alle typer, samt alle typer registrerte og uregistrerte hengere må påregnes fjernet for eieres regning og risiko, hvis ikke annet er avtalt med styret. Det er ikke tillatt å parkere/hensette slike på noen del av Nyjordet Vels område, ei heller på oppmerkede parkeringsplasser. Unntaket er nå slike parkeres/hensettes på plasser i garasjehusene som eies av boligeieren selv. Den modifiserte teksten ble vedtatt mot 1 stemme. 4. REGNSKAP OG REVISORS BERETNING Revisors kommentarer ble lest av Ragnar Hafsøe. Regnskapet for 2007 ble enstemmig vedtatt. 5. BUDSJETTFORSLAG Kommentar til budsjettet Det ble reist spørsmål om oppsparte midler. Styreleder svarte at det var fondet på ca kr , samt noen ubundne midler på driftskontoen. Budsjett for 2008 ble enstemmig vedtatt. 3

4 Nyjordet Vel Protokoll fra Årsmøte 2008 Side 4 av 5 6. VALG Leder: Ragnar Hafsøe nr. 7 valgt for 1 år Styremedlem: Ann-Kathrin Wangen nr. 2 valgt for 2 år Styremedlem: Aud Irene Mortvedt Andersen nr. 158 ikke på valg Styremedlem: Olav Tveraaen nr. 51 ikke på valg Varamedlem: Berit Huseby nr. 50 valgt for 1 år Varamedlem: Erling Trygve Birkelid nr. 170 valgt for 1 år Revisor: Turid Ekeberg nr. 137 valgt for 1 år Revisor: Ellinor Sundgot Lundemo nr. 75 valgt for 1 år Valgkomité leder: Anne Unger Søvik nr. 34 valgt for 1 år Valgkomité: Per Axel Nilsen nr. 48 valgt for 1 år Valgkomité: Arne Karsten Olsen nr. 117 valgt for 1 år Alle valg var enstemmige. 7. EVENTUELT Følgende saker ble tatt opp under eventuelt: Julemarked. Dette ble luftet i fjor høst, men det var kun en beboer som meldte sin interesse. Det var stemning i salen for å forsøke å få til dette i år. Monica Uri vil være primus motor for dette. Velferdskommité Vi ønske å jobbe med dette. Velferdskomitéen vil disponere budsjettet for velferd. De som kan tenke seg å delta i komiteen bes kontakte styret. Temperatur på varmtvannet. En av våre beboere som er rørlegger fant ut at varmtvannet i kanene kun holdt 55 ºC. Dette er for lavt. Styreleder kontaktet Viken Fjernvarme, og nå er temperaturen på varmtvannet 65 ºC. Styret ble bedt om å kontakt Viken Fjernvarme for å undersøke om vi har betalt for mye for varmtvannet. Takk til sekretær. Gunnar Norby, sekretær gjennom 8 år, trer nå ut av styret. Styreleder rettet en stor takk for vel utført arbeid. Hjemmesider. Det ble informert om våre hjemmesider. I fjor var det treff på våre hjemmesider, og antallet øker for hvert år. Lekkasje i garasjetak. Det er mistanke om at vann trenger gjennom taket i garasjehusene. Styret vil få en fagmessig vurdering av dette. Dersom det viser seg at utbedringer må foretas, vil dette tas opp på neste årsmøte. Markiser. Det er mange slitte op skitne markiser på feltet. Det ble også tatt opp at en del gjerder mangler tenner eller trenger maling/vedlikehold. Videre er det enkelte dører og hager trenger vedlikehold. Styret ble spurt hva det kan gjøre med det. Styreleder svarte at styret ikke har myndighet til å kreve noe inne på den enkelte boligeiers tomt, men at det vil ble informert om ønsket om at alle tar ansvar for sitt uteområde på rundskriv. Parkeringsplasser. Det kom ønske om å anlegge flere parkeringsplasser. Styreleder svarte med å be om at alle benytter sin garasjeplass, og ikke oppta 2 plasser, sin egen og en felles plass. 4

5 Nyjordet Vel Protokoll fra Årsmøte 2008 Side 5 av 5 Råte. En beboer som nettopp har flyttet inn har oppdaget råte i vegg i underetasje. Vedkommende ber alle beboere i C- og D-hus om å være obs på at det kan oppstå råte i vegg under bakkeplan. Vedlikehold av tak. Det ble reist spørsmål om styret ville bygge opp et fond for vedlikehold av tak. Feltet er over 20 år gammelt, og noen av takene vil nok trenge vedlikehold. Styreleder påpekte at ytre vedlikehold av boligene er den enkelte boligeiers ansvar, da vi er selveiere. Boligeierne bør gå opp på takene og se over taksteinene. Dersom det er sprekker/brudd i noen takstein må de byttes. Rabatter. Styret ble bedt om å undersøke mulighet for å oppnå rabatter ved kjøp tjenester for vedlikehold av husene dersom flere huseiere bestiller sammen. Styret kan godt gjøre dette, men vil ikke ha noe ansvar for oppgjør. Styreleder Ragnar Hafsøe takket for frammøtet. Oslo, 31. mars 2008 Gunnar Norby Camilla Bergaust Kari Smith Protokollfører 5

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 Postboks 30, Mortensrud 1215 Oslo e-mail: post@nyjordet.org Side 1 av 5 sider PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2009 Det 24. ordinære årsmøte i Nyjordet Vel - 25. mars 2009 1. KONSTITUERING Det var 40 beboere tilstede

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2004 17. mars 2004 1. KONSTITUERING Det var 43 beboere til stede, hvorav 38 stemmeberettigede, 5 møtte med fullmakter - totalt 43 stemmeberettigede. Innkalling: Ingen anmerkninger

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 Org nr : 998 846 471 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 1 KONSTITUERING Det var 25 boligeiere tilstede + 4 fullmakter, totalt 29 gyldige stemmer Innkalling:

Detaljer

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2011. Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2011 Midtunhaugen Velforening Torsdag 31. januar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 8. januar 2011. Saksliste: 1. Åpning av møtet med valg

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2012 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 30 stemmeberettigede, 1 fullmakter, totalt 31 stemmer b. Valg av møteleder

Detaljer

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003

Protokoll. Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L. Ekrom skole 23.april 2003 Protokoll Generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag A/L Ekrom skole 23.april 2003 Det var 34 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. Del 1: Åpning og konstituering Sak 1/03: Godkjenning av innkalling

Detaljer

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING FOR TINNBO BORETTSLAG 2014 24.03.15 1. KONSTITUERING a. Godkjenning av representanter og fullmakter 25 stemmeberettigede, 4 fullmakter, totalt 29 stemmer b. Valg

Detaljer

HOLUMSKOG VELFORENING

HOLUMSKOG VELFORENING HOLUMSKOG VELFORENING Side: 1 av 5 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING Referent: Møteleder: Møtetid, - sted: Tilstede: Mariann Våge Ruud Onsdag 18. april 2012, Grendehuset 7 stemmeberettige 1/12 Godkjenning

Detaljer

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt.

De som ikke har anledning til å møte, kan gi skriftlig fullmakt til stedfortreder. Fullmaktsskjema følger vedlagt. Årsberetning 2000 Innkalling til ordinær generalforsamling Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 25. april 2001, kl. 1900 på Ekrom skole Dagsorden Sak

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Langhus 7. mars 2013 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Stenfeltbakken grendelag i nedre grendehus; Dagsorden 1) Konstituering 2) Styrets årsberetning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening

Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Generalforsamling 2012 Skytten Huseierforening Det innkalles herved til Generalforsamling onsdag 28. mars 2012, kl. 19:00-21:30 Belset Skole Landskapet Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Side 1 av 25 sider Til Andelshaverne Dato: 07.04.08 INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag mandag 28. april 2008, kl

Detaljer

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette.

Møteleder; Forslag om utenforstående møteleder av Olga Nybø. Olav Sande ble foreslått, ingen innvendinger mot dette. Referat Årsmøte Sameiet R3D Randaberg Forsamlingshus, Randaberg 13.04.10 kl.19.00 Tilstede: Styret i Sameiet R3D Følgende leiligheter var representert med stemmerett: Ingrid Waage C202, Olga Nybø D202,

Detaljer

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening

Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Årsmøte 2010 Midtunhaugen Velforening Torsdag 18. februar kl 1930 Sted: Midtun Barnehage (Midtunhaugen 179) Viser til utsendt innkallelse til årsmøtet 14. januar 2010. Saksliste: 1. Åpning av møtet med

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie Avholdt: Røde Kors Sted: Asker Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Sak 5/08: Valg av revisor og fastsettelse av godtgjøring Ernst & Young har fungert som revisor etter fjorårets generalforsamling

Sak 5/08: Valg av revisor og fastsettelse av godtgjøring Ernst & Young har fungert som revisor etter fjorårets generalforsamling Protokoll fra ordinær generalforsamling A/L Ekromskogen Huseierlag 28. april 2008 Antall til stede: 45 hvorav 7 fullmakter Dagsorden Åpning og konstituering Vedtak: Enstemmig godkjent Sak 1/08 Godkjenning

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Vekten Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Vekten Borettslag avholdes mandag 27. april 2015 kl. 1730 på Storhamar Iskro. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG

A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG Til andelseierne. INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i A/L Ekromskogen Huseierlag onsdag 18. april 2007, kl 1800

Detaljer

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012.

ÅRSBERETNING. Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. ÅRSBERETNING Styrets beretning for perioden 19.06.2011-16.06.2012. 1. Skjellumfjellet og Kirkefjellet vel Skjellumfjellet og Kirkefjellet ligger i det som tidligere het Onsøy kommune, men som nå er en

Detaljer

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger

1. Grunnlag for rapporten. 2. Gjennomgang av boligene. 3. Tillegg til gjennomgang og ønsker. 4. Anbefalinger N O R D S K R E N T E N B O R E T T S L A G R A P P O R T VA R M E TA P I R E K K E H U S S T Y R E T N O R D S K R E N T E N S TÅ L E T O L L E F S E N 1. Grunnlag for rapporten 2. Gjennomgang av boligene

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent

Som tellekorps ble Bjørn Andresen og Petter Kirkhus foreslått. Vedtak: Godkjent 1 Øvre Grorud Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Grorud Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra generalforsamling 2002

Protokoll fra generalforsamling 2002 Protokoll fra generalforsamling 2002 A/L EKROMSKOGEN HUSEIERLAG 24. APRIL 2002, EKROM SKOLE Det var 30 stemmeberettigede tilstede, samt 6 fullmakter. DEL 1. åpning og konstituering. SAK 1/01 GODKJENNING

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 innkalling til kringsjå grendelags 29. ordinære generalforsamling Onsdag 20. mars 2013, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning med kort status av de viktigste sakene 3. Regnskap 2012

Detaljer

Ordinært sameiermøte tirsdag 29. april 2014, kl. 18.30

Ordinært sameiermøte tirsdag 29. april 2014, kl. 18.30 1 Sameiet Vestre Greverud 1, Felt M Ordinært sameiermøte tirsdag 29. april 2014, kl. 18.30 Møtested: Flåtestad skole Protokoll 1. Konstituering Styrets leder, Mona Riktor ønsket velkommen og var selv møteleder.

Detaljer

Hellvikskog Vel www.hellvikskog.nesodden.net v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78

Hellvikskog Vel www.hellvikskog.nesodden.net v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78 Hellvikskog Vel www.hellvikskog.nesodden.net v/formann Bjørn E. Busk Trollveien 46 1450 Nesoddtangen Tel. 66 91 50 78 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 12. MARS 2002 KL. 19.15 PÅ HELLVIKTANGEN Tilstede: Fra

Detaljer