Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl , Tæruddalen skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl. 19.00, Tæruddalen skole"

Transkript

1 Protokoll fra ordinær generalforsamling i Tæruddalen Borettslag, onsdag 14. mai 2013 kl , Tæruddalen skole Møtet ble åpnet av styreleder Asle Johansen. Den oppsatte saksliste ble referert. TIL BEHANDLING FORELÅ: 1. KONSTITUERING a. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Asle Johansen b. Opptak av navnefortegnelse Tilstede var 36 andelseiere i henhold til innleverte navnesedler og registrering ved inngang, samt 1 med fullmakt. Til sammen 37 stemmeberettigede. Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler og registrering ved inngang som bevis for at vedkommende andelseier var tilstede. c. Valg av sekretær og to personer til å underskrive protokollen Som sekretær ble foreslått Susanne Bjerke-Borgen og til å underskrive protokollen Bjarte Hjorthaug, nr. 82 og Siv Krøs Myrvik, nr. 50 d. Spørsmål om møtet er lovlig innkalt Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på og erklære denne for lovlig satt.

2 2. ÅRSBERETNING FOR 2012 Styrets årsberetning for 2012 ble referert og foreslått godkjent. 3. ÅRSOPPGJØRET FOR 2012 a. Regnskapet for 2012 Resultatregnskap og balanse ble referert og foreslått godkjent. b. Anvendelse av årsresultatet Styret foreslo at negativt årsresultatet på kr overføres til udekket tap. c. Revisorsberetning Revisors beretning ble foreslått tatt til etterretning. 4. GODTGJØRELSER TIL STYRET OG REVISOR a. Godtgjørelser til styret Honorar for styreperioden fastsettes i tråd med styrets forslag, med en øvre totalramme på kr Under generalforsamlingens behandling framsatte andelseier Per-Ivar Jørgensen, Tærudstien 90, forslag om kr i styrehonorar for Styrets innstilling ble satt opp mot forslag fra Per-Ivar Jørgensen, og styrets innstilling ble vedtatt mot 9 stemmer. (Merknad: Generalforsamlingen forventer lavere styrehonorar i 2014 da det ventes et lavere aktivitetsnivå etter at rehabiliteringsprosjektet er avsluttet) b. Godtgjørelse til revisor Revisjonshonorar settes til kr , i henhold til regning. Protokoll ordinær generalforsamling

3 5. INNKOMNE FORSLAG a) Utskifting av ytterdører 1. Rehabiliteringsprosjektet med utskifting av tak og vinduer utvides til også å omfatte utskifting av ytterdører: 2. Dørene skal være hvite og utført i vedlikeholdsfritt PVC-materiele, som de nye vinduene og med meget god U-verdi (varme- og lydisolasjon) 3. Dørene kan være uten vinduer, eller med tre små firkantede vinduer loddrett under hverandre, ca. 10 x 10 cm, med blankt eller frostet glass 4. Innsetting av nye dører skjer etter samme retningslinjer som innsetting av nye vinder, med standard listing inkludert og mulige valg av andre listetyper for den enkelte andelseiers egen kostnad. 5. Utskifting av ytterdører vil kunne utføres i 3. og 4. kvartal Finansiering skjer med utvidelse av låneopptak i OBOS med inntil 2. mill a) Forslag om utsettelse falt mot seks stemmer b) Styrets innstilling ble deretter vedtatt mot to stemmer c) Styret ble gitt mandat til å vurdere refusjon for nylig byttede dører Protokoll ordinær generalforsamling

4 b) Parkering Følgende hovedpremisser skal legges til grunn for oppdatering av husordensreglene vedrørende bilkjøring og parkering: Andelseierne plikter å benytte sine garasjer til parkering av bil Kjøring på tunveiene er kun tillatt for nødvendig av- og pålessing, og må foregå i gangfart Parkering på tunveiene er ikke tillatt utover nødvendig tid for av- og pålessing Bilvask er ikke tillatt Parkering skal ikke være til hinder for utrykningskjøretøy Parkering skal ikke være til hinder for inn- og utkjøring til en annens garasje Parkering er kun tillatt på oppmerkede plasser (styret er ansvarlig for tilfredsstillende merking) Det er ikke tillatt å parkere tilhengere, campingvogner, bobiler, avskiltede biler, biler med lengde over et nærmere bestemt antall meter, mopeder, motorsykler, ol. på TBLs parkeringsplasser Styret skal ordne med avtale om borttauing Styret skal generelt være ansvarlig for rekvirering av borttauing Andelseier kan selv bestille borttauing når vedkommendes bil eller garasje er forhindret fra bruk Borttauing skal kun benyttes når dette er nødvendig for tilgang til egen bil eller garasje, eller når det vil kunne oppstå fare ved hindring av utrykningskjøretøy Borttauing skal vurderes ved gjentatte brudd på retningslinjer for parkering, selv om dette ikke hindrer bruk av egen bil eller utrykningskjøretøy Ved rekvirering av borttauing skal forholdet mellom bomiljø og trivsel vurderes opp mot streng håndhevelse av lov og orden Styret skal ikke ha en politirolle med en aktiv kontrolloppgave, men i større grad være megler når brudd på parkeringsbestemmelsene påberopes av andre. Enstemmig vedtatt Protokoll ordinær generalforsamling

5 c) Utleie av ekstragarasjer 1. Ekstragarasjene i TBL leies ut for en fem-års periode om gangen 2. Ved utløp av leieperioden, eller flytting fra TBL, sendes det rundskriv til alle andelseiere i TBL med tilbud om leie av ekstragarasjer for en periode på fem år 3. Dersom det er flere søkere enn ekstragarasjer, skal tildeling skje ved loddtrekning. Hver søker gis et lodd for hvert år vedkommende har ansiennitet i TBL, maksimalt 10 lodd 4. En andelseier som har hatt en ekstragarasje i fem år, kan ikke være med i tildelingen på nytt før etter en ny periode på fem år, med mindre det ikke er andre søkere 5. Leie settes til kr. 700 pr. måned for 2013, og reguleres årlig pr. 1.1 med økning i aktuell prisindeks for siste år 6. Ny tildelingsordning settes i kraft med virkning fra 1. september a) Forslag om utsettelse falt mot tre stemmer b) Styrets innstilling deretter vedtatt mot to stemmer med følgende tillegg: 7. Det forutsettes at leietaker har minst to biler. d) Utskifting av alléen langs Tærudstien Styrets innstilling 1. Alléen skiftes ut over en 3 5 års periode 2. Det velges en tretype med en slank, opprett form (eks. Sorbus Sunshine E), har maks. høyde på 5 8 meter og som ikke trenger hyppigere beskjæring enn hvert år 3. Trærne skal ikke plasseres i inngangspartiene til husene på vestsiden av Tærudstien 4. Trærne plasseres med minimum 8-10 meters mellomrom 5. Total pris for ny allé skal ikke overstige kr Enstemmig vedtatt Protokoll ordinær generalforsamling

6 6. VALG a) Valg til styret Verv Navn Nr Periode Styremedlem Trude Lise Fjellstad 5 Gjenvalg for 2 år Styremedlem Siv Krøs Myrvik 50 Ny for 2 år Styreleder Asle Johansen 36 Ikke på valg Styremedlem Frode Langset 48 Ikke på valg Styremedlem Rune Larsen 76 Ikke på valg 1. Varamedlem Kari Berg 81 Gjenvalg for 1 år 2. Varamedlem David Walle-Olsen 100 Gjenvalg for 1 år 3. Varamedlem Bjarte Hjorthaug 82 Ny for 1 år b) Valg til valgkomiteen Verv Navn Nr Periode Leder Finn Olav Sveinall 8 Gjenvalg for 2 år Medlem Arild Hammerhaug 61 Gjenvalg for 2 år Medlem Erik Marstein 10 Ny for 1 år Medlem Lene Breivik 75 Ny for 1 år Varamedlem Frode Lillehauge 98 Ny for 1 år I tillegg kommer en representant fra styret som medlem i valgkomiteen. c) Valg av delegerte til generalforsamlingen i BORI Delegerte: Varadelegerte: Valgene gjelder for 1 år. Asle Johansen, Trude Lise Fjellstad og Frode Langset Rune Larsen, Siv Krøs Myrvik og Kari Berg, i nevnte rekkefølge Alle valg gjort med akklamasjon Protokoll ordinær generalforsamling

7 Generalforsamlingen hevet kl Protokollen godkjent av undertegnede. Asle Johansen /s/ møteleder Susanne Bjerke-Borgen /s/ sekretær Bjarte Hjorthaug /s/ protokollvitne Siv Krøs Myrvik /s/ protokollvitne Protokoll ordinær generalforsamling

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Skogssletta Borettslag Dato 22.04.2013 Kl. 18.00. Møtested: Norønna Grendehus. Tilstede var 19 andelseiere og 2 med fullmakt til sammen 21 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Øvre Veitvet Borettslag Dato 15. mai 2013 Kl. 18.00. Møtested: Veitvet Eldresenter. Tilstede var 44 andelseiere og 3 med fullmakt til sammen 47 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata.

Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. 35292 ÅRSMøteProtokoll A/S Sommerfrydløkken Ordinær generalforsamling i A/S Sommerfrydløkken ble avholdt 21.04.05 kl. 19.00 i kafé Renseriet i Kolstadgata. Tilstede var 20 aksjonærer, 620, i henhold til

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika.

Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. 5227 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Birkelunden Boligsameie Bærum ble avholdt 20/3 2002 kl. 19.00 på Høyskolen i Akershus, Emma Hjorts vei 1, Sandvika. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold

Detaljer

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte)

PROTOKOLL. Ordinært Sameiermøte (årsmøte) PROTOKOLL Ordinært Sameiermøte (årsmøte) i Boligsameiet Åsheim Skog ble avholdt onsdag 21. april, 2010, kl. 19:00 i lokaler til Nordjordet 37, Lørenskog Innhold: 1. KONSTITUERING 2. ÅRSBERETNING FOR 2009

Detaljer

1 Akersbakken Borettslag

1 Akersbakken Borettslag 1 Akersbakken Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Akersbakken Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag 1. Konstituering Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent Vedtak: Godkjent 1 Pynten Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Pynten Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5. Hans Brenna P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling 2011 i borettslaget Trondheimsveien 5 Avholdt: 10.mai.2011, kl 18:30 Sted: Trondheimsveien 5 D, Akersalen Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK

VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK VEDTEKTER FOR FREDEVIKA BORETTSLAG, GJØVIK Vedtatt på konstituerende generalforsamling 22.06.1992 Endret på generalforsamling 27.04.2006, 12.06.2012, 11.06.2014 1 Lagets navn, forretningskontor og art

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag den 31.03.2011 kl. 18.00. Møtested : St Halvard kirke. Tilstede var 75 andelseiere og 4 med fullmakt til sammen 79 stemmeberettigede. Fra

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt

PROTOKOLL. fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie. Avholdt: Røde Kors Sted: Asker. Møtet ble erklært for lovlig innkalt PROTOKOLL fra ordinært årsmøte 16. april 2008 i Frydendal Søndre Boligsameie Avholdt: Røde Kors Sted: Asker Møtet ble erklært for lovlig innkalt Sak 1: Konstituering 1.1 Valg av møteleder Som møteleder

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen.

Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. 5487 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Sameiet Grefsen Terrassehus ble avholdt mandag 28.04. 2003 kl. 18.30 i Sameiestuen. Tilstede var 62 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede.

Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 9 med fullmakt. Tilsammen 29 stemmeberettigede. 6091 ÅRSMøteProtokoll Ordinært sameiermøte i Kjelsåshaugen Boligsameie ble avholdt torsdag 18. april 2002 kl. 18.00 på Kjelsås skole. Tilstede var 20 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Vedtak: Vedtatt. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtak: Vedtatt. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudhøgda Borettslag Møtedato: 20.05.2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Til stede: Samlingssalen, Manglerud skole 44 andelseiere, 1 representert ved fullmakt,

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 Org nr : 998 846 471 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2014 Det 29. ordinære årsmøtet i Nyjordet Vel 19. mars 2014 1 KONSTITUERING Det var 25 boligeiere tilstede + 4 fullmakter, totalt 29 gyldige stemmer Innkalling:

Detaljer

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune.

Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag. 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. Vedtekter for A/L Kringsjå Grendelag 1. Navn 1.1 Lagets navn er A/L Kringsjå Grendelag. Lagets forretningskontor er i Ski kommune. 2. Formål og virkemidler 2.1 Andelslagets formål er å eie og drive lagets

Detaljer

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012

REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 REFERAT ORDINÆRT SAMEIERMØTE I KIRKERUDBAKKEN SAMEIE HOLDT DEN 26. MARS 2012 Mandag 26.03.12 kl. 19.00 ble det avholdt ordinært sameiermøte i Kirkerudbakken Sameie. Til stede var 21 sameiere med adgangskort.

Detaljer

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog.

P R O T O K O L L. fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. P R O T O K O L L fra ordinær generalforsamling Borettslaget Skogen III avholdt 6. mai 2013 kl.18:00, Lørenskog Hus, Lørenskog. Møtet ble åpnet av: Fra forretningsfører BORI møtte: Waqar H. Siddiqui Den

Detaljer

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30.

Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818. Revidert 30. Innhold Vedtekter for Wessel Vel Postboks 208, 1541 Vestby http://www.wesselvel.org post@wesselvel.org Org. nr. 983 825 818 Revidert 30. juni 2009 1 Velforeningen... 1 1.1 Wessel Vel... 1 1.1.1 Omfang

Detaljer

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B) Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Engelsborg Borettslag Dato 23.05.2013 Kl. 18:00. Møtested: Velferdsrommet til Tøyenhus borettslag, Trondheimsveien 83B. Tilstede var 30 andelseiere og 10 med fullmakt

Detaljer

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt

B Overføring av årets resultat til balansen Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen. Vedtak: Vedtatt 1 Manglerudvangen Borettslag Protokoll fra ordinær generalforsamling i Manglerudvangen Borettslag ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede.

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede. 5037 ÅRSMøteProtokoll 5037 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I ble avholdt 30.mars 2006 kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Økholmen Sjøbodmiljø den 29. april 2011 kl. 18.00. Møtested : Hvaler Samfundshus. Tilstede var 26 seksjonseiere og 9 med fullmakt til sammen 35 stemmeberettigede.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET KRINGSJÅ GRENDELAG SA, ORG.NR. 971255080, vedtatt på ekstraordinært årsmøte den 10.februar 2015 I Kringsjå Grendelag bor vi tett og det er viktig at alle tar hensyn til våre naboer det er det som gjør området vårt så hyggelig å bo i. Siden vi er selveiere for våre boliger vil ikke vedtektene våre

Detaljer

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag

Årsmelding 2015. Ammerudlia borettslag Årsmelding 205 Ammerudlia borettslag Ammerudlia Borettslag Til andelseierne i Ammerudlia Borettslag Velkommen til generalforsamling Tirsdag 5. mai kl. 8.00 i Aulaen i 2. etasje på Ammerud skole, Ammerudveien

Detaljer